RĘKOPISY, STARODRUKI I VARIA

 

            Zbiór rękopisów i starodruków oraz różnego rodzaju trudno dostępnych niskonakładowych publikacji i artykułów prasowych, zawierających informacje o Borzęckich, ich koligacjach rodzinnych, sprawowanych funkcjach i urzędach oraz posiadanych majątkach. Ukazują one również jak na przestrzeni wieków zmieniał się zapis nazwiska Borzęcki a niektóre zawierają również własnoręczne podpisy poszczególnych osób należących do tego rodu.

 

 

BIBLIOGRAFIA POLSKA

 

Eugeniusz Borzęcki - ur. 1864 r., doktor medycyny, prymariusz szpitala Św. Łazarza w Krakowie, w latach 1903-1905 sekretarz, a w 1908 r. prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Zmarł w 1916 r. Pochowany na cmentarzu Rakowickim w grobie rodziny Gorzkowskich.

Hieronim (Jeremi) Borzęcki - historyk, pedagog, wzmiankowany w 1748 r.

Hieronim Borzęcki - strażnikowic brzeski, ksiądz, przełożył z języka francuskiego książkę pt. "Zbiór krótki historii egipskiej i kartageńskiej", wydaną w Grodnie w 1776 r., w 1778 roku wykładowca w Akademii Wileńskiej.

Konstanty Borzęcki - student botaniki w latach 1919-1924. W 1919 r. wydał pracę naukową na temat botaniczny.

Salomea Borzęcka - w 1826 roku w jednym z kalendarzy zamieściła artykuł.

Tadeusz Borzęcki - Dr. Naczelnik Biura Sanitarno-Kolejowego (fotografia)

ŹRÓDŁA

ESTREICHER K. : Bibliografia Polska. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera.

 

 

Skróty określające najczęściej tożsamość osób a więc występujące przed nazwiskami rodziców:

s. - syn

ss. - synowie

c. - córka

cc. - córki

ż. - żona

bcia - bracia

rodz. - rodzony

stryj. - stryjeczny

ciot. - cioteczny

nepos - wnuk

m. s. - między sobą (np. bracia i/lub siostry)

o. lub ol. olim (łac. niegdyś) - zmarły

p.v., s.v., t.v. q.v... - pierwszego małżeństwa, drugiego małżeństwa, trzeciego małżeństwa czwartego małżeństwa itd.

ultimo voto - ostatni, ubiegły, zeszły

vidus - wdowiec

vidua - wdowa

virgo - dziewica, w dokumentach najczęściej w znaczeniu panna

Skróty dotyczące statusu społecznego pojawiają się przed nazwiskiem danej osoby:

N. (nobilis) - szlachetny

G. (generosus/gnosus) - urodzony

M. (magnificus) - wielmożny

D. (dominus) - pan

fam. lub sław. (famatus) - sławetny

lab. lub prac. (laboriosus) - pracowity

honestus - uczciwy (wolny człowiek)

vulgo - pospolity (pospólstwo)

rataj - najemny robotnik rolny

Inne skróty opisujące osoby:

bp. zmarł - bezpotomnie zmarły

zmarł - zmarły

zmarł-ego - zmarłego

zmarł-ym - zmarłym

urodzony - urodzony/a

x - ślub

w im. sw[oim] i - w imieniu swoim i (nazwisko drugiej osoby)

Skróty urzędów/funkcji sprawowanych przez osoby i ich pochodne:

sta - starosta

ścic - starościc

klan - kasztelan

klanic - kasztelanic

plent - plenipotent

op. - opiekun, opieka

Po nazwach urzędów występują zawsze określenia obszaru, dla którego urząd był sprawowany, albo:

JKMci - Jego Królewskiej Mości

JCMci - Jego Cesarskiej Mości (raczej rzadko)

zs. - ziemski

gr. - grodzki

GWP - generalny wielkopolski (pisane dużymi literami)

Skróty występujące przy nazwach miejscowości:

d. - dobra

dziedz. - dziedziczne

pos. - posesor [dzierżawca]

cz-ci - części

f. - folwark

ff. - folwarki

wś. - wieś

m. - miasto

mko - miasteczko

mł. - młyn

os. - osada

pus. - pustkowie

Skróty określające powiat, w którym znajdują się dobra:

p. - powiat

pow. - powiat

pyzdr. - pyzdrski

kość. - kościański

gn. - gnieźnieński

poz. - poznański

kc. - kcyński

nakiel. - nakielski

b.-k. lub b.k. - brzesko-kujawski

Skróty określające strony w sprawie::

z I. - z jednej strony

z II. - z drugiej strony

pw. - przeciw

Skróty określające rodzaj i sumę transakcji:

s. v. (sub vadium) - sumy

kwit. - kwituje (kogoś z sumy/długu)

zap. - zapisał

sprzed. - sprzedaje

t. pos. i w. - tytułem posagu i wiana

t. w. i pos. - tytułem wiana i posagu

pos. <suma> i t. w. - posag <suma> i tytułem wiana

Skróty daty:

rrrr.dd/mm - rok.dzień/miesiąc (np. 1654.23/12 lub 1654.23/XII)

krom - oprócz

olim - zmarły

niegdy - już nieżyjący

Consorsus - małżonek

filius - brat

filiua - siostra

 

 

Nederkow Borzanczski (Szwuyno Gmysl). Warszawa, 1441. [W:] Metryka Koronna. Księga wpisów Kancelarii Mazowieckiej. Rejestr księcia Bolesława 1432-1446. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. MK 133, K. 263 (262).*

[Jan z Prażniewa sprzedaje z prawem odkupu swój czynsz z dóbr Granice i Prażniewo Panu Janowi Borzęckiemu kanonikowi warszawskiemu za 36 kóp groszy szerokich. praskich].

 

 

Nomine domi amen as memoriam nei [...] Anna [...] Bolkom... Warszawa, 10 października 1447. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. 1/1/Q/-/1515.*

[Anna, wdowa po Bolku, księżna mazowiecka nadaje Janowi Borzęckiemu, kanonikowi i altaryście (opiekun ołtarza - odpowiednik ministranta) kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie, pomieszczenie w domu mansjonarzy w zamian za odstąpiony plac między szpitalem św. Ducha a klasztorem augustianów].

 

 

Datur possessio villa sklari ad extrema vitatempora N: Martino Borzecki cessone G. Petri Miskowski Capitanei Osuiecimen. Lublin, 20 marca 1590. [W:] Metryka Koronna. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego 1587-1595. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. MK 133, K. 452.*

nobili Martino Borzeczki filio Martini Borzeczki Żołnierz...

[Król Zygmunt III udziela zgody wielmożnemu Piotrowi Myszkowskiemu z Mirowa, staroście oświęcimskiemu i ojcowskiemu na odstąpienie  dożywocia na wsi Szklary szlachetnemu Marcinowi Borzęckiemu, synowi Marcina Borzęckiego Żołnierza].

 

 

Consensus cedendi de Aduocatia villa szkliary Stanislao Brachowsski mpersonam Martini Borzeczki datur. Lublin, 6 kwietnia 1590. [W:] Metryka Koronna. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego 1587-1595. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. MK 133, K. 452v.*

nobili Martino Borzeczki filio martini Borzeczki Żołnierz...

[Król Zygmunt III udziela zgody wielmożnemu Stanisławowi Brachowskiemu ze Żbika i jego żonie Annie na odstąpienie dożywocia na sołectwie we wsi Szklary, szlachetnemu Marcinowi Borzęckiemu, synowi Marcina Borzęckiego Żołnierza].

 

 

Protestatio Stanislai kamieński contra Martinum Borzęnczki. Kraków, 23 sierpnia 1591. [W:] Metryka Koronna. Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego 1591. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. MK 136, K. 286-286v *

Sliachetnym Marczinem Borzęczkim y Anna Brachowską...imieniem Marczina Borzęnczkiego y Anny Brachowskiey...

[Król Zygmunt III stwierdza, że Jan Kolecki, woźny generalny i Gabriel Świderski zeznali przed aktami kancelarii, iż poprzedniego dnia (we czwartek przed św. Bartłomiejem) na żądanie Stanisława Kamieńskiego byli w wójtostwie we wsi królewskiej Szklary w starostwie ojcowskim, by na podstawie dekretu królewskiego w sprawie między Kamieńskim a szlachetnym Marcinem Borzęckim i Anną Brachowską - wprowadzić Kamieńskiego na to wójtostwo. Niejaki Stanisław Domański, w imieniu Marcina Borzęckiego i Anny Brachowskiej, nie dopuścił do intromisji, lekceważąc dekret królewski. Stanisław Kamieński, powołując się na świadectwo wspomnianego woźnego i szlachty, protestuje przeciw postępowaniu wyżej wymienionych i chce dla nich kary opisanej w dekrecie. Król poleca wpisać ten protest do ksiąg kancelarii].

 

 

Approbatio uenctitionis molenctini Porzecen cu aduitalitate MAthie molitori dt. Lublin, 21 września 1592. [W:] Metryka Koronna. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego 1587-1595. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. MK 133, K. 516-516v.*

Nobili quonctam Petro Boreczki tenutario villa nra Porzecse...

[Król Zygmunt III potwierdza sprzedaż młyna we wsi Porzecze, jednak bez uznania zapisu sum, poza tymi, które zostały na młyn zapisane zgodnie z prawem. Bez wiedzy poprzedniego władcy młyn sprzedał szlachetny Piotr Borzęcki, dzierżawca wsi Porzecze, młynarzowi Fedkowi, świekrowi Macieja. Król potwierdza dożywocie na tym młynie, czyli na trzeciej części z jego dochodu, przysługujące temuż Maciejowi, młynarzowi].

 

 

Consensus Borzeczka datus ad facien cessionem villae Porzecze in personam Alexan. Krziczki. Kraków, 8 lutego 1595. [W:] Metryka Koronna. Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego 1595. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. MK 139, K. 23v-24.*

Nobili Borzeczka...

[Król pozwala szlachetnej Borzęckiej cedować wieś Porzecze w powiecie lwowskim, obciążoną zapisem, na rzecz Aleksandra Krzyckiego, który otrzymuje dożywocie, mocą którego upada czwarta część zapisu na tej wsi].

 

 

Borzęcky consuax. 1610. [W:] Księgi grodzkie lubelskie 1610-1612. Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sekcja zachodnioeuropejska, karton 657, Nr 1.*

Gnosum Martinum Borzęcky... et gnosa Sophia sororis ips consort vo gnosi Nicolai Borzęcky...

[Urodzony Marcin Borzęcki i urodzona Zofia małżonka urodzonego Mikołaja Borzęckiego].

 

 

Rey exactor lub: Dillatio. 1610. [W:] Księgi grodzkie lubelskie 1610-1612. Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sekcja zachodnioeuropejska, Kol. 32, sygn. karton 657, Nr 1, K. 96v-97v.*

Nobil... Paulo Borzecki, Nicolao Borzecko Sophi... in Tarnawka...

[Szlacherny Paweł Borzęcki, Mikołaja Borzęckiego Zofii ...w Tarnawce].

 

 

Borzęcki Asto. 1612. [W:] Księgi grodzkie lubelskie 1610-1612. Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg, Sekcja zachodnioeuropejska, Kol. 32, sygn. karton 657, Nr 1.*

Nobilis Jacobis Borzęcki Actorea ex [...] pars, nobilen Nicolaum Borzęcki de Kozarzow nobilis olim Joannis Kozarzowski Sredni filius...

[Szlachetny Jakub Borzęcki z [...] część szlachetnego Mikołaja Borzęckiego z Kozarzewa zmarłego Jana Kozarzowskiego średni syn].

 

 

Borzęncski lucrum. 1612. [W:] Księgi grodzkie lubelskie 1610-1612. Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sekcja zachodnioeuropejska, Kol. 32, sygn. karton 657, Nr 1.*

Nobilis Jacobus Borzęcki Actor, nobilem Nicolaum Borzęczki, de Kozarzow, olim Joannis sredni filium...

[Szlachetny Jakub Borzęcki powód, szlachetnego Mikołaja Borzęckiego z Kozarzowa zmarłego Jana średni syn].

 

 

Oblata plenipotencji w księgach grodzkich lubelskich Aleksandra i Eufrozyny z Ostroga Zasławskich... Lublin, 1622. [W:] Archiwum Sanguszków. Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ASang XXXIV 54, K. 297.*

Correkt Borzecky.

 

 

Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin, 27 lipca 1624. [W:] Archiwum Sanguszków. Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ASang XXXVI 76, S. 441.*

Correkt Borzecky.

 

 

Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin, 26 lipca 1624. [W:] Archiwum Sanguszków. Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ASang XXXVI 76, S. 443.*

Correkt Borzecky.

 

 

Relacja woźnego generalnego Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin, 23 lipca 1624. [W:] Archiwum Sanguszków. Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ASang XXXVI 76, S. 445-448.*

Correkt Borzecky.

 

 

Oblata plenipotencji w grodzie lubelskim przez Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin, 1625. [W:] Archiwum Sanguszków. Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ASang XXXV 53, S. 323.*

Correkt Borzecky.

 

 

Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin. [W:] Archiwum Sanguszków. Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ASang XXXIII 83, S. 667-669.*

Correct Borzecky.

 

 

Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja... Lublin. [W:] Archiwum Sanguszków. Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ASang XXXIII 83, S. 671-673.*

Correkt Borzecky.

 

 

Dokumenta dotyczące Mentowa i Smilowa. Borowski, Wysocki, Górski, Węgliński, Sieprawski, Borzęcka, Andrzejewski. Zbiór dokumentów z lat 1611-1721.Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, sygn. 416.

Actum Lublini in Terminis Tenephibus et Celebratione Noni  anni Feria secunda post festum Circumcisionis Christi Domini proxima anno Enis dem Millesimo Sexcentesimo Trigesimo quarto [1634].
Domi Sieprawsczy Anna Sieprawska Consors Nlis Abrahami Borzęcki...villa Mętow
...

G Alexander Andrzeiowski a GG Stanislao Wysocki ob Nicolai filio Joanne Węglinski Czemiernicka Siepruwskie et Borzęcka... 1634.

1687. Sabbo pt fest. GB. Sanctor Lublini Inter G. Borzęcki et Conwentus Hrubieszoviensem Ratione Testamente legate Summa Decreti Comisialis per Sacram Regiam Maiestatum et ordines Regni prolati oblata ktore się in vcin praindicati wyięło tym Dekretem Konwent Hrubieszowski a Summa in Bonis harente et Testamento Legata odsądzony.

 

 

Aduoca Malogosten Bystranowi. Warszawa, 30 marca 1637. [W:] Metryka Koronna. Księga przywilejów króła Władysława IV za podkanclerstwa i kanclerstwa Tomasza Zamoyskiego 1629-1637. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. S. 10, K. 79.*

Nobilium Stanislai et Dorotseae Bozęckie...

[Król pamiętając liczne zasługi obecne i oddane jeszcze Zygmuntowi III, nadaje Baltazarowi Bystramowi, wójtostwo w mieście Małogoszcz, w starostwie [małogoskim], wakujące po śmierci małżonków szlachetnych Stanisława i Doroty Borzęckich. Na budowę i restaurację budynków otrzymuje prawo wyrębu drewna w lesie zwanym Stary Las (Starylas). Z dóbr tych Bystram winien wnosić do skarbu rawskiego podwójną kwartę].

 

 

Mundus Philosophicvs Illvstrissimo ac Reverendissimo Domino, D. Abrahamo Woyna Dei, et Apostolicae Sedis Gratia Episcopo Vilnensi, Cancellario Almae Academiae Vilne: S. J. Domino ac Patrono suo Colendissimo Summae observantiae ergo dedicatus & defensus. Ab Andrea Venceslao Borzecki Bohemo, Summi Pontificis Alumno, Laureae Magisterij Philosophici Candidato, & in eadem Academia Metaphysices & Ethices Auditore. Anno 1643. Mense Die Vilnae, Typis Academicis Socieciatis Iesu. Biblioteka Narodowa, sygn. SD XVII.3.1558.*

Ab Andrea Venceslao Borzecki Bohemo, Summi Pontificis Alumno, Laureae Magisterij Philosophici Candidato, & in eadem Academia Metaphysices & Ethices Auditore...

[Andrzej Władysław Borzęcki uczeń Ojca Świętego, magister filozofii, audytor metafizyki i etyki Akademii w Wilnie].

 

Apollo Laurifer, Virtuti & Eruditioni, Venerabilium Dominorum, Sebastiani Dobraszowski, Alexandri Zychowski, Jacobi Lang... Anno 1644. Mense Februar: Die 21 A Nobili Iuuentute Academica Scholae Analogiae e Parnesso, in applausum publicum vocatus. In Officina Typographica Academiae Zamoscen. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 1135 I.*

[Dzieło zbiorowe autorstwa studentów Akademii Zamojskiej napisane z okazji uroczystego nadania tytułu magistra ich trzem kolegom. Wśród autorów występują m. in.
Paweł Borzęcki uczeń Akademii Zamojskiej w 1644 roku.
Mikołaj Borzęcki uczeń Akademii Zamojskiej w 1644 roku.
Marcin Borzęcki uczeń Akademii Zamojskiej w 1644 roku.]

 

Musopaean Gratulatorium in Auspicatissimum ab Externis Nationibus Illustrissimi Domini D. Ioanniss in Zamoscie Zamoyski... Zamoscii, Typis Academicis, Exprimebat Pavlus Radicius 1646. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVII-165-III*

Salue Sarmaticae, falue spes maxima gentis,
Essigiem retinens Martis Avi atquè Patris.
Cuius ad ingressium Parthus tremit atqu
è Gelonus
Turca timet, Moschus terga fugacia dat.
Laetisicum cape Sospes Aue, quem Martia proles
Edidit in terris huc dabit atque polis
Paulus Borzecki
.

[Paweł Borzęcki uczeń Akademii Zamojskiej w 1646 roku].

 

Oszczepalski Borzeckiey debet. 1651. [W:] Księgi grodzkie przemyskie, Województwo Ruskie, Urząd Grodzki. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 1651, sygn. 104, Id. 13, Op. 1.*

[E..sta] Anna Stoszowska Eadem Andrea Borzensky Consort...

[ta sama Anna Stoszowska małżonka tego samego Andrzeja Borzęckiego].

 

 

Borzęcka Ossczepalskiego quietat. 1652. [W:] Księgi grodzkie przemyskie, Województwo Ruskie, Urząd Grodzki. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 104, Id. 13, Op. 1.*

 

Generosa Anna Staszowska Generosi Andrae Borzenski Confors legitima...

[Urodzona Anna Staszowska prawowita małżonka urodzonego Andrzeja Borzęckiego].

 

 

Gleyt tynze na Wieczną Banicję w Trybunale tynze [...] Anny z Obodna Piotrowey Sulimierskiej Łowczyny Bracławskiey... Warszawa, 21 maja 1664. [W:] Metryka Koronna, Księga Sigillat z kancelarii większej 1661-1664. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. S. 8, K. 15v.*

Anny z Obodna Piotrową Sulimirską Łowczynę Bracławską, a wtórego małzenstra Borzęcką woyską Bełską...

[Glejt urodzonej Urszuli z Ossolina Kalinowskiej, oboźnej koronnej i Walerianowi Leszczyńskiemu na wieczną banicję w trybunale lubelskim od urodzonej Anny z Obodna Piotrowej Sulimirskiej, łowczyny bracławskiej, a wtórego małżeństwa Borzęckiej, wojskiej bełskiej, na terminie zachowałym po nakazanych inkwizycjach in contumaciam otrzymaną].

 

 

Venatoriatus Bracłaviensis obitu generosi Martini Liniewski, venatoris Bracłaviensis, vacans generoso Stanislao Borzecki, militi, confertur. Warszawa, 1 czerwca 1667. [W:] Metryka Koronna, Księga Sigillat za kanclerstwa Jana Leszczyńskiego 1666-1668. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. S. 10, K. 79.*

Venator Bracławcens Vacatus Gmso Stanislao Borzecki...

[Nominacja dla urodzonego Stanisława Borzęckiego żołnierza na stanowisko łowczego bracławskiego].

 

 

Borzeckich coniuqum mutua aduitalitas. 1669. [W:] Księgi grodzkie przemyskie. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 122, Id. 13, Op. 1.*

Gnosi Constantinus Janusius de Kozarow Borzecki, Venator Bracłaviens olim Gnosi Martini de eadem Kozarow Borzecki Prissuni Bebaer cum olim Gnosa Hedwigi Vdrzycki procreatus filiar ab vnaer Anna de Staw Gnosi Nicolai de eadem Staw cum Gnosa Catherina de Grochowce procreata filia parte ab actem...

[Urodzony Konstanty Janusz z Kozarzowa Borzęcki, łowczy Bracławski rodzony syn zmarłego urodzonego Marcina z Kozarzowa Borzęckiego i zmarłej Jadwigi Wydrzyckiej z jednej strony Anna ze Stawu rodzona córka urodzonego Mikołaja ze Stawu i urodzonej Katarzyny z Grochowców z drugiej strony].

 

 

Tribunatus Kiioviensis morte generosi olim Pauli Borzęcki vacans generoso Martiano Borzęcki confertur. Warszawa, 18 lutego 1671. [W:] Metryka Koronna, Księga Sigillat za podkaclerstwa Andrzeja Olszowskiego 1669-1671. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. S. 11, K. 138.*

Tribunatus Kiioviens morte Gn Pauli Borzęcki Vacans Gn Martiano Borzęcki...

[Nominacja dla urodzonego Marcina Borzęckiego na stanowisko wojskiego kijowskiego po zmarłym urodzonym Pawle Borzęckim].

 

 

Borzęcki Niezabitowskie suo pro intesesse roborat. 1671. [W:] Księgi grodzkie przemyskie. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 125, Id. 13, Op. 1.*

Gnosus Janussius Constantinus Borzęcki Venator Bracławiensis...

[urodzony Janusz Konstanty Borzęcki łowczy bracłacławski]

 

 

Idem Stawski Dapifer Terrae Sanocens et Borzecki mutuo sibi Intercisam Sponsalius Roborant 1671. [W:] Księgi grodzkie przemyskie. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 123, Id. 13, Op. 1.*

Gnosi Nicolay Stawski Dapifer Terris Sanocens ab vna et Franciscus Constantinus Borzecki Venator Bracławiens parte ab altera...

[urodzony Mikołąj Stawski Stolnik Ziemi Sanockiej z jednej strony i Franciszek Konstanty Borzęcki łowczy Bracławski z drugiej strony].

 

 

Idem eundem quietat 1671. [W:] Księgi grodzkie przemyskie. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 125, Id. 13, Op. 1.*

Gnosus Janussius Constantinus Borzęcki Venator Bracławiens...

[urodzony Janusz Konstanty Borzęcki łowczy bracławski].

 

 

Kościół św. Jana Chrzciciela. 1674.

[Pobierane podatki z majątku kościelnego w ramach tzw. „podymnego” przedstawiały w 1653 r[oku] dochód z 32 domów, co stanowiło sumę 48 zł podatku. Natomiast po wojnie moskiewsko-polskiej jest on dziewięciokrotnie mniejszy bo dokumenty z roku 1673 podają naliczanie „podymnego” od 4 domów. Kościół jednak nie ucierpiał chyba na tym zbyt mocno, bo w materiałach wizytacji jaka odbyła się tutaj ok[oło] 1674 r[oku], a przeprowadzona była za b[isku]p[a] Słupskiego, czytamy: Wołkołata [obecnie wieś Vidovauk w rejonie dokszyckim, Obwód Witebski, Białoruś] - kościół drew(niany) wielki, kolator dziedziców, [ksiądz] proboszcz [1651-1674] Marcin Borzęcki].

Źródło: FIBEK J. : Kościół św. Jana Chrzciciela. Internet. Rodzima.org.

 

 

Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich. Archiwum Przerębskich. Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy - Franciszek Borzęcki i Stefan Jerlicz). [W:] Archiwum Dzikowskie Tarnowskich. Zbiór dokumentów z lat 1692–1729.  Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/639/0/2.15/178.

Między Panem Stanisławem Ferdynandem z Przeremba y Katarzyną z Tęczyna Przerembskimi  Małzonkami Podczaszemi Mielnickiemi z iedney, a Panem Franciszkiem Borzęckim kapitanem Jego Krolewskiey Msci kommissarzem Artyleryey koronny... Działo się w krakowie Dnia trzynastego Miesiąca Lutego Roku Pańskiego Tysiącznego Sesnego, Dziewiendziesiątego Wtórego. Katarzyna sterzyna Przerembska Franciszek Borzęcki Pm ka JKMCI Commissr Kor.

Nizej podpisany daię ten skript moy Ręczny dla Katarzyny z Pszczyny Porębskiej Podczaszyney Mielnickiey... Dnia 29 miesiąca Pazdziernika 1701. Franciszek Borzęcki Commissarz AR JKMCI.


 

Laudum Sejmiku przedsejmowego [przed elekcją] w dniu 19 kwietnia 1697.

[Podstawą zwołania sejmiku był uniwersał prymasa z 28 marca 1697 roku. Na posłów sejmu walnego obrano m. in. Aleksandra Borzęckiego łowczego płockiego i Marcina Franciszka Borzęckiego sędziego ziemskiego chełmskiego].

Źródło: KOZYRSKI R. : Sejmik szlachecki Ziemi Chełmskiej 1648-1717. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

 

 

Akta w sprawie sukcesorów Barbary z Warszyckich Męcińskiej przeciwko kuratorowi masy realno-likwidacyjnej Piotra Borzęckiego i Siostrom tegoż Krederyusza. [W:] Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego. Zbiór dokumentów z lat 1699-1828. Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/386/0/4/198.

 

Laudum Sejmiku elekcyjnego podsędka ziemskiego w dniu 20 sierpnia 1703.

[Podstawą zwołania sejmiku był uniwersał wojewody ruskiego J. S. Jabłonowskiego z dnia 26 lipca 1703 roku. Obrano kandydatów na ziemskie urzędy sędziowskie m. in. Aleksandra Borzęckiego, wojskiego płockiego].

Źródło: KOZYRSKI R. : Sejmik szlachecki Ziemi Chełmskiej 1648-1717. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

 

 

Laudum Sejmiku konfederackiego w dniu 23 marca 1706.

[Marszałkiem sejmiku obrano Aleksandra Borzęckiego, wojskiego płockiego].

Źródło: KOZYRSKI R. : Sejmik szlachecki Ziemi Chełmskiej 1648-1717. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

 

 

Laudum Sejmiku konfederackiego w dniu 27 kwietnia 1706.

[Podstawą zwołania sejmiku była limita poprzedniego sejmiku z dnia 23 marca 1706 roku. Jego marszałkiem obrano Aleksandra Borzęckiego, wojskiego płockiego].

Źródło: KOZYRSKI R. : Sejmik szlachecki Ziemi Chełmskiej 1648-1717. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

 

 

Laudum Sejmiku gospodarskiego w dniu 20 kwietnia 1711.

[Marszałkiem sejmiku obrano: Franciszka Marcina Borzęckiego].

Źródło: KOZYRSKI R. : Sejmik szlachecki Ziemi Chełmskiej 1648-1717. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

 

 

Laudum Sejmiku (zjazd) w dniu 8 października 1715.

[Podstawą zwołania sejmiku była limita poprzedniego sejmiku z 10 września 1715 roku. Marszałkiem sejmiku obrano Józefa Konstantego Borzęckiego].

Źródło: KOZYRSKI R. : Sejmik szlachecki Ziemi Chełmskiej 1648-1717. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

 

 

Między Ucz: Mieszczysynem y Wołoszynem Pow a Urodz: Borzęckim, y innemi Pozwanemi Olbinami. Warszawa, 27 marca 1726. [W:] Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1718-1726. Archiwum Główne Akt Dawnych,  sygn. Ks. Ref. 22, K. 47v-49v.*

Urodzony Józef Borzęcki Skarbnik Żydaczowski, Rothmistrz Wybrancow Woiewodztwa Ruskiego...

[Urodzony Józef Borzęcki skarbnik żydaczowski, rotmistrz wybrańców województwa ruskiego].

 

 

Między ucz Macieiem Mieszczysynem y Iwanem Wołoszynem swoim y ucz Tymka Wołoszyna oica imieniem czyniącym powodami z iednym a urodz Józefem Borzęckim skarbnikiem Żydaczewskim rotmistrzem wybrańców wdztwa Ruskiego tudzierz ucz Jackiem y Steckiem Olbinami Bracią rodzonemi pozwanemi z drugiey strony wybrańcami wymienionej wsi - pozwanymi o odebranie powodom przypadłej prawem sukcesji po przodkach części łanu wybranieckiego i wypuszczenie jej w posesję Olbinom. Sąd stwierdziwszy, że rotmistrze piechoty wybranieckiej województwa ruskiego nie mieli prawa jurysdykcji nad wybrańcami, kasuje wyrok rotmistrzowski oddalający powodów od należnej im części wybraniectwa, a rozsądzenie sprawy i reindukcję w posesję - stosownie do konstytucji z 1570 roku, o rozradzających się wybrańcach - zleca wyznaczonej komisji. Warszawa, 27 marca 1726. [W:] Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1726-1748. Archiwum Główne Akt Dawnych,  sygn. Ks. Ref. 45, K. 277-278.*

[urodzony Józef Borzęcki skarbnik żydaczowski, rotmistrz wybrańców województwa ruskiego].

 

Między Uczciwemi Mieszczysynem y Wołoszynem powodami a Urodz: Borzęckim Rotmistrzem Wybranieckim tudziez Ucz: Olbinami. Warszawa, 27 marca 1726. [W:] Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1726-1748. Archiwum Główne Akt Dawnych,  sygn. Ks. Ref. 45, K. 277-278.*

Urodzony Józef Borzęcki Skarbnik Żydaczowski, Rothmistrz Wybrancow Woiewodztwa Ruskiego...

[urodzony Józef Borzęcki skarbnik żydaczowski, rotmistrz wybrańców województwa ruskiego].

 

 

Plik akt dotyczących różnych galicyjskich majątków prywatnych i kameralnych. [W:] Archiwum Aleksandra Czołowskiego. Zbiór Dokumentów z XVIII i pocz. XIX w. Lwowska Naukowa Biblioteka, Oddział rękopisów, sygn. F. 141 I 2235.

1. Manifestatio Dominici Borzęcki contra Czetwertyński et Żurakowskie bonorum Rachinia horodes et Subditos de bonis Grabow ratione concussionis Subditi in Castro Żydaczowiensi 1731 a facta Pafina 672.

2. Protestatio Sophiae Żurakowska et Czetwertynskich bonorum Rachinia hceredum contra Chomentoski et Borzęckie ratione concusionis Subditi in Castro Żydaczowiensis eodem 1731 a facta p. 683.

 

 

Konfederacja województwa ruskiego. Wisznia, 20 marca 1733.

8. In assistentiam zaś JWImci p. marszałkowi konfederacyi naszej ad praebenda consilia quaevis pro bono publico uprosiliśmy et e madio nostri obrali IMciów p.p.... Franciszka z Kosarzewa Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Litewskiego, starostę żydaczewskiego... tudzież in. którzy to JWIMcie p.p. Konsyliarze powinni adresse radą i pomocą JWIMci p. marszałkowi naszemu wszędzie...

10. A że na przyszłą elekcyę króla dopiero convocationis sejm modum ma praeseribere przez uniwersalną zgodę, więc jeżeliby co praeclusum na konwokacyi stanęło, ażeby viritim nobilita s more militarii pospolitem ruszeniem stawała, więc aby na to była gotowość teraźniejszą konfederacyą ab invicem wszyscy obowiązujemy się, ażeby każdy gaudens prerogativa nobilitari był gotów do wyjścia w pole na pospolite ruszenie, także szlachta minorum possesionum bracia nasi etiam pieszo stawać z porządnym rynsztunkiem byli gotowi do obrania króla pod Warszawą, in quem finem dla pewniejszej gotowości pod dyrekcyą JWIMci p. marszałka konfederacyi naszej za rotmistrzów obraliśmy i uprosili... z powiatu żydaczewskiego JWIMci p. Franciszka Borzęckiego podstolego W[ielkiego] Ks[ięstwa] Litewskiego, starostę żydaczewskiego i WIMci p. Jerzego Łąckiego chorążego żydaczewskiego...Antoni Borzęcki sędzia ziemski przemyski, Franciszek Borzęcki podstoli litewski, Ludwik Borzęcki...

[Po śmierci Augusta II Mocnego wybuchły spory wokół wyboru nowego władcy. Rosja i Austria popierały kandydaturę Augusta Wettyna, syna zmarłego króla, zaś Francja kandydaturę przychylnego jej Stanisława Leszczyńskiego, któremu już raz umożliwiła sięgnięcie po tron polski. W tym czasie wojewoda krakowski, Teodor Lubomirski, sam skrycie marzący o koronie zawiązał w Proszowicach konfederację szlachty, a następnie przeforsował postanowienie „...aby królem obrać tylko Polaka...”. Wkrótce potem prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Teodor Potocki, znany stronnik dworu francuskiego wystosował uniwersał do zbierających się sejmików przedkonwokacyjnych wzywający szlachtę do poparcia postanowień konfederacji proszowickiej.
W odpowiedzi na apel prymasa obradujący w Wiszni sejmik województwa ruskiego dla wsparcia szlachty proszowickiej zawiązał w dniu 20 marca 1733 roku własną konfederację szlachecką. Jej marszałkiem obrano Jana z Siemienic Siemieńskiego, podkomorzego ziemi lwowskiej i powiatu żydzczewskiego. Do pomocy dano mu kilkudziesięciu konsyliarzy, m.in. Franciszka Borzęckiego.
Spodziewano się przy tym że w czasie elekcji w skutek silnej opozycji stronników Rosji i Austrii, żądania konfederacji mogą zostać odrzucone. Postanowiono zatem że zaraz po zakończeniu sejmiku wiszeńskiego cała skonfederowana szlachta województwa wyruszy w pole by w całości stawić się na sejmie konwokacyjnym. Aby zaś mogła ona bezpiecznie i na czas dotrzeć na pole elekcyjne pod Warszawą uchwalono że reprezentanci poszczególnych ziem i powiatów będą szli grupami pod wodzą obranych rotmistrzów].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum ziemi skonfederowanych województwa ruskiego, Wisznia, 26 marca 1733 roku.

[W trakcie obrad sejmiku wiszeńskiego wybrano posłów na sejm konwokacyjny oraz sędziów (m. in. Antoniego i Franciszka Borzęckich), którzy mieli za zadanie rozstrzygać wszystkie sprawy województwa w czasie konfederacji. Zobowiązano również szlachtę do terminowego wpłacania podatku na wojsko oraz do tego aby była w każdej chwili przygotowana do ruszenia na elekcję. Pod postanowieniami sejmiku widnieją podpisy m.in.  Antoniego i Franciszka Borzęckich].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia, 16 lipca 1733.

obraliśmy marszałkiem tejże konfederacyi WJIMci p. Jana z Siemienic na Dołhomościskach Siemieńskiego podkomorzego lwowskiego, postanowiliśmy oraz JWIMciów p.p. pułkowników i rotmistrzów, także pro omnieventu, gdyby tego exegisset necessitas, et consiliarios do boku J.WIMci p. marszałka naznaczyliśmy, (do których et praesenti laudo z ziemi przemyskiej WIMci p. Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego uti emeritum w generale naszym civem adiungimus), a to wszystko na utrzymanie wolnej elekcji...

9. A ponieważ według prawa generalnej konfederayi chorągwie nie powinny być podniesione, aż in campo electorali pod Warszawą, więc praesenti laudo postanawiamy, ażeby WIMcie p.p. chorążowie ziemscy pod chorągwiami pułkowymi jako i WIMć p. Łączyński chorąży żydaczowski pod JWIMcią p. [Franciszkiem] Borzęckim podstolim litewskim starostą żydaczowskim powiatową ponieśli, inni zaś IMcie p.p. rotmistrze według opisanej konfederacyi na przeszłym sejmiku antekonwokacyonalnym stawić się mają...

[Działania konfederatów przyniosły spodziewany skutek. W czasie odbywającego się w dniach 27 kwietnia - 23 maja 1733 roku sejmu konwokacyjnego ogłoszono wykluczenie kandydatów cudzoziemskich i zaprzysiężono oddanie głosów na rodzimego kandydata. Postanowienia te wywołały gwałtowną reakcję dworów Rosji i Austrii. Przed zbliżającym się sejmem elekcyjnym ich stronnicy wszystkimi możliwymi sposobami starali się zmienić układ sił. Nie cofano się nawet przed zbrojną interwencją. W tej sytuacji skonfederowana szlachta zamiast rozjechać się do domów nadal pozostawała w gotowości. Na kolejnym sejmiku wisznieńskim odbytym w dniu 16 lipca 1733 roku potwierdzono wszystkie wcześniejsze wybory marszałka i konsyliarzy dołączając do tych ostatnich Antoniego Borzęckiego. Ustalono również plan wyruszenia skonfederowanej szlachty województwa na sejm elekcyjny].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Konfederacja województwa ruskiego przy Stanisławie elekcie. Wisznia, 10 grudnia 1733.

Ażeby zaś województwo nasze w tym tak świątobliwym i potrzebnym związku efficatia in promptu mieć mogło consilia, tedy za konsykiarzów do teraźniejszej konfederacyi uprosiliśmy JWIMci... Antoniego Borzęckiego sędziego ziemi przemyskiej... którzy circa indubitatam fidem suam vinculo iuramenti in rotham eandem inferius descriptam przysiąc obligantur...

[Elekcja przebiegła po myśli szlachty wisznieńskiej gdyż królem obrano Polaka Stanisława Leszczyńskiego. Z takim wyborem nie pogodziła się jednak część magnaterii wysuwająca za namową Rosji i Austrii kandydaturę Augusta Wettyna. Zaczęła ona gromadzić wojsko aby siłą wprowadzić swojego kandydata na tron. Interwencją zbrojną zagroziły również Rosja i Austria. W sytuacji zagrożenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego nowo wybrany król Polski rozesłał po kraju wici. W odpowiedzi na nie w dniu 10 grudnia 1733 roku szlachta postanowiła się ponownie skonfederować. Wyznaczono konsyliarzy (m.in. Antoniego Borzęckiego) oraz delegatów i posłów do Króla].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum pod Kobylnicą 21 sierpnia 1734.

[Laudum obozowe generału województwa ruskiego pod Kobylnicą w dniu 21 sierpnia 1734 potwierdza konsyliarzy (m.in. Franciszka Borzęckiego). Pod dokumentem widnieje m.in. podpis Antoniego Borzęckiego].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum pod Kobylnicą 23 sierpnia 1734.

[W dniu 23 sierpnia 1734 roku część szlachty złożyła manifest przeciwko manifestacji szlachty w dniu 20 sierpnia pod Kobylnicą. Wybrano również sędziów na czas pospolitego ruszenia. Jednym z nich został Franciszek Borzęcki. Pod dokumentem widnieje m.in. podpis: Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum obozowe generału województwa ruskiego pod Kobylicą 3 września 1734.

20. A ponieważ WIMć Franciszek Borzęcki podstoli W[ielkiego] Ks[ięstwa] Litewskiego starosta żydaczowski uszczuplone ma nazbyt proventa per avulsa ad starostwa żydaczewskiego, bo tylko miasteczko bez żadnej wsi zostaje, a przecież grodowe starostwa ex dispositione legum regni non minui sed in proventibus augeri ile ex suis avulsis powinny, mając oraz wzgląd na wielkie tegoż JWIMci p. podstolego litewskiego expensa przy utrzymaniu chorągwi i braci powiatu żydaczewskiego podczas teraźniejszego pospolitego ruszenia dobra Otoniowicze, Horodyszcze, Oleszów i Łapszyn w powiecie żydaczewskim leżące et originaliter od tegoż starostwa żydaczewskiego avulsa, a teraz post fata ś.p. JWIMci p. Anny Cetnerowy wojewodziny smolińskiej lub też JWIMci p. Jana Cetnera kuchmistrza koronnego wakujące, województwo nasze a to do Rzptej i króla IMci, żeby ad suum corpus starostwa żydaczewskiego mogli restituti instabit deklaruje...

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia, 14 marca 1735.

4. My oraz tak majestat JKr.Mci jako i konfederacya województwa naszego in omnes casus jako najskuteczniejszą non destituatur obradą, za delegatów ad latus regium JWIMciów p.p. Franciszka Borzeckiego podstolego W[ielkiego] Księstwa Litewskiego, starostę żydaczewskiego,... uprosiliśmy i obligowali, aby absenta nonnullorum non obstante in omni teraźniejszej rewolucyi casu circa manutentionem maiestatis et libertatis, nie wdając się in ullas materias status, które do sejmu należą, praebeant consilia, którym także ta funkcya do konkurencyi na poselstwo na przyszły sejm pacificatonis obstare nie ma. Antoni Borzęcki, Franciszek Borzecki...

[Część szlachty powiatu żydaczewskiego ziemi lwowskiej oraz ziemi przemyskiej i sandeckiej województwa ruskiego ogłosiła w dniu 18 września 1734 roku pod Makuniowem manifest generału województwa ruskiego zawiązujący nową konfederację. Pod dokumentem widnieje m.in. podpis Piotra Borzęckiego
Po koronacji Augusta III jego zwolennicy stwierdzili że lepiej mieć niedawnych przeciwników w swoim obozie i dlatego postanowiono co bardziej wyróżniających się uczestników konfederacji zjednać sobie obdarowując ich różnorakimi przywilejami. Na pierwszym po koronacji sejmiku województwa wybrano delegatów (m.in. Franciszka Borzęckiego) i posłów na sejm].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Akt zastawu wsi Szuwsko i Więzownica u Antoniego Borzęckiego. Warszawa, 10 maja 1735. Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 212 20, S. 1-4.*

Wielmożnym Panem Antonim z Kozarzowa Borzeckim Sędzią Ziemskim Przemyslkim...

[Antoni sędzia ziemski przemyski wziął w zastaw od Ostrogskich i Sanguszków wsie Szuwsko i Więzownica za pożyczkę 75000 złotych polskich].

 

Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia, 9 września 1735.

1. My rady, dygnitarze i całe rycerstwo województwa ruskiego generału wyszyńskiego zjechawszy się za uniwerałami powtórnemi u. kr. Imci Augusta III pana szczęśliwie nam panującego na sejmik przed sejmowy...uprosiliśmy za posłów na następujący sejm w roku wyżej specyfikowanym, JW. WWIMci pp. z ziemi lwowskiej... Franciszka Borzęckiego podstolego W[ielkiego] Księstwa Litewskiego żydaczewskiego etc. Starostę...

[W 1735 roku Trybunał Koronny Lubelski wydał dekret w związku z czym sejmik wiszniewski delegował przedstawicieli szlachty do zapoznania się na sesji z jego postulatami. Był wśród nich Antoni Borzęcki].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Akt dzierżawy wsi Pełkinie przez Antoniego Borzęckiego. Kolbuszowa, 3 maja 1736. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 213 2, S. 1-3.*

Wielmożnym Panem Antonim z Kozarzowa Borzeckim Sędzią Ziemskim Przemyslkim...

[Antoni wziął w dzierżawę od Ostrogskich i Sanguszków wieś Pełkinie za 48245 złotych polskich].

 

Uchwały ziem przemyskich. Przemyśl, 20 lipca 1739.

2. Po zakończonej prześwietnego trybunału radomskiego komisyi zjechawszy się JW.WW dygnitarze i urzędnicy jako też i obywatele ziemi przemyskiej na termin dzisiejszej limity przeszłej tu do Przemyślu naznaczonej, na którym to kongresie jest reprodukowany dekret w trybunale koronnym radomskim feria quatra post festum SS. et individuae Trinitatis proxima anno ad praesens currenti 1739 między WWIMciami pp. Romualdem Wolskim kasztelanicem, Józefem Morskim cześnikiem, administratorami podatku czopowego i szelężnego ziemi przemyskiej z jednej, a miastami i miasteczkami tejże ziemi przemyskiej z drugiej strony zajszły, gdzie w pomienionym dekrecie radomskim ex parte ziemi przemyskiej jako też z strony miast i miasteczek kondescenzya ziemstwa przemyskiego lub komornika albo też innych officyów grodzkich w tymże dekrecie specyfikowanych na dzień 22 miesiąca lipca w roku teraźniejszym 1739 do Przemyśla jako pryncypialnego miasta jest naznaczonya, więc kongres teraźniejszy, stosując się do wyżej wspomnianego dekretu, WIMci Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do egzekwowania tegoż dekretu radomskiego ex parte ziemi przemyskiej uprosił. A cokolwiekby się z podatków czopowego i szelężnego karrencyi tegorocznej, jednej ultimis Julii a drugiej szelężnego 20 septembris mających się kończyć, ex residuitatibus sum niewybranych z miast i miasteczek tam antiquae quam novae coloniae jeszcze niewypłaconych pokazało, tedy oneż kwoty pozostałe na spłacenie długu za rotmistrzostwo WIMci p. Janowi Błażejowskiemu cześnikowi trembolewskiemu rotmistrzowi praevia sufficienti quietatione tenże WIMci sędzia aplikować będzie...

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku wiśniewskiego. Wisznia, 22 sierpnia 1740.

[Obrano Franciszka Borzęckiego posłem na Sejm ordynaryjny warszawski].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku wiszniewskiego. Wisznia, 13 września 1740.

10. Jako zaś opisano jest w dyspozycji ziemiańskiej, ażeby od piw prostych i od innych przewoźnych od beczki i od wszelkich likworów płacono podatki, tak et laudo praesenti ratyfikujemy tęż uchwałę i onę ad executionem przywieść zalecamy, co i ziemia przemyska tenże punkt akceptuje et similiter decyduje.
11. Które to ziemia przemyska podatki tak czopowego na rok jeden per plus offercutiam WIMci p. Antoniemu Borzęckiemu podkomorzemu przemyskiemu cum consensu et bene platio acceptationeque jegoż za sumę dwadzieścia i cztery tysiące zł.p. bez wszelkiej dafalki in tenutam et dispositionem puszcza, pozwalając temuż WIMci p. podkomorzemu w miasteczkach znaczniejszych swoich contra-regestrantów trzymać i realnej importancyi inwestygować
...

[Przyznano Antoniemu Borzęckiemu prawo pobierania cła od przewożonych trunków. Po jego śmierci, w dniu 23 października 1741 prawo to zostało przekazane Janowi z Charczewa Charczewskiemu staroście ciężkowskiemu].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Uchwały ziem przemyskich. Lwów, 5 listopada 1742.

p. Kraiński łowczy sieracki administrator podatku czopowego może za rok zeszły odebrać sobie należną pensyę jeżeli jeszcze coś się należy od sukcesorów ś.p. Antoniego Borzęckiego...

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Uchwały ziem przemyskich. Lwów, 25 marca 1754.

14. Deklaracya na ciągnienie murów w mieście Lwowie i Imci p. [Antoniego] Borzęckiemu superintendentowi tej fabryki. Sąd etc. Zaczęte od bramy Halickiej miasta Lwowa sumptem ziemiańskim mury i ku klasztorowi O,O Bernardynów dociągnione, aby dalej kontynuowały się, i fortyfikacya miasta Lwowa do bastyonu starego dosięgnąć mogła, na expensy tej fabryki i dalsze tych murów ciągnienie z podatków szelężnego i czopowego w mieście Lwowie praktykowanych trzy tysiące zł. p. naznacza, obligując J.W. Józefa Siemieńskiego podkomorzego i komisarza ziemi lwowskiej i powiatu żydaczewskiego, ażeby na kontynuacyą tych murów z pierwszych rat za assygnacyami wydanemi sumę przerzeczoną 3000 zł. p. wypłacić wcześnie kazał. Do attendencyi tej fabryki Imci. p. Borzęckiego za superintendenta na rok teraźniejszy sąd uprasza i obiera, któremu pensyi zwyczajnej zł. pięćset deklaruje i pro satisfactione do JW. komisarza odsyła, obowiązujmąc pomienionego Imci superintendenta, ażeby sam przez się i nieodstępnie robiącego rzemieślnika i składających materyały przypilnował, regestra codzienne ekspensów na majstrów, czeladź, pomocników, materyały i inne potrzeby konnotował i exacte pisał declarationis ect...

[Antoni Borzęcki, chorąży zawskrzyński wymieniany jest w aktach z lat 1754-1771. Uchwałą ziem przemyskich zlecono mu nadzór nad naprawą murów miejskich we Lwowie. Fundusze na ten cel miał pobierać z podatków szelężnego i czopowego].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Manifest przeciwko laudum sejmiku deputackiego w Wiszni.

[Antoni Borzęcki podpisał się pod Manifestem przeciwko Laudum sejmiku wiszeńskiego deputackiego, datowanego w Wiszni w dniu 11 września 1754 roku. Sejmik ten obradujący zgodnie z uniwersałami królewskimi od 19 sierpnia miał wyłonić deputatów na sejm warszawski. Od początku jednak odbywał się z pogwałceniem praw wolności szlacheckiej. Już na początku zebranej szlachcie narzucona została bez jakiegokolwiek głosowania i przy sprzeciwie większości szlachty kandydatura marszałka mającego przewodzić obradom. Później w ten sam sposób podano asesorów i deputatów, poczym nie zważając na protesty szlachty obrady zakończono. Obrażona szlachta wniosła manifest przeciwko uchwałom tak przeprowadzonego sejmiku. Tym razem nie skończyło się jednak tylko na protestach. Sprawa nabrała niemałego rozgłosu. Interweniował sam król. Marszałka, asesorów a później również wybranych deputatów pozwano przed Trybunał Lubelski].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Uchwała ziem lwowskich. Przemyśl, 31 stycznia 1757.

[Naprawa murów miejski we Lwowie trwała kilka lat w związku z czym Antoniemu Borzęckiemu wielokrotnie przyznawano wynagrodzenie z podatków czopowego i szelężnego. W styczniu 1757 roku potwierdzono że należność za rok poprzedni nie została jeszcze całkowicie uregulowana i pozostało 200 zł. p. co zobligowano się jak najszybciej zapłacić].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Academiae Marianae, Illustrissimo Domino D. Adalberto Siemienski, Referendario Regni, Capitaneo Dębovecensi etc. Ejusq; De Borzęckie Franciscae Siemienska, Consorti... Dedicate. 1757. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 30703 I.*

Domino D. Adalberto Siemienski, Referendario Regni, Capitaneo Dębovecensi etc. Ejusq; De Borzęckie Franciscae Siemienska, Consorti...

[Pan D. Wojciech Siemieński referendarz koronny, kapitan dębowski; Franciszka z Borzęckich Siemieńska małżonkowie].

 

Uchwały ziem lwowskich. Przemyśl, 6 marca 1758.

[Antoni Borzęcki skarbnik].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Uchwała ziem lwowskich. Przemyśl 2 kwietnia1759.

[(Antoniemu) Borzęckiemu podstolemu litewskiemu 3 przyznano 00 zł. p. z podatku szelężnego].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Uchwała ziem lwowskich. Przemyśl, 28 stycznia 1760.

[Potwierdzono Antoniemu Borzęckiemu 500 zł. p. za rok poprzedni i zadeklarowano następne 500 zł. p. za rok bieżący].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Uchwała ziem lwowskich. Przemyśl, 26 stycznia 1761.

[Poświadczono Antoniemu Borzęckiemu 500 zł. p. zaległe za rok poprzedni].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku gospodarskiego wiszeńskiego. Wisznia, 15 września 1761.

Dług wobec p. Antoniego Borzęckiego według assygnacyi z pierwszych podatków deklaruje spłacić...

[Ponieważ poświadczony pokwitowaniami dług wobec Antoniego Borzęckiego nie został jeszcze uregulowany w związku z czym zadeklarowano się go spłacić z podatków w roku następnym].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia, 13 września 1762.

[Aleksander Borzęcki podstolic Wielkiego Księstwa Litewskiego został wybrany deputatem ziemi sanockiej na trybunał koronny Piotrkowski i Lubelski].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku lwowskiego. Lwów, 6 luty 1764.

Aleksandra Borzęckiego wybrano posłem z ziemi lwowskiej na sejm konwokacyjny].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Konfederacja województwa ruskiego. Wisznia, 6 luty 1764.

[Uchwalono konfederację województwa ruskiego przed sejmem elekcyjnym obierając Aleksandra Borzęckiego rotmistrzem ziemi przemyskiej].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Dyariusz seymu Convocationis Siedmio-Niedzielnego Warszawskiego. Zdania, Mowy, Projekta y Manifesta w sobie zawieraiący przez Sesyę zebrany R. P. 1764. w Warszawie W Drukarni J. K. MCI y Rzeczypospolitey Societatis Jesu.*

Sessya Dwudziesta Czwarta Dnia 5. Miesiąca Czerwca... Co samo Ichmość Panowie [Aleksander] Borzęcki Ruski, Potocki y Golejowski Haliccy Posłowie w zdaniach swoich, uprzedzaiąc Ichmosciow Biskupow, Xcia Imci Prymasa excypuiąc, oświadczyli...

Sessya Dwudziesta Szosta Dnia 7. Czerwca. Zabrał głos Imc Pan [Aleksander] Borzęcki Poseł Ruski y obiasniaiąc dotkliwosc Rpltey, ktora za Dobrodzieystwa swoie niewdzięcznosc odbiera aby in posterum podobney nie podpadła, obostrzyć sobie bespieczeństwo od niey to dependować rozumiał...

Series J. WW. JMC PP. Posłow zasiadaiących na Seymie Convocationis 1764... Wojewodztwo Ruskie Ziemia Lwowska... Alexander Borzecki Sta Dołżański...

[Sejm konwokacyjny obradował w Warszawie, w dniach 7 maja - 22 czerwca 1764]

 

Konfederacya generalna omnium ordinum Regni, Magni Ducatus Litt. na Konwokacyi Glownej Warszawskiey. Uchwalona : dnia siodmego miesiąca maja, Roku Pańskiego tysiącznego, siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego w Warszawie w Drukarni Rzeczypospolitey w Collegium XX, Schol Piarum.*

Bezpieczeństwo zewnętrzne y Konferencye z Ministrami Sąsiedzkich Potencyi. [Deputowani]: z Małej Polski... Alexandra Borzęckiego Dołhanskiego starostę...

Pogłowne Zydowskie. Do ziemi Przemyskiey. [Kommissarze] Urodzonych... Antoniego Borzęckiego...

Deputacya do rady przy J.O.Xciu Jmci Prymasie. [Deputaci] z Małej Polsk... Alexandra Borzęckiego Dołhansk...

Alekxander Borzęcki Poseł Wdztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey. Salva praerogative minoris Prowinciae, intuitu Coronationis Regum. mpp...

Sufragia Wojewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Lit: zgodnie na Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Obranego Krola Polskiego y Wielkiego Xiążęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, Kijowskiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Inflantskiego, Smoleńskiego, Siewierskiego y Czerniechowskiego Dane między Warszawą a Wolą, dnia Szostego Miesiąca Września, Roku 1764. Woiewodztwo Poznańskie... mp. Floryan Borzęcki, Maciey Borzęcki, Damazy Borzęcki... Woiewodztwo Ruskie... Alexander Borzęcki, Ssta Dołhański, Poseł Woiewodztwa Ruskiego Ziemi Lwowski... Antoni Borzęcki z Kozarzowa... Ziemia Chełmska... Gaspar z Kozarzowa Borzęcki... Woiewodztwo Wołyńskie... Józef z Kozarzewa Borzęcki Stolnik Nowogr: Chor: Zn: Pancer:... Woiewodztwo Lubelskie... Iozef z Kozarzewa Borzęcki, Sędzia Kapt: y poseł Woiewodztwa Lubel:...

Confirmatio Generalis Jurium. Borzęcki Dołhanensi...

Kwit Sukcessorom niegdy Wielmożnego Siedlnickiego Podskarbiego W. Koronnego. Przez wzgląd na znaczne Długi po śmierci ś. p. Wielmożnego Siedlnickiego Podskarbiego Wielkiego Koronnego pozostałe, y na zasługi Sukcessorow Jego, zamiast sum przez Kommissyą Skarbową z Rachunkow Podskarbinskich dla Rzeczypospolitey wylikwidowanych, et ad repetendum z pozostałey Fortuny po tymże Wielmożnym Siedlnickim należących, za zgodą stanow, Summą Trzechkroć Sto Tysięcy Złotych Polskich przez Urodzonego Alexandra Borzęckiego Podstolego Koronnego swoim y innych Kon-Sukcessorow Jmieniem zapłacić ofiarowaną, kontentuiemy się; ktorą Summę na Terminie Trzech Krolow w Roku przyszłym 1767mym do Kassy Prowincyi Ruskiey, skoro tenże Urodzony Borzęcki Podstoli Koronny (salva sobie Portionum suos Consuccessiores afficientium od nichże repetitone) Złotem albo Nową Monetą podług ustanowionego Waloru za Kwitem specyalnego Plenipotenta Skarbu Koronnego w Grodzie Lwowskim wypłaci; natychmiast od Rygoru Dekretu Kommissyi Skarbowey y wszelkich Rzeczypospolitey pretensyi z okazyi Podskarbstwa tegoż niegdy Wielmożnego Siedlnickiego do fortuny po nim pozostałey ściągających się, ciż Sukcessorowie uwolnieni będą wiecznemi czasy. Jeżeliby zaś Summa pomieniona Trzykroć Sto Tysięcy Złotych Polskich na Terminie przerzeczonym wypłacona nie była, na ten czas wolne dochodzenie przysądzonych Summ dla Rzeczypospolitey Kommissyi Skarbowey zostawać ma...

[Powołana Komisja Skarbowa wszczęła w 1765 roku proces z sukcesorami podskarbiego Odrowąża Sedlnickiego, który doprowadził do wykrycia wielkiego nieładu i deficytu wynoszącego 2.868.250 złt. i 1 ½ denara oraz należności wątpliwych 1.279.733 złt. gr. 10 odesłane do decyzji Sejmu. Ten olbrzymi remanent został w małej części odzyskany, sukcesorowie bowiem odwoływali się „do kompassyi” sejmowych stanów, twierdząc że zawinił zmarły podakarbi gdyż nieregularnie zaspisywał wpływy „co się ustawicznem wynalezieniem nowych kwitów po różnych miejscach pokazuje”. Popierali ich prośby marszałek w. k. Lubomirski i kanclerz w. lit. Czrtoryski zwracając uwagę na szczupłość substancyi spadkowej i ciężar kosztów prawnych. Oponowali biskup krakowski Sołtyk, krajczy koronny Małachowski i inni bo w imieniu sukcesorów Aleksander Borzęcki podstoli koronny ofiarował tylko 200000 złt. Postąpił później jeszcze 100000 złt. „z krzywdą i przeciążeniem dla siebie”, gdyż substancya ś.p. Sedlnickiego nie tylko na uspokojenie długu Rzpltej dostarczyć nie może, ale też kredytów samych nie wyrówna pretensyi”. Dług prywatny był ważniejszy niż dług wobec państwa].

 

Laudum sejmiku wiszeńskiego za aprobacyą konfederacyi. Wisznia, 23 lipca 1764.

[Aleksander Borzęcki został wybrany konsyliarzem konfederacji].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Dyaryusz Seymu Electionis Między Wsią Wolą y Miastem Warszawą odprawionego...  przez sessyey dni zebrany R. P. 1764 w Warszawie w Drukarni J. K. MCI y Rzeczypospolitey Societatis JESU. W Warszawie 6 sierpnia - *

Przystąpił potym przed Nayiaśnieyszego Elekta Imć Pan [Aleksander] Borzęcki Starosta Dołżański Poseł Ruski, y iako delegowany z denuncyacyą o nominacyi, Imieniem Stanu Rycerskiego w następujące słowa oznaymił,

[Sejm elekcyjny obradował w Warszawie w dniach 27 sierpnia - 8 września 1764. Wśród zebranych posłów był m. in. Aleksander Borzęcki Starosta Dołzański Poseł Ruski].

 

Akt Elekcyi Roku Tysiąc Siedmset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego. Warszawa : w Drukarni J. K. Mci. u XX. Scholarum Piarum, 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-19415-IV.*

Sufragia Wojewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Lit: zgodnie na Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Obranego Krola Polskiego y Wielkiego Xiążęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, Kijowskiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Inflantskiego, Smoleńskiego, Siewierskiego y Czerniechowskiego Dane między Warszawą a Wolą, dnia Szostego Miesiąca Września, Roku 1764. Woiewodztwo Poznańskie... mp. Floryan Borzęcki, Maciey Borzęcki, Damazy Borzęcki... Woiewodztwo Ruskie... Alexander Borzęcki, Ssta Dołhański, Poseł Woiewodztwa Ruskiego Ziemi Lwowski... Antoni Borzęcki z Kozarzowa... Ziemia Chełmska... Gaspar z Kozarzowa Borzęcki... Woiewodztwo Wołyńskie... Józef z Kozarzewa Borzęcki Stolnik Nowogr: Chor: Zn: Pancer:... Woiewodztwo Lubelskie... Iozef z Kozarzewa Borzęcki, Sędzia Kapt: y poseł Woiewodztwa Lubel:...

[Elekcja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odbyła się na Woli w dniu 6 września 1764].

 

Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego Starosty Dołhańskiego, Delegowanego od Stanow Rzeczypospolitey do doniesienia o szczęsliwym y iednomyslnym obraniu za Krola y Pana, Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1764. w Warszawie miana Dnia 7. Miesiąca Wrzesnia. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-19415-IV.*

[W dniu 7 września 1764 Aleksander Borzęcki Starosta Dołżański, był delegatem Stanów Rzeczypospolitej do króla elekta Stanisława Augusta Poniatowskiego].

 

Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia, 29 października 1764.

[Na sejmiku w październiku 1764 roku Aleksandra Borzęckiego wybrano posłem na sejm koronacyjny].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Mowa J. W. Imci. Pana, z Kosarzewa Borzęckiego Starosty Dołhańskiego Posła na Seym Coronationis Woiewodztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey, miana na Seymiku Przedkoronacyinym w Wiszni-Sądowey die 29. Octobris Anno 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-19406-IV.*

[Aleksander Borzęcki w 1764 roku, starosta dołżański, uczestnik sejmiku przedkoronacyjnego w Wiszni Sądowej, poseł na sejm koronacyjny z Ziemi Lwowskiej w województwie ruskim].

 

Dyaryusz Seymu Coronationis. Opisanie Aktu samey Koronacyi, tudzieź oddanego od Miast nazaiutrz Hołdu, y Solenizacyi innych dni przed Seymem, iako teź y samego Seymu po nim następującego Coronationis nazwanego z wydrukowanemi w Nim swoim porządkiem wszystkimi Mowami Nayiaśniejszego Króla JMCi Stanisława Augusta, Kazaniem Imć Xiędza Krasickiego Opata Wącbockiego pod czas Koronacyi oraz z zdaniami y Mowami Senatorow Ministrow Posłow w czasie Seymu, y Mieszczan w dzien oddania Hołdu, naostatek y Ceremoniałem odprawioney Xcia Imć Kurlandskiego Inwestytury, w sobie zawieraiący, przez dni y Sessye zebrany Roku Pańskiego 1764. w Warszawie w Drukarni J. K. MCi y Rzeczypospolitey Soc. Jesu.*

Sessya Piąta Die 10. Xbris... Ocogdy innych bardzo wielu, a mianowicie Imć Pan Karczewski Poseł Liwski skłaniając się do wyż wyrażonego Xcia Imć Czartoryskiego Posła Sanockiego zdania, y Imć Pan [Aleksander] Borzęcki Poseł Lwowski żaląc się na tłumienie głosu Imci Pana Karczewskiego domawiali się...

Sessya Dziewiąta 14 Xbris. 1764... A Imć Pan [Aleksander] Borzęcki Poseł Ruski czytaiąc Prawo iż staraiący się o Indygent powinni mieć rekomendacye przez Instrukcye od Woiewodztw, tudzież że są Szlachta, należy im produkować coram Republica Attestatum a proprio Principe in scripto datum, Prosił więc o zachowanie eo nomine prawa. tudzież pokazanie instrukcyi ex quarum pluralitate rekommendacyi, Indigent Polski może się pozwolic...

Sessya Dziesiąta Die 15 Xbris 1764... Ktoremu Ichmć Panowie. Rudomia Brasławski Łoś y [Aleksander] Borzęcki Ruscy Posłowie sprzeciwiali się...

Sessya Dwunasta Die 15 Xbris... Wszczęta potym była kwestya między Imć Panem Rogalińskim Posłem Poznańskim, y Panem [Aleksandrem] Borzęckim Posłem Ruskim y innemi negative mowiącemi, czyli Podkoniuszy Koronny między Urzednikami Koronnemi ma mieć mieysce swoie?...

Posłowie... 13. Woiewodztwo Ruskie, Ziemia Lwowska. [Aleksander] Borzęcki, Starosta Dołhański.

[Sejm koronacyjny obradował w Warszawie w dniach 3-20 grudnia 1764].

 

Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego, Starosty Dołhańskiego, Posła Ziemi Lwowskiey, utrzymuiąca Koronacyą w Krakowie.
Mowa tegoż Jmci, wyrażaiąca złe konsekwencye z obierania na seymikach kandydatow do wakuiących urzędow, wynikaiące. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 392245 III.*

[Aleksander Borzęcki w 1764 roku starosta dołżański, Poseł Ziemi Lwowskiej].

 

Uchwały ziem przemyskich. Przemyśl, 3 lutego 1765.

[Pod dokumentem widnieje m.in. podpis Aleksandra Macieja Borzęckiego starosty przemyskiego i dołżańskiego].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku elekcyjnego podkomorzego lwowskiego. Lwów, 23 maja 1765.

[Marszałkiem sejmiku wybrano Aleksandra Macieja Borzęckiego].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku elekcyjnego sędziego ziemi lwowskiej. Lwów, 24 maja 1765.

[Marszałkiem sejmiku wybrano Aleksandra Macieja Borzęckiego].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku elekcyjnego pisarza ziemskiego lwowskiego. Lwów, 25 maja 1765.

[Marszałkiem sejmiku wybrano Aleksandra Macieja Borzęckiego].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Akt erekcyjny cerkwi parochialnej rusko-katolickiej tytułem Świętej Trójcy w Kisielach. Czaple, 22 sierpnia 1765.

Aleksander na Przyłuce etc. z Kosarzewa Borzęcki, podstoli wielki koronny, przemyski etc. starosta, wojsk koronnych rotmistrz. Każdemu, komu o tym wiedzieć będzie należało, nominatim jednak jaśnie wielmożnemu jegomości księdzu Felicjanowi Wołodkowiczowi, z Bożej i Stolicy Świętej Apostolskiej łaski arcybiskupowi i metropolicie kijowskiemu, halickiemu i całej Rusi protowonowi włodzimierskiemu i brzeskiemu biskupowi, archimandrycie kijowopieczarskiemu dermańskiemu, dubieńskiemu i świętokrzyskiemu opatowi, memu wielce mości panu i dobrodziejowi, przy oświadczeniu usług moich. Do wiadomości podaję, iż lubo dotąd we wsi Kisiele, dobrach moich dziedzicznych, w województwie bracławskim, powiecie winnickim leżących, przy cerkwi pod tytułem Świętej Trójcy wielebny ojciec Teodor Wróblewski bez przyzwoitej od dziedzica prezenty i funduszu zostawał, a chcąc, aby w dobrach moich chwała Boska cursum sui nieustannie miała, i mając sobie osobliwie zaleconego tegoż wielebnego ojca Teodora Wróblewskiego in spiritualibus doskonałość, z przykładnych obyczajów stanowi kapłańskiemu przyzwoitych, do tejże cerkwi za pasterza własnego mieć chcę i waszej archipasterskiej mości prezentuję, upraszając, abyś tegoż wielebnego ojca Teodora Wróblewskiego, a nie innego na toż beneficjum, jako do waszej archipasterskiej mości jurysdykcji należące, instalować raczył, zaleciwszy onemuż pilne staranie i czułość około dusz chrześcijańskich sobie powierzonych i nieospałość w nabożeństwie, tak ażeby parochianie wszelką wygodę w obrządkach cerkiewnych mieli. Któremu to parochowi dla zupełnej jego subsystencji, z rezydencją i wszelkim pomieszkaniem dotąd używanym, naznaczam we trzy ręce pola, w każdą rękę po dni 15 i sianożęci na kosarzów 30, co ma być z woli mojej wydzielone przez wielmożnego jegomości pana Sulatyckiego, wojskiego pelznejskiego, wspomnianych dóbr moich dziedzicznych ad praesens arendowanego posesora, uwalniając tegoż parpcha od wszelkich powinności zamkowych, danin, czynszów, poborów, jakichkolwiek ciężarów, jako też i od dziesięcin pszczelich z pasieki jego własnej, w cyrkumferencji gruntów cerkiewnych będącej. Którą to prezentę dla tym wszystkiej wiary i pewności przy wyciśnieniu zwykłej pieczęci własną moją kolatorską ręką podpisuję. Datum w Czaplach dnia 22 mensis Augusti 1765 anno. Aleksander Borzęcki, starosta przemyski mpp.

Źródło: RADWAN M. : Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004.

 

 

Laudum sejmiku deputackiego ziemi lwowskiej i żydaczowskiej. Lwów, 9 września 1765.

[Asesorem na sejmiku wybrano Aleksandra Macieja Borzęckiego].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku gospodarskiego przemyskiego. Przemyśl, 10 września 1765.

A że funkcya rotmistrzowska W. Rytarowskiego skarbnika czerwonogrodzkiego 1 Mai w roku następującym 1766 kończyć się będzie, przeto temuż wdzięczność pro bene gestis oświadczywszy, na lat dwie przyszłe consequenter po sobie immediate idące WJMci p. Antoniego z Kosarzowa Borzęckiego chorążego zawskrzyńskiego na rotmistrza prezydyalnego ziemi naszej z wyznaczeniem zwykłej dla niego pensyi obieramy i postanawiamy, zalecając onemuż doskonałą i dostateczną około funkcyi swojej pilność i czułość bez ukrzywdzenia pachołków zachować powinną...

[Antoniego Borzęckiego wybrano rotmistrzem prezydialnym ziemi przemyskiej].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku wiszeńskiego poselskiego. Wisznia, 25 sierpnia 1766.

[Przyznano Aleksandrowi Maciejowi Borzęckiemu pensję w wysokości 6000 zł. p. za poselstwo na sejm konwokacyjny 1764 roku i ponownie wybrano posłem na sejm].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku gospodarskiego przemyskiego. Przemyśl, 16 września 1766.

[Uchwalono dla Antoniego Borzęckiego chorążego zawskrzyńskiego, rotmistrza ziemi przemyskiej pensję w wysokości 1000 zł. p.].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku gospodarskiego lwowskiego. Lwów, 16 września 1766.

Antoniemu Borzęckiemu, chorążemu zawskrzyńskiemu 300 zł. p...

[Zdecydowano spłacić dług wobec Antoniego Borzęckiego powstały w wyniku nieuregulowania sprawy pokwitowań za naprawę muru].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Dyaryusz seymu walnego ordynaryinego, odprawionego w Warszawie Roku 1766.*

Series Posłow z Woiewodztwa Krakowskiego...z Wdztwa Ruskiego z Ziemi Lwowskiey, [Aleksander] Borzecki Podstoli Koronny...

Sessya Dwudziesta Piąta Die 6 Novembris... Dany był głos Xciu Jmci Czartoryskiemu Generałowi Ziemm Podolskich Posłowi Powiatu Żydaczowskiego, ktory z obowiązku Instreukcyi swoiey za Sukcessorami niegdy JMci Pana Siedlnickiego Podskarbiego W. Koronnego przyczyniaiąc się, prosił J.K.Mci, y Stanow Rzpltey; aby, kiedy JMć Pan [Aleksander] Borzecki Podstoli Koronny, ieden z konsukcessorow tegoż niegdy JMć Pana Siedlnickiego in vim należącey kwoty Dekretem Komissyi Skarbowey od Sukcessorow dla Rzpltey przysądzoney 200000. Złotych Polskich benevole zapłacić ofiaruie Rzpltey, maiąc łaskawe względy na zasługi JMci Pana [Aleksandra Borzeckiego] Podstolego Koronnego, nie wymagaiąc więcey, odebrać Skarbowi Koronnemu pomienione 200000. Zł: Polskich nakazać raczyła, y zaraz Projekt Sub Titulo: Kwit Sukcessorom niegdy W. Siedlnickiego Podskarbiego W. K. JMci Panu Sekretarzowi Seymowemu oddał, ktory Projekt zaraz był czytany.
Zabrał po tym głos JMć P. Gozdzki Wda Podlaski y oświadczywszy się że z natury nie ma tego w sobie, aby miał komu szkodzić, jednak: aby Rzplta de Quanto pozostałey dla niey z Rachunkow ś.p. Śiedlnickiego Summy była informowana dopominał się. Zgadzaiąc się na to: iż Rzplcie in vim zacnych zasług J. P. [Aleksandra] Borzęckiego Podstolego Koron. Posła Wdztwa Ruskiego, wolno będzie co chcieć darować y ustąpić...
Mowił po Nim Xiążę JMć Kanclerz W.W.X. Litt:.. ażeby: kiedy JMć Pan
[Aleksander Borzęcki] Podstoli Koronny potiorem partem Substancyi po Nieboszczyku Podskarbim possyduiący, Summę 200000. Zł Polskich za pretensye wszystkie Rzeczypospolicie postępuje, pomienioną postąpioną Summą kontentować się, niżeli niepewności zysku, z stratą na expens prawny dochodzić, y o to J.K.Mci, y Stanow Rzeczypospolitey dopraszał się.
Na co gdy się JMć Pan Gozdzki Wojewoda Podlaski zgadzał, odezwał się po Nim interlocutoric JMć Pan Małachowski Krayczy Koronny Poseł Krakowski, y na podpisanie Projektu in rem Sukcessorow Sedlnickiego, nie pozwalał.
Zabrał po Nim głos JMć Pan Dobiecki Chorąży Chęciński Poseł Wdztwa Rawskiego, ktery Sukcessorow św. JMci Pana Siedlnickiego Podskarbiego W. K. choyney Łasce, y osobliwym względom J.K.Mci y Rzpltey polecił. Lecz JMci Pan Krayczy W. Koronny, Poseł z Wdztwa Krakowskiego oświadczywszy się, że radby uczynić wszystko dla przyiażni JMć Pana
[Aleksandra Borzęckiego]
Podstolego Koronnego, ale co się Należy do Prowentow Rzeplitey, aby raczył należytą uczynić satysfakcyą, dopominał się.
Zbliżyli się potym Jchmość Ministrowie do Tronu za wezwaniem Ich do siebie przez Nayiaśnieyszego Pana, y Xże JMć uderzył Laską y rzekł te słowa: Mózić będzie J. K. Mość y Nayiaśnieyszy Pan mowił, w następuiące słowa:
Gdy słyszę rożnych Obywatelow usty, głosy wyrażone, tudzież do mnie obracane proźby, żądanie więc te zachodzące do Rzpltey: aby Summa od Sukcessorow Siedlnickiego Jey powinna, tymże Sukcessorom darowana byź mogła, rożne w umyśle moim sprawuie reflexye. Między ktoremi gdy słyszany był głos: że na sprawiedliwości, y Dobrotliwości funduią się Trony, przychodzi mi Zgromadzonym Rzpltey Stanom moie otworzyć zdanie.
Jest rozkazem Boga, aby ile możność Natury naśladować Jego, aby Boskiemu Rządzeniu ludzkie przystosowanie było. Lecz ieżli nasza niedoskonałość, we wszystkim ułomności gurować pozwala, sprawiedliwość przeto surową y doskonałą ten sobie niech rezerwuje, kto może zupełnie od winy być oddalonym. A My gdy poydziemy drogą miłosierdzia dla bliźniego, naganie niepodpadniemy.
Sam bym się pisał w dzisieyszey okoliczności, rigorosam exerce e Justitiam, gdybym podobnego błędu, na potym przewidział konsekwencyą: Zawsze bowiem przytomna powinna Nam bydź ta maxyma: że w tedy tylko surowe exekwowanie karzącey sprawiedkliwości iest koniecznie potrzebnym, kiedy w przyszłości przykład kary, iedynym od przestępstwa staie się wstrętem. Ale gdy odmiana Rządow Skarow Rzpltey, tak dochody Jey ubezpieczyła: że takoweyuymie podpadać nie mogą: kiedy Podskarbich Urząd na Kommissyą iest odmieniony: wywarcie więc ostrości teraz na Sukcessorow, samą surowością rozumianeby bydź mogło.
Znam Ja dobrze: że Sukcessorowie, powinniby zapłacić tę tak znaczną Rzeczypospolicie zadłużoną kwotę, aliści kiedy z poprzedzonych tu niektorych głosow informuię się: że prywatne długi przewyższaią pozostałą Fortunę, y Rzplta dochodząc swey należności długo czekaćby musiała, y mało co więcey albo nic zyskaćby Jey przyszło: Zaczym ofiarowaną choć nie rownie w komparacyi Trzech kroć Sto Tysięcy Złotych, Summą ale pewnieyszą, lepiey rozumiem żeby się kontentowała.
Z Tych więc przyczyn gdy ukaranie niewinnych Sukcessorow, teraz chyba dla pamięci winnego Antecessora nie miałoby mieysca, ile że podobny błąd, przez Następcow Podskarbich nie może bydź iuż prawie popełnionym. Ja sam pierwszy Stan Tey Rzpltey skłaniam powolne zdanie moie, y drugie dwa stany do Approbacyi tego na Trzykroć Sto Tysięcy Złotych Proiektu, zachęcam.
Mowił potym JMć Pan {Aleksander] Borzęcki Podstoli Koronny, Poseł Wdzwa Ruskiego, ktory słysząc wiele głosow wymagaiących po Nim aby we wszystkim zupełną Skarbowi Koronnemu uczynił satysfakcyą, podziękował naypierwey J. K. Mci za łaskawe na niego y drugich Sukcessorow względy, potym oświadczył Stanom Rzpltey że Substancya ś. p. JMci Pana Siedlnickiego nie tylko na uspokoienie długu Rzpltey wydostarczyć nie może, ale też Kredytorow samych nie wyrowna pretensyi. A więc prosił Stanow Rzplitey, ażeby trzecim Sto Tysięcy Złotych Polskich ktore iuż z krzywdą, y przeciążeniem siebie oświadczył się postępować, raczyły  się kontentować gdyby zaś Oyczyzna tego uczynić niechciała, zdał to na wolę Jey, ażeby swey nalezytości wraz z Konsukcessorami y Kredytorami na Substancyi pozostałey po niegdy JMć Pan Siedlnickim Podskarbim dochodziła. Naostatek suppliuiąc ażeby Rzplta miała nad Nim y innemi Konsukcessorami tudzież nad Kredytorami kampassyą, y ofiarowaną od niego 300000. Zł: Pol: kwotę przyiąć raczyła, skończył mowę swoią.
Zabrał głos JMć Pan Wielhorski Kuchmistrz Litewski, y w tey materyi w następujące słowa oświadczył zdanie swoie... rozumiałbym ażeby przez wzgląd zasług JMci Pana [Aleksandra Borzęckiego] Podstolego Koronnego MWMPana iuż w Oyczyźnie uczynionych, a do dalszych go zachęcaiąc, połową winney Summy kontentować się: wszak że ie sam JMć Pan [Aleksander Borzęcki] Podstoli Koronny ten ciężar znosić będzie, ale y inne głowy zarowno z nim Sukcessyi korzystaiące, rownie przyłożyć się powinny...
Przymowił się zaraz JMć Pan Łoś Starosta Wyszyński Poseł Wdztwa Podolskiego, y z przyczyny, że Substancya zmarłego Podskarbiego Siedlnickiego na opłacenie Długow wystarczyć nie może, y dochodzenie zupełnery nadgrody nie pewney, większe koszta Rzpltey przynieść mogłyby, radził raczey Stanom Rzpltey, aby y przez wzgląd pewnieyszy, lubo małey do Skarbu publicznego przyiść mogącey kwoty, y przez szacunek zasług JMci Pana [Aleksandra Borzęckiego] Podstolego Koronnego, kiedy ieszcze trzeciekroś Sto Tysięcy postępuie, ofiarowaną in integro 300000. Zł Polskich od Niego Summą kontentować się Insupur żeby Proiekt pod Tytułem: Obiaśnienie Pesyi Kommissarzow Skarbowych iuż JMci Panu Sekretarzowi Seymowemu oddany, był przez niegoż przeczytany domawiał się.
Uderzył potym Laską Xże JMć Marszałek Koronny, y rzeł te słowa: kiedy na czytany Proiekt nie zachodzi zgoda, in ordine więc desydowania nań per Turbum czytam Propozycyą: Jeżeli od U. [Aleksandra Borzęckiego] Podstolego Koronnego swoim, y UU. Konsukcessorow ś. p. W. Siedlnickiego Podskarbiego W. Koronnego Imieniem ofiarowane Trzykroć Sto Tysięcy złotych Polskich na uspokoienie długu zapłacenia Ciż Sukcessorowie maią bydź obligowani?...
JMć X. Sekretarz Koronny deklarował Senatorskich, na podpisanie Proiektu na Trzykroś Sto Tysięcy Wotow 23; aby ta Summa podwyższona czyli meliorowana była 19; a dwa wota confussive dane dwoch Jchmciow Senatorow, z racyi że zasiadaią na Kommissyi. Potym za uderzeniem Laską przez Xcia JMci Marszałka W. Koronnego, y wymowieniem podobnych słow: Urodzony Sekretarz Seymowy do deklarowania Wotow Stanu Rycerskiego... Wotow 116. aby Proiekt na Trzykroć Sto Tysięcy był podpisanym. Aby zaś taż Summa była meliorowana, czyli podwyższona Wotow 36, a to procz nieprzytomnych na Sessyi Posłow.
A po zadeklarowaniu Senatorskich, Ministerowskich, y Poselskich Wotow, JMć Pan Marszałek Poselski zaprosił Jchmćw Panow Senatorow, y Posłow Deputowanych do Kontytucyi, do podpisania Proiektu
...

[Sejm obradował w Warszawie w dniach 6 października - 29 listopada 1766].

 

O sposobie postępowania na świecie przestrogi, Młodym, zwłaszcza dworskie życie prowadzić myślącym pożyteczne z Francuskiego na Oyczysty język Przez W. JMci Pana Hieronima Borzęckiego Strażnikowicza Brzeskiego Na ten czas Kawalera Collegie Nobilium Wileńskiego, Societatis Jesu Przełożone. w Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis JESU, Roku 1766. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 390977 I.*

Pana Hieronima Borzęckiego Strażnikowicza Brzeskiego Na ten czas Kawalera Collegie Nobilium Wileńskiego, Societatis Jesu

[według pracy A. Goussaulta : Wyobrażenie poczciwego człowieka, 1762]

 

Manifest przeciwko laudum sejmiku w Wiszni. 26 sierpnia 1767.

[Szlachta wniosła manifestację przeciwko najnowszym uchwałom sejmiku wiszeńskiego Wśród sygnatariuszy tego aktu byli m.in. Antoni, Franciszek i Ludwik Borzęccy. Antoni i Franciszek Borzęccy znaleźli się również wśród podpisanych pod instrukcją dla posła do marszałka konfederacji radomskiej Radziwiłła (Instrukcja niektórych ziem na sejmiku wiszeńskim posłowi do marszałka konfederacyi radomskiej Radziwiłła wysłanemu dana). W odpowiedzi Radziwiłł pozwał wszystkich sygnatariuszy manifestacji na sąd konfederacji koronnej „...za cztery niedziele od dnia odpowiedzi...” danej 1 września 1767 roku].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Process JW. Aleksandra Borzęckiego przeciwko JO. Konstancji z Denhoffów Sanguszkowej dziedzicce klucza wiewiórkowskiego y kędzierzyńskiemu ekonomowi tegoż klucza w Pretensyi z powodu skradzionych pieniędzy przez Grzegorza Słojowskiego Poddanego wsi Wiewórki... i na tegoż winowajcy dekret śmierci 1767-1774. [W:] Archiwum Konstancji z Denhoffów, primo voto Sanguszkowej, secundo voto Rogalińskiej. Zbiór dokumentów z lat 1767-1774. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. 1/358/0/-/2837.

Alexandrum Borzęcki Subdapiferum Regni...

 

Manifestacja w grodzie przemyskim w dniu 6 maja 1768.

Veniens personaliter mfcus. Antonius de Kozarzow Borzęcki vexillifer Zawskrzynensis, bonorum, certarum sortium in bonis villae Podliski hic in terra Premisliensi sitarum haeres et laudo publico terrae praesentis Premisliensis die decima Septembris 1765 anno hic Premisliae subsecuto super militiam praesidialem eiusdem terrae constitutus rothmagister, hac actis praesentibus in sensum sequentem infert manifestationem et diligentiam: Quia modernus manifestans, prout laudo praemisso per illustres magnificos dignitarios inclitae terre Premisliensis, super exequendum munus rotmagistratus militiae terrae eiusdem Premisliensis, uti incola et concivis ac possesionatus vir constitutus et in hucusque per laudum nullum inclitae terre Premisliensis ab hacce functione militiae presidialis terrae eiusmodi Premisliensis rothmagistratus relegatus nec salariatus extiterit, nunc tamen primum ordinanso sine omni laudo comitiolarum inclitae terrae praesentis Prem[isliensis] ad mentem legis novellae hic Premislie celebrari solitarum per illustrem mfcum. losephum a Drohojow Drohojowski castellanum Pramisl[ensis] edito, intuitu depositionis muneris sui rotmagistratus ultra praxim conventus, ita hancce functionem, uti per comitiolas ultimarias in anno praeterito celebratas ad diem hodiernam a se manifestante non relegatam, offert se continuaturum et solutionem deservitae mercedis a quo intererit vindicacurum fore. A. Borzęcki...

[Antoni Borzęcki wniósł w grodzie przemyskim manifestację w sprawie swojego rotmistrzostwa].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku gospodarskiego lwowskiego. Lwów, 14 września 1768.

[Przyznano Antoniemu Borzęckiemu chorążemu zawskrzyńskiemu 1166 zł. p.].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Laudum sejmiku gospodarskiego lwowskiego. Lwów, 14 września 1771.

WJMci p. Antoniemu Borzęckiemu chorążemu zawskrzyńskiemu uspokajając pretensye jego i nic już w recessie pretensyi mu nie zostawiając do ziemi zł. p. 1000.

[Uchwalono wyrównanie zaległych pensji za sprawowany niegdyś przez Antoniego Borzęckiego urząd rotmistrza. Jest to ostatnia o nim wzmianka w dokumentach ziemi lwowskiej].

Źródło: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Skrypt od Aleksandra Borzęckiego, podstolego koronnego dla Jana Kiwalskiego na sumę 24 tys. złotych polskich. Zamek w Przemyślu,  2 stycznia 1772. [W:] Borzęccy. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zbiór akt rodzinno-majątkowych, sygn. 56/1918/0/2/17. *

M Borzęcki P: K; mp in Castro Premisliensi...

[Pod dokumentem podpis M. Borzęcki, pieczęć lakowa z herbem Półkozic i informacja o wpisie do akt grodzkich przemyskich pod datą 12.03.1772].

 

Między Urodzonym Fryderykiem Brühlem Starostą Warszawskim Generałem Artylleryi Koronney... Warszawa, 30 kwietnia 1772. Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1758-1772. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. Ks. Ref. 39, K. 566v-571v.*

Między Urodzonym Fryderykiem Brühlem Starostą Warszawskim Generałem Artylleryi Koronney, tudzież, Pracowitemi Abrahamem woytem y całą Gromadą Poddanych wsi Powązek do tegoż Starostwa Warszawskiego należacey z iedney  a Urodzonemi Adamem Generałem Ziem Podolskich, Izabelą z Flemingów Xsiążętami Czartoryskiemi  iako Sołtystwa y innych Gruntow Juris Colonarji przy oj we Wsi pomienioney Powązkach znayduiących się, uprzywileiowanymi Possessorami z drugiey wzaiemnemi Powodami y Pozwanemi tudziez wielebną kapitułą Prałatow y Kanonikow Insignis Ecelescie Collegiate Varsaviensis Tituli Sancti Joannis Baptistie ile Szpitala Warszawskiego Swiętego Ducha, przy Kościele Swiętego Marcina Poboznych Augustianow Warszawskich będącgo Administratorami... Do sprawy przypowada się do tey Sprawy Urodzony Piotr Borzęcki Chorążyc Zawkrzynski, a położywszy królewskiego Przywiley od J. K. Mci pod Dniem Dwudziestym Piątym Miesiąca y Roku bieżących sobie łaskawie nadany na Włoki Bieniaszowską y Haftarzowską antiquitus zwane wraz z Ogrodami y Placami we Wsi Powązkach leżące Prawem Dziedzicznym od Xiążąt Mazowieckich podług Przywilejow y Dokumentow Roku Tysiącznego Czterechsetnego Osmego, także Tysiącznego Czterechsetnego Pięcdziesiątego Drugiego kwalifikowane y takimże Prawem Dziedzicznym Jure Caduw Fisci Regii za Pomienionym Przywilejem Jo K. Mci sobie służące zleżywszy, et in sequelam tegoż Przywileju Jo K. Mci y Intromissyi wspokwyney possessyi będącego  siebie ukazawszy, Ponieważ Sprawa teraznieysza między Stronami w pozabieranie sobie [...] Gruntow Kolonarnych Gromadzkich z Pozwow do Sądu niniejszego przychodzi, y Pomiarem kończyć się ma przeto Prawo swoie y possessyą mianą do pomnienionych Włok Juris Colonara dziedzicznych ostrzega, y to swoie Ostrzeżenie z Interwencyą Osobiście comparendo wespoł z Urodzonym Gawłem Białobrzeskim Plenipotentem swoim przyiąc uprasza... A zaś cum Comparentibus to iest Urodzonymi Starostą Warszawskim Gromadą Wsi Powązek, tudzież Urodzonemi Xiążętami Czartoryskiemi Małżonkami, y Przypowiadaiącym się Urodzonym Piotrem Borzęckim przypuściwszy onego Interwencyą decermitur Commissio, designantin Commissarii modo hes adsint, non obstonte Contumacin, et commitlitur Juricum quo ad probandam situationem Gruntow cziemu Prawu podległych hinc inde producendorum et Partibus hinc inde między sobą pierwey communicandorum Rewisio  Gruntow Wizya Kommissarska y Pomiar onych przez Urodzonego kteregokolwiek Geometrę [...] Swiadkow.

[Urodzony Piotr Borzęcki Chorążyc Zawkrzyński]

 

Między Urodzonym Alojzym Fryderykiem Bruhlem Generałem Artyleryi Koronnej Starostą Warszawskim, tudzież Prawwitemi Poddanemi y całą Gromadą wsi Powązki do tegoż Starostwia Warszawskiego należącey zjedney. A Urodzonyemi Adamem Xiążęciem Czartoryskim Generałem Ziem Podolskich y Izabelą z Flemingow Małzonkami, Gruntow przy y we wsi pomienioney Powązkach Sołectwa czyli Woytostwa y innych uprzywilejowanemi possessorami z drugiey strony, niemniey Wielebnemi Prałatami Kanonikami y całą Kapitułą Insignis Ealesicae Collegiatae Warszawviensis Sancti Joannis Baptistae niżej wyrażonego Szpitala administratorami, jako też Wielebnemi Franciszkiem Drewnowskim przeszytn Kasprem Gieciszewskim y Alexandrem Nowickim Kanonikami e Gremio teyże Kapituły, teraznieyszemi tegoż Szpitala Prowizorami. Także Poboźnemi Siostrami Charitatis Pannami Zakonnemi y całym zgromadzeniem onychże Szpitala Swiętego Ducha przy Kosciele Poboznych Augustyanow Konwentu Warszawskiego będącego z trzeciey Strony. Tudzież Urodzonym Piotrem Borzęckim z Czwartey Strony wzaiemnemi Powodami y Pozwanemi. Warszawa, 22 września 1772. Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1758-1772. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. Ks. Ref. 39, K. 625-626v.*

Urodzony [Piotr] Borzęcki osobiście wespoł z urodzonym Białobrzeskim Plenipotentem swoim...

[Na prośbę kapituły kolegiaty św. Jana odroczenie dla dalszej komunikacji dokumentów].

 

Akt erekcyjny cerkwi parochialnej rusko-katolickiej pod tytułem Przemienienia Pańskiego w Przyłuce. Bukowa, 3 maja 1774.

Jaśnie wielmożnemu jegomości księdzu Leonowi na Szeptycach Szeptyckiemu, biskupowi lwowskiemu, halickiemu i kamienieckiemu koadiutorowi i administratorowi, opatowi mielenieckiemu, orderu Świętego Stanisława kawalerowi, przy oświadczeniu należytego uszanowania. Czynię wiadomo, iż upewniony będąc mocnym urzędu jego administatratorskiego zaleceniem o zdolności przyrzeczonego urodzonego urodzonego Jana Dietełowicza, prawdziwej religii i dobrych obyczajów, tegoż do wakującej sposobem wyż wyrażonym cerkwi przyłuckiej, pod tytułem Przemienienia Pańskiego będącej, za parocha mieć chcę i mocą przyzwoitego dziedziców prawa prezentuję, żądając od jurysdykcji pasterskiej, aby tenże urodzony Jan Dietełowicz, a nie kto inny, na przyrzeczone beneficjum przyłuckie po odebranych święceniach był instalowany, przy zaleceniu temuż winnej około powierzonych dusz pieczołowitości, należytej około świątnicy Pańskiej pilności, ochoczej w zaszczepieniu nauk katolickich gorliwości i nieposłusznego w wierze świętej katolickiej statku, tudzież przykładnego życia i obyczajów, niemniej dobrego z parochianami obchodzenia się, bez zdzierstwa od chrztów, pogrzebów, ślubów lub zabierania bydła, a mianowicie ciągłą szkodą dworu i pokrzywdzeniem sukcesorów, tudzież mną samym kolotorem lub na miejscu moim będącą zamkową władzę, aby nie szukał pretekstów i wynalazków niegodziwej kłótni. Dla zupełnej zaś tegoż urodzonego Jana Diatełowicza subsystencji, z budowlą i pomieszkaniem przy cerkwi przyżeczonej przyłuckiej będącym, których antecesor jego zażywał (nikomu do nich nie zostawiając prawa lub pretensji) wyznaczam pola trzy ręce, w każdą rękę po dni 15, co czyni pługów i sianożęci, pod jesień, podłóg zwyczaju tamecznego wymierzone, wydzielone i wyznaczone za które wyznaczenia wdzierać się tenże urodzony Jan Diatełowicz żadnej nie będzie miał mocy i nie powinien dopieroż więcej sobie nad teraźniejsze opisania bądź jakimkolwiek pretekstem przywłaszczać. Będzie miał zaś wolność urodzony Jan Diatełowicz od wszelkich powinności zamkowych, danin, czynszów, jako też dziesięcin pszczelnych z pasieki jego własnej (które nigdzie indziej, jak tylko na wydzielonym mu gruncie cerkiewnym stać ma), z tym warunkiem, aby pod tym pretekstem cudzych pasiek do swoich nie przyjmował i tychże komukolwiek pod swoim imieniem na cerkiewnym gruncie stawić nie pozwalał, końcem uszkodzenia skarbu w dziesięcinie pszczelnej, pod utratą za przeświadczeniem nadanej sobie niedawania dziesięcin wolności. Którą to prezentę wraz z erekcją podpisem ręki i zwykłą stwierdzam pieczęcią. 1774 roku miesiąca maja 3 dnia w Bukowej. Michał Borzęcki, p. k. mpp.

Źródło: RADWAN M. : Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004.

 

 

Oblata Przywileju dla Pawła Pieńkowskiego na Stolnikostwo Drohickie. Włodzimierz, 8 września 1775. [W:] Księgi Grodzkie Włodzimierskie Sądu Powiatowego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, p. 410.

Roku tysiąc siedemset siedemdziesiątego piątego, miesiąca września dziewiątego dnia. Na urzędzie grodzkim w zamku Jego Królewskiej Mości Włodzimierskim przede mną Cyprianem Dąbrowskim burgrabią nurskim, namiestnikiem grodzkim włodzimierskim i księgami niniejszymi grodzkimi starościńskimi stanąwszy osobiście urodzony Stanisław Borzęcki ten przywilej od Najjaśniejszego Króla Jego Mości Polskiego urodzonemu Ignacemu Pawłowi Pieńkowskiemu na stolnikostwo drohickie łaskawie wystawiony, z podpisem ręki własnej Jego królewskiej Mości oraz sekretarskiej przy pieczęci koronnej wyciśniętej, dla zapisania do akt niniejszych w sposób oblaty...

 

Zbiór Krótki Historyi Egipskiey y Kartaginskiey z Francuzkiego na polski język Przełożony w Grodnie w Drukarni J. K. Mości Roku 1776. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 768956.*

Do Jasnie Wielmoznych Jchmc Panow Antoniego z Kozarzowa y Anny z Zegotów Borzęckich Instygatorow W. X. L. Starostow Krzywosielskich &c... Jaśnie Wielmożnych W MC. Państwa Dobrodziejow Nayobowiązańszym, i nayniższym sługą X. Hieronim Borzęcki.

[Hieronim Borzęcki urodzony 29 września 1748. Ksiądz, historyk, pedagog. Wzmiankowany w 1776 roku].

 

Instrukcja dla Jerzego Kryńskiego, zarządzającego dobrami Aleksandra Borzęckiego. Bukowa, 7 stycznia 1778. [W:] Borzęccy. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zbiór akt rodzinno-majątkowych, sygn. 56/1918/0/2/18.*

M Borzęcki P: K; mp in Castro Premisliensi...

 

O sposobie postępowania na świecie przestrogi, Młodym, zwłaszcza dworskie życie prowadzić myślącym pożyteczne z Francuskiego na Oyczysty język Przez W. JMci Pana Hieronima Borzęckiego Strażnikowicza Brzeskiego Na ten czas Kawalera Collegie Nobilium Wileńskiego, Societatis Jesu Przełożone. Edycya druga. w Wilnie w Drukarni  Królewskiey Akademickiey, Roku 1778. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 31252 I.*

Pana Hieronima Borzęckiego Strażnikowicza Brzeskiego Na ten czas Kawalera Collegie Nobilium Wileńskiego, Societatis Jesu...

[według pracy A. Goussaulta : Wyobrażenie poczciwego człowieka, 1762].

 

Inwentarz wsi Ureczko Małe. Ureczko Małe, 26 lutego 1779. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 788.*

Actum  in Fundo Bonorum Villae Ureczko Larwa Curiaq ibidem sita Harreditatis Ilustris Mgci Mathiae Alexandri binomines Borzęcki Subdapiferii Regni Poloniae in Terra Premisliensi...

[Maciej Aleksander Borzęcki podstoli koronny, dziedzic wsi Ureczko Małe w Ziemi Przemyskiej].

 

 

Inwentarz wsi Ureczko Duże. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 754.*

Actum  in Fundo Bonorum Villae Ureczko Panwa Curiaq Ibidem sita Hareditatis Ilustris Mgci Mathiae Alexandri binominis Borzęcki Subdapiferi Rni Poloniae in Terra Premislene...

[Maciej Aleksander Borzęcki podstoli koronny, dziedzic wsi Ureczko Duże w Ziemi Przemyskiej].

 

 

Akt erekcyjny cerkwi parochialnej rusko-katolickiej miejskiej przyłuckiej pod tytułem Pokrowy Matki Bożej. Bukowa, 24 maja 1780.

Maciej Aleksander z Kosarzewa Borzęcki, podstoli koronny, orderów Orła Białego i Świętego Stanisława kawaler, jaśnie wielmożnemu jegomości księdzu Junoszy Smogorzewskiemu, arcybiskupowi połockiemu, biskupowi witebskiemu etc., metropolicie kijowskiemu i całej Rusi administratorowi, orderów Orła Białego i Świętego Stanisława kawalerowi, przy oświadczeniu najprzychylniejszych usług. Wiadomo czynię, iż zawakowało w Przyłuce, mieście moim dziedzicznym w województwie bracławskim a powiecie winnickim leżącym, po śmierci jegomości księdza Demetriusza Kuczyńskiego beneficjum cerkwi pod tytułem Pokrowy Matki Bożej, w której pragnąc, ażeby chwała i staranność około zbawienia dusz ludzkich nieustannie przez zgodnego kapłana promowowaną i czynioną była, umyśliłem na fundamencie praw mi służących urodzonego Eustachiusza Siarczyńskiego, z cnót, nauki i dobrych obyczajów na beneficjum wspomnianej cerkwi zawakowanej podać, jakoż praesentibusque tegoż urodzonego Eustachiasza Siarczyńskiego podaję i prezentuję, dopraszając się pasterskiej dobroci jaśnie wielmożnego jegomości pana dobrodzieja, abyś tego, a nie innego do tejże cerkwi przyłuckiej poświęcić i instalować raczył. Którego dla przyzwoitej stanowi subsystencji, przy wymierzonych we trzy ręce polach, w każdą rękę po dni 15 rachując, co czyni razem dni 45 i wydzielonej sianożęci na kosarzów 30, tudzież przy budowli na tychże gruntach wydzielonych będącej, jako i przy pomieszkaniu parochialnym, dotąd używanym, utrzymywać i zachować deklaruję, oraz od wszelkich tegoż urodzonego Eustachiusza Siarczyńskiego podatków, czynszów, danin i jakie tylko w dobrach moich przyłuckich praktykować się zwykły, nawet od dziesięciny pszczelej i oczkowego z pasieki jego własnej, która nigdzie indziej, jak tylko na wydzielonych dla parochów cerkiewnych polach stawać się powinna, wolnym czynię, z tym jednak obwarowaniem, iż jeżeliby pokazało się kiedy, że teraźniejsze uwolnienie od dziesięciny pszczelnej byłoby zażyte przez przyjmowanie pszczół któregokolwiek z poddanych moich pozorem niby własności (co by być mogło z uszkodzeniem skarbu) do pasieki na gruncie cerkiewnym będącej, tedy urodzony Eustachiasz Siarczyński, nominowany paroch, tym uwolnieniem zaszczycać się nie ma, od dawna dziesięciny, jako i od płacenia oczkowego zasłaniać się, żadnego pretekstu szukać nie powinien będzie. Czego jako nie spodziewam się i owszem, tuszę sobie, że przy adnotacjach przezornych Illustrissimi Officii przyszły paroch nie tylko w duchowym bez uciążliwości w ślubach, pogrzebach, chrztach z parochianami obchodzeniu się, ale też i w świeckiej powinności, skarbowi od poddanych należącej, nienagannej przykładności dawać będzie dowody. O którym to zaufaniu, przykładności życia i starunku około zbawienia dusz ludzkich niniejszą prezentę dla tym większej wagi, pewności i waloru, własną podpisawszy ręką, wyciśnieniem zwykłej stwierdzam pieczęci. Datum w zamku rezydencji mojej bukowskiej, dnia 24 miesiąca maja 1780 roku. Maciej Borzęcki, podstoli, koronny mpp.

[Pod dokumentem podpis Maciej? Borzęcki i pieczęć lakowa z herbem Pólkozic].

Źródło: RADWAN M. : Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004.

 

 

Actum Leloviae coram Actis Terrestribus Sabbatho post Dominicam Latare Quadraowimalem proxima videlicet Die Vigwima Octava Mensis Martis Anno Domini Millesine Septingentesimo Octuagwime None Ex parte Borzęckich Matris Fliz, super Szembek Gostkowskie ac aliis pro Judiciis Tribunalitiis Regni Sublinene Relatio. Lelów, 28 marca 1781.*

Ignatio Kalinowski Capitaneo Leloviensi tum Successoribus cum olim Justina de Borzęckie Cornsorte procreatis Bonorum Cięgowice Turza et Blanowice.... post Dominicam Conductus Paschae anno prasenti Millesimo Septingentesimo Octuagesimo Nono... Ad Instantiam XM corum Anne de Commitibus Ankwicze olim Alexandri Mathiae binomibus Borzęcki Subdapiferi Regni Relictae viduae Matris, Petri Borzecki Filii, Bonorum Villarum Zawiercie, et Losnice ad Tractum Mrzygłodensem..

[Ignacy Kalinowski kapitan lelowski spadkobierca po zmarłej małżonce Justynie Borzęckiej dóbr Cięgowice, Turza i Blanowice... w poniedziałek po niedzieli wielkanocnej w roku bieżącym 1789... na wniosek Anny z hrabiów Ankwicz wdowy po zmarłym Aleksandrze Macieju dwojga imion Borzęckim podstolim koronnym, matki rodzonej Piotra Borzęckiego dóbr Zawiercie i Łośnice na trakcie mrzygłodzkim... Starostwo lelowskie, dało w 1770 roku 2124 złp. 14 gr. 12 denarów dochodu].

 

 

Akta komisji sądu ziemskiego przemyskiego dotyczący dóbr Bukowa. Drohobycz, 3 lipca 1782. [W:] Borzęccy. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zbiór akt rodzinno-majątkowych, sygn. 56/1918/0/2/19.*

Bona Ureczko et Bukowa sue Obligatorece Cossessioni subjecta In arendatorem Possessiem Olim Alexandri Borzęcki... Possne arendatorea Sibi Sua Legitima Possessio per Viduam [Anna] Borzęcka...

[Dobra Ureczko i Bukowa będące własnością zmarłego Aleksandra Borzęckiego... oddane w dzierżawę przez prawowitą właścicielkę wdowę Annę [z Ankwiczów] Borzęcką.

 

Prawa y przywileie Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich prowincyi należących: na walnych seymach koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 az do ostatniego seymu uchwalone w Warszawie w Drukarni J. K. Mciy Rzeczypospolitey u Xięzy Scholarum Piarum, Roku Pańskiego 1782.*

Kommissye do Zupp Solnych, y Ekonomiy Krolewskich. Zupy Solne Krakowskie w iakim znayduią się stanie, ieżeli Konserwacya ich należyta była, albo ieżeli w czym iakim sposobem, y od kogo szkodę poniosły, chcąc dostatecznie wiedzieć, dla rewizyi y inwestygacyi tego wszystkiego, naznaczamy Kommissarzow. Podobnym sposobem na tenże sam koniec y do innych Dobr Stołu Krolewskiego w Koronie deleguiemy, a to iest... Do Ekonomii Samborskiey... Z Stanu Rycerskiego z Małey Polski:... Alexandra Borzęckiego Sstę Dołhańsk...

Deputacya do Rady przy J. O. Xciu JMci Prymasie. Dostoieństwo Pryncypalney Godności, nie tylko że Statutem y Konstytucyami Annorum 1451. 1550. 1718. 1736. ubezpieczone y obwarowane, lecz sama w czasie Interregni czynności, Prerogatywa, y naywyższość Urzedu w Konfederacyach opisana wyciąga po każdym powinnego uszanowania, y w traktowaniu interessow przyzwoitey modestacyi; Przeto tak dla okazałości Pierwszeństwa Osoby Xcia Jmci Prymasa, iako oraz dla pomocy w Radach, y Rezolucyach Interessow Rzpltey pod ten czas trafiaiących się, przydawamy temuż J. O. Xciu Jmci Prymasowi z oboyga Stanow y oboyga Narodow tey Rzpltey, Osoby tu wyrażone... Z Stanu Rycerskiego z Małey Polski... Alexandra Borzęckiego Dołhańsk...

Na Konwokacyi Warszawskiey Roku 1764... Alexander Borzęcki Poseł Wdztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey Salva prerogativa minoris Poloniae, intuitu Coronationis Regum mpp...

Sufragia Wojewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Lit: zgodnie na Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Obranego Krola Polskiego y Wielkiego Xiążęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, Kijowskiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Inflantskiego, Smoleńskiego, Siewierskiego y Czerniechowskiego Dane między Warszawą a Wolą, dnia Szostego Miesiąca Września, Roku 1764. Woiewodztwo Poznańskie... mp. Floryan Borzęcki, Maciey Borzęcki, Damazy Borzęcki... Woiewodztwo Ruskie... Alexander Borzęcki, Ssta Dołhański, Poseł Woiewodztwa Ruskiego Ziemi Lwowski... Antoni Borzęcki z Kozarzowa... Ziemia Chełmska... Gaspar z Kozarzowa Borzęcki... Woiewodztwo Wołyńskie... Józef z Kozarzewa Borzęcki Stolnik Nowogr: Chor: Zn: Pancer:... Woiewodztwo Lubelskie... Iozef z Kozarzewa Borzęcki, Sędzia Kapt: y poseł Woiewodztwa Lubel:...

Confirmatio Generalis Jurium...[Aleksander] Borzęcki Dołhanensis...

Pozwolenie odiazdu za Granicę Ur. Alexandrowi Borzęckiemu Podstolemu Koronnemu, Staroście Naszemu Przemyślkiemu.
Przyimuiąc wniesioną Nam proźbę od Ur. Alexandra Borzęckiego Podstolego Koronnego, y Starosty Sądowego Przemyślskiego, o pozwolenie odiazdu za Granicę, pomieniony mu odiazd commodo tempore extra fines Regni wolny deklaruiemy mocą ninieyszey Ustawy. A na czas tegoż odiazdu iego, za Surrogata do Grodu Przemyślskiego ad administrandam justitiam Urodzonego Rocha Wieniawskiego Podczaszego Przemyślskiego nominuiemy, ktory to nominowany Surrogat w pozwolonym Starosty odieździe, sprawiedliwość Ziemi w Grodzie, do ktorego naznaczony, ad tenorem Legum (praevio praestando juramento) sprawować ma.

 

Wizytacje generalne parafii unickich archidiecezji kijowsko-wileńskiej. Radomyśl, 1782-1794. [W: Radwan, 2004].

Lp.

Miejscowość

Liczba
cerkwi

Liczba
kapłanów

Domy

Parafianie

Dorośli

Małoletni

655

Biała

1

1

112

512

102

657

Bryckie

1

1

50

301

60

658

Czerniatyń

1

1

82

330

150

664

Kotiużyce

1

2

112

629

192

666

Kurawa

1

1

41

191

78

668

Łosijówka

1

1

37

131

102

672

Nowogrobla

1

1

73

330

81

676

Owieczacze

1

1

128

593

138

681

Przyłuki - parafia 1

1

1

88

372

107

682

Przyłuki - parafia 2

1

1

98

468

100

683

Przyłuki - parafia 3

1

2

82

399

130

684

Psiarówka

1

2

93

468

181

692

Zbarażczyk

1

1

64

302

96

693

Zozów

1

1

29

112

53

Razem:

14

17

1089

5138

1570

[Aleksander Borzęcki podstoli koronny i starosta przemyski, był kolatorem1 licznych cerkwi greckokatolickich obrządku unickiego w swoich dobrach na Bracławszczyźnie. Świadczy o tym spis wszystkich parafii podległych archidiecezji kijowsko-wileńskiej powstały w Radomyślu w 1782 roku. Niestety zachowany rękopis tego dokumentu jest niekompletny (48 kart w formacie 24x38 cm). Odnosi się on tylko do województw bracławskiego i kijowskiego w których znajdowało się 2054 parafii. Brak natomiast danych odnośnie pozostałych 684 parafii położonych w innych województwach. Dokument jest spisany w języku polskim. Znajduje się on w archiwum w Sankt Petersburgu w zbiorze dokumentów unickich arcybiskupów kijowsko-wileńskich pod sygnaturą RGIA, f. 823, op. 3, d. 1225. Zawiera tabele w których podano nazwę miejscowości w których znajdowały się cerkwie (głównie parafialne a tylko w kilku przypadkach filie), nazwiska kolatorów, liczbę cerkwi w danej miejscowości, liczbę kapłanów, liczbę domów w których zamieszkiwały rodziny wyznające katolicyzm obrządku unickiego, liczbę dorosłych wiernych (powyżej 15 lat) oraz liczbę małoletnich. Wykaz cerkwi których kolatorem był Aleksander Borzęcki przedstawiono powyżej.
1. Kolator (łac. collator = zbierający, znoszący, gromadzący, ofiarodawca) - dawniej, patron kościoła bądź jego fundator. Dysponował tzw. prawem prezenty, czyli przedstawiania biskupowi kandydata na wakujące beneficjum przy kościele, zwanym też prawem kollacji. Tradycyjnie kolatorami byli właściciele majątków ziemskich na terenie parafii. Mieli oni prawo do umieszczania w kościele kolateralnym tablic nagrobkowych i dysponowali własnymi ławkami].

Źródło: Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004.

 

 

Obiasnienie Interessu Urodzoney Anny z Ankwiczow Borzęckiey Podstoliny Koronney. Z Urodzonym Józefem Rudnickim, y Officyalistami Skarbu Koronnego. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 15036 III.*

[W dniu 23 listopada 1780 roku Anna Ankwicz przejęła po mężu Aleksandrze Borzęckim jego wszystkie dobra.
W dniu 20 lutego 1782 roku w Warszawie Piotr Borzęcki podstolic koronn, syn Aleksandra Borzęckiego, oddał Józefowi Rudnickiemu, byłemu kasjerowi Generalnego Skarbu Koronnego za pożyczkę 6240 czerwonych złp. w trzyletni zastaw wsie Niedziałka, Ośmy i Dłuska, w Kluczu Mińskim, Województwie Mazowieckim, Ziemi Czerskiej.
W dniu 1 maja 1782 roku Piotr Borzęcki oddał Józefowi Rudnickiemu, byłemu kasjerowi Generalnego Skarbu Koronnego za pożyczkę 2000 czerwonych złp. w trzyletni zastaw wsie Brzozówka i Przytok w Kluczu Mińskim, Województwie Mazowieckim, Ziemi Czerskiej.
W dniu 19 maja 1783 roku w Sądzie Ziemskim Pilźnie Anna Ankwicz wniosła manifest z powodu bezprawnego oddania w zastaw przez jej syna Piotra przejętych po mężu wsi Niedziałka, Ośmy, Dłuska, Brzozówka i Przytok, w Kluczu Mińskim, Województwie Mazowieckim, Ziemi Czerskiej. Sąd Trybunału Lubelskiego wydał dekret nakazujący Komisji Skarbu Koronnego wycofać wszelkie roszczenia względem Anny. Z kolei Komisja Skarbu Koronnego wydała dekret dla Pawła Biernackiego, komisarza Komisji Skarbu koronnego nakazujący egzekucję należnych sum nie tylko na dobrach Klucza Mińskiego ale i nie obciążonego długami Klucza Konstantynowskiego. W odpowiedzi Anna złożyła w Sądzie Ziemskim w Mielniku kolejny manifert].

 

Odpowiedz na powody zaskarżenia w piśmie pod tytułem: Obiaśnienie interessu w. Anny z Ankwiczow Borzęckiey, podstoliny koronney, z urodzonym Józefem Rudnickim y officyalistami Skarbu Koronnego wyrazone. Biblioteka Narodowa, sygn. SD XVIII.4.1646.*

 

Oblata zażalenia Franciszka Hadziewicza Łowczego Różańskego. Kraków, 3 października 1783. [W:] Archiwum Aleksandra Czołowskiego, Archiwum Krajowe Krakowskie, Oblaty Krakowskie, 1783, T. 214, S. 2203. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, sygn. F. 141, 214 K. 2203.*

Dnia 3. października 1783 Wmy Franciszek Hadziewicz Łowczy Rożański, Wej Onufryi WW Józefa Borzęckiego i Serafiny z Wiktorów małżonków córki mąż swojem i ur ur. Józefa i Serafiny Hadziewiczów córki i syna swoich imieniem, przeciwko rzeczonym teściom swoim wnosi zażalenie.

 

Pamiętnik polityczny y Hystoryczny Przypadków, Ustaw, Osob, Mieysc i Pism wiek nasz szczególniey interesuiących. Homines hominum causa funt generati, ut ipsi se alii aliis prodesse possint. Cicero Tom I. 1783. W Warszawie w Drukarni Nadworney J. K. Mci. X. X. Piarów, Piotra Dufour. M.DCC.LXXXIII.*

Borzęcki Marszałek Xięcia Adama Czartoryskiego.

 

Radosc Zbawienna Tak Żywym Jako I Zmarłym Z Paska Pocieszenia Maryi Wypływająca, Dla wygody Czcicielów Maryi, Łaskami słynącej w Kościele Odalanowskim. Szczodrobliwością Wielmoźnych Jchmość Państwa Damazego i Maryanny Borzęckich Possessorów na ten czas Starostwa Przez Kaznodzieję Miejsca Z różnych Książek zebrana, A za Pozwoleniem Zwierzchności Do Druku Podana. w Kaliszu, 1784. w Drukarni JO. Książęcia Jmci Prymas, Arcy - Biskupa Gnieźnieńskiego. Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, sygn. X.*

Dla wygody Czcicielów Maryi, Łaskami słynącej w Kościele Odalanowskim. Szczodrobliwością Wielmoźnych Jchmość Państwa Damazego i Maryanny Borzęckich Possessorów na ten czas Starostwa...

 

Gazeta Warszawska, 1784, Nr 37.*

Urodzona Onufria z Borzęckich wziąwszy ślub z Urodzonym Franciszkiem Hadziewiczem Łowczycem Rożańskim w Kościele Kollegiaty Woynickiey Dyecezyi Krakowskiey, przed lat 15 [około 1769]; przemieszkawszy lat 5 z mężem, a uwiódłszy się płochością, dała się namowić Kommissarzowi magazynowemu kordonu Cesarskiego w mieście Tarnowie na ten czas rezyduiącemu, y z nim odstąpiwszy męża prawego, y potomstwa swego, tak z kordonu Cesarskiego, iako y z Polskiey od lat 10 [od około 1774] wyniosła się. A lubo pomieniony J. P. Hadziewicz Mąż, wszelkich sposobow dokonał, aby się o niey dowiedział, dotąd żadney wiadomości o niey nie może powziąć, gdzieby się znaydowała. Ta Onufria Hadziewiczowa iest wzrostu miernego, twarzy okrągłey, oczu y włosów czarnych, językiem Polskim y Niemieckim mowiąca, lat podowczas gdy uszła, liczyła sobie 24 teraz przeto ma 34 [urodzona około 1750]. Supplikuie tedy przerzeczony J. P. Hadziewicz, ieżeliby kto dowiedział się, gdzieby się pomieniona żona iego znaydowała, albo czyli żyie, lub umarła, y przy którym Kościele pochowana została, żeby przez łaskę swoię doniosł na piśmie na Krakowską Pocztę pod kopertą Jmci Pana Woyciecha Woynarowskiego, J. K. Mei Sekretarza, Pisarza Apostolskiego.

 

Wiersz na dzień weselny JW. na Potoku, Glinianach etc. etc. Mikołaja Potockiego Cześnikowicza Koronnego, Rotmistrza Kawaleryi Narodowey polskey z JW. Maryą Borzęcką Podstolanką Koronną. przez Tomasza Węgierskiego Proboszcza Buczackiego napisany y offiarowany. Roku 1784 w Lwowie. Biblioteka Narodowa, sygn. SD W.1.3489.*

Na tenze akt do Jasnie Wielmożney Borzęcki, Podstoliny Koronney, matki Jasnie Wielmożney Maryanny.

 

Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku.

Parafia Błońska [nr 528, k. 276]
Borowa Słobota (dziś Bor) w parafii Błonie, wieś także duża, JW Borzęckiey (wdowy po Antonim Borzęckim, do 1766 roku wiceinstygatorze WKL, w latach 1775-1781 instygatorze wielkim WKL, zmarłym w 1782 roku), instygatorowej litewskiej, na zachód zimowy, mil 2...
Ihnatowka, IM pani Borzęckiey, na zachód, mila 1.
Nowosiołki, JM pani Borzęckiey, na zachód zimowy, 1/2 mili (Borzęcka, instygatorowa WKL wystarała się u bpa I. Massalskiego o prawo odbywania nabożeństw w kaplicy dworskiej - J. Kurczewski, Biskupstwo wilńskie, s. 485).
Młynów na Citowce, Borzęckiej 2, WJM pana Puttkamera 2, JW Tyzenhauza 1.
Wietrznych młynów 2, w dobrach [k. 278] JW Borzęckiej, instygatorowej litewskiej.
[6-to] Droga do kościoła serafińskiego JM księży Franciszkanów, na południe, o mil 4 od kościoła parafialnego błońskiego oddalonego. W ciągu, których droga sucha, mil 2, chrustami, a mil 2 borem suchym, bez żadnych przewozów, grobel i mostów. Z którego miejsca dróżka w prawo do Macijewicz WM JM pana Skindera, wojskiego starodubowskiego, ciemnym lasem przez ruczaj i błotko niewielkie, w całej tej mili od kościoła sarafińskiego. Z spomianionego dworu idzie dróżka kręto w prawo, do dworu Omylna [s] JW instygatorowej Borzęckiey. A stamtąd o kilkaset kroków w lewo folwark zwany Kletnia. Między lasem i błotami, mało co otwartym polu, nad rzeką Ptycz zwaną, kędy młyn i most znajdują się. A tu koniec granicy parafii błońskiej, o mil 4 od kościoła.
Takowe opisanie parafii mojej, błońskiej podpisem ręki własnej stwierdzam. Ks. Ignacy Kondratowicz pleban błoński.

 

 

Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784.

Hoźna Jmci Pana Borzęckiego zastawnego possessora, pod samym wschodem zimowym mila jedna wielka i pół.
Kołpaki Jmci Pana Borzęckiego zastawnego possessora, pod wschodem zimowym mila jedna wielka.
Małynka wieś i dwór w niej Jmci Pana Borzęckiego zastawnego possessora, pod samym wschodem zimowym mila jedna mała.
5 to Stawek mały Jmci Pana Borzęckiego pod samym dworem Małyńskim, wynikający ze źródeł, pod samym wschodem zimowym mila jedna mała.
7 to Młyn Jmci Pana Borzęckiego w Małynce pod dworem, a drugi młyn Jmci Pana Lewickiego w Lulach. Do tych wszystkich młynów wynikaja wody jako jest wyżej No 5to opisano (patrz stawek).
8 vo Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne według miary mil tak się opisują:
1 mo Droga do Jałówki począwszy od kościoła parafialnego zabłudowskiego na wschód letni od tej odjechawszy kilkadziesiąt kroków, brodek mały wraz za nim idzie dróżka w prawą stronę do wsi Olszanki Jmci Pana Borzęckiego o pół mili stojącej, a prostą drogą  i polem otwartym pół ćwierci mili ku wsi Małynce tegoż possessora, zostającej w lewej stronie o kilkadziesiąt kroków, po tym drogą kamienistą, ciasną i błotnistą do brodu, który przejechawszy kończy się parafia zabłudowska, a zaczyna się parafia narewska w Koronie położona, w ziemi bielskiej, diecezyi łuckiej do wsi zwanej Białki.

Źródło: WERNEROWA W. : Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784. Studia Podlaskie, 1990, T. 1. S. 99-220.

 

 

Wiadomości z obrad sejmu ordynaryjnego 1788 roku (czteroletniego). Gazeta Warszawska, 1791, Nr 50, suplement.

Sesja sejmowa CCCCLIV Dnia 20 Czerwca J. P. Skórski Sandomierski w zabranym głosie doniósł, iż JP [Piotr] Borzęcki Podstolic Koronny zanosi przez memoriał do Stanów zażalenie na mieszczan swoich dziedzicznych w miasteczku Mińsku, iż ci od posłuszeństwa dziedzicowi wyłamując się, i że im Gleit do rozprawy z dziedzicem przez N. Pana podpisany i w Pieczęci Mniejszej zapieczętowany został. Ten memoriał czytał JP Sekretarz Sejmowy. J. X Kołłątaj Podkanclerzy Kor. oświadczył iż po podanym memoriale od Mieszczan Mińskich do N. Pana o liczne im czynione uciski od Dziedzica, tudzież po złożeniu przywilejów temuż miastu nadany jeszcze Anie Uniowych od Xiążąt Dziedzicznych Mazowieckich, Gleit od N. Pana podpisany; zapieczętowany został zaczym w Assessoryi musi nastąpić kognicja tych przywilejów; tam się okaże czyli to miasto należy lub nie do Sądów Assesorskich i że już w podobnym przypadku Gleit w Pieczęci Większej Kor. na inne miasteczka dziedziczne zapieczętowany został...

 

 

Wiadomości z obrad sejmu ordynaryjnego  1788 roku (czteroletniego). Gazeta Warszawska, 1791, Nr 51.

Z okoliczności uczynionego wniesienia na ostatniej Sesji względem wydanych Gleitów do miast dziedzicznych, liczne były otwierane zdania, przekładające wielkie niebezpieczeństwa dla spokojności szlacheckiej, jeżeliby takowe Gleity wydawane być miały; zaczym dopraszano się, ażeby wszystkie Gleity, które powychodziły do miast szlacheckich uchylone zostały, a nadal podobne wydawane niebyły. Podany w tej mierze projekt, jednomyślnością przyjęty został...

 

 

Sprawa Sukcessorów z Głowy Jaśnie Wielmożney Barbary z Warszyckich idących, przeciw Jaśnie Wielmożnym Annie z Ankwiczow Podstolinie Koronney Matce, i Piotrowi Borzęckiemu Podstolicowi Koronnemu Synowi, do Nayiaśnieyszego Trybunalu Koronnego Lubelskiego wprowadzona. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII 21395 IV.*

przeciw jaśnie wielmożnym Annie z Ankwiczów podstolinie koronnej matce, i Piotrowi Borzęckiemu podstolicowi koronnemu synowi...

 

ŁOPACKI J. : Do Iasnie Wielmożney Imc Pani Maryanny z Borzęckich Potockiey Czesnikowiczowy Koronney. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII 7888 III*

Maryanno dla Wiekow dalszych iestes Wzorem
Albowiem jasnieiąca wysokich Cnot zbiorem
Razem innych Przykładem swą Cnotą Mężatek
Y głosisz że przeswiadczyć Każda winna Statek
Affekt, yże okrągłe bez końca Pierscionki
Niezmiennej są Miłosci znakiem Męża, Żonki
Nie tak iak inne czynią, łamią Sakramenta
A niemniey Intercyzy Slubne, Dokumenta.
Zrywaią Przyrzeczenie y Przyiazń stateczną
Bez względu na Swoy Honor y Przysięgę wieczną
O coż to są za Czasy! o! coż to za Pora!?
Rodu może błahego takowa iest Cora
Zwłaszcza kiedy Małżenskiey dziś wierności szy[]
Estymą rzetelnosci własnie się iuż brzydzą.
Niechwalebnie zawodząc Mężow Siebie hydzą - -
Ciebie słusznie Płci Żeńskiey Wzorem zwać y sławą
Ktora Wiary Mężowi uskuteczniasz Prawo
Iawną Cnotą Swą słyniesz y niezwyciężoną
Cnotliwie zawsze Męża wierną zostać Żoną
Honoru, Sławy scisle utrzymuiąc wagę
Potomny przyzna z CIEBIE Wiek temu Powagę
O gdyby rowne Cory dziś rodziły Matki!
Twym żyć chcące Modelem byłby Rozwod rzadki
O niech się tak Podzciwe Żony, Dzieci rodzą
Co stale, wierne w Związku Małżenskim niezwodzą
Konczę na tym: że Wiek zdobisz Cnotą nieskonczoną
A wszak Ty Cnotę Cnota wzieła CIĘ na Łono.

 

Prośba Mińska do króla i stanów Rzeczpospolitej w sprawie krzywd wyrządzonych miastu przez Piotra Borzęckiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVIII-19200.*

 

Zeznanie wójta Mińska Kazimierza Ostrowskiego przeciwko Piotrowi Borzęckiemu, z października 1790.

Do Urzędu i Ksiąg Grodzkich Liwskich Publicznych Starościńskich osobiście przyszedłszy sławetny Kazimierz Ostrowski Wójt Miasta Jego Królewskiej Mości Mińska swym i wszystkim mieszczą imieniem, oraz i z rozkazu czyniący zapobiegając całości praw i przywilejów od Książąt Mazowieckich temu miastu służących, gdyż już znieść współbraci swemi ucisku, przemocy i surowych wyroków Jaśnie Wielmożnego Borzęckiego Podstolego Koronnego nie może. Przeto przed obecnością Praw, Tronu, Najjaśniejszych Sejmujących Stanów i całego Narodu nie bez wylania łez nad niewolą swoją i współbraci swoich ośmielony względami Najjaśniejszego Pana podanych do tronu Jego memorjałach to zażalenie zanosi.
Kiedy miasta Królów polskich wzrastały i Bóg nadawał najwspanialszym Narodom łaskawych Królów i Panów był czas zyskiwania kiedy wejrzał jako Ojciec Niebieski na stan poziemy i naszych pradziadów wieki w porządku panowania dziedzicznych Panów naszych, Kazimierz, Konrad, Bolesław i Jan Książęta Mazowieccy, zatwierdzając powyższe przywileje Pradziada swojego Książęcia Mazowieckiego Jana w roku tysiąc czterysta sześćdziesiąt osiem w Mieście Rezydencjonalnym Zakroczym, tą to źrenicą złotej wolności na tęgich pergaminach ten wiekopomny imion swoich pamięci Ich zaszczycali wysoce. - Nadali Im jarmarki, Nadali Im Moc Wieczną, zabezpieczyli Im moc majątków Prawem Chełmskim. - Zwolnili Ich od ceł handlowych. - Postanowili cechy i władzę sądowniczą nadali. - Znajdujemy w aktach zapisanych przodków naszych zbotwiałych protokółach pod rokiem tysiąc pięćset dwudziestym drugim, pod rokiem tysiąc pięćset trzydziestym szóstym i pod rokiem tysiąc pięćset piędziesiątym drugim, w latach wyżej i niżej następnie idących, zamiany, przedaże, zapisy domów i gruntów, które przodkom naszym od kilku wieków służyły po tak wysokich przywilejach wiedzieć nie można jak nieszczęśliwem losem wpadliśmy pod prawo imienia acz bez nadwerężania przywilejów naszych Jaśnie Wielmożnej niegdy Annie z Glinek Wolskiej Kasztelanowej Sandomirskiej, lecz i ta dobrotliwa Pani za świadectwem przywileju swojego w roku tysiąc pięćsetnym piędziesiątym przedmieściu jako Miasta Mińska nazwanego Sendomierzem nadanego, też Przedmieście Sendomierz na Prawach Ojców Naszych do pomienionych Książąt Mazowieckich fundując.
Wyłącza Nas od wszystkich generalnie podatków; czynszów; daninów, powinności, ciężarów, kontrybucji zachowując nas nienaruszenie przy powadze Przywilejów Naszych. - Znowu w lat sześć po takowym przez Jaśnie Wielmożną pomienioną nigdy Annę z Glinek Wolską, gdy Księstwo Mazowieckie przyszło za czasem do Korony, Najjaśniejszy Zygmunt August w roku tysiąc pięćsetnym piędziesiątym szóstym aprobował też prawa. Odmiany dziedziców i nieszczęśliwe zamięszaniny krajowe, a pospolicie szczęście i nieszczęście na świecie w ślad za ludźmi chodzące, po tak słodkiej złotych wieków pamięci za czasem dał wyzucie Ojczyzny, a bardziej Ojców naszych goryczy. Nastawali jedni po drugich nie wiemy za jakim prawem nad nami Panowie, aż przyszło do Jaśnie Wielmożnego
Borzęckiego Podstolica Koronnego, który dopiero dał nam poznać jak daleko przez przemoc do swobód Ojców naszych odsunieni jesteśmy. Wrzucił na nas i dzieci nasze ciężar nowych powinności i ustaw. - Połamał nam prawa, obrócił nas w chłopów, wygania na pańszczyznę, poodbierał nam grunta. Ucisnął nas podatkami, powymyślał daniny, nie daje nam opahi, pędzi nas po drogach, odbiera nam płacę od innych, z jednego tylko wyrobku żyjąc, nie zażywając gruntów siedziemy, które są nam opłatne, obciążył nas szarwarkami Postanowił tłoki od pastawników, za dobytek opłatę po złotemu wyznaczył a wyzuwszy nas z ostatniego do życia sposobu prawie, co rozpacz przyprowadza w tej nędzy w tak nieszczęśliwej toni i ucisku zostając.- Przedkładaliśmy zawsze sposobem najpokorniejszych próśb naszych Jaśnie Wielmożnemu Borzęckiemu nasze krzywdy i nędze, lecz zamiast pofolgowania jakiego, doznaliśmy ostrych przygróżek.
Na ostatek jak tonący brzytwy ostatniego chwytając się sposobu. - Zdarzył nam Pan Bóg takich przyjaciół w nieszczęściu, którzy przetrząsnąwszy prawa nasze ośmielili nas udać się do Tronu. Jaśnie Wielmożny
Borzęcki dowiedziawszy się o tem pod bytność naszą jeszcze w Warszawie, posłał ze dworu do domów naszych, potrącono nam żony, kazał odbijać komory. - Pytając się gdzie prawa Ojcom naszym służące i gdzie są te ustawy, które on nam przepisał z podpisem ręki swojej i za to, że się ważyli w krzywdach swoich uskarżać przed Królem Jego Mością, pogroził im karą cielesną i odebraniem zdrowia, po tak tedy bezprawnem Jaśnie Wielmożnego Borzęckiego sobie postąpieniu, stojąc przy zaszczytach dawnych Książąt i Królów Polskich żadnemi w następnych wiekach przez Najjaśniejsze Rzeczpospolitej Stany nie obalony rezultatami, tak o złamanie pomienionych przywilejów jako o popełnione gwałtowności, uciemiężenia, uciski i krzywdy rozmaite przez samego Jaśnie Wielmożnego Borzęckiego
uczynione jako i rządców Jego w czasie sprawy dowiedzione widocznie Imieniem swym i całego Miasta Mińska powtórnie i jaknajuroczyściej uskarża się, oświadczając prawne o to gdzie będzie należało czynienie.

Źródło:  RUDZINSKI W. : Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-Mazowiecki, 1992  T. 1, Z. 1. Mińsk Mazowiecki.

 

 

Rekwizycya J. Wielm. Anny z Ankwiczów Borzęckiej Podstoliny Koronnej. We Dworze Mrzygłodzkim, 27 września 1790.*

Rekwizycya JWiel. Anny z Ankwiczow Borzęcki Podstoliny Koronney niegdy JWo Aleksandra Macieja z Kozarzowa Borzęckiego Podstolego Koronnego pozostałey Małżonki Wdowy, między Innemi Dobr Klucza Mrzygłockiego Pani Dozywotniey tudziez JWo Piotra Borzęckiego Podstolica Koronnego, z powództwa sukcesorów niegdy JWo Pawła Starzynskiego Generała Leytnanta o wypłaceniu Symmy Zastawney 190000 na Mrzygłodzie z przyległosciami będącey, na Terminie w Dubnie w Roku następuiącym tak z mocy Kontraktu jako y Transakcyi Ugodney przypadaiącym awizowalismy y będącemu na tenczas we Dworze Imc Panu Duchanowskiemu Ekonomowi o Złożenie tey Summy Zapewnilismy, a Dobra w czasie nalezytym odebrac oswaidczylismy.

 

 

DMOCHOWSKI F. X. : Wiersz na przypadek Borzęckiego podstolica nocny. Warszawa, 1790. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II 6716, K. 130v-131.*

Za Zdrady Ziomkow za Urzędy Woyskowe
 Sto Dano w iedną Sto w drugą połowę
O ty Wierzbowska Ulico Szczęśliwa,
Gdzie Szef swą pierwszą Rewią odbywa,
Ja Cię przenoszę  Czcię nad Jasną Górę
Bo na twym bruku Zbrodnia bierze w skurę,
Niechże obficiey twóy Dar spłynie słodki
Na wzystkie Zdraycy, na wszystkie wyrodki
A ia Ci Napis wyryię ze Stali
Święta Ulica gdzie Bat w skóre wali.

 

Roborant Contraktum Pśi Borzęcki et Meysner ratione Bonorum Zbaraż Hubin Hermanówka et aliorum. Warszawa, 2 lipca 1791. [W:] Metryka Koronna. Protokołowa księga wpisów za kanclerstwa Jacka Małachowskiego i podkanclerstwa Macieja Grzegorza Garnysza, zawierająca wpisy umów i transakcji wieczystych 1787-1791. Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. MK 289, K. 408-408a.*

Grsi Petrus Borzęcki olim Grsi Alexandri Mathiae bini nominis Borzęcki Subdapiferi Regni Filius ab una, et Joannes Meysner parte ab altera... Contractum Resignatorium ratione Bonorum Zbaraz, Hubin, Hermanowka, Nowa Grobla, Oweczecze et Wielki Czerniatyn nuncupatorum, in Palatinatu Braclaviensi Districtu vero Wisznicensi...


 

Rejestr Ludności Chrześcijan w P. Regulice w Woiewodztwie y Powiecie Krakowskim Xiędza Onufrego Borzęckiego Religii Katolickiey Roku 1791 dnia ostatniego Jan Spisany.*

 

Skarga mieszczan mińskich do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, z 1791 roku.

Najjaśniejszy Królu, Panie Miłościwy !
Najjaśniejsze Rzeczypospolitej Stany !
Przyszedł czas od kilku wieków żądany, losem Najwyższej Opatrzności zrządzony, do którego ojcowie nasi wpośród gwałtów publicznych, wśród nierządu starego wyciągali ręce. Jedni rdzawymi kajdanami okuci pod władzą panów swoich brząkali, drudzy pod ciężarem najazdów i ustawnej przemocy od równych sobie jęczeli.
W takowej wieków owych postaci, gdzie każdy cienia swego lękał się, kto tylko czytał dzieje tego możnego królestwa, łatwo to poznać może, iż nie można było ojcom naszym pomyśleć nawet o tym, iż z wielcy z porządku panowania w tym kraju Kazimierz, Konrad, Bolesław i Jan, książęta Mazowieccy, piątnem wysokich swych imion uczynili ich wolnymi i prócz swojej władzy niepodległymi nikomu.
Z żalem nam teraz przychodzi czytać, Najjaśniejsze Rzeczpospolitej Stany, na tęgich pergaminach ojcom naszym służących te święte książąt i królów naszych imiona, którzy ich zaszczycili przywilejami takimi, na jakich stoją miasta prawem chełmskim stojące, nadali im magdeburyją, nadali jarmarki i zupełne ich życie, majątki i zdrowie swoich potężnym zabezpieczyli ramieniem.
Teraz nie wiedzieć, jak nieszczęśliwym losem dostawszy się pod władzą J.W.
Borzęckiego podstolica koronnego, po ostatnich przywilejach naszych przez sławnej pamięci pomienionych książąt mazowieckich w roku 1468 i aprobacyje najjaśniejszego Zygmunta Augusta w roku 1556 rozproszeni po lasach i cudzych kątach, odrzekłszy się żon i dzieci naszych, unosząc życie własne tułać się musiemy.
Rzucił na nas i dzieci nasze ciężar niewoli, powinności i ustaw, połamał nam prawa, obrócił nas w chłopów; wygania na pańszczyznę, poodbierał nam grunta, ucisnął nas podatkami, powymyślał daniny i z ostatniego do życia wyzuł nas sposobu.
W takowym tedy ucisku pogrążeni zostając, zostaliśmy przymuszeni udać się do prawa. J.W.
Borzęcki, tytularny pan nasz, rozgniewany o to, zaczął nas jeszcze bardziej ciemiężyć, pozapobiegał przez przyjaciół swoich, żeby nam manifestów nie przyjmowano, i tak kiedyśmy podawali zażalenie nasze w kancelaryi akt Metryki Koronnej, nie chciano nam go przyjąć, udaliśmy się do grodu warszawskiego tutejszego, podobnież ur. Swieszowski odesłał nas do Czerska i tam ur. Baranowski odprawił nas z niczym.
A tak błąkając się od grodu do grodu z niemałym kosztem i stratą naszą, gdzie by przywileje nasze i krzywdy przełożyć, szukać musieliśmy tak rozsądnego urzędu, który by nam to zrobił, przecież szczęściem mil kilkadziesiąt objechawszy, zajechaliśmy do Liwa i tam to nam zrobiono.
J.W.
Borzęcki, zapalony tym większą nienawiścią i gniewem, pogroził nam więzieniem, a zesławszy ze dworu ludzi do domów naszych kazał odbijać komory, pytając się, gdzie prawa ojcom waszym służące i gdzie są te ustawy które on nam przepisał? Odgrażano nam karą i zniszczeniem ostatnim.
Tak niezwyczajnymi uciśnieni gwałtami podaliśmy memoryał Najjaśniejszemu Panu dopraszając się, ażeby nas raczył listem żelaznym od takiej przemocy zasłonić i reskrypt do rozsądzenia się z J.W. pomienionym
Borzęckim podpisał. Nieszczęśliwi wygnańcy w tak uciśnionej klęską naszej kolei na kilka memoryałów naszych wszystko do J.W. kanclerza w. kor. odsyłani, tułając się już tu blisko ćwierć roku, tę na ostatek odebrawszy odpowiedź od J.W. kanclerza, że: choćby król podpisał, to ja nie dam pieczęci.
Po takowych obrotach, gdy się już krzywdy nasze do tronu przebijać poczęły, J.W. Borzęcki, tym mocniej jeszcze obrażony na nas, dniem i nocą w kilka dni sprowadził z Ukrainy kilkadziesiąt koni Kozaków na nasze uciśnienie, którzy żony i córki nasze gwałcą, inne brzemienne potrącają kobiety, komory i zamki odbijają, ludzi niewinnych kaleczą i biją, zabierają fanty, zabijają dobytki i po gościńcach ścigają życie unoszących i zdrowie. Jednych do więzienia poosadzać rozkazał, innych katować i nielitościwym karać sposobem, a na drugich życie przegróżki czyni.
Najjaśniejsze Rzeczpospolitej Stany ! Światło te, które nas naucza, że jesteśmy pod władzą tronu, pod mocą waszą i powagą najwyższą, skazuje nam drogę, którą się udać powinniśmy najsłuszniej. Nie gdzie się więc uciekać mamy, tylko do was, do was dobroczyńców naszych, do was panów i zastąpicielów naszych, którzy prawem władniecie, uskramiacie występki i potępiacie bezprawia.
W takowej tedy postaci okropnej obyczajności, jaką J.W.
Borzęcki w obecności praw, tronu i Najjaśniejszych Sejmujących Rzeczpospolitej Stanów wyrządza, gdy nic nie mogliśmy pozyskać u j.w. kanclerza w. kor. pełzając się przed nogami waszymi, żebrzemy miłosierdzia. Raczcie nas wrócić do domów naszych, raczcie nas zachować przy życiu i zdrowiu, a bezprawne zapędy J.W. Borzęckiego
utrzymać, niech święte zmarłych królów ustawy w powadze swojej poniżone nie będą.
Waszej Królewskiej Mości Pana Miłościwego
i Najjaśniejszej Rzepitej Stanów
wierni poddani i podnózkowie najniżsi Mieszczanie miasta j.k.m. Mińska
.

Źródło: RUDZINSKI W. : Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-Mazowiecki, 1992  T. 1, Z. 1. Mińsk Mazowiecki.

 

 

Glejt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla mieszkańców Mińska z dnia 15.06.1791.

Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Xiąie Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podlaski, Finlandzki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski.
Oznajmujemy niniejszym Listem Naszym Ochronnym czyli Gleitem wszem i wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy. - Przełożone nam jest, przez Panów Rad naszych, przy boku naszym zostających, Imieniem Obywatelów Miasteczka Mińska, prawem Chełnińskim od poprzedników Naszych zaszczyconych, w Województwie Mazowieckim Ziemi Czerskiej leżącego, iż oni będąc uciemiężeni na osobach i majątkach swych, przez różne powinności, zabór gruntów, narzucanie czynszów, danin, przynaglanie ich do odrobienia pańszczyzny i inne krzywdy prawom im służącym przeciwne, od przemocy i gwałtu Urodzonego
Borzęckiego
Podstolica Koronnego i jego w tem Miasteczku Dyspozytorom, w dochodzeniu sprawiedliwości nie czując się bydź bezpiecznem na osobach i majątkach własnych. Suplikowano Nam zatem jest, imieniem wspomnianego miasteczka Obywateli, abyśmy Im list ochronny czyli Gleit od takowej przemocy i gwałtu dać raczyli.
My więc do takiej prośby, ile słusznej, łaskawie skłoniwszy się wyżej rzeczonych Mieszczan Miasteczka Mińska w Protekcję Naszą Królewską bierzemy i Onym List Ochronny czyli Gleit do czynienia prawnie dajem.- Mocą którego Listu Naszego, iż Obywatele Miasteczka Mińska, jako pod Protekcję Naszą zostający, wolni będą w dochodzeniu prawnie krzywd swoich, od wszelkiej impetycji i najmniejszego gwałtu, tak na osobach jako i majątkach własnych, tak jednak aby i oni skromnie się zachowali i Listu Naszego niniejszego na złe niezażywali. - Co do wiadomości wszystkich a osobliwie Urzędom wszelkim donosząc, mieć chcemy i rozkazujemy, aby ten list Ochronny czyli Gleit Nasz do akt publicznych był przyjęty i obwołany, oraz aby go i sami nienaruszenie zachowali i o zachowaniu od innych skutecznie starali się, a to dla Łaski Waszej Królewskiej i swojej powinności pod karami na gwałcących Listy Nasze w Prawie przepisane mi.
Na co dla lepszej Wiary Ręką Naszą podpisawszy, pieczęć koronną przycisnąć rozkazaliśmy.
Dan w Warszawie dnia XV Miesiąca Czerwca Roku Pańskiego MDCCXCI, panowania Naszego XXVII Roku.
Stanisław August Król
.

Źródło:  RUDZINSKI W. : Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-Mazowiecki, 1992  T. 1, Z. 1. Mińsk Mazowiecki.

 

 

Laudum Sejmiku Grodzieńskiego Roku 1792 Februarij 24 Dnia.

JWW Panowie Asesorowie Sejmikowi Powiatu Grodzieńskiego, takowy Instrumentt Delegacyjny do Akt Ziemiańskich podali. Anzelm Eysymontt, Pisarz Ziemiański Powiatu Grodzieńskiego.
My urzędnicy Szlachta y Obywatele Powiatu Grodzieńskiego na sejmiki według Prawa Sejmu trwającego na Dniu 14 Lutego Roku 1792 do Miasta Sejmikowego Grodna. Nie możemy właściwiej przystępować do ważnych Obrad Naszych jak zaczynając od uwielbienia pełnego Szczęścia dla Naszej Ojczyzny i Chwały u postronnych Narodów

z Ustawy Rządowej Dzieła, Które prócz innych pożytków dla Kraju, a w nim wszystkich Mieszkańców spodziewanych, dosyć przynosi Szczęścia, że Rządzi Najwyższa Władza Rzeczypospolitej, nigdy nie uśpiona w Straży, i w Sejmie gotowym, w każdym Momencie czuwa nad ścisłą Praw Exekucją, i nad Domową oraz własnych Granic Spokojnością,
Że Królom Nam Panującym, nie Samowładnie, tylko z wybranemi, pełnych Zaufania Ministrami, Życiem, Sławą y Majątkiem Narodowi odpowiadającymi, szczególnie Exekucji Praw dozwolono.
Władze Rządowe, czyli Wykonawcze, tak ułożone, że każda osobnego pilnując wydziału, z Czynów swoich Narodowi sprawiać się obowiązana, za Złamanie Przestępstwa Prawa, groźną i nieodwłoczną przed Oczy ma wystawioną Karę, Sprawiedliwość dla każdego bez różnicy Obywatela, w Każdym Miejscu [koniec strony 623] zawsze gotowa, nie dozwala cierpieć ucisku.
Opieka na Każdego Mieszkańca rozciągniona, tak dzielnie i skutecznie wszystkich ożywia jako Promienie Słońca, całej naturze Życie i wzrok dają.
Szafunek Urzędów i Dóbr Narodowych, to Źródło, skąd Możnowładztwo, Zawiść, Władza nadto wyniosła Tronu Krzywda i Zapomnienie jednych Obywateli, Drugich Przewaga wypływały, Zatamowane.
Skarb i Siła Zbrojna Narodowa Całości Państw wszystkich najmocniejsze Filary, nie samowładnemu Skinieńciu Berła oddane, Lecz przy Szafunku, użyciu i Rządu samego Narodu zachowane.
Niewystawienie Nam teraz tak groźnej postaci Succissive panować mających Królów, jak bez Opisu i tak uroczystych warunków, Cień nawet Succesyi ogromnym i niebezpiecznym dla Wolności wyobrażał się. Teraz jesteśmy pewni, że Osoba Króla Święta, nigdy źle, ale zawsze dobrze Narodowi czynić może. Nie samowładza, ale Ojca Ojczyzny wedle zaręczenia Konstytucji, w Osobie Jego Czcić i Szanować będziemy. I znajdując w takiej Formie Rządu wszystkie Swobody i Wolność naszą w Ciągu wieku nabytą, Nienaruszoną, tylko doskonalszymi Prawami do dzisiejszego Czasu Oświecenia Ludu i położenia Kraju, mądrze Stosowanymi, Opisana, a pod Rząd ścisły zawsze czuwający poddaną, bezpieczni jesteśmy, że nikomu tylko Prawom od Nas ustanowionym podlegli będziemy.
Smutny Stan Ojczyzny w Czasie Bezkrólewia, nie przerazi Nas i Potomków Naszych równie jak pierwiej podobnym do trzęsienia Ziemi całego Kraju wzruszeniem, Miliony Ludzi bezpiecznych i spokojnych ujrzą na Tron wschodzące Światło, jakie w Poprzedniku zgaśnie.
Takie Przekonanie, taką ufność i wiarę o Teraźniejszej Formie Rządu złożyć przed Tronem Najjaśniejszego Pana jako do Szczęśliwości Naszej teraz i na Potomność najdzielniej przykładającego się równie przed Sejmowymi Stanami nie mieliśmy zdolniejszej Chwili, jako w Czasie teraźniejszym, kiedy z mocy Prawa na Obrady Sejmikowe wszyscy zebrani, z największą gorliwością tego Sejmu ustawy wykonywając; zgodnie, nierozdzielnie, jednostajnie, wznieśliśmy Ręce do Boga, poprzysięgliśmy uroczyście przed Obliczem Jego, Ojczyźnie Naszej ze wszelakimi Siłami Ludzkimi, tej ustawy Rządowej, czyli Praw Konstytucyjnych, na tym Sejmie ustanowionych [koniec strony 625] trzymać się, i bronić Ich wzruszenia jak Całości Kraju będziemy.
W Tym Zaufaniu, że wierne Posłuszeństwo Prawom i Rządom własnymi, Zgoda powszechna między nami, a razem między wszystkimi Mieszkańcami Kraju od wszelkiego niepokoju, Napaści i wzruszenia, nie tylko bezpiecznymi, ale niezwyciężonymi nas uczyni.
Mamy wiarę w tej Prawdzie, że Naród wolny (?), Rządny, w Którym miłość wzajemna

i Zgoda złożyła Siedlisko jest najpotężniejszy i nigdy niepokonany.
Dla wyobrażenia zatem takich Sentymentów Naszych, delegujemy z pośrzodka Siebie pełnych cnotliwego Patriotyzmu Mężów JWJ Pana Franciszka Jundziłła, Pokomorzego, Orderu Świętego Stanisława Kawalera, i WJP Ichmości PP-w Ferdynanda Eysymontta, wojskiego, Leonarda Wolmera, Budowniczego, Urzędników Powiatu Grodzieńskiego

i WJ Pana Michała Dziekońskiego, Podskarbica nadwornego WXL, którym poruczamy złożyć przed Najjaśniejszym Królem Panem Naszym Miłościwym, jako Głowie i Ojcem Naszym, oraz przed Najjaśniejszymi Sejmującymi Rzeczypospolitej Stanami, najżywsze podziękowanie za Konstytucją 3, 5 Maja ustanowioną, za tak troskliwe o Szczęśliwość Całego Kraju Trudy, Starania i Usiłowania, [koniec strony 626] dając najrzetelniejsze Zapewnienie o nieskażonej nigdy Rządowi własnemu i wszystkim Prawom wierności
i Postanowienie o powszechnej i jednostajnej między wszystkimi Obywatelami Powiatu Grodzieńskiego za obroną tychże Praw Gorliwości, o Chęciach wspólnie związanych odpierania tej Siły, która by Szczęściu, niepodległości, wolności, i Rządowi Naszemu zawistną była, a Naszą Spokojność naruszać odwagę miała. Tak myśląc Zaprzysięgliśmy wszyscy Obywatele, bez wyłączenia jednego. Tak Aktem teraźniejszym Publicznym Uroczyście Zaręczają i tym Autoryzując JW i WW Delegowanych w Księgi na Potomność zapisać Zalecają. Działo się w Grodnie na Sejmikach Roku 1792 Miesiąca 15 Dnia.

[Podpisy m. in. Michała Borzęckiego, pisarza grodzkiego grodzieńskiego i Karola Borzęckiego].

 

 

Produkt ze strony JW. JPani Borzęckiey Jnstygatorowey W. X. Litt: WW. JPP. Janowi Pułkownikowi Hussarskiemu, Kazimierzowi Kapitanowi Woysk Koron: y Felicyanowi Starościcowi Braci między sobą rodzonym Zawiszom. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-20652-V.*

[Antoni z Kozarzewa Borzęcki Starosta Krzywosielski. Instygator litewski. W 1750 roku otrzymał od Marcybelli z Ogińskich Zawisza w dożywotnią dzierżawę za 30000 złotych polskich folwark Nowosiołki w województwie mińskim z wójtostwami Nowosielskim, Dryczyńskim i Kontrcianskim wraz z należącymi do nich wioskami i przysiółkami oraz Dukową, Borową i Ichnatowką. W 1755 roku otrzymał w wieczystą dzierżawę wsie Słoboda, Odryczyn, Ostrow i Kniazy. Około 1792 roku dzierżawcą folwarku Nowosiołki z wsiami  Słoboda, Odryczyn, Ostrow i Kniazy jest jego żona Anna].

 

Replika w sprawie JW. Borzęckiey Instygatorowey W. X. Litt: przeciw W W Zawiszom Starościcom Starodubowskim. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-20254-V.*

[Antoni z Kozarzewa i Anna Żegota małżonkowie Borzęccy. W 1750 roku Antoni otrzymał w wieczysta dzierżawę od Marcybelli Zawiszy folwark Nowosiołki. W 1755 roku otrzymał w wieczystą dzierżawę wsie Drynyn, Słoboda, Ostrow i Kniaży. W 1762 roku został skwitowany przez  hetmana litewskiego z ruchomości po zmarłej Marcybelli Zawiszy].

 

Rejestr dodatkowy na dobra w posiadaniu księcia Wittgensteina. Hrabstwo Bialskie. Rogoźnica. Z rzeczy zastawnej posesji Marcina Borzęckiego, porucznika, a po nim Szumowskich. Zbiór dokumentów z lat 1793-1796. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/23/t.146 p.15.

 

Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim znajdujących się, ostatnią taryfą zajętych do wybierania rekrutów podług niżej dla wiadomości Komisyi Porządkowej sporządzona r 1794 m[iesiąc]a maja 25 dnia.

Rusota jp. Borzęckiego (Rosota. Hieronim był członkiem Deputacji Opatrzenia, M[ichał] podpisał Akces grodzieński jako „sędzia ziemski pow. grodzieńskiego”, był członkiem Sądu Kryminalnego. Laudum 1792: Ignacy stolnik pow. grodzieńskiego, Marcin porucznik JKM, Michał pisarz grodzki pow. grodzieńskiego, K. (może Karol, jak twierdzi Uruski, syn Michała pisarza grodzieńskiego). Dymy ziemskie14, rekrut 5-ty pieszy 3.
Parafia Hozka. Hożka jp. Borzęckiego. Dymy ziemskie 4, rekrut 5-ty pieszy 10, 25-ty liniowy 2, komput 12.
Parafia kamiońska. Pieszczanka jp. Borzęckiego. Dymy ziemskie 5, rekrut 5-ty pieszy 1, 25-ty liniowy 1, komput 6.
Parafia kamiońska. Ditto jp. Borzęckiego. Dymy ziemskie 42, rekrut 5-ty pieszy 16.
Parafia zabłudowska. Hrabstwo zabłudowskie ks[iążąt] Radziwiłłów. Taryfa - w zastawie Borzęckiego.
Parafia zabłudowska. Dobrzyniówka tychże [książąt Radziwiłłów]. Klasyfikacja: „Folwark Dobrzyniówka w zastawie Borzeńskiego”; Taryfa: Borzęckiego.

 

 

Oblata Prawa Miejskiego dany Marku Dymence i Ilku Bednarczukowi. Winnica, 17 lipca 1795. [W:] Roczniki Sądu Grodzkiego Winnickiego. Archiwum Państwowe w Żytomierzu na Ukrainie, sygn. X.*

Roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt piątego, miesiąca Lipca siedmnastego dnia. W roczniki sądowe, grodzkie, winnickie, kadencyi Juliuszowej, dnia szostego podług nowego stylu przypadłe i sądzące się, przedemną, Gabryelem Porczyńskim, stolnikiem powiatu i podstolim grodzkim, winnickim, stawiąc się osobiście urodzony Tomasz Rudnicki, te zapewnienie dla poddanych Przyłuckich, od j. w. Borzęckiej P. K, dane, dla zapisania do akt niniejszych, grodzkich, bracławskich podał w tej istocie: Marko Dymenko, Ilko Bednarczuk i inni, gdy życzą sobie bydź mieszczanami, aby tedy byli pewni i przysposobiali się wcześnie do stawienia się, przyrzeczenie im to daię, iż mój syn dać im nie odmówi prawa i przywilejów na miejskie, jako wiadoma jestem, że równie jako i ja życzy sobie mój syn, aby osiadli mieszkańcy Przyłuccy katolicy w mieście Nowym. Daie się także i grunt temuż Dymenkowi i Bodnarczukowi z rozmiaru podług ugody z niemi na czynsz; w czym ich zapewniam i na to się podpisuję. Anna Borzęcka mp. Które to zapewnienie, do oblaty podane, jak się w sobie ma, tak co do słowa w xięgi grodzkie województwa Bracławskiego iest zapisane.

 

 

Oblata Kontraktu między W. Floryanem Abramowiczem a Skarbem JWo Piotra Borzęckiego zawarty. Machnówka, 18 stycznia 1800. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 35-36, p. 20.*

[Piotr Borzęcki kawaler Orderu Orła Białego].

 

 

Oblata Prawa Dozywotniego od JW Borzęckiego JW Sobieszczańskim danego. Machnówka, 14 kwietnia 1800. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 481, p. 105.*

[Piotr Borzęcki hrabia, podstolic koronny, kawaler Orderu Orła Białego.]

 

 

Oblata Aktu Granicznego między Dobrami wsią Starym miastem Przyłuką a Krzywem y Innemi Przez Kuznice Obw-u Machnę Ferowanego. Machnówka, 7 lutego 1802. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 103-110, p. 113. *

[W 1802 roku Honorata Borzęcka hrabianka otrzymała w posagu od swojego brata  graffa Piotra Borzęckiego wieś Przyłuka Stara].

 

 

Oblata od W. Franciszka Michała Borzęckiego. Machnówka, 18 listopada 1805. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 120, p. 111.*

[Franciszek Michał. W 1805 roku dzierżawił od Jana Swiejkowskiego klucz kurawski].

 

 

Oblata Tranzakcyi Ugodney o Rozmiar Gruntow od Komisyi Bankowey nabytych między W: Borzęckim Weberem y JP: Szubertem spisaney. Machnówka, 5 kwietnia 1806. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 357, p. 346.*

[Franciszek Borzęcki w 1806 roku podczaszy lubaczewski, nabył od Komisji Skarbowej pięć włók ziemi w dobrach Machnówka należących do masy upadłościowej Prota Potockiego].

 

 

Oblata Kontraktu trzech Letnio Arędownego Między JW Honoratą Hrabianką Borzęcką P.K ziedney a W Maryanną Okułowiczową WP. zdrugiey Strony o część Przyłuki zawartego. Machnówka, 3 stycznia 1812. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 11-12, p. 7.*

[Honorata Borzęcka w 1812 roku hrabianka, wzięła od wdowy Maryanny Okołowiczowej w zastaw na trzy lata część Nowej Przyłuki].

 

 

Oblata Plenipotencyi od W Franciszka Borzęckiego na osobę W Szczerbickiego przyznana. Machnówka, 29 stycznia 1812. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 75-76, p. 47.*

[W 1812 roku Franciszek Michał z Kozarzewa Borzęcki ustanowił w Machnówce plenipotenta do odebrania sumy 2000 zł wraz z procentami otrzymanych w spadku po zmarłym bezpotomnie bracie Adamie dziedzicu wsi Syczyna w Ziemi Chełmskiej, który sprzedał te dobra wyżej wymienioną kwotę. Dziedzic wsi Syczyna w Ziemi Chełmskiej. Sprzedał te dobra za sumę 2000 zł. Nie żył już w 1812 roku. Bezpotomny].

 

 

Oblata Exstraktu Pozwu od JW Borzęckiey PK po Kredytorow y Debiterow wydanego z akt Ziemie Obw-u Kijowskiego. Machnówka, 17 lutego 1812. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 143-144, p. 110.*

[Honorata Borzęcka. W 1812 roku grafianka, dziedziczka dóbr Przyłuka Stara, Psiarówka, Monczyna, Szenderowki, Licijowki, Jurbowa i Nowa Przyłuka].

 

 

Wezwanie Łukasza Bogusławskiego. Gazeta Warszawska, 1812.

[Wezwanie Łukasza Bogusławskiego] jako kuratora massy niegdy Piotra Borzęckiego, Dóbr Mińska z przyległościami dziedzica [skierowane do] wszystkich Wierzycieli rzeczonego niegdy Piotra Borzęckiego albo raczej i pretensje do massy tyle razy wspomnianej Piotra Borzęckiego na dniu 1 sierpnia 1806 r. przed bywszym Sądem Szlacheckim Lubelskim formowane, poparli i usprawiedliwili.

 

 

Protokół rozprawy sądowej. Mińsk, 1813. Archiwum Główne Akt Dawnych, KRS W 460 g. Mińsk, k. 32 v-33.

Pierwszy dopiero Borzęcki Dziedzic Mińska w tysiąc siedemset dziewiędziesiątym roku targnął się na ich przywileje i prawa, grunta samowolnie poodbierał, robienia piwa i wódki oraz szynku zabronił i rozliczne nadużycia dokonywał. O co ciż Obywatele podnieśli przed Sądem Czerskim proces skutkiem którego są dwie kondemnaty w temże sądzie na Borzęckim w roku tysiąc siedemset dziewiędziesiątym szóstym otrzymane. Rozbiór jednak Polski przeszkodził uskutecznienie tej sprawy. Po otwarciu rządu austryjackiego [od 1795 r. Mińsk włączony był do Galicji Zachodniej] Borzęcki do Rosji wyjechał, zostawiwszy zdłużone dobra, które na satysfakcje wierzycieli przez publiczną licytację przedane zostały. Mińsk. 1813.

 

 

Gazeta Warszawska, 1815, R. 12, Nr 2, S. 96.*

Urodzony Paweł z Kosarzewa Borzęcki niegdy [zmarłego] Andrzeia Borzęckiego i Salomei z Myszkowskich małżonkow syn maiąc w Krolestwie Polskiem brata swego Jana, który był w Pułku JO. Xcia Wirtemberskiego, także siostry Maryiannę i Helenę, a nie wiedząc w którym mieyscu teraz mieszkaią uwiadomia ich przez ninieyszą odezwę, iż on znayduie się w kraiu od Polski przyłączonym do Rossyi w Guberni Podolskiey Powiecie Baltskim, i żąda, iżby mu donieśli o sobie przez pocztą adressuiąc list na Kamieniec Podolski Baltę, Dubnazary w Jahorliku. Donosi im także, iż brat starszy Woyciech umarł bezpotomnie w tym kraiu Rossyyskim Gubernii Wołyńskiey Powiecie Starokonstantynowskim, blizko miasta Stary Konstantynow, gdzie trzymał Possessyią; zostawił maiątek w Summie pieniężney do 8000 złotych. Testamentem zapisał żonie z domu [?] Gdawskiey, lecz ten testament nieprawny, jak jest o tem wiadomość; możnaby w Sądach zyskać iego uchylenie. Donoszący nie maiąc funduszu na Proces, a będąc znaglony potrzebą, ugodził się z bratową, i wziął od niey w Skrypcie złotych ośm tysięcy, lecz Rodzeństwo maią prawo poszukiwać swoich częsci od bratowej, czyli zgodnie, czyli przez proces. - 1815 roku 7 dnia Października w Jahorliku. Paweł z Kosarzewa Borzęcki.

 

Inwentarz wsi Rybarzowice. Rybarzowice, Wilkowice, 3 marca 1818. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 776.*

Dobór Rybarzowice zprzyległosciami Buczkowice do Massy Kridatney Alexandra Borzęckiego nalezących...

 

Dyplom szlachecki z Wydz. Stanów Galicyjskich w imieniu Cesarza Józefa II dla Honoraty Borzęckiej wł. Dóbr Łodygowickich Macieja Aleksandra de Kozarzow Borzęckiego. Lwów 20 Marca 1818.

Dyplom szlachecki z Wydz[iału] Stanów Galicyjskich z datą Lwów 20 Marca 1818 w imieniu Cesarza Józefa II dla Honoraty Borzęckiej wł. Dóbr Łodygowickich Macieja Aleksandra de Kozarzow Borzęckiego podpisy Franciszek  Libero Korczak Haüer – Ignacy Ciołek Poniatowski kanonik Lwowski, Piotr hr. Wodzicki, Piotr hr. Zabielski, Józef Dzieczkowski, Jacek T Fredro, Jan Hofman deput[at].

Źródło: Wywód przodków i krewnych Bronisławy Józefy Młockiej do 4 pokolenia wstecz.  Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Adama Bohusza, sygn. ABog 106.

 

 

Długi, wierzytelności i przejęte zobowiązania Jana Karola Chodkiewicza: Abaza - Borzęcka. Zbiór dokumentów z lat 1821-1855. Archiwum Narodowe w Krakowie. Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. 29/630/0/1.53/830.

 

 

Projectum Repartitionis Bonorum Massae Cridariae Alexandro Borzęckianae. 1823. [W:] Archiwum Aleksandra Czołowskiego. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, sygn. F. 141 I 1654 *

[Aleksander Borzęcki dziedzic licznych włości].

 

Pamiętnik Sandomierski. Pismo Poświęcone Dzieiom I Literaturze Oyczystey. Poszyt I. II. III. IV. Składaią T. 1. W Warszawie w Drukarni Xięży PiJarów. 1829.

Prywatna Litografia [szkoła drukarstwa w Kielcach] w 1828 roku ustała; teraz urządza nową Stanisław Borzęcki professor przy szkole woiewódzkiey Oprócz szkoły woiewódzkiey są ieszcze szkoła elementarna płci oboiey, i niedzielno-rzemieślnicza, pod kierunkiem Stanisława Borzęckiego professora...

 

Akt z roku 1834 przeciw Adamowi Czartoryskiemu wyobrazicielowi systemu polskiej arystokracyi. Poitiers, w Drukarni F. -A. Saurin, 1839.*

Wychodźcy polscy, ujrzawszy z zadziwieniem: iż książę Adam Czartoryski, poważa się działać w interesach Emigracyi, na szkodę jej całości i przeznaczenia: i zwaywszy, że niewiadomość o uczuciach jakie obudza w rodakach, postępowanie tego człowieka w rewolucyi i emigracyi, może wprowadzić w błąd najszczerszych przyjacioł sprawy ludu polskiego, mają za obowiązek publicznie ogłosić, iż tenże Adam Czartoryski, nie tylko nie posiada ich zaufania, ale uważany jest za nieprzyjaciela polskiej emigracyi.
Powyższe Oświadczenie podpisali:...
Romorantin (Loir et Czer). 3 Sierp... Borzecki Jan...

 

Plenipotencya Honoraty Borzęckiej dla Feliksa Salomona Barczewskiego. Machnówka, 1836. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 27, p. 227.*

[Honorata Borzęcka hrabina, dziedziczka klucza przyłuckiego].

 

 

Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Machnówka, 1836. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 7-13, p. 387.*

[Honorata. W 1836 roku hrabina].

 

 

Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Machnówka, 1837. [W:] Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,  sygn. X, K. 150, p. 203.*

[Honorata Borzecka w 1837 roku hrabina].

 

Acta Betreffend von golnifison flüstling Oberst a. D. Josef v. Borzęcki aus Boguszyn, Kreis Pleschen. Zbiór dokumentów z lat 1849-1859. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 53/294/0/2.2/626. 

Dominium Byszyce. Zbiór dokumentów z lat 1852-1856. Archiwum Narodowe w Krakowie, C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie, sygn. 29/279/0/1.1/6.* 

Testament Rocha Andrzeja Mianowskiego. Warszawa, 4 (16) lipca 1867. Archiwum rodzinne Piotra Pydynowskiego we Włoszech.*

Działo się w mieście Warszawie w domu pod Numerem trzysta czterdzieści jeden w zamieszkaniu Rocha Mianowskiego, dnia czwartego (szesnastego) lipca tysiąc osiemset  sześćdziesiąt siódmego roku o godzinie kwadrans na piątą z południa. Przedemną Józefem Zbikowskim Rejentem Kancelaryi Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej w Warszawie pod Numerem 489B zamieszkałym, do miejsca wyżej wyrażonego na wezwanie przybyłym w obecności czterech świadków to jest Piotra Cieraszkiewicza Podpisarza Sądu Pokoju w Pradze pod Numerem 79/2 Józefa Taruntowskiego obywatela pod Numerem 681 Piotra Mukulec obywatela pod Numerem 257 i Adama Gostomskiego pod Numerem 2377 wszystkich w mieście Warszawie zamieszkałych, prawem przepisane przymioty mających, mnie Rejentowi znanych, stawił się osobiście Roch Mianowski Assessor Kollegialny Emeryt były Urzędnik Kommissyi Kwaterniczej miasta Warszawy, w mieście Warszawie w domu pod Numerem trzysta czterdzieści jeden to jest w miejscu na czele tego aktu wyrażonem zamieszkały i zamieszkanie prawne mający, mnie Rejentowi z osoby swej znany, do działań urzędowych zdolny, na ciele i umyśle zdrowy, i oświadczył iż życzeniem Jego jest sporządzić Testament urzędowy, jakoż stawający Roch Mianowski Testament ten w obecności powyżej wymienionych czterech świadków podyktował mnie Rejentowi własnoręcznie piszącemu jak następuje:
Ja Roch Mianowski zostając w dwóch związkach małżeńskich w pierwszym z Dorotą z Tylów, a w drugim z Weroniką z Grzymałów Kruszewską wdową, z związków tych małżeńskich nie mam dzieci ani ich zstępnych, „ mam tylko jedną córkę przysposobioną Dorotę Wołłowicz Mianowską obecnie zamężną Borzęcką Leona Borzęckiego żonę, która na udział z mojego majątku otrzymała na własność nieruchomość w mieście Warszawie przy ulicy Świętojerskiej pod numerem Tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć położoną, w szacunku jaki obecnie na rubli srebrem dziewiętnaście tysięcy pięćset albo złotych polskich Sto trzydzieści tysięcy ustanawiam - podług więc tego, prawo dozwala mi dysponować połową mojego majątku, z tej więc połowy tegoż mojego majątku jaki mam i jaki z dniem śmierci mojej „ pozostanie zapisuję następujące legata, to jest:
- Marcellemu Kasprzyckiemu „ Doktorowi Medycyny mojemu siostrzeńcowi i żonie jego Annie z Cerulich Kasprzyckiej w równych połowach piętnaście tysięcy rubli srebrem.
- Aleksandrowi Kasprzyckiemu również siostrzeńcowi mojemu Farmaceucie dziewięć tysięcy rubli srebrem.
- Aleksandrze Kasprzyckiej pannie siostrzenicy mojej dwa tysiące rubli srebrem.
- Józefie z Wierzbickich Duszewskiej po Karolu Duszewskim synowcu moim wdowie, dwa tysiące rubli srebrem.
- Eleonorze z Kiewłowiczów Podgórskiej wdowie wujecznej mojej siostrze Trzysta rubli srebrem.
- Apolonii z Rygulskich Wdowczyńskiej wdowie służącej mojej Tysiąc rubli srebrem.
Legata ta w rok po mojej śmierci z procentem prawnym od daty mojej śmierci zyskujący zapisy odbierając z majątku spadkowego.
Reszta zaś mojego majątku należy do mojej przysposobionej córki Doroty z Wołłowiczów Mianowskich zamężnej Borzęckiej a zarazem oświadczam iż taka jest moja ostatnia wola, i że nic więcej nie mam dodać lub zmienić. Tak zadyktowany i przez czyniącego Rejenta własnoręcznie, jednym ciągiem i bez żadnej przerwy, w obecności wszystkich czterech świadków napisany Testament, działający Rejent głośno wyraźnie i zrozumiale Testutorowi w obecności tychże czterech świadków odczytał a Testutor Testament powyższy sobie odczytany, jako tak napisany jak był dyktowany przyjmuje i wraz z świadkami tudzież przyjmującym Rejentem tenże Testament w chwili ukończenia takowego o godzinie szóstej z południa podpisuje i podpisał. Stempel do aktu tego za Rubel srebrem jeden kopiejek pięćdziesiąt złożono.
Podpisy: Roch Mianowski, Piotr Cieraszkiewicz, Józef Taruntowski, Piotr Makulec, Adam Gostomski, Józef Zbikowski Rejenta.
Zgodność niniejszego pierwszego wypisu z oryginałem na stemplu ceny kopiejek piętnaście spisanym, w aktach moich zachowanym, poświadczam i dla Marcellego i Anny małżonków Kasprzyckich wydaję w Warszawie dnia 14/16 Sierpnia 1867 r. Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej.
Podpis: Józef Zbikowski.
Stempel okrągły: REJENT K.AN:ZIE:GU:WAR:W WARSZA * J. ZBIKOWSKI *.

 

 

Program Wyższej Szkoły Żeńskiej w Poznaniu zostającej pod zarządem Anastazyi Warmka i Emilii z Borzęckich Hofmanowej. Na rok 1872/3. Poznań : Druk J. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873.*

 

Akt profesji zakonnej Celiny z Chludzińskich Borzęckiej. Rzym, 6 stycznia 1891. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach.*

 

Wizytówka Eugeniusza Borzęckiego. 1898.*

 

Paszport Wiktorii z Bordzołów Borzęckiej. Archiwum rodzinne Wojciecha Borzęckiego z Warszawy.*

 

 

Główny Wypis z pańszczyźnianego Żytomierskiego Archiwum Notarialnego z księgi powiatu Nowogrodzkowołyńskiego. Źytomierz, 13 lutego 1913. Żytomierskie Pańszczyźniane Archiwum Notarialne, sygn. 5024,  F. 80, W. 1, K. 214-217.*

Rok 1913 - 5024
Główny Wypis z pańszczyźnianego Żytomierskiego Archiwum Notarialnego z księgi powiatu Nowogrodzkowołyńskiego z roku 1912. Nr 1.
Strony 214-217. Nr 80.
5-go października 1912, Mikołaj Onufriewicz Masłokiewicz, Czudnowski notariusz, posiadający kancelarię w miasteczku Czudnowie w Wołyńskiej guberni Żytomierskiego powiatu, na ulicy Kaszpierowskiej w domu Masłokiewicz; przybył na prośbę do miasteczka Połonnoje Nowogrodzko-wołyńskiego powiatu, do domu Dunin-Karwickich, gdzie mieszkający w tym domu osobiście mu znany i posiadający zdolność do czynności prawnych oraz zawierania aktów, ziemianin Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki, występujący osobiście w swoim imieniu, w imieniu swojego brata ziemianina Iwana Francewicza Dunin-Karwickiego na podstawie autentycznego notariuszowi, przedstawionego upoważnienia u Sędziego Pokoju piątego obwodu Nowogrodzkowołyńskiego Okręgu Aleksandra Michajłowicza Malewicza 15-go kwietnia 1903 w rejestrze pod nr 67; i przybyła do tego też domu Dunin-Karwickich, nieznana mu osobiście, posiadająca zdolności do czynności prawnych, do zawierania umów, mieszkająca w tym też miasteczku Połonnoje, mieszczanka Eleonora Francewna Borżencka, w obecności przybyłych do tego domu Dunin-Karwickiego, osobiście jemu znanych mieszkających w tym też miasteczku Połonnoje świadków, ziemianina Konstantyna Oomicza Witkowskiego i chłopów Stanisława Michajłowicza Popielia oraz Michała Trofimowicza Ogojko, poświadczający sami osobiście zdolność do czynności prawnych, do zawierania aktów mieszczanki Eleonory Borżenckiej, od której, oprócz tego zgodnie z artykułem 20-tym Tymczasowych Przepisów tyczących się pozycji o notarialnej części wzięto podpis o zdolności do czynności prawnych; oświadczyli notariuszowi, że oni, Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki i Eleonora Francewna Borżencka, dokonują aktu kupna-sprzedaży na następujących warunkach:
Ziemianin Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki, osobiście w swoim i brata imieniu, ziemianina Iwana Francewicza Dunin-Karwickiego, na podstawie wyżej wymienionego upoważnienia, ze składu należącego do nich Dunin- Karwickich, rodowego nieruchomego majątku wchodzącego w skład guberni Wołyńskiej, Nowogrodzkowołyńskiego powiatu, miasteczka Połonnoje z folwarkami: Goroszki, Izabelin, Nowe Miasto, wieś Adamów, osada Burtyń sprzedał mieszczance Eleonorze Francewicz Borżenckiej działkę dworskiej ziemi w obrębie miasteczka Połonnoje w uroczysku (naturalnej granicy) „Browar” liczącego ogółem jedną dziesięcinę 2208 sążni kwadratowych, w tym pod ogrodem znajduje się jedna dziesięcina 660 sążni kwadratowych, pod sadem owocowym 605 sążni kwadratowych, pod gospodarstwem i budynkami 450 sążni kwadratowych, ogółem korzystnej jedna dziesięcina 1715 sążni kwadratowych i niekorzystnej pod drogą 493 sążni kwadratowych, która to działka jest przedstawiona na planie, sporządzonym w 1912 przez mierniczego S. Dmochowskiego, podpisanym przez obie strony z podpisem na takowym Policjanta Nadzorcy miasteczka Połonnoje o znajdywaniu się tej działki w obrębie miasteczka, pozostaje zgodne z oznaczonym planem, w następujących granicach:
od A do B - ziemie majątku Połonnoje ziemian Dunin-Karwickich,
od B do W - ziemia chłopów ze wsi Goroszek,
od W do G - ziemia sprzedana z majątku Połonnoje Karminie i Klichowi,
od G do D - ziemia chłopów państwowych gminy Bortniki,
od D do E - ziemie majątku Połonnoje ziemian Dunin-Karwickich,
od E do A - ziemie chłopów państwowych gminy Bortniki.
Majątek nieruchomy ze składu, z którego dokonana jest ta sprzedaż, przypadł sprzedającym Stanisławowi i Iwanowi Francewiczom Dunin-Karwickim w wyniku prawnego dziedziczenia po śmierci ich ojca, ziemianina Franca Władysława Feliksa Joanna Niepomucena Kazimirowicza Dunin-Karwickiego, do majątku którego w równych częściach Stanisław i Iwan Dunin-Karwiccy posiadają prawo dziedziczenia na mocy postanowienia Żytomierskiego Sądu Okręgowego z dnia 12 czerwca 1903 roku, przy czym na wprowadzenie w stan posiadania oznaczonym nazwiskiem Dunin-Karwickich przez ten też sąd tytułem wykonawezym z 17 września 1903 r pod nr 24141. według którego 23 września 1903 r. w rejestrze kupna-sprzedaży Żytomierskiego Archiwum Notarialnego Nowogrodzkowołyńskiego powiatu w części 6 pod nr 218 zrobiono adnotację, o czym na wspomnianym tytule wykonawczym zaznaczono zapisem w rejestrze pod wyciągiem nr 3017; poprzednik sprzedających Franc Władysław Feliks Joanna Niepomucen Dunin-Karwicki wyżej wspomniany majątek otrzymał na podstawie podziału z Józefem i Celestyną Kazimierowiczami Dunin-Karwickimi według zapisu podziału, dokonanego 25 kwietnia 1865 r. przedstawionego w Krzemienieckim Sądzie Powiatowym 29 kwietnia 1865 r. i wydanego w kopii 1 maja 1865 r. pod nr 1625. Sprzedaż była dokonana ze wszystkimi znajdującymi się na wspomnianej działce zamieszkałymi i niezamieszkałymi budynkami, sadem owocowym i w ogóle, ze wszystkim tym, co wewnątrz i na powierzchni sprzedawanej działki ziemi znajduje się, bez żadnego wyjątku. A pobrał Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki osobiście dla siebie i mocodawcy swojego brata Iwana Francewicza Dunin-Karwickiego od kupującej Borżenckiej za tę sprzedaną jej działkę ziemi z zabudowaniami i sadem pieniądze w wysokości 2500 rubli w całości przez kupującą zapłacone. Koszty zawarcia i zatwierdzenia całego aktu kupna-sprzedaży sprzedający przyjmują na siebie. Do czasu tej sprzedaży wyżej wymieniony nieruchomy majątek nikomu innemu nie był sprzedany, nie był obiecany, nikomu zgodnie z prawem nie przekazano, nie zapisano , nie jest przedmiotem w sporze i pod zakazem nie znajduje się, i dlatego jeśli ktokolwiek z tą kwestia będzie występował, to sprzedający i ich spadkobiercy, kupującą i jej spadkobierców od tych upominających się i mogących zajść w związku z tym strat zobowiązani są zwolnić, jak to wynika z przepisów prawa.
Dokonano na podstawie 254 tomu 5-tej ustawy o podatkach, którą stronom przedstawiono.
Do zawarcia tego aktu przez strony były przedstawione notariuszowi wyżej wspomniane rzeczy: upoważnienie i plan w oryginałach.
Ten akt został zawarty przez Czudnowskiego Notariusza Masłowicza, i potwierdzony przez pełniącego obowiązki Starszego Notariusza 13 lutego 1913 r., przy czym została wyegzekwowana i wpłacona do Żytomierskiego Urzędu Skarbowego za pokwitowaniem 12-go tegoż lutego pod nr 3765 opłata: za akt 3 ruble, pańszczyźniana 100 rubli, za wypis 1 rubel 40 kopiejek i na publikację 3 ruble oraz ustalono: główny wypis na aktowym papierze za 15 rubli 50 kopiejek wydano kupującej.
Wypis ten słowo w słowo jest zgodny z aktem wniesionym do księgi pańszczyźnianej, zapisany w rejestrze w 1913 r. pod nr 1736 i wydany mieszczance Eleonorze Francewnie Borżenckiej 1913-go roku.
Podpisy
Sprawdzono „1913” zgodność z pańszczyźnianym rejestrem w części XXXI - Nr 7140. Sprawdzono „1736”.
Starszy Notariusz.
Podpis
Ogółem ponumerowanych, przesznurowanych i połączonych kartek cztery. Pełniący Obowiązki Starszego Notariusza.
Podpis
Plan guberni Wołyńskiej Nowogrodzkowołyńskiego powiatu, działki ziemi dworskiej, w granicy uroczyska „Browar” przy miejscowości Połonnoje; posiadłość ziemian, Stanisława i Iwana Francewiczów Dunin-Karwickich; całośc uprawnej korzystnej ziemi to 1 dziesięcina 1715 sążni kwadratowych i nie uprawnej przy drodze - 493 sążni kwadratowych; ogółem uprawnej i nie uprawnej ( 1 dziesięcina 2208 sążni kwadratowych) jedna dziesięcina dwa tysiące dwieście osiem sążni kwadratowych.
Sporządzony w 1912 r. przez mierniczego S. Dmochowskiego.
Opis przyległych gruntów:
od A. do B. Ziemia majątku Połonnoje ziemian Dunin-Karwickich.
– B. – W.    Ziemia chłopów wsi Goroszek.
– W. – G.    Ziemia sprzedana majątku Połonnoje Karminie i Klichowi.
– G. – D.     Ziemia chłopów państwowych gminy Bortniki.
– D. – E.      Ziemie majątku Połonnoje ziemian Dunin-Karwickich.
– E. – A.      Ziemie chłopów państwowych gminy Bortniki.
Niniejszy plan jest zgodny z prawdą i przedstawia działkę ziemi dworskiej z zabudowaniami sprzedaną mieszczance Eleonorze Francewicz Borżenckiej na mocy aktu kupna-sprzedaży dokonanej przez Czudnowskiego Notariusza Masłokiewicza 5-go października 1912 r., w księdze aktów nieruchomości, część pierwsza pod nr 32, w rejestrze pod nr 1765.
Osobiście w swoim imieniu i z upoważnienia swojego brata Iwana Francewicza Dunin-Karwickiego.
Podpisy: Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki. Eleonora Francewna Borżencka
Skala w angielskim calu 50 sążni.
Pomiaru dokonał i plan sporządził mierniczy S. Dmochowski.

 

 

Zeznanie Kacpra Borzeckiego. Kielce, 1929.*

Niżej podpisany zeznaję iż znany mi osobiście od dziecka Ludwik Jurkowski urodzony w roku 1842 walczył czynnie w Powstaniu Narodowem w roku 1863/4, piastując wówczas rangę kapitana. Zwolniony szczęśliwie z więzienia Radomskiego, wobawie dalszych represyj zniszczył wszelkie dokumenty do tychże walk odnoszące się i zamieszkał w mem rodzinnem miasteczku Pilicy, aż do roku 1913 w krórym niewyśledzeni zbrodniarze położyli kres jego życia.M. Kielce dnia 24 października 1929 roku. Weteran Powstania Narodowego 1863/4 roku Kacper Borzęcki.

 

Brytyjska Książeczka Wojskowa Mieczysława Borzęckiego.

Źródło: Borzęcki Mieczysław. 13 Wileński Batalion Strzelców „Ryś”.*

 

 

 

Teki Dworzaczka.

Regestry.

Regesty sporządzone przez Włodzimierza Dworzaczka z różnego rodzaju źródeł archiwalnych stanowią materiał warsztatowy w związku z czym nie opierają się na jednolitych, spójnych i konsekwentnie przestrzeganych zasadach. Znaczenie większości stosowanych w nich skrótów zależy od kontekstu, w jakim zostały użyte. Ten sam skrót może mieć różne znaczenia ale też różne skróty mogą mieć to samo znaczenie. Podanie ich pełnego wykazu nie miałoby więc sensu. Poniżej podano zatem jedynie przykłady najczęściej stosowanych skrótów i ogólne zasady ich stosowania przez autora.

 

Teki Dworzaczka.

Opaci lędzcy. Mateusz Borzęcki 1575 zmarł 21.08.1614.

 

Teki Dworzaczka.

Marcin Borzencki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Stanisł[awa], zap[isuje] pos[ag] 100 zł. ż[onie] Małgorzacie Krampiewskiej, c[órce] Erazma Krampiewskiego] (Dw. 378, nakielskie 1603, cz. 2, f. 100, nr. 165 Inscr.).

 

Teki Dworzaczka.

X[iądz] Jakub Borzęcki pleban z Ruska p[rzeci]w[ko] Władysławowi Bojanowskiemu posesorowi tej wsi dziedzicznej żony jego Anny Suchorzewskiej, teraz B[ojanowski]ej, o zabór 18 pniów pszczół i inne gwałty zmierzające do tego by w Rusku katol[icka] wiara nie kwitnęła ((Dw. 320; poznańskie 1636, f. 136, nr 161).

 

Teki Dworzaczka.

1636 [roku], 7 [IX/września] N[obilis/szlachetny] D[dominus/pan] And[rzej] Borzęcki [famulus/krewny] ol[im/już nieżyjącego] Stefana Trąpczyńskiego [x/ślub] Marjanna Zbierska v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Wojc[iech] Chłapowski, D[dominus/pan] Marc[in] Głuskowski (Dw. 5980; LB Książ, 1636).

 

Teki Dworzaczka.

1637 [roku], 25 [III/marca] Anna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Jerzego Chelkowskiego z Szypłowa i Doroty. [Świadkowie:] O[jciec] Hier[onim] Borzęcki mansjonarz [wikariusz bez obowiązków kościelnych] kośc[ioła] p[ara]f[ialnego] i G[enerosus/urodzona] Konstancja Gałćzyńska v[irgo/dziewica] z Kolnic (Dw. 8281; LB Nowe Miasto, 1637).

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1638, wrzesień. X. Jakób Borzęcki pod suspensą włóczący się bez beneficjum był duszpasterzem w Głuszyna, prowizja na wikariat Pszczew [Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1638. AAP, sygn. AC 146, Cz. 2, K. 477v.].

 

Teki Dworzaczka.

1638 [roku], 6 [II/lutego] Dorota, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Jana Gałczyńskiego i Zofji. [Świadkowie:] O[jciec] Hier[onim] Borzęcki mans[jonarz] rozniec[ki] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Zofja Kałaczkowska (Dw. 8283; LB Nowe Miasto, 1638).

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1638, wrzesień. X. Jakób Borzęcki pod suspensą włóczący się bez beneficjum był duszpasterzem w Głuszyna, prowizja na wikariat Pszczew [Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1638. AAP, sygn. AC 146, Cz. 2, K. 477v.].

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1638, grudzień.Jakób Borzęcki prezbiter - ma przybyć do Wyskoć, a w Pszczew już nie [Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1638. AAP, sygn. AC 146, Cz. 2, K. 477v.].

 

Teki Dworzaczka.

1639 [roku], 26 [VII/lipca] Anna Teresa c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Łuk[asza] Blińskiego i Marjanny. [Świadkowie:] X[iadz] Hier[onim] Borzęcki G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Grzymułtowska (Dw. 8287; LB Nowe Miasto, 1639).

 

Teki Dworzaczka.

X[iądz] Jakub Borzęcki wikary wyskocki, kwit[uje] Jana ojca i Stanisława syna Gułtowskich (Dw. 7102; kościańskie, inskrypcje 1641, f. 414v, nr 299).

 

Teki Dworzaczka.

Władysł[aw] Maniecki w im[ieniu] sw[oim] i ż[omy] Doroty z Konarzewa, z [I/jednej strony] i Andrzej Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Marjanny Zbierskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] dzierż[awy] wsi: Luciny, Dąmbrowy, Kotowa i części Nietamyśel p[owiat] pyzdr[owski] (Dw. 7393; kościańskie, inskrypcje 1649, f. 151v, nr 302).

 

Teki Dworzaczka.

Mikoł[aj] Dunin ze Skrzynna, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Piotra, z [I/jednej strony] i Kazimierz Borzęcki i Marjanna Wolska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] Kontr[akt] dzierż[awy] cz[ęści] Kotowa (Dw. 7568; kościańskie, inskrypcje 1652, f. 637v, nr 302).

 

Teki Dworzaczka.

Adam z Rozdrażewa Rozdrażewski klan przemęcki z I i N. Andrzej Borzęncki w im. sw. i ż. N. Marjanny B. kontr. dzierż. wsi Szypłowo i Stramice [pyzdryńskie 1653, p. 181].

 

Teki Dworzaczka.

1656 [roku], 5 [8/sierpnia] [+/zmarł] N[obilis/szlachetny] Michał Borzęcki s[yn] N[obilis/szlachetnej] D[dominus/pani] [?] Grothowej (Dw. 44910; LB Dopiewo, 1656).

 

Teki Dworzaczka.

1656 [roku] 7 [9/września] +/zmarła V. N. Katarzyna Grothowna Borzencka [ LM Dopniewo, 1656].

 

Teki Dworzaczka.

1659 [roku] 27 [II/lutego] Jakub Franciszek (w braku prob. winogórsk.), s. G D. Remigjana Nieżuchowskiego i Barbary z Chociczy -- N. Kazimierz Borzecki i N. Kat. Włostowska z Winogóry [LB Miłosław, 1659].

 

Teki Dworzaczka.

Andrzej Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Marj[anny] Zbierskiej p[rzeci]w[ko] Adamowi Rozdrażewskiemu k[aszte]lanowi przemęc[kiemu] i Annie Smoguleckiej małż[onkom] (Dw. 2880; poznańskie, relacje, 1661, f. 260v, nr 186).

 

Teki Dworzaczka.

1664 [roku] 4 [VII/lipca] zmarł ND. Andrzej. Borzecki poch. w Grobie Trampcz. [LM Książ, 1664].

 

Teki Dworzaczka.

Zofja Gizicka, ż[ona] Kaz[imierza] Borzeckiego, kwit[uje] Apolinarę z Opalińskich Gajewską k[aszte]l[anową] Rogoz[ińską], z 600 zł. (Dw. 7983, kościańskie, inskrypcje 1668, f. 416, nr. 305).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisł[aw] Kuczkowski Zofję Rudnicką wd[owę] po Tomaszu Strzeleckim, [2-o/secundo] v[oto] żonę swoją z 2000 zł. kwit[uje] (f. 493v). Ciż K[uczkowscy] i Kazimierz Borzęcki kontrakt dzierż[awy] 3-l[etniej] Oborzysk (Dw. 8035; kościańskie, inskrypcje 1670, f. 494, nr 305).

 

Teki Dworzaczka.

M[agnificus/wielmożny] Stan[isław] Zegocki podcz[aszy] pozn[ański] i st[arosta] kon[iński] w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Zofji Firlejówny z [I/jednej strony] i G[enerosus/urodzony] Franc[iszek] Borzęcki w im[ieniu] sw[woim] i ż[ony] Anny Ostaszewskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] [sub vadium/sumy] 1000 złp. (f. 93v) Z[egocc]y pożyczają od B[orzęck]ich tę sumę (Dw. 10037; konińskie 1670, f. 95, nr 60).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Franc[iszek] Borzęcki, ol[im/już niezyjącego] Jana-Romana syn, zap[isuje] dług 1000 złp. ż[onie] Annie Ostaszewskiej (Dw. 10069; konińskie 1671, f. 169v, nr 60).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzona] Marjanna Pcinska wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Mik[ołaju] Parczewskim [2-o/secundo] v[oto] obec[nie] ż[ona] Dobrog[osława] Komorowskiego, z [I/jednej strony] i Franciszek Borzęcki i Anna Ostaszewska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] kontr[akt] [sub vadium/sumy] 500 złp. (Dw. 10082; konińskie 1671, f. 206v, nr 60).

 

Teki Dworzaczka.

Kat[arzyna] Będzyńska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] And[rzeju] Włostowskim, rezygnuje Kazimierzowi Borzęckiemu poddanego z Sepna (Dw. 808,7 kościańskie, inskrypcje 1671, f. 578v, nr. 305).

 

Teki Dworzaczka.

Anna Granowska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Łuk[aszu] Dameckim, s[umy] 1500 zł. i 600 zł. zapis[ane] przez Adama Rozrazewskiego k[aszte]lana przemęc[kiego] ol[im/już nieżyjącemu] Andrzejowi Borzęckiemu i Marj[annie] z Zbirska Borzęckiej, małż[onkom] z racji dóbr Szypłowa 1653 roku] i przez Marj[annę] B[orzęcką] i Zofję Borz[ęcką] ż[onę] Wojc[iecha] Kawieckiego, 1-ą w im[ieniu] sw[oim] i Anny Omińskiej ż[ony] Jakuba O[mińskiego] i Barbary B[orzęckiej] panny, córek swych i wnuczki swej Zofji Drzewieckiej, c[órki] Jana D[rzewieckiego] z ol[im/już nieżyjącej] córki swej Katarzyny B[orzęckiej], panny sced[owane] zezn[anjącej], ceduje Adamowi Rozrażewskiemu i Reginie Cecylji z Szczepanek małż[onkom] (f. 610), Adama R[ozrazewskiego], s[yna] Adama k[aszte]lana przem[ęckiego] (Dw. 8107, kościańskie, inskrypcje 1672, f. 610v, nr. 305).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzona] Katarzyna z Starkowca, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Wiktorynie Stempkowskim, [2-o/secundo] v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Stanisł[awie] de Wola Kalkowa Wolskim, [3-o/tertio] v[oto] ż[ona] Jana Jastrzembowskiego; Franciszek Goliński, b[yły] burgr[abia] z[iem]s[ki] koniń[ski], obec[nie] podwojew[odzy] pozn[ański] N[obilis/szlachetny] Mikoł[aj] Skrzetuski, b[yły] podpisek gr[odzki] koniń[ski], obecni: Adam Goliński, burgr[abia], Krzysztof Baranowski pisarz, Kaz[imierz] Borzęcki podpisek, grodzcy konińscy; Stanisław jezuita i Maciej, [synowie] ol[im/już nieżyjącego] Starkowieckiego k[aszte]lana kamienieckiego (!) dalej nazwany k[aszte]l[anem] łęczyc[kim] st[arost]y kon[ińskiego] i Katarzyny ze Smoszewa; X[siądz] Wojciech franciszkanin w Skampem brat b[ez]p[otomnie] [+/zmarłe]go G[enerosus/urodzonego] Stanisława Wolskiego; Zofja Wolska ż[ona] Jana Pucka; Andrzej, Jan, Wojciech, Stanisław, Teofila, Bieganowscy, [synowie] księdza Bieg[anowskiego] zrodz[eni] w stanie świec[kim] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Wolskiej, ol[im/już nieżyjącego] Stanisława W[olskie]go spadkobiercy (Dw. 10135; konińskie 1672, f. 350v, nr 60).

 

Teki Dworzaczka.

Franc[iszek] Borzęcki, o[lim/już nieżyjącego] Romana syn, dzierż[awca] pos[esorów/dzierżawców] cz[ęśc]i wsi Lisiec Mały, kwit[uje] Swiętosława Makowieckiego administratora miasta Rychwał (Dw. 1224; kaliskie 1673, p. 210, nr 133).

 

Teki Dworzaczka.

G. Franciszek Borzecki, o. Jana syn, pw. N. Stanisławowi Makowieckiemu, admin. dóbr Rychwał (konińskie 1673, f. 480).

 

Teki Dworzaczka.

1673 [roku], 29 [7/lipca] Teodora Jadwiga, c[órka] N[obilis/szlachetnego] Wojc[iecha] Kaweckiego i Zofii ze wsi Barcinko, par[afia] Wierzycinem. [Świadkowie:] N[obilis/szlachetna] Barb[ara] Borzęcka (Dw. 36367; LB Poznań - Św. Małgorzata, 1673).

 

Teki Dworzaczka.

G. Krzysztof Baranowski, pis. gr. koniń. i Kazimierz Borzecki podpisek i regent kancel. gr. koniń. (konińskie 1674, f. 730v).

 

Teki Dworzaczka.

1679. M[agnificus/wielmożny] Piotr Zegocki st[arosta] koniński, oraz Paweł i Łukasz Wyganowscy, b[ra]cia rodz[eni], i Marjanna W[yganowska] ż[ona] Pawła, G[enerosus/urodzony] Krzysztof Baranowski poprzedni pis[arz] gr[odzki] konin[ski] i in[ni] pozw[ani] przez G[enerosus/urodzony] Annę Skorzewską, ż[onę] Franciszka Gaszyńskiego (f. 213v) G[enerosus/urodzony] Kaz[imierz] Borzęcki regent kancel[arii] gr[odzkiej] koniń[skiej] (Dw. 10670; konińskie 1680, f. 213v, nr 63).

 

Teki Dworzaczka.

Kaz[imierz] Borzęcki kwit[uje] Gaspardę Andrault de Buy wd[owę] po Franciszku Ciświckim k[aszte]lanie międzyrzeckim, oraz X[siędza] Jana C[iświckiego] jej syna, oraz Jana, Władysława, Stanisława i pannę Ludwikę C[iświckich], dzieci ol[im/już nieżyjącego] Ludwika s[taros]ty stawiszyń[skiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny-Zofji z Oleśnicy z 6500 złp. (Dw. 3168; poznańskie, inskrypcje 1682, f. 94, nr 1105 XII).

 

Teki Dworzaczka.

Andrzej Gniewkowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja Gn[iewkowskiego] Broniszewice p[owiat] gn[ieźnieński] zast[awia] za 5000 złp. Kaz[imierzowi] Borzęckiemu (Dw. 3616, poznańskie, inskrypcje 1684, f. 30v, nr. 1107 IV).

 

Teki Dworzaczka.

Kaz[imierz] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] zap[isuje] 2000 złp. Zofji Grzybowskiej pannie, żonie swej przyszłej (Dw. 3555; poznańskie, inskrypcje 1684, f. 19, nr 1107 I).

 

Teki Dworzaczka.

Ludwik-Władysł. z Domaradzyna Domaradzki i Marianna de Werdy m., i Józef Miklaszewski i Barbara Borzecka m. z II kontr. s. v. 100 złp. [gnieźnieńskie 1684, f. 30v].

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Ferdynand-Krzysztof Poklatecki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Stan[isława] P[oklateckiego], pannie Aleksandrze Trąmpczyńskiej, c[órce] ol[im/już nieżyjącego] Mac[ieja] Otta T[rąmpczyńskiego] z Elżb[iety] Giżyckiej, zap[isuje] 3100 złp., odebranych od jej matki jako posag (f. 57) Taż Elżbieta córce swej Marjannie T[rąpczyński]ej zap[isuje] pos[ag] 3000 złp. (f. 57v) Elżbieta ta, ol[im/już nieżyjącej] Zofji Giżyckiej, żony Kaz[imierza] Borzęckiego, b[ez]p[otomnie] [zmarł]ej, ciotki rodz[onej] spadkob[ierczyni], ruchom[ości] po niej ceduje Aleksandrowi G[iżyckiemu], s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Abrahama G[iżyckiego], bratu swemu stryj[ecznemu] (f. 58) ptk po D. Exaudi. Katarzyna Tr[ąmpczyńska], c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Mac[ieja], ż[ona] Ferdynanda Krzysztofa Poklateckiego kwit[uje] matkę z 3000 złp. pos[agu] (Dw. 10943, konińskie 1685, f. 58v, nr. 66).

 

Teki Dworzaczka.

Władysław Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego], przywilej na soł[ectwo] Policko dany sobie przez Stefana Wierzbowskiego b[isku]pa poznań[skiego] w kl[uczu] ciążyńskim (Dw. 111; poznańskie, inskrypcje 1686, f. 87v, nr 1111 I).

 

Teki Dworzaczka.

Kazimierz Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojciecha B[orzęckiego], kwit[uje] ż[onę] swą Zofję Grzybowską z inwentarza (Dw. 602; poznańskie, inskrypcje 1686; f. 56, nr 1112 VII).

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1688, luty. Jan Borzęcki kom. Golina [Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1688. AAP, sygn. AC 177, Cz. 1, K. 21].

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1688, marzec. Golina - instyt. Jan Borzęcki po rezygnacji Jan Dembowski z prezenty Przyjemska chorążyna kaliska [Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1688. AAP, sygn. AC 177, Cz. 1, K. 26].

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1688, sierpień. Stanisław Wolffowicz kanonik NMP in summo i kanonik św. Mikołaja extra summum pozywa jako plenipotent Andrzeja Maciejewicz dziek. kolonii Środa, prepozyta szpitala i kom. Nowe Miasto kwituje NN. Tomasz Orzechowski i Teresa małżonkowie (posesorzy domu zmarłego Garnuchowskiego na Chwaliszewo) z sumy na alt. Wniebowzięcia NMP Nowe Miasto wręczonej przez zmarłego Stanisława Wardowicz dziekan for. i prepozyta Nowe Miasto dla zmarłego N. Jan Garnuchowski not. apost. i not. spraw konsyst., N. Jan Orzechowski syn tychże Tomasza i Teresy; świadkowie Jan Borzęcki proboszcz Świerczyna

 

Teki Dworzaczka.

Andrzej Trypiński pisarz miejski Chwaliszewo sumę na alt. Wniebowzięcia NMP Nowe Miasto odbiera z rąk Stanisława Wolffowicz jw. plenta Maciejewicz jw., Orzechowski jw [Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1688. AAP, sygn. AC 177, Cz. 2, K. 166v.].

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1688 wrzesień. Jan Borzęcki proboszcz Świerczyna, Wawrzyniec Wroński kleryk - prowizja na wikariat Świerczyna [Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1688. AAP, sygn. AC 177, Cz. 3, K. 180v.].

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1688 październik. Jan Borzęcki proboszcz Świerczyna przeciwko Maciejowi Malczewski podstoli kaliski [Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1688. AAP, sygn. AC 177, Cz. 3, K. 192v.].

 

Teki Dworzaczka.

Wład[ysław] Borzęcki i Zofja Jabłkowska, małż[onkowie] z [I/jednej strony] i Stanisław Wierzbiński w im[ieniu] sw[oim] i żony Zofji Małachowskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] [sub vadium/sumy] 200 zł. (Dw. 6518; pyzdrzańskie 1690, p. 92, nr 156).

 

Teki Dworzaczka.

1691 [roku], 31 marca Benedykt (Nowe Ogrody), s[yn] Stan[isława] Zebrucki oraz Rozyna, Nobiles [nobilitowani]. Chrz[estni]: Gen[erosus]/[urodzony] D[omi]nus/[pan] Stan[isław] Borzęcki młodzian z Rogowa i Melchior Sinirowicz młodzian z Podolia, oraz Gertruda Kunska i Dorota Mazurkowiczowa, panny z Pozn[ania] (Dw. 35802; LB Poznań - Św. Marcin, 1691).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Grzybowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojciecha G[rzybowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Biernackiej, Maciejowi i Konstancji Borzęckim, bratu i siostrze m[iędzy] s[obą] rodzonym, Kazimierza z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej siostry swej rodzonej dzieciom jako posag ich matki zap[isuje] s[umę] 2500 złp. (Dw. 3988, poznańskie, inskrypcje 1694, f. 83, nr. 1127 VI).

 

Teki Dworzaczka.

Adam Baranowski i Cecylja z Dzialenskich małż[onkowie] i X[iądz] Wojciech Bar[anowski] prob[oszcz] kap[e]lan] baran[owski] w kat[edrze] gn[ieźnieńskiej] dziedzice Dębogóry w p[arafii] kcyń[skiej] z [I/jednej strony] i Kazimierz Borzęcki i Konstancja Wałdowska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] kontr[akt] zast[awu] tych dóbr [sub vadium/sumy] 20000 złp. (Dw. 2450; kcyńskie 1696, f. 53v, nr 133).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Jabłkowski, [olim/już nieżyjącego] Mikołaja J[abłkowskiego] z Elżb[iety] Radeckiej syn z [I/jednej strony] i Władysł[aw] Borzęcki i Zofja J[abłkowska] małż[onkowie] ona w tow[arzystwie] Jana J[abłkowskiego] jako br[a]ta rodz[onego] z [II/drugiej strony] kontrakt spis[any] w Radłowie [sub vadium/sumy] 2000 złp. (Dw. 10375; gnieźnieńskie 1697, f. 140). Zofja J[abłkowska], c[órka] o[lim//już nieżyjącego] Mik[ołaja] z Elżb[iety] Radec[kiej]. (Dw. 10375; gnieźnieńskie 1697, f. 141, nr. 90).

 

Teki Dworzaczka.

X[ądz] Maciej Franc[iszek] Papieski, kan[onik] gn[ieźnieński], prob[oszcz] koniń[ski], Barbarze Borzęckiej, wdowie po ol[im/już nieżyjącym] Józefie Walerianie Miklaszewskim i jej synom Wojciechowi i Janowi M[iklaszewsk]im, rob[uje] skrypt s[ub] v[adium]/[kwotę] 200 złp. (Dw. 10405, gnieźnieńskie 1697, cz. 1, f. 164, nr. 90).

 

Teki Dworzaczka.

1697 [roku], 2 marc[a] Konstancja, c[órka] Nob[ilis]/[nobilitowanego] Wojciech Borucki z Czopnik oraz Regina. Chrz[estni]: Nob[ilis]/[nobilitowana] Jadwiga Borzęcka i Łukasz Woynuski (Dw. 35820; LB Poznań - Św. Marcin, 1697).

 

Teki Dworzaczka.

Jerzy Glisczyński, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Walentyna Gl[isczyńskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Czapiewskiej z I i Zofja Drzewiecka c[órka] ol[im/już nieżyjącego] Jana z ol[im/już nieżyjącej] Konst[ancji] Borzęckiej 1-o v[oto] zrodz[ona] z II małż[onkowie] dożyw[ocie] (f. 73) on jej zap[isuje] pos[ag] 5000 złp. (Dw. 14435, poznańskie, inskrypcje 1698, f. 73v, nr. 1135 IX).

 

Teki Dworzaczka.

Konstancja Wałdowska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Stan[isławie] Brudzyńskim 2-o v[oto] obec[nie] ż[ona] Kaz[imierza] Borzęckiego, w tow[arzystwie] Kaz[imierza] W[ałdowskiego] br[ata] rodz[onego] (Dw. 5626, nakielskie 1698, f. 340, nr. 189).

 

Teki Dworzaczka.

1698 [roku], 21 [9/września] (Tupadły) Marjanna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Wojc[iecha] Pławińskiego i Zofji. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Adam Baranowski i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konst[ancja] Borzęcka (Dw. 27389; LB Kcynia, 1698).

 

Teki Dworzaczka.

Barbara Borzęcka, wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Józefie Miklaszewskim (Dw. 10521; gnieźnieńskie 1699, f. 244v, nr. 90).

 

Teki Dworzaczka.

Andrzej Łakniewski, Oleszno os[ada] p[owiat] kc[yński] na l[at] 3 zastawia Kazimierzowi Borzęckiemu i Konstancji Wałdowskiej małżonkom (Dw. 1384, poznańskie, inskrypcje 1700, f. 22, nr. 1139 VIII).

 

Teki Dworzaczka.

Konstanscja Wałdowska, ż[ona] Kaz[imierza] Borzęckiego, zap[isuje] 4000 zł. Marjannie Brudzyńskiej, ol[im/już nieżyjącego] Stanisława Brudzyń[skiego] i swojej 1-o v[oto] zrodzonej córce (Dw. 2533, kcyńskie 1700, f. 163v, nr. 133).

 

Teki Dworzaczka.

1700.2 [I/stycznia]. Joanna, c[órka]. GD. Macieja Kruszyńskiego i Jadwigi (z Oleszna) -- GD. Kazimierz Borzecki i Konstancja, z Oleszna [LB Panigródz, 1700].

 

Teki Dworzaczka.

Walenty And[rzej] Kawiecki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha], z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Borzęckiej z I i Jadwiga Pawłowska wd[owa] po Andrzeju Rusockim, 2-o v[oto] małż[onka] dożyw[ocie] (Dw. 5996, poznańskie, inskrypcje 1701, f. 109v, nr. 1141 XII).

 

Teki Dworzaczka.

Marianna Bardska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Eljaszu Bierszyńskim, zap[isuje] sumę] 2000 złp. mężowi przyszłemu Jakubowi Borzęckiemu s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Jana z Kozarzewa B[orzęckiego] [w] Śr[odę] po św. P. w Okow. (Dw. 10682, gnieźnieńskie 1702, cz. 1, f. 99, nr. 91).

 

Teki Dworzaczka.

1702 [roku], 0 [11?] [I/stycznia] Agnieszka Dorota, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Wojc[iecha] Morawskiego i Marjanny Brudzińskiej. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Kaz[imierz] Borzęcki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konstancja Borzęcka (Dw. 9567; LB Panigródz, 1702).

 

Teki Dworzaczka.

1704 [roku], 5 [VI/czerwca] Paweł Sebastian, syn G[enerosus/urodzonego] Kaz[imierza] Turny tenut[ariusza] [dzierżawcy dóbr królewskich] G[ołańczy] i G[enerosus/urodzonej] Marjanny z Łakińskich. [Świadkowie:] I[ego] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Franciszek Paweł Tuchołka s[taros]ta jasiniecki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konstancja Borzęcka (Dw. 3425; LB Gołańcz, 1704.

 

Teki Dworzaczka.

1704 [roku], 20 [8/sierpnia]. Marjanna, c[órka] N[obilis/szlachetnie] G[enerosus/urodzonego] Jana Rapackiego i G[enerosus/urodzonej] Barbary. [Świadkowie:] m[ałżonkowie] i G[enerosus/urodzona] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani]. Regina Borzęcka (Dw. 26387; LB Grodzisk, 1704.

 

Teki Dworzaczka.

1705 [roku], 1 [VI/czerwca] Swiętosław s[yn] N[obilis/szlachetnego] Wojc[iecha] i Teresy Sojewskich z wsi Chociczka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr Płonczyński i G[enerosus/urodzona] Marj[anna] Borzęcka (Dw. 19879; LB Września, 1705).

 

Teki Dworzaczka.

1705 [roku], 9 [12/grudnia] (Tarce) Franciszek, s[yn] G[enerosus/urodzonych] poprz[ednio] Jarochowskich [Jana Jarochowskiego i Agnieszki]. [Świadkowie:] X[iądz] Jan Borzęcki wikary radliński i G[enerosus/urodzona] Skowrońska (Dw. 43524; LB Wilkowyja i Cielcza, 1705).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Borzęcki, najstarszy syn ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza B[orzęckiego], który żył jeszcze 1709 [roku] 13 [IV/kwietnia], ol[im/już nieżyjący] sob[ota] nazaj[utrz]. po św[iętym] Łuk[aszu] 1709 [roku] (Dw. 5341; kcyńskie 1709, f. 33v, nr. 134).

 

Teki Dworzaczka.

Mac[iej]-Stan[isław] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej, daje zobow[iązanie] dat[owane] w Dobieszewie Jakubowi Bielińskiemu, s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Adama (Dw. 5346; kcyńskie 1710, f. 38v, nr. 134).

 

Teki Dworzaczka.

Maciej-Stanisł[aw] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z Zofji Grzybowskiej, z [I/jednej strony] i Eleonora Olszewska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] And[rzeja] O[lszewskiego] łowczego sieradz[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Katarzyny Karchowskiej z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożywocie (Dw. 5931; nakielskie 1710, p. 71, nr. 193).

 

Teki Dworzaczka.

Konst[ancja] Wałdowska, wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Stanisł[awie] Brudzyńskim 2-o v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Kaz[imierzu] Borzęckim matka i Andrzej Br[udzyński] jej syn, i Wojciech Morawski w im[ieniu] sw[oim] i żony Marjanny Brudzyńskiej] z I i Maciej Borz[ęcki], s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej w im[ieniu] sw[oim] oraz Jana i Konstancji ż[ony] Józ[efa] Umińskiego, brata i siostry swych rodz[onych] B[orzęckich] z II, kompromis (Dw. 5394, kcyńskie 1711, f. 74, nr. 134).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisław Maciej Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza B[orzęckiego] syn i w im[ieniu] swoim i Eleonory Olszewskiej, zapisał 4000 złp. Janowi Strachanowskiemu Zennorossen (?!) małż. (Dw. 4887; poznańskie, inskrypcje 1711/1146 II, f. 70v). Eleonora O[lszewska], c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja O[lszewskiego] łowczego sieradzkiego (Dw. 4887; poznańskie, inskrypcje 1711, f. 71v, nr. 1146 II).

 

Teki Dworzaczka.

1712 [roku], 14 [I/stycznia] (Gołańcza) Paweł Sebastjan, s[yn] M[agnificus/wielmożnych] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] poprz[ednio] M[agmificus/wielmożnego] Kaz[zimierza] Turny i Marjanny Turnów. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Kazimierz] Bronikowski i M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konstancja Borzęcka (Dw. 3459; LB Gołańcz, 1712).

 

Teki Dworzaczka.

Franciszek Kociełkowski, s[yn] ol[im/już nieżyjącego] Andrzeja, kwit[uje] Teresę ż[onę] Jana Budzisz Pstrokońskiego, Eleonorę, ż[onę] Macieja Borzenckiego, Joannę, ż[onę] Jana Wierzchlejskiego, oraz Aleksandrę i Franciszkę, siostry rodz[one] Olszewskie, c[órki] ol[im/już nieżyjącego] Andrzeja O[lszewskiego] łowczego sieradzkiego z ol[im/już nieżyjącej] Kat[arzyny] Karchowskiej zrodzone, z 2000 zł. zapis[anych] sobie przez ol[im/już nieżyjącego] łowczego 1700 r[oku] spos[obem] długu, a przez działy spadkobierczyń przeniesionych na d[obra] Belęcin, Karchowo i Przepiec p[owiat] kośc[iański] (f. 3) Jan Wierzchlejski, s[yn] ol[im/już nieżyjącego] Pawła (Dw. 4457, wschowskie 1713, cz. 1, f. 4, nr. 77 IX).

 

Teki Dworzaczka.

Józef Umiński, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana U[mińskiego], z ol[im/już nieżyjącej] Anny Dąmbrowskiej, w im[ieniu] sw[oim] i żony Konstancji Borzęckiej, kwit[uje] z 1000 złp. brata rodz[onego] Macieja Borzęckiego (Dw. 9013, kościańskie, inskrypcje 1713, p. 118, nr. 311).

 

Teki Dworzaczka.

1713 [roku], 5 [XI/listopada] (Mierzewo) Katarzyna Barbara, c[órka] M[agnificus/wielmożnego] Macieja Kosierowskiego i Anny, dziedzica m[iasta]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki dz[iedzic] wsi Goła i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Kat[arzyna] Mąkowska, ż[ona] Tom[asza] Mąkowskiego z Osieka (Dw. 10504; LB Poniec, 1713).

 

Teki Dworzaczka.

1713 [roku], 10 [VII/lipca] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Andrzej Szczygielski [x/ślub] G[enerosus/urodzona] Barbara Wielkostowska [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jakub Borzęcki i M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Kasper Rożnowski z Dzierżązny (Dw. 15486; LB Gębice, 1713).

 

Teki Dworzaczka.

Mac[in]-Stan[isław] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej z [I/jednej strony] i Łukasz Krzyżanowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego]. Łuk[asza] z ol[im/już nieżyjącej] Hel[eny] Bronikowskiej, w im[ieniu] sw[oim] i żony Joanny Nieświastowskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] o d[obra] Oleszno (Dw. 5447; kcyńskie 1714, f. 176, nr. 134).

 

Teki Dworzaczka.

1714 [roku] 7 [II/lutego] GD. Maciej Moszczyński ślub G. Zofja Korytkowska -- GD. Jakub Borzecki i Kasper Rożnowski [LC Gębice, 1714}.

 

Teki Dworzaczka.

Kazimierz z Kozarzewa Borzęcki i Teresa Gadomska małż[onkowie] (Dw. 269 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1715, f. 93, nr. 40).

 

Teki Dworzaczka.

Michał Bardski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Piotra z ol[im/już nieżyjącej] Urszuli Młodziejewskiej, 2-o v[oto] Pląskowskiej, w im[ieniu] sw[oim] oraz Andrzeja i Marjanny ż[ony] Jakuba Borzęckiego, Ludwiki ż[ony] Anton[iego] Biernackiego, i Anny panny, dzieci tejże Urszuli z ol[im/już nieżyjącego] Jana Pląskowskiego, rodzeństwa swego przyrod[niego] (Dw. 8378, poznańskie, inskrypcje 1715, f. 59v, nr. 1149 I).

 

Teki Dworzaczka.

1715 [roku], 14 [VII/lipca] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jan Gintowtt [x/ślub] Regina Borzęcka Nobiles [Nobilitowana]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Paweł Rodomiński, G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Andrzej Szczygielski (Dw. 15487; LB Gębice, 1715).

 

Teki Dworzaczka.

1715 [roku], 15 [VII/lipca] Aleksy, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Antoniego i Ludwiki Biernackich z Bierzglina. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Adam Szczytnicki i G[enerosus/urodzona] Marjanna Borzęcka (Dw. 19898; LB Września, 1715).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Jan Kawiecki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] K[awieckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Borzęckiej, Katarzynie Rolance Suykowskiej, c[órce] Jana-Chryz[ostoma] R[olana] S[uykowskiejgo] regenta akt. tut[ejszych] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Milewskiej, ż[onie] swej, zap[isuje] 2000 tal[arów] (Dw. 2339, wałczowskie, 1716, f. 185v, nr. 90).

 

Teki Dworzaczka.

1716 [roku], 23 [IV/kwietnia] Marjanna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] And[rzeja] Szczygielskiego i Barbary. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jakub Borzęcki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Marjanna Wilkostowska 17 [kwietnia] [urodzona] (Dw. 15445; LB Gębice, 1716).

 

Teki Dworzaczka.

Eleonora Olszewska c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja O[lszewskiego] łowczego Sieradz[kiego], dziedzica wsi Karchowo, Belęcin, Gola, żona Macieja Borzęckiego, daje poddanych z Goli Franciszkowi i Łukaszowi b[ra]ciom m[iędzy] s[obą] rodzonym Krzyżanowskim, dz[iedzic]om Słupi W[ielkiej] i M[ałej] (Dw. 9060, poznańskie, inskrypcje 1717, f. 11v, nr. 1152).

 

Teki Dworzaczka.

1717 [roku], 2 [6/czerwca] (Uta) Ewa, c[órka] And[rzeja] Gosławskiego i Marcinelli. [Świadkowie:] Mikołaj Borzęcki i Zofja Złopczyńska (Dw. 1840; LB Chodzież, 1717).

 

Teki Dworzaczka.

Maciej z Korzarzewa Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i żony Eleonory Olszewskiej z [I/jednej strony] i Paweł Stawski i Aleksander O[lszewski] z [II/drugiej strony] Komplan. (Dw. 9109; kościańskie, inskrypcje 1717, p. 644, nr. 311).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Wład[ysław] Borzęcki, kwit[uje] Stanisł[awa] Otto Trąmpczyńskiego s[yna] o[lim/już nieżyjącego] Mac[ina] O[tto] Tr[ąmpczyńskiego] z 1000 t[alarów] zapis[anych] 1714 [roku] (Dw. 12499; konińskie 1717, f. 472, nr. 73).

 

Teki Dworzaczka.

1717 [roku], 9 [2/lutego] G[enerosus/urodzony] Paweł Stawski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Aleksandra Olszewska. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Aleks[ander] Chlebowski chor[ąży] wieluń[ski], Walenty Dobrosielski podstoli czernich[owski] ojczym narzeczonego, Maciej Stan[isław] Borzęcki z Eleonorą O[lszewsk]ą ż[oną] swoją, siostrą powyższej narzecz[onej], Wojc[iech] Białęski (Dw. 44607; LB Stary Gostyń, 1717).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Gintoft, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Piotra G[enerosus/urodzonego] z Zofji Szymańskiej z [I/jednej strony] i Regina Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Roznowskiej, z [II/drugiej strony] małż[onkowie], kwit[ują] z inwentarza (Dw. 6859; pyzdrzańskie 1718, f. 26v, nr. 157).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Władysław z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana z ol[im/już nieżyjącej] Zofii Roznowskiej, rob[uje] swój testament dat[owany] w Balicach p[ią]t[e]k po św[iętym] Marcinie r[oku] b[ierzącego] (Dw. 12563; konińskie 1718; f. 97, nr. 75).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisł[aw] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Aleks[andra], na 1/2 części d[óbr] Horodna i Podhorodna w z[iemi] chełmskiej ż[onie] Teresie Karskiej, c[órce] Krzysztofa K[arslkiego] z Zofji Naramowskiej, zap[isał] 7000 złp. pos[agu] (Dw. 14833; poznańskie, inskrypcje 1718, f. 212, nr. 1156).

 

Teki Dworzaczka.

1718 [roku], 15 [12/grudnia] (Daleszyno) (25 [listopada] [urodzona]) Katarzyna Barb[ara], c[órka] G[enerosus/urodzonego] Franciszka Radońskiego i Wiktorji Potockiej. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Maciej Stanisław z Kozarzewa Borzęcki dz[iedzic] Goli i Hel[ena] Potocka (Dw. 26190; LB Stary Gostyń, 1718).

 

Teki Dworzaczka.

Eleonora Olszewska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja łowczego Sieradz[kiego], z ol[im/już nieżyjącej] Kat[arzyny] Karchowskiej, 1/2 Goli mocą exdywisji z siostrami uczyn[ionej] dziedziczka, i po ol[im/już nieżyjącym] Aleksandrze O[lszewskim] żona Pawła Stawskiego drugiej 1/2 dziedziczce b[ez] p[otomnie] [zmarłe]j, 4-ej części wraz z siostrami swymi wsp[ół] spadkob[ierczyniami], a żona Macieja Borzęckiego całą 1/2 działu siostrzanego sobie w Goli przypadłego, i inną 1/2 4-ej części po siostrze Stawskiej, w p[owiecie] kośc[ańskim], mężowi sprzed[aje] za 25000 złp. (f. 50). Maciej B[orzecki], s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] (Dw. 14904, poznańskie, inskrypcje 1719, f. 54, nr. 1169).

 

Teki Dworzaczka.

Joanna ż[ona] Jana Wierzchleyskiego, Franciszka ż[ona] And[rzeja] Pigłowskiego, Olszewskie, c[órki] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja łowczego Sieradz[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Kat[arzyny] Karchowskiej, współsadkobierczynie siostry rodz[onej] o[lim/już nieżyjącej] Aleksandry z O[lszewskich] Stawskiej dziedziczki 1/2 Goli, części spadkowe po niej w 1/2 Goli Maciejowi Borzęckiemu sprzedają za 12500 złp. (Dw. 14905, poznańskie, inskrypcje 1719, f. 50v, nr. 1169).

 

Teki Dworzaczka.

Maciej Borzęcki i Anna Olszewska małż[onkowie] pos[esorzy/dzierżawcy] Olesna (1717). (Dw. 333 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1719, nr. 40).

 

Teki Dworzaczka.

Maciej Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kaz[imierza] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej, ż[onie] Eleonorze Olszewskiej w rekompensatę praw do Goli zap[isał] posag 21511 złp. (Dw. 14909; poznańskie, inskrypcje 1719, f. 55v, nr. 1169).

 

Teki Dworzaczka.

Maciej Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kazimierza B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej, dziedzic wsi Gola i Pudliszki p[owiat] kośc[iański] kwit[uje] synagogę w W[ielkim] Głogowie na Śl[ąsku] (Dw. 4564; wschowskie 1720, f. 140, nr. 79).

 

Teki Dworzaczka.

Jakub Borzęcki, maż[onek] Marianny Barskiej, wd[owy] [1-o/primo] v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Eljaszu Bierczyńskim (Dw. 6288; nakielskie 1720, f. 29v, nr. 201 III).

 

Teki Dworzaczka.

Walenty Andrzej Kawiecki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojciecha K[awieckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Borzęckiej, na 1/2 d[óbr] ż[onie] Eleonorze Pawłowskiej, c[órce] o[lim/już nieżyjącego] Jana z ol[im/już nieżyjącej] Kat[arzyny] Sniegockiej, zap[isuje] pos[ag] 1000 złp. (Dw. 14930, poznańskie, inskrypcje 1720, f. 173v, nr. 1172).

 

Teki Dworzaczka.

Walenty Dobrosielski podstoli czernih[owski] z I i Paweł Stawski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] St[awskiego] z Katarz[yny] Borzęckiej 1-o v[oto] zrodz[ony] z II, kontr[akt] zast[awu] wsi Gorzyce s[ub] v[adium]/[kwotę] 20000 zł. (Dw. 4475, kaliskie, inskrypcje 1720, p. 281, nr. 161).

 

Teki Dworzaczka.

1720 [roku], 17 [V/maja] (Pudliszki) [+/zmarł] chłopiec Konstanty Zwierzchleski l[at] 5 pogrzeb pan [Maciej?] Borzęcki sprawił (Dw. 9118; LB Krobia, 1720).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Wawrzyniec Jankowski i Marianna Fonanna (?) małż[onkowie] z [I/jednej strony] i Wład[ysław] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[arzy] wójt[ostwa] wsi Dębno w st[arost]wie kolskim [sub vadium/symy] 1100 złp. (Dw. 12720; konińskie 1721, f. 294v, nr. 75).

 

Teki Dworzaczka.

Maciej z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kazimierza B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej (Dw. 5106; poznańskie, inskrypcje 1722, f. 154, nr. 1187).

 

Teki Dworzaczka.

Piotr Iwański, podczaszy rzeczycki, Stanisłąwa, Józefa i Marcjanny, b[ra]ci i siostry m[iędzy] s[obą] rodz[one] I[wańskie] ol[im/już nieżyjącego] Adama I[iwańskiego] k[aszte]lana b[rzesko] kuj[awskiego] z ol[im/już zmarłej] Heleny z Gembic[kich] dzieci, małol[etnie] stryj i z dekretu T[rybunału] K[oronnego] op[iekun] i Antoni na Słupowie Szembek sta[rosta] nowogr[odzki], mąż Franciszki I[Iwańskiej] w im[ieniu] swej żony z [I/jednej strony] i Maciej Borzęcki z [II/drugiej strony] kwit[ują]. się z kontr[aktu] z r[oku] 1721 (Dw. 11708; gnieźnieńskie 1722, f. 221, nr. 94).

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1722, marzec. Szymon Liziński dziekan for. i prepozyt Borek podaje do oblaty wizytację Tolibowskiego parafii Borek 3 VII 1657, Borkowski żupnik koronny Wieliczka, Andrzej Ranka kustosz kaliski, kamienice Bury, Kwaśniewski, Konwicki i Brzeski w Kaliszu, wieś Skokowo 1597, wieś Wociechowo G. Miaskowski; alt. św. Wawrzyńca i Andrzeja ma Piotr Borzęcki, [k. 75v] alt. Literatów pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Anny ma Bartosz Korybski, alt. św. ojciecha i Stanisłąwa wakat, patronat G. Adam Głuchowski, Łukasz Sajdaczek mieszczanin Borek, Mikołaj Prawęcki malarz i altarysta 2di ministerii, zmarły G. Andrzej Borzeski dziedzic Wola i Golinka, [k. 76] rządca k-ła Jan Przemiński zarazem prepozyt Zdzież, folwark Trzecianowo, [k. 76v] od każdej porcji piwna tzw. „lewne”, zmarły Wojciech Jawelcius prepozyt szpitalny, legaty: Piotr Przyjemski przez zmarłego Sebastiana Rytwiński, honestus Banasik, Gawroński, [k. 77] Wojciech Chcialik, Pomietlik, podczas wizytacji poświęcenie dzwonów: 1) św. Stanisława biskupa i męczennika, św. Piotra Apostoła, św. Pawła Apostoła i 4) św. Wawrzyńca męczennika. Terminarium plenipotentiarum, protestationum, manifestationum, obductionum, inscriptionum, quietationum, ingrossationum... Poznań : 1720-1724. AAP, sygn. AC 188, K. 75.

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1722, maj. Jan Borzęcki proboszcz Radlin, Piotr Jurkowski kleryk - prowizja na wikariat [Terminarium plenipotentiarum, protestationum, manifestationum, obductionum, inscriptionum, quietationum, ingrossationum... Poznań : 1720-1724. AAP, sygn. AC 188, K. 82v.].

 

Teki Dworzaczka.

1722 [roku], 15 [XII/grudnia] Katarzyna c[órka] G[enerosus/urodzonego] Antoniego i Ludwiki Biernackich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Chryz[ostom] Gniazdowski dz[iedzic] W[rześni] i G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Zofja Borzęcka (Dw. 19914; LB Września, 1722).

 

Teki Dworzaczka.

1722 [roku], 8 [5/maja] (Gembice Dw[ór]) Aleksander Chonorand Stanisław, s[yn] akatolików M[agnificus/wielmożnych] D[dominus/państwa] Unrugów, lutrów. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] [Maciej] Borzęcki Nob[ilis/nobilitowany] de Krobia i M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Gzowska Nob[ilis/nobilitowana] (Dw. 26273; LB Pempowo, 1722).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kazimierza z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Wolskiej, [2-o/secundo] v[oto] zrodz[ony] kwit[uje] z ojc[a] i mac[ochy] brata rodz[onego] Macieja B[orzęckiego] (Dw. 5301; poznańskie, inskrypcje 1723, f. 138v, nr. 1191).

 

Teki Dworzaczka.

M[agnificus/wielmożny] Walenty Dobrosielski, podstoli czernihowski, nabywca cesyjny praw zast[awnych] do d[óbr] Podchorodnia i Horodna od ol[im/już nieżyjącego] Krzysztofa Borzęckiego, s[yna] o[lim/już nieżyjącego] Aleks[andra] B[orzęckiego] wojskiego płockiego, w pow[iecie] chełmskim, zapis ten dany sobie w r. 1700 przez tegoż ol[im/już nieżyjącego] Aleks[andra] B[orzęckie]go d[ódbr] tych wtedy dziedzica, na syna swego ol[im/już nieżyjącego] Krzysztofa B[orzęckiego], a przez Krzysztofa sobie sced[owanych] w r[oku] 1702, ceduje Mich[ałowi] Barańskiemu (Dw. 12803, konińskie 1723, f. 388, nr. 75).

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1723, czerwiec. Jan Borzencki vel Borzęcki proboszcz Radlin, Stefan Słupczyński kleryk - prowizja na wikariat [Terminarium plenipotentiarum, protestationum, manifestationum, obductionum, inscriptionum, quietationum, ingrossationum... Poznań : 1720-1724. AAP, sygn. AC 188, K. 163v.].

 

Teki Dworzaczka.

1723 [roku], 18 [4/kwietnia] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Władysław Szczykowski mł[odzian] pos[esor/dzierżawca] Pudliszek [x/ślub] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Jadwiga Mąkowska V[irgo/dziewica] z dw[oru] krob[skiego]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Antoni Radoński stolnik podolski, M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Kr[obi] (Dw. 22187; LB Krobia, 1723).

 

Teki Dworzaczka.

1723 [roku], 3 [IV/kwietnia] (Ciołkowo) Walentyn Wojciech, s[yn] G[enerosus/urodzonych] Antoniego i Zofji Rogowskich administr[atorów] d[óbr] Ciołkowa. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Franc[iszek] Kaz[imierz] Zaydlic akatolik dz[iedzic] Rogowa i G[enerosus/urodzona] Eleonora Borzęcka tenut[ariuszka] [dzierżawczyni dóbr królewskich] kl[ucza] krob[skiego] (Dw. 34969; Dwór Krobia, 1723).

 

Teki Dworzaczka.

1723 [roku], 18 [IV/kwietnia] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Władysław Szczykowski mł[odzian] pos[esor/dzierżawca] w Pudliszkach [x/ślub] G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Jadwiga Mąkowska z dw[oru] Kr[obskiego]. [Świadkowie:] J[aśnie] M[agnificus/wielmożny] Antoni Radoński stol[nik] podol[ski], M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Kr[obi] (Dw. 34992; Dwór Krobia, 1723).

 

Teki Dworzaczka.

Paweł Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i Macieja B[orzęckie]go brata stryj[ecznego] rodz[onego] dz[iedzi]ca wsi Gola, p[rzeci]w Wojc[iechowi] Korwin Bieńkowskiemu reg[entowi] gr[odzkiemu] pozn[ańskiemu] (Dw. 538; wschowskie 1724, k. 88, nr. 167).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisław Otto Trąmpczyński, ol[im/już nieżyjącego] Macieja syn, sumę 500 zł. przez ol[im/już nieżyjącego] Andrzeja Gałęskiego, ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza syna i ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza G[ałęskiego] brata rodz[onego] i spadkobiercy Władysławowi Borzęckiemu ol[im/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego] synowi 1713 zapis[aną], a przez Władysława z Kozarzewa Borzęckiego zeznającemu sced[owaną] 1719, ceduje Franciszkowi Ponińskiemu stolnikowi poznań[skiemu], [staro]ście kopanic[kiemu] (Dw. 11636, gnieźnieńskie 1724, cz.1, f. 320, nr. 94).

 

Teki Dworzaczka.

1724 [roku], 27 [4/kwietnia] (Godurowo) Wojciech Feliks, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Ignacego Malachowskiego i Konstancji ze Skorzewskich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Maciej Borzęcki i M[agnificus/wielmożna] V[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Sk[orzewska] (Dw. 43560; LB Strzelce W[ielkie], 1724.

 

Teki Dworzaczka.

Katarzyna Golińska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Piotra G[olińskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Reginy Goreckiej wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Kaz[imierzu] Uloff, kwit[uje] Maksymiljana, Mariannę i Teofilę Uloffów, ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza z jego 1-ej żony dzieci, i spadkob[ierców], oraz Mac[ieja] Borzęckiego i Franc[iszka] Golińskiego wykon[awców] test[amentu] ol[im/już nieżyjącego] męża (Dw. 4700, kaliskie, inskrypcje 1725, p. 107, nr. 161).

 

Teki Dworzaczka.

Marjanna Mierzewska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] z ol[im/już nieżyjącej] Agnieszki Kąkolewskiej, wdowa po Janie Daleszyńskim i 2-o v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Stefanie Włostowskim, spadkob[ierczyni] ol[im/już nieżyjącej] matki i ol[im/już nieżyjącej] Barbary Kąkol[ewskiej] ciotki swej rodz[onej] panny, spadkob[ierczyni], dziedziczka dóbr Żułkowo, matka i Filip Włostowski syn, części Żułkowa p[owiat] kośc[iański] Pawłowi Stawskiemu, s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] St[awskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Kat[arzyny] Borzęckiej za 32000 złp. sprzed[aje] (f. 213v) Paweł Stawski ż[onie] Zofji Włostowskiej, c[órce] o[lim/już nieżyjącego] Stef[ana] z Marj[anny] Mierzewskiej, zap[isuje] pos[ag] 4000 złp. (Dw. 15090, poznańskie, inskrypcje 1725, f. 218, nr. 1200).

 

Teki Dworzaczka.

1725 [roku], 16 [I/stycznia] [urodzone] w pał[acu] Kościelec 2 córki ch[rzczone] 10 [lutego] w kośc[iele] Kościelec, c[órki] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Melchjora z Gurowa G[órnego] i Zofji z Przymy Gurowskich chor[ążych] kalis[kich], sta[tarostów] kol[skich] [1-a/pierwsza] Krystyna Barbara. [Świadkowie:] Jan G[enerosus/urodzony] k[aszte]lanic pozn[ański] i Barbara z Mycielskich Radojewska [2-a/druga] Teresa Apolonja, M[agnificus/wielmożny] Stanisł[aw] Gurowski k[aszte]lanic pozn[ański] kapit[an] R[zeczy]P[ospolitej] i G[enerosus/urodzona] Zofja Borzęcka (Dw. 8114; LB Murowana Goślina, 1725).

 

Teki Dworzaczka.

1725 [roku], 6 [IV/kwietnia] (K[robia]) [+/zmarł] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Józef Borzęcki 1 rok mający, s[yn] Borzękiego Franciszka (Dw. 9129; LB Krobia, 1725).

 

Teki Dworzaczka.

1725 [roku], 8 [II/lutego] (Kuczyna) Marjanna Brygida Apolonja, c[órka] G[enerosus/urodzonych] Pawła i Zofji Stawskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Filip Włostowski mł[odzian] z Zułkowa i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Eleonora Borzęcka z Krobi (Dw. 34970; Dwór Krobia, 1725).

 

Teki Dworzaczka.

1725 [roku], 16 [IX/września] (Kr[obia]) Joanna-Teresa, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Franciszka i Zofji Piaskowskich. [Świadkowie:] X[iądz] Chełmicki kantor i administr[ator] b[isku]pstwa poznań[skiego] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Eleonora Borzęcka z Krobi (Dw. 34972; Dwór Krobia, 1725).

 

Teki Dworzaczka.

Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Oleszna w im[ieniu] sw[oim] i żony Eleonory Olszewskiej z [I/jednej strony] i Stanisław Turoboyski z [II/drugiej strony] kontr[akt] 1-rocz[ny] zast[awu] Oleszna (Dw. 2729; kcyńskie 1726, f. 154v, nr. 135).

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1726, lipiec. Mikołaj Gawarecki prepozyt filipinów na Świętej Górze Gostyń, zeznania o cudownym obrazie NMP tamże, posłane do rozważenia teologom jezuickim kolegium poznańskiego, 20 II 1726 posłano komisarzy do Gostynia; „Obrazu Najświętszej Panny z Panem Jezusem na Św. Górze Gostyńskiej w k-le wielebnych oo. Congregationis Oratorii S. Patris Philippi Nerii w ołtarzu wielkim opisanie”, na niektórych wotach 1511, opisanie sporządzono 13 V 1726, rota przysięgi świadków, przy zeznaniach obecni: Mikołaj Gawarecki prepozyt Łukasz Krenski, Jakub Skrzyniecki, Paweł Waniszowski, Jan Ziembiński, Michał Ładyński, Michał Namysłowski, Michał Żaliński, Józef Mulczyński i Antoni Bardzki filipini oraz Szymon Liziński prepozyt Borek dziekan Zdzież, Michał Dźwigoniecki, Wojciech Pabiński, Maciej Skorczyński prepozyt Św. Ducha Borek, Franciszek Paszyński prepozyt Krobia, Józef Naskręcki proboszcz Żytowiecko, Szymon Brzeskwiniewski prepozyt św. Barbary Poniec, Antoni Szamecki kapelan Franciszka Radzewskiego podkomorzego województwa poznańskiego, GG. DD. Ludwik Chłapowski podwojewodzi poznański, Mikołaj Kochowski podczaszy nurski, Michał Węgorzewski, Maciej Borzęcki, Antoni Koszutski, Franciszek Gostyński, Piotr Koszutski, Sebastian Bogucki, Paweł Koszutski, Wojciech Roman, Sebastian Chylkowski, Antoni Kmita i Jan Witkowski; [Acta vicarii generalis et officialis Posnaniensis Caroli Poniński suffragani et praepositi Posnaniensis. Poznań : 1726. AAP, sygn. AC 194, indukta, Cz. 2, K. 420v, zeznania świadków k. 423v.].

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1726, październik. G. Józef Korzbok Łącki posesor wójtostwa Ostrowiecko (Ostrovecensis) w kluczu dolskim, przelewa prawo do niego na osobę G. Borzęcki dzierżawcy klucza krobskiego [Acta vicarii generalis et officialis Posnaniensis Caroli Poniński suffragani et praepositi Posnaniensis. Poznań : 1726. AAP, sygn. AC 194, indukta, Cz. 3, K. 596v.].

 

Teki Dworzaczka.

1726 [roku], 11 [VIII/sierpnia] (Pudliszki) Jakub Bonaw[entura] s[yn] G[enerosus/urodzonych] Bartłom[ieja] i Anny Andrzejewskich administratorów d[óbr] Pudliszki. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Elżbieta Bogucka z Kuczyny (Dw. 34974; Dwór Krobia, 1726).

 

Teki Dworzaczka.

1726 [roku], 11 [VIII/sierpnia] (Włostowo W[ielkie]) Kajetan Roman Andrzej, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Jakuba i Mari. ... [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Kr[obi] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Urszula Zarębina z Chwałkowa (Dw. 34975; Dwór Krobia, 1726).

 

Teki Dworzaczka.

Maciej Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] oraz: Konstantego, Antoniego, Anieli, Teresy i Salomei, dzieci swych B[orzęckich] zrodz[onych] z Eleonory Olszewskiej, jako współspadkobierców po ol[im/już nieżyjącej] Joannie z Pstrokońskich Lipskiej siostrze swej ciotecznej, mian[ują] pl[enipotentem] Jana Wierzchleskiego (f. 19v). Mac[iej] B[orzęcki] pos[esor/dzierżawca] wsi Oleszno p[owiat] kc[yński] (f. 20). Wojciech Przyborowski brat ciot[ki] tegoż Mac[ieja] i jego plen[ipoten]t (Dw. 4765; wschowskie 1727, f. 20v, nr. 82).

 

Teki Dworzaczka.

Zofja Trzaskowska wd[owa] po Wojc[iechu] Zwolskim, w tow[arzystwie] brata rodz[onego] Stanisł[awa] Trzaskowskiego], kwit[uje] Macieja Borzenckiego, s[yna] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z 950 t[alarów] (Dw. 10708, poznańskie, inskrypcje 1727, f. 66, nr. 1210/VI).

 

Teki Dworzaczka.

Karol Lichnowski, dziedzic Kowalewa p[owiat] gn[ieźnieński], rob[uje] skrypt na 50 złp. Walentemu Kawieckiemu, s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] z ol[im/już nieżyjącej] Zofii Borzęckiej (Dw. 11768, gnieźnieńskie 1728, cz.1, f 86, nr. 96).

 

Teki Dworzaczka.

Andrzej Ryszewski, dziedzic wsi Ławki, Walentemu Kawieckiemu, s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Borzęckiej, zap[isuje] sumę 1148 złp. (Dw. 11914, gnieźnieńskie 1729, cz.1, f. 177v, nr. 96).

 

Teki Dworzaczka.

1729 [roku], 24 [2/lutego] (Kr[obia]) M[agnificus/wielmożny] Paweł Borzęcki [x/ślub] Konstancja Bogucka. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Roman Rogaliński, M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki, Franc[iszek] Kniazicki (Dw. 22189; LB Krobia, 1729).

 

Teki Dworzaczka.

1729 [roku], 24 [II/lutego] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Paweł Borzęcki [x/ślub] Konstancja Bogucka. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Roman Rogaliński, M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki, Franc[iszek] Kniazicki (Dw. 34993; Dwór Krobia, 1729).

 

Teki Dworzaczka.

1730 [roku], 30 [11/listopada]. M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Ignacy Skorzewski [x/ślub] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] V[irgo/dziewica] Aniela Borzęcka. [Świadkowie:] Mycielscy stolnik i chorąży kor[onny], Skorzewski pułk[ownik], J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci, Kasper Miaskowski (Dw. 22190; LB Krobia, 1730).

 

Teki Dworzaczka.

1730 [roku], 30 [XI/listopada] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Ignacy Skorzewski [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Aniela Borzęcka V[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] X[iądz] Rozdreżewski op[at] lubiń[ski], Mycielski stol[nik] i Myc[ielski] chor[ąży] kor[onny], Skorzewski, Kasper Miaskowski (Dw. 34994; Dwór Krobia, 1730).

 

Teki Dworzaczka.

1731 [roku], 25 [V/maja] (Włostowo Wielkie.) Zofja Juljana, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Tomasza i Franciszki Kowalskich. [Świadkowie:] J[aśnie] R. Franc[iszek] Wągner kan[onik] [kościoła] N[ajświętszej] M[arii] P[anny] pozn[ańskiego] porb[oszcz] Korb[ski] i Eleonora Borzęcka z Krobi (Dw. 9170; LB Chwałkowo, 1731).

 

Teki Dworzaczka.

...z Kodnia 2 marca [1732 roku]. Ugoda zakończyła się w ten sposób, że strażnik zostaje przy fortunie i milionie długów, a [Franciszek] Borzęcki weźmie 3 kroć sto tys[ięcy] i niekt[óre] ruchom[ości]. (Dw. 780; Kuryer Polski 1732, nr 106).

 

Teki Dworzaczka.

...z Warsz[awy] 23 lip[ca] [1732 roku]. Podstol[im] zaś - Borzęcki [Franciszek]..., star[osta] zydaczew[ski]. (Dw. 793; Kuryer Polski 1732, nr 136).

 

Teki Dworzaczka.

1732 [roku], 16 [VI/czerwca] (z Dw[oru] M[iłosław]) M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Krzysztof Czubowski [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Regina Borzęcka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Krzysztof Napruszewski dz[iedzic] Chociczy, M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Kaz[imierz] Wojciechowski (Dw. 18658; LB Miłosław, 1732).

 

Teki Dworzaczka.

1732 [roku], 8 [XII/grudnia] (Kr[obia]) Piotr z Alkantary Izydor, s[yn] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] Tadeusza i Marianny Drwęskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Paweł Borzęcki i M[agnificus/wielmożna] Teofila z Dzieronowskich (?) Nieświastowska (Dw. 34979; Dwór Krobia, 1732).

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1733, od 17 IV. Szymon Kromolski pleban Mokronos oraz posesor kaplicy św. Rozalii ib., magistrat Krobia, Sebastian Ślęciochowicz burmistrz, Ludwik Urbański wójt, Józef Kajerski famatus, Maciej Borzęcki posesor dóbr zamku Krobia, Jan Czekalski kom. prepozytury, Wojciech Niewitecki prepozyt. św. Idziego, Wojciech Wolnicz prepozyt. Św. Ducha Krobia, Walenty Kajerski profesor filozofii na Uniwersytecie Kraków, Aleksander Rozbicki, G.G. Paweł Borzęcki i Jakób Osiński, Franciszek Byszeski kanonik poznański i ekonom generalny dóbr biskupich, Kazimierz Jan Malczyński pisarz, Maciej Chełmicki kanonik katedralny poznański i komisarz generalny biskupstwa poznańskiego, Józef Bogusz burmistrz Krobia, Franciszek Wacław Lodwicki dziekan Koźmin proboszcz Mokronos, Franciszek Chanski pisarz obu urzędów miejskich, sprawa o 1000 złp. zapisanych przez miasto [Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1733-1734. AAP, sygn. AC 200, K. 46].

 

Teki Dworzaczka.

1733 [roku], 23 [10/października] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Wojciech Przyborowski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Barbara Kniazicka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Mac[iej] Borzęcki, Ign[nacy] Skorzewski, Mik[ołaj] Dobrosławski (Dw. 22191; LB Krobia, 1733).

 

Teki Dworzaczka.

1733 [roku], 0 [11?] [X/października] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Wojc[iech] Przyborowski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Barb[ara] Kniazicka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki, Ignacy Skorzecki i Mikoł[aj] Dobrosławski (Dw. 34996; Dwór Krobia, 1733).

 

Teki Dworzaczka.

Z Wilna 24 czer. ze środy na czw. po północy, zm. Helena Tyszkiwewicz, kaszt-wa witebska z/d Litawowna prim. voto za śp. Nowosielskim ..., kaszt. nowogrod. Z obecnych mąż; Wojna pis. WXL. kan. wileń. siostrz. rodzeni; Nowosielski ..., star. luboszański, podcz. WXL. siostrz. Borzecki [Kuryer Polski, 1733/185].

 

Teki Dworzaczka.

1734 [roku], 26 [IV/kwietnia] (Żychlewo) Rozalja, c[órka] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] Pawła i Konstancji Borzęckich. [Świadkowie:] X[iądz] i G[enerosus/urodzona] [?] Borzęcka (Dw. 34981; Dwór Krobia, 1734).

 

Teki Dworzaczka.

Ignacy Skorzewski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja S[korzewskiego] generała majora w[ojsk] kor[onnych] z ol[im/już nieżyjącej] Doroty Choińskiej, Maciejowi z Kozarzewa Borzęckiemu daje zobow[iązanie] iż po podnieś[ieniu] pos[agu] 10000 złp. za Anielą Borzęcką, c[órką] Macieja z Eleonory Olszewskiej zezn[ającego] żoną, stawi ją do skwit[owania] (Dw. 4580, kościańskie, inskrypcje 1735, p. 253, nr. 318).

 

Teki Dworzaczka.

1735 [roku], 17 [stycznioa]. N[obilis/szlachetny] Józef Smardowski [x/ślub] N[obilis/szlachetna] Marjanna Trzebińska V[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Łuk[asz] Błociszewski, Mac[iej] Borzęcki (Dw. 13884; LB Dolsk, 1735).

 

Teki Dworzaczka.

Karol Dzierżanowski, s[yn] Jana Woj[ciecha] Gozdawy Dz[ierżanowskiego] wojskiego pozn[ańskiego] z Teresy Konarzewskiej na 1/2 d[óbr] ż[onie] Teresie Borzęckiej c[órce] Macieja B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, zap[isuje] pos[ag] 10000 złp. i t[ytułem] w[iana] (Dw. 15375, poznańskie, inskrypcje 1736, f. 51, nr. 1245).

 

Teki Dworzaczka.

1736 [roku], 16 [12/grudnia] [+/zmarł] X[iądz] Franciszek Borzęcki w Radziejowie (Dw. 43397; Śrem - Franciszkanie, 1736).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisł[aw] Mąkowski, zast[awnej] pos[esji] Pijanowic p[owiat] kośc[iański] inwentarz tej wsi spis[ał] 1737.28/III (k. 36) spisany przez przyjaciół Pawła Borzęckiego i Gabriela Skorzewskiego. Tenże M[ąkowski] manif[estuje] się p[rzeci]w dziedzicowi tej wsi Janowi Leonowi Korzbok-Zawadzkiemu (Dw. 1544, wschowskie, 1737, cz. 3, k. 38v, nr. 175).

 

Teki Dworzaczka.

1737 [roku], 14 [5/maja] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Adam Zychliński [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Ewa Kurnatowska. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Michał Z[ychliński] i M[agnificus/wielmożny] Paweł Borzęcki (Dw. 43582; LB Strzelce W[ielkie], 1737).

 

Teki Dworzaczka.

1738 [roku], 24 [VI/czerwca] Józef Wojciech s[yn] G[enerosus/urodzonego] Franc[iszka] Łukaszewicza i Marjanny administrat[orów] z Komorza. [Świadkowie:] P. M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Mac[iej] Borzęcki podwojew[odzy] kaliski, tenut[ariusz] [dzierżawca] Komorza i M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Zakrzewska (Dw. 10303; LB Pogorzelica, 1738).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ojca Jakóba B[orzęckiego] (f. 77) (Dw. 1238 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1739, nr. 49).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Jan Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Wład[ysława] B[orzęckiego] bratanek i spadkob[ierca] i obok innych wykon[awca] test[amentu] ol[im/już nieżyjącego] stryja, (Dw. 13704; konińskie 1739, f. 151, nr. 77) Testam[ent] ol[im/już nieżyjącego] stryja dat[owany] we wsi Dembny 1736 [roku] 20 [III/marca].

 

Teki Dworzaczka.

1739 [roku], 1 [III/marca] (Karzec) Dorota Agnieszka, (16 [I/stycznia] [urodzona]) c[órka] G[enerosus/urodzonych] Karola i Teresy Dzierżanowskich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Eleonora Jaraczewska wd[owa] po k[aszte]lanie lędzkim i M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki podwojew[odzic] kaliski (Dw. 34987; Dwór Krobia, 1739).

 

Teki Dworzaczka.

1739 [roku], 9 [III/marca] G[enerosus/urodzony] Adam Chrościcki [x/ślub] Salomea Borzęcka V[irgo/dziewica], c[órka] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Macieja Borzęckiego podwojewodzego kaliskiego, tenut[ariusza] [dzierżawcy dóbr królewskich] kaszte]lani krob[skiej]. [Świadkowie:] Ignacy Skorzewski, And[rzej] Zakrzewski, Karol Dzierżanowski (Dw. 34998; Dwór Krobia, 1739).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jakuba B[orzęckiego] i ol[im/już nieżyjącego] Władysława Borz[ęckiego] b[ez]p[otomnie] [+/zmarłego] bratanek, w im[ieniu] sw[oim] i Wojciecha brata swego rodz[onego] kwit[ował] synagogę kalis[ką] (Dw. 5483; kaliskie 1740, p. 326, nr. 177).

 

Teki Dworzaczka.

1740 [roku], 1 [X/października] Franciszka c[órka] Józefa i Klary Ciecierskich Nob[ilitowanych]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Mikoł[aj] Borzęcki i ż[ona] jego Klara [?] (Dw. 16141; LB Gniezno Św. Trójca, 1740).

 

Teki Dworzaczka.

1740 [roku], 2 [12/grudnia] [+/zmarł] X[iądz] Jan Borzęcki prob[oszcz] radliński poch[owany] w kośc[iele] (Dw. 43520; LB Radlin, 1740).

 

Teki Dworzaczka.

Paweł Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Konstancji Boguckiej, wedle układu zawartego przez Wojc[iecha] Przyborowskiego i Barbarę z Kniazickich małż[onków] dożyw[otnich] dziedz[iców] wójt[ostwa] Zychlewa z [I/jednej strony] i z nimi, zezn[ających], z [II/drugiej strony] w Zychlewie 1734 [roku] 7 [IV/kwietnia], sumę 2702 złp. temuż P[awłowi] ceduje (Dw. 9792; kościańskie, inskrypcje 1741, p. 11, nr. 321).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Wojciech Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Jakuba B[orzęckiego] syn, ol[im/już nieżyjącego] Władysława tegoż ol[im/już nieżyjącego] Jakuba brata rodz[onego] bratanek rodz[ony], tegoż ol[im/już nieżyjącego] Władysława stryja, jak i ol[im/już nieżyjącego] Jana brata swego, niedawno zmarłego, bezpotomnych, obok siostry swej spadkobierca, w im[ieniu] sw[oim] i panny Urszuli Borzęckiej, siostry swej rodzonej, chorej, kwituje J[jego] M[agnificus/wielmożnego] Gurowskiego obecnego kasztelana gnieźn[ieńskiego], st[arost]ę kolsk[iego] i brdowskiego z zapisu dłuż[nego] danego ol[im/już nieżyjącemu] stryjowi na s[umę] 6208 t[alarów] w r[oku] 1721 (Dw. 13774; konińskie 1741, f. 210, nr. 77).

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1741, lipiec. Kanonik Piotr Rozdrażewski ustanawia na probostwie Radlin i filii Mieszków po zmarłym Jan Borzęcki, z prezenty Piotr Sapieha [Acta vicarii generalis et officialis Posnaniensis Josephi de Werbno Pawłowski archidiaconi Pszczevensis. Poznań : 1741. AAP, sygn. AC 208, K. 142v.].

 

Teki Dworzaczka.

Rok 1741, październik. Hieronim Horlemes dziekan for. i prepozyt Nowe Miasto jako wykonawca testamentu Jan Borzęcki prepozyta Radlin [Acta vicarii generalis et officialis Posnaniensis Josephi de Werbno Pawłowski archidiaconi Pszczevensis. Poznań : 1741. AAP, sygn. AC 208, K. 175].

 

Teki Dworzaczka.

Ignacy Skorzewski podwojewodzy kaliski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja generała majora wojsk JKMci i R[zeczy]p[ospolitej] na 1/2 d[óbr] Anieli z Borzęckich c[órki] ol[im/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, zap[isuje] posag 10000 złp. (Dw. 6246, poznańskie, inskrypcje 1742, f. 60, nr. 1267).

 

Teki Dworzaczka.

Konstanty i Antoni Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nie żyjącego] Mac[ieja] podwojewodzego kalis[kiego], w im[ieniu] sw[oim] i Anieli ż[ony] Ignacego Skorzewskiego, podwojewodzego kalisk[iego], Teresy ż[ony] Karola Dzierżanowskiego, Anny panny, B[orzęckich] sióstr swych rodz[onych], kwit[ują] Adama Chrościckiego z wydania rzeczy ruch[omych] po ol[im/już nieżyjącej] żonie jego, a siostrze rodz[onej] zezn[ających] Salomei B[orzęckiej] (Dw. 6306; poznańskie, relacje, 1742, f. 120, nr. 1267).

 

Teki Dworzaczka.

Konstantyn i Antoni z Kozarzewa Borzęccy, s[ynowie] ol[im/już nieżyjącego] Macieja z K[ozarzewa] B[orzęckiego] podwojewodzego kalis[kiego], z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, wedle umowy z 4 [VII/lipca] r[oku] b[ierzącego] w Komorzu spis[anej] cedują sumy Michałowi Drogosławowi Skorzewskiemu rotm[istrzowi] J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci, posesorowi [dzierżawcy] dóbr Komorze (Dw. 9825; kościańskie, inskrypcje 1742, p. 163, nr. 321).

 

Teki Dworzaczka.

Konstanty i Antoni Borzęccy, b[ra]cia rodzeni, dziedzice wsi Gola, wydzierżawiają ją na l[at] 3 Józefowi Madalińskiemu (Dw. 6663; poznańskie, relacje, 1743, f. 184, nr. 1270).

 

Teki Dworzaczka.

1744 [roku], 22 [III/marca] (Krzekotowice) Katarzyna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Walentyna Bajerskiego i Reginy skrybów prow. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Paweł Borzęcki ekonom Ch[ociszewic]. i M[agnificus/wielmożna] V[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Umińska z Czeluścina k[aszte]l[anówna] krzyw[osielska] (Dw. 26289; LB Pempowo, 1744).

 

Teki Dworzaczka.

1745 [roku], 23 [III/marca] Benedykt. Franc[iszek] syn G[enerosus/urodzonych] Jana i Kat[arzyny] z Jagorzyńskich Bogdańskich. [Świadkowie:] X[siądz] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Teresa Borzęcka (Dw. 16150; LB Gniezno Św. Trójca, 1745).

 

Teki Dworzaczka.

Paweł Borzęcki wójt[ostwa] Grodnica w kluczu dolskim za przywil[ejem] b[isku]pa Hoz. i Czart[oryski] dożywotni były posesor [dzierżawca], za kons[ensem/zgodą] b[isku]pa Czartor[yskiego] z 1743 r[oku] ceduje dożyw[ocie] to Józefowi Koczanowskiemu (Dw. 9965; kościańskie, inskrypcje 1746, f. 105v, nr. 323).

 

Teki Dworzaczka.

Konstanty i Antoni Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, dziedzice wsi macierz[ystej] Gola dają poddanego Ignacemu Skorzewskiemu podwojewodzemu kalis[kiemu] (Dw. 9995; kościańskie, inskrypcje 1746, f. 194, nr. 323).

 

Teki Dworzaczka.

1747 [roku], 24 [11/listopada] poch[owana] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Teresa Borzęcka dobrodz[iejka] został mąż [?] (Dw. 25297; Poznań - O.O.Reformaci, 1747).

 

Teki Dworzaczka.

Antoni Borzecki, s. o. Macieja Borzeckiego. podwojewodziego kaliskiego z ol. Eleonory Olszewskiej, mian. plentem brata rodz. Konstantyna Borzęckiego [kaliskie 1747, f. 298v].

 

Teki Dworzaczka.

1748 [roku], 1 [III/marca] Michał Borzęcki tenut[ariusz] [starosta bez jurysdykcji lub starosta niegrodowy] gn[ieźnieński] [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Anna Drachowska (Dw. 16176; LB Gniezno Św. Trójca, 1748).

 

Teki Dworzaczka.

1748 [roku], 20 [IV/kwietnia] (10 [kwietnia] [urodzona]) Marj[anna] Anna c[órka] N[obilis/szlachetnego] Józefa Załuskiego i Kat[arzyny] Iwińskiej. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Mikoł[aj] Borzęcki z ż[oną] Anną [?] (Dw. 16152; LB Gniezno Św. Trójca, 1748).

 

Teki Dworzaczka.

1748 [roku], 27 [V/maja] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Józef Sliwienski [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] V[irgo/dziewica] Ewa de Bonkowskie (?). [Świadkowie:] G[enerosus/urodzeni] Mich[] Borzęcki, Przeworski, Zbikowski, Bogucki (Dw. 16177; LB Gniezno Św. Trójca, 1748).

 

Teki Dworzaczka.

1748 [roku], 19 [3/marca]. dziecko dwojga imion "Franciscam Joannem" G[enerosus/urodzonych] Wojciecha i Marianny Okoniów, tenut[ariuszów] [dzierżawców dóbr królewskich] wsi Wełna. [Świadkowie:] Ks[iądz] i G[enerosus/urodzona] Anna de Drochowskie Borzęcka (Dw. 39320a; LB Gniezno - Św. Michał, 1748).

 

Teki Dworzaczka.

Andrzej Borzęcki m[ąż] Kunegundy Marszewskiej (f. 79) W nast[ępnym] akcie imię jej poprawione na Joanna a Kunegunda to żona Michała Zaremby Gorzewskiego siostra jej rodz[ona] (Dw. 1400 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1749, f. 79, nr. 52.).

 

Teki Dworzaczka.

Andrzej Borzęcki m[ąż] Joanny i Kunegunda ż[ona] Michała Gorzewskiego Marszewskie, c[órki] ol[im/już nieżyjącego] Stanisława M[arszewskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Mielęckiej (Dw. 1419 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1749, f. 473, nr. 52).

 

Teki Dworzaczka.

Barb[ara] Stawska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Łuk[asza] St[awskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Błaszkowskiej, ż[ona] Jerzego Borzęckiego, kwit[uje] poprz[ednio] Objezierskiego; Ona siostra rodz[ona] Józefa i Teresy Stawskich (Dw. 5993, kaliskie, inskrypcje 1749, f. 52v, nr. 190/195).

 

Teki Dworzaczka.

1749 [roku], 11 [stycznia] (Komorze) Katarzyna Agnieszka, c[órka] P. Michała Drogosław Skorzewskiego pułk[ownika] J[ego] K[rólewskiej] M[ości] i R[zecz] P[ospolitej] i Ludwiki z Czapskich [Świadkowie:] J[aśnie] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Aniela Skorzewska podwojew[odzina] kaliska i M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Ant[oni] Borzęcki (Dw. 10304; LB Pogorzelica, 1749).

 

Teki Dworzaczka.

1749 [roku], 22 [X/października] (Woźniki) Jan Kanty Feliks, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Stan[isława] i Bogumiły z Prądzyńskich Kozakiewiczów poses[orów/dzierżawców] tej wsi. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzeni] Mikołaj i Anna z Drachowskich Borzęccy tenut[ariusze] [dzierżawcy dóbr królewskich] fundum [głównego folwarku lub gruntu przy zamku] Św[iętego] Wawrz[yńca] (Dw. 15600; LB Gniezno Św. Wawrzyniec, 1749).

 

Teki Dworzaczka.

Konstanty starszy i Antoni młodszy bracia rodzeni z Kozarzewa Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego Macieja z K[ozarzewa] B[orzęckiego] podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, dziedzice wsi Gola w pow[iecie] kośc[iańskim] z [I/jednej strony] i Stanisław Ulatowski, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Antoniego Modesta pułk[ownika] J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci i R[eczy] P[ospolitej] z Katarzyny Przyjemskiej z [II/drugiej strony] Kontr[akt] 3 l[etniej] dzierżawy wsi Gola (Dw. 10107; kościańskie, inskrypcje 1750, f. 43, nr. 325).

 

Teki Dworzaczka.

Katarzyna Borzęcka, ż[ona] Jana Przybysławskiego chorego, w tow[arzystwie] syna X[iędza] Macieja P[rzybysławskiego], sumę po wuju ol[im/już nieżyjącym] X[siędzu] Franc[iszku] Kaznowskim sufrag[anowi] pozn[ańskiemu], ceduje X[siędzu] Jerzemu Cebrowskiemu kanon[ikowi] N[ajświętszej] M[arii] P[anny] na Ostr[owiu] Tum[skim] i prob[oszczowi] chodziesk[iemu] (Dw. 11199; poznańskie, inskrypcje 1750, f. 97v, nr. 1298).

 

Teresa Karska wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Józefie Błaszkowskim, kwituje Konstantyna Borzęckiego, s[yna] o[lim/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] podwojew[odzego] kalis[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, Tworzmierek w p[owiecie] kośc[iańskim] nabytych od Zofji z Kowalskich Boleszowej dziedzica (Dw. 11211, poznańskie, inskrypcje 1750, f. 149, nr. 1298).

 

Teki Dworzaczka.

Wiktorja Zebrzydowska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Jana Z[ebrzydowskiego] [staro]sty rogoz[ińskiego] z Katarzyny Swięcickiej, ż[ony] rozwiedz[ionego] Stanisł[awa] Rokossowskiego starosty bachtyń[skiego], mężowi przyszłemu Tomaszowi Borzęckiemu zap[isuje] s[umę] 15000 złp. (Dw. 11177, poznańskie, inskrypcje 1750, f. 6, nr. 1298).

 

Teki Dworzaczka.

Zofja z Kowalskich wd[owa] po Antonim Boleszu burgrabim poznań[skim], dobra Tworzymirki w p[owiecie] kośc[iańskim] Konstantynowi Borzęckiemu za 32000 sprzed[aje] (f. 149v). Sama kupiła te dobra od Antoniego z Kalinowy Zaremby, Urszula Boleszówna córka zezn[ającej], żona Konstantyna Borzęckiego, ma tu zapisany posag 10000 złp. (Dw. 11212, poznańskie, inskrypcje 1750, f. 150, nr. 1298).

 

Teki Dworzaczka.

1750 [roku], 5 [kwietnia]. (Ostrowieczko) Konstanty Franciszek, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Kazimierza i Wiktorji Uloff decempone O. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Konst[anty] Borzęcki i G[enerosus/urodzona] Marjanna Zakrzewska z Gaju (Dw. 13815; LB Dolsk, 1750).

 

Teki Dworzaczka.

1750 [roku], 5 [VIII/sierpnia] (Dom plebani, na przeciwko [Kościoła] Św[ętego] Waw[rzyńca]) G[enerosus/urodzony] Michał Maciejewski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Zofja Przybysz z Brudzewa. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Mikoł[aj] Borzęcki, Józef Prądzyński i Sł[awomir] Dąbrowski obyw[atele] gn[ieźnieńscy] (Dw. 15630; LB Gniezno Św. Wawrzyniec, 1750).

 

Teki Dworzaczka.

1750 [roku], 18 [V/maja] we dw[orze]. Tworzymirki G[enerosus/urodzony] Konstanty Borzęcki [x/ślub] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Urszula Baleszowna. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] M[agnificus/wielmożny] Ant[oni] Rydzyński, Ant[oni] Dobek (Dw. 47089; LB Kunowo, 1750).

 

Teki Dworzaczka.

Konst[anty] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Mac[ieja] podwojew[odzego] kalis[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, z [I/ jednej strony] i Urszula z Boleszów, c[órka] o[lim/już nie żyjącego] Anton[iego] burgr[rabiego] z[iem]s[kiego] pozn[ańskiego] z Zofji Kowalskiej z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożyw[ocie] (Dw. 15622; poznańskie, inskrypcje 1751, f. 50, nr. 1302).

 

Teki Dworzaczka.

Zofja Kowalska wd[owa] po Antonim Boleszu burgr[abim] z[iem]s[kim] pozn[ańskim] Tworzymierki p[owiat] kośc[iański] swoje dziedz[ictwo], Konstantynowi Borzęckiemu za 32000 złp. sprzed[aje] (Dw. 15621, poznańskie, inskrypcje 1751, f. 49, nr. 1302).

 

Teki Dworzaczka.

And[rzej] Borek, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jakuba z ol[im/już nieżyjącej] Teresy Boińskiej, ol[im/już nieżyjącego] Jakuba Boiń[skiego] z ol[im/już nieżyjącej] Teresy Borzęckiej córki, syn, ol[im/już nieżyjącej] Barbary z Borzęckich ol[im/już nieżyjącego] Józefa Walerjana Miklaszewskiego żony a ol[im/już nieżyjącej] Teresy z Borz[ęckich] Boiń[skiej] siostry rodz[onej], nepos [wnuk] i spadkob[ierca] prawo spadk[owe] do domu z ogr[odem] na przedm[ieściu] gn[ieźnieńskim] wójtostwo, za kośc[iołem] św. Michała, a który ol[im/już nieżyjący] Władysław Ludwik Domaradzki, miecz[nik] gostyń[ski] ol[im/już nieżyjącym] małż[onkom] M[iklaszewsk]im 1686 sced[ował] ced[uje] Wojciechowi Guzieckiemu i Annie Polewskiej małż[onkom] za 360 złp. (Dw. 13259, gnieźnieńskie 1752, cz.1, f. 539v, nr. 98).

 

Teki Dworzaczka.

Tomasz Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Mik[ołaja] syn, Julencie i Wiktorii małol[etnim] swym siostrom rodz[onym] z innej matki, Anny Drachowskiej zrodz[onym], s[umę] 78 zł. w[iana] lok[owaną] przez ol[im/już nie żyjącego] ojca u żydów gn[ieźnieńskich] ced[ouje]. (Dw. 13261; gnieźnieńskie 1752, f. 542v, nr. 98,).

 

Teki Dworzaczka.

Anna Drachowska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Mikoł[aju] Borzęckim, kwit[uje] Tomasza B[orzęckiego] jego syna, z prow[izji] rocz[nej] od 78 zł. w[iana] zapis[anych] przez niego Julencie i Wiktorii B[orzęck]im córkom jej w r[oku] 1752 (Dw. 13311, gnieźnieńskie 1753, cz.1, f. 616v).

 

Teki Dworzaczka.

Barbara Prądzyńska, wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Franc[iszku] Drachowskim, 2-o v[oto] ż[ona] Ludwika Przeworskiego, s[umę] 300 złp. z s[um] posag[owych] na Bardzie córce swej Annie Dr[achowskiej] wd[owie] po ol[im/już nieżyjącym] Mik[ołaju] Borzęckim zap[isuje] (Dw. 13297, gnieźnieńskie 1753, cz.1, f. 595v, nr. 98).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisław starszy i Józef młodszy b[ra]cia rodz[eni] Chociszewscy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] Ch[ociszewskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Joanny Skąpskiej, z nich Józef w im[ieniu] sw[oim] i Jana brata rodz[onego], z [I/jednej strony] i Tomasz Borzęcki i Wiktorja Zebrzydowska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] kontr[akt] co do cesji praw na d[obra] Gorazdowo w p[owiecie] pyzdr[skim] (f. 161v) Borzęccy obecni pos[esorz]y [dzierżawcy] Ch[ociszewicc]y, dawni tej wsi (Dw. 12111; poznańskie, inskrypcje 1753, f. 163v, nr. 1309).

 

Teki Dworzaczka.

Tomasz B[orzęcki] s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Mik[ołaja] z ol[im/już nieżyjącej] Teresy, mąż Wiktorii Zebrzydowskiej, c[órki] o[lim/już nieżyjącego] Jana Z[ebrzydowskiego] [staro]sty rogoz[ieńskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Kat[arzyny] Swięcickiej dożyw[ocie] (Dw. 13311, gnieźnieńskie 1753, cz.1, f. 617, nr. 98).

 

Teki Dworzaczka.

Wiktoria Zybrzydowska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Jana Z[ybrzydowskiego] [staro]sty rogoz[ieńskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Kat[arzyny] Swięcickiej, wdowa 1 v[oto] Wojc[iecha] Rokossowskiego [staro]sty bachtyń[skiego], rozw[iedzionego] żona, 2 v[oto] ż[ona] obec[nie] Tom[asza] Borzęckiego, 1/2 sumy 50000 złp. za klejnoty w kontr[akcie] między ol[im/już nieżyjącym] Swięcickim b[isku]pem pozn[ańskim] z I i ol[im/już nieżyjącym] Zebrzyd[owskim] swym ojcem z II w r[oku] 1702 zapis[anej], ced[uje] Janowi R[okossowskiemu] [staro]ścicowi bachtyń[skiemu], synowi swemu (Dw. 13295, gnieźnieńskie 1753, cz.1, f. 594, nr. 98).

 

Teki Dworzaczka.

Joanna Malczewska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Franc[iszka] M[alczewskiego] pisarza gr[odzkiego] kośc[iańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Katarzyny Jerzykowskiej, wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Kazimierzu z Szołdr Szołdrskim podczaszym wschowskim, mężowi przyszłemu Antoniemu Borzęckiemu podwojewodzemu kalisk[iemu] zap[isuje] s[umę] 5000 zł. (Dw. 5388, wschowskie, 1754, cz. 1, f. 54, nr. 92). Piątek po sw. Marcinie.

 

Teki Dworzaczka.

1754 [roku], 5 [9/wrzesień] (Pacholewo) Wiktoryn Józef Wawrzyniec Jan z Dukli, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Józefa Antoniego i Elżbiety Anny Gumowskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ignacy Borzęcki i G[enerosus/urodzona] Ludwika Baykowska oboje ze d[óbr] dworu kl[ucza] pozn[ańskiego] (Dw. 304; LB - Białężyn, 1754).

 

Teki Dworzaczka.

1754 [roku], 23 [XI/listopada] (Włostowo Małe) M[agnificus/wielmożny] Antoni Borzęcki podwojewodzic kaliski [x/ślub] Joanna z Malczewskich Szołdrska podczaszyna wschowska wdowa. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Józef Zdanowski i M[agnificus/wielmożny] Iwanicki (Dw. 9194; LB Chwałkowo, 1754).

 

Teki Dworzaczka.

Antoni, Rozalja i Zofja Szołdrscy, dzieci ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza Sz[ołdrskiego] podczaszego wschowsk[iego] z Joanny Malczewskiej, 2-o v[oto] obecnie żony Ant[oniego] Borzęckiego, panny w tow[arzystwie] Kazimierza Sz[ołdrskiego] kapitana JKMci, brata stryj[ecznego], (Dw. 6965, poznańskie, inskrypcje 1755, f. 57v, nr. 1314).

 

Teki Dworzaczka.

Antoni Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej z [I/jednej strony] i Joanna Malczewska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Kaz[imierzu] Szołdrskim podczaszym wschowskim, [2-o/secundo] v[oto] małż[onka] z [II/drugiej strony] małż[onkowie], dożyw[ocie] [sub vadium/sumy] 10000 zł. (Dw. 5535; wschowskie 1755, f. 93, nr. 9).

 

Teki Dworzaczka.

Joanna Malczewska, ż[ona] 1-o v[oto] ol[im/już nieżyjącego] Kaz[imierza] Szołdrskiego, podczasz[ego] wschow[skiego], 2-o v[oto] obec[nie] Anton[iego] Borzęckiego, manifest[uje] się, iż z synem swym z 1-go małż[eństwa] Antonim Sz[ołdrsk]im uczyniła komplan. 1754 r. (Dw. 1208, wschowskie, 1755, cz. 3, k. 246, nr. 183).

 

Teki Dworzaczka.

Konstanty i Antoni Borzęccy bracia rodz[eni], podwojewodzice kaliscy, dziedzice Goli p[owiat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Kaz[imierz] Kierski z [II/drugiej strony] rob[ują] kontrakt sprzed[arzy] tej wsi 6 [IX/września] zawarty robując s[ub vadium/sumę] 100 zł. węg[ierskich] (Dw. 7017; poznańskie, relacje, 1755, f. 162, nr. 1314).

 

Teki Dworzaczka.

Konstantyn Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja B[orzęckiego] podwojewodziego kalis[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszeskiej, dziedzic Tworzymierek p[owiat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Florjan Junosza Bojanowski, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Jana Anton[iego] podstolego kalis[kiego] z Ludwiki Potockiej, z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[arzy] tej wsi s[ub] v[adium/sumy] 40000 złp. rob[owali] (Dw. 7071; poznańskie, inskrypcje 1755, f. 57, 57v, nr. 1315) Urszula z Boleszów c[órka] ol[im/już nieżyjącego] Anton[iego] Bol[esza] burgrab[iego] pozn[ańskiego] z Zofji Kowalskiej, ż[ona] Borzęckiego.

 

Teki Dworzaczka.

Konstanty i Antoni Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] podwojew[odzego] poznań[skiego] z [I/jednej strony] i Kaz[imierz] Kierski z [II/drugiej strony] kwit[ują] się z punktów kontr[aktu] sprzedaży wsi Gola p[owiat] kośc[iański], spis[anego] 6 [IX/września] r[oku] b[ierzącego], i te punkta kasują (Dw. 7152; poznańskie, relacje, 1755, f. 193, nr. 1315).

 

Teki Dworzaczka.

Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki, podwojewodzi kaliski, dziedzic Tworzymierek pow[iat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Florjan Junosza Bojanowski podstolic kaliski z [II/drugiej strony], Kontrakt sprzedaży Tworzymierek (Dw. 10242; kościańskie, inskrypcje 1755, f. 37v, nr. 327).

 

Teki Dworzaczka.

Michał Decyusz Domaradzki, dz[iedzic] Sokolnik 1/2 Dybówka w woj[ewództwie] łęczyc[kim], zap[isuje] 4000 złp. Tom[aszowi] Borzęckiemu (Dw. 6967, poznańskie, inskrypcje 1755, f. 61, nr. 1314).

 

Teki Dworzaczka.

Wawrzyniec Trzebiatowski i Barbara Borzęcka c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego] małż[onkowie] kwit[ują] Mich[ała] Kołudzkiego obec[nie] poses[ora/dzierżawcy] Oleszna z 3000 złp. (Dw. 3313; kcyńskie 1755, f. 30v, nr. 143) i ol[im/już nieżyjący] Maciej Borzęcki 1723 [roku] zap[isał] sumę ol[im/już nieżyjącemu] Janowi B[orzęckiemu] bratu rodz[onemu].

 

Teki Dworzaczka.

Wojciech Pigłowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja P[igłowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Franciszki Olszeskiej, aprobuje proces toczony przez Mokierskiego o pretensję do Borzęckich (Dw. 7076, poznańskie, inskrypcje 1755, f. 69, nr. 1315).

 

Teki Dworzaczka.

1755 [roku], 6 [2/lutego] G[enerosus/urodzony] Józef Dybysławski [x/ślub] Rozalja Borzęcka v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] Ant[oni] Prądzyński i Ignacy Karpiński (Dw. 1338; LB Cerekwica k. Szamotuł, 1755).

 

Teki Dworzaczka.

1755 [roku], 17 [8/sierpnia] (Gola) Walentyn, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Wawrzyńca Mokierskiego i M[agnificus/wielmożnej] D[dominus/pani] Petronilli. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Konst[anty] Borzęcki i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Anna Przyłuska z Goli (Dw. 26211; LB Stary Gostyń, 1755).

 

Teki Dworzaczka.

Borzęcki mian[uje] plen[ipotentem] Łączyńskiego (kościańskie 1756, f.101, p. 58). Plen[ipotent] Borzęckiego kwit[uje] tegoż Malczewskiego z procesu (kościańskie 1756, f.101, p. 66a).

 

Teki Dworzaczka.

Kongregacja (?) gostyńska kwit[uje] Borzęckiego (kościańskie 1756, f. 101, p. 35).

 

Teki Dworzaczka.

Molejewski (Molejerski?) kwit[uje] Borzęckiego (kościańskie 1756, f. 101, p. 34a).

 

Teki Dworzaczka.

Uloff kwit[uje] Borzęckiego (kościańskie 1756, p 34b).

 

Teki Dworzaczka.

1756 [roku], 3 [V/maja] Felicjan Antoni, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Maksymiljana Uloff i Wiktorii tenut[ariuszy] [dzierżawców dóbr królewskich] wsi Gaj. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Mateusz Molski, skarbnik smol[eński], pos[esor/dzierżawca] Dalabuszek i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Joanna Borzęcka (Dw. 47049; LB Kunowo, 1756).

 

Teki Dworzaczka.

Borzęcki kwit[uje]. Bołbotta z procesu [kościańskie, 1757, p. 57], wz., Antoni z Kozarzewa Borzęcki, podwojewodzic kaliski, w im[ieniu] sw[oim] i żony Joanny z Malczewskich [1-o/primo] v[oto] Szołdrskiej, podczaszyny wschow[skiej] (Dw. 10311; kościańskie, inskrypcje 1757, f. 157, nr. 327).

 

Teki Dworzaczka.

1757 [roku], 5 [2/lutego] (Wilkonice M[ałe]) M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Józef wd[owiec] Stawicki Nob[ilis/nobilitowany] [x/ślub] Teresa Leszczyńska v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Antoni Borzęcki z Włostowa i Jan Woycicki z Zychlewa (Dw. 26332; LB Pempowo, 1757).

 

Teki Dworzaczka.

1757 [roku], 24 [XI/listopada] [+/zmarł] W[ielmożny] X[iądz] Onufry Borzęcki Pozn[] (Dw. 36283; Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki, 1757).

 

Teki Dworzaczka.

1757 [roku], 24 [11/listopada] [+/zmarł] X[iądz] Onufry Borzęcki w Pozn[aniu] (Dw. 43379; Śrem - Franciszkanie, 1757).

 

Teki Dworzaczka.

1757 [roku], 7 [10/października]. (Lisówki) Jadwiga Teresa, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Józefa Dybysławskiego i Rozalji. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Karolina Rychłowska z m[iasta] Wielichowa ekonomowa i G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Paweł Borzęcki ek[onom] stęszewski (Dw. 44933; LB Dopiewo, 1757).

 

Teki Dworzaczka.

Antoni z Kozarzewa Borzęcki podwojewodzi kaliski z [I/jednej strony] i Wawrzyniec Szteytyn Mokierski w im[ieniu] sw[oim] i żony Petronelli Pigłowskiej z [II/drugiej strony]; Konstantyn i Antoni bracia m[iędzy] s[obą] rodz[eni] B[orzęccy] (f. 178) Antoni z Koz[arzewa] Borz[ęcki] s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja podwojewodziego kalis[kiego] (Dw. 9967; poznańskie, inskrypcje 1758, f. 182, nr. 1325).

 

Teki Dworzaczka.

Antoni z Szołdr Szołdrski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] podczaszego wschow[skiego] z Joanny Malczewskiej, obec[nie] 2-o v[oto] ż[ony] Anton[iego] z Korzarzowa Borzęckiego, dz[iedzic] d[óbr] Malachowo, Gaj z przyl[egłościami] w p[owiecie] kośc[iańskim], dobra te sprzed[aje] za 110900 złp. Maciejowi Budziszewskiemu s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Macieja B[udziszewskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Głoskowskiej (Dw. 15760, poznańskie, inskrypcje 1758, f. 153v, nr. 1324).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Andrzej Skąpski, dz[iedzic] Pąchowa w p[owiecie] kon[ińskim], Helenie Borzęckiej, c[órce] Antoniego B[orzęckiego], z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Skąpskiej], córki swej, wnuczce swej małol[etniej], zostaj[ącej] pod swą op[ieką], zap[isuje] 4000 złp. (f. 121) And[rzej] Sk[ąpski], s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wacł[awa] (Dw. 14588, konińskie 1758, f. 122, nr. 79).

 

Teki Dworzaczka.

1758 [roku], 28 [V/maja] (Cz[eszewo]) Stanisław Antoni Bonifacy, s[yn] poprz[ednio] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] Cedrowskich G[enerosus/urodzonego] Wojc[iecha] Cedrowskiego i Estery z Zabłockich]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Antoni Zabłocki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Wiktorja Borzęcka z Zebrzydowskich ciotka dziecka (Dw. 15396; LB Czeszewo k. Łekna, 1758).

 

Teki Dworzaczka.

Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki podwojewodzic kaliski i Urszula z Boleszów małż[onkowie], Florjana Junoszę Bojanowskiego podstolica kalisk[iego] dziedzica Tworzymierek, z 10000 złp. posag[u] kwit[ują] (f. 104) Ciż małż[onkowie] w zastaw d[obra] Sulewo od Ignac[ego] Kotarbskiego dz[iedzic]a d[óbr] Wyskoć i Sulewo, (Dw. 10375; kościańskie, inskrypcje 1759, f. 105, nr. 328).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosa/urodzona] Elżb[ieta] Zebrzydowska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Jana Zebrzyd[owskiego] [staro]sty rogoz[nickiego], d[obra] Czeszew, Mikuszew, Budziłówko, Klony os[adę], Chlebow i Łojewo pust[kowie] dziedzica, z ol[im/już nieżyjącej] Kat[arzyny] Swięcieckiej, wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Janie Zabłockim, dóbr tych dziedziczka obok swej siostry rodz[onej] Wiktorii z Zebrzyd[owskich] obec[nie] Gorskiej, z I i Wiktorja z Zebrzyd[owskich], ż[ona] 1-o v[oto] ol[im/już nieżyjącego] Wojc[iecha] Rokosowskiego, [starosty] bachtyń[skiego] 2-o v[oto] ż[ona] ol[im/już nieżyjącego] Tom[asza] Borzęckiego, 3-o obec[nie] ż[ona] Mac[ieja] Gorskiego, d[óbr] tych współdziedziczka obok siostry rodz[onej] z II, kontr[akt] dat[owany] w Czeszewie 19. IX. r[oku] b[ierzącego], sprzed[aje] 1/2 tych dóbr, s[ub] v[adium]/[kwotę] 11000 złp. (f. 217v) ol[im/już nieżyjący] Ignacy Zebrzyd[owski] st[arosta] rogoz[ieński] b[ez]p[otomnie] [zmarł]y. To Gorska sprzedaje Zabłockiej (Dw. 14668, konińskie 1760, f. 219, nr. 79).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Teodor Gorzeński, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Konst[antego] G[orzeńskiego], dziedzic Wólki seu Woli Podłężnej p[owiat] kon[iński] po ojcu jedyny spadkob[ierca], sumy: I 4000 t. zap[isanej] ojcu przez Jakuba i Marj[annę] z Bardskich małż[onków] rodziców, Wojciecha, Jana i Zofję, ż[onę] Józefa Jabłkowskiego synów i córkę Borzęckich, jako od ol[im/już nieżyjącej] Zofji z Chociszewskich Białochowskiej, sumy tej nabywców 1737 sced[owanej], na d[obrach] Trląg zabezp[ieczonej], oraz inne, ceduje G[enerosus/urodzonemu] Janowi Wodeckiemu (f. 188v). Antoni Modzelewski ol[im/już nieżyjącego] Ludwika syn, 1745 i Eleonora z Modzel[ewskich] Mniszewska miała od Antoniego M[niszewskiego] zapis na Wódkach, i żonę Antoniego Mniszewskiego (Dw. 14625, konińskie 1760, f. 188v, nr. 79).

 

Teki Dworzaczka.

Karol Gozdawa Dzierżanowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana Wojciecha, wojskiego pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Teresy Konarzewskiej Stanisławowi Gozdawie Dzierżanowskiemu synowi swemu z ol[im/już nieżyjącej] Teresy z Borzęckich, c[órki] ol[im/już nieżyjącego] Macieja Borzęckiego z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, starszemu, zap[uje] s[umę] 5000 zł. jako jego część mac[ierzystą] (Dw. 10424, kościańskie, inskrypcje 1760, f. 169, nr. 328).

 

Teki Dworzaczka.

Katarzyna Grudzielska wd[owa] po Hier[onimie] Piaseckim i po ol[im/już nieżyjącym] Józefie Grudzieckim podstolim podlaskim, dziedziczka Włostowa Małego w p[owiecie] kośc[iańskim] z [I/jednej strony] i Antoni z Kozarzewa Borzęcki podwojewodzic kaliski z [II/drugiej strony], kontrakt sprzedaży dóbr Włostowa M[ałego] dat[owany] we Wsch[owie] pon[iedziałek] po św[iętej] Marii Magdal[enie] r[oku] b[ierzącego] [sub vadium/sumy] 40000 zł. (Dw. 5614; wschowskie 1760, f. 254, nr. 92).

 

Teki Dworzaczka.

Konstantyn i Antoni z Kozarzewa Borzęccy, s[ynowie] ol[im/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej dziedzice Goli w p[owiecie] kośc[iańskim], dobra te sprzedają Wojciechowi Radolińskiemu, s[ynowi] o[lim/już nieżyjacego] Józefa-Stefana podkomorzego wschowsk[iego] z Teresy Swiniarskiej za 123000 złp. (Dw. 10218; poznańskie, relacje, 1760, f. 162, nr. 1330).

 

Teki Dworzaczka.

Konstanty i Antoni b[ra]cia rodz[eni] z Kozarzewa Borzęccy, podwojewodzice kaliscy, wedle dawnej manif[estacji] z 1746 [roku] uczynionej przez Antoniego w im[ieniu] sw[oim] i brata, manifest[ują]. się p[rzeci]wko Adamowi Chrościckiemu stolnikowi łomżyń[skiemu] mężowi ol[im/już nieżyjącej] Salomei B[orzęckiej] ich siostry (Dw. 1101; wschowskie 1761, k. 40, nr. 185) ol[im/już nieżyjący] ojciec zezn[ających] dzierżawił od b[isku]pa pozn[ańskiego] klucze Krobski i Dolski, a Chr[ościcki] za jego życia wszedł w ich posesję [dzierżawę] i brał dochody, skutkiem jakiegoś ze strony ich ojca poczucia wdzięczności.

 

Teki Dworzaczka.

1761 [roku], 13 [9/września] Joanna Rozalja, c[órka] G[enerosus/urodzonych] Kazimierza i Kat[arzyny] Ochęckich z Rąbinia. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Wojc[iech] Czamański i Agn[ieszka] Borzęcka (Dw. 27183; LB Inowrocław, 1761).

 

Teki Dworzaczka.

1761 [roku], 12 [V/maja] (Pudliszki Dw[orskie]) (4 [I/stycznia] [urodzona]) Marianna Agn[ieszka] c[órka] M[agnificus/wielmożnego] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Andrzeja Wilczyńskiego poses[ora/dzierżawcy] d[óbr] Pudliszki i Urszuli z Kowalskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Tomasz Wierusz Kowalski pisarz z[iem]s[ki] wschowski dziedzic Skoraczewa z ż[oną] Konst[ancją], as[y]s[ta], M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Konstanty Borzęcki z ż[oną] Urszulą (Dw. 35434; LB Krobia, 1761).

 

Teki Dworzaczka.

Elekcja podsędka z[iem]s[kiego] wschow[skiego] odbyła się 1762 [roku] 18 [IX/września] Obrani kand[ydaci]: Tomasz Wierusz Kowalski pis[arz] z[iem]s[ki] wschow[ski], Michał Bratkowski, cześ[nik] kal[iski], And[rzej] Wilczyński i Antoni Borzęcki podwojewodzic kaliski (Dw. 1126; wschowskie 1762, k. 254). Kowalski został mianowany 1762 [roku] 15 [X/października] (Dw. 1126; wschowskie 1762, k. 277v, nr. 185).

 

Teki Dworzaczka.

1762 [roku], 21 [11/listopada] N[obilis/szlachetny] Wojciech Bogusławski przybysz [x/ślub] fam[ilijny] Małgorz[ata] Woyciechowska wd[owa] po [+/zmarłym] Janie. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Wojc[iech] Borzęcki, komisarz st[arost]wa (Dw. 27251; LB Inowrocław, 1762).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisł[aw] Chełmski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Józefa Ch[ełmskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Heleny Zielonackiej, z I i Dorota Skorzewska, c[órka] Ignacego podwojewodz[ego] pozn[ańskiego] z Anieli Borzęckiej z II małż[onkowie] dożyw[ocie] (Dw. 15996, poznańskie, inskrypcje 1763, f. 67, nr. 1336).

 

Teki Dworzaczka.

1763 [roku], 20 [III/marca] [zmarła] (Głuchowo) Konstancja z Boguckich Borzęcka poch[owana] [u] Bernard[ynów] Pozn[ańskich] (Dw. 6327, LB Komorniki, 1763).

 

Teki Dworzaczka.

1763 Anna Borzecka [Poznań, Bernardyni, 1763].

 

Teki Dworzaczka.

Antoni z Kozarzewa Borzęcki stolnik mozyrski, i sędzia kapt[urowy] wschow[ski]; (Dw. 1067; wschowskie 1764, k. 66v, nr. 186).

 

Teki Dworzaczka.

1764 [roku], 26 [8/sierpnia] [+/zmarł] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Walenty Borzęcki z woj[ewództwa] sieradzk[iego] poch[owany w] kośc[iele] (Dw. 42400; LB Poznań - Sw. Mikołaj, 1764.

 

Teki Dworzaczka.

Maciej Gozdawa Dzierżanowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Karola Dz[ierżanowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Teresy Borzęckiej, c[órki] o[lim/już nieżyjącego] Macieja podwojewodzego kalisk[iego] swoją część z sumy mac[ierzystej] 5000 zł. ol[im/już nieżyjącej] matce przez ojca na d[obrach] Prochy i Proszkowo zapis[anej] a od Teresy z Malczewskich 2-ej żony tegoż Karola Dz[ierżanowskiego] wdowy, dóbr tych pani opr[awy] odebranej, ceduje tejże Teresie (f. 30). Stanisław Dz[ierżanowki] brat rodz[ony] zezn[ającego] (Dw. 10543, kościańskie, inskrypcje 1765, f. 30, nr. 330).

 

Teki Dworzaczka.

Marjanna z Przeorskich, ż[ona] Piotra Cybulskiego, porcję swą 150 złp. z sumy posag[owej] mac[ierzystej] 300 złp. na d[obrach] Badzie, ced[uje] Annie Drachowskiej, wd[owie] po ol[im/już nieżyjącym] Mikoł[aju] Borzęckim (Dw. 13928, gnieźnieńskie 1765, cz.1, f. 119v, nr. 100).

 

Teki Dworzaczka.

Rozalja Szołdrska, ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza Sz[ołdrskiego] podczaszego wschow[skiego] z Joanny Malczewskiej, obecnie żony Antoniego Borzęckiego, siostra rodz[ona] Antoniego Sz[ołdrskiego] poprzedniego dziedzica Malechowa i Gaju w p[owiecie] kośc[iańskim] obec[nie] dz[iedzic]a Grzymisławic w p[owiecie] Pyzdr[skim], panna, kwit[uje] Macieja Budziszewskiego, obecnego dziedzica Malechowa i Gaju z 5521 złp. kwit. (Dw. 16141, poznańskie, inskrypcje 1765, f. 37v, nr. 1340). Zofja z Szołdrskich Jerzykowska, siostra rodz[ona] zezn[ającej].

 

Teki Dworzaczka.

Wawrzyniec Trzebiatowski, mąż Barb[ary] Borzęckiej, wd[owy] po ol[im/już nieżyjącym] Wojc[iechu] Brzezińskim (f. 11) Franciszek i Marjanna ż[ona] Józefa Przepałkowskiego, Brzez[ińska] jej dzieci (Dw. 3577, kcyńskie 1765, f. 15, nr. 147).

 

Teki Dworzaczka.

1765 [roku], 21 [4/kwietnia] (Nowe Ogrody) Franciszek Xawery Wojciech, s[yn] G[enerosus/urodzonych] Pawła i Hel[eny] Troszczyńskich m[ieszkających] na przedm[ieściu] N[obilis/szlachetnych]. O. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Karol Naguszewski tenut[ariusz] [dzierżawca dóbr królewskich] wsi Sikorowo i G[enerosus/urodzona] Magdalena Borzęcka szl[achcianka] z I[nowrocławia] (Dw. 27198; LB Inowrocław, 1765).

 

Teki Dworzaczka.

1766 [roku], 1 [VI/czerwca] [urodzony] i ch[rzczony] (Głuchowo) Anotni Feliks, s[yn] poprz[ednio] [G[enerosus/urodzonego] Józefa i Rozalji z Borzęckich] G[enerosus/urodzonych] Dybysławskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki i Marcjanna z Bardskich Wyrzykowska (Dw. 6344; LB Komorniki, 1766).

 

Teki Dworzaczka.

Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, ż[onie] Urszuli Boleszównie, c[órce] o[lim/już nieżyjącego] B[olesza] burgrabiego pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Kowalskiej, zap[isał] na 1/2 dóbr 12000 złp. pos[agu] i t[ytułem] w[iana] (Dw. 16194; poznańskie, inskrypcje 1766, f. 187, nr. 1341).

 

Teki Dworzaczka.

1766 [roku], 9 [IV/kwietnia] (Grzybów) G[enerosus/urodzona] Marj[anna] z Lewandowskich Szadokierska wd[owa] [x/ślub] G[enerosus/urodzony] Kasper Borzęcki. [Świadkowie:] Stanisł[aw] Otto Trąmpcz[yński], Ant[oni] Tr[ąmpczyński] (Dw. 16875; LB Grzybowo, 1766).

 

Teki Dworzaczka.

Helena Łubieńska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Marcinie Borzęckim, w im[ieniu] sw[oim] i córek swych Katarzyny i Agnieszki Borzęckich ultimo [ostatnich] voto zrodzonych kwit[uje] Józefa Kociałkowskiego pisarza gran[icznego] sier[adzkiego], ol[im/już nieżyjącego] Konstantyna syna, dziedzica Stojanowa W[ielkiego] i M[ałego], Sulmowa i Sulmówka p[owiat] kalis[ki] z sum: I 8500 złp. i II 700 złp. z kontr[aktu] spis[anego] w sier[pniu] 1757. 20/7 [sierpnia] przez Józefa Suchorskiego b[yłego] dziedzica tych dóbr z I i zezn[ającej] i jej męża z II (Dw. 6664, kaliskie, inskrypcje 1767, f. 16, nr. 206/208).

 

Teki Dworzaczka.

Ignacy Drogosław Skorzewski podwojewodzy poznań[ski], dziedzic Chudzic i Pierzchna w p[owiecie] pyzdr[skim], dobra te Walentynowi Roli Zbijewskiemu wojskiemu wschow[skiemu], s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Józefa podsędka z[iem]s[kiego] pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Miaskowskiej za 140000 złp. sprzed[ał] (f. 174) Aniela Borzęcka ż[ona] zezn[ającego] (Dw. 16328; poznańskie, inskrypcje 1767, f. 173, nr. 1344).

 

Teki Dworzaczka.

Rafał Chlebowski zap[isuje] 6000 zł. ż[onie] przyszłej pannie Helenie Borzęckiej, c[órce] Anton[iego] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Mari[anny] Skąpskiej (Dw. 6712, kaliskie, inskrypcje 1767, f. 133v, nr. 206/208).

 

Teki Dworzaczka.

Józef Stawiski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Pawła St[awiskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofii Doruchowskiej zap[isuje] s[umę] 2000 złp. Teresie Leszczyńskiej, c[órce] o[lim/już nieżyjącego] Stanisł[awa] z Małgorzaty Borzęckiej żonie swej (Dw. 6755, kaliskie, inskrypcje 1768, f. 57, nr. 206/208).

 

Teki Dworzaczka.

Teresa z Malczewskich Dzierżanowska wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Karolu Dz[ierżanowskim] w im[ieniu] sw[oim] oraz Stanisława i Macieja z ol[im/już nieżyjącej] Borzęckiej, oraz Józefa, Walentyna, Piotra, Józefaty z zezn[ającej] zrodzonych synów i córki z tegoż ol[im/już nieżyjącego] Karola Dz[ierżanowskiego] mianuje plentem Józefa Drzewickiego, (Dw. 10633, kościańskie, inskrypcje 1768, f. 235, nr. 330).

 

Teki Dworzaczka.

1768 [roku], 8 [2/lutego] (N[iepruszewo]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Dąbrowski susceptant [urzędnik sądu] gr[odzki] poznański [x/ślub] v[irgo/dziewica] Marcjanna Borzęcka. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Marcin Lutomski dz[iedzic] Otusza i Witalis Bogucki dz[iedzic] Niepruszewa (Dw. 33986; LB Niepruszewo, 1768).

 

Teki Dworzaczka.

Anna Drachowska c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Franc[iszka] Dr[achowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Barb[ary] Prądzyńskiej, wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Mikoł[aju] Borzęckim, (Dw. 6972, pyzdreńskie 1769, cz. 1, f. 90, nr. 158).

 

Teki Dworzaczka.

Barb[ara] Borzęcka, wd[owa] po Wojc[iechu] Brzezińskim [2-o/secundo] v[oto] żona obec[na] Wawrzyńca Trzebiatowskiego, matka Marjanny Brzez[ińskiej] ż[ony] Józefa Przepałkowskiego, i Franciszka Brzez[ińskiego] (Dw. 16398; poznańskie, inskrypcje 1769, f. 66, nr. 1346).

 

Teki Dworzaczka.

Joanna Malczewska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Kazimierzu Szołdrskim, podczaszym wschow[skim], i 2-o v[oto] wdowa po Antonim Borzęckim stolniku mozyrskim, posesorka Włostowa z I i Rafał Chlebowski, w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Heleny B[orzęckiej], c[órki] tegoż o[jca] Anton[iego] B[orzęckiego] z II Kompromis (Dw. 10672, kościańskie, inskrypcje 1769, f. 30, nr. 331).

 

Teki Dworzaczka.

Piotr z Komorza Kurcewski dz[iedzic] Kuchar Borowych Modlibogowic, mąż Marianny Skorzewskiej, c[órki] Ignacego Drogosława Sk[orzewskiego] podwojewodzego poznań[skiego] i Anieli Borzęckiej, teściów kwit[uje] z 30000 złp. jej posagu (Dw. 6789, kaliskie, inskrypcje 1769, f. 10v, nr. 209/213).

 

Teki Dworzaczka.

Rafał Chlebowski mąż Heleny Borzęckiej, c[órki] o[lim/już nieżyjącego] Anton[iego] z Kozarzewa B[orzęckiego], brat rodzony Ignacego z Wybran[owa] Chleb[owskiego] Joanna Malczewska wd[owa] po Ant[onim] Borz[ęckim] stol[niku] mozyr[skim] (Dw. 10675, kościańskie, inskrypcje 1769, f. 31v, 32, nr. 331).

 

Teki Dworzaczka.

1770 [roku], 28 [X/października] [+/zmarł] G[enerosus/urodzony] Florjan Borzęcki l[at] 40 (Dw. 9726; LB Pawłowice, 1770).

 

Teki Dworzaczka.

Helena Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Anton[iego] stolnika modzeriensis [mozyrskiego?] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Skąmpskiej, ż[ona] rozw[iedziona] Rafała Chlebowskiego, dziedziczka Włostowa M[ałego] p[owiat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Roch ze Skoków i Rożnowa Rożnowski s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kaspra R[ożnowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Kotarbskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[aży] tej wsi, dziś, tj. wt[orek] po św[iętym] Łuk[aszu] s[ub] v[adium/sumy] 30500 złp. rob[ują] (Dw. 16485; poznańskie, inskrypcje 1771, f. 44, nr. 1348).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisł[aw] Kuczkowski i Zofja z Rudnik 1-o v[oto] wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Tom[aszu] Strzeleckim, 2-o v[oto] małż[onkowie], winni 400 zł. Kazimierzowi Borzęckiemu (Dw. 8081, kościańskie, inskrypcje 1671, f. 564v, nr. 305).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisł[aw] Scibor Chełmski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Józefa z ol[im/już nieżyjącej] Heleny Zielonackiej, dziedzic wsi Łukom z przyl[egłościami], na 1/2 dóbr zobow[iązuje] się zapisać pos[ag] 30000 złp. ż[onie] swej Dorocie Skorzewskiej, c[órce] Ignacego Drogosław Sk[orzewskiego] z Doroty Borzęckiej (Dw. 6887, kaliskie, inskrypcje 1771, f. 10v, nr. 209/213).

 

Teki Dworzaczka.

1771 [roku], 28 [VI/czerwca] (Dalabuszki) M[agnificus/wielmożny] Maciej Potocki wd[owiec] [x/ślub] Salomea Borzęcka v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Franciszek Rydzyński stolnikowicz i Kazimierz Bolesz (Dw. 47098; LB Kunowo, 1771).

 

Teki Dworzaczka.

1771 [roku], 28 [III/marca] (Rembiechów) Teodor Antoni, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Anton[iego] Figietti dzierż[awcy] pos[esorów/dzierżawców] R[embiechowa] i G[enerosus/urodzonej] Anny de Kolczyckie. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki dzierż[awca] St[arego] Kobylina folw[arku] i G[enerosus/urodzona] Anna Marja Figiettow, babka dziecka (Dw. 49982; LB Kobylin, 1771).

 

Teki Dworzaczka.

Helena Łubińska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Tomaszu Milewskim, i 2-o v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Marcinie Borzęckim, mian[uje] pl[enipotentem] Mich[ała] Sroczyńskiego, regenta z[iem]s[kiego] wieluń[skiego] (Dw. 6946, kaliskie, inskrypcje 1772, f. 55v, nr. 209/213).

 

Teki Dworzaczka.

Urszula z Boleszów, wd[owa] po Konstantynie z Kozarzewa Borzęckim, podwojew[odzym] kaliskim, z I i Piotr Wierusz Kowalski, w im[ieniu] sw[oim] i żony Anny Przanowskiej, 1-o v[oto] Arciechowskiej, z II obierają superarbitra w spr[awie] o Ostrowieczko (Dw. 10718, kościańskie, inskrypcje 1772, f. 114, nr. 331).

 

Teki Dworzaczka.

1772 [roku], 5 [2/lutego]. (D[uszniki]) D[dominus/pan] Krzysztof Kantorski ekonom Dusznik [x/ślub] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Barbara Kurczewska. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Benedykt Jerzy Frebell i M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Hilary Borzęcki ekonom z Sliwna (Dw. 3048; LB Duszniki, 1772).

 

Teki Dworzaczka.

1772 [roku], 26 [II/lutego] (Dalabuszki) [+/zmarł] G[enerosus/urodzony] Konstanty Borzęcki tenut[ariusz] [dzierżawca dóbr królewskich] wsi D[ałabuszki] l[at] ok[oło] 58, poch[owany] [u] Ref[ormatorów] [z] Osieczna (Dw. 47136; LB Kunowo, 1772).

 

Teki Dworzaczka.

Helena Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Antoniego B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Skąpskiej, [1-o/primo] v[oto] ż[ona] rozw[iedziona] Rafała Chlebowskiego, [2/secundo] v[oto] obec[nie czyli w 1773 roku] Rocha Roznowskiego; Joanna Borz[ęcka] jej macocha (Dw. 14336; gnieźnieńskie 1773, f. 569v, nr. 100).

 

Teki Dworzaczka.

Maciej Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Pawła z ol[im/już nieżyjącej] Konst[ancji] Boguckiej, brat rodz[ony] ol[im/już nieżyjącego] Florjana Borz[ęckiego] b[ez]p[otomnego] t-go (Dw. 16567; poznańskie, inskrypcje 1773, f. 114v, nr. 1350).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Jabłkowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wawrzyńca J[abłkowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Borzęckiej ż[onie] Marjannie Łęskiej, c[órce] Franciszka i Anny z Działyńskich, zap[isuje] dług 3000 złp. (Dw. 14343, gnieźnieńskie 1774, cz.1, f. 579v, nr. 100).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisław i Maciej Dzierżanowscy, s[ynowie] ol[im/już nieżyjącego] Karola Gozdawy Dz[ierżanowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Teresy z Borzęckich, 1-o v[oto] zrodzeni, z I i Józef, Walentyn i Piotr, b[ra]cia m[iędzy] s[obą] rodz[eni] Dz[ierżanowscy], s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Karola G[ozdawy] Dz[ierżanowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Teresy Malczewskiej 2-o v[oto] zrodz[eni], z nią Józef Dz[ierżanowski] w im[ieniu] sw[oim] i panny Józefaty Dz[ierżanowskiej] siostry swej rodz[onej] z II (Dw. 10811, kościańskie, inskrypcje 1774, f. 83, nr. 332).

 

Teki Dworzaczka.

Wojc[iech] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jak[uba] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Barskiej, nepos[wnuk] ol[im/już nieżyjącego] Piotra Bar[skiego] i Urszuli Młodziejewskiej, a ol[im/już nieżyjących] Egidjusza, Michała, Jadwigi, Barbary, Rozalii, Magdaleny, Bardskich, siostrzeniec i po ich [+/śmierci] b[ez]p[otomnej] jedyny spadkob[ierca], d[óbr] Gutowy W[ielkie] i M[ałe], Kleparz, Grzybowo, Sławęcina, Bierzglina i cz[ęśc]i w Stawie dziedzic, z [I/jednej strony] i Jan Adam Fryderyk de Szekely, kap[itan] reg[imentu] kon[nego] huzarów gen[erała] Małachowskiego, w im[ieniu] Pawła-Józefa gen[erała] por[ucznika] kaw[alerii] orderów i wodza regim[entu] jednego [1-go?/pierwszego?] w służbie króla prus[kiego] i Krystyny-Zofji de Junge Jungefelth małż[onków] Małachowskich plen[ipoten]t z [II/drugiej strony] kontrakt sprzed[aży] tych dóbr [sub vadium/sumy] 30000 zł. węgier[skich] (Dw. 14351; gnieźnieńskie 1774/100, f. 590) Akt sprzed[aży] zezn[ali] 4 [V/maja] [1774 roku] (gnieźnieńskie 1774, f. 590v, nr 100).

 

Teki Dworzaczka.

1774 [roku], 21 [11/listopada]. G[enerosus/urodzony] Wojciech Borzęcki, komisarz gr[odzki] ino[wrocławski] wd[owiec] [x/ślub] Magdalena Przysiecka wd[owa] z Balina (Dw. 27254; LB Inowrocław, 1774).

 

Teki Dworzaczka.

1774 [roku], 13 [XI/listopada] (Starkowiec) Jan Szymon, s[yn] N[obilis/szlachetnego] Szymona Brzeżańskiego i Doroty. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ant[oni] Figetti i G[enerosus/urodzona] Marjanna Borzęcka (Dw. 49988; LB Kobylin, 1774).

 

Teki Dworzaczka.

Wawrzyniec z Komorza Kurcewski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Mac[ina] z ol[im/już nieżyjącej] Heleny Gołeckiej, zastawny posesor d[óbr] Robaków, Siekierzyn w p[owiecie] kalis[kim] zap[isuje] 4000 złp. ż[onie] przyszłej pannie Agnieszce Borzęckiej, c[órce] Andrzeja B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Joanny Marczewskiej (Dw. 7189. kaliskie, inskrypcje 1775, f. 22, nr. 214/216).

 

Teki Dworzaczka.

1775 [roku], 20 [11/listopada] G[enerosus/urodzony] Józef Adamowski [x/ślub] Marianna de Przeworskie wdowa Cybulska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ludwik Przeworski, Piotr Borzęcki, Kasper Mielzewski (Dw. 39065; LB Gniezno - Św. Trójca, 1775).

 

Teki Dworzaczka.

Helena Łubieńska, wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Tom[aszu] Milewskim i 2-o v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Marcinie Borzęckim, w im[ieniu] sw[oim] i córek swych panien Katarzyny i Agnieszki B[orzęck]ich, kwit[uje] Szymona Paruszewskiego pisarza gr[anicznego] kruświc[kiego], obec[nie] dziedzica dóbr: Stojanowa W[ielkiego] i M[ałego], Sulmówka, Chroslna w p[owiecie] kalis[kim] z 8700 złp., zapis[anych] 1757 przez ówczesnego dziedzica tych dóbr Józefa Suchorskiego miecznika przemyskiego (Dw. 7421, kaliskie, inskrypcje 1776, f. 179v, nr. 214/216).

 

Teki Dworzaczka.

Józef Dybysławski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Anton[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Kat[arzyny] Wierzbickiej z I i Rozalja, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Pawła Borzęckiego z ol[im/już nieżyjącej] Konst[ancji] Boguckiej z II małż[onkowie] kwit[ują] się (Dw. 11921, poznańskie, inskrypcje 1776, f. 243v, nr. 1353).

 

Teki Dworzaczka.

Stanisł[aw] Chełmski w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Doroty Skorzewskiej c[órki] o[lim/już nieżyjącego] Ignac[ego] podwojew[odzego] pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anieli Borzęckiej mian[uje] pl[enipotenta] (Dw. 7158, pyzdreńskie 1776, cz. 1, f. 476v, nr. 158).

 

Teki Dworzaczka.

1776 [roku], 8 [4/kwietnia] [+/zmarł] O[jciec] Benedykt Borzęcki prof[esor] i sen[ator?]. koprzyw[nicki], 73 [lat], prof[esor] 47 [lat], kapł[an] 40 [lat] (Dw. 1525; Owińska Klasztor, 1776).

 

Teki Dworzaczka.

1776 [roku], 20 [XI/listopada] G[enerosus/urodzony] Józef Adamowski [x/ślub] Marjanna de Przeworskie Cybulska wdowa [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ludwik Przeworski, Piotr Borzęcki. (Dw. 16198; LB Gniezno Św. Trójca, 1776)

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Wojc[iech]-Józef z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jakuba, a ol[im/już nieżyjącego] Władysława b[ez]p[otpmnie] [+/zmarłe]go bratanek rodz[ony] i spadkob[ierca] (Dw. 15230; konińskie 1777, f. 132v, nr. 81).

 

Teki Dworzaczka.

Ol[im/już nieżyjąca] Teofila Morawska, c[órka] ol[im/już nieżyjącego] Wojc[iecha] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Budzyńskiej, ult[imo] v[oto] ol[im/już nieżyjącego] Andrzeja Jabłkowskiego, żona żyła 1771. Jan Jabłkowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wawrzyńca z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Borzęckiej, a ol[im/już nieżyjącego] Andrzeja J[abłkowskiego] bratanek rodz[ony] i spadkob[ierca] (Dw. 15232, konińskie 1777, f. 136, nr. 81).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Pruski pos[esor] wsi Karzec Joannę z Malczewskich wd[owę] po ol[im/już nieżyjącym] Antonim Borzęckim kwit[uje] z wydania poddanego (Dw. 10955, kościańskie, inskrypcje 1778, f. 146, nr. 333).

 

Teki Dworzaczka.

1778 [roku], 23 [1/stycznia] G[enerosus/urodzony] Michał Kołudzki [x/ślub] V[irgo/Dziewica] Wiktorja Borzęcka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr B[orzęcki], Józ[ef] Żarliński, Seb[astian] K[ołudzki] (Dw. 16208; LB Gniezno Św. Trójca, 1778).

 

Teki Dworzaczka.

1778 [roku] 17 [1/stycznia] poch. G. Wojciech Bożęcki Inowrocław Franciszkanie [LM Grabowce, 1778].

 

Teki Dworzaczka.

Michał i Wiktoria z Borzęckich małż[onkowie] Kołudzcy kwitują synagogę gn[ieźnieńską] (Dw. 15077, gnieźnieńskie 1779, cz.1, f. 334, nr. 106).

 

Teki Dworzaczka.

1779 [roku], 23 [IV/kwietnia] (Ch[wałkowo]) Sebastjan Wojciech, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Stanisł[awa] i Joanny de Zminkowskie Wilkotarskich exyst. w ekonomji tej wsi, [urodzony] 22 [I/stycznia]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Seb[astian] Bieńkowski pos[esor/dzierżawca] Chw[ałkowa] i W[ielkiego] Włostowa i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Joanna z Malczewskich Borzęcka pos[esorka/dzierżawczyni] Małego Włostow[a] (Dw. 9190; LB Chwałkowo, 1779).

 

Teki Dworzaczka.

1779 [roku], 23 [1/stycznia]. G[enerosus/urodzony] Michał Kołudzki [x/ślub] Wiktoria Borzęcka, panna. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr B[orzęcki], Józef Żarliński, Sebastian Kołudzki (Dw. 39075; LB Gniezno - Św. Trójca, 1779).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Roch Rożnowski, w im[ieniu] sw[oim] oraz Andrzeja i Weroniki syna i córki swych z ol[im/już nieżyjącej] Heleny Borzęckiej R[ożnowski]ch, kwituje Andrzeja Mniewskiego, dz[iedzic]a Pąchowa z 8000 złp. ol[im/już nieżyjącej] Heleny B[orzęcki]ej posag (Dw. 15412, konińskie 1780, f. 172v, nr. 82).

 

Teki Dworzaczka.

1780 [roku], 8 [II/lutego] M[agnificus/wielmożny] Jakub Siemiątkowski z kawal[erii] narod[owej] z archid[iecezji] gn[ieźnieńskiej], mł[odzian] [x/ślub] Juljanna Walknowska z Zalesia M[ałego], v[irgo/dziewica] [adulta/dorosła], dysp[ensę] z racji pokrew[ieństwa]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki pos[esor/dzierżawca] wsi i folw[arku] Długołęka z dóbr kobyliń[skich], Jan Tański chor[ąży] reg[imentu] piesz[ego] ks[ięcia] Aug[usta] Sułkowskiego (Dw. 49943; LB Pępowo, 1780).

 

Teki Dworzaczka.

1780 [roku], 2 [IX/września] ch[rzest] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki z Sarbinowa (Dw. 52600; LB Żytowiecko, 1780).

 

Teki Dworzaczka.

Adam Grudzielski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Sebast[iana] z ol[im/już nieżyjącej] Wiktorii Mąkowskiej, 2-o v[oto] żony ol[im/już nieżyjącego] And[rzeja] Nasiorowskiego, 1-o v[oto] zrodzony, wsi Swiąceń w p[owiecie] kośc[iańskim] zast[awny] pos[esor] w s[umie] 48000 złp., zap[isane] na tej sumie 500 złp., tj. 1/2 s[umy] 1000 złp. odebr[ał] dziś od Kajeta Miłkowskiego kapit[ana] w[ojsk] kor[onnych], Wiktorii i Józefacie G[rudzielsk]im, c[órkom] ol[im/już nieżyjącego] Józefa Grudzielskiego z Teodory Trąmpczyńskiej, 2-o v[oto] obecnej żony Macieja Borzęckiego, 1-o v[oto] zrodzonym, bratanicom swym rodzonym (Dw. 7579, kaliskie, inskrypcje 1781, f. 54, nr. 221).

 

Teki Dworzaczka.

Jan Nep[omucen] kap[itan] w[ojsk] kor[onnych] i Antoni Mielińscy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Józefa z Teresy Gromadzkiej 1-o v[oto] zrodz[eni], ol[im/już nieżyjącego] Stanisława Miel[ińskiego] i Heleny Żbikowskiej nepoci [wnukowie], Sokołowo p[owiat] kośc[iański] sprzed[ają] tejże Urszuli z Boleszów Borzęckiej za 80000 złp. (Dw. 17152, poznańskie, inskrypcje 1781, f. 113v, nr. 1358).

 

Teki Dworzaczka.

Józef Chlapowski, sta[rosta] kościański, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Stanisł[awa] k[aszte]lana międzyrzec[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Barbary Kwileckiej, wedle kontr[aktu] z 26/6 r[oku] b[ierzącego] d[obra] Charbielin, Trzebidza i Łapigur w p[owiecie] kośc[iańskim] Urszuli z Boleszów, wdowie po ol[im/już nieżyjącym] Konst[antym] Borzęckim, za 20000 złp. sprzed[aje] (Dw. 17151, poznańskie, inskrypcje 1781, f. 102v, nr. 1358).

 

Teki Dworzaczka.

1781 [roku], 12 [VIII/sierpnia] (Włostowo Małe) Jan Nepom[ucen] Hipolit, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Macieja Potockiego i Salomei, dz[edzic]ów Włostowa. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] And[rzej] Komorowski ekon[om] tej wsi i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] V[irgo/dziewica] Marjanna Borzęcka (Dw. 9191; LB Chwałkowo, 1781).

 

Teki Dworzaczka.

Damazy Borzęcki pos[esor/dzierżawca] wójt[ostwa] Grodnica w p[owiecie] kośc[iańskim] z [I/jednej strony] i Antoni Sulkowski z [II/drugiej strony] punkta sprzed[arzy] wójt[ostwa] (Dw. 11087; kościańskie, inskrypcje 1782, f. 113v, nr. 334).

 

Teki Dworzaczka.

Joanna Malczewska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Ant[onim] Borzęckim stolniku mozyr[skim] kwit[uje] Ignacego Zarebę Suchorzewskiego chorążyca bydg[oskiego], dz[iedzic]a d[óbr] Kołaczkowa z sumy] 10500 zł. (Dw. 7451, pyzdreńskie 1782, cz. 1, f. 100, nr. 163).

 

Teki Dworzaczka.

1782 [roku], 18 [V/maja] (Mokr[onos]) G[enerosus/urodzony] Ant[oni] Wyrozębski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Justyna Witkowska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki pos[esor/dzierżawca] d[óbr] Dąbcze i G[enerosus/urodzony] Chryzostom Rafalski pos[esor/dzierżawca] Konarzewa, Jakub Modzelewski (Dw. 53974; LB Mokronos, 1782).

 

Teki Dworzaczka.

1782 [roku] 17 [IX/września] (Bzowo) Cyprjana Xawera Józefa Anna, c. JMGD. Jakuba Radońskiego chorążego gnieźń. i Antoniny z Rydzyńskich -- Gv. Borzencka z Sokołowa [LB Lubasz, 1782].

 

Teki Dworzaczka.

1783 [roku], 13 [I/stycznia] (Górka) Hilary s[yn] G[enerosus/urodzonych] Stanisława i Kunegudny z Kierzkowskich Ciesielskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Maciej K[ierzkowski] dziad dziecka i Marjanna Borzęcka pos[esorka]a [dzierżawczyni] st[arost]wa odolanow[skiego], as[y]s[ta] Florjan Borzęcki z Franciszką Gromadzką (Dw. 8962; LB Odolanów, 1783).

 

Teki Dworzaczka.

1783 [roku], 3 [I/stycznia] (Włostowo Małe) Marcjanna c[órka] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Mac[ieja] Potockiego dz[iedzica] tych dóbr i Salomei. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Leon Kowalski dz[iedzic] Chw[ałkowa] i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] V[irgo/dziewica] Zofja Borzęcka (Dw. 9192; LB Chwałkowo, 1783).

 

Teki Dworzaczka.

1783 [roku], 27 [II/lutego] G[enerosus/urodzony] Walentyn Jarnowski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Marj[anna] Piotrowska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzeni] Mac[iej] Konarski i Piotr Borzęcki, Melchjor Jarnowski (Dw. 16222; LB Gniezno Św. Trójca, 1783).

 

Teki Dworzaczka.

Damazy Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Marianny de Figetty, z [I/jednej strony] i Antoni F[igetty], s[yn] o[lim/już nieżyjących] Jakuba i Anny F[igettów] z [II/drugiej strony] dla określenia spadku po rodzicach o[lim/już nieżyjących] Jakubie i Annie F[igettów] obierają arbitrów (Dw. 7813; kaliskie 1784, f. 369, nr. 224).

 

Teki Dworzaczka.

Hilary Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Pawła B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Boguckiej z [I/jednej strony] i Katarzyna wdowa [1-o/primo] v[oto] po N[obilis/szlachetnym] Opolskim, [2-o/secundo] v[oto] ż[ona] tegoż Brzęc[kiego] z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożywocie (Dw. 7940; poznańskie, inskrypcje 1784, f. 506, nr. 1361)

 

Teki Dworzaczka.

Wiktor Kostro sumę 20 zł. węg[ierskich] u Macieja Borzęckiego ced[uje] bratu rodz[onemu] Feliksowi K[ostro] (Dw. 7741, kaliskie, inskrypcje 1784, f. 144v, nr. 224).

 

Teki Dworzaczka.

Wojciech Szpothański, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Rafała Sz[pothańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Brzezanskiej, 2-o v[oto] żony Wawrzyńca Ołtarzewskiego, kwit[uje] wuja Jana Borzęckiego (Dw. 11156, kościańskie, inskrypcje 1784, f. 295v, nr. 334).

 

Teki Dworzaczka.

Xawery Wężyk stolnikowicz dobrzyński jako plen[ipotent]t mian[owany] przez Elżbietę z Siemińskich ol[im/już nieżyjącego] Józefa z Osin Wężyka stolnika dobrzyń[skiego] wdowę, matkę zezn[ającego] 1774, oraz Franciszkę z Siem[ińskich] wdowę] po Konstantynie Walewskim k[aszte]lanicu rozpir[skim] i Walentyna Stokowskiego z ol[im/już nieżyjącej] Katarzyny Siemińskiej zrodz[onego] syna w im[ieniu] sw[oim] i Aleksandry Stok[owskiej] bratanicy oraz Domicelli z Stok[owskich] też Stokowskiej siostry swej rodz[onej], oraz Anny, tejże Anny z Stok[owskich] siostry swej rodz[onej] z Janem Wężykiem zrodz[onej] córki, siostrzenicy swej rodz[onej], wreszcie Macieja i Józefa braci m[iędzy] s[obą] rodz[onych] Stokowskich i Michała Tomickiego w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Tekli Stok[owskiej], jako spadkobiercy ol[im/już nieżyjącego] Stefana Siemińskiego wojskiego sier[adzkiego] b[ez]p[otomnie] [zmarłe]go, kwit[uje] Damazego Borzęckiego tenut[ariusza] i pos[esora] starostwa odolanow[skiego] z 40000 złp. z s[umy] więk[szej] 153639 złp. którą X[siądz] August Sułkowski w[ojewo]da pozn[ański] winien był ol[im/już nieżyjącemu] wojskiemu (Dw. 7704, kaliskie, inskrypcje 1784, f. 62, nr. 224).

 

Teki Dworzaczka.

1784 [roku] 19 [III/marca] (Wójtostwo w cz. król.) Weronika Marja, * 30/VIII., c. G. Franciszka i Małgorzaty, Lęnckich -- MD. Rafał Umiński i M. Borzencka z Bab. [LB Janków, 1784]

 

Teki Dworzaczka.

Damazy Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Pawła z Kozarzewa B[orzeckiego] i Konstancji Boguckiej, a ol[im/już nieżyjącego] Jana z Kozarzewa i Reginy Skrzyńskiej [nepos/wnuk], z [I/jednej strony] i Anna-Maria (!), ol[im/już nieżyjących] G[enerosus/urodzonych] Jakuba i Anny z Knechcińskich małż[onków] Figettów z [II/drugiej strony], małż[onkowie] dożywocie (Dw. 7938; kaliskie 1785, f. 360v, nr. 225).

 

Teki Dworzaczka.

Feliks Rawicz Kostro kwit[uje] Macieja Borzęckiego (podpis) (Dw. 7924, kaliskie, inskrypcje 1785, f. 306, nr. 225).

 

Teki Dworzaczka.

Wiktoria Borzęcka żona Michała Kołudzkiego w tow[arzystwie] blisk[iego] swego Piotra B[orzęckiego], cesję dokonaną przez Annę z Drachowskich Borzęcką wdowę, matkę zezn[ającej] na rzecz Michała Koł[udzkiego], męża zezn[ającej] z racji sumy spadkowej po ol[im/już nieżyjącym] Antonim Prądzyńskim tow[arzyszu] wojsk kor[onnych] 1784 [roku] 29 [XII/grudnia] aprobuje (Dw. 15774; gnieźnieńskie 1785, f. 21, nr. 112).

 

Teki Dworzaczka.

1785 [roku], 5 [I/stycznia] (Michorzewo) [+/zmarła] G[enerosus/urodzona] Katarzyna Borzęcka, ż[ona] G[enerosus/urodzonego] Hilarego B[orzęckiego] poses[ora/dzierżawcy] d[óbr] Michorzewo poch[owana] kościół 11 [stycznia] (Dw. 33749; LB Michorzewo, 1785).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosus/urodzony] Adam Doberski pos[esor] Chociczy s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja] D[oberskiego] burgr[abiego] gr[odzkiego] gn[ieźnieńskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Magd[aleny] Tomickiej z I i G[enerosa/urodzona] Kat[arzyna] de Ciężkie, c[órka] ol[im/już nieżyjącego] G[enerosus/urodzonego] Anton[iego] Ciężkiego i Salomei Borzęckiej z II małż[onkowie] dożyw[ocie] [Notoryczny fałsz !] (Dw. 7529, pyzdreńskie 1786, cz. 1, f. 484, nr. 163).

 

Teki Dworzaczka.

Imieniny 20 maja (oktawa) Branickiej z Engelhardow hetm., W. K. w Lublinie. Podhorski dep. czerniechowski; Obozieństwo Wiłosławscy; Grabianczyna, starościna liwska; generalstwo Błędowscy; Działynski, wojewodzic kal.; Chryniewiecki lubelski; Bożęcki podstar. Kor.; gluski, star. łuk.; generał Dzierżek, Wessel, star. liwartowski; Borejko stolnik; Karczewski szamb.; Kołątaj, star. trześniowski [Gazeta Warszawska, 1786, Nr 43].

 

Teki Dworzaczka.

Mateusz Konarski jako pl[enipotent] Rozalii z Borzęckich wdowy po ol[im/już nieżyjącym] Józefie Dybysławskim, a mąż Marianny Dybysławskiej jej córki, w imieniu ich, kwituje Ignacego Niesołowskiego (Dw. 15951, gnieźnieńskie 1786, cz.1, f. 78, nr. 113).

 

Teki Dworzaczka.

Salomea Borzęcka, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Mac[ieju] Potockim, w im[ieniu] sw[oim] i swych dzieci: Jakuba, Maxymiljana, Antoniny, Marjanny, Józefy panien Potockich, mian[owała] plen[ipoten]tem X[siędza] Stanisł[awa] Łukomskiego prob[oszcza] dobrzyńskiego (Dw. 11221; kościańskie, inskrypcje 1787, f. 114, nr. 335).

 

Teki Dworzaczka.

Salomea Borzęcka wd[owa] po Mac[ieju] z Potoka Potockim w im[ieniu] sw[oim] oraz Jakóba, Maks[ymiliana] Antoniego, Marcjanny, Marjanny i Józefy, dzieci swych P[otockich] kwit[uje] Faustynę z Zielińskich wd[owę] po Józefie Rudkowskim sędzim z[iem]s[kim] dobczyń[skim] i [2-o/secundo] v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Stanisł[awie] Wesslu [staro]ście golubskim, matkę oraz Marjana, Szymona, Jana i Konstancję synów i córkę Rutkowskich (!) dzieci (Dw. 12581; poznańskie, inskrypcje 1787, f. 431, nr. 1364).

 

Teki Dworzaczka.

Umowa polubowna, zatwierdzona przez sąd polubowny wynikła z wzajemnych pretensji rodzin Rudnickich, Mieszkowskich, Glinickich i Potockich. Strony zainteresowane i układające się: Ks[iądz] Stanisław Łukomski, proboszcz dobrzycki zm[arłego] Józefa Łukomskiego ze zmarłą Marianną Modlibowską spłodzony syn, M[arianna] Modlibowska wyżej wspomniana pochodziła od zm[arłej] Apolonii z Mieszkowskich zm[arłej] Heleny z Mieszkowskich 1-o v[oto] Andrzeja Potockiego, 2-o v[oto] Piotra Grabskiego 3-o v[oto] Józefa Lewna Rutkowskiego sędziego ziems[kiego] obrzynskiego, żony, siostry rodzonej 1-o v[oto] Adama Łukomskiego, 2-o v[oto] Zygmunta Rudnickiego małżonki. Ks[iądz] Stanisław Łukomski staje jako plenipotent Salomei z Borzęckich zm[arłego] Macieja Potockiego żony pozostałej wdowy oraz jej dzieci, a także Kaźmierza Potockiego, Kaźmierza Łukomskiego, proboszcza magnuszewskiego Walentego Łukomskiego i Antoniego Kąsinowskiego zm[arłej] Apolonii Łukomskiej męża. Wyżej wymienieni występują z jednej strony, a Józef Glinicki, zm[arłego] Antoniego Glinickiego ze zm[arłą] Zofią Przysiecką spłodz[ony] syn, zm[arłego] zaś Józefa Glinickiego zmarłej Anny Rudnickiej z Apolonią Mieszkowską w drugim małżeństwie ze zm[arłym] Zygmuntem Rudnickim spłodzonej córki męża, synowiec, i po tymże stryju sukcesor, z drugiej strony. Spór idzie o zabranie przez Glinickich dóbr Tuchorzy i Osiek, sprzedane przez Glinickiego Ludwikowi Hersztopskiemu sędziemu ziemskiemu wschowskiemu, oraz o nieruchomości zabrane z tych dóbr. Ks[iądz] Łukomski, występujący w imieniu Potockich i Łukomskich zobowiązuje się zaspokoić pretensje rodzin Rutkowskich i Westów, spadkobierców sędziego Józefa Rutkowskiego a reszta pretensji między stronami zostaje skwitowana. Sąd polubowny zatwierdził umowę dn[ia] 1787. 7/V we dworze wsi Tuchorza. (Dw. 187, poznańskie, relacje 1787, k. 393, 397, nr. Rel. C. Posn. T. 1116).

 

Teki Dworzaczka.

Antoni Dybysławski rejestruje metrykę: 1766 [roku] 1 [VI/czerwca] Władysław Baranowski, proboszcz komornicki, dziś urodzonego ochrzciłem bezwłocznie, Antoniego Feliksa syna Józefa i Rozalii z Borzęckich Dybysławskich. Chrzestni: Damazy Borzęcki i Marianna z Bardzkich Wyrzykowska. Na marginesie napisano Głuchowo. Dane w Komornikach, djecezji Poznań. Dziekanatu bukowskiego (Dw. 70; Rel. C. Posn. 1788, T. 1123, k. 384).

 

Teki Dworzaczka.

Antoni Dybysławski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Józefa z ol[im/już nieżyjącej] Rozalji Borzęckiej, w im[ieniu] sw[oim] oraz: Wincentego, Marjanny ż[ony] Mateusza Konarskiego, i Teresy panny, brata i sióstr swych rodz[onych] D[ybysławskich], kwit[uje] Jakuba Korytowskiego, miecznika pozn[ańskiego], dz[iedzica] m[iasta] Rogowa; Wojciech Koryt[owski] podkom[orzy] JKMci, dz[iedzic] Ronowa (Dw. 17646, poznańskie, inskrypcje 1788, f. 550v, nr. 1365).

 

Teki Dworzaczka.

Hilary Borzęcki kwituje spadkobierców ol[im/już nieżyjącego] Józefa i Rozalii z B[orzęckich] małż[onków] Dybysławskich, tj. Wincentego, Antoniego, Mariannę ż[onę] Mateusza Konarskiego, pannę Teresę braci i siostry m[iędzy] s[obą] rodzonych Dybysławskich i Jakuba Korytowskiego miecznika gn[ieźnieńskiego] dóbr Rogowa dziedzica z 39 zł. w. (Dw. 16176; gnieźnieńskie 1788, f. 62, nr. 115).

 

Teki Dworzaczka.

M[agnificus/wielmożny] Józef Drywa Zakrzewski, pisarz gr[orzki] pyzdrski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Stanis[ława] i Justyny Bielickiej, podkom[orzych] wenedeńskich, były dziedzic wsi Wysokie z [I/jednej strony] i Hilary Borzęcki, s[yn] ol[im/już nieżyjącego] Pawła i Konstancji Boguckiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[aży] tych dóbr Wysokiego, Wielan, Podgorn z przyl[egłościami] p[owiat] kon[iński] dat[owane] 2 [X/października] r[oku] b[ierzącego] [sub vadium/sumy] 18000 złp. (Dw. 15841; konińskie 1788, f. 87v, nr. 84).

 

Teki Dworzaczka.

Wincenty Boguta Starzyński, podstoli brzeziński, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Franciszka St[arzyńskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Elżbiety Borzęckiej z I i Jan Pruski s[yn] Wojc[iecha] z Marj[anny] Suchorskiej z II, układ (Dw. 17502, poznańskie, inskrypcje 1788, f. 25v, nr. 1365).

 

Teki Dworzaczka.

1788 [roku], 26 [XI/listopada] N[obilis/szlachetny] Józef Szaniawski [x/slub] N[obilis/szlachetna] Joanna Borzęcka v[irgo/dziewica].

 

Teki Dworzaczka.

[Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Damazy B[orzęcki] ojciec, G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jerzy Waniewski chor[ąży] woj[skowy] w[ojska] k[oronnego] (Dw. 9718; LB Pawłowice, 1788).

 

Teki Dworzaczka.

1788 [roku], 28 [10/października] Elżbieta Katarzyna, c[órka] G[enerosus/urodzonych] Feliksa i Magdaleny z Komorowskich Szczepanowskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Wojc[iech] Groffen i Kat[arzyna] Borzęcka (Dw. 31737; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1788).

 

Teki Dworzaczka.

Felicjan Walknowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Franciszka sędziego z[iem]s[kiego] kalis[kiego], z Marcjanny Zbijewskiej, kwituje Hilarego Borzęckiego, s[yna] o[lim/już nieżyjącego] Pawła B[orzęckiego] z Konstancji Boguckiej, obecnego dziedzica d[óbr] Targoszyc, Poradowa i części borów w Rzemiechowie ze 183240 złp. z kontr[aktu] sprzed[aży] tych dóbr 13/VI r[oku] b[ieżącego] (Dw. 9827, poznańskie, inskrypcje 1789, f. 381, nr. 1375).

 

Teki Dworzaczka.

Hilary Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Pawła B[orzęckiego] i Konstancji z Boguckich dz[edzic] d[óbr] Wysoka z attyn. i Smolnika w p[owiecie] kon[eckim] z [I/jednej strony] i Maks[ymilian] Nowina z Brudzewa Mielżyński pis[arz] w[ojsk] k[oronnych] z (II/drugiej strony], Kontr[akt] sprzed[arzy] tych dóbr spis[ali] w Pawłowicach 1788 [roku] 7 [XII/grudnia] (Dw. 11268; kościańskie, inskrypcje 1789, f. 216, nr. 335).

 

Teki Dworzaczka.

Ludwik Dzierżawski por[ucznik] w[ojsk] kor[onnych], s[yn] Antoniego z Teresy Kwiatkowskiej, z [I/jednej strony] i Salomea Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Konstantyna Borz[ęckiego] z Urszuli z Boleszów wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Macieju Potockim, [2-o/secundo] v[oto] małż[onka] z [II/drugiej strony] dożyw[ocie] (Dw. 11275; kościańskie, inskrypcje 1789, f. 227v, nr. 335).

 

Teki Dworzaczka.

Piotr Borzęcki i Wojciech Grzegorz Pomian z Cieni Cieński kwituje Andrzeja Nałęcza Gorzeńskiego regenta ziemskiego wschowskiego dziedzica Budzisławia Kościelnego i Górnego (Dw. 16356; gnieźnieńskie 1789, f. 133, nr. 115).

 

Teki Dworzaczka.

Urszula z Boleszów wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Konst[antym] Borzęckim, dz[iedziczk]a wsi Sokołowa i Charbielina Przysięga na sprawiedliwe podanie intraty ze swych dóbr (Dw. 11297, kościańskie, inskrypcje 1789, f. 250, nr. 335).

 

Teki Dworzaczka.

1789 [roku], 28 [XI/listopada] G[enerosus/urodzony] Florjan Borzęcki [x/ślub] Marjanna Sczaniecka podczaszanka pozn[ańska] v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] J[aśnie] D[dominus/pan] Adam Kwilecki k[aszte]lan przemęcki, Damazy B[orzęcki] etc. (Dw. 9826; LB Pniewy, 1789).

 

Teki Dworzaczka.

Akt we dworze dóbr Chełmo we środę po niedzieli Rogationum czyli 1790 [roku] 12 [V/maja]. Działy po zm[arłym] Franciszku z Łagowca Sczanieckim podczaszym poznańskim i zm[arłej] Ludwice z Łąckich, małżonkach. Spadkobiercy: Ignacy Scz[aniecki] podkomorzy J[ego] K[rólewskiej] M[ości], Michał i Dominik, podczaszyce pozn[ańscy] bracia między sobą rodzeni dalej Florian Borzęcki i Marianna z Sczanieckich małżonkowie, oraz Wiktoria Sczaniecka, panna. Wartość spadku została ustalona na 170000. - za dobra dziedziczne Chełmo z przyległościami oraz sumami wierzytelności; po potrąceniu sum dłużnych 32308 złp. gr. 3 pozostaje do podziału 137691 zł. i 27 gr. Od tej sumy należy potrącić jeszcze sumy zapisane matce zm[arłego] Ludwice Łąckiej w ogólnej wysokości 65000. - złp. wobec czego do podziału majątku ojcowskiego pozostaje złp. 72691. - złp. na dobrach Chełmo; czwarta część tej sumy należy się siostrom, czyli razem 18172. - czyli po 9086. - złp. na każdą z sióstr z ojcowizny. Spadek po matce należy podzielić na pięć równych części czyli po 13000. - złp. na każdą głowę (Dw. 150; Rel. C. Posnan. 1790, T. 634, k. 231).

 

Teki Dworzaczka.

Florjan Borzęcki, s[yn] Damazego z Marjanny de Figitty, ol[im/już nieżyjącego] Pawła B[orzęckiego] i Konst[ancji] Boguckiej nepos [wnuk] z [I/jednej strony] i Marjanna Szczaniecka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Franciszka z Łagowca S[zczanieckiego]. podczaszego i sędziego surrog. gr[odzkiego] pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Ludwiki Łąckiej z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożyw[ocie] (Dw. 17714; poznańskie, inskrypcje 1790, f. 166, nr. 1367).

 

Teki Dworzaczka.

Ignacy podkomorzy JKMci, Michał i Dominik, Sczanieccy, s[ynowie] ol[im/już nieżyjącego] Franciszka z Łagowca Scz[anieckiego] podczaszego i sędziego surrog. woj[ewództwa] pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Ludwiki z Łąckich, dziedzice części Chełmna p[owiat] pozn[ański] (f. 552). Ich siostra rodz[ona] Marjanna z Scz[anieckich] ż[ona] Florjana Borzęckiego. Dobra ich Ch[ełno] oszac[owano] na 170000 złp. (Dw. 17815, poznańskie, inskrypcje 1790, f. 553, nr. 1367).

 

Teki Dworzaczka.

Jadwiga Sokolnicka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] S[okolnickiego], ż[ona] Hilarego Borzęckiego, kwit[uje] Pawła S[okolnickiego] brata swego rodz[onego] dz[iedzic]a d[óbr] Starogród, Dzierżanów i Ryczywół, z sum posagowych (Dw. 17682, poznańskie, inskrypcje 1790, f. 60v, nr. 1367).

 

Teki Dworzaczka.

Róża Walknowska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Franc[iszka] sędziego z[iem]s[kiego] kalis[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Marcj[anny] Zbijewskiej, ż[ona] Wita Modesta Pomorskiego kwit[uje] Hilarego Borzęckiego, z 39802 złp. swych posag[owych] na d[obrach] Targoszyce zabezp[ieczonych] (Dw. 17808, poznańskie, inskrypcje 1790, f. 502, nr. 1367).

 

Teki Dworzaczka.

1790 [roku], 10 [5/maja] Katarzyna z Kiełczewskich Borzęcka cześnikowa chełmska (Dw. 37428; Koło - Bernardyni, 1790).

 

Teki Dworzaczka.

G[enerosa/urodzona] Katarz[yna] Rudzewicz, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Aleks[andra] R[udzewicza] z ol[im/już nieżyjącej] Marj[anny] Borzęckiej, ż[ona] G[enerosus/urodzonego] Józefa Jakubowskiego pisarza z[iem]s[kiego] poznań[skiego] s[umę] 800 złp. z d[óbr] Siedleczko przeniesione na d[obra] Mrowiniec, ceduje synowi Józefowi J[akubowskiemu], dla edukcji (Dw. 17945, poznańskie, inskrypcje 1791, f. 211, nr. 1368) [bezczelny fałsz, stwierdzony urzędowo przez Lekszyc.].

 

Teki Dworzaczka.

Katarzyna Borzęcka, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Ant[onim] Złotnickim c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Marcina Borz[ęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Heleny Łubieńskiej, żony [1-o/primo] v[oto] ol[im/już nieżyjącego] Tomasza Milewskiego, [2-o/secundo] v[oto] Marcina Borz[ęckiego] kwit[uje] wdowę i spadkob[ierców] ol[im/już nieżyjącego] Anton[iego] Sroczyńskiego, tj. Rozalię z Mil[ewskich], c[órkę] o[lim/już nieżyjącego] Tom[asza] Mil[ewskiego] i Heleny Łubieńskiej [1-o/primo] v[oto] zrodz[oną] siostrę swoją przyrod[nią] matkę, oraz dzieci jej ze sprawy (Dw. 8359; kaliskie - inskrypcje 1791, f. 135v, nr. 231).

 

Teki Dworzaczka.

1792 [roku], 7 [XI/listopada] (Pniewy) G[enerosus/urodzony] Jan Szaniawski mł[odzian] [x/ślub] Teresa Borzęcka V[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] J[aśnie] Maks[ymilian] Mielżyński dz[iedzic] Pniew i J[aśnie] D[dominus/pan] Sczaniecki dz[iedzic] Chełmu (Dw. 9827; LB Pniewy, 1792).

 

Teki Dworzaczka.

1792 [roku], 29 [VII/lipca] (Grąbków) Jakub Kajetan Józef, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] poprz[ednio] [Franc[iszka] i Kat[arzyny]] Budziszewskich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Hilary Borzęcki dz[iedzi]c Targoszyc i M[agnificus/wielmożna] Franc[iszka] Jaraczewska dz[iedziczk]a Płaczkowa (Dw. 46422; LB Jutrosin, 1792).

 

Teki Dworzaczka.

1793 [roku], 9 [VI/czerwca] (Kromolice) cerem[onia] Stanisław Paweł Bonawentura, s[yn] poprz[ednio] [Walentego i Weroniki ze Zbijewskich] J[aśnie] D[dominus/państwa] Modlibowskich, [urodzony] 9 [V/maja] ch[rzczony] 20 [V/maja], as[y]s[ta]: M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Paweł Sokolnicki, Kat[arzyna] z Sokoln[ickich] Budziszewska, Franc[iszek] Budziszewski, Jadwiga z Sokol[nickich] Borzęcka, Hilary Borzęcki, v[irgo/dziewica] Tekla Sokol[nicka] (Dw. 47726; LB Wielowieś, 1793).

 

Teki Dworzaczka.

1793 [roku], 10 [XI/listopada] (Lut[ogniew]) P. M[agnificus/wielmożny] Feliks Giżycki chorążego wołyńskiego i sędziego krzemienieckiego syn centurio [dowódcy legionu] wojsk kor[onnych] [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Zuzanna Sokolnicka c[órka] P. M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Nep[omucena] konsyl[iarza] woj[skowego] kalis[kiego]. [Świadkowie:] P. M[agnificus/wielmożny Hilary Borzęcki dz[iedzi]c Targoszyc i P. M[agnificus/wielmożny] Jakub Siemiątkowski dz[iedzic] Zalesia (Dw. 54649; LB Lutogniew, 1793).

 

Teki Dworzaczka.

1794 [roku], 3 [10/października] [+/zmarł] X[iądz] Kazimierz Borzęcki kanonik środz[ki], l[at] 63 (Dw. 21969; LB Śrem, 1794).

 

Teki Dworzaczka.

1796 [roku], 12 [VI/czerwca] [+/urodzony] 19 [V/maja] Bernard Antoni s[yn] G[enerosus/urodzonego] Józefa Kwaśniewskiego ekonom[a] benick[iego] i Teofili z Chociszewskiech. [Świadkowie:] P. G[enerosus/urodzona] M[agnificus/wielmożna] D[ominus/pani] Jadwiga z Sokolnickich Borzęcka i P. G[enerosus/urodzony] M[agnificus/wielmożny] D[ominus/pan] Łukasz Sokoln[icki] z Starygrodu (Dw. 45415; LB - Benice, 1796).

 

Teki Dworzaczka.

1796 [roku], 11 [VI/czerwca] (Grąbków) Małgorzata Jadwiga, c[órka] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Franc[iszka] Budziszewskiego i M[agnificus/wielmożnej] D[dominus/pani] Kat[arzyny] z Sokolnickich dz[iedzi]ców G[rąbkowa] v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Józef B[udziszewski] wd[owiec], pos[esor/dzierżawca] Orpiszewa, regens [zarządzający kancelarią konsystorską] cubicularius i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Jadwiga Borzęcka wd[owa] dz[iedziczka] Targoszyc (Dw. 46430; LB Jutrosin, 1796).

 

Teki Dworzaczka.

1797 [roku], 0[11?] [2/lutego]. G[enerosus/urodzony] Maurycy Borzęcki posesor [dzierżawca] dóbr Pniewy [x/ślub] N[obilis/szlachetna] Juljanna Czoch[ron] (?) v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Jan Szaniawski, Florjan B[orzęcki], Maciej Willant (Dw. 2347; LB Czarnków, 1797).

 

Teki Dworzaczka.

1797 [roku], 5 [11/listopada] (Dw[ór] Chwaliszewski) Jadwiga Urszula, [urodzona] 31 [października], c[órka] poprzednio] M[agnificus/wielmożnie] G[enerosus/urodzonych] Gątkiewiczów [Tomasza Gąntkiewicza i Karoliny z Korytowskich]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Nep[omucen] Korytowski i M[agnificus/wielmożna] Jadwiga Borzęcka (Dw. 56981; LB Sulmierzyce, 1797).

 

Teki Dworzaczka.

1798 [roku], 22 [II/lutego] (Dw[ór] Targoszyce) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Tadeusz Swinarski kapit[an] w[ojsk] król[ewskich]; obecny przy ślubie G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jan Nepomucen Korytowski mł[odzieniec] chor[ąży] w[ojsk] kor[onnych], l[at] 48 (s[yn] Piotra i Ewy z Rokossowskich) [x/ślub] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Jadwiga Teresa z Sokolnickich Borzęcka wd[owa] po Hilarym B[orzęck]im, c[órka] Kaz[imierza] i Kat[arzyny] z Walk(n)owskich S[okolnicki]ch l[at] 49 (Dw. 47577; LB Wyganów, 1798).

 

Teki Dworzaczka.

1799 [roku], 19 [XI/listopada] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Florjan Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Witosławia, wd[owiec] [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] Róża z Stempczyńskich wd[owa] po Stanisł[awie] Rudnickim posesorka [dzierżawczyni] O[borzysk]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Jan Dambrowski pos[esor/dzierżawca] Pijanowa etc. (Dw. 50637; LB Oborzyska, 1799).

 

Teki Dworzaczka.

1800 [roku], 19 [11/listopada]. M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Florjan Borzęcki wd[owiec], ze wsi Witosław l[at] 36 [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Róża Rudnicka wd[owa] ze wsi Obozysk[a] l[at] 55 (Dw. 2880; LB Drzeczkowo, 1800).

 

Teki Dworzaczka.

1800 [roku], 1 [III/marca] (Sokołowo) ch[rzest] M[agnificus/wielmożny] Franciszek Borzęcki dz[edzi]c Sok[ołowa] i panna Marjanna siostra jego (Dw. 51665; LB Dłużyna, 1800).

 

Teki Dworzaczka.

1801 [roku], 10 [III/marca] (Sokołowo), ch[rzest] M[agnificus/wielmożny] Franc[iszek] Wilkoński pos[esor/dzierżawca] wsi Sniaty i Julianna Borzęcka c[órka] dziedziczki Sokołowa (Dw. 51666; LB Dłużyna, 1801).

 

Teki Dworzaczka.

1801 [roku], 12 [VII/lipca] (Dw[ór] Sokołowo) I[aśnie] D[dominus/pan] Franciszek Wilkoński pos[esor/dzierżawca] wsi Sniaty l[at] 30 [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Marjanna Borzęcka c[órka] dziedziczki Urszuli B[orzęcki]ej, l[at] 25. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Xawery Chłapowski b[yły] stol[nik] król[ewski] dz[iedzi]c Śmigla i I[aśnie] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan]] Swięcicki dz[iedzi]c Siekowa (Dw. 51677; LB Dłużyna, 1801).

 

Teki Dworzaczka.

1802 [roku], 4 [V/maja] (Dw[ór] Sokołowski), [urodzony] 2 [maja], Florjan Jan Nep[omucen], s[yn] M[agnificus/wielmożnego] Franc[iszka] Wilkońskiego pos[esora/dzierżawcy] Sniat i Marjanny. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożna] Urszula Borzęcka dz[edzicz]ka Sokołowa i matka tej Marjanny (Dw. 51668; LB Dłużyna, 1802).

 

Teki Dworzaczka.

1802 [roku], 11 [X/października] (Sokołowo), ch[rzty] Wincenty Wilkoński pos[esor/dzierżawca] Szczepankowa i Julianna Borzęcka dz[edzicz]ka Sokołowa (Dw. 51669; LB Dłużyna, 1802).

 

Teki Dworzaczka.

1803 [roku], 27 [IV/kwietnia] (Sokołowo) ch[rzest] M[agnificus/wielmożny] Stanisław Kostka Zabłocki dz[iedzai]c Sokoł[owa] i Julianna Borzęcka poses[orka/dzierżawczyni] Charbielina (Dw. 51670; LB Dłużyna, 1803).

 

Teki Dworzaczka.

1803 [roku], 26 [III/marca] (Dw[ór] Sokołowski) [zmarła] M[agnificus/wielmożna] Urszula z Boleszów Borzęcka dziedziczka Sok[ołowa], Harbielina, Trzebidza, poch[owana] u Reform[atorów] w Osieku l[at] 80, [zmarła] nagle (Dw. 51683; LB Dłużyna, 1803).

 

Teki Dworzaczka.

1803 [roku], 21 [6/czerwca] (Chełmno) poch[owany na] cm[entarzu] N[obilis/szlachetny] Maciej Borzęcki, wd[owiec] przez 6 lat na łask[awym] chlebie we dw[orze] Ch[ełmno], [+/zmarł] 19 [czerwca]. po 2 let[niej] chorobie l[at] 65 (Dw. 60590; LB Pniewy, 1803).

 

Teki Dworzaczka.

1804 [roku], 15 [V/maja] (Targoszyce Dw[ór]) Zofja Nepom[ucena] [urodzona] 15 [maja], c[órka] D[dominus/państwa] Michała Bąkowskiego (s[yna] ol[im/już nieżyjącego] D[dominus/pana] Andrzeja i Agnieszki z Pniewkowskich) i Zofji z Swieykowskich (c[órki] ol[im/już nieżyjącego] D[dominus/pana] Sebast[iana] i Reginy z Nowakowskich). [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Walenty Modlibowski szambel[an] J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Urszula z Sokolnickich Borzęcka v[irgo/dziewica] (!) (Dw. 47552; LB Wyganów, 1804).

 

Teki Dworzaczka.

1806 [roku], 27 [7/lipca] G[enerosus/urodzony] Antoni Dobiejewski mł[odzian] 48 l[at] [x/ślub] Juljanna Borzęcka v[irgo/dziewica] l[at] 38, oboje z Pozn[ania]. [Świadkowie:] Adam Loga i k[rew]ni (Dw. 31905; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1806).

 

Teki Dworzaczka.

1808 [roku], 31 [1/stycznia] (Szk[aradowo]) Antoni Ignacy, [urodzony] 25 [stycznia], s[yn] J[aśnie] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Franciszka Garczyńskiego pułk[ownika] w[ojsk] pol[skich] dz[iedzi]ca szk[aradowskiego] i Katarzyny z Radolińskich. [Świadkowie:] J[aśnie] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Stefan G[arczyński] konsyl[iarz] pow[iatu] krotosz[yńskiego] dz[iedzi]c Szelejewa i G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Urszula Borzęcka z Targoszyc i M[agnificus/wielmożny] Jan Nep[omucen] Korytowski z Targoszyc (Dw. 57056; LB Szkaradowo, 1808).

 

Teki Dworzaczka.

1813 [roku], 25 [11/listopada] G[enerosus/urodzony] Stefan Borzęcki mł[odzian] [lat] 27 [x/ślub] Febronja Xawera Gozimirska v[irgo/dziewica] [lat] 41. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr Olrych, sędzic krym., G[enerosus/urodzony] Józef Kołodziejewski (Dw. 31922; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1813).

 

Teki Dworzaczka.

1815 [roku], 19 [11/listopada]. (Niedźwiady) M[agnificus/wielmożny] Ananjasz Gozimirski mł[odzian] l[at] 37 [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Prakseda Moszczyńska v[irgo/dziewica] l[at] 18. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Józef G[ozimirski], Stef[an] Borzęcki, Maksymiljan M[oszczyński] (Dw. 27287; LB Kołdrąb, 1815).

 

Teki Dworzaczka.

1820 [roku], 3 [5/maja]. G[enerosus/urodzony] Winc[enty] Borzęcki b[yły] podpor[ucznik] [1-go/pierwszego] p[ułku] piech[oty] lin[iowej] w[ojska] pol[skiego] z par[afii] sulmierzyckiej [x/ślub] G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Stan[isława] Gozimirska skarbnianka kaliska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Stefan B[orzęcki], G[enerosus/urodzony] Maksymilian] Konarski, on [lat] 33, ona [lat] 40 (Dw. 31949; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1820).

 

Teki Dworzaczka.

1821 [roku], 21 [4/kwietnia] poch[owana na] cm[entarzu] G[enerosus/urodzona] Stanisława z Godzimirskich Borzęcka ż[ona] G[enerosus/urodzonego] Wincentego Borzęc[kiego] 18 [kwietnia] [+/zmarła] l[at] 50 (Dw. 31818; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1821).

 

Teki Dworzaczka.

1821 [roku], 20 [2/lutego]. (Grzybowo Zak[ościelne]) Uczc[iwy] Stanisław Borzęcki wd[owiec], l[at] 54, zaśl[ubił] G[enerosus/urodzoną] Michalinę Mańkowską, c[órkę] G[enerosus/urodzonego] Krescentego i Katarzyny z Węgorzewskich, V[irgo/dziewicę] l[at] 28. [Świadkowie:] św[adkowie] nieszl[achetni] (Dw. 39524; LB Gniezno - Św. Michał, 1821).

 

Teki Dworzaczka.

1822 [roku], 14 [VII/lipca] Bolesław Maksymilian Stefan (ur[odzony] 9 [lipca]), s[yn] G[enerosus/urodzonego] Ignacego Dzierżanowskiego dziedzica Dębłowa i Marjanny z Grabskich. [Świadkowie:] Stefan Borzęcki sędzia z[iem]s[ki] i Jadwiga Borzyńska, as[y]s[ta] Maks[ymilian] Konarski sędzia krym., Paula Konarska, Ignacy Putiatycki kap[itan] w[ojska] p[olskiego], Florentyna Gozimirska (Dw. 29064.; LB Poznań, Św. Marcin, 1822).

 

Teki Dworzaczka.

1824 [roku], 11 [II/lutego] [+/zmarła] S[iostra] Marianna Borzęcka w Krak[owie] (Dw. 36102; Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki, 1824.

 

Teki Dworzaczka.

1825 [roku], 30 [5/maja]. [urodzony] (Popowo Tomkowe) Felicjan, s[yn] Celestyna Jarątowskiego i Teofili z Binertów, ekonomów, stanu szlach[eckiego]. [Świadkowie:] Ur[odzony] Wiktor Moszczyński, s[yn] dziedzica z Niedźwiady i Febronia Borzęcka z Popowa (Dw. 27317; LB Kołdrąb, 1825).

 

Teki Dworzaczka.

1836 [roku], 25 [9/września]. ur[odzony] w Gn[ieźnie], chrzcz[ony] 2 [10/października]. Wacław Ludomił, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Feliksa (Szczęsnego) de Janiszewskiego i G[enerosus/urodzonej] Teresy Sulerzyskiej, dziedziców dóbr Mielno. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Edmund Krynkowski z Popowa Tomkowego i G[enerosus/urodzona] Febronia Borzęcka z Popowa Tomkowego (Dw. 39101; LB Gniezno - Św. Trójca, 1836).

 

Teki Dworzaczka.

1840 [roku], 3 [8/sierpnia] [+/zmarła] (Oł[obok] kl[asztor]) Kazimiera Borzęcka l[at] 71, reg. św[iętego] Bernarda zakonnica (Dw. 59975; LB Ołobok, 1840).

 

Teki Dworzaczka.

1845 [roku], 15 [9/września] (Popowo Tomkowe) [+/zmarł] Stefan Borzęcki l[at] 59, dz[iedzic] dóbr, hydrops (Dw. 27324; LB Kołdrąb, 1845).

 

Teki Dworzaczka.

1846 [roku], 13 [10/października] M[agnificus/wielmożny] Edmund Krynkowski pos[esor/dzierżawca] Ujazdu wd[owiec] [x/ślub] Wiktorja Borzęcka panna, z Popowa Tomkowego. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Klemens Szczaniecki, Krynkowski, G[enerosus/urodzony] Antoni Łubieński (Dw. 27315; LB Kołdrąb, 1846).

 

Teki Dworzaczka.

Aniela Markowska, c[órka] poprz[ednio] Zenona i Klary, [Markowskich] ok[oło] 1817 [roku] [urodzona], zamieszk[ała] w Napruszewie 1837 [roku], 1837 [roku] 21 [5/maja] [poślubiła] Józefa Rawicz-Rojka komornika Tryb[unalskiego] Kalis[kiego] zamieszkałego w Kaliszu, ok[oło] 1803 [roku] urodzonego w Kęcerzynie (w par[afi] Bierzwienna pow[iat] Koło), syna Jana i Heleny Rojków. [Świadkowie:] Franciszek Markowski dzierż[awca] Giewartowa, brat stryj[eczny], ok[oło] 1811 [roku] urodzony i Rafał Mniewski, ok[oło] 1775 [roku] urodzony, dziedzic Sienna, wuj Anieli. Dzieci Józefa i Anieli: Franciszek-Walenty Rojek, urodzony Kalisz 1838 [roku] 13 [2/lutego], ch[rzest] 1838 [roku] 10 [5/maja], ch[rzest] uzup[ełniający] Naprusz.1848 [roku] 2 [I/stycznia] Aniela Józefa Teofila Rojek, urodzona Kalisz 1847 [roku] 4 [9/września], uzup[ełniający] Naprusz[ewo] 1848 [roku] 2 [1/styczmia]. Chrzestni [1-go/pierwszego]: Franc[iszek] Jackowski i Magdal[ena] Borzęcka [2-ej/drugiej] Wojc[iech] Bieniecki dz[iedzic] Napr[uszewa] z ż[oną] Franciszką August[yną] i Teofila Modlińscy, Edward i Józefa Mittelstaedt, dzierżawcy Naprusz[ewa] (Dw. 33267; LB Giewartowo, 1848).

 

Teki Dworzaczka.

1848 [roku], 9 [lutego]. ur[odzona] w Gn[ieźnie] ochrzcz[ona] 28 [lutego]. Stefania Apolonia, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Edmunda Krynkowskiego i G[enerosus/urodzonej] Wiktorii Borzęckiej, dziedziców wsi Popowo Tomkowe [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Konstanty Zabłocki z Cierlina, G[enerosus/urodzona] Febronia Borzęcka (Dw. 39102; LB Gniezno - Św. Trójca, 1848).

 

Teki Dworzaczka.

1853 [roku], 2 [XI/listopada] (Boguszyn) M[agnificus/wielmożny] Aleks[ander] Hofman wd[owiec] l[at] 48, doktor w Sremie [x/ślub] Nepomucena Emilja Borzęcka v[irgo/dziewica] [lat] 22. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Ludwik Sczaniecki i Artakserkses Rekowski (Dw. 47295; LB Panienka, 1853).

 

Teki Dworzaczka.

Pozn[ań]. 28 [VII/lipca 1875 roku]. W Brzostowie 27 [VII/lipca] [1875 roku] [+/zmarł] pułk[ownik]. b[yłych] w[ojsk] p[olskich] Józef Borzęcki (z czasów powst[ania] 1830-1831). (Dw. 2600; Dziennik Poznański, 1875, nr 170).

 

Teki Dworzaczka.

Józ[ef] Borzęcki 27 [VII/lipca] [1875 roku] ]+/zmarł] w Taczanowie B[yły] pułk[ownik] w[ojsk] p[olskich]. Pogrz[eb] w Brostkowie. Żona i córka. (Dw. 2607; Dziennik Poznański 1875, nr 171).

 

Teki Dworzaczka.

Pozn[ań] 2 sierp[nia] [1881 roku]. Wzmianka, że w tut[ejszym] sądzie okr[ęgowym] znajduje się od przeszło 56 lat 12 testam[entów] dotąd niepublikowanych. Wymien[ieni] testatorzy: ...radczyni sądu ziemiań[skiego] Borzęcka z Gozimirskich. (Dw. 3927; Dziennik Poznański 1881, nr 175).

 

Teki Dworzaczka.

Kat[arzyna] Borzęcka z d[omu] Borzęcka 17 [VIII/sierpnia] [1883 roku] [+/zmarła] w [wieku] [lat] 82 po 3 tyg[odniach] ciężk[iej] chor[oby]. Wdowa po pułk[owniku] b[yłych] w[ojsk] p[olskich]. Przenies[iona] z Garbów do par[afi] w Spławiu. Rodzina (pod Swarzędziem) (Dw. 4688; Dziennik Poznański 1883, nr 188).

 

Teki Dworzaczka.

W Warsz[awie] 11 [VI/czerwca] [1887 roku] [+/zmarł] rzecz[ywisty] radca stanu i senator Tadeusz Borzęcki, l[at] 87. Do służby rząd[owej] wstąpił w 1823 [roku]. (Dw. 6094; Dziennik Poznański 1887, nr 134).

 

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY