RĘKOPISY I STARODRUKI

 

            Zbiór rękopisów, starodruków, pamiętników i herbarzy zawierających informacje o Borzęckich i ich majątkach.

 

 

BIBLIOGRAFIA POLSKA

 

Eugeniusz Borzęcki - ur. 1864 r., doktor medycyny, prymariusz szpitala Św. Łazarza w Krakowie, w latach 1903-1905 sekretarz, a w 1908 r. prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Zmarł w 1916 r. Pochowany na cmentarzu Rakowickim w grobie rodziny Gorzkowskich.

Hieronim (Jeremi) Borzęcki - historyk, pedagog, wzmiankowany w 1748 r.

Hieronim Borzęcki - strażnikowic brzeski, ksiądz, przełożył z języka francuskiego książkę pt. "Zbiór krótki historii egipskiej i kartageńskiej", wydaną w Grodnie w 1776 r., w 1778 roku wykładowca w Akademii Wileńskiej.

Konstanty Borzęcki - student botaniki w latach 1919-1924. W 1919 r. wydał pracę naukową na temat botaniczny.

Salomea Borzęcka - w 1826 roku w jednym z kalendarzy zamieściła artykuł.

Tadeusz Borzęcki – Dr. Naczelnik Biura Sanitarno-Kolejowego (fotografia)

ŹRÓDŁA

ESTREICHER K. : Bibliografia Polska. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera.

 

 

Akt nadania datowany w Warszawie dnia 10 października 1447 roku.

           Anna, wdowa po Bolku, księżna mazowiecka nadaje Janowi Borzęckiemu [Borzanczskiemu], kanonikowi i altaryście (opiekun ołtarza - odpowiednik ministranta) kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie, pomieszczenie w domu mansjonarzy w zamian za odstąpiony plac między szpitalem św. Ducha a klasztorem augustianów.

Jan Borzęcki. Kanonik, opiekun ołtarza kolegiaty św. Jana Chrzciciela, właściciel placu położonego pomiędzy szpitalem Św. Ducha i klasztorem Augustianów w Warszawie.

Źródła: Akt nadania. Anna, wdowa po Bolku, księżna mazowiecka nadaje Janowi Borzęckiemu [Borzanczskiemu], kanonikowi i altaryście kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie, pomieszczenie w domu mansjonarzy w zamian za odstąpiony plac między szpitalem św. Ducha a klasztorem augustianów. Warszawa : 1447. Archiwum Akt Dawnych, sygn. 1/1/Q/-/1515.

 

 

Oblata plenipotencji w księgach grodzkich lubelskich

Aleksandra i Eufrozyny z Ostroga Zasławskich...

datowany w Lublinie, dnia f 5 p Dom. Cantate prox. 1622 roku.

Podpis: Marcin. Burgrabia lubelski.

Źródła: Oblata plenipotencji w księgach grodzkich lubelskich Aleksandra i Eufrozyny z Ostroga Zasławskich... Lublin : 1622. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXIV 54, S. 297.

 

 

Odpis relacji woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim..

datowana w Lublinie, w 1624 roku.

Podpis: Marcin Borzęcki. Burgrabia lubelski.

Źródła: Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin : 1624. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXVI 76, S. 441.

 

 

Odpis relacji woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim..

datowana w Lublinie, w 1624 roku.

Podpis: Marcin Borzecki. Burgrabia lubelski.

Źródła: Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin : 1624. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXVI 76, S. 443.

 

 

Odpis relacji woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim..

datowana w Lublinie, w 1624 roku.

Podpis: Marcin Borzęcki. Burgrabia lubelski.

Źródła: Relacja woźnego generalnego Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin : 1624. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXVI 76, S. 445-448.

 

 

Odpis oblaty plenipotencji w grodzie lubelskim przez Mikołaja Firleja z Dąbrowicy...

datowany w Lublinie, dnia f 4 p. Dom. Jubilate prox 1625 roku.

Podpis: Marcin. Burgrabia lubelski.

Źródła: Oblata plenipotencji w grodzie lubelskim przez Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin : 1625. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXV 53, S. 323.

 

 

Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim

przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja...

datowany w Lublinie, dnia f 6 ante f st. Simonis et judae.

Podpis: Marcin. Burgrabia lubelski.

Źródła: Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja... Lublin : b.r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXIII 83, S. 671-673.

 

 

Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez

Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja z Dąbrowicy...

datowany w Lublinie, dnia f 6 ante f st. Simonis et judae.

Podpis: Marcin Borzęcki. Burgrabia lubelski.

Źródła: Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin : b.r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXIII 83, S. 667-669.

 

 

Glejt dla Urszuli z Ossolina Kalinowskiej, oboźnej koronnej i Waleriana Leszczyńskigo

od Anny z Obodna Piotrowej Sulimirskiej, łowczyny bracławskiej, s.v. Borzęckiej,

wojskiej bełskiej datowany w Warszawie, dnia 21 maja 1664 roku.

            Glejt urodzonej Urszuli z Ossolina Kalinowskiej, oboźnej koronnej i Walerianowi Leszczyńskiemu na wieczną banicję w trybunale lubelskim od urodzonej Anny z Obodna Piotrowej Sulimirskiej, łowczyny bracławskiej, a wtórego małżeństwa Borzęckiej, wojskiej bełskiej, na terminie zachowałym po nakazanych inkwizycjach in contumaciam otrzymaną ad 6.

Źródła: Glejt dla Urszuli z Ossolina Kalinowskiej, oboźnej koronnej i Waleriana Leszczyńskigo od Anny z Obodna Piotrowej Sulimirskiej, łowczyny bracławskiej, s.v. Borzęckiej, wojskiej bełskiej. Metryka Koronna, Księga Sigillat, 1664. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. 8, K. 15v [Mf 11237].

 

 

Nominacja dla Stanisława Borzęckiego na stanowisko łowczego bracławskiego

datowana w Warszawie, dnia 11 czerwca 1667 roku.

            Venatoriatus Bracłaviensis obitu generosi Martini Liniewski, venatoris Bracłaviensis, vacans generoso Stanislao Borzecki, militi, confertur.

Źródła: Nominacja dla Marcina Borzęckiego na stanowisko wojskiego kijowskiego po zmarłym Pawle Borzęckim. Metryka Koronna, Księga Sigillat, 1671. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. 11, K. 138 [Mf 11240].

 

 

Nominacja dla  Marcina Borzęckiego na stanowisko wojskiego kijowskiego

po zmarłym Pawle Borzęckim datowana w Warszawie, dnia 18 lutego 1671 roku.

            Tribunatus Kiioviensis morte generosi olim Pauli Borzęcki vacans generoso Martiano Borzęcki confertur.

Źródła: Nominacja dla Stanisława Borzęckiego na stanowisko łowczego bracławskiego. Metryka Koronna, Księga Sigillat, 1667. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. 10, K. 79 [Mf 11239].

 

 

Kontrakt dzierżawy dóbr Łętownia i Chrobacze,

datowany w Krakowie dnia 13  lutego 1692 roku.

Franciszek Borzęcki kapitan Artylerii Koronnej Jego Królewskiej Mości zawarł kontrakt ze Stanisławem Ferdynandem z Porębu  i Katarzyną z Tęczyna małżonkami Przerębskimi dziedzicami dóbr Łętownia i Chrobacze położone w Powiecie Szczyrzyckim Województwo Krakowskie, wziął te dobra w posesję z dworem, folwarkiem, wszystkimi należacymi do tych dóbr własnościami, gruntami, rolami, polami, lasami, łąkami, pastwiskami, karczmami, browarem, młynami, stawami, sadzawkami, poddanymi i ich powinnościami, czynszami, daninami, robociznami i wszystkimi z tych dóbr dochodami, pożytkami, przynależnościami i przyległościami za sumę zastawną 30000 złotych w monecie płatnych w ciągu dwóch lat od chwili zawarcia kontraktu. Może on i jego sukcesorzy trzymać te dobra w zastawie ale bez możliwości odstąpienia lub zastawu innym osobom. W Krakowie dnia 13 lutego 1692 roku.

Źródła: Kontrakt pomiędzy Penem Stanisławem Ferdynandem z Przerembu i Katarzyną z Tęczyna Przerembskimi Podczaszemi Mielnickiemi a Panem Franciszkiem Borzęckim kapitanem Jego Królewskiej Mości kommissarzem Artyleryey Koronney o dzierżawę wsi Łętownia i Chrobacze. W: Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich. Archiwum Przerębskich. Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy. Kraków : 1692. Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 29/639/0/2.15/177.

 

 

Laudum Seymiku,

 datowane 19 kwietnia 1697.

Sejmik przedsejmowy (przed elekcją) w dniu 19 kwietnia 1697 roku.
Na posłów sejmu walnego obrano m. in. Aleksandra Borzęckiego, łowczego płockiego; Marcina Franciszka Borzęckiego, sędziego ziemskiego chełmskiego.
Podstawą zwołania sejmiku był uniwersał prymasa z 28 marca 1697 roku.
Źródło: APL CChR 8/20335, k. 66-69 (laudum), 79-82 (laudum-kopia, k. 136-137v (laudum), 144-147v (laudum-kopia).

Źródła: BONDYRA W. : Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762. Rocznik Chełmski. 1996, T. 2, S. 341-358.

 

 

Laudum Seymiku,

 datowane 20 sierpnia 1703.

Sejmik elekcyjny podsędka ziemskiego w dniu 20 sierpnia 1703 roku.
Obrano kandydatów na ziemskie urzędy sędziowskie. Był wśród nich m. in. Aleksander Borzęcki, wojski płocki.
Podstawą zwołania sejmiku był uniwersał wojewody ruskiego J. S. Jabłonowskiego z dnia 26 lipca 1703 roku.
Źródło: APL CChR 13/20340, k. 147 (laudum).

Źródła: BONDYRA W. : Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762. Rocznik Chełmski. 1996, T. 2, S. 341-358.

 

 

Laudum Seymiku,

 datowane 23 marca 1706.

Sejmik konfederacki w dniu 23 marca 1706 roku.
Marszałek: Aleksander Borzęcki, wojski płocki.
Źródło: APL CCrasnost.R 28/19747, k. 292-293 (laudum).

Źródła: BONDYRA W. : Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762. Rocznik Chełmski, 1996, T. 2, S. 341-358.

 

 

Laudum Seymiku,

 datowane 27 kwietnia 1706.

Sejmik konfederacki w dniu 27 kwietnia 1706 roku.
Marszałek: Aleksander Borzęcki.
Podstawą zwołania sejmiku była limita poprzedniego sejmiku z dnia 23 marca 1706 roku.
Źródło: APL CChR 116/20201, k. 303v-304v (laudum).

Źródła: BONDYRA W. : Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762. Rocznik Chełmski, 1996, T. 2, S. 341-358.

 

 

Laudum Seymiku,

 datowane 20 kwietnia 1711.

Sejmik gospodarski w dniu 20 kwietnia 1711 roku.
Marszałek: Franciszek Marcin Borzęcki.
Źródło: APL CChR 117/20202, k. 58-60v (laudum).

Źródła: BONDYRA W. : Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762. Rocznik Chełmski, 1996, T. 2, S. 341-358.

 

 

Laudum Seymiku,

 datowane 8 października 1715.

Sejmik (zjazd) w dniu 8 października 1715 roku.
Marszałek: Józef Konstanty Borzęcki.
Podstawą zwołania sejmiku była limita poprzedniego sejmiku z 10 września 1715 roku.
Źródło: APL CChR 120/20205, k. 459-460v (laudum).

Źródła: BONDYRA W. : Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762. Rocznik Chełmski, 1996, T. 2, S. 341-358.

 

 

Akt zastawu wsi Szuwsko i Więzownica u Antoniego Borzęckiego

datowany w Warszawie, dnia 10 maja 1735 roku.

Antoni. Sędzia ziemski przemyski. W dniu 10 maja 1735 roku wziął w zastaw od Ostrogskich i Sanguszków wsie Szuwsko i Więzownica za pożyczkę 75000 złotych polskich.

Źródła: Akt zastawu wsi Szuwsko i Więzownica u Antoniego Borzęckiego. Warszawa : 1735. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 212 20, S. 1-4.

 

 

Akt dzierżawy wsi Pełkinie przez Antoniego Borzęckiego

datowany w Kolbuszowej, dnia 3 maja 1736 roku.

Antoni. W 1735 roku sędzia ziemski przemyski. W dniu 1736 roku wziął w dzierżawę od Ostrogskich i Sanguszków wieś Pełkinie za 48245 złotych polskich.

Źródła: Akt dzierżawy wsi Pełkinie przez Antoniego Borzęckiego. Kolbuszowa : 1736.. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 213 2, S. 1-3.

 

 

ACADEMIAE MARIANAE, ILLUSTRISSIMO DOMINO D. ADALBERTO SIEMIENSKI,

REFERENDARIO REGNI, CAPITANEO DĘBOVECENSI ETC. EJUSQ;

DE BORZĘCKIE FRANCISCAE SIEMIENSKA, CONSORTI...

            ...Illustrissimo Domino D. Adalberto Siemienski, Referendario Regni, Capitaneo Dębovecensi etc. Ejusq; De Borzęckie Franciscae Siemienska, Consorti...

Źródła: Academiae Marianae, Illustrissimo Domino D. Adalberto Siemienski, Referendario Regni, Capitaneo Dębovecensi etc. Ejusq; De Borzęckie Franciscae Siemienska, Consorti. 1757. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 30703 I.

 

MOWA J. W. JMCI PANA BORZĘCKIEGO STAROSTY DOŁHAŃSKIEGO,

DELEGOWANEGO OD STANOW RZECZYPOSPOLITEY DO DONIESIENIA

O SZCZĘSLIWYM Y IEDNOMYSLNYM OBRANIU ZA KROLA Y PANA,

NAYIAŚNIEYSZEGO STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO

W ROKU 1764. W WARSZAWIE MIANA DNIA 7. MIESIĄCA WRZESNIA.

[Aleksander]. W 1764 roku, starosta dołżański, delegowany Stanów szlacheckich do poinformowania Stanisława Augusta Poniatowskiego o wyborze go na Króla Polski.

Źródła: Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego Starosty Dołhańskiego, Delegowanego od Stanow Rzeczypospolitey do doniesienia o szczęsliwym y iednomyslnym obraniu za Krola y Pana, Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1764. w Warszawie miana Dnia 7. Miesiąca Wrzesnia. Warszawa : Drukarnia Pijarów, 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-19415-IV [Mf 37178].

 

 

MOWA J. W. IMCI PANA , Z KOZARZEWA BORZĘCKIEGO

STAROSTY DOŁHAŃSKIEGO POSŁA NA SEYM CORONATIONIS

WOIEWODZTWA RUSKIEGO ZIEMI LWOWSKIEY, MIANA

NA SEYMIKU PRZEDKORONACYINYM W WISZNI-SĄDOWEY

DIE 29. OCTOBRIS ANNO 1764.

[Aleksander]. W 1764 roku, starosta dołżański, uczestnik sejmiku przedkoronacyjnego w Wiszni Sądowej, poseł na sejm koronacyjny z Ziemi Lwowskiej w województwie ruskim.

Źródła: Mowa J. W. Imci. Pana, z Kosarzewa Borzęckiego Starosty Dołhańskiego Posła na Seym Coronationis Woiewodztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey, miana na Seymiku Przedkoronacyinym w Wiszni-Sądowey die 29. Octobris Anno 1764. 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-19406-IV [Mf 37177].

 

 

MOWA J. W. JMCI PANA BORZĘCKIEGO STAROSTY DOŁHAŃSKIEGO,

POSŁA ZIEMI LWOWSKIEY UTRZYMUIĄCA KORONACYĄ W KRAKOWIE.

MOWA TEGOŻ JMCI, WYRAŻĄIĄCA ZŁE KONSEKWENCYE Z OBIERANIA

NA SEYMIKACH KANDYDATOW DO WAKUIĄCYCH URZĘDOW, WYNIKAIĄCE.

[Aleksander]. W 1764 roku starosta dołżański, Poseł Ziemi Lwowskiej.

Źródła: Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego, Starosty Dołhańskiego, Posła Ziemi Lwowskiey, utrzymuiąca Koronacyą w Krakowie. 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-18084-IV [Mf 37176].

 

 

DYARYUSZ SEYMU ELECTIONIS

MIĘDZY WSIĄ WOLĄ Y MIASTEM WARSZAWĄ

ODPRAWIONEGO

Aleksander Borzęcki. Starosta Dołzański Poseł Ruski.

Źródła: Dyaryusz Seymu Electionis Między Wsią Wolą y Miastem Warszawą odprawionego... Warszawa : Drukarnia J. K. MCIy Rzeczypospolitey Societatis Jesu, 1764. Biblioteka Narodowa sygn. SD XVIII.3.167.4 [Mf 107388]

 

 

Akt erekcyjny cerkwi parochialnej rusko-katolickiej tytułem Świętej Trójcy w Kisielach,

datowany w Czaplach dnia 22 sierpnia 1765 roku.

            Aleksander na Przyłuce etc. z Kosarzewa Borzęcki, podstoli wielki koronny, przemyski etc. starosta, wojsk koronnych rotmistrz. Każdemu, komu o tym wiedzieć będzie należało, nominatim jednak jaśnie wielmożnemu jegomości księdzu Felicjanowi Wołodkowiczowi, z Bożej i Stolicy Świętej Apostolskiej łaski arcybiskupowi i metropolicie kijowskiemu, halickiemu i całej Rusi protowonowi włodzimierskiemu i brzeskiemu biskupowi, archimandrycie kijowopieczarskiemu dermańskiemu, dubieńskiemu i świętokrzyskiemu opatowi, memu wielce mości panu i dobrodziejowi, przy oświadczeniu usług moich. Do wiadomości podaję, iż lubo dotąd we wsi Kisiele, dobrach moich dziedzicznych, w województwie bracławskim, powiecie winnickim leżących, przy cerkwi pod tytułem Świętej Trójcy wielebny ojciec Teodor Wróblewski bez przyzwoitej od dziedzica prezenty i funduszu zostawał, a chcąc, aby w dobrach moich chwała Boska cursum sui nieustannie miała, i mając sobie osobliwie zaleconego tegoż wielebnego ojca Teodora Wróblewskiego in spiritualibus doskonałość, z przykładnych obyczajów stanowi kapłańskiemu przyzwoitych, do tejże cerkwi za pasterza własnego mieć chcę i waszej archipasterskiej mości prezentuję, upraszając, abyś tegoż wielebnego ojca Teodora Wróblewskiego, a nie innego na toż beneficjum, jako do waszej archipasterskiej mości jurysdykcji należące, instalować raczył, zaleciwszy onemuż pilne staranie i czułość około dusz chrześcijańskich sobie powierzonych i nieospałość w nabożeństwie, tak ażeby parochianie wszelką wygodę w obrządkach cerkiewnych mieli. Któremu to parochowi dla zupełnej jego subsystencji, z rezydencją i wszelkim pomieszkaniem dotąd używanym, naznaczam we trzy ręce pola, w każdą rękę po dni 15 i sianożęci na kosarzów 30, co ma być z woli mojej wydzielone przez wielmożnego jegomości pana Sulatyckiego, wojskiego pelznejskiego, wspomnianych dóbr moich dziedzicznych ad praesens arendowanego posesora, uwalniając tegoż parpcha od wszelkich powinności zamkowych, danin, czynszów, poborów, jakichkolwiek ciężarów, jako też i od dziesięcin pszczelich z pasieki jego własnej, w cyrkumferencji gruntów cerkiewnych będącej. Którą to prezentę dla tym wszystkiej wiary i pewności przy wyciśnieniu zwykłej pieczęci własną moją kolatorską ręką podpisuję. Datum w Czaplach dnia 22 mensis Augusti 1765 anno.

Podpis: Aleksander Borzęcki, starosta przemyski mpp.

Źródła: RADWAN M. : Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004.

 

 

O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA NA SWIECIE PRZESTROGI, MŁODYM,

ZWŁASZCZA DWORSKIE ZYCIE PROWADZIĆ MYŚLĄCYM POŻYTECZNE...

            ...Przez Wielmożnego JMci Pana Hieronima Borzęckiego Strażnikowicza Brzeskiego Na ten czas Kawalera Collegie Nobilium Wileńskiego, Societatis Jesu...

Źródła: BORZĘCKI H : O sposobie postępowania na świecie przestrogi, Młodym, zwłaszcza dworskie życie prowadzić myślącym pożyteczne... Wilno : Drukarnia J. K. M. Akademicka Societatis Jesu, 1766 (według pracy A. Goussaulta : Wyobrażenie poczciwego człowieka, 1762). Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 390977 I.

 

 

Akt erekcyjny cerkwi parochialnej rusko-katolickiej pod tytułem Przemienienia Pańskiego w Przyłuce,

datowany w Bukowej dnia 3 maja 1774 roku.

            Jaśnie wielmożnemu jegomości księdzu Leonowi na Szeptycach Szeptyckiemu, biskupowi lwowskiemu, halickiemu i kamienieckiemu koadiutorowi i administratorowi, opatowi mielenieckiemu, orderu Świętego Stanisława kawalerowi, przy oświadczeniu należytego uszanowania. Czynię wiadomo, iż upewniony będąc mocnym urzędu jego administatratorskiego zaleceniem o zdolności przyrzeczonego urodzonego urodzonego Jana Dietełowicza, prawdziwej religii i dobrych obyczajów, tegoż do wakującej sposobem wyż wyrażonym cerkwi przyłuckiej, pod tytułem Przemienienia Pańskiego będącej, za parocha mieć chcę i mocą przyzwoitego dziedziców prawa prezentuję, żądając od jurysdykcji pasterskiej, aby tenże urodzony Jan Dietełowicz, a nie kto inny, na przyrzeczone beneficjum przyłuckie po odebranych święceniach był instalowany, przy zaleceniu temuż winnej około powierzonych dusz pieczołowitości, należytej około świątnicy Pańskiej pilności, ochoczej w zaszczepieniu nauk katolickich gorliwości i nieposłusznego w wierze świętej katolickiej statku, tudzież przykładnego życia i obyczajów, niemniej dobrego z parochianami obchodzenia się, bez zdzierstwa od chrztów, pogrzebów, ślubów lub zabierania bydła, a mianowicie ciągłą szkodą dworu i pokrzywdzeniem sukcesorów, tudzież mną samym kolotorem lub na miejscu moim będącą zamkową władzę, aby nie szukał pretekstów i wynalazków niegodziwej kłótni. Dla zupełnej zaś tegoż urodzonego Jana Diatełowicza subsystencji, z budowlą i pomieszkaniem przy cerkwi przyżeczonej przyłuckiej będącym, których antecesor jego zażywał (nikomu do nich nie zostawiając prawa lub pretensji) wyznaczam pola trzy ręce, w każdą rękę po dni 15, co czyni pługów i sianożęci, pod jesień, podłóg zwyczaju tamecznego wymierzone, wydzielone i wyznaczone za które wyznaczenia wdzierać się tenże urodzony Jan Diatełowicz żadnej nie będzie miał mocy i nie powinien dopieroż więcej sobie nad teraźniejsze opisania bądź jakimkolwiek pretekstem przywłaszczać. Będzie miał zaś wolność urodzony Jan Diatełowicz od wszelkich powinności zamkowych, danin, czynszów, jako też dziesięcin pszczelnych z pasieki jego własnej (które nigdzie indziej, jak tylko na wydzielonym mu gruncie cerkiewnym stać ma), z tym warunkiem, aby pod tym pretekstem cudzych pasiek do swoich nie przyjmował i tychże komukolwiek pod swoim imieniem na cerkiewnym gruncie stawić nie pozwalał, końcem uszkodzenia skarbu w dziesięcinie pszczelnej, pod utratą za przeświadczeniem nadanej sobie niedawania dziesięcin wolności. Którą to prezentę wraz z erekcją podpisem ręki i zwykłą stwierdzam pieczęcią. 1774 roku miesiąca maja 3 dnia w Bukowej.

Podpis: Michał Borzęcki, podstoli koronny mpp.

Źródła: RADWAN M. : Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004.

 

 

Oblata Przywileju dla Pawła Pieńkowskiego na Stolnikostwo Drohickie

datowana we Włodzimierzu, dnia 8 września 1775 roku.

            Roku tysiąc siedemset siedemdziesiątego piątego, miesiąca września dziewiątego dnia. Na urzędzie grodzkim w zamku Jego Królewskiej Mości Włodzimierskim przede mną Cyprianem Dąbrowskim burgrabią nurskim, namiestnikiem grodzkim włodzimierskim i księgami niniejszymi grodzkimi starościńskimi stanąwszy osobiście urodzony Stanisław Borzęcki ten przywilej od Najjaśniejszego Króla Jego Mości Polskiego urodzonemu Ignacemu Pawłowi Pieńkowskiemu na stolnikostwo drohickie łaskawie wystawiony, z podpisem ręki własnej Jego królewskiej Mości oraz sekretarskiej przy pieczęci koronnej wyciśniętej, dla zapisania do akt niniejszych w sposób oblaty...

Źródła: Oblata przywileju dla Pawła Pieńkowskiego na Stolnikostwo Drohickie. Włodzimierz : Księgi Grodzkie Włodzimierskie Sądu Powiatowego 1775, wpis nr 410. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X.

 

 

ZBIÓR KRÓTKI HISTORYI EGIPSKIEY Y KARTAGINSKIEY...

Hieronim. Urodzony 29 września 1748. Ksiądz, historyk, pedagog. Wzmiankowany w 1776 roku.

Źródła: BORZĘCKI H : Zbiór Krótki Historyi Egipskiey y Kartaginskiey... Grodno : Drukarnia J. K. Mości : 1776. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 10362 I.

 

 

Inwentarz wsi Ureczko Małe.

Maciej Aleksander. W 1779 roku podstoli koronny, dziedzic wsi Ureczko Małe w Ziemi Przemyskiej, województwie ruskim.

Źródła: Inwentarz wsi Ureczko Małe. B.r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 754.

 

 

Inwentarz wsi Ureczko Małe.

Maciej Aleksander. W 1779 roku podstoli koronny, dziedzic wsi Ureczko Małe w Ziemi Przemyskiej, województwie ruskim.

Źródła: Inwentarz wsi Ureczko Małe. Ureczko Małe : 1779. Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich. Sygn. 788.

 

 

Akt erekcyjny cerkwi parochialnej rusko-katolickiej miejskiej przyłuckiej pod tytułem Pokrowy Matki Bożej,

datowany w Bukowej dnia 24 maja 1780 roku.

            Maciej Aleksander z Kosarzewa Borzęcki, podstoli koronny, orderów Orła Białego i Świętego Stanisława kawaler, jaśnie wielmożnemu jegomości księdzu Junoszy Smogorzewskiemu, arcybiskupowi połockiemu, biskupowi witebskiemu etc., metropolicie kijowskiemu i całej Rusi administratorowi, orderów Orła Białego i Świętego Stanisława kawalerowi, przy oświadczeniu najprzychylniejszych usług. Wiadomo czynię, iż zawakowało w Przyłuce, mieście moim dziedzicznym w województwie bracławskim a powiecie winnickim leżącym, po śmierci jegomości księdza Demetriusza Kuczyńskiego beneficjum cerkwi pod tytułem Pokrowy Matki Bożej, w której pragnąc, ażeby chwała i staranność około zbawienia dusz ludzkich nieustannie przez zgodnego kapłana promowowaną i czynioną była, umyśliłem na fundamencie praw mi służących urodzonego Eustachiusza Siarczyńskiego, z cnót, nauki i dobrych obyczajów na beneficjum wspomnianej cerkwi zawakowanej podać, jakoż praesentibusque tegoż urodzonego Eustachiasza Siarczyńskiego podaję i prezentuję, dopraszając się pasterskiej dobroci jaśnie wielmożnego jegomości pana dobrodzieja, abyś tego, a nie innego do tejże cerkwi przyłuckiej poświęcić i instalować raczył. Którego dla przyzwoitej stanowi subsystencji, przy wymierzonych we trzy ręce polach, w każdą rękę po dni 15 rachując, co czyni razem dni 45 i wydzielonej sianożęci na kosarzów 30, tudzież przy budowli na tychże gruntach wydzielonych będącej, jako i przy pomieszkaniu parochialnym, dotąd używanym, utrzymywać i zachować deklaruję, oraz od wszelkich tegoż urodzonego Eustachiusza Siarczyńskiego podatków, czynszów, danin i jakie tylko w dobrach moich przyłuckich praktykować się zwykły, nawet od dziesięciny pszczelej i oczkowego z pasieki jego własnej, która nigdzie indziej, jak tylko na wydzielonych dla parochów cerkiewnych polach stawać się powinna, wolnym czynię, z tym jednak obwarowaniem, iż jeżeliby pokazało się kiedy, że teraźniejsze uwolnienie od dziesięciny pszczelnej byłoby zażyte przez przyjmowanie pszczół któregokolwiek z poddanych moich pozorem niby własności (co by być mogło z uszkodzeniem skarbu) do pasieki na gruncie cerkiewnym będącej, tedy urodzony Eustachiasz Siarczyński, nominowany paroch, tym uwolnieniem zaszczycać się nie ma, od dawna dziesięciny, jako i od płacenia oczkowego zasłaniać się, żadnego pretekstu szukać nie powinien będzie. Czego jako nie spodziewam się i owszem, tuszę sobie, że przy adnotacjach przezornych Illustrissimi Officii przyszły paroch nie tylko w duchowym bez uciążliwości w ślubach, pogrzebach, chrztach z parochianami obchodzeniu się, ale też i w świeckiej powinności, skarbowi od poddanych należącej, nienagannej przykładności dawać będzie dowody. O którym to zaufaniu, przykładności życia i starunku około zbawienia dusz ludzkich niniejszą prezentę dla tym większej wagi, pewności i waloru, własną podpisawszy ręką, wyciśnieniem zwykłej stwierdzam pieczęci. Datum w zamku rezydencji mojej bukowskiej, dnia 24 miesiąca maja 1780 roku.

Podpis: Maciej Borzęcki, podstoli, koronny mpp.

Sigilli in caera rubra.

Źródła: RADWAN M. : Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004.

 

 

Actum Leloviensis corum Actis Terrestribus Sabbatho post Dominicam Latare Zuadraowimale... ,

datowany w Lelowie w 1781 roku.

Starostwo lelowskie do Ignacego Kalinowskiego i Justyny z Borzęckich Kalinowskiej należące, dało w 1770 roku 2124 złp. 14 gr. 12 denarów dochodu.

Źródła: Actum Leloviensis corum Actis Terrestribus Sabbatho post Dominicam Latare Zuadraowimale... Lelów : 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Sądu Referendarskiego, sygn.. Ks. Ref. 30 [Mf 427].

 

 

Spis parafii archidiecezji kijowsko-wileńskiej,

datowany w Radomyślu, 1782 roku.

Lp.

Miejscowość

Liczba
cerkwi

Liczba
kapłanów

Domy

Parafianie
Dorośli Małoletni
655 Biała 1 1 112 512 102
657 Bryckie 1 1 50 301 60
658 Czerniatyń 1 1 82 330 150
664 Kotiużyce 1 2 112 629 192
666 Kurawa 1 1 41 191 78
668 Łosijówka 1 1 37 131 102
672 Nowogrobla 1 1 73 330 81
676 Owieczacze 1 1 128 593 138
681 Przyłuki - parafia 1 1 1 88 372 107
682 Przyłuki - parafia 2 1 1 98 468 100
683 Przyłuki - parafia 3 1 2 82 399 130
684 Psiarówka 1 2 93 468 181
692 Zbarażczyk 1 1 64 302 96
693 Zozów 1 1 29 112 53

Razem:

14 17 1089 5138 1570

Aleksander Borzęcki podstoli koronny i starosta przemyski, był kolatorem1 licznych cerkwi greckokatolickich obrządku unickiego w swoich dobrach na Bracławszczyźnie. Świadczy o tym spis wszystkich parafii podległych archidiecezji kijowsko-wileńskiej powstały w Radomyślu w 1782 roku. Niestety zachowany rękopis tego dokumentu jest niekompletny (48 kart w formacie 24x38 cm). Odnosi się on tylko do województw bracławskiego i kijowskiego w których znajdowało się 2054 parafii. Brak natomiast danych odnośnie pozostałych 684 parafii położonych w innych województwach. Dokument jest spisany w języku polskim. Znajduje się on w archiwum w Sankt Petersburgu w zbiorze dokumentów unickich arcybiskupów kijowsko-wileńskich pod sygnaturą RGIA, f. 823, op. 3, d. 1225. Zawiera tabele w których podano nazwę miejscowości w których znajdowały się cerkwie (głównie parafialne a tylko w kilku przypadkach filie), nazwiska kolatorów, liczbę cerkwi w danej miejscowości, liczbę kapłanów, liczbę domów w których zamieszkiwały rodziny wyznające katolicyzm obrządku unickiego, liczbę dorosłych wiernych (powyżej 15 lat) oraz liczbę małoletnich. Wykaz cerkwi których kolatorem był Aleksander Borzęcki przedstawiono powyżej.

1. Kolator (łac. collator = zbierający, znoszący, gromadzący, ofiarodawca) - dawniej, patron kościoła bądź jego fundator. Dysponował tzw. prawem prezenty, czyli przedstawiania biskupowi kandydata na wakujące beneficjum przy kościele, zwanym też prawem kollacji. Tradycyjnie kolatorami byli właściciele majątków ziemskich na terenie parafii. Mieli oni prawo do umieszczania w kościele kolateralnym tablic nagrobkowych i dysponowali własnymi ławkami.

Źródła: Spis parafii archidiecezji kijowsko-wileńskiej. Radomyśl : 1782. Archiwum w Sant Petersburgu, Rosja, sygn. RGIA, f. 823, op. 3, d. 1225

 

 

OBIASNIENIE INTERESSU URODZONEY ANNY Z ANKWICZOW BORZECKIEY

PODSTOLINY KORONNEY, Z URODZONYM JÓZEFEM RUDNICKIM,

Y OFFICIALISTAMI SKARBU KORONNEGO

W dniu 23 listopada 1780 roku Anna Ankwicz przejęła po mężu Aleksandrze Borzęckim jego wszystkie dobra. W dniu 19 maja 1783 roku w Sądzie Ziemskim Pilźnie wniosła manifest z powodu bezprawnego oddania w zastaw przez jej syna Piotra przejętych po mężu wsi Niedziałka, Ośmy, Dłuska, Brzozówka i Przytok, w Kluczu Mińskim, Województwie Mazowieckim, Ziemi Czerskiej. Sąd Trybunału Lubelskiego wydał dekret nakazujący Komisji Skarbu Koronnego wycofać wszelkie roszczenia względem Anny. Z kolei Komisja Skarbu Koronnego wydała dekret dla Pawła Biernackiego, komisarza Komisji Skarbu koronnego nakazujący egzekucję należnych sum nie tylko na dobrach Klucza Mińskiego ale i nie obciążonego długami Klucza Konstantynowskiego. W odpowiedzi Anna złożyła w Sądzie Ziemskim w Mielniku kolejny manifert.

W dniu 20 lutego 1782 roku w Warszawie, syn Aleksandra Piotr Borzęcki. podstolic koronny, oddał Józefowi Rudnickiemu, byłemu kasjerowi Generalnego Skarbu Koronnego za pożyczkę 6240 czerwonych złp. w trzyletni zastaw wsie Niedziałka, Ośmy i Dłuska, w Kluczu Mińskim, Województwie Mazowieckim, Ziemi Czerskiej. W dniu 1 maja 1782 roku oddał Józefowi Rudnickiemu, byłemu kasjerowi Generalnego Skarbu Koronnego za pożyczkę 2000 czerwonych złp. w trzyletni zastaw wsie Brzozówka i Przytok w Kluczu Mińskim, Województwie Mazowieckim, Ziemi Czerskiej.

Źródła: Obiasnienie Interessu Urodzoney Anny z Ankwiczow Borzęckiey Podstoliny Koronney. Z Urodzonym Józefem Rudnickim, y Officyalistami Skarbu Koronnego. B.r. (po 1783). Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 15036 III.

 

 

RADOSC ZBAWIENNA TAK ŻYWYM JAKO I ZMARŁYM Z PASKA

 POCIESZENIA MARYI WYPŁYWAJĄCA, DLA WYGODY CZCICIELÓW MARYI,

ŁASKAMI SŁYNĄCEJ W KOŚCIELE ODALANOWSKIM.

SZCZODROBLIWOŚCIĄ WIELMOŹNYCH JCHMOŚĆ PAŃSTWA

DAMAZEGO I MARYANNY BORZĘCKICH

POSSESSORÓW NA TEN CZAS STAROSTWA...

            ...Dla wygody Czcicielów Maryi, Łaskami słynącej w Kościele Odalanowskim. Szczodrobliwością Wielmoźnych Jchmość Państwa Damazego i Maryanny Borzęckich Possessorów na ten czas Starostwa...

Źródła: Radosc Zbawienna Tak Żywym Jako I Zmarłym Z Paska Pocieszenia Maryi Wypływająca, Dla wygody Czcicielów Maryi, Łaskami słynącej w Kościele Odalanowskim. Szczodrobliwością Wielmoźnych Jchmość Państwa Damazego i Maryanny Borzęckich Possessorów na ten czas Starostwa... Kalisz : Drukarnia JO. Książęcia Jmci Prymasa, Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego, 1784. Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, sygn. X Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

 

 

OGŁOSZENIE W GAZECIE WARSZAWSKIEJ

            Urodzony Paweł z Kosarzewa Borzęcki niegdy [zmarłego] Andrzeia Borzęckiego i Salomei z Myszkowskich małżonkow syn maiąc w Krolestwie Polskiem brata swego Jana, który był w Pułku JO. Xcia Wirtemberskiego, także siostry Maryiannę i Helenę, a nie wiedząc w którym mieyscu teraz mieszkaią uwiadomia ich przez ninieyszą odezwę, iż on znayduie się w kraiu od Polski przyłączonym do Rossyi w Guberni Podolskiey Powiecie Baltskim, i żąda, iżby mu donieśli o sobie przez pocztą adressuiąc list na Kamieniec Podolski Baltę, Dubnazary w Jahorliku. Donosi im także, iż brat starszy Woyciech umarł bezpotomnie w tym kraiu Rossyyskim Gubernii Wołyńskiey Powiecie Starokonstantynowskim, blizko miasta Stary Konstantynow, gdzie trzymał Possessyią; zostawił maiątek w Summie pieniężney do 8000 złotych. Testamentem zapisał żonie z domu [?] Gdawskiey, lecz ten testament nieprawny, jak jest o tem wiadomość; możnaby w Sądach zyskać iego uchylenie. Donoszący nie maiąc funduszu na Proces, a będąc znaglony potrzebą, ugodził się z bratową, i wziął od niey w Skrypcie złotych ośm tysięcy, lecz Rodzeństwo maią prawo poszukiwać swoich częsci od bratowej, czyli zgodnie, czyli przez proces. - 1815 roku 7 dnia Października w Jahorliku. Paweł z Kosarzewa Borzęcki.

Źródła: Ogłoszenie. Gazeta Warszawska, 1784, Nr 37.

 

 

OPISY PARAFII DIECEZJI WILEŃSKIEJ Z 1784 ROKU

            Parafia Błońska [nr 528, k. 276]

Borowa Słobota (dziś Bor) w parafii Błonie, wieś także duża, JW Borzęckiey (wdowy po Antonim Borzęckim, do 1766 roku wiceinstygatorze WKL, w latach 1775-1781 instygatorze wielkim WKL, zmarłym w 1782 roku), instygatorowej litewskiej, na zachód zimowy, mil 2...

Ihnatowka, IM pani Borzęckiey, na zachód, mila 1.

Nowosiołki, JM pani Borzęckiey, na zachód zimowy, 1/2 mili (Borzęcka, instygatorowa WKL wystarała się u bpa I. Massalskiego o prawo odbywania nabożeństw w kaplicy dworskiej - J. Kurczewski, Biskupstwo wilńskie, s. 485).

Młynów na Citowce, Borzęckiej 2, WJM pana Puttkamera 2, JW Tyzenhauza 1.

Wietrznych młynów 2, w dobrach [k. 278] JW Borzęckiej, instygatorowej litewskiej.

[6-to] Droga do kościoła serafińskiego JM księży Franciszkanów, na południe, o mil 4 od kościoła parafialnego błońskiego oddalonego. W ciągu, których droga sucha, mil 2, chrustami, a mil 2 borem suchym, bez żadnych przewozów, grobel i mostów. Z którego miejsca dróżka w prawo do Macijewicz WM JM pana Skindera, wojskiego starodubowskiego, ciemnym lasem przez ruczaj i błotko niewielkie, w całej tej mili od kościoła sarafińskiego. Z spomianionego dworu idzie dróżka kręto w prawo, do dworu Omylna [s] JW instygatorowej Borzęckiey. A stamtąd o kilkaset kroków w lewo folwark zwany Kletnia. Między lasem i błotami, mało co otwartym polu, nad rzeką Ptycz zwaną, kędy młyn i most znajdują się. A tu koniec granicy parafii błońskiej, o mil 4 od kościoła.

Takowe opisanie parafii mojej, błońskiej podpisem ręki własnej stwierdzam. Ks. Ignacy Kondratowicz pleban błoński.

Źródła: MAROSZEK J. : Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. T. 2 Dekanat Mińsk. Białystok : 2009.

 

 

Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784.

Hoźna Jmci Pana Borzęckiego zastawnego possessora, pod samym wschodem zimowym mila jedna wielka i pół.
Kołpaki Jmci Pana Borzęckiego zastawnego possessora, pod wschodem zimowym mila jedna wielka.
Małynka wieś i dwór w niej Jmci Pana Borzęckiego zastawnego possessora, pod samym wschodem zimowym mila jedna mała.
5 to Stawek mały Jmci Pana Borzęckiego pod samym dworem Małyńskim, wynikający ze źródeł, pod samym wschodem zimowym mila jedna mała.
7 to Młyn Jmci Pana Borzęckiego w Małynce pod dworem, a drugi młyn Jmci Pana Lewickiego w Lulach. Do tych wszystkich młynów wynikaja wody jako jest wyżej No 5to opisano (patrz stawek).
8 vo Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne według miary mil tak się opisują:
1 mo Droga do Jałówki począwszy od kościoła parafialnego zabłudowskiego na wschód letni od tej odjechawszy kilkadziesiąt kroków, brodek mały wraz za nim idzie dróżka w prawą stronę do wsi Olszanki Jmci Pana Borzęckiego o pół mili stojącej, a prostą drogą  i polem otwartym pół ćwierci mili ku wsi Małynce tegoż possessora, zostającej w lewej stronie o kilkadziesiąt kroków, po tym drogą kamienistą, ciasną i błotnistą do brodu, który przejechawszy kończy się parafia zabłudowska, a zaczyna się parafia narewska w Koronie położona, w ziemi bielskiej, diecezyi łuckiej do wsi zwanej Białki.'

Źródła: WERNEROWA W. : Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784. Studia Podlaskie, 1990, T. 1. S. 99-220.

 

 

Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim znajdujących się, ostatnią taryfą zajętych do wybierania rekrutów podług niżej

dla wiadomości Komisyi Porządkowej sporządzona r[oku] 1794 m[iesiąc]a maja 25 dnia.

Rusota jp. Borzęckiego (Rosota. Hieronim był członkiem Deputacji Opatrzenia, M[ichał podpisał Akces grodzieński jako „sędzia ziemski pow. grodzieńskiego”, był członkiem Sądu Kryminalnego. Laudum 1792: Ignacy stolnik pow. grodzieńskiego, Marcin porucznik JKM, Michał pisarz grodzki pow. grodzieńskiego, K. (może Karol, jak twierdzi Uruski, syn Michała pisarza grodzieńskiego). Dymy ziemskie14, rekrut 5-ty pieszy 3.
Parafia Hozka. Hożka jp. Borzęckiego. Dymy ziemskie 4, rekrut 5-ty pieszy 10, 25-ty liniowy 2, komput 12.
Parafia kamiońska. Pieszczanka jp. Borzęckiego. Dymy ziemskie5, rekrut 5-ty pieszy 1, 25-ty liniowy 1, komput 6.
Parafia kamiońska. Ditto jp. Borzęckiego. Dymy ziemskie 42, rekrut 5-ty pieszy 16.
Parafia zabłudowska. Hrabstwo zabłudowskie ks[iążąt] Radziwiłłów. Taryfa - w zastawie Borzęckiego.
Parafia zabłudowska. Dobrzyniówka tychże [ksi,ążąt Radziwiłłów]. Klasyfikacja: „Folwark Dobrzyniówka w zastawie Borzeńskiego”; Taryfa: Borzęckiego.

Źródła: URWANOWICZ J., WOLTANOWSKI A. : Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim znajdujących się, ostatnią taryfą zajętych do wybierania rekrutów podług niżej dla wiadomości Komisyi Porządkowej sporządzona r[oku] 1794 m[iesiąc]a maja 25 dnia. Studia Podlaskie, 1990, T. 1. S. 221-264.

 

 

SPRAWA SUKCESSORÓW Z GŁOWY JAŚNIE WIELMOŻNEY

BARBARY Z WARSZYCKICH IDĄCYCH, PRZECIW JAŚNIE WIELMOŻNYM

ANNIE Z ANKWICZOW PODSTOLINIE KORONNEY MATCE,

I PIOTROWI BORZĘCKIEMU PODSTOLICOWI KORONNEMU SYNOWI,

DO NAYIAŚNIEYSZEGO TRYBUNALU KORONNEGO LUBELSKIEGO

WPROWADZONA.

            ...przeciw jaśnie wielmożnym Annie z Ankwiczów podstolinie koronnej matce, i Piotrowi Borzęckiemu podstolicowi koronnemu synowi...

Źródła: Sprawa Sukcessorów z Głowy Jaśnie Wielmożney Barbary z Warszyckich idących, przeciw Jaśnie Wielmożnym Annie z Ankwiczow Podstolinie Koronney Matce, i Piotrowi Borzęckiemu Podstolicowi Koronnemu Synowi, do Nayiaśnieyszego Trybunalu Koronnego Lubelskiego wprowadzona. 1789. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-21395--IV [Mf 37173].

 

 

Zeznanie wójta miasta Mińska, Kazimierza Ostrowskiego, z października 1790 roku.

            „Do Urzędu i Ksiąg Grodzkich Liwskich Publicznych Starościńskich osobiście przyszedłszy sławetny Kazimierz Ostrowski Wójt Miasta Jego Królewskiej Mości Mińska swym i wszystkim mieszczą imieniem, oraz i z rozkazu czyniący zapobiegając całości praw i przywilejów od Książąt Mazowieckich temu miastu służących, gdyż już znieść współbraci swemi ucisku, przemocy i surowych wyroków Jaśnie Wielmożnego Borzęckiego Podstolego Koronnego nie może. Przeto przed obecnością Praw, Tronu, Najjaśniejszych Sejmujących Stanów i całego Narodu nie bez wylania łez nad niewolą swoją i współbraci swoich ośmielony względami Najjaśniejszego Pana podanych do tronu Jego memorjałach to zażalenie zanosi.
Kiedy miasta Królów polskich wzrastały i Bóg nadawał najwspanialszym Narodom łaskawych Królów i Panów był czas zyskiwania kiedy wejrzał jako Ojciec Niebieski na stan poziemy i naszych pradziadów wieki w porządku panowania dziedzicznych Panów naszych, Kazimierz, Konrad, Bolesław i Jan Książęta Mazowieccy, zatwierdzając powyższe przywileje Pradziada swojego Książęcia Mazowieckiego Jana w roku tysiąc czterysta sześćdziesiąt osiem w Mieście Rezydencjonalnym Zakroczym, tą to źrenicą złotej wolności na tęgich pergaminach ten wiekopomny imion swoich pamięci Ich zaszczycali wysoce. - Nadali Im jarmarki, Nadali Im Moc Wieczną, zabezpieczyli Im moc majątków Prawem Chełmskim. - Zwolnili Ich od ceł handlowych. - Postanowili cechy i władzę sądowniczą nadali. - Znajdujemy w aktach zapisanych przodków naszych zbotwiałych protokółach pod rokiem tysiąc pięćset dwudziestym drugim, pod rokiem tysiąc pięćset trzydziestym szóstym i pod rokiem tysiąc pięćset piędziesiątym drugim, w latach wyżej i niżej następnie idących, zamiany, przedaże, zapisy domów i gruntów, które przodkom naszym od kilku wieków służyły po tak wysokich przywilejach wiedzieć nie można jak nieszczęśliwem losem wpadliśmy pod prawo imienia acz bez nadwerężania przywilejów naszych Jaśnie Wielmożnej niegdy Annie z Glinek Wolskiej Kasztelanowej Sandomirskiej, lecz i ta dobrotliwa Pani za świadectwem przywileju swojego w roku tysiąc pięćsetnym piędziesiątym przedmieściu jako Miasta Mińska nazwanego Sendomierzem nadanego, też Przedmieście Sendomierz na Prawach Ojców Naszych do pomienionych Książąt Mazowieckich fundując.
Wyłącza Nas od wszystkich generalnie podatków; czynszów; daninów, powinności, ciężarów, kontrybucji zachowując nas nienaruszenie przy powadze Przywilejów Naszych. - Znowu w lat sześć po takowym przez Jaśnie Wielmożną pomienioną nigdy Annę z Glinek Wolską, gdy Księstwo Mazowieckie przyszło za czasem do Korony, Najjaśniejszy Zygmunt August w roku tysiąc pięćsetnym piędziesiątym szóstym aprobował też prawa. Odmiany dziedziców i nieszczęśliwe zamięszaniny krajowe, a pospolicie szczęście i nieszczęście na świecie w ślad za ludźmi chodzące, po tak słodkiej złotych wieków pamięci za czasem dał wyzucie Ojczyzny, a bardziej Ojców naszych goryczy. Nastawali jedni po drugich nie wiemy za jakim prawem nad nami Panowie, aż przyszło do Jaśnie Wielmożnego
Borzęckiego Podstolica Koronnego, który dopiero dał nam poznać jak daleko przez przemoc do swobód Ojców naszych odsunieni jesteśmy. Wrzucił na nas i dzieci nasze ciężar nowych powinności i ustaw. - Połamał nam prawa, obrócił nas w chłopów, wygania na pańszczyznę, poodbierał nam grunta. Ucisnął nas podatkami, powymyślał daniny, nie daje nam opahi, pędzi nas po drogach, odbiera nam płacę od innych, z jednego tylko wyrobku żyjąc, nie zażywając gruntów siedziemy, które są nam opłatne, obciążył nas szarwarkami Postanowił tłoki od pastawników, za dobytek opłatę po złotemu wyznaczył a wyzuwszy nas z ostatniego do życia sposobu prawie, co rozpacz przyprowadza w tej nędzy w tak nieszczęśliwej toni i ucisku zostając.- Przedkładaliśmy zawsze sposobem najpokorniejszych próśb naszych Jaśnie Wielmożnemu Borzęckiemu nasze krzywdy i nędze, lecz zamiast pofolgowania jakiego, doznaliśmy ostrych przygróżek.
Na ostatek jak tonący brzytwy ostatniego chwytając się sposobu. - Zdarzył nam Pan Bóg takich przyjaciół w nieszczęściu, którzy przetrząsnąwszy prawa nasze ośmielili nas udać się do Tronu. Jaśnie Wielmożny
Borzęcki dowiedziawszy się o tem pod bytność naszą jeszcze w Warszawie, posłał ze dworu do domów naszych, potrącono nam żony, kazał odbijać komory. - Pytając się gdzie prawa Ojcom naszym służące i gdzie są te ustawy, które on nam przepisał z podpisem ręki swojej i za to, że się ważyli w krzywdach swoich uskarżać przed Królem Jego Mością, pogroził im karą cielesną i odebraniem zdrowia, po tak tedy bezprawnem Jaśnie Wielmożnego Borzęckiego sobie postąpieniu, stojąc przy zaszczytach dawnych Książąt i Królów Polskich żadnemi w następnych wiekach przez Najjaśniejsze Rzeczpospolitej Stany nie obalony rezultatami, tak o złamanie pomienionych przywilejów jako o popełnione gwałtowności, uciemiężenia, uciski i krzywdy rozmaite przez samego Jaśnie Wielmożnego Borzęckiego uczynione jako i rządców Jego w czasie sprawy dowiedzione widocznie Imieniem swym i całego Miasta Mińska powtórnie i jaknajuroczyściej uskarża się, oświadczając prawne o to gdzie będzie należało czynienie”

Źródła: Zeznanie wójta miasta Mińska, Kazimierza Ostrowskiego, z października 1790 roku. Mińsk : 1790. Archiwum Główne Akt Dawnych, KRS W 460 g. Mińsk, k. 14-17].

 

 

Skarga mieszczan mińskich do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, z 1791 roku.

                        „Najjaśniejszy Królu, Panie Miłościwy !
                        Najjaśniejsze Rzeczypospolitej Stany !

            Przyszedł czas od kilku wieków żądany, losem Najwyższej Opatrzności zrządzony, do którego ojcowie nasi wpośród gwałtów publicznych, wśród nierządu starego wyciągali ręce. Jedni rdzawymi kajdanami okuci pod władzą panów swoich brząkali, drudzy pod ciężarem najazdów i ustawnej przemocy od równych sobie jęczeli.
            W takowej wieków owych postaci, gdzie każdy cienia swego lękał się, kto tylko czytał dzieje tego możnego królestwa, łatwo to poznać może, iż nie można było ojcom naszym pomyśleć nawet o tym, iż z wielcy z porządku panowania w tym kraju Kazimierz, Konrad, Bolesław i Jan, książęta Mazowieccy, piątnem wysokich swych imion uczynili ich wolnymi i prócz swojej władzy niepodległymi nikomu.
            Z żalem nam teraz przychodzi czytać, Najjaśniejsze Rzeczpospolitej Stany, na tęgich pergaminach ojcom naszym służących te święte książąt i królów naszych imiona, którzy ich zaszczycili przywilejami takimi, na jakich stoją miasta prawem chełmskim stojące, nadali im magdeburyją, nadali jarmarki i zupełne ich życie, majątki i zdrowie swoich potężnym zabezpieczyli ramieniem.
            Teraz nie wiedzieć, jak nieszczęśliwym losem dostawszy się pod władzą J.W.
Borzęckiego podstolica koronnego, po ostatnich przywilejach naszych przez sławnej pamięci pomienionych książąt mazowieckich w roku 1468 i aprobacyje najjaśniejszego Zygmunta Augusta w roku 1556 rozproszeni po lasach i cudzych kątach, odrzekłszy się żon i dzieci naszych, unosząc życie własne tułać się musiemy.
            Rzucił na nas i dzieci nasze ciężar niewoli, powinności i ustaw, połamał nam prawa, obrócił nas w chłopów; wygania na pańszczyznę, poodbierał nam grunta, ucisnął nas podatkami, powymyślał daniny i z ostatniego do życia wyzuł nas sposobu.
            W takowym tedy ucisku pogrążeni zostając, zostaliśmy przymuszeni udać się do prawa. J.W.
Borzęcki, tytularny pan nasz, rozgniewany o to, zaczął nas jeszcze bardziej ciemiężyć, pozapobiegał przez przyjaciół swoich, żeby nam manifestów nie przyjmowano, i tak kiedyśmy podawali zażalenie nasze w kancelaryi akt Metryki Koronnej, nie chciano nam go przyjąć, udaliśmy się do grodu warszawskiego tutejszego, podobnież ur. Swieszowski odesłał nas do Czerska i tam ur. Baranowski odprawił nas z niczym.
            A tak błąkając się od grodu do grodu z niemałym kosztem i stratą naszą, gdzie by przywileje nasze i krzywdy przełożyć, szukać musieliśmy tak rozsądnego urzędu, który by nam to zrobił, przecież szczęściem mil kilkadziesiąt objechawszy, zajechaliśmy do Liwa i tam to nam zrobiono.
            J.W.
Borzęcki, zapalony tym większą nienawiścią i gniewem, pogroził nam więzieniem, a zesławszy ze dworu ludzi do domów naszych kazał odbijać komory, pytając się, gdzie prawa ojcom waszym służące i gdzie są te ustawy które on nam przepisał? Odgrażano nam karą i zniszczeniem ostatnim.
            Tak niezwyczajnymi uciśnieni gwałtami podaliśmy memoryał Najjaśniejszemu Panu dopraszając się, ażeby nas raczył listem żelaznym od takiej przemocy zasłonić i reskrypt do rozsądzenia się z J.W. pomienionym
Borzęckim podpisał. Nieszczęśliwi wygnańcy w tak uciśnionej klęską naszej kolei na kilka memoryałów naszych wszystko do J.W. kanclerza w. kor. odsyłani, tułając się już tu blisko ćwierć roku, tę na ostatek odebrawszy odpowiedź od J.W. kanclerza, że: choćby król podpisał, to ja nie dam pieczęci.
            Po takowych obrotach, gdy się już krzywdy nasze do tronu przebijać poczęły, J.W. Borzęcki, tym mocniej jeszcze obrażony na nas, dniem i nocą w kilka dni sprowadził z Ukrainy kilkadziesiąt koni Kozaków na nasze uciśnienie, którzy żony i córki nasze gwałcą, inne brzemienne potrącają kobiety, komory i zamki odbijają, ludzi niewinnych kaleczą i biją, zabierają fanty, zabijają dobytki i po gościńcach ścigają życie unoszących i zdrowie. Jednych do więzienia poosadzać rozkazał, innych katować i nielitościwym karać sposobem, a na drugich życie przegróżki czyni.
            Najjaśniejsze Rzeczpospolitej Stany ! Światło te, które nas naucza, że jesteśmy pod władzą tronu, pod mocą waszą i powagą najwyższą, skazuje nam drogę, którą się udać powinniśmy najsłuszniej. Nie gdzie się więc uciekać mamy, tylko do was, do was dobroczyńców naszych, do was panów i zastąpicielów naszych, którzy prawem władniecie, uskramiacie występki i potępiacie bezprawia.
            W takowej tedy postaci okropnej obyczajności, jaką J.W.
Borzęcki w obecności praw, tronu i Najjaśniejszych Sejmujących Rzeczpospolitej Stanów wyrządza, gdy nic nie mogliśmy pozyskać u j.w. kanclerza w. kor. pełzając się przed nogami waszymi, żebrzemy miłosierdzia. Raczcie nas wrócić do domów naszych, raczcie nas zachować przy życiu i zdrowiu, a bezprawne zapędy J.W. Borzęckiego utrzymać, niech święte zmarłych królów ustawy w powadze swojej poniżone nie będą.

Waszej Królewskiej Mości Pana Miłościwego
i Najjaśniejszej Rzepitej Stanów
wierni poddani i podnózkowie najniżsi Mieszczanie miasta j.k.m. Mińska”
.

Źródła: J. Woliński, J. Michalski, E. Rostworowski, Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, t. IV, s. 257-259.

 

 

Glejt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla mieszkańców Mińska z dnia 15.06.1791.

            „Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Xiąie Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podlaski, Finlandzki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski.

            Oznajmujemy niniejszym Listem Naszym Ochronnym czyli Gleitem wszem i wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy. - Przełożone nam jest, przez Panów Rad naszych, przy boku naszym zostających, Imieniem Obywatelów Miasteczka Mińska, prawem Chełnińskim od poprzedników Naszych zaszczyconych, w Województwie Mazowieckim Ziemi Czerskiej leżącego, iż oni będąc uciemiężeni na osobach i majątkach swych, przez różne powinności, zabór gruntów, narzucanie czynszów, danin, przynaglanie ich do odrobienia pańszczyzny i inne krzywdy prawom im służącym przeciwne, od przemocy i gwałtu Urodzonego Borzęckiego Podstolica Koronnego i jego w tem Miasteczku Dyspozytorom, w dochodzeniu sprawiedliwości nie czując się bydź bezpiecznem na osobach i majątkach własnych. Suplikowano Nam zatem jest, imieniem wspomnianego miasteczka Obywateli, abyśmy Im list ochronny czyli Gleit od takowej przemocy i gwałtu dać raczyli.
            My więc do takiej prośby, ile słusznej, łaskawie skłoniwszy się wyżej rzeczonych Mieszczan Miasteczka Mińska w Protekcję Naszą Królewską bierzemy i Onym List Ochronny czyli Gleit do czynienia prawnie dajem.- Mocą którego Listu Naszego, iż Obywatele Miasteczka Mińska, jako pod Protekcję Naszą zostający, wolni będą w dochodzeniu prawnie krzywd swoich, od wszelkiej impetycji i najmniejszego gwałtu, tak na osobach jako i majątkach własnych, tak jednak aby i oni skromnie się zachowali i Listu Naszego niniejszego na złe niezażywali. - Co do wiadomości wszystkich a osobliwie Urzędom wszelkim donosząc, mieć chcemy i rozkazujemy, aby ten list Ochronny czyli Gleit Nasz do akt publicznych był przyjęty i obwołany, oraz aby go i sami nienaruszenie zachowali i o zachowaniu od innych skutecznie starali się, a to dla Łaski Waszej Królewskiej i swojej powinności pod karami na gwałcących Listy Nasze w Prawie przepisane mi.
            Na co dla lepszej Wiary Ręką Naszą podpisawszy, pieczęć koronną przycisnąć rozkazaliśmy.

Dan w Warszawie dnia XV Miesiąca Czerwca Roku Pańskiego MDCCXCI, panowania Naszego XXVII Roku.

Stanisław August Król”.

Źródła: Glejt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla mieszkańców Mińska. Warszawa, 1791. Archiwum Główne Akt Dawnych, KRS W 460 g. Mińsk, k. 10-11.

 

 

GAZETA WARSZAWSKA, SUPLEMENT 1791 r. Nr. 50

            „Sesja sejmowa CCCCLIV Dnia 20 Czerwca J. P. Skórski Sandomierski w zabranym głosie doniósł, iż JP Borzęcki Podstolic Koronny zanosi przez memoriał do Stanów zażalenie na mieszczan swoich dziedzicznych w miasteczku Mińsku, iż ci od posłuszeństwa dziedzicowi wyłamując się, i że im Gleit do rozprawy z dziedzicem przez N. Pana podpisany i w Pieczęci Mniejszej zapieczętowany został. Ten memoriał czytał JP Sekretarz Sejmowy. J. X Kołłątaj Podkanclerzy Kor. oświadczył iż po podanym memoriale od Mieszczan Mińskich do N. Pana o liczne im czynione uciski od Dziedzica, tudzież po złożeniu przywilejów temuż miastu nadany jeszcze Anie Uniowych od Xiążąt Dziedzicznych Mazowieckich, Gleit od N. Pana podpisany; zapieczętowany został zaczym w Assessoryi musi nastąpić kognicja tych przywilejów; tam się okaże czyli to miasto należy lub nie do Sądów Assesorskich i że już w podobnym przypadku Gleit w Pieczęci Większej Kor. na inne miasteczka dziedziczne zapieczętowany został”.

Źródła: Gazeta Warszawska, suplement 1791 r. Nr. 50.

 

 

GAZETA WARSZAWSKA, 1791 r. Nr. 51

            „Z okoliczności uczynionego wniesienia na ostatniej Sesji względem wydanych Gleitów do miast dziedzicznych, liczne były otwierane zdania, przekładające wielkie niebezpieczeństwa dla spokojności szlacheckiej, jeżeliby takowe Gleity wydawane być miały; zaczym dopraszano się, ażeby wszystkie Gleity, które powychodziły do miast szlacheckich uchylone zostały, a nadal podobne wydawane niebyły. Podany w tej mierze projekt, jednomyślnością przyjęty został.”

Źródła: Gazeta Warszawska, 1791 r. Nr. 51.

 

 

Laudum Sejmiku Grodzieńskiego

Roku 1792 Februarij 24 Dnia.

            JWW Panowie Asesorowie Sejmikowi Powiatu Grodzieńskiego, takowy Instrumentt Delegacyjny do Akt Ziemiańskich podali. Anzelm Eysymontt, Pisarz Ziemiański Powiatu Grodzieńskiego.].

            My urzędnicy Szlachta y Obywatele Powiatu Grodzieńskiego na sejmiki według Prawa Sejmu trwającego na Dniu 14 Lutego Roku 1792 do Miasta Sejmikowego Grodna. Nie możemy właściwiej przystępować do ważnych Obrad Naszych jak zaczynając od uwielbienia pełnego Szczęścia dla Naszej Ojczyzny i Chwały u postronnych Narodów
z Ustawy Rządowej Dzieła, Które prócz innych pożytków dla Kraju, a w nim wszystkich Mieszkańców spodziewanych, dosyć przynosi Szczęścia, że Rządzi Najwyższa Władza Rzeczypospolitej, nigdy nie uśpiona w Straży, i w Sejmie gotowym, w każdym Momencie czuwa nad ścisłą Praw Exekucją, i nad Domową oraz własnych Granic Spokojnością,
Że Królom Nam Panującym, nie Samowładnie, tylko z wybranemi, pełnych Zaufania Ministrami, Życiem, Sławą y Majątkiem Narodowi odpowiadającymi, szczególnie Exekucji Praw dozwolono.

            Władze Rządowe, czyli Wykonawcze, tak ułożone, że każda osobnego pilnując wydziału, z Czynów swoich Narodowi sprawiać się obowiązana, za Złamanie Przestępstwa Prawa, groźną i nieodwłoczną przed Oczy ma wystawioną Karę, Sprawiedliwość dla każdego bez różnicy Obywatela, w Każdym Miejscu [koniec strony 623] zawsze gotowa, nie dozwala cierpieć ucisku.

            Opieka na Każdego Mieszkańca rozciągniona, tak dzielnie i skutecznie wszystkich ożywia jako Promienie Słońca, całej naturze Życie i wzrok dają.

            Szafunek Urzędów i Dóbr Narodowych, to Źródło, skąd Możnowładztwo, Zawiść, Władza nadto wyniosła Tronu Krzywda i Zapomnienie jednych Obywateli, Drugich Przewaga wypływały, Zatamowane.

            Skarb i Siła Zbrojna Narodowa Całości Państw wszystkich najmocniejsze Filary, nie samowładnemu Skinieńciu Berła oddane, Lecz przy Szafunku, użyciu i Rządu samego Narodu zachowane.

            Niewystawienie Nam teraz tak groźnej postaci Succissive panować mających Królów, jak bez Opisu i tak uroczystych warunków, Cień nawet Succesyi ogromnym i niebezpiecznym dla Wolności wyobrażał się. Teraz jesteśmy pewni, że Osoba Króla Święta, nigdy źle, ale zawsze dobrze Narodowi czynić może. Nie samowładza, ale Ojca Ojczyzny wedle zaręczenia Konstytucji, w Osobie Jego Czcić i Szanować będziemy. I znajdując w takiej Formie Rządu wszystkie Swobody i Wolność naszą w Ciągu wieku nabytą, Nienaruszoną, tylko doskonalszymi Prawami do dzisiejszego Czasu Oświecenia [Koniec strony 624] Ludu i położenia Kraju, mądrze Stosowanymi, Opisana, a pod Rząd ścisły zawsze czuwający poddaną, bezpieczni jesteśmy, że nikomu tylko Prawom od Nas ustanowionym podlegli będziemy.

            Smutny Stan Ojczyzny w Czasie Bezkrólewia, nie przerazi Nas i Potomków Naszych równie jak pierwiej podobnym do trzęsienia Ziemi całego Kraju wzruszeniem, Miliony Ludzi bezpiecznych i spokojnych ujrzą na Tron wschodzące Światło, jakie w Poprzedniku zgaśnie.

            Takie Przekonanie, taką ufność i wiarę o Teraźniejszej Formie Rządu złożyć przed Tronem Najjaśniejszego Pana jako do Szczęśliwości Naszej teraz i na Potomność najdzielniej przykładającego się równie przed Sejmowymi Stanami nie mieliśmy zdolniejszej Chwili, jako w Czasie teraźniejszym, kiedy z mocy Prawa na Obrady Sejmikowe wszyscy zebrani, z największą gorliwością tego Sejmu ustawy wykonywając; zgodnie, nierozdzielnie, jednostajnie, wznieśliśmy Ręce do Boga, poprzysięgliśmy uroczyście przed Obliczem Jego, Ojczyźnie Naszej ze wszelakimi Siłami Ludzkimi, tej ustawy Rządowej, czyli Praw Konstytucyjnych, na tym Sejmie ustanowionych [koniec strony 625] trzymać się, i bronić Ich wzruszenia jak Całości Kraju będziemy.

            W Tym Zaufaniu, że wierne Posłuszeństwo Prawom i Rządom własnymi, Zgoda powszechna między nami, a razem między wszystkimi Mieszkańcami Kraju od wszelkiego niepokoju, Napaści i wzruszenia, nie tylko bezpiecznymi, ale niezwyciężonymi nas uczyni.

            Mamy wiarę w tej Prawdzie, że Naród wolny (?), Rządny, w Którym miłość wzajemna
i Zgoda złożyła Siedlisko jest najpotężniejszy i nigdy niepokonany.

            Dla wyobrażenia zatem takich Sentymentów Naszych, delegujemy z pośrzodka Siebie pełnych cnotliwego Patriotyzmu Mężów JWJ Pana Franciszka Jundziłła, Pokomorzego, Orderu Świętego Stanisława Kawalera, i WJP Ichmości PP-w Ferdynanda Eysymontta, wojskiego, Leonarda Wolmera, Budowniczego, Urzędników Powiatu Grodzieńskiego
i WJ Pana Michała Dziekońskiego, Podskarbica nadwornego WXL, którym poruczamy złożyć przed Najjaśniejszym Królem Panem Naszym Miłościwym, jako Głowie i Ojcem Naszym, oraz przed Najjaśniejszymi Sejmującymi Rzeczypospolitej Stanami, najżywsze podziękowanie za Konstytucją 3, 5 Maja ustanowioną, za tak troskliwe o Szczęśliwość Całego Kraju Trudy, Starania i Usiłowania, [koniec strony 626] dając najrzetelniejsze Zapewnienie o nieskażonej nigdy Rządowi własnemu i wszystkim Prawom wierności
i Postanowienie o powszechnej i jednostajnej między wszystkimi Obywatelami Powiatu Grodzieńskiego za obroną tychże Praw Gorliwości, o Chęciach wspólnie związanych odpierania tej Siły, która by Szczęściu, niepodległości, wolności, i Rządowi Naszemu zawistną była, a Naszą Spokojność naruszać odwagę miała. Tak myśląc Zaprzysięgliśmy wszyscy Obywatele, bez wyłączenia jednego. Tak Aktem teraźniejszym Publicznym Uroczyście Zaręczają i tym Autoryzując JW i WW Delegowanych w Księgi na Potomność zapisać Zalecają. Działo się w Grodnie na Sejmikach Roku 1792 Miesiąca 15 Dnia.

Podpisy m. in. Michała Borzęckiego, pisarza grodzkiego grodzieńskiego i Karola Borzęckiego.

Źródła: Laudum Sejmiku Grodzieńskiego Roku 1792 Februarij 24 Dnia. Grodno : 1792.

 

 

PRODUKT ZE STRONY JW. JPANI BORZĘCKIEY

JNSTYGATOROWEY W. X. LITT:...

Antoni z Kozarzewa Borzęcki. Ślub: [Anna Żegota]. Starosta Krzywosielski. Instygator litewski. W 1750 roku otrzymał od Marcybelli z Ogińskich Zawisza w dożywotnią dzierżawę za 30000 złotych polskich folwark Nowosiołki w województwie mińskim z wójtostwem Nowosielskim, wójtostwem Dryczyńskim i wójtostwem Kontrcianskim wraz z należącymi do nich wioskami i przysiółkami oraz Dukowa, Borowa i Ichnatowka. W 1755 roku otrzymał w wieczystą dzierżawę wsie Słoboda, Odryczyn, Ostrow i Kniazy. Około 1792 roku dzierżawcą folwarku Nowosiołki z wsiami  Słoboda, Odryczyn, Ostrow i Kniazy jest jego żona Anna.

Źródła: Produkt ze strony JW. JPani Borzęckiey Jnstygatorowey W. X. Litt:... B.r. (po 1792). Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-20652-V [Mf 37175].

 

 

REPLIKA W SPRAWIE JW. BORZĘCKIEY

INSTYGATOROWEY W. X. LITT:...

Antoni z Kozarzewa i Anna Żegota małżonkowie Borzęccy. W 1750 roku otrzymał w wieczysta dzierżawę od Marcybelli Zawiszy folwark Nowosiołki. W 1755 roku otrzymał w wieczystą dzierżawę wsie Drynyn, Słoboda, Ostrow i Kniaży. W 1762 roku skwitowany przez  hetmana litewskiego z ruchomości po zmarłej Marcybelli Zawiszy.

Źródła: Replika w sprawie JW. Borzęckiey Instygatorowey W. X. Litt: przeciw W W Zawiszom Starościcom Starodubowskim. B.r. (po 1792) Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-20254-V [Mf 37174].

 

 

Oblata Prawa Miejskiego dany Marku Dymence i Ilku Bednarczukowi

datowany w Winnicy, dnia 17 lipca 1795 roku.

            Roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt piątego, miesiąca Lipca siedmnastego dnia. W roczniki sądowe, grodzkie, winnickie, kadencyi Juliuszowej, dnia szostego podług nowego stylu przypadłe i sądzące się, przedemną, Gabryelem Porczyńskim, stolnikiem powiatu i podstolim grodzkim, winnickim, stawiąc się osobiście urodzony Tomasz Rudnicki, te zapewnienie dla poddanych Przyłuckich, od j. w. Borzęckiej P. K, dane, dla zapisania do akt niniejszych, grodzkich, bracławskich podał w tej istocie: Marko Dymenko, Ilko Bednarczuk i inni, gdy życzą sobie bydź mieszczanami, aby tedy byli pewni i przysposobiali się wcześnie do stawienia się, przyrzeczenie im to daię, iż mój syn dać im nie odmówi prawa i przywilejów na miejskie, jako wiadoma jestem, że równie jako i ja życzy sobie mój syn, aby osiadli mieszkańcy Przyłuccy katolicy w mieście Nowym. Daie się także i grunt temuż Dymenkowi i Bodnarczukowi z rozmiaru podług ugody z niemi na czynsz; w czym ich zapewniam i na to się podpisuję. Anna Borzęcka mp. Które to zapewnienie, do oblaty podane, jak się w sobie ma, tak co do słowa w xięgi grodzkie województwa Bracławskiego iest zapisane.

Źródła: Oblata Prawa Miejskiego dany Marku Dymence i Ilku Bednarczukowi. Roczniki Sądu Grodzkiego Winnickiego. Winnica : 1795. Archiwum Państwowe w Żytomierzu na Ukrainie, sygn. X.

 

 

Oblata Kontraktu między W. Floryanem Abramowiczem

a Skarbem JWo Piotra Borzęckiego zawarty

datowana w Machnówce, dnia 18 stycznia 1800 roku.

Piotr Borzęcki. Kawaler Orderu Orła Białego.

Źródła: Oblata Kontraktu między W. Floryanem Abramowiczem a Skarbem JWo Piotra Borzęckiego zawarty. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1800, wpis nr 20. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 35-36.

 

 

Oblata Prawa Dozywotniego od JW Borzęckiego JW Sobieszczańskim danego

datowana w Machnówce, dnia 14 kwietnia 1800 roku.

Piotr. Hrabia, podstolic koronny, kawaler Orderu Orła Białego.

Źródła: Oblata Prawa Dozywotniego od JW Borzęckiego JW Sobieszczańskim danego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1800, wpis nr 105. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 481.

 

 

Oblata Aktu Granicznego między Dobrami wsią Starym miastem Przyłuką

a Krzywem y Innemi Przez Kuznice Obw-u. Machnę Ferowanego

datowana w Machnówce, dnia 7 lutego 1802 roku.

W 1802 roku Honorata Borzęcka hrabianka otrzymała w posagu od swojego brata  graffa Piotra Borzęckiego wieś Przyłuka Stara.

Źródła: Oblata Aktu Granicznego między Dobrami wsią Starym miastem Przyłuką a Krzywem y Innemi Przez Kuznice Obw-u Machnę Ferowanego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1802, wpis nr 113. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 103-110.

 

 

Oblata od W. Franciszka Michała Borzęckiego

datowana w Machnówce, dnia 18 listopada 1805 roku.

Franciszek Michał. W 1805 roku dzierżawił od Jana Swiejkowskiego klucza kurawski.

Źródła: Oblata od W. Franciszka Michała Borzęckiego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1805, wpis nr 111. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 120.

 

 

Oblata Tranzakcyi Ugodney o Rozmiar Gruntow od Komisyi Bankowey nabytych

między W: Borzęckim Weberem y JP: Szubertem spisaney

datowana w Machnówce, dnia 5 kwietnia 1806 roku.

Franciszek Borzęcki. W 1806 roku podczaszy lubaczewski, nabył od Komisji Skarbowej pięć włók ziemi w dobrach Machnówka należących do masy upadłościowej Prota Potockiego.

Źródła: Oblata Tranzakcyi Ugodney o Rozmiar Gruntow od Komisyi Bankowey nabytych między W. Borzęckim Weberem y JP: Szubertem spisaney. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1806, wpis nr 346. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 357.

 

 

Oblata Kontraktu trzech Letnio Arędownego Między JW Honoratą Hrabianką Borzęcką

P.K ziedney a W Maryanną Okułowiczową WP. zdrugiey Strony o część Przyłuki zawartego

datowana w Machnówce, dnia 3 stycznia 1812 roku.

Honorata Borzęcka. W 1812 roku hrabianka, wzięła od wdowy Maryanny Okołowiczowej w zastaw na trzy lata część Nowej Przyłuki.

Źródła: Oblata Kontraktu trzech Letnio Arędownego Między JW Honoratą Hrabianką Borzęcką P.K ziedney a W Maryanną Okułowiczową WP. zdrugiey Strony o część Przyłuki zawartego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1812, wpis nr 7. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 11-12.

 

 

Oblata Plenipotencyi od W Franciszka Borzęckiego na osobę W Szczerbickiego przyznana

datowana w Machnówce, dnia 29 stycznia 1812 roku.

W 1812 roku Franciszek Michał z Kozarzewa Borzęcki ustanowił w Machnówce plenipotenta do odebrania sumy 2000 zł wraz z procentami otrzymanych w spadku po zmarłym bezpotomnie bracie Adamie dziedzicu wsi Syczyna w Ziemi Chełmskiej, który sprzedał te dobra wyżej wymienioną kwotę. Dziedzic wsi Syczyna w Ziemi Chełmskiej. Sprzedał te dobra za sumę 2000 zł. Nie żył już w 1812 roku. Bezpotomny.

Źródła: Oblata Plenipotencyi od W Franciszka Borzęckiego na osobę W Szczerbickiego przyznana. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1812, wpis nr 47. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 75-76.

 

 

Oblata Exstraktu Pozwu od JW Borzęckiey PK po Kredytorow

y Debiterow wydanego z akt Ziemie Obw-u Kijowskiego

datowana w Machnówce, dnia 17 lutego 1812 roku.

Honorata Borzęcka. W 1812 roku grafianka, dziedziczka dóbr Przyłuka Stara, Psiarówka, Monczyna, Szenderowki, Licijowki, Jurbowa i Nowa Przyłuka.

Źródła: Oblata Exstraktu Pozwu od JW Borzęckiey PK po Kredytorow y Debiterow wydanego z akt Ziemie Obw-u Kijowskiego. Machnówka :  Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1812, wpis nr 110. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 143-144.

 

 

GAZETA WARSZAWSKA, z dnia 26 VIII 1812 roku.

            Wezwanie Łukasza Bogusławskiego „jako kuratora massy niegdy Piotra Borzęckiego, Dóbr Mińska z przyległościami dziedzica” skierowane do „wszystkich Wierzycieli rzeczonego niegdy Piotra Borzęckiego albo raczej i pretensje do massy tyle razy wspomnianej Piotra Borzęckiego na dniu 1 sierpnia 1806 r. przed bywszym Sądem Szlacheckim Lubelskim formowane, poparli i usprawiedliwili.

Źródła: Gazeta Warszawska, 1812/

 

 

Protokół rozprawy sądowej z 1813 roku.

            Pierwszy dopiero Borzęcki Dziedzic Mińska w tysiąc siedemset dziewiędziesiątym roku targnął się na ich przywileje i prawa, grunta samowolnie poodbierał, robienia piwa i wódki oraz szynku zabronił i rozliczne nadużycia dokonywał. O co ciż Obywatele podnieśli przed Sądem Czerskim proces skutkiem którego są dwie kondemnaty w temże sądzie na Borzęckim w roku tysiąc siedemset dziewiędziesiątym szóstym otrzymane. Rozbiór jednak Polski przeszkodził uskutecznienie tej sprawy. Po otwarciu rządu austryjackiego [od 1795 r. Mińsk włączony był do Galicji Zachodniej] Borzęcki do Rosji wyjechał, zostawiwszy zdłużone dobra, które na satysfakcje wierzycieli przez publiczną licytację przedane zostały.

Źródła: Protokół rozprawy sądowej. Mińsk : 1813. Archiwum Główne Akt Dawnych, KRS W 460 g. Mińsk, k. 32 v-33.

 

 

Inwentarz wsi Rybarzowice.

Aleksander. Dziedzic wsi Rybarzowice.

Źródła: Inwentarz wsi Rybarzowice. Rybarzowice. Rybarzowice : 1817. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 776.

 

 

Projectum Repartitionis Bonorum Massae Cridariae Alexandro Borzęckianae.

Aleksander Borzęcki. Dziedzic licznych włości.

Źródła: Projectum Repartitionis Bonorum Massae Cridariae Alexandro Borzęckianae. 1823. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. F. 141 I 1654

 

 

Plenipotencya Honoraty Borzęckiej dla Feliksa Samsona Barczewskiego

datowana w Machnówce, dnia 12 maja 1836 roku.

Honorata Borzęcka. Hrabina, dziedziczka klucza przyłuckiego.

Źródła: Plenipotencya Honoraty Borzęckiej dla Feliksa Salomona Barczewskiego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1836, wpis nr 227. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 27.

 

 

Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej

datowane w Machnówce, dnia 29 października 1836 roku.

Honorata. W 1836 roku hrabina.

Źródła: Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1836, wpis nr 387. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 7-13.

 

 

Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej

datowane w Machnówce, dnia 18 maja 1837 roku.

Honorata. W 1837 roku hrabina.

Źródła: Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1837, wpis nr 203. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie,n sygn. X, K. 150.

 

 

Acta Betreffend von golnifison flüstling Oberst a. D. Josef v. Borzęcki aus Boguszyn, Kreis Pleschen.

Józef Borzęcki. X.

Źródła: Acta Betreffend von golnifison flüstling Oberst a. D. Josef v. Borzęcki aus Boguszyn, Kreis Pleschen. Poznań : 1849-1859. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 53/294/0/2.2/626.

 

 

Testament Rocha Andrzeja Mianowskiego

datowany w Warszawie, dnia 4 (16) lipca 1867 roku.

            Działo się w mieście Warszawie w domu pod Numerem trzysta czterdzieści jeden w zamieszkaniu Rocha Mianowskiego, dnia czwartego (szesnastego) lipca tysiąc osiemset  sześćdziesiąt siódmego roku o godzinie kwadrans na piątą z południa. Przedemną Józefem Zbikowskim Rejentem Kancelaryi Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej w Warszawie pod Numerem 489B zamieszkałym, do miejsca wyżej wyrażonego na wezwanie przybyłym w obecności czterech świadków to jest Piotra Cieraszkiewicza Podpisarza Sądu Pokoju w Pradze pod Numerem 79/2 Józefa Taruntowskiego obywatela pod Numerem 681 Piotra Mukulec obywatela pod Numerem 257 i Adama Gostomskiego pod Numerem 2377 wszystkich w mieście Warszawie zamieszkałych, prawem przepisane przymioty mających, mnie Rejentowi znanych, stawił się osobiście Roch Mianowski Assessor Kollegialny Emeryt były Urzędnik Kommissyi Kwaterniczej miasta Warszawy, w mieście Warszawie w domu pod Numerem trzysta czterdzieści jeden to jest w miejscu na czele tego aktu wyrażonem zamieszkały i zamieszkanie prawne mający, mnie Rejentowi z osoby swej znany, do działań urzędowych zdolny, na ciele i umyśle zdrowy, i oświadczył iż życzeniem Jego jest sporządzić Testament urzędowy, jakoż stawający Roch Mianowski Testament ten w obecności powyżej wymienionych czterech świadków podyktował mnie Rejentowi własnoręcznie piszącemu jak następuje:

            „Ja Roch Mianowski zostając w dwóch związkach małżeńskich w pierwszym z Dorotą z Tylów, a w drugim z Weroniką z Grzymałów Kruszewską wdową, z związków tych małżeńskich nie mam dzieci ani ich zstępnych, „ mam tylko jedną córkę przysposobioną Dorotę Wołłowicz Mianowską obecnie zamężną Borzęcką Leona Borzęckiego żonę, która na udział z mojego majątku otrzymała na własność nieruchomość w mieście Warszawie przy ulicy Świętojerskiej pod numerem Tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć położoną, w szacunku jaki obecnie na rubli srebrem dziewiętnaście tysięcy pięćset albo złotych polskich Sto trzydzieści tysięcy ustanawiam - podług więc tego, prawo dozwala mi dysponować połową mojego majątku, z tej więc połowy tegoż mojego majątku jaki mam i jaki z dniem śmierci mojej „ pozostanie zapisuję następujące legata, to jest:
- Marcellemu Kasprzyckiemu „ Doktorowi Medycyny mojemu siostrzeńcowi i żonie jego Annie z Cerulich Kasprzyckiej w równych połowach piętnaście tysięcy rubli srebrem.
- Aleksandrowi Kasprzyckiemu również siostrzeńcowi mojemu Farmaceucie dziewięć tysięcy rubli srebrem.
- Aleksandrze Kasprzyckiej pannie siostrzenicy mojej dwa tysiące rubli srebrem.
- Józefie z Wierzbickich Duszewskiej po Karolu Duszewskim synowcu moim wdowie, dwa tysiące rubli srebrem.
- Eleonorze z Kiewłowiczów Podgórskiej wdowie wujecznej mojej siostrze Trzysta rubli srebrem.
- Apolonii z Rygulskich Wdowczyńskiej wdowie służącej mojej Tysiąc rubli srebrem.
Legata ta w rok po mojej śmierci z procentem prawnym od daty mojej śmierci zyskujący zapisy odbierając z majątku spadkowego.
Reszta zaś mojego majątku należy do mojej przysposobionej córki Doroty z Wołłowiczów Mianowskich zamężnej Borzęckiej a zarazem oświadczam iż taka jest moja ostatnia wola, i że nic więcej nie mam dodać lub zmienić. Tak zadyktowany i przez czyniącego Rejenta własnoręcznie, jednym ciągiem i bez żadnej przerwy, w obecności wszystkich czterech świadków napisany Testament, działający Rejent głośno wyraźnie i zrozumiale Testutorowi w obecności tychże czterech świadków odczytał a Testutor Testament powyższy sobie odczytany, jako tak napisany jak był dyktowany przyjmuje i wraz z świadkami tudzież przyjmującym Rejentem tenże Testament w chwili ukończenia takowego o godzinie szóstej z południa podpisuje i podpisał. Stempel do aktu tego za Rubel srebrem jeden kopiejek pięćdziesiąt złożono.

Podpisy: Roch Mianowski, Piotr Cieraszkiewicz, Józef Taruntowski, Piotr Makulec, Adam Gostomski, Józef Zbikowski Rejenta.
Zgodność niniejszego pierwszego wypisu z oryginałem na stemplu ceny kopiejek piętnaście spisanym, w aktach moich zachowanym, poświadczam i dla Marcellego i Anny małżonków Kasprzyckich wydaję w Warszawie dnia 14/16 Sierpnia 1867 r. Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej.

Podpis: Józef Zbikowski

Stempel okrągły: REJENT K.AN:ZIE:GU:WAR:W WARSZA * J. ZBIKOWSKI *.

Źródła: Testament Rocha Andrzeja Mianowskiego. Warszawa : 1867. Archiwum rodzinne Piotra Pydynowskiego we Włoszech.

 

 

Program Wyższej Szkoły Żeńskiej w Poznaniu zostającej pod zarządem

P. Anastazyi Warnka i P. Emilii z Borzęckich Hofmanowej

Na rok 1872/3.

            Program Wyższej Szkoły Żeńskiej w Poznaniu zostającej pod zarządem Anastazyi Warmka i Emilii z Borzęckich Hofmanowej.

Źródła: WARNKA A., HOFMAN E. : Program Wyższej Szkoły Żeńskiej w Poznaniu... Poznań : Druk J. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu., sygn. X.

 

 

Akt profesji zakonnej Celiny z Chludzińskich Borzęckiej

datowany w Rzymie, dnia 6 stycznia 1891 roku.

Celina z Chludzińskich Borzęcka.

Źródła: Akt profesji zakonnej Celiny z Chludzińskich Borzęckiej. Rzym : 1891. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach, sygn. X.

 

 

Paszport Wiktorii z Bordzołów Borzęckiej.

Zapis cyrylicą nazwiska Borzęcka

Źródła: Paszport Wiktorii z Bordzołów Borzęckiej. B. r. Archiwum rodzinne Wojciecha Borzęckiego z Warszawy.

 

 

Główny Wypis z pańszczyźnianego Żytomierskiego Archiwum Notarialnego z księgi powiatu Nowogrodzkowołyńskiego,

datowany w Źytomierzu 13 lutego 1913 roku.

Rok 1913 - 5024

             Główny Wypis z pańszczyźnianego Żytomierskiego Archiwum Notarialnego z księgi powiatu Nowogrodzkowołyńskiego z roku 1912. Nr 1.

             Strony 214-217. Nr 80.

            5-go października 1912, Mikołaj Onufriewicz Masłokiewicz, Czudnowski notariusz, posiadający kancelarię w miasteczku Czudnowie w Wołyńskiej guberni Żytomierskiego powiatu, na ulicy Kaszpierowskiej w domu Masłokiewicz; przybył na prośbę do miasteczka Połonnoje Nowogrodzko-wołyńskiego powiatu, do domu Dunin-Karwickich, gdzie mieszkający w tym domu osobiście mu znany i posiadający zdolność do czynności prawnych oraz zawierania aktów, ziemianin Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki, występujący osobiście w swoim imieniu, w imieniu swojego brata ziemianina Iwana Francewicza Dunin-Karwickiego na podstawie autentycznego notariuszowi, przedstawionego upoważnienia u Sędziego Pokoju piątego obwodu Nowogrodzkowołyńskiego Okręgu Aleksandra Michajłowicza Malewicza 15-go kwietnia 1903 w rejestrze pod nr 67; i przybyła do tego też domu Dunin-Karwickich, nieznana mu osobiście, posiadająca zdolności do czynności prawnych, do zawierania umów, mieszkająca w tym też miasteczku Połonnoje, mieszczanka Eleonora Francewna Borżencka, w obecności przybyłych do tego domu Dunin-Karwickiego, osobiście jemu znanych mieszkających w tym też miasteczku Połonnoje świadków, ziemianina Konstantyna Oomicza Witkowskiego i chłopów Stanisława Michajłowicza Popielia oraz Michała Trofimowicza Ogojko, poświadczający sami osobiście zdolność do czynności prawnych, do zawierania aktów mieszczanki Eleonory Borżenckiej, od której, oprócz tego zgodnie z artykułem 20-tym Tymczasowych Przepisów tyczących się pozycji o notarialnej części wzięto podpis o zdolności do czynności prawnych; oświadczyli notariuszowi, że oni, Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki i Eleonora Francewna Borżencka, dokonują aktu kupna-sprzedaży na następujących warunkach:

Ziemianin Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki, osobiście w swoim i brata imieniu, ziemianina Iwana Francewicza Dunin-Karwickiego, na podstawie wyżej wymienionego upoważnienia, ze składu należącego do nich Dunin- Karwickich, rodowego nieruchomego majątku wchodzącego w skład guberni Wołyńskiej, Nowogrodzkowołyńskiego powiatu, miasteczka Połonnoje z folwarkami: Goroszki, Izabelin, Nowe Miasto, wieś Adamów, osada Burtyń sprzedał mieszczance Eleonorze Francewicz Borżenckiej działkę dworskiej ziemi w obrębie miasteczka Połonnoje w uroczysku (naturalnej granicy) „Browar” liczącego ogółem jedną dziesięcinę 2208 sążni kwadratowych, w tym pod ogrodem znajduje się jedna dziesięcina 660 sążni kwadratowych, pod sadem owocowym 605 sążni kwadratowych, pod gospodarstwem i budynkami 450 sążni kwadratowych, ogółem korzystnej jedna dziesięcina 1715 sążni kwadratowych i niekorzystnej pod drogą 493 sążni kwadratowych, która to działka jest przedstawiona na planie, sporządzonym w 1912 przez mierniczego S. Dmochowskiego, podpisanym przez obie strony z podpisem na takowym Policjanta Nadzorcy miasteczka Połonnoje o znajdywaniu się tej działki w obrębie miasteczka, pozostaje zgodne z oznaczonym planem, w następujących granicach:

od A do B - ziemie majątku Połonnoje ziemian Dunin-Karwickich,

od B do W - ziemia chłopów ze wsi Goroszek,

od W do G - ziemia sprzedana z majątku Połonnoje Karminie i Klichowi,

od G do D - ziemia chłopów państwowych gminy Bortniki,

od D do E - ziemie majątku Połonnoje ziemian Dunin-Karwickich,

od E do A - ziemie chłopów państwowych gminy Bortniki.

Majątek nieruchomy ze składu, z którego dokonana jest ta sprzedaż, przypadł sprzedającym Stanisławowi i Iwanowi Francewiczom Dunin-Karwickim w wyniku prawnego dziedziczenia po śmierci ich ojca, ziemianina Franca Władysława Feliksa Joanna Niepomucena Kazimirowicza Dunin-Karwickiego, do majątku którego w równych częściach Stanisław i Iwan Dunin-Karwiccy posiadają prawo dziedziczenia na mocy postanowienia Żytomierskiego Sądu Okręgowego z dnia 12 czerwca 1903 roku, przy czym na wprowadzenie w stan posiadania oznaczonym nazwiskiem Dunin-Karwickich przez ten też sąd tytułem wykonawezym z 17 września 1903 r pod nr 24141. według którego 23 września 1903 r. w rejestrze kupna-sprzedaży Żytomierskiego Archiwum Notarialnego Nowogrodzkowołyńskiego powiatu w części 6 pod nr 218 zrobiono adnotację, o czym na wspomnianym tytule wykonawczym zaznaczono zapisem w rejestrze pod wyciągiem nr 3017; poprzednik sprzedających Franc Władysław Feliks Joanna Niepomucen Dunin-Karwicki wyżej wspomniany majątek otrzymał na podstawie podziału z Józefem i Celestyną Kazimierowiczami Dunin-Karwickimi według zapisu podziału, dokonanego 25 kwietnia 1865 r. przedstawionego w Krzemienieckim Sądzie Powiatowym 29 kwietnia 1865 r. i wydanego w kopii 1 maja 1865 r. pod nr 1625. Sprzedaż była dokonana ze wszystkimi znajdującymi się na wspomnianej działce zamieszkałymi i niezamieszkałymi budynkami, sadem owocowym i w ogóle, ze wszystkim tym, co wewnątrz i na powierzchni sprzedawanej działki ziemi znajduje się, bez żadnego wyjątku. A pobrał Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki osobiście dla siebie i mocodawcy swojego brata Iwana Francewicza Dunin-Karwickiego od kupującej Borżenckiej za tę sprzedaną jej działkę ziemi z zabudowaniami i sadem pieniądze w wysokości 2500 rubli w całości przez kupującą zapłacone. Koszty zawarcia i zatwierdzenia całego aktu kupna-sprzedaży sprzedający przyjmują na siebie. Do czasu tej sprzedaży wyżej wymieniony nieruchomy majątek nikomu innemu nie był sprzedany, nie był obiecany, nikomu zgodnie z prawem nie przekazano, nie zapisano , nie jest przedmiotem w sporze i pod zakazem nie znajduje się, i dlatego jeśli ktokolwiek z tą kwestia będzie występował, to sprzedający i ich spadkobiercy, kupującą i jej spadkobierców od tych upominających się i mogących zajść w związku z tym strat zobowiązani są zwolnić, jak to wynika z przepisów prawa.

Dokonano na podstawie 254 tomu 5-tej ustawy o podatkach, którą stronom przedstawiono.

Do zawarcia tego aktu przez strony były przedstawione notariuszowi wyżej wspomniane rzeczy: upoważnienie i plan w oryginałach.

Ten akt został zawarty przez Czudnowskiego Notariusza Masłowicza, i potwierdzony przez pełniącego obowiązki Starszego Notariusza 13 lutego 1913 r., przy czym została wyegzekwowana i wpłacona do Żytomierskiego Urzędu Skarbowego za pokwitowaniem 12-go tegoż lutego pod nr 3765 opłata: za akt 3 ruble, pańszczyźniana 100 rubli, za wypis 1 rubel 40 kopiejek i na publikację 3 ruble oraz ustalono: główny wypis na aktowym papierze za 15 rubli 50 kopiejek wydano kupującej.

Wypis ten słowo w słowo jest zgodny z aktem wniesionym do księgi pańszczyźnianej, zapisany w rejestrze w 1913 r. pod nr 1736 i wydany mieszczance Eleonorze Francewnie Borżenckiej 1913-go roku.

 Podpisy

 Sprawdzono „1913” zgodność z pańszczyźnianym rejestrem w części XXXI - Nr 7140. Sprawdzono „1736”.

 Starszy Notariusz.

Podpis

Ogółem ponumerowanych, przesznurowanych i połączonych kartek cztery. Pełniący Obowiązki Starszego Notariusza.

Podpis

Plan guberni Wołyńskiej Nowogrodzkowołyńskiego powiatu, działki ziemi dworskiej, w granicy uroczyska „Browar” przy miejscowości Połonnoje; posiadłość ziemian, Stanisława i Iwana Francewiczów Dunin-Karwickich; całośc uprawnej korzystnej ziemi to 1 dziesięcina 1715 sążni kwadratowych i nie uprawnej przy drodze - 493 sążni kwadratowych; ogółem uprawnej i nie uprawnej ( 1 dziesięcina 2208 sążni kwadratowych) jedna dziesięcina dwa tysiące dwieście osiem sążni kwadratowych.

Sporządzony w 1912 r. przez mierniczego S.Dmochowskiego.

Opis przyległych gruntów:

od A. do B. Ziemia majątku Połonnoje ziemian Dunin-Karwickich.

– B. – W.    Ziemia chłopów wsi Goroszek.

– W. – G.    Ziemia sprzedana majątku Połonnoje Karminie i Klichowi.

– G. – D.     Ziemia chłopów państwowych gminy Bortniki.

– D. – E.      Ziemie majątku Połonnoje ziemian Dunin-Karwickich.

– E. – A.      Ziemie chłopów państwowych gminy Bortniki.

Niniejszy plan jest zgodny z prawdą i przedstawia działkę ziemi dworskiej z zabudowaniami sprzedaną mieszczance Eleonorze Francewicz Borżenckiej na mocy aktu kupna-sprzedaży dokonanej przez Czudnowskiego Notariusza Masłokiewicza 5-go października 1912 r., w księdze aktów nieruchomości, część pierwsza pod nr 32, w rejestrze pod nr 1765.

Osobiście w swoim imieniu i z upoważnienia swojego brata Iwana Francewicza Dunin-Karwickiego.

Podpisy: Stanisław Francewicz Dunin-Karwicki. Eleonora Francewna Borżencka

Skala w angielskim calu 50 sążni.

Pomiaru dokonał i plan sporządził mierniczy S. Dmochowski.

Źródła: Główny wypis z księgi powiatu Nowogrodzkowołyńskiego. 1913. Żytomierskie Pańszczyźniane Archiwum Notarialne, sygn. 5024,  F. 80, W. 1, K. 214-217.

 

 

AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE

Z ARCHIWUM T. Z. BERNARDYŃSKIEGO WE LWOWIE.

            Po śmierci Augusta II Mocnego wybuchły spory wokół wyboru nowego władcy. Rosja i Austria popierały kandydaturę Augusta Wettyna, syna zmarłego króla, zaś Francja kandydaturę przychylnego jej Stanisława Leszczyńskiego, któremu już raz umożliwiła sięgnięcie po tron polski. W tym czasie wojewoda krakowski, Teodor Lubomirski, sam skrycie marzący o koronie zawiązał w Proszowicach konfederację szlachty, a następnie przeforsował postanowienie „...aby królem obrać tylko Polaka...”. Wkrótce potem prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Teodor Potocki, znany stronnik dworu francuskiego wystosował uniwersał do zbierających się sejmików przedkonwokacyjnych wzywający szlachtę do poparcia postanowień konfederacji proszowickiej.
W odpowiedzi na apel prymasa obradujący w Wiszni sejmik województwa ruskiego dla wsparcia szlachty proszowickiej zawiązał w dniu 20 marca 1733 roku własną konfederację szlachecką. Jej marszałkiem obrano Jana z Siemienic Siemieńskiego, podkomorzego ziemi lwowskiej i powiatu żydzczewskiego. Do pomocy dano mu kilkudziesięciu konsyliarzy, m.in. Franciszka Borzęckiego.
Spodziewano się przy tym że w czasie elekcji w skutek silnej opozycji stronników Rosji i Austrii, żądania konfederacji mogą zostać odrzucone. Postanowiono zatem że zaraz po zakończeniu sejmiku wiszeńskiego cała skonfederowana szlachta województwa wyruszy w pole by w całości stawić się na sejmie konwokacyjnym. Aby zaś mogła ona bezpiecznie i na czas dotrzeć na pole elekcyjne pod Warszawą uchwalono że reprezentanci poszczególnych ziem i powiatów będą szli grupami pod wodzą obranych rotmistrzów.

            „...8. In assistentiam zaś JWImci p. marszałkowi konfederacyi naszej ad praebenda consilia quaevis pro bono publico uprosiliśmy et e madio nostri obrali IMciów p.p.... Franciszka z Kosarzewa Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Litewskiego, starostę żydaczewskiego... tudzież in. którzy to JWIMcie p.p. Konsyliarze powinni adresse radą i pomocą JWIMci p. marszałkowi naszemu wszędzie...”
            „...10. A że na przyszłą elekcyę króla dopiero convocationis sejm modum ma praeseribere przez uniwersalną zgodę, więc jeżeliby co praeclusum na konwokacyi stanęło, ażeby viritim nobilita s more militarii pospolitem ruszeniem stawała, więc aby na to była gotowość teraźniejszą konfederacyą ab invicem wszyscy obowiązujemy się, ażeby każdy gaudens prerogativa nobilitari był gotów do wyjścia w pole na pospolite ruszenie, także szlachta minorum possesionum bracia nasi etiam pieszo stawać z porządnym rynsztunkiem byli gotowi do obrania króla pod Warszawą, in quem finem dla pewniejszej gotowości pod dyrekcyą JWIMci p. marszałka konfederacyi naszej za rotmistrzów obraliśmy i uprosili... z powiatu żydaczewskiego JWIMci p. Franciszka Borzęckiego podstolego W[ielkiego] Ks[ięstwa] Litewskiego, starostę żydaczewskiego i WIMci p. Jerzego Łąckiego chorążego żydaczewskiego...

Pod dokumentem widnieją podpisy m.in: Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego, Franciszka Borzęckiego podstolego litewskiego i Ludwika Borzęckiego.
Źródło: Konfederacja województwa ruskiego. Wisznia, 20 marca 1733.

            W trakcie dalszych obrad sejmiku wiszeńskiego wybrano posłów na sejm konwokacyjny oraz sędziów (m. in. Antoniego i Franciszka Borzęckich), którzy mieli za zadanie rozstrzygać wszystkie sprawy województwa w czasie konfederacji. Zobowiązano również szlachtę do terminowego wpłacania podatku na wojsko oraz do tego aby była w każdej chwili przygotowana do ruszenia na elekcję. Postanowienia sejmiku spisano w stosownym dokumencie pod którym widnieją podpisy m.in.  Antoniego i Franciszka Borzęckich.
Źródło: Laudum ziemi skonfederowanych województwa ruskiego spisanym w Wiszni w dniu 26 marca 1733 roku.

            Działania konfederatów przyniosły spodziewany skutek. W czasie odbywającego się w dniach 27 kwietnia - 23 maja 1733 roku sejmu konwokacyjnego ogłoszono wykluczenie kandydatów cudzoziemskich i zaprzysiężono oddanie głosów na rodzimego kandydata. Postanowienia te wywołały gwałtowną reakcję dworów Rosji i Austrii. Przed zbliżającym się sejmem elekcyjnym ich stronnicy wszystkimi możliwymi sposobami starali się zmienić układ sił. Nie cofano się nawet przed zbrojną interwencją. W tej sytuacji skonfederowana szlachta zamiast rozjechać się do domów nadal pozostawała w gotowości. Na kolejnym sejmiku wisznieńskim odbytym w dniu 16 lipca 1733 roku potwierdzono wszystkie wcześniejsze wybory marszałka i konsyliarzy dołączając do tych ostatnich Antoniego Borzęckiego. Ustalono również plan wyruszenia skonfederowanej szlachty województwa na sejm elekcyjny.

            „...obraliśmy marszałkiem tejże konfederacyi WJIMci p. Jana z Siemienic na Dołhomościskach Siemieńskiego podkomorzego lwowskiego, postanowiliśmy oraz JWIMciów p.p. pułkowników i rotmistrzów, także pro omnieventu, gdyby tego exegisset necessitas, et consiliarios do boku J.WIMci p. marszałka naznaczyliśmy, (do których et praesenti laudo z ziemi przemyskiej WIMci p. Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego uti emeritum w generale naszym civem adiungimus), a to wszystko na utrzymanie wolnej elekcji...”
            „...9. A ponieważ według prawa generalnej konfederayi chorągwie nie powinny być podniesione, aż in campo electorali pod Warszawą, więc praesenti laudo postanawiamy, ażeby WIMcie p.p. chorążowie ziemscy pod chorągwiami pułkowymi jako i WIMć p. Łączyński chorąży żydaczowski pod JWIMcią p. [Franciszkiem] Borzęckim podstolim litewskim starostą żydaczowskim powiatową ponieśli, inni zaś IMcie p.p. rotmistrze według opisanej konfederacyi na przeszłym sejmiku antekonwokacyonalnym stawić się mają...”
Źródło: Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia, 16 lipca 1733.

            Elekcja przebiegła po myśli szlachty wisznieńskiej gdyż królem obrano Polaka Stanisława Leszczyńskiego. Z takim wyborem nie pogodziła się jednak część magnaterii wysuwająca za namową Rosji i Austrii kandydaturę Augusta Wettyna. Zaczęła ona gromadzić wojsko aby siłą wprowadzić swojego kandydata na tron. Interwencją zbrojną zagroziły również Rosja i Austria. W sytuacji zagrożenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego nowo wybrany król Polski rozesłał po kraju wici. W odpowiedzi na nie w dniu 10 grudnia 1733 roku szlachta postanowiła się ponownie skonfederować. Wyznaczono konsyliarzy (m.in. Antoniego Borzęckiego) oraz delegatów i posłów do Króla.

            „...Ażeby zaś województwo nasze w tym tak świątobliwym i potrzebnym związku efficatia in promptu mieć mogło consilia, tedy za konsykiarzów do teraźniejszej konfederacyi uprosiliśmy JWIMci... Antoniego Borzęckiego sędziego ziemi przemyskiej... którzy circa indubitatam fidem suam vinculo iuramenti in rotham eandem inferius descriptam przysiąc obligantur...”
Źródlo: Konfederacja województwa ruskiego przy Stanisławie elekcie. Wisznia, 10 grudnia 1733.

            W czasie dalszych obrad sejmiku wiszeńskiego w dniu 29 grudnia 1733 roku zmieniono marszałka konfederacji zastępując Siemięńskiego Mniszkiem podczaszym przemyskim.
Po śmierci Mniszka w 1734 roku pozbawiona przywódcy szlachta województwa stojąca do tej pory w polu oddała konsyliarzy do pomocy kasztelanowi przemyskiemu a następnie po zalimitowaniu pospolitego ruszenia zaczęła w sierpniu rozjeżdżać się do domów.

            Laudum obozowe generału województwa ruskiego pod Kobylnicą w dniu 21 sierpnia 1734 potwierdza konsyliarzy (m.in. Franciszka Borzęckiego). Pod dokumentem widnieje m.in. podpis Antoniego Borzęckiego.

W dniu 23 sierpnia 1734 roku część szlachty złożyła manifest przeciwko manifestacji szlachty w dniu 20 sierpnia pod Kobylnicą. Wybrano również sędziów na czas pospolitego ruszenia. Jednym z nich został Franciszek Borzęcki. Pod dokumentem widnieje m.in. podpis: Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego.
Źródło: Laudum pod Kobylnicą 23 sierpnia 1734.

            „...20. A ponieważ WIMć Franciszek Borzęcki podstoli W[ielkiego] Ks[ięstwa] Litewskiego starosta żydaczowski uszczuplone ma nazbyt proventa per avulsa ad starostwa żydaczewskiego, bo tylko miasteczko bez żadnej wsi zostaje, a przecież grodowe starostwa ex dispositione legum regni non minui sed in proventibus augeri ile ex suis avulsis powinny, mając oraz wzgląd na wielkie tegoż JWIMci p. podstolego litewskiego expensa przy utrzymaniu chorągwi i braci powiatu żydaczewskiego podczas teraźniejszego pospolitego ruszenia dobra Otoniowicze, Horodyszcze, Oleszów i Łapszyn w powiecie żydaczewskim leżące et originaliter od tegoż starostwa żydaczewskiego avulsa, a teraz post fata ś.p. JWIMci p. Anny Cetnerowy wojewodziny smolińskiej lub też JWIMci p. Jana Cetnera kuchmistrza koronnego wakujące, województwo nasze a to do Rzptej i króla IMci, żeby ad suum corpus starostwa żydaczewskiego mogli restituti instabit deklaruje...”
Źródło: Laudum obozowe generału województwa ruskiego pod Kobylicą 3 września 1734.

            Nie zadowolona z takiego obrotu sprawy część szlachty powiatu żydaczewskiego ziemi lwowskiej oraz ziemi przemyskiej i sandeckiej województwa ruskiego ogłosiła w dniu 18 września 1734 roku pod Makuniowem manifest generału województwa ruskiego zawiązujący nową konfederację. Pod dokumentem widnieje m.in. podpis Piotra Borzęckiego.

            Po koronacji Augusta III jego zwolennicy stwierdzili że lepiej mieć niedawnych przeciwników w swoim obozie i dlatego postanowiono co bardziej wyróżniających się uczestników konfederacji zjednać sobie obdarowując ich różnorakimi przywilejami. Na pierwszym po koronacji sejmiku województwa wybrano delegatów (m.in. Franciszka Borzęckiego) i posłów na sejm.

            „...4. My oraz tak majestat JKr.Mci jako i konfederacya województwa naszego in omnes casus jako najskuteczniejszą non destituatur obradą, za delegatów ad latus regium JWIMciów p.p. Franciszka Borzeckiego podstolego W[ielkiego] Księstwa Litewskiego, starostę żydaczewskiego,... uprosiliśmy i obligowali, aby absenta nonnullorum non obstante in omni teraźniejszej rewolucyi casu circa manutentionem maiestatis et libertatis, nie wdając się in ullas materias status, które do sejmu należą, praebeant consilia, którym także ta funkcya do konkurencyi na poselstwo na przyszły sejm pacificatonis obstare nie ma...”
Pod aktami sejmikowymi widnieją podpisy m.in. Antoniego i Franciszka Borzeckich.
Źródło: Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia 14 marca 1735.

            W 1735 roku Trybunał Koronny Lubelski wydał dekret w związku z czym sejmik wiszniewski delegował przedstawicieli szlachty do zapoznania się na sesji z jego postulatami. Był wśród nich Antoni Borzęcki.

            „...1. My rady, dygnitarze i całe rycerstwo województwa ruskiego generału wyszyńskiego zjechawszy się za uniwerałami powtórnemi u. kr. Imci Augusta III pana szczęśliwie nam panującego na sejmik przed sejmowy...uprosiliśmy za posłów na następujący sejm w roku wyżej specyfikowanym, JW. WWIMci pp. z ziemi lwowskiej... Franciszka Borzęckiego podstolego W[ielkiego] Księstwa Litewskiego żydaczewskiego etc. Starostę...”
Źródło: Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia, 9 września 1935.

            „...2. Po zakończonej prześwietnego trybunału radomskiego komisyi zjechawszy się JW.WW dygnitarze i urzędnicy jako też i obywatele ziemi przemyskiej na termin dzisiejszej limity przeszłej tu do Przemyślu naznaczonej, na którym to kongresie jest reprodukowany dekret w trybunale koronnym radomskim feria quatra post festum SS. et individuae Trinitatis proxima anno ad praesens currenti 1739 między WWIMciami pp. Romualdem Wolskim kasztelanicem, Józefem Morskim cześnikiem, administratorami podatku czopowego i szelężnego ziemi przemyskiej z jednej, a miastami i miasteczkami tejże ziemi przemyskiej z drugiej strony zajszły, gdzie w pomienionym dekrecie radomskim ex parte ziemi przemyskiej jako też z strony miast i miasteczek kondescenzya ziemstwa przemyskiego lub komornika albo też innych officyów grodzkich w tymże dekrecie specyfikowanych na dzień 22 miesiąca lipca w roku teraźniejszym 1739 do Przemyśla jako pryncypialnego miasta jest naznaczonya, więc kongres teraźniejszy, stosując się do wyżej wspomnianego dekretu, WIMci Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do egzekwowania tegoż dekretu radomskiego ex parte ziemi przemyskiej uprosił. A cokolwiekby się z podatków czopowego i szelężnego karrencyi tegorocznej, jednej ultimis Julii a drugiej szelężnego 20 septembris mających się kończyć, ex residuitatibus sum niewybranych z miast i miasteczek tam antiquae quam novae coloniae jeszcze niewypłaconych pokazało, tedy oneż kwoty pozostałe na spłacenie długu za rotmistrzostwo WIMci p. Janowi Błażejowskiemu cześnikowi trembolewskiemu rotmistrzowi praevia sufficienti quietatione tenże WIMci sędzia aplikować będzie...”
Źródło: Uchwały ziem przemyskich. Przemyśl 20 lipca 1739.

            W czasie obrad sejmiku wiszeńskiego wybrano Franciszka Borzęckiego posłem na Sejm ordynaryjny warszawski.
Źródło: Laudum sejmiku wiśniewskiego. Wisznia 22 sierpnia 1740.

            Od dnia 13 września 1740 roku Antoni Borzęcki miał prawo pobierać cło od przewożonych trunków.

            „...10. Jako zaś opisano jest w dyspozycji ziemiańskiej, ażeby od piw prostych i od innych przewoźnych od beczki i od wszelkich likworów płacono podatki, tak et laudo praesenti ratyfikujemy tęż uchwałę i onę ad executionem przywieść zalecamy, co i ziemia przemyska tenże punkt akceptuje et similiter decyduje.
            11. Które to ziemia przemyska podatki tak czopowego na rok jeden per plus offercutiam WIMci p. Antoniemu Borzęckiemu podkomorzemu przemyskiemu cum consensu et bene platio acceptationeque jegoż za sumę dwadzieścia i cztery tysiące zł.p. bez wszelkiej dafalki in tenutam et dispositionem puszcza, pozwalając temuż WIMci p. podkomorzemu w miasteczkach znaczniejszych swoich contra-regestrantów trzymać i realnej importancyi inwestygować...”
Żródlo: Laudum sejmiku wiszniewskiego. Wisznia, 13 września 1740.

            W dniu 26 września 1740 roku odbył się sąd referendarski w którym udział brał Antoni Borzęcki.

            Uchwałą ziem przemyskich z dnia 23 października 1741 roku prawo pobierania cła od przewożonych trunków przekazane zostało Janowi z Charczewa Charczewskiemu staroście ciężkowskiemu.

            „Uchwałą ziem przemyskich z 5 listopada 1742 roku p. Kraiński łowczy sieracki administrator podatku czopowego może za rok zeszły odebrać sobie należną pensyę jeżeli jeszcze coś się należy od sukcesorów ś.p. Antoniego Borzęckiego...

            Antoni Borzęcki, chorąży zawskrzyński wymieniany jest w aktach z lat 1754-1771. Uchwałą ziem przemyskich zlecono mu nadzór nad naprawą murów miejskich we Lwowie. Fundusze na ten cel miał pobierać z podatków szelężnego i czopowego.

            „...14. Deklaracya na ciągnienie murów w mieście Lwowie i Imci p. [Antoniego] Borzęckiemu superintendentowi tej fabryki. Sąd etc. Zaczęte od bramy Halickiej miasta Lwowa sumptem ziemiańskim mury i ku klasztorowi O,O Bernardynów dociągnione, aby dalej kontynuowały się, i fortyfikacya miasta Lwowa do bastyonu starego dosięgnąć mogła, na expensy tej fabryki i dalsze tych murów ciągnienie z podatków szelężnego i czopowego w mieście Lwowie praktykowanych trzy tysiące zł. p. naznacza, obligując J.W. Józefa Siemieńskiego podkomorzego i komisarza ziemi lwowskiej i powiatu żydaczewskiego, ażeby na kontynuacyą tych murów z pierwszych rat za assygnacyami wydanemi sumę przerzeczoną 3000 zł. p. wypłacić wcześnie kazał. Do attendencyi tej fabryki Imci. p. Borzęckiego za superintendenta na rok teraźniejszy sąd uprasza i obiera, któremu pensyi zwyczajnej zł. pięćset deklaruje i pro satisfactione do JW. komisarza odsyła, obowiązujmąc pomienionego Imci superintendenta, ażeby sam przez się i nieodstępnie robiącego rzemieślnika i składających materyały przypilnował, regestra codzienne ekspensów na majstrów, czeladź, pomocników, materyały i inne potrzeby konnotował i exacte pisał declarationis ect...”
Źródło: Uchwały ziem przemyskich. Lwów, 25 marca 1754.

            Antoni Borzęcki podpisał się też pod Manifestem przeciwko Laudum sejmiku wiszeńskiego deputackiego, datowanego w Wiszni w dniu 11 września 1754 roku. Sejmik ten obradujący zgodnie z uniwersałami królewskimi od 19 sierpnia miał wyłonić deputatów na sejm warszawski. Od początku jednak odbywał się z pogwałceniem praw wolności szlacheckiej. Już na początku zebranej szlachcie narzucona została bez jakiegokolwiek głosowania i przy sprzeciwie większości szlachty kandydatura marszałka mającego przewodzić obradom. Później w ten sam sposób podano asesorów i deputatów, poczym nie zważając na protesty szlachty obrady zakończono. Obrażona szlachta wniosła manifest przeciwko uchwałom tak przeprowadzonego sejmiku. Tym razem nie skończyło się jednak tylko na protestach. Sprawa nabrała niemałego rozgłosu. Interweniował sam król. Marszałka, asesorów a później również wybranych deputatów pozwano przed Trybunał Lubelski.

            Naprawa murów miejski we Lwowie trwała kilka lat w związku z czym wielokrotnie jeszcze przyznawano Antoniemu Borzęckiemu wynagrodzenie z podatków czopowego i szelężnego. W styczniu 1757 roku potwierdzono że należność za rok poprzedni nie została jeszcze całkowicie uregulowana i pozostało 200 zł. p. co zobligowano się jak najszybciej zapłacić.
Źródło: Uchwała ziem lwowskich. Przemyśl, 31 stycznia 1757.

            W 1758 roku Antoni Borzęcki wymieniany jest jako skarbnik.
Źródło: Uchwały ziem lwowskich. Przemyśl, 6 marca 1758.

            W deklaracji z kwietnia 1759 roku przyznano Borzęckiemu [Antoniemu] podstolemu litewskiemu 300 zł. p. z podatku szelężnego.
Źródło: Uchwała ziem lwowskich. Przemyśl 2.04.1759.

            W styczniu 1760 roku potwierdzono Antoniemu Borzęckiemu 500 zł. p. za rok poprzedni i zadeklarowano następne 500 zł. p. za rok bieżący.
Źródło: Uchwała ziem lwowskich. Przemyśl, 28.01.1760.

            W styczniu 1761 roku poświadczono Antoniemu Borzęckiemu 500 zł. p. zaległe za rok poprzedni.
Źródło: Uchwała ziem lwowskich. Przemyśl, 26.01.1761.

            We wrześniu 1761 roku poświadczony pokwitowaniami dług wobec Antoniego Borzęckiego nie został jeszcze uregulowany w związku z czym zadeklarowano się go spłacić z podatków w roku następnym.

            „...Dług wobec p. Antoniego Borzęckiego według assygnacyi z pierwszych podatków deklaruje spłacić...”
Źródło: Laudum sejmiku gospodarskiego wiszeńskiego. Wisznia, 15 września 1761.

            Na sejmiku w 1765 roku Antoni Borzęcki został wybrany rotmistrzem prezydialnym ziemi przemyskiej.

            „...A że funkcya rotmistrzowska W. Rytarowskiego skarbnika czerwonogrodzkiego 1 Mai w roku następującym 1766 kończyć się będzie, przeto temuż wdzięczność pro bene gestis oświadczywszy, na lat dwie przyszłe consequenter po sobie immediate idące WJMci p. Antoniego z Kosarzowa Borzęckiego chorążego zawskrzyńskiego na rotmistrza prezydyalnego ziemi naszej z wyznaczeniem zwykłej dla niego pensyi obieramy i postanawiamy, zalecając onemuż doskonałą i dostateczną około funkcyi swojej pilność i czułość bez ukrzywdzenia pachołków zachować powinną...”
Źródło: Laudum sejmiku gospodarskiego przemyskiego. Przemyśl, 10 września 1765.

            Na sejmiku we wrześniu 1766 roku uchwalono dla Antoniego Borzęckiego chorążego zawskrzyńskiego, rotmistrza ziemi przemyskiej pensję w wysokości 1000 zł. p.
Źródło: Laudum sejmiku gospodarskiego przemyskiego. Przemyśl, 16 września 1766.

 Zdecydowano również spłacić dług wobec Antoniego Borzęckiego powstały w wyniku nieuregulowania sprawy pokwitowań za naprawę muru.

            „...Antoniemu Borzęckiemu, chorążemu zawskrzyńskiemu 300 zł. p...”
Źródło: Laudum sejmiku gospodarskiego lwowskiego. Lwów, 16 września 1766.

            W dniu 26 sierpnia 1767 roku szlachta wniosła manifestację przeciwko najnowszym uchwałom sejmiku wiszeńskiego Wśród sygnatariuszy tego aktu byli m.in. Antoni, Franciszek i Ludwik Borzęccy. Antoni i Franciszek Borzęccy znaleźli się również wśród podpisanych pod instrukcją dla posła do marszałka konfederacji radomskiej Radziwiłła (Instrukcja niektórych ziem na sejmiku wiszeńskim posłowi do marszałka konfederacyi radomskiej Radziwiłła wysłanemu dana). W odpowiedzi Radziwiłł pozwał wszystkich sygnatariuszy manifestacji na sąd konfederacji koronnej „...za cztery niedziele od dnia odpowiedzi...” danej 1 września 1767 roku.

            W maju 1768 roku Antoni Borzęcki wniósł w grodzie przemyskim manifestację w sprawie swojego rotmistrzostwa.

            Veniens personaliter mfcus. Antonius de Kozarzow Borzęcki vexillifer Zawskrzynensis, bonorum, certarum sortium in bonis villae Podliski hic in terra Premisliensi sitarum haeres et laudo publico terrae praesentis Premisliensis die decima Septembris 1765 anno hic Premisliae subsecuto super militiam praesidialem eiusdem terrae constitutus rothmagister, hac actis praesentibus in sensum sequentem infert manifestationem et diligentiam: Quia modernus manifestans, prout laudo praemisso per illustres magnificos dignitarios inclitae terre Premisliensis, super exequendum munus rotmagistratus militiae terrae eiusdem Premisliensis, uti incola et concivis ac possesionatus vir constitutus et in hucusque per laudum nullum inclitae terre Premisliensis ab hacce functione militiae presidialis terrae eiusmodi Premisliensis rothmagistratus relegatus nec salariatus extiterit, nunc tamen primum ordinanso sine omni laudo comitiolarum inclitae terrae praesentis Prem[isliensis] ad mentem legis novellae hic Premislie celebrari solitarum per illustrem mfcum. losephum a Drohojow Drohojowski castellanum Pramisl[ensis] edito, intuitu depositionis muneris sui rotmagistratus ultra praxim conventus, ita hancce functionem, uti per comitiolas ultimarias in anno praeterito celebratas ad diem hodiernam a se manifestante non relegatam, offert se continuaturum et solutionem deservitae mercedis a quo intererit vindicacurum fore.
Pod dokumentem widnieje podpis:
A. Borzęcki.
Źródło: Manifestacja w grodzie przemyskim w dniu 6 maja 1768.

            Na sejmiku we wrześniu 1768 roku przyznano Antoniemu Borzęckiemu chorążemu zawskrzyńskiemu 1166 zł. p.
Źródło: Laudum sejmiku gospodarskiego lwowskiego. Lwów, 14 września 1768.

            Ostatnia wzmianka o Antonim Borzęckim w dokumentach ziemi lwowskiej pochodzi z 1771 roku. Na sejmiku uchwalono wtedy wyrównanie zaległych pensji za sprawowany przez niego niegdyś urząd rotmistrza.

            „...WJMci p. Antoniemu Borzęckiemu chorążemu zawskrzyńskiemu uspokajając pretensye jego i nic już w recessie pretensyi mu nie zostawiając do ziemi zł. p. 1000...”
Źródło: Laudum sejmiku gospodarskiego lwowskiego. Lwów, 14 września 1771.

            Na sejmiku we wrześniu 1762 roku Aleksander Borzęcki podstolic Wielkiego Księstwa Litewskiego został wybrany deputatem ziemi sanockiej na trybunał koronny Piotrkowski i Lubelski.
Źródło: Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia, 13 września 1762.

            Na sejmiku w lutym 1764 roku Aleksandra Borzęckiego wybrano na posła z ziemi lwowskiej na sejm konwokacyjny.
Źródło: Laudum sejmiku lwowskiego. Lwów, 6 luty 1764.

            W tym samym dniu uchwalono konfederację województwa ruskiego przed sejmem elekcyjnym obierając go rotmistrzem ziemi przemyskiej.
Źródło: Konfederacja województwa ruskiego. Wisznia, 6 luty 1764.

            W lipcu 1764 roku Aleksander Borzęcki został wybrany konsyliarzem konfederacji.
Źródło: Laudum sejmiku wiszeńskiego za aprobacyą konfederacyi. Wisznia, 23 lipca 1764.

            Na sejmiku w październiku 1764 roku Aleksandra Borzęckiego wybrano posłem na sejm koronacyjny.
Źródło: Laudum sejmiku wiszeńskiego. Wisznia, 29 października 1764.

            Pod uchwałami ziem przemyskich spisanymi w Przemyślu 3 lutego 1765 roku widnieje m.in. podpis Aleksandra Macieja Borzęckiego starosty przemyskiego i dołżańskiego.

            Powołana Komisja Skarbowa wszczęła proces z sukcesorami podskarbiego Odrowąża Sedlnickiego w 1765 roku który doprowadził do wykrycia wielkiego nieładu i deficytu wynoszącego 2.868.250 złt. i 1 ½ denara oraz należności wątpliwych 1.279.733 złt. gr. 10 odesłane do decyzji Sejmu. Ten olbrzymi remanent został w małej części odzyskany, sukcesorowie bowiem odwoływali się „do kompassyi” sejmowych stanów, twierdząc że zawinił zmarły podakarbi gdyż nieregularnie zaspisywał wpływy „co się ustawicznem wynalezieniem nowych kwitów po różnych miejscach pokazuje”. Popierali ich prośby marszałek w. k. Lubomirski i kanclerz w. lit. Czrtoryski zwracając uwagę na szczupłość substancyi spadkowej i ciężar kosztów prawnych. Oponowali biskup krakowski Sołtyk, krajczy koronny Małachowski i inni bo w imieniu sukcesorów Aleksander Borzęcki podstoli koronny ofiarował tylko 200000 złt. Postąpił później jeszcze 100000 złt. „z krzywdą i przeciążeniem dla siebie”, gdyż substancya ś.p. Sedlnickiego nie tylko na uspokojenie długu Rzpltej dostarczyć nie może, ale też kredytów samych nie wyrówna pretensyi”. Dług prywatny był ważniejszy niż dług wobec państwa.

            Aleksander Maciej Borzęcki był marszałkiem na sejmikach elekcyjnych podkomorzego lwowskiego (Lwów, 23 maja 1765), sędziego ziemi lwowskiej (Lwów, 24 maja 1765) i pisarza ziemskiego lwowskiego (Lwów, 25 maja 1765) oraz asesorem na sejmiku deputackim ziemi lwowskiej i żydaczowskiej (Lwów, 9 września 1765).

            Ma sejmiku we wrześniu 1766 roku przyznano Aleksandrowi Maciejowi Borzęckiemu pensję w wysokości 6000 zł. p. za poselstwo na sejm konwokacyjny 1764 roku i ponownie wybrano posłem na sejm.
Źródło: Laudum sejmiku wiszeńskiego poselskiego. Wisznia, 25 sierpnia 1766.

Źródła: PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.

 

 

Teki Dworzaczka.

Regestry.

Regesty sporządzone przez Włodzimierza Dworzaczka z różnego rodzaju źródeł archiwalnych stanowią materiał warsztatowy w związku z czym nie opierają się na jednolitych, spójnych i konsekwentnie przestrzeganych zasadach. Znaczenie większości stosowanych w nich skrótów zależy od kontekstu, w jakim zostały użyte. Ten sam skrót może mieć różne znaczenia ale też różne skróty mogą mieć to samo znaczenie. Podanie ich pełnego wykazu nie miałoby więc sensu. Poniżej podano zatem jedynie przykłady najczęściej stosowanych skrótów i ogólne zasady ich stosowania przez autora.

Skróty określające najczęściej tożsamość osób a więc występujące przed nazwiskami rodziców:

s. - syn

ss. - synowie

c. - córka

cc. - córki

ż. - żona

bcia - bracia

rodz. - rodzony

stryj. - stryjeczny

ciot. - cioteczny

m. s. - między sobą (np. bracia i/lub siostry)

o. lub ol. olim (łac. niegdyś) - już nieżyjący

p.v., s.v., t.v. q.v... - pierwszego małżeństwa, drugiego małżeństwa, trzeciego małżeństwa czwartego małżeństwa itd.

vidus - wdowiec

vidua - wdowa

virgo - dziewica, w dokumentach najczęściej w znaczeniu panna

Skróty dotyczące statusu społecznego pojawiają się przed nazwiskiem danej osoby:

N. (nobilis) - szlachetny

G. (generosus) - urodzony

M. (magnificus) - wielmożny

D. (dominus) - pan

fam. lub sław. (famatus) - sławetny

lab. lub prac. (laboriosus) - pracowity

honestus - uczciwy (wolny człowiek)

Inne skróty opisujące osoby:

bp. zmarł - bezpotomnie zmarły

zmarł - zmarły

zmarł-ego - zmarłego

zmarł-ym - zmarłym

urodzony - urodzony/a

x - ślub

w im. sw[oim] i - w imieniu swoim i (nazwisko drugiej osoby)

Skróty urzędów/funkcji sprawowanych przez osoby i ich pochodne:

sta - starosta

ścic - starościc

klan - kasztelan

klanic - kasztelanic

plent - plenipotent

op. - opiekun, opieka

Po nazwach urzędów występują zawsze określenia obszaru, dla którego urząd był sprawowany, albo:

JKMci - Jego Królewskiej Mości

JCMci - Jego Cesarskiej Mości (raczej rzadko)

zs. - ziemski

gr. - grodzki

GWP - generalny wielkopolski (pisane dużymi literami)

Skróty występujące przy nazwach miejscowości:

d. - dobra

dziedz. - dziedziczne

pos. - posesor [dzierżawca]

cz-ci - części

f. - folwark

ff. - folwarki

wś. - wieś

m. - miasto

mko - miasteczko

mł. - młyn

os. - osada

pus. - pustkowie

Skróty określające powiat, w którym znajdują się dobra:

p. - powiat

pow. - powiat

pyzdr. - pyzdrski

kość. - kościański

gn. - gnieźnieński

poz. - poznański

kc. - kcyński

nakiel. - nakielski

b.-k. lub b.k. - brzesko-kujawski

Skróty określające strony w sprawie::

z I. - z jednej strony

z II. - z drugiej strony

pw. - przeciw

Skróty określające rodzaj i sumę transakcji:

s. v. (sub vadium) - sumy

kwit. - kwituje (kogoś z sumy/długu)

zap. - zapisał

sprzed. - sprzedaje

t. pos. i w. - tytułem posagu i wiana

t. w. i pos. - tytułem wiana i posagu

pos. <suma> i t. w. - posag <suma> i tytułem wiana

Skróty daty:

rrrr.dd/mm - rok.dzień/miesiąc (np. 1654.23/12 lub 1654.23/XII)

 

Opaci lędzcy. Mateusz Borzęcki 1575 zmarł 21.08.1614.

Marcin Borzencki, s. o. Stanisł., zap. pos. 100 zł. ż. Małgorzacie Krampiewskiej, c. Erazma Kr. [nakielskie 1603, f. 100].

X[iądz] Jakub Borzęcki pleban z Ruska p[rzeci]w[ko] Władysławowi Bojanowskiemu posesorowi tej wsi dziedzicznej żony jego Anny Suchorzewskiej, teraz B[ojanowski]ej, o zabór 18 pniów pszczół i inne gwałty zmierzające do tego by w Rusku katol[icka] wiara nie kwitnęła ((Dw. 320; poznańskie 1636, f. 136, nr 161).

1636 [roku], 7 [IX/września] N[obilis/szlachetny] D[dominus/pan] And[rzej] Borzęcki [famulus/krewny] ol[im/już nieżyjącego] Stefana Trąpczyńskiego [x/ślub] Marjanna Zbierska v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Wojc[iech] Chłapowski, D[dominus/pan] Marc[in] Głuskowski (Dw. 5980; LB Książ, 1636).

1637 [roku], 25 [III/marca] Anna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Jerzego Chelkowskiego z Szypłowa i Doroty. [Świadkowie:] O[jciec] Hier[onim] Borzęcki mansjonarz [wikariusz bez obowiązków kościelnych] kośc[ioła] p[ara]f[ialnego] i G[enerosus/urodzona] Konstancja Gałćzyńska v[irgo/dziewica] z Kolnic (Dw. 8281; LB Nowe Miasto, 1637).

1638 [roku], 6 [II/lutego] Dorota, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Jana Gałczyńskiego i Zofji. [Świadkowie:] O[jciec] Hier[onim] Borzęcki mans[jonarz] rozniec[ki] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Zofja Kałaczkowska (Dw. 8283; LB Nowe Miasto, 1638).

1639 [roku], 26 [VII/lipca] Anna Teresa c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Łuk[asza] Blińskiego i Marjanny. [Świadkowie:] X[iadz] Hier[onim] Borzęcki G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Grzymułtowska (Dw. 8287; LB Nowe Miasto, 1639).

X[iądz] Jakub Borzęcki wikary wyskocki, kwit[uje] Jana ojca i Stanisława syna Gułtowskich (Dw. 7102; kościańskie, inskrypcje, 1641, f. 414v, nr 299).

Władysł[aw] Maniecki w im[ieniu] sw[oim] i ż[omy] Doroty z Konarzewa, z [I/jednej strony] i Andrzej Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Marjanny Zbierskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] dzierż[awy] wsi: Luciny, Dąmbrowy, Kotowa i części Nietamyśel p[owiat] pyzdr[owski] (Dw. 7393; kościańskie, inskrypcje, 1649, f. 151v, nr 302).

Mikoł[aj] Dunin ze Skrzynna, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Piotra, z [I/jednej strony] i Kazimierz Borzęcki i Marjanna Wolska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] Kontr[akt] dzierż[awy] cz[ęści] Kotowa (Dw. 7568; kościańskie, inskrypcje, 1652, f. 637v, nr 302).

Adam z Rozdrażewa Rozdrażewski klan przemęcki z I i N. Andrzej Borzęncki w im. sw. i ż. N. Marjanny B. kontr. dzierż. wsi Szypłowo i Stramice [pyzdryńskie 1653, p. 181].

1656 [roku], 5 [8/sierpnia] [+/zmarł] N[obilis/szlachetny] Michał Borzęcki s[yn] N[obilis/szlachetnej] D[dominus/pani] [?] Grothowej (Dw. 44910; LB Dopiewo, 1656).

1656 [roku] 7 [9/września] +/zmarła V. N. Katarzyna Grothowna Borzencka [ LM Dopniewo, 1656].

1659 [roku] 27 [II/lutego] Jakub Franciszek (w braku prob. winogórsk.), s. G D. Remigjana Nieżuchowskiego i Barbary z Chociczy -- N. Kazimierz Borzecki i N. Kat. Włostowska z Winogóry [LB Miłosław, 1659].

Andrzej Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Marj[anny] Zbierskiej p[rzeci]w[ko] Adamowi Rozdrażewskiemu k[aszte]lanowi przemęc[kiemu] i Annie Smoguleckiej małż[onkom] (Dw. 2880; poznańskie, relacje, 1661, f. 260v, nr 186).

1664 [roku] 4 [VII/lipca] zmarł ND. Andrzej. Borzecki poch. w Grobie Trampcz. [LM Książ, 1664].

Stanisł[aw] Kuczkowski Zofję Rudnicką wd[owę] po Tomaszu Strzeleckim, [2-o/secundo] v[oto] żonę swoją z 2000 zł. kwit[uje] (f. 493v). Ciż K[uczkowscy] i Kazimierz Borzęcki kontrakt dzierż[awy] 3-l[etniej] Oborzysk (Dw. 8035; kościańskie, inskrypcje, 1670, f. 494, nr 305).

M[agnificus/wielmożny] Stan[isław] Zegocki podcz[aszy] pozn[ański] i st[arosta] kon[iński] w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Zofji Firlejówny z [I/jednej strony] i G[enerosus/urodzony] Franc[iszek] Borzęcki w im[ieniu] sw[woim] i ż[ony] Anny Ostaszewskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] [sub vadium/sumy] 1000 złp. (f. 93v) Z[egocc]y pożyczają od B[orzęck]ich tę sumę (Dw. 10037; konińskie 1670, f. 95, nr 60).

G[enerosus/urodzony] Franc[iszek] Borzęcki, ol[im/już niezyjącego] Jana-Romana syn, zap[isuje] dług 1000 złp. ż[onie] Annie Ostaszewskiej (Dw. 10069; konińskie 1671, f. 169v, nr 60).

G[enerosus/urodzona] Marjanna Pcinska wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Mik[ołaju] Parczewskim [2-o/secundo] v[oto] obec[nie] ż[ona] Dobrog[osława] Komorowskiego, z [I/jednej strony] i Franciszek Borzęcki i Anna Ostaszewska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] kontr[akt] [sub vadium/sumy] 500 złp. (Dw. 10082; konińskie 1671, f. 206v, nr 60).

G[enerosus/urodzona] Katarzyna z Starkowca, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Wiktorynie Stempkowskim, [2-o/secundo] v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Stanisł[awie] de Wola Kalkowa Wolskim, [3-o/tertio] v[oto] ż[ona] Jana Jastrzembowskiego; Franciszek Goliński, b[yły] burgr[abia] z[iem]s[ki] koniń[ski], obec[nie] podwojew[odzy] pozn[ański] N[obilis/szlachetny] Mikoł[aj] Skrzetuski, b[yły] podpisek gr[odzki] koniń[ski], obecni: Adam Goliński, burgr[abia], Krzysztof Baranowski pisarz, Kaz[imierz] Borzęcki podpisek, grodzcy konińscy; Stanisław jezuita i Maciej, [synowie] ol[im/już nieżyjącego] Starkowieckiego k[aszte]lana kamienieckiego (!) dalej nazwany k[aszte]l[anem] łęczyc[kim] st[arost]y kon[ińskiego] i Katarzyny ze Smoszewa; X[siądz] Wojciech franciszkanin w Skampem brat b[ez]p[otomnie] [+/zmarłe]go G[enerosus/urodzonego] Stanisława Wolskiego; Zofja Wolska ż[ona] Jana Pucka; Andrzej, Jan, Wojciech, Stanisław, Teofila, Bieganowscy, [synowie] księdza Bieg[anowskiego] zrodz[eni] w stanie świec[kim] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Wolskiej, ol[im/już nieżyjącego] Stanisława W[olskie]go spadkobiercy (Dw. 10135; konińskie 1672, f. 350v, nr 60).

Franc[iszek] Borzęcki, o[lim/już nieżyjącego] Romana syn, dzierż[awca] pos[esorów/dzierżawców] cz[ęśc]i wsi Lisiec Mały, kwit[uje] Swiętosława Makowieckiego administratora miasta Rychwał (Dw. 1224; kaliskie 1673, p. 210, nr 133).

G. Franciszek Borzecki, o. Jana syn, pw. N. Stanisławowi Makowieckiemu, admin. dóbr Rychwał (konińskie 1673, f. 480).

1673 [roku], 29 [7/lipca] Teodora Jadwiga, c[órka] N[obilis/szlachetnego] Wojc[iecha] Kaweckiego i Zofii ze wsi Barcinko, par[afia] Wierzycinem. [Świadkowie:] N[obilis/szlachetna] Barb[ara] Borzęcka (Dw. 36367; LB Poznań - Św. Małgorzata, 1673).

G. Krzysztof Baranowski, pis. gr. koniń. i Kazimierz Borzecki podpisek i regent kancel. gr. koniń. (konińskie 1674, f. 730v).

1679. G[enerosus/urodzony] Kaz[imierz] Borzęcki regent kancel[arii] gr[odzkiej] koniń[skiej] (Dw. 10670; konińskie 1680, f. 213v, nr 63).

Kaz[imierz] Borzęcki kwit[uje] Gaspardę Andrault de Buy wd[owę] po Franciszku Ciświckim k[aszte]lanie międzyrzeckim, oraz X[siędza] Jana C[iświckiego] jej syna, oraz Jana, Władysława, Stanisława i pannę Ludwikę C[iświckich], dzieci ol[im/już nieżyjącego] Ludwika s[taros]ty stawiszyń[skiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny-Zofji z Oleśnicy z 6500 złp. (Dw. 3168; poznańskie, inskrypcje, 1682, f. 94, nr 1105 XII).

Kaz[imierz] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] zap[isuje] 2000 złp. Zofji Grzybowskiej pannie, żonie swej przyszłej (Dw. 3555; poznańskie, inskrypcje, 1684, f. 19, nr 1107 I).

Ludwik-Władysł. z Domaradzyna Domaradzki i Marianna de Werdy m., i Józef Miklaszewski i Barbara Borzecka m. z II kontr. s. v. 100 złp. [gnieźnieńskie 1684, f. 30v].

Władysław Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego], przywilej na soł[ectwo] Policko dany sobie przez Stefana Wierzbowskiego b[isku]pa poznań[skiego] w kl[uczu] ciążyńskim (Dw. 111; poznańskie, inskrypcje, 1686, f. 87v, nr 1111 I).

Kazimierz Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojciecha B[orzęckiego], kwit[uje] ż[onę] swą Zofję Grzybowską z inwentarza (Dw. 602; poznańskie, inskrypcje, 1686; f. 56, nr 1112 VII).

Wład[ysław] Borzęcki i Zofja Jabłkowska, małż[onkowie] z [I/jednej strony] i Stanisław Wierzbiński w im[ieniu] sw[oim] i żony Zofji Małachowskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] [sub vadium/sumy] 200 zł. (Dw. 6518; pyzdrzańskie 1690, p. 92, nr 156).

1691 [roku], 31 marca Benedykt (Nowe Ogrody), s[yn] Stan[isława] Zebrucki oraz Rozyna, Nobiles [nobilitowani]. Chrz[estni]: Gen[erosus]/[urodzony] D[omi]nus/[pan] Stan[isław] Borzęcki młodzian z Rogowa i Melchior Sinirowicz młodzian z Podolia, oraz Gertruda Kunska i Dorota Mazurkowiczowa, panny z Pozn[ania] (Dw. 35802; LB Poznań - Św. Marcin, 1691).

Adam Baranowski i Cecylja z Dzialenskich małż[onkowie] i X[iądz] Wojciech Bar[anowski] prob[oszcz] kap[e]lan] baran[owski] w kat[edrze] gn[ieźnieńskiej] dziedzice Dębogóry w p[arafii] kcyń[skiej] z [I/jednej strony] i Kazimierz Borzęcki i Konstancja Wałdowska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] kontr[akt] zast[awu] tych dóbr [sub vadium/sumy] 20000 złp. (Dw. 2450; kcyńskie 1696, f. 53v, nr 133).

Jan Jabłkowski, [olim/już nieżyjącego] Mikołaja J[abłkowskiego] z Elżb[iety] Radeckiej syn z [I/jednej strony] i Władysł[aw] Borzęcki i Zofja J[abłkowska] małż[onkowie] ona w tow[arzystwie] Jana J[abłkowskiego] jako br[a]ta rodz[onego] z [II/drugiej strony] kontrakt spis[any] w Radłowie [sub vadium/sumy] 2000 złp. (Dw. 10375; gnieźnieńskie 1697, f. 140). Zofja J[abłkowska], c[órka] o[lim//już nieżyjącego] Mik[ołaja] z Elżb[iety] Radec[kiej]. (Dw. 10375; gnieźnieńskie 1697, f. 141, nr. 90).

1697 [roku], 2 marc[a] Konstancja, c[órka] Nob[ilis]/[nobilitowanego] Wojciech Borucki z Czopnik oraz Regina. Chrz[estni]: Nob[ilis]/[nobilitowana] Jadwiga Borzęcka i Łukasz Woynuski (Dw. 35820; LB Poznań - Św. Marcin, 1697).

1698 [roku], 21 [9/września] (Tupadły) Marjanna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Wojc[iecha] Pławińskiego i Zofji. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Adam Baranowski i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konst[ancja] Borzęcka (Dw. 27389; LB Kcynia, 1698).

Barbara Borzęcka, wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Józefie Miklaszewskim (Dw. 10521; gnieźnieńskie 1699, f. 244v, nr. 90).

1700.2 [I/stycznia]. Joanna, c. GD. Macieja Kruszyńskiego i Jadwigi (z Oleszna) -- GD. Kazimierz Borzecki i Konstancja, z Oleszna [LB Panigródz, 1700].

1702 [roku], 0 [11?] [I/stycznia] Agnieszka Dorota, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Wojc[iecha] Morawskiego i Marjanny Brudzińskiej. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Kaz[imierz] Borzęcki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konstancja Borzęcka (Dw. 9567; LB Panigródz, 1702).

1704 [roku], 5 [VI/czerwca] Paweł Sebastian, syn G[enerosus/urodzonego] Kaz[imierza] Turny tenut[ariusza] [dzierżawcy dóbr królewskich] G[ołańczy] i G[enerosus/urodzonej] Marjanny z Łakińskich. [Świadkowie:] I[ego] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Franciszek Paweł Tuchołka s[taros]ta jasiniecki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konstancja Borzęcka (Dw. 3425; LB Gołańcz, 1704.

1704 [roku], 20 [8/sierpnia]. Marjanna, c[órka] N[obilis/szlachetnie] G[enerosus/urodzonego] Jana Rapackiego i G[enerosus/urodzonej] Barbary. [Świadkowie:] m[ałżonkowie] i G[enerosus/urodzona] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani]. Regina Borzęcka (Dw. 26387; LB Grodzisk, 1704.

1705 [roku], 1 [VI/czerwca] Swiętosław s[yn] N[obilis/szlachetnego] Wojc[iecha] i Teresy Sojewskich z wsi Chociczka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr Płonczyński i G[enerosus/urodzona] Marj[anna] Borzęcka (Dw. 19879; LB Września, 1705).

1705 [roku], 9 [12/grudnia] (Tarce) Franciszek, s[yn] G[enerosus/urodzonych] poprz[ednio] Jarochowskich [Jana Jarochowskiego i Agnieszki]. [Świadkowie:] X[iądz] Jan Borzęcki wikary radliński i G[enerosus/urodzona] Skowrońska (Dw. 43524; LB Wilkowyja i Cielcza, 1705).

Jan Borzęcki, najstarszy syn ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza B[orzęckiego], który żył jeszcze 1709 [roku] 13 [IV/kwietnia], ol[im/już nieżyjący] sob[ota] nazaj[utrz]. po św[iętym] Łuk[aszu] 1709 [roku] (Dw. 5341; kcyńskie 1709, f. 33v, nr. 134).

Mac[in]-Stan[isław] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej, daje zobow[iązanie] dat[owane] w Dobieszewie Jakubowi Bielińskiemu, s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Adama (Dw. 5346; kcyńskie 1710, f. 38v, nr. 134).

Maciej-Stanisł[aw] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z Zofji Grzybowskiej, z [I/jednej strony] i Eleonora Olszewska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] And[rzeja] O[lszewskiego] łowczego sieradz[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Katarzyny Karchowskiej z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożywocie (Dw. 5931; nakielskie 1710, p. 71, nr. 193).

Stanisław Maciej Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza B[orzęckiego] syn i w im[ieniu] swoim i Eleonory Olszewskiej, zapisał 4000 złp. Janowi Strachanowskiemu Zennorossen (?!) małż. (Dw. 4887; poznańskie, inskrypcje, 1711/1146 II, f. 70v). Eleonora O[lszewska], c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja O[lszewskiego] łowczego sieradzkiego (Dw. 4887; poznańskie, inskrypcje, 1711, f. 71v, nr. 1146 II).

1712 [roku], 14 [I/stycznia] (Gołańcza) Paweł Sebastjan, s[yn] M[agnificus/wielmożnych] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] poprz[ednio] M[agmificus/wielmożnego] Kaz[zimierza] Turny i Marjanny Turnów. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Kazimierz] Bronikowski i M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konstancja Borzęcka (Dw. 3459; LB Gołańcz, 1712).

1713 [roku], 5 [XI/listopada] (Mierzewo) Katarzyna Barbara, c[órka] M[agnificus/wielmożnego] Macieja Kosierowskiego i Anny, dziedzica m[iasta]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki dz[iedzic] wsi Goła i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Kat[arzyna] Mąkowska, ż[ona] Tom[asza] Mąkowskiego z Osieka (Dw. 10504; LB Poniec, 1713).

1713 [roku], 10 [VII/lipca] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Andrzej Szczygielski [x/ślub] G[enerosus/urodzona] Barbara Wielkostowska [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jakub Borzęcki i M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Kasper Rożnowski z Dzierżązny (Dw. 15486; LB Gębice, 1713).

Mac[in]-Stan[isław] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej z [I/jednej strony] i Łukasz Krzyżanowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego]. Łuk[asza] z ol[im/już nieżyjącej] Hel[eny] Bronikowskiej, w im[ieniu] sw[oim] i żony Joanny Nieświastowskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] o d[obra] Oleszno (Dw. 5447; kcyńskie 1714, f. 176, nr. 134).

1714 [roku] 7 [II/lutego] GD. Maciej Moszczyński ślub G. Zofja Korytkowska -- GD. Jakub Borzecki i Kasper Rożnowski [LC Gębice, 1714}.

Kazimierz z Kozarzewa Borzęcki i Teresa Gadomska małż[onkowie] (Dw. 269 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1715, f. 93, nr. 40).

1715 [roku], 14 [VII/lipca] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jan Gintowtt [x/ślub] Regina Borzęcka Nobiles [Nobilitowana]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Paweł Rodomiński, G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Andrzej Szczygielski (Dw. 15487; LB Gębice, 1715).

1715 [roku], 15 [VII/lipca] Aleksy, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Antoniego i Ludwiki Biernackich z Bierzglina. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Adam Szczytnicki i G[enerosus/urodzona] Marjanna Borzęcka (Dw. 19898; LB Września, 1715).

1716 [roku], 23 [IV/kwietnia] Marjanna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] And[rzeja] Szczygielskiego i Barbary. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jakub Borzęcki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Marjanna Wilkostowska 17 [kwietnia] [urodzona] (Dw. 15445; LB Gębice, 1716).

1717 [roku], 2 [6/czerwca] (Uta) Ewa, c[órka] And[rzeja] Gosławskiego i Marcinelli. [Świadkowie:] Mikołaj Borzęcki i Zofja Złopczyńska (Dw. 1840; LB Chodzież, 1717).

Maciej z Korzarzewa Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i żony Eleonory Olszewskiej z [I/jednej strony] i Paweł Stawski i Aleksander O[lszewski] z [II/drugiej strony] Komplan. (Dw. 9109; kościańskie, inskrypcje, 1717, p. 644, nr. 311).

G[enerosus/urodzony] Wład[ysław] Borzęcki, kwit[uje] Stanisł[awa] Otto Trąmpczyńskiego s[yna] o[lim/już nieżyjącego] Mac[ina] O[tto] Tr[ąmpczyńskiego] z 1000 t[alarów] zapis[anych] 1714 [roku] (Dw. 12499; konińskie 1717, f. 472, nr. 73).

1717 [roku], 9 [2/lutego] G[enerosus/urodzony] Paweł Stawski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Aleksandra Olszewska. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Aleks[ander] Chlebowski chor[ąży] wieluń[ski], Walenty Dobrosielski podstoli czernich[owski] ojczym narzeczonego, Maciej Stan[isław] Borzęcki z Eleonorą O[lszewsk]ą ż[oną] swoją, siostrą powyższej narzecz[onej], Wojc[iech] Białęski (Dw. 44607; LB Stary Gostyń, 1717).

Jan Gintoft, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Piotra G[enerosus/urodzonego] z Zofji Szymańskiej z [I/jednej strony] i Regina Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Roznowskiej, z [II/drugiej strony] małż[onkowie], kwit[ują] z inwentarza (Dw. 6859; pyzdrzańskie 1718, f. 26v, nr. 157).

G[enerosus/urodzony] Władysław z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana z ol[im/już nieżyjącej] Zofii Roznowskiej, rob[uje] swój testament dat[owany] w Balicach p[ią]t[e]k po św[iętym] Marcinie r[oku] b[ierzącego] (Dw. 12563; konińskie 1718; f. 97, nr. 75).

Stanisł[aw] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Aleks[andra], na 1/2 części d[óbr] Horodna i Podhorodna w z[iemi] chełmskiej ż[onie] Teresie Karskiej, c[órce] Krzysztofa K[arslkiego] z Zofji Naramowskiej, zap[isał] 7000 złp. pos[agu] (Dw. 14833; poznańskie, inskrypcje, 1718, f. 212, nr. 1156).

1718 [roku], 15 [12/grudnia] (Daleszyno) (25 [listopada] [urodzona]) Katarzyna Barb[ara], c[órka] G[enerosus/urodzonego] Franciszka Radońskiego i Wiktorji Potockiej. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Maciej Stanisław z Kozarzewa Borzęcki dz[iedzic] Goli i Hel[ena] Potocka (Dw. 26190; LB Stary Gostyń, 1718).

Maciej Borzęcki i Anna Olszewska małż[onkowie] pos[esorzy/dzierżawcy] Olesna (1717). (Dw. 333 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1719, nr. 40).

Maciej Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kaz[imierza] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej, ż[onie] Eleonorze Olszewskiej w rekompensatę praw do Goli zap[isał] posag 21511 złp. (Dw. 14909; poznańskie, inskrypcje, 1719, f. 55v, nr. 1169).

Maciej Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kazimierza B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej, dziedzic wsi Gola i Pudliszki p[owiat] kośc[iański] kwit[uje] synagogę w W[ielkim] Głogowie na Śl[ąsku] (Dw. 4564; wschowskie 1720, f. 140, nr. 79).

Jakub Borzęcki, maż[onek] Marianny Barskiej, wd[owy] [1-o/primo] v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Eljaszu Bierczyńskim (Dw. 6288; nakielskie 1720, f. 29v, nr. 201 III).

1720 [roku], 17 [V/maja] (Pudliszki) [+/zmarł] chłopiec Konstanty Zwierzchleski l[at] 5 pogrzeb pan [Maciej?] Borzęcki sprawił (Dw. 9118; LB Krobia, 1720).

G[enerosus/urodzony] Wawrzyniec Jankowski i Marianna Fonanna (?) małż[onkowie] z [I/jednej strony] i Wład[ysław] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[arzy] wójt[ostwa] wsi Dębno w st[arost]wie kolskim [sub vadium/symy] 1100 złp. (Dw. 12720; konińskie 1721, f. 294v, nr. 75).

Maciej z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kazimierza B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej (Dw. 5106; poznańskie, inskrypcje, 1722, f. 154, nr. 1187).

Piotr Iwański, podczaszy rzeczycki, Stanisłąwa, Józefa i Marcjanny, b[ra]ci i siostry m[iędzy] s[obą] rodz[one] I[wańskie] ol[im/już nieżyjącego] Adama I[iwańskiego] k[aszte]lana b[rzesko] kuj[awskiego] z ol[im/już zmarłej] Heleny z Gembic[kich] dzieci, małol[etnie] stryj i z dekretu T[rybunału] K[oronnego] op[iekun] i Antoni na Słupowie Szembek sta[rosta] nowogr[odzki], mąż Franciszki I[Iwańskiej] w im[ieniu] swej żony z [I/jednej strony] i Maciej Borzęcki z [II/drugiej strony] kwit[ują]. się z kontr[aktu] z r[oku] 1721 (Dw. 11708; gnieźnieńskie 1722, f. 221, nr. 94).

1722 [roku], 15 [XII/grudnia] Katarzyna c[órka] G[enerosus/urodzonego] Antoniego i Ludwiki Biernackich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Chryz[ostom] Gniazdowski dz[iedzic] W[rześni] i G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Zofja Borzęcka (Dw. 19914; LB Września, 1722).

1722 [roku], 8 [5/maja] (Gembice Dw[ór]) Aleksander Chonorand Stanisław, s[yn] akatolików M[agnificus/wielmożnych] D[dominus/państwa] Unrugów, lutrów. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] [Maciej] Borzęcki Nob[ilis/nobilitowany] de Krobia i M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Gzowska Nob[ilis/nobilitowana] (Dw. 26273; LB Pempowo, 1722).

Jan Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kazimierza z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Wolskiej, [2-o/secundo] v[oto] zrodz[ony] kwit[uje] z ojc[a] i mac[ochy] brata rodz[onego] Macieja B[orzęckiego] (Dw. 5301; poznańskie, inskrypcje, 1723, f. 138v, nr. 1191).

1723 [roku], 18 [4/kwietnia] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Władysław Szczykowski mł[odzian] pos[esor/dzierżawca] Pudliszek [x/ślub] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Jadwiga Mąkowska V[irgo/dziewica] z dw[oru] krob[skiego]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Antoni Radoński stolnik podolski, M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Kr[obi] (Dw. 22187; LB Krobia, 1723).

1723 [roku], 3 [IV/kwietnia] (Ciołkowo) Walentyn Wojciech, s[yn] G[enerosus/urodzonych] Antoniego i Zofji Rogowskich administr[atorów] d[óbr] Ciołkowa. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Franc[iszek] Kaz[imierz] Zaydlic akatolik dz[iedzic] Rogowa i G[enerosus/urodzona] Eleonora Borzęcka tenut[ariuszka] [dzierżawczyni dóbr królewskich] kl[ucza] krob[skiego] (Dw. 34969; Dwór Krobia, 1723).

1723 [roku], 18 [IV/kwietnia] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Władysław Szczykowski mł[odzian] pos[esor/dzierżawca] w Pudliszkach [x/ślub] G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Jadwiga Mąkowska z dw[oru] Kr[obskiego]. [Świadkowie:] J[aśnie] M[agnificus/wielmożny] Antoni Radoński stol[nik] podol[ski], M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Kr[obi] (Dw. 34992; Dwór Krobia, 1723).

Paweł Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i Macieja B[orzęckie]go brata stryj[ecznego] rodz[onego] dz[iedzi]ca wsi Gola, p[rzeci]w Wojc[iechowi] Korwin Bieńkowskiemu reg[entowi] gr[odzkiemu] pozn[ańskiemu] (Dw. 538; wschowskie 1724, k. 88, nr. 167).

1724 [roku], 27 [4/kwietnia] (Godurowo) Wojciech Feliks, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Ignacego Malachowskiego i Konstancji ze Skorzewskich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Maciej Borzęcki i M[agnificus/wielmożna] V[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Sk[orzewska] (Dw. 43560; LB Strzelce W[ielkie], 1724.

1725 [roku], 16 [I/stycznia] [urodzone] w pał[acu] Kościelec 2 córki ch[rzczone] 10 [lutego] w kośc[iele] Kościelec, c[órki] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Melchjora z Gurowa G[órnego] i Zofji z Przymy Gurowskich chor[ążych] kalis[kich], sta[tarostów] kol[skich] [1-a/pierwsza] Krystyna Barbara. [Świadkowie:] Jan G[enerosus/urodzony] k[aszte]lanic pozn[ański] i Barbara z Mycielskich Radojewska [2-a/druga] Teresa Apolonja, M[agnificus/wielmożny] Stanisł[aw] Gurowski k[aszte]lanic pozn[ański] kapit[an] R[zeczy]P[ospolitej] i G[enerosus/urodzona] Zofja Borzęcka (Dw. 8114; LB Murowana Goślina, 1725).

1725 [roku], 6 [IV/kwietnia] (K[robia]) [+/zmarł] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Józef Borzęcki 1 rok mający, s[yn] Borzękiego Franciszka (Dw. 9129; LB Krobia, 1725).

1725 [roku], 8 [II/lutego] (Kuczyna) Marjanna Brygida Apolonja, c[órka] G[enerosus/urodzonych] Pawła i Zofji Stawskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Filip Włostowski mł[odzian] z Zułkowa i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Eleonora Borzęcka z Krobi (Dw. 34970; Dwór Krobia, 1725).

1725 [roku], 16 [IX/września] (Kr[obia]) Joanna-Teresa, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Franciszka i Zofji Piaskowskich. [Świadkowie:] X[iądz] Chełmicki kantor i administr[ator] b[isku]pstwa poznań[skiego] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Eleonora Borzęcka z Krobi (Dw. 34972; Dwór Krobia, 1725).

Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Oleszna w im[ieniu] sw[oim] i żony Eleonory Olszewskiej z [I/jednej strony] i Stanisław Turoboyski z [II/drugiej strony] kontr[akt] 1-rocz[ny] zast[awu] Oleszna (Dw. 2729; kcyńskie 1726, f. 154v, nr. 135).

1726 [roku], 11 [VIII/sierpnia] (Pudliszki) Jakub Bonaw[entura] s[yn] G[enerosus/urodzonych] Bartłom[ieja] i Anny Andrzejewskich administratorów d[óbr] Pudliszki. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Elżbieta Bogucka z Kuczyny (Dw. 34974; Dwór Krobia, 1726).

1726 [roku], 11 [VIII/sierpnia] (Włostowo W[ielkie]) Kajetan Roman Andrzej, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Jakuba i Mari. ... [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Kr[obi] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Urszula Zarębina z Chwałkowa (Dw. 34975; Dwór Krobia, 1726).

Maciej Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] oraz: Konstantego, Antoniego, Anieli, Teresy i Salomei, dzieci swych B[orzęckich] zrodz[onych] z Eleonory Olszewskiej, jako współspadkobierców po ol[im/już nieżyjącej] Joannie z Pstrokońskich Lipskiej siostrze swej ciotecznej, mian[ują] pl[enipotentem] Jana Wierzchleskiego (f. 19v). Mac[iej] B[orzęcki] pos[esor/dzierżawca] wsi Oleszno p[owiat] kc[yński] (f. 20). Wojciech Przyborowski brat ciot[ki] tegoż Mac[ieja] i jego plen[ipoten]t (Dw. 4765; wschowskie 1727, f. 20v, nr. 82).

1729 [roku], 24 [2/lutego] (Kr[obia]) M[agnificus/wielmożny] Paweł Borzęcki [x/ślub] Konstancja Bogucka. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Roman Rogaliński, M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki, Franc[iszek] Kniazicki (Dw. 22189; LB Krobia, 1729).

1729 [roku], 24 [II/lutego] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Paweł Borzęcki [x/ślub] Konstancja Bogucka. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Roman Rogaliński, M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki, Franc[iszek] Kniazicki (Dw. 34993; Dwór Krobia, 1729).

1730 [roku], 30 [11/listopada]. M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Ignacy Skorzewski [x/ślub] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] V[irgo/dziewica] Aniela Borzęcka. [Świadkowie:] Mycielscy stolnik i chorąży kor[onny], Skorzewski pułk[ownik], J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci, Kasper Miaskowski (Dw. 22190; LB Krobia, 1730).

1730 [roku], 30 [XI/listopada] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Ignacy Skorzewski [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Aniela Borzęcka V[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] X[iądz] Rozdreżewski op[at] lubiń[ski], Mycielski stol[nik] i Myc[ielski] chor[ąży] kor[onny], Skorzewski, Kasper Miaskowski (Dw. 34994; Dwór Krobia, 1730).

1731 [roku], 25 [V/maja] (Włostowo Wielkie.) Zofja Juljana, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Tomasza i Franciszki Kowalskich. [Świadkowie:] J[aśnie] R. Franc[iszek] Wągner kan[onik] [kościoła] N[ajświętszej] M[arii] P[anny] pozn[ańskiego] porb[oszcz] Korb[ski] i Eleonora Borzęcka z Krobi (Dw. 9170; LB Chwałkowo, 1731).

...z Kodnia 2 marca [1732 roku]. Ugoda zakończyła się w ten sposób, że strażnik zostaje przy fortunie i milionie długów, a [Franciszek] Borzęcki weźmie 3 kroć sto tys[ięcy] i niekt[óre] ruchom[ości]. (Dw. 780; Kuryer Polski 1732, nr 106).

...z Warsz[awy] 23 lip[ca] [1732 roku]. Podstol[im] zaś - Borzęcki [Franciszek]..., star[osta] zydaczew[ski]. (Dw. 793; Kuryer Polski 1732, nr 136).

1732 [roku], 16 [VI/czerwca] (z Dw[oru] M[iłosław]) M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Krzysztof Czubowski [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Regina Borzęcka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Krzysztof Napruszewski dz[iedzic] Chociczy, M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Kaz[imierz] Wojciechowski (Dw. 18658; LB Miłosław, 1732).

1732 [roku], 8 [XII/grudnia] (Kr[obia]) Piotr z Alkantary Izydor, s[yn] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] Tadeusza i Marianny Drwęskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Paweł Borzęcki i M[agnificus/wielmożna] Teofila z Dzieronowskich (?) Nieświastowska (Dw. 34979; Dwór Krobia, 1732).

1733 [roku], 23 [10/października] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Wojciech Przyborowski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Barbara Kniazicka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Mac[iej] Borzęcki, Ign[nacy] Skorzewski, Mik[ołaj] Dobrosławski (Dw. 22191; LB Krobia, 1733).

1733 [roku], 0 [11?] [X/października] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Wojc[iech] Przyborowski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Barb[ara] Kniazicka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki, Ignacy Skorzecki i Mikoł[aj] Dobrosławski (Dw. 34996; Dwór Krobia, 1733).

Z Wilna 24 czer. ze środy na czw. po północy, zm. Helena Tyszkiwewicz, kaszt-wa witebska z/d Litawowna prim. voto za śp. Nowosielskim ..., kaszt. nowogrod. Z obecnych mąż; Wojna pis. WXL. kan. wileń. siostrz. rodzeni; Nowosielski ..., star. luboszański, podcz. WXL. siostrz. Borzecki [Kuryer Polski, 1733/185].

1734 [roku], 26 [IV/kwietnia] (Żychlewo) Rozalja, c[órka] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] Pawła i Konstancji Borzęckich. [Świadkowie:] X[iądz] i G[enerosus/urodzona] [?] Borzęcka (Dw. 34981; Dwór Krobia, 1734).

1735 [roku], 17 [stycznioa]. N[obilis/szlachetny] Józef Smardowski [x/ślub] N[obilis/szlachetna] Marjanna Trzebińska V[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Łuk[asz] Błociszewski, Mac[iej] Borzęcki (Dw. 13884; LB Dolsk, 1735).

1736 [roku], 16 [12/grudnia] [+/zmarł] X[iądz] Franciszek Borzęcki w Radziejowie (Dw. 43397; Śrem - Franciszkanie, 1736).

1737 [roku], 14 [5/maja] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Adam Zychliński [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Ewa Kurnatowska. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Michał Z[ychliński] i M[agnificus/wielmożny] Paweł Borzęcki (Dw. 43582; LB Strzelce W[ielkie], 1737).

1738 [roku], 24 [VI/czerwca] Józef Wojciech s[yn] G[enerosus/urodzonego] Franc[iszka] Łukaszewicza i Marjanny administrat[orów] z Komorza. [Świadkowie:] P. M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Mac[iej] Borzęcki podwojew[odzy] kaliski, tenut[ariusz] [dzierżawca] Komorza i M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Zakrzewska (Dw. 10303; LB Pogorzelica, 1738).

Jan Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ojca Jakóba B[orzęckiego] (f. 77) (Dw. 1238 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1739, nr. 49).

G[enerosus/urodzony] Jan Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Wład[ysława] B[orzęckiego] bratanek i spadkob[ierca] i obok innych wykon[awca] test[amentu] ol[im/już nieżyjącego] stryja, (Dw. 13704; konińskie 1739, f. 151, nr. 77) Testam[ent] ol[im/już nieżyjącego] stryja dat[owany] we wsi Dembny 1736 [roku] 20 [III/marca].

1739 [roku], 1 [III/marca] (Karzec) Dorota Agnieszka, (16 [I/stycznia] [urodzona]) c[órka] G[enerosus/urodzonych] Karola i Teresy Dzierżanowskich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Eleonora Jaraczewska wd[owa] po k[aszte]lanie lędzkim i M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki podwojew[odzic] kaliski (Dw. 34987; Dwór Krobia, 1739).

1739 [roku], 9 [III/marca] G[enerosus/urodzony] Adam Chrościcki [x/ślub] Salomea Borzęcka V[irgo/dziewica], c[órka] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Macieja Borzęckiego podwojewodzego kaliskiego, tenut[ariusza] [dzierżawcy dóbr królewskich] kaszte]lani krob[skiej]. [Świadkowie:] Ignacy Skorzewski, And[rzej] Zakrzewski, Karol Dzierżanowski (Dw. 34998; Dwór Krobia, 1739).

Jan Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jakuba B[orzęckiego] i ol[im/już nieżyjącego] Władysława Borz[ęckiego] b[ez]p[otomnie] [+/zmarłego] bratanek, w im[ieniu] sw[oim] i Wojciecha brata swego rodz[onego] kwit[ował] synagogę kalis[ką] (Dw. 5483; kaliskie 1740, p. 326, nr. 177).

1740 [roku], 1 [X/października] Franciszka c[órka] Józefa i Klary Ciecierskich Nob[ilitowanych]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Mikoł[aj] Borzęcki i ż[ona] jego Klara [?] (Dw. 16141; LB Gniezno Św. Trójca, 1740).

1740 [roku], 2 [12/grudnia] [+/zmarł] X[iądz] Jan Borzęcki prob[oszcz] radliński poch[owany] w kośc[iele] (Dw. 43520; LB Radlin, 1740).

Paweł Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Konstancji Boguckiej, wedle układu zawartego przez Wojc[iecha] Przyborowskiego i Barbarę z Kniazickich małż[onków] dożyw[otnich] dziedz[iców] wójt[ostwa] Zychlewa z [I/jednej strony] i z nimi, zezn[ających], z [II/drugiej strony] w Zychlewie 1734 [roku] 7 [IV/kwietnia], sumę 2702 złp. temuż P[awłowi] ceduje (Dw. 9792; kościańskie, inskrypcje, 1741, p. 11, nr. 321).

G[enerosus/urodzony] Wojciech Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Jakuba B[orzęckiego] syn, ol[im/już nieżyjącego] Władysława tegoż ol[im/już nieżyjącego] Jakuba brata rodz[onego] bratanek rodz[ony], tegoż ol[im/już nieżyjącego] Władysława stryja, jak i ol[im/już nieżyjącego] Jana brata swego, niedawno zmarłego, bezpotomnych, obok siostry swej spadkobierca, w im[ieniu] sw[oim] i panny Urszuli Borzęckiej, siostry swej rodzonej, chorej, kwituje J[jego] M[agnificus/wielmożnego] Gurowskiego obecnego kasztelana gnieźn[ieńskiego], st[arost]ę kolsk[iego] i brdowskiego z zapisu dłuż[nego] danego ol[im/już nieżyjącemu] stryjowi na s[umę] 6208 t[alarów] w r[oku] 1721 (Dw. 13774; konińskie 1741, f. 210, nr. 77).

Konstanty i Antoni Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nie żyjącego] Mac[ieja] podwojewodzego kalis[kiego], w im[ieniu] sw[oim] i Anieli ż[ony] Ignacego Skorzewskiego, podwojewodzego kalisk[iego], Teresy ż[ony] Karola Dzierżanowskiego, Anny panny, B[orzęckich] sióstr swych rodz[onych], kwit[ują] Adama Chrościckiego z wydania rzeczy ruch[omych] po ol[im/już nieżyjącej] żonie jego, a siostrze rodz[onej] zezn[ających] Salomei B[orzęckiej] (Dw. 6306; poznańskie, relacje, 1742, f. 120, nr. 1267).

Konstantyn i Antoni z Kozarzewa Borzęccy, s[ynowie] ol[im/już nieżyjącego] Macieja z K[ozarzewa] B[orzęckiego] podwojewodzego kalis[kiego], z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, wedle umowy z 4 [VII/lipca] r[oku] b[ierzącego] w Komorzu spis[anej] cedują sumy Michałowi Drogosławowi Skorzewskiemu rotm[istrzowi] J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci, posesorowi [dzierżawcy] dóbr Komorze (Dw. 9825; kościańskie, inskrypcje, 1742, p. 163, nr. 321).

Konstanty i Antoni Borzęccy, b[ra]cia rodzeni, dziedzice wsi Gola, wydzierżawiają ją na l[at] 3 Józefowi Madalińskiemu (Dw. 6663; poznańskie, relacje, 1743, f. 184, nr. 1270).

1744 [roku], 22 [III/marca] (Krzekotowice) Katarzyna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Walentyna Bajerskiego i Reginy skrybów prow. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Paweł Borzęcki ekonom Ch[ociszewic]. i M[agnificus/wielmożna] V[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Umińska z Czeluścina k[aszte]l[anówna] krzyw[osielska] (Dw. 26289; LB Pempowo, 1744).

1745 [roku], 23 [III/marca] Benedykt. Franc[iszek] syn G[enerosus/urodzonych] Jana i Kat[arzyny] z Jagorzyńskich Bogdańskich. [Świadkowie:] X[siądz] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Teresa Borzęcka (Dw. 16150; LB Gniezno Św. Trójca, 1745).

Paweł Borzęcki wójt[ostwa] Grodnica w kluczu dolskim za przywil[ejem] b[isku]pa Hoz. i Czart[oryski] dożywotni były posesor [dzierżawca], za kons[ensem/zgodą] b[isku]pa Czartor[yskiego] z 1743 r[oku] ceduje dożyw[ocie] to Józefowi Koczanowskiemu (Dw. 9965; kościańskie, inskrypcje, 1746, f. 105v, nr. 323).

Konstanty i Antoni Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, dziedzice wsi macierz[ystej] Gola dają poddanego Ignacemu Skorzewskiemu podwojewodzemu kalis[kiemu] (Dw. 9995; kościańskie, inskrypcje, 1746, f. 194, nr. 323).

1747 [roku], 24 [11/listopada] poch[owana] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Teresa Borzęcka dobrodz[iejka] został mąż [?] (Dw. 25297; Poznań - O.O.Reformaci, 1747).

Antoni Borzecki, s. o. Macieja Borzeckiego. podwojewodziego kaliskiego z ol. Eleonory Olszewskiej, mian. plentem brata rodz. Konstantyna Borzęckiego [kaliskie 1747, f. 298v].

1748 [roku], 1 [III/marca] Michał Borzęcki tenut[ariusz] [starosta bez jurysdykcji lub starosta niegrodowy] gn[ieźnieński] [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Anna Drachowska (Dw. 16176; LB Gniezno Św. Trójca, 1748).

1748 [roku], 20 [IV/kwietnia] (10 [kwietnia] [urodzona]) Marj[anna] Anna c[órka] N[obilis/szlachetnego] Józefa Załuskiego i Kat[arzyny] Iwińskiej. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Mikoł[aj] Borzęcki z ż[oną] Anną [?] (Dw. 16152; LB Gniezno Św. Trójca, 1748).

1748 [roku], 27 [V/maja] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Józef Sliwienski [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] V[irgo/dziewica] Ewa de Bonkowskie (?). [Świadkowie:] G[enerosus/urodzeni] Mich[] Borzęcki, Przeworski, Zbikowski, Bogucki (Dw. 16177; LB Gniezno Św. Trójca, 1748).

1748 [roku], 19 [3/marca]. dziecko dwojga imion "Franciscam Joannem" G[enerosus/urodzonych] Wojciecha i Marianny Okoniów, tenut[ariuszów] [dzierżawców dóbr królewskich] wsi Wełna. [Świadkowie:] Ks[iądz] i G[enerosus/urodzona] Anna de Drochowskie Borzęcka (Dw. 39320a; LB Gniezno - Św. Michał, 1748).

Andrzej Borzęcki m[ąż] Kunegundy Marszewskiej (f. 79) W nast[ępnym] akcie imię jej poprawione na Joanna a Kunegunda to żona Michała Zaremby Gorzewskiego siostra jej rodz[ona] (Dw. 1400 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1749, f. 79, nr. 52.).

Andrzej Borzęcki m[ąż] Joanny i Kunegunda ż[ona] Michała Gorzewskiego Marszewskie, c[órki] ol[im/już nieżyjącego] Stanisława M[arszewskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Mielęckiej (Dw. 1419 ; Zap. Tryb. Piotrkowskie, 1749, f. 473, nr. 52).

1749 [roku], 11 [stycznia] (Komorze) Katarzyna Agnieszka, c[órka] P. Michała Drogosław Skorzewskiego pułk[ownika] J[ego] K[rólewskiej] M[ości] i R[zecz] P[ospolitej] i Ludwiki z Czapskich [Świadkowie:] J[aśnie] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Aniela Skorzewska podwojew[odzina] kaliska i M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Ant[oni] Borzęcki (Dw. 10304; LB Pogorzelica, 1749).

1749 [roku], 22 [X/października] (Woźniki) Jan Kanty Feliks, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Stan[isława] i Bogumiły z Prądzyńskich Kozakiewiczów poses[orów/dzierżawców] tej wsi. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzeni] Mikołaj i Anna z Drachowskich Borzęccy tenut[ariusze] [dzierżawcy dóbr królewskich] fundum [głównego folwarku lub gruntu przy zamku] Św[iętego] Wawrz[yńca] (Dw. 15600; LB Gniezno Św. Wawrzyniec, 1749).

Konstanty starszy i Antoni młodszy bracia rodzeni z Kozarzewa Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego Macieja z K[ozarzewa] B[orzęckiego] podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, dziedzice wsi Gola w pow[iecie] kośc[iańskim] z [I/jednej strony] i Stanisław Ulatowski, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Antoniego Modesta pułk[ownika] J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci i R[eczy] P[ospolitej] z Katarzyny Przyjemskiej z [II/drugiej strony] Kontr[akt] 3 l[etniej] dzierżawy wsi Gola (Dw. 10107; kościańskie, inskrypcje, 1750, f. 43, nr. 325).

Katarzyna Borzęcka, ż[ona] Jana Przybysławskiego chorego, w tow[arzystwie] syna X[iędza] Macieja P[rzybysławskiego], sumę po wuju ol[im/już nieżyjącym] X[siędzu] Franc[iszku] Kaznowskim sufrag[anowi] pozn[ańskiemu], ceduje X[siędzu] Jerzemu Cebrowskiemu kanon[ikowi] N[ajświętszej] M[arii] P[anny] na Ostr[owiu] Tum[skim] i prob[oszczowi] chodziesk[iemu] (Dw. 11199; poznańskie, inskrypcje, 1750, f. 97v, nr. 1298).

1750 [roku], 5 [kwietnia]. (Ostrowieczko) Konstanty Franciszek, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Kazimierza i Wiktorji Uloff decempone O. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Konst[anty] Borzęcki i G[enerosus/urodzona] Marjanna Zakrzewska z Gaju (Dw. 13815; LB Dolsk, 1750).

1750 [roku], 5 [VIII/sierpnia] (Dom plebani, na przeciwko [Kościoła] Św[ętego] Waw[rzyńca]) G[enerosus/urodzony] Michał Maciejewski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Zofja Przybysz z Brudzewa. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Mikoł[aj] Borzęcki, Józef Prądzyński i Sł[awomir] Dąbrowski obyw[atele] gn[ieźnieńscy] (Dw. 15630; LB Gniezno Św. Wawrzyniec, 1750).

1750 [roku], 18 [V/maja] we dw[orze]. Tworzymirki G[enerosus/urodzony] Konstanty Borzęcki [x/ślub] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Urszula Baleszowna. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] M[agnificus/wielmożny] Ant[oni] Rydzyński, Ant[oni] Dobek (Dw. 47089; LB Kunowo, 1750).

Konst[anty] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Mac[ieja] podwojew[odzego] kalis[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, z [I/ jednej strony] i Urszula z Boleszów, c[órka] o[lim/już nie żyjącego] Anton[iego] burgr[rabiego] z[iem]s[kiego] pozn[ańskiego] z Zofji Kowalskiej z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożyw[ocie] (Dw. 15622; poznańskie, inskrypcje, 1751, f. 50, nr. 1302).

Tomasz Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Mik[ołaja] syn, Julencie i Wiktorii małol[etnim] swym siostrom rodz[onym] z innej matki, Anny Drachowskiej zrodz[onym], s[umę] 78 zł. w[iana] lok[owaną] przez ol[im/już nie żyjącego] ojca u żydów gn[ieźnieńskich] ced[ouje]. (Dw. 13261; gnieźnieńskie 1752, f. 542v, nr. 98,).

Stanisław starszy i Józef młodszy b[ra]cia rodz[eni] Chociszewscy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] Ch[ociszewskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Joanny Skąpskiej, z nich Józef w im[ieniu] sw[oim] i Jana brata rodz[onego], z [I/jednej strony] i Tomasz Borzęcki i Wiktorja Zebrzydowska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] kontr[akt] co do cesji praw na d[obra] Gorazdowo w p[owiecie] pyzdr[skim] (f. 161v) Borzęccy obecni pos[esorz]y [dzierżawcy] Ch[ociszewicc]y, dawni tej wsi (Dw. 12111; poznańskie, inskrypcje, 1753, f. 163v, nr. 1309).

1754 [roku], 5 [9/wrzesień] (Pacholewo) Wiktoryn Józef Wawrzyniec Jan z Dukli, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Józefa Antoniego i Elżbiety Anny Gumowskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ignacy Borzęcki i G[enerosus/urodzona] Ludwika Baykowska oboje ze d[óbr] dworu kl[ucza] pozn[ańskiego] (Dw. 304; LB - Białężyn, 1754).

1754 [roku], 23 [XI/listopada] (Włostowo Małe) M[agnificus/wielmożny] Antoni Borzęcki podwojewodzic kaliski [x/ślub] Joanna z Malczewskich Szołdrska podczaszyna wschowska wdowa. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Józef Zdanowski i M[agnificus/wielmożny] Iwanicki (Dw. 9194; LB Chwałkowo, 1754).

1755 [roku], 6 [2/lutego] G[enerosus/urodzony] Józef Dybysławski [x/ślub] Rozalja Borzęcka v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] Ant[oni] Prądzyński i Ignacy Karpiński (Dw. 1338; LB Cerekwica k. Szamotuł, 1755).

Wawrzyniec Trzebiatowski i Barbara Borzęcka c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego] małż[onkowie] kwit[ują] Mich[ała] Kołudzkiego obec[nie] poses[ora/dzierżawcy] Oleszna z 3000 złp. (Dw. 3313; kcyńskie 1755, f. 30v, nr. 143) i ol[im/już nieżyjący] Maciej Borzęcki 1723 [roku] zap[isał] sumę ol[im/już nieżyjącemu] Janowi B[orzęckiemu] bratu rodz[onemu].

Antoni Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej z [I/jednej strony] i Joanna Malczewska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Kaz[imierzu] Szołdrskim podczaszym wschowskim, [2-o/secundo] v[oto] małż[onka] z [II/drugiej strony] małż[onkowie], dożyw[ocie] [sub vadium/sumy] 10000 zł. (Dw. 5535; wschowskie 1755, f. 93, nr. 9).

Konstanty i Antoni Borzęccy bracia rodz[eni], podwojewodzice kaliscy, dziedzice Goli p[owiat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Kaz[imierz] Kierski z [II/drugiej strony] rob[ują] kontrakt sprzed[arzy] tej wsi 6 [IX/września] zawarty robując s[ub vadium/sumę] 100 zł. węg[ierskich] (Dw. 7017; poznańskie, relacje, 1755, f. 162, nr. 1314).

Konstantyn Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja B[orzęckiego] podwojewodziego kalis[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszeskiej, dziedzic Tworzymierek p[owiat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Florjan Junosza Bojanowski, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Jana Anton[iego] podstolego kalis[kiego] z Ludwiki Potockiej, z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[arzy] tej wsi s[ub] v[adium/sumy] 40000 złp. rob[owali] (Dw. 7071; poznańskie, inskrypcje, 1755, f. 57, 57v, nr. 1315) Urszula z Boleszów c[órka] ol[im/już nieżyjącego] Anton[iego] Bol[esza] burgrab[iego] pozn[ańskiego] z Zofji Kowalskiej, ż[ona] Borzęckiego.

Konstanty i Antoni Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] podwojew[odzego] poznań[skiego] z [I/jednej strony] i Kaz[imierz] Kierski z [II/drugiej strony] kwit[ują] się z punktów kontr[aktu] sprzedaży wsi Gola p[owiat] kośc[iański], spis[anego] 6 [IX/września] r[oku] b[ierzącego], i te punkta kasują (Dw. 7152; poznańskie, relacje, 1755, f. 193, nr. 1315).

Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki, podwojewodzi kaliski, dziedzic Tworzymierek pow[iat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Florjan Junosza Bojanowski podstolic kaliski z [II/drugiej strony], Kontrakt sprzedaży Tworzymierek (Dw. 10242; kościańskie, inskrypcje, 1755, f. 37v, nr. 327).

1755 [roku], 17 [8/sierpnia] (Gola) Walentyn, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Wawrzyńca Mokierskiego i M[agnificus/wielmożnej] D[dominus/pani] Petronilli. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Konst[anty] Borzęcki i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Anna Przyłuska z Goli (Dw. 26211; LB Stary Gostyń, 1755).

1756 [roku], 3 [V/maja] Felicjan Antoni, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Maksymiljana Uloff i Wiktorii tenut[ariuszy] [dzierżawców dóbr królewskich] wsi Gaj. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Mateusz Molski, skarbnik smol[eński], pos[esor/dzierżawca] Dalabuszek i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Joanna Borzęcka (Dw. 47049; LB Kunowo, 1756).

Antoni z Kozarzewa Borzęcki, podwojewodzic kaliski, w im[ieniu] sw[oim] i żony Joanny z Malczewskich [1-o/primo] v[oto] Szołdrskiej, podczaszyny wschow[skiej] (Dw. 10311; kościańskie, inskrypcje, 1757, f. 157, nr. 327).

1757 [roku], 5 [2/lutego] (Wilkonice M[ałe]) M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Józef wd[owiec] Stawicki Nob[ilis/nobilitowany] [x/ślub] Teresa Leszczyńska v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Antoni Borzęcki z Włostowa i Jan Woycicki z Zychlewa (Dw. 26332; LB Pempowo, 1757).

1757 [roku], 24 [XI/listopada] [+/zmarł] W[ielmożny] X[iądz] Onufry Borzęcki Pozn[] (Dw. 36283; Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki, 1757).

1757 [roku], 24 [11/listopada] [+/zmarł] X[iądz] Onufry Borzęcki w Pozn[aniu] (Dw. 43379; Śrem - Franciszkanie, 1757).

1757 [roku], 7 [10/października]. (Lisówki) Jadwiga Teresa, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Józefa Dybysławskiego i Rozalji. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Karolina Rychłowska z m[iasta] Wielichowa ekonomowa i G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Paweł Borzęcki ek[onom] stęszewski (Dw. 44933; LB Dopiewo, 1757).

Antoni z Kozarzewa Borzęcki podwojewodzi kaliski z [I/jednej strony] i Wawrzyniec Szteytyn Mokierski w im[ieniu] sw[oim] i żony Petronelli Pigłowskiej z [II/drugiej strony]; Konstantyn i Antoni bracia m[iędzy] s[obą] rodz[eni] B[orzęccy] (f. 178) Antoni z Koz[arzewa] Borz[ęcki] s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja podwojewodziego kalis[kiego] (Dw. 9967; poznańskie, inskrypcje, 1758, f. 182, nr. 1325).

1758 [roku], 28 [V/maja] (Cz[eszewo]) Stanisław Antoni Bonifacy, s[yn] poprz[ednio] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] Cedrowskich G[enerosus/urodzonego] Wojc[iecha] Cedrowskiego i Estery z Zabłockich]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Antoni Zabłocki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Wiktorja Borzęcka z Zebrzydowskich ciotka dziecka (Dw. 15396; LB Czeszewo k. Łekna, 1758).

Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki podwojewodzic kaliski i Urszula z Boleszów małż[onkowie], Florjana Junoszę Bojanowskiego podstolica kalisk[iego] dziedzica Tworzymierek, z 10000 złp. posag[u] kwit[ują] (f. 104) Ciż małż[onkowie] w zastaw d[obra] Sulewo od Ignac[ego] Kotarbskiego dz[iedzic]a d[óbr] Wyskoć i Sulewo, (Dw. 10375; kościańskie, inskrypcje, 1759, f. 105, nr. 328).

Katarzyna Grudzielska wd[owa] po Hier[onimie] Piaseckim i po ol[im/już nieżyjącym] Józefie Grudzieckim podstolim podlaskim, dziedziczka Włostowa Małego w p[owiecie] kośc[iańskim] z [I/jednej strony] i Antoni z Kozarzewa Borzęcki podwojewodzic kaliski z [II/drugiej strony], kontrakt sprzedaży dóbr Włostowa M[ałego] dat[owany] we Wsch[owie] pon[iedziałek] po św[iętej] Marii Magdal[enie] r[oku] b[ierzącego] [sub vadium/sumy] 40000 zł. (Dw. 5614; wschowskie 1760, f. 254, nr. 92).

Konstantyn i Antoni z Kozarzewa Borzęccy, s[ynowie] ol[im/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej dziedzice Goli w p[owiecie] kośc[iańskim], dobra te sprzedają Wojciechowi Radolińskiemu, s[ynowi] o[lim/już nieżyjacego] Józefa-Stefana podkomorzego wschowsk[iego] z Teresy Swiniarskiej za 123000 złp. (Dw. 10218; poznańskie, relacje, 1760, f. 162, nr. 1330).

Konstanty i Antoni b[ra]cia rodz[eni] z Kozarzewa Borzęccy, podwojewodzice kaliscy, wedle dawnej manif[estacji] z 1746 [roku] uczynionej przez Antoniego w im[ieniu] sw[oim] i brata, manifest[ują]. się p[rzeci]wko Adamowi Chrościckiemu stolnikowi łomżyń[skiemu] mężowi ol[im/już nieżyjącej] Salomei B[orzęckiej] ich siostry (Dw. 1101; wschowskie 1761, k. 40, nr. 185) ol[im/już nieżyjący] ojciec zezn[ających] dzierżawił od b[isku]pa pozn[ańskiego] klucze Krobski i Dolski, a Chr[ościcki] za jego życia wszedł w ich posesję [dzierżawę] i brał dochody, skutkiem jakiegoś ze strony ich ojca poczucia wdzięczności.

1761 [roku], 13 [9/września] Joanna Rozalja, c[órka] G[enerosus/urodzonych] Kazimierza i Kat[arzyny] Ochęckich z Rąbinia. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Wojc[iech] Czamański i Agn[ieszka] Borzęcka (Dw. 27183; LB Inowrocław, 1761).

1761 [roku], 12 [V/maja] (Pudliszki Dw[orskie]) (4 [I/stycznia] [urodzona]) Marianna Agn[ieszka] c[órka] M[agnificus/wielmożnego] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Andrzeja Wilczyńskiego poses[ora/dzierżawcy] d[óbr] Pudliszki i Urszuli z Kowalskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Tomasz Wierusz Kowalski pisarz z[iem]s[ki] wschowski dziedzic Skoraczewa z ż[oną] Konst[ancją], as[y]s[ta], M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Konstanty Borzęcki z ż[oną] Urszulą (Dw. 35434; LB Krobia, 1761).

Elekcja podsędka z[iem]s[kiego] wschow[skiego] odbyła się 1762 [roku] 18 [IX/września] Obrani kand[ydaci]: Tomasz Wierusz Kowalski pis[arz] z[iem]s[ki] wschow[ski], Michał Bratkowski, cześ[nik] kal[iski], And[rzej] Wilczyński i Antoni Borzęcki podwojewodzic kaliski (Dw. 1126; wschowskie 1762, k. 254). Kowalski został mianowany 1762 [roku] 15 [X/października] (Dw. 1126; wschowskie 1762, k. 277v, nr. 185).

1762 [roku], 21 [11/listopada] N[obilis/szlachetny] Wojciech Bogusławski przybysz [x/ślub] fam[ilijny] Małgorz[ata] Woyciechowska wd[owa] po [+/zmarłym] Janie. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Wojc[iech] Borzęcki, komisarz st[arost]wa (Dw. 27251; LB Inowrocław, 1762).

1763 [roku], 20 [III/marca] [zmarła] (Głuchowo) Konstancja z Boguckich Borzęcka poch[owana] [u] Bernard[ynów] Pozn[ańskich] (Dw. 6327, LB Komorniki, 1763).

1763 Anna Borzecka [Poznań, Bernardyni, 1763].

Antoni z Kozarzewa Borzęcki stolnik mozyrski, i sędzia kapt[urowy] wschow[ski]; (Dw. 1067; wschowskie 1764, k. 66v, nr. 186).

1764 [roku], 26 [8/sierpnia] [+/zmarł] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Walenty Borzęcki z woj[ewództwa] sieradzk[iego] poch[owany w] kośc[iele] (Dw. 42400; LB Poznań - Sw. Mikołaj, 1764.

1765 [roku], 21 [4/kwietnia] (Nowe Ogrody) Franciszek Xawery Wojciech, s[yn] G[enerosus/urodzonych] Pawła i Hel[eny] Troszczyńskich m[ieszkających] na przedm[ieściu] N[obilis/szlachetnych]. O. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Karol Naguszewski tenut[ariusz] [dzierżawca dóbr królewskich] wsi Sikorowo i G[enerosus/urodzona] Magdalena Borzęcka szl[achcianka] z I[nowrocławia] (Dw. 27198; LB Inowrocław, 1765).

1766 [roku], 1 [VI/czerwca] [urodzony] i ch[rzczony] (Głuchowo) Anotni Feliks, s[yn] poprz[ednio] [G[enerosus/urodzonego] Józefa i Rozalji z Borzęckich] G[enerosus/urodzonych] Dybysławskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki i Marcjanna z Bardskich Wyrzykowska (Dw. 6344; LB Komorniki, 1766).

Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, ż[onie] Urszuli Boleszównie, c[órce] o[lim/już nieżyjącego] B[olesza] burgrabiego pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Kowalskiej, zap[isał] na 1/2 dóbr 12000 złp. pos[agu] i t[ytułem] w[iana] (Dw. 16194; poznańskie, inskrypcje, 1766, f. 187, nr. 1341).

1766 [roku], 9 [IV/kwietnia] (Grzybów) G[enerosus/urodzona] Marj[anna] z Lewandowskich Szadokierska wd[owa] [x/ślub] G[enerosus/urodzony] Kasper Borzęcki. [Świadkowie:] Stanisł[aw] Otto Trąmpcz[yński], Ant[oni] Tr[ąmpczyński] (Dw. 16875; LB Grzybowo, 1766).

Ignacy Drogosław Skorzewski podwojewodzy poznań[ski], dziedzic Chudzic i Pierzchna w p[owiecie] pyzdr[skim], dobra te Walentynowi Roli Zbijewskiemu wojskiemu wschow[skiemu], s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Józefa podsędka z[iem]s[kiego] pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Miaskowskiej za 140000 złp. sprzed[ał] (f. 174) Aniela Borzęcka ż[ona] zezn[ającego] (Dw. 16328; poznańskie, inskrypcje, 1767, f. 173, nr. 1344).

1768 [roku], 8 [2/lutego] (N[iepruszewo]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Dąbrowski susceptant [urzędnik sądu] gr[odzki] poznański [x/ślub] v[irgo/dziewica] Marcjanna Borzęcka. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Marcin Lutomski dz[iedzic] Otusza i Witalis Bogucki dz[iedzic] Niepruszewa (Dw. 33986; LB Niepruszewo, 1768).

Barb[ara] Borzęcka, wd[owa] po Wojc[iechu] Brzezińskim [2-o/secundo] v[oto] żona obec[na] Wawrzyńca Trzebiatowskiego, matka Marjanny Brzez[ińskiej] ż[ony] Józefa Przepałkowskiego, i Franciszka Brzez[ińskiego] (Dw. 16398; poznańskie, inskrypcje, 1769, f. 66, nr. 1346).

1770 [roku], 28 [X/października] [+/zmarł] G[enerosus/urodzony] Florjan Borzęcki l[at] 40 (Dw. 9726; LB Pawłowice, 1770).

Helena Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Anton[iego] stolnika modzeriensis [mozyrskiego?] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Skąmpskiej, ż[ona] rozw[iedziona] Rafała Chlebowskiego, dziedziczka Włostowa M[ałego] p[owiat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Roch ze Skoków i Rożnowa Rożnowski s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kaspra R[ożnowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Kotarbskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[aży] tej wsi, dziś, tj. wt[orek] po św[iętym] Łuk[aszu] s[ub] v[adium/sumy] 30500 złp. rob[ują] (Dw. 16485; poznańskie, inskrypcje, 1771, f. 44, nr. 1348).

1771 [roku], 28 [VI/czerwca] (Dalabuszki) M[agnificus/wielmożny] Maciej Potocki wd[owiec] [x/ślub] Salomea Borzęcka v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Franciszek Rydzyński stolnikowicz i Kazimierz Bolesz (Dw. 47098; LB Kunowo, 1771).

1771 [roku], 28 [III/marca] (Rembiechów) Teodor Antoni, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Anton[iego] Figietti dzierż[awcy] pos[esorów/dzierżawców] R[embiechowa] i G[enerosus/urodzonej] Anny de Kolczyckie. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki dzierż[awca] St[arego] Kobylina folw[arku] i G[enerosus/urodzona] Anna Marja Figiettow, babka dziecka (Dw. 49982; LB Kobylin, 1771).

1772 [roku], 5 [2/lutego]. (D[uszniki]) D[dominus/pan] Krzysztof Kantorski ekonom Dusznik [x/ślub] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Barbara Kurczewska. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Benedykt Jerzy Frebell i M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Hilary Borzęcki ekonom z Sliwna (Dw. 3048; LB Duszniki, 1772).

1772 [roku], 26 [II/lutego] (Dalabuszki) [+/zmarł] G[enerosus/urodzony] Konstanty Borzęcki tenut[ariusz] [dzierżawca dóbr królewskich] wsi D[ałabuszki] l[at] ok[oło] 58, poch[owany] [u] Ref[ormatorów] [z] Osieczna (Dw. 47136; LB Kunowo, 1772).

Helena Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Antoniego B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Skąpskiej, [1-o/primo] v[oto] ż[ona] rozw[iedziona] Rafała Chlebowskiego, [2/secundo] v[oto] obec[nie czyli w 1773 roku] Rocha Roznowskiego; Joanna Borz[ęcka] jej macocha (Dw. 14336; gnieźnieńskie 1773, f. 569v, nr. 100).

Maciej Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Pawła z ol[im/już nieżyjącej] Konst[ancji] Boguckiej, brat rodz[ony] ol[im/już nieżyjącego] Florjana Borz[ęckiego] b[ez]p[otomnego] t-go (Dw. 16567; poznańskie, inskrypcje, 1773, f. 114v, nr. 1350).

Wojc[iech] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jak[uba] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Barskiej, nepos[wnuk] ol[im/już nieżyjącego] Piotra Bar[skiego] i Urszuli Młodziejewskiej, a ol[im/już nieżyjących] Egidjusza, Michała, Jadwigi, Barbary, Rozalii, Magdaleny, Bardskich, siostrzeniec i po ich [+/śmierci] b[ez]p[otomnej] jedyny spadkob[ierca], d[óbr] Gutowy W[ielkie] i M[ałe], Kleparz, Grzybowo, Sławęcina, Bierzglina i cz[ęśc]i w Stawie dziedzic, z [I/jednej strony] i Jan Adam Fryderyk de Szekely, kap[itan] reg[imentu] kon[nego] huzarów gen[erała] Małachowskiego, w im[ieniu] Pawła-Józefa gen[erała] por[ucznika] kaw[alerii] orderów i wodza regim[entu] jednego [1-go?/pierwszego?] w służbie króla prus[kiego] i Krystyny-Zofji de Junge Jungefelth małż[onków] Małachowskich plen[ipoten]t z [II/drugiej strony] kontrakt sprzed[aży] tych dóbr [sub vadium/sumy] 30000 zł. węgier[skich] (Dw. 14351; gnieźnieńskie 1774/100, f. 590) Akt sprzed[aży] zezn[ali] 4 [V/maja] [1774 roku] (gnieźnieńskie 1774, f. 590v, nr 100).

1774 [roku], 21 [11/listopada]. G[enerosus/urodzony] Wojciech Borzęcki, komisarz gr[odzki] ino[wrocławski] wd[owiec] [x/ślub] Magdalena Przysiecka wd[owa] z Balina (Dw. 27254; LB Inowrocław, 1774).

1774 [roku], 13 [XI/listopada] (Starkowiec) Jan Szymon, s[yn] N[obilis/szlachetnego] Szymona Brzeżańskiego i Doroty. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ant[oni] Figetti i G[enerosus/urodzona] Marjanna Borzęcka (Dw. 49988; LB Kobylin, 1774).

1775 [roku], 20 [11/listopada] G[enerosus/urodzony] Józef Adamowski [x/ślub] Marianna de Przeworskie wdowa Cybulska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ludwik Przeworski, Piotr Borzęcki, Kasper Mielzewski (Dw. 39065; LB Gniezno - Św. Trójca, 1775).

1776 [roku], 8 [4/kwietnia] [+/zmarł] O[jciec] Benedykt Borzęcki prof[esor] i sen[ator?]. koprzyw[nicki], 73 [lat], prof[esor] 47 [lat], kapł[an] 40 [lat] (Dw. 1525; Owińska Klasztor, 1776).

1776 [roku], 20 [XI/listopada] G[enerosus/urodzony] Józef Adamowski [x/ślub] Marjanna de Przeworskie Cybulska wdowa [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ludwik Przeworski, Piotr Borzęcki. (Dw. 16198; LB Gniezno Św. Trójca, 1776)

G[enerosus/urodzony] Wojc[iech]-Józef z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jakuba, a ol[im/już nieżyjącego] Władysława b[ez]p[otpmnie] [+/zmarłe]go bratanek rodz[ony] i spadkob[ierca] (Dw. 15230; konińskie 1777, f. 132v, nr. 81).

1778 [roku], 23 [1/stycznia] G[enerosus/urodzony] Michał Kołudzki [x/ślub] V[irgo/Dziewica] Wiktorja Borzęcka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr B[orzęcki], Józ[ef] Żarliński, Seb[astian] K[ołudzki] (Dw. 16208; LB Gniezno Św. Trójca, 1778).

1778 [roku] 17 [1/stycznia] poch. G. Wojciech Bożęcki Inowrocław Franciszkanie [LM Grabowce, 1778].

1779 [roku], 23 [IV/kwietnia] (Ch[wałkowo]) Sebastjan Wojciech, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Stanisł[awa] i Joanny de Zminkowskie Wilkotarskich exyst. w ekonomji tej wsi, [urodzony] 22 [I/stycznia]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Seb[astian] Bieńkowski pos[esor/dzierżawca] Chw[ałkowa] i W[ielkiego] Włostowa i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Joanna z Malczewskich Borzęcka pos[esorka/dzierżawczyni] Małego Włostow[a] (Dw. 9190; LB Chwałkowo, 1779).

1779 [roku], 23 [1/stycznia]. G[enerosus/urodzony] Michał Kołudzki [x/ślub] Wiktoria Borzęcka, panna. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr B[orzęcki], Józef Żarliński, Sebastian Kołudzki (Dw. 39075; LB Gniezno - Św. Trójca, 1779).

1780 [roku], 8 [II/lutego] M[agnificus/wielmożny] Jakub Siemiątkowski z kawal[erii] narod[owej] z archid[iecezji] gn[ieźnieńskiej], mł[odzian] [x/ślub] Juljanna Walknowska z Zalesia M[ałego], v[irgo/dziewica] [adulta/dorosła], dysp[ensę] z racji pokrew[ieństwa]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki pos[esor/dzierżawca] wsi i folw[arku] Długołęka z dóbr kobyliń[skich], Jan Tański chor[ąży] reg[imentu] piesz[ego] ks[ięcia] Aug[usta] Sułkowskiego (Dw. 49943; LB Pępowo, 1780).

1780 [roku], 2 [IX/września] ch[rzest] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki z Sarbinowa (Dw. 52600; LB Żytowiecko, 1780).

1781 [roku], 12 [VIII/sierpnia] (Włostowo Małe) Jan Nepom[ucen] Hipolit, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Macieja Potockiego i Salomei, dz[edzic]ów Włostowa. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] And[rzej] Komorowski ekon[om] tej wsi i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] V[irgo/dziewica] Marjanna Borzęcka (Dw. 9191; LB Chwałkowo, 1781).

Damazy Borzęcki pos[esor/dzierżawca] wójt[ostwa] Grodnica w p[owiecie] kośc[iańskim] z [I/jednej strony] i Antoni Sulkowski z [II/drugiej strony] punkta sprzed[arzy] wójt[ostwa] (Dw. 11087; kościańskie, inskrypcje, 1782, f. 113v, nr. 334).

1782 [roku], 18 [V/maja] (Mokr[onos]) G[enerosus/urodzony] Ant[oni] Wyrozębski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Justyna Witkowska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki pos[esor/dzierżawca] d[óbr] Dąbcze i G[enerosus/urodzony] Chryzostom Rafalski pos[esor/dzierżawca] Konarzewa, Jakub Modzelewski (Dw. 53974; LB Mokronos, 1782).

1782 [roku] 17 [IX/września] (Bzowo) Cyprjana Xawera Józefa Anna, c. JMGD. Jakuba Radońskiego chorążego gnieźń. i Antoniny z Rydzyńskich -- Gv. Borzencka z Sokołowa [LB Lubasz, 1782].

1783 [roku], 13 [I/stycznia] (Górka) Hilary s[yn] G[enerosus/urodzonych] Stanisława i Kunegudny z Kierzkowskich Ciesielskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Maciej K[ierzkowski] dziad dziecka i Marjanna Borzęcka pos[esorka]a [dzierżawczyni] st[arost]wa odolanow[skiego], as[y]s[ta] Florjan Borzęcki z Franciszką Gromadzką (Dw. 8962; LB Odolanów, 1783).

1783 [roku], 3 [I/stycznia] (Włostowo Małe) Marcjanna c[órka] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Mac[ieja] Potockiego dz[iedzica] tych dóbr i Salomei. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Leon Kowalski dz[iedzic] Chw[ałkowa] i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] V[irgo/dziewica] Zofja Borzęcka (Dw. 9192; LB Chwałkowo, 1783).

1783 [roku], 27 [II/lutego] G[enerosus/urodzony] Walentyn Jarnowski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Marj[anna] Piotrowska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzeni] Mac[iej] Konarski i Piotr Borzęcki, Melchjor Jarnowski (Dw. 16222; LB Gniezno Św. Trójca, 1783).

Damazy Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Marianny de Figetty, z [I/jednej strony] i Antoni F[igetty], s[yn] o[lim/już nieżyjących] Jakuba i Anny F[igettów] z [II/drugiej strony] dla określenia spadku po rodzicach o[lim/już nieżyjących] Jakubie i Annie F[igettów] obierają arbitrów (Dw. 7813; kaliskie 1784, f. 369, nr. 224).

Hilary Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Pawła B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Boguckiej z [I/jednej strony] i Katarzyna wdowa [1-o/primo] v[oto] po N[obilis/szlachetnym] Opolskim, [2-o/secundo] v[oto] ż[ona] tegoż Brzęc[kiego] z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożywocie (Dw. 7940; poznańskie, inskrypcje, 1784, f. 506, nr. 1361)

1784 [roku] 19 [III/marca] (Wójtostwo w cz. król.) Weronika Marja, * 30/VIII., c. G. Franciszka i Małgorzaty, Lęnckich -- MD. Rafał Umiński i M. Borzencka z Bab. [LB Janków, 1784]

Damazy Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Pawła z Kozarzewa B[orzeckiego] i Konstancji Boguckiej, a ol[im/już nieżyjącego] Jana z Kozarzewa i Reginy Skrzyńskiej [nepos/wnuk], z [I/jednej strony] i Anna-Maria (!), ol[im/już nieżyjących] G[enerosus/urodzonych] Jakuba i Anny z Knechcińskich małż[onków] Figettów z [II/drugiej strony], małż[onkowie] dożywocie (Dw. 7938; kaliskie 1785, f. 360v, nr. 225).

Wiktoria Borzęcka żona Michała Kołudzkiego w tow[arzystwie] blisk[iego] swego Piotra B[orzęckiego], cesję dokonaną przez Annę z Drachowskich Borzęcką wdowę, matkę zezn[ającej] na rzecz Michała Koł[udzkiego], męża zezn[ającej] z racji sumy spadkowej po ol[im/już nieżyjącym] Antonim Prądzyńskim tow[arzyszu] wojsk kor[onnych] 1784 [roku] 29 [XII/grudnia] aprobuje (Dw. 15774; gnieźnieńskie 1785, f. 21, nr. 112).

1785 [roku], 5 [I/stycznia] (Michorzewo) [+/zmarła] G[enerosus/urodzona] Katarzyna Borzęcka, ż[ona] G[enerosus/urodzonego] Hilarego B[orzęckiego] poses[ora/dzierżawcy] d[óbr] Michorzewo poch[owana] kościół 11 [stycznia] (Dw. 33749; LB Michorzewo, 1785).

Imieniny 20 maja (oktawa) Branickiej z Engelhardow hetm., W. K. w Lublinie. Podhorski dep. czerniechowski; Obozieństwo Wiłosławscy; Grabianczyna, starościna liwska; generalstwo Błędowscy; Działynski, wojewodzic kal.; Chryniewiecki lubelski; Bożęcki podstar. Kor.; gluski, star. łuk.; generał Dzierżek, Wessel, star. liwartowski; Borejko stolnik; Karczewski szamb.; Kołątaj, star. trześniowski [Gazeta Warszawska, 1786, Nr 43].

Salomea Borzęcka, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Mac[ieju] Potockim, w im[ieniu] sw[oim] i swych dzieci: Jakuba, Maxymiljana, Antoniny, Marjanny, Józefy panien Potockich, mian[owała] plen[ipoten]tem X[siędza] Stanisł[awa] Łukomskiego prob[oszcza] dobrzyńskiego (Dw. 11221; kościańskie, inskrypcje, 1787, f. 114, nr. 335).

Salomea Borzęcka wd[owa] po Mac[ieju] z Potoka Potockim w im[ieniu] sw[oim] oraz Jakóba, Maks[ymiliana] Antoniego, Marcjanny, Marjanny i Józefy, dzieci swych P[otockich] kwit[uje] Faustynę z Zielińskich wd[owę] po Józefie Rudkowskim sędzim z[iem]s[kim] dobczyń[skim] i [2-o/secundo] v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Stanisł[awie] Wesslu [staro]ście golubskim, matkę oraz Marjana, Szymona, Jana i Konstancję synów i córkę Rutkowskich (!) dzieci (Dw. 12581; poznańskie, inskrypcje, 1787, f. 431, nr. 1364).

Antoni Dybysławski rejestruje metrykę: 1766 [roku] 1 [VI/czerwca] Władysław Baranowski, proboszcz komornicki, dziś urodzonego ochrzciłem bezwłocznie, Antoniego Feliksa syna Józefa i Rozalii z Borzęckich Dybysławskich. Chrzestni: Damazy Borzęcki i Marianna z Bardzkich Wyrzykowska. Na marginesie napisano Głuchowo. Dane w Komornikach, djecezji Poznań. Dziekanatu bukowskiego (Dw. 70; Rel. C. Posn. 1788, T. 1123, k. 384).

1788 [roku], 26 [XI/listopada] N[obilis/szlachetny] Józef Szaniawski [x/slub] N[obilis/szlachetna] Joanna Borzęcka v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Damazy B[orzęcki] ojciec, G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jerzy Waniewski chor[ąży] woj[skowy] w[ojska] k[oronnego] (Dw. 9718; LB Pawłowice, 1788).

M[agnificus/wielmożny] Józef Drywa Zakrzewski, pisarz gr[orzki] pyzdrski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Stanis[ława] i Justyny Bielickiej, podkom[orzych] wenedeńskich, były dziedzic wsi Wysokie z [I/jednej strony] i Hilary Borzęcki, s[yn] ol[im/już nieżyjącego] Pawła i Konstancji Boguckiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[aży] tych dóbr Wysokiego, Wielan, Podgorn z przyl[egłościami] p[owiat] kon[iński] dat[owane] 2 [X/października] r[oku] b[ierzącego] [sub vadium/sumy] 18000 złp. (Dw. 15841; konińskie 1788, f. 87v, nr. 84).

Hilary Borzęcki kwituje spadkobierców ol[im/już nieżyjącego] Józefa i Rozalii z B[orzęckich] małż[onków] Dybysławskich, tj. Wincentego, Antoniego, Mariannę ż[onę] Mateusza Konarskiego, pannę Teresę braci i siostry m[iędzy] s[obą] rodzonych Dybysławskich i Jakuba Korytowskiego miecznika gn[ieźnieńskiego] dóbr Rogowa dziedzica z 39 zł. w. (Dw. 16176; gnieźnieńskie 1788, f. 62, nr. 115).

1788 [roku], 28 [10/października] Elżbieta Katarzyna, c[órka] G[enerosus/urodzonych] Feliksa i Magdaleny z Komorowskich Szczepanowskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Wojc[iech] Groffen i Kat[arzyna] Borzęcka (Dw. 31737; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1788).

1789 [roku], 28 [XI/listopada] G[enerosus/urodzony] Florjan Borzęcki [x/ślub] Marjanna Sczaniecka podczaszanka pozn[ańska] v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] J[aśnie] D[dominus/pan] Adam Kwilecki k[aszte]lan przemęcki, Damazy B[orzęcki] etc. (Dw. 9826; LB Pniewy, 1789).

Hilary Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Pawła B[orzęckiego] i Konstancji z Boguckich dz[edzic] d[óbr] Wysoka z attyn. i Smolnika w p[owiecie] kon[eckim] z [I/jednej strony] i Maks[ymilian] Nowina z Brudzewa Mielżyński pis[arz] w[ojsk] k[oronnych] z (II/drugiej strony], Kontr[akt] sprzed[arzy] tych dóbr spis[ali] w Pawłowicach 1788 [roku] 7 [XII/grudnia] (Dw. 11268; kościańskie, inskrypcje, 1789, f. 216, nr. 335).

Ludwik Dzierżawski por[ucznik] w[ojsk] kor[onnych], s[yn] Antoniego z Teresy Kwiatkowskiej, z [I/jednej strony] i Salomea Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Konstantyna Borz[ęckiego] z Urszuli z Boleszów wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Macieju Potockim, [2-o/secundo] v[oto] małż[onka] z [II/drugiej strony] dożyw[ocie] (Dw. 11275; kościańskie, inskrypcje, 1789, f. 227v, nr. 335).

Piotr Borzęcki i Wojciech Grzegorz Pomian z Cieni Cieński kwituje Andrzeja Nałęcza Gorzeńskiego regenta ziemskiego wschowskiego dziedzica Budzisławia Kościelnego i Górnego (Dw. 16356; gnieźnieńskie 1789, f. 133, nr. 115).

Akt we dworze dóbr Chełmo we środę po niedzieli Rogationum czyli 1790 [roku] 12 [V/maja]. Działy po zm[arłym] Franciszku z Łagowca Sczanieckim podczaszym poznańskim i zm[arłej] Ludwice z Łąckich, małżonkach. Spadkobiercy: Ignacy Scz[aniecki] podkomorzy J[ego] K[rólewskiej] M[ości], Michał i Dominik, podczaszyce pozn[ańscy] bracia między sobą rodzeni dalej Florian Borzęcki i Marianna z Sczanieckich małżonkowie, oraz Wiktoria Sczaniecka, panna. Wartość spadku została ustalona na 170000. - za dobra dziedziczne Chełmo z przyległościami oraz sumami wierzytelności; po potrąceniu sum dłużnych 32308 złp. gr. 3 pozostaje do podziału 137691 zł. i 27 gr. Od tej sumy należy potrącić jeszcze sumy zapisane matce zm[arłego] Ludwice Łąckiej w ogólnej wysokości 65000. - złp. wobec czego do podziału majątku ojcowskiego pozostaje złp. 72691. - złp. na dobrach Chełmo; czwarta część tej sumy należy się siostrom, czyli razem 18172. - czyli po 9086. - złp. na każdą z sióstr z ojcowizny. Spadek po matce należy podzielić na pięć równych części czyli po 13000. - złp. na każdą głowę (Dw. 150; Rel. C. Posnan. 1790, T. 634, k. 231).

Florjan Borzęcki, s[yn] Damazego z Marjanny de Figitty, ol[im/już nieżyjącego] Pawła B[orzęckiego] i Konst[ancji] Boguckiej nepos [wnuk] z [I/jednej strony] i Marjanna Szczaniecka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Franciszka z Łagowca S[zczanieckiego]. podczaszego i sędziego surrog. gr[odzkiego] pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Ludwiki Łąckiej z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożyw[ocie] (Dw. 17714; poznańskie, inskrypcje, 1790, f. 166, nr. 1367).

1790 [roku], 10 [5/maja] Katarzyna z Kiełczewskich Borzęcka cześnikowa chełmska (Dw. 37428; Koło - Bernardyni, 1790).

Katarzyna Borzęcka, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Ant[onim] Złotnickim c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Marcina Borz[ęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Heleny Łubieńskiej, żony [1-o/primo] v[oto] ol[im/już nieżyjącego] Tomasza Milewskiego, [2-o/secundo] v[oto] Marcina Borz[ęckiego] kwit[uje] wdowę i spadkob[ierców] ol[im/już nieżyjącego] Anton[iego] Sroczyńskiego, tj. Rozalię z Mil[ewskich], c[órkę] o[lim/już nieżyjącego] Tom[asza] Mil[ewskiego] i Heleny Łubieńskiej [1-o/primo] v[oto] zrodz[oną] siostrę swoją przyrod[nią] matkę, oraz dzieci jej ze sprawy (Dw. 8359; kaliskie - inskrypcje 1791, f. 135v, nr. 231).

1792 [roku], 7 [XI/listopada] (Pniewy) G[enerosus/urodzony] Jan Szaniawski mł[odzian] [x/ślub] Teresa Borzęcka V[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] J[aśnie] Maks[ymilian] Mielżyński dz[iedzic] Pniew i J[aśnie] D[dominus/pan] Sczaniecki dz[iedzic] Chełmu (Dw. 9827; LB Pniewy, 1792).

1792 [roku], 29 [VII/lipca] (Grąbków) Jakub Kajetan Józef, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] poprz[ednio] [Franc[iszka] i Kat[arzyny]] Budziszewskich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Hilary Borzęcki dz[iedzi]c Targoszyc i M[agnificus/wielmożna] Franc[iszka] Jaraczewska dz[iedziczk]a Płaczkowa (Dw. 46422; LB Jutrosin, 1792).

1793 [roku], 9 [VI/czerwca] (Kromolice) cerem[onia] Stanisław Paweł Bonawentura, s[yn] poprz[ednio] [Walentego i Weroniki ze Zbijewskich] J[aśnie] D[dominus/państwa] Modlibowskich, [urodzony] 9 [V/maja] ch[rzczony] 20 [V/maja], as[y]s[ta]: M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Paweł Sokolnicki, Kat[arzyna] z Sokoln[ickich] Budziszewska, Franc[iszek] Budziszewski, Jadwiga z Sokol[nickich] Borzęcka, Hilary Borzęcki, v[irgo/dziewica] Tekla Sokol[nicka] (Dw. 47726; LB Wielowieś, 1793).

1793 [roku], 10 [XI/listopada] (Lut[ogniew]) P. M[agnificus/wielmożny] Feliks Giżycki chorążego wołyńskiego i sędziego krzemienieckiego syn centurio [dowódcy legionu] wojsk kor[onnych] [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Zuzanna Sokolnicka c[órka] P. M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Nep[omucena] konsyl[iarza] woj[skowego] kalis[kiego]. [Świadkowie:] P. M[agnificus/wielmożny Hilary Borzęcki dz[iedzi]c Targoszyc i P. M[agnificus/wielmożny] Jakub Siemiątkowski dz[iedzic] Zalesia (Dw. 54649; LB Lutogniew, 1793).

1794 [roku], 3 [10/października] [+/zmarł] X[iądz] Kazimierz Borzęcki kanonik środz[ki], l[at] 63 (Dw. 21969; LB Śrem, 1794).

1796 [roku], 12 [VI/czerwca] [+/urodzony] 19 [V/maja] Bernard Antoni s[yn] G[enerosus/urodzonego] Józefa Kwaśniewskiego ekonom[a] benick[iego] i Teofili z Chociszewskiech. [Świadkowie:] P. G[enerosus/urodzona] M[agnificus/wielmożna] D[ominus/pani] Jadwiga z Sokolnickich Borzęcka i P. G[enerosus/urodzony] M[agnificus/wielmożny] D[ominus/pan] Łukasz Sokoln[icki] z Starygrodu (Dw. 45415; LB - Benice, 1796).

1796 [roku], 11 [VI/czerwca] (Grąbków) Małgorzata Jadwiga, c[órka] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Franc[iszka] Budziszewskiego i M[agnificus/wielmożnej] D[dominus/pani] Kat[arzyny] z Sokolnickich dz[iedzi]ców G[rąbkowa] v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Józef B[udziszewski] wd[owiec], pos[esor/dzierżawca] Orpiszewa, regens [zarządzający kancelarią konsystorską] cubicularius i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Jadwiga Borzęcka wd[owa] dz[iedziczka] Targoszyc (Dw. 46430; LB Jutrosin, 1796).

1797 [roku], 0[11?] [2/lutego]. G[enerosus/urodzony] Maurycy Borzęcki posesor [dzierżawca] dóbr Pniewy [x/ślub] N[obilis/szlachetna] Juljanna Czoch[ron] (?) v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Jan Szaniawski, Florjan B[orzęcki], Maciej Willant (Dw. 2347; LB Czarnków, 1797).

1797 [roku], 5 [11/listopada] (Dw[ór] Chwaliszewski) Jadwiga Urszula, [urodzona] 31 [października], c[órka] poprzednio] M[agnificus/wielmożnie] G[enerosus/urodzonych] Gątkiewiczów [Tomasza Gąntkiewicza i Karoliny z Korytowskich]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Nep[omucen] Korytowski i M[agnificus/wielmożna] Jadwiga Borzęcka (Dw. 56981; LB Sulmierzyce, 1797).

1798 [roku], 22 [II/lutego] (Dw[ór] Targoszyce) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Tadeusz Swinarski kapit[an] w[ojsk] król[ewskich]; obecny przy ślubie G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jan Nepomucen Korytowski mł[odzieniec] chor[ąży] w[ojsk] kor[onnych], l[at] 48 (s[yn] Piotra i Ewy z Rokossowskich) [x/ślub] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Jadwiga Teresa z Sokolnickich Borzęcka wd[owa] po Hilarym B[orzęck]im, c[órka] Kaz[imierza] i Kat[arzyny] z Walk(n)owskich S[okolnicki]ch l[at] 49 (Dw. 47577; LB Wyganów, 1798).

1799 [roku], 19 [XI/listopada] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Florjan Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Witosławia, wd[owiec] [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] Róża z Stempczyńskich wd[owa] po Stanisł[awie] Rudnickim posesorka [dzierżawczyni] O[borzysk]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Jan Dambrowski pos[esor/dzierżawca] Pijanowa etc. (Dw. 50637; LB Oborzyska, 1799).

1800 [roku], 19 [11/listopada]. M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Florjan Borzęcki wd[owiec], ze wsi Witosław l[at] 36 [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Róża Rudnicka wd[owa] ze wsi Obozysk[a] l[at] 55 (Dw. 2880; LB Drzeczkowo, 1800).

1800 [roku], 1 [III/marca] (Sokołowo) ch[rzest] M[agnificus/wielmożny] Franciszek Borzęcki dz[edzi]c Sok[ołowa] i panna Marjanna siostra jego (Dw. 51665; LB Dłużyna, 1800).

1801 [roku], 10 [III/marca] (Sokołowo), ch[rzest] M[agnificus/wielmożny] Franc[iszek] Wilkoński pos[esor/dzierżawca] wsi Sniaty i Julianna Borzęcka c[órka] dziedziczki Sokołowa (Dw. 51666; LB Dłużyna, 1801).

1801 [roku], 12 [VII/lipca] (Dw[ór] Sokołowo) I[aśnie] D[dominus/pan] Franciszek Wilkoński pos[esor/dzierżawca] wsi Sniaty l[at] 30 [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Marjanna Borzęcka c[órka] dziedziczki Urszuli B[orzęcki]ej, l[at] 25. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Xawery Chłapowski b[yły] stol[nik] król[ewski] dz[iedzi]c Śmigla i I[aśnie] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan]] Swięcicki dz[iedzi]c Siekowa (Dw. 51677; LB Dłużyna, 1801).

1802 [roku], 4 [V/maja] (Dw[ór] Sokołowski), [urodzony] 2 [maja], Florjan Jan Nep[omucen], s[yn] M[agnificus/wielmożnego] Franc[iszka] Wilkońskiego pos[esora/dzierżawcy] Sniat i Marjanny. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożna] Urszula Borzęcka dz[edzicz]ka Sokołowa i matka tej Marjanny (Dw. 51668; LB Dłużyna, 1802).

1802 [roku], 11 [X/października] (Sokołowo), ch[rzty] Wincenty Wilkoński pos[esor/dzierżawca] Szczepankowa i Julianna Borzęcka dz[edzicz]ka Sokołowa (Dw. 51669; LB Dłużyna, 1802).

1803 [roku], 27 [IV/kwietnia] (Sokołowo) ch[rzest] M[agnificus/wielmożny] Stanisław Kostka Zabłocki dz[iedzai]c Sokoł[owa] i Julianna Borzęcka poses[orka/dzierżawczyni] Charbielina (Dw. 51670; LB Dłużyna, 1803).

1803 [roku], 26 [III/marca] (Dw[ór] Sokołowski) [zmarła] M[agnificus/wielmożna] Urszula z Boleszów Borzęcka dziedziczka Sok[ołowa], Harbielina, Trzebidza, poch[owana] u Reform[atorów] w Osieku l[at] 80, [zmarła] nagle (Dw. 51683; LB Dłużyna, 1803).

1803 [roku], 21 [6/czerwca] (Chełmno) poch[owany na] cm[entarzu] N[obilis/szlachetny] Maciej Borzęcki, wd[owiec] przez 6 lat na łask[awym] chlebie we dw[orze] Ch[ełmno], [+/zmarł] 19 [czerwca]. po 2 let[niej] chorobie l[at] 65 (Dw. 60590; LB Pniewy, 1803).

1804 [roku], 15 [V/maja] (Targoszyce Dw[ór]) Zofja Nepom[ucena] [urodzona] 15 [maja], c[órka] D[dominus/państwa] Michała Bąkowskiego (s[yna] ol[im/już nieżyjącego] D[dominus/pana] Andrzeja i Agnieszki z Pniewkowskich) i Zofji z Swieykowskich (c[órki] ol[im/już nieżyjącego] D[dominus/pana] Sebast[iana] i Reginy z Nowakowskich). [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Walenty Modlibowski szambel[an] J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Urszula z Sokolnickich Borzęcka v[irgo/dziewica] (!) (Dw. 47552; LB Wyganów, 1804).

1806 [roku], 27 [7/lipca] G[enerosus/urodzony] Antoni Dobiejewski mł[odzian] 48 l[at] [x/ślub] Juljanna Borzęcka v[irgo/dziewica] l[at] 38, oboje z Pozn[ania]. [Świadkowie:] Adam Loga i k[rew]ni (Dw. 31905; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1806).

1808 [roku], 31 [1/stycznia] (Szk[aradowo]) Antoni Ignacy, [urodzony] 25 [stycznia], s[yn] J[aśnie] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Franciszka Garczyńskiego pułk[ownika] w[ojsk] pol[skich] dz[iedzi]ca szk[aradowskiego] i Katarzyny z Radolińskich. [Świadkowie:] J[aśnie] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Stefan G[arczyński] konsyl[iarz] pow[iatu] krotosz[yńskiego] dz[iedzi]c Szelejewa i G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Urszula Borzęcka z Targoszyc i M[agnificus/wielmożny] Jan Nep[omucen] Korytowski z Targoszyc (Dw. 57056; LB Szkaradowo, 1808).

1813 [roku], 25 [11/listopada] G[enerosus/urodzony] Stefan Borzęcki mł[odzian] [lat] 27 [x/ślub] Febronja Xawera Gozimirska v[irgo/dziewica] [lat] 41. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr Olrych, sędzic krym., G[enerosus/urodzony] Józef Kołodziejewski (Dw. 31922; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1813).

1815 [roku], 19 [11/listopada]. (Niedźwiady) M[agnificus/wielmożny] Ananjasz Gozimirski mł[odzian] l[at] 37 [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Prakseda Moszczyńska v[irgo/dziewica] l[at] 18. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Józef G[ozimirski], Stef[an] Borzęcki, Maksymiljan M[oszczyński] (Dw. 27287; LB Kołdrąb, 1815).

1820 [roku], 3 [5/maja]. G[enerosus/urodzony] Winc[enty] Borzęcki b[yły] podpor[ucznik] [1-go/pierwszego] p[ułku] piech[oty] lin[iowej] w[ojska] pol[skiego] z par[afii] sulmierzyckiej [x/ślub] G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Stan[isława] Gozimirska skarbnianka kaliska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Stefan B[orzęcki], G[enerosus/urodzony] Maksymilian] Konarski, on [lat] 33, ona [lat] 40 (Dw. 31949; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1820).

1821 [roku], 21 [4/kwietnia] poch[owana na] cm[entarzu] G[enerosus/urodzona] Stanisława z Godzimirskich Borzęcka ż[ona] G[enerosus/urodzonego] Wincentego Borzęc[kiego] 18 [kwietnia] [+/zmarła] l[at] 50 (Dw. 31818; LB Poznań - Św. Maria Magdalena, 1821).

1821 [roku], 20 [2/lutego]. (Grzybowo Zak[ościelne]) Uczc[iwy] Stanisław Borzęcki wd[owiec], l[at] 54, zaśl[ubił] G[enerosus/urodzoną] Michalinę Mańkowską, c[órkę] G[enerosus/urodzonego] Krescentego i Katarzyny z Węgorzewskich, V[irgo/dziewicę] l[at] 28. [Świadkowie:] św[adkowie] nieszl[achetni] (Dw. 39524; LB Gniezno - Św. Michał, 1821).

1822 [roku], 14 [VII/lipca] Bolesław Maksymilian Stefan (ur[odzony] 9 [lipca]), s[yn] G[enerosus/urodzonego] Ignacego Dzierżanowskiego dziedzica Dębłowa i Marjanny z Grabskich. [Świadkowie:] Stefan Borzęcki sędzia z[iem]s[ki] i Jadwiga Borzyńska, as[y]s[ta] Maks[ymilian] Konarski sędzia krym., Paula Konarska, Ignacy Putiatycki kap[itan] w[ojska] p[olskiego], Florentyna Gozimirska (Dw. 29064.; LB Poznań, Św. Marcin, 1822).

1824 [roku], 11 [II/lutego] [+/zmarła] S[iostra] Marianna Borzęcka w Krak[owie] (Dw. 36102; Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki, 1824.

1825 [roku], 30 [5/maja]. [urodzony] (Popowo Tomkowe) Felicjan, s[yn] Celestyna Jarątowskiego i Teofili z Binertów, ekonomów, stanu szlach[eckiego]. [Świadkowie:] Ur[odzony] Wiktor Moszczyński, s[yn] dziedzica z Niedźwiady i Febronia Borzęcka z Popowa (Dw. 27317; LB Kołdrąb, 1825).

1836 [roku], 25 [9/września]. ur[odzony] w Gn[ieźnie], chrzcz[ony] 2 [10/października]. Wacław Ludomił, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Feliksa (Szczęsnego) de Janiszewskiego i G[enerosus/urodzonej] Teresy Sulerzyskiej, dziedziców dóbr Mielno. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Edmund Krynkowski z Popowa Tomkowego i G[enerosus/urodzona] Febronia Borzęcka z Popowa Tomkowego (Dw. 39101; LB Gniezno - Św. Trójca, 1836).

1840 [roku], 3 [8/sierpnia] [+/zmarła] (Oł[obok] kl[asztor]) Kazimiera Borzęcka l[at] 71, reg. św[iętego] Bernarda zakonnica (Dw. 59975; LB Ołobok, 1840).

1845 [roku], 15 [9/września] (Popowo Tomkowe) [+/zmarł] Stefan Borzęcki l[at] 59, dz[iedzic] dóbr, hydrops (Dw. 27324; LB Kołdrąb, 1845).

1846 [roku], 13 [10/października] M[agnificus/wielmożny] Edmund Krynkowski pos[esor/dzierżawca] Ujazdu wd[owiec] [x/ślub] Wiktorja Borzęcka panna, z Popowa Tomkowego. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Klemens Szczaniecki, Krynkowski, G[enerosus/urodzony] Antoni Łubieński (Dw. 27315; LB Kołdrąb, 1846).

Aniela Markowska, c[órka] poprz[ednio] Zenona i Klary, [Markowskich] ok[oło] 1817 [roku] [urodzona], zamieszk[ała] w Napruszewie 1837 [roku], 1837 [roku] 21 [5/maja] [poślubiła] Józefa Rawicz-Rojka komornika Tryb[unalskiego] Kalis[kiego] zamieszkałego w Kaliszu, ok[oło] 1803 [roku] urodzonego w Kęcerzynie (w par[afi] Bierzwienna pow[iat] Koło), syna Jana i Heleny Rojków. [Świadkowie:] Franciszek Markowski dzierż[awca] Giewartowa, brat stryj[eczny], ok[oło] 1811 [roku] urodzony i Rafał Mniewski, ok[oło] 1775 [roku] urodzony, dziedzic Sienna, wuj Anieli. Dzieci Józefa i Anieli: Franciszek-Walenty Rojek, urodzony Kalisz 1838 [roku] 13 [2/lutego], ch[rzest] 1838 [roku] 10 [5/maja], ch[rzest] uzup[ełniający] Naprusz.1848 [roku] 2 [I/stycznia] Aniela Józefa Teofila Rojek, urodzona Kalisz 1847 [roku] 4 [9/września], uzup[ełniający] Naprusz[ewo] 1848 [roku] 2 [1/styczmia]. Chrzestni [1-go/pierwszego]: Franc[iszek] Jackowski i Magdal[ena] Borzęcka [2-ej/drugiej] Wojc[iech] Bieniecki dz[iedzic] Napr[uszewa] z ż[oną] Franciszką August[yną] i Teofila Modlińscy, Edward i Józefa Mittelstaedt, dzierżawcy Naprusz[ewa] (Dw. 33267; LB Giewartowo, 1848).

1848 [roku], 9 [lutego]. ur[odzona] w Gn[ieźnie] ochrzcz[ona] 28 [lutego]. Stefania Apolonia, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Edmunda Krynkowskiego i G[enerosus/urodzonej] Wiktorii Borzęckiej, dziedziców wsi Popowo Tomkowe [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Konstanty Zabłocki z Cierlina, G[enerosus/urodzona] Febronia Borzęcka (Dw. 39102; LB Gniezno - Św. Trójca, 1848).

1853 [roku], 2 [XI/listopada] (Boguszyn) M[agnificus/wielmożny] Aleks[ander] Hofman wd[owiec] l[at] 48, doktor w Sremie [x/ślub] Nepomucena Emilja Borzęcka v[irgo/dziewica] [lat] 22. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Ludwik Sczaniecki i Artakserkses Rekowski (Dw. 47295; LB Panienka, 1853).

Pozn[ań]. 28 [VII/lipca 1875 roku]. W Brzostowie 27 [VII/lipca] [1875 roku] [+/zmarł] pułk[ownik]. b[yłych] w[ojsk] p[olskich] Józef Borzęcki (z czasów powst[ania] 1830-1831). (Dw. 2600; Dziennik Poznański, 1875, nr 170).

Józ[ef] Borzęcki 27 [VII/lipca] [1875 roku] ]+/zmarł] w Taczanowie B[yły] pułk[ownik] w[ojsk] p[olskich]. Pogrz[eb] w Brostkowie. Żona i córka. (Dw. 2607; Dziennik Poznański 1875, nr 171).

Pozn[ań] 2 sierp[nia] [1881 roku]. Wzmianka, że w tut[ejszym] sądzie okr[ęgowym] znajduje się od przeszło 56 lat 12 testam[entów] dotąd niepublikowanych. Wymien[ieni] testatorzy: ...radczyni sądu ziemiań[skiego] Borzęcka z Gozimirskich. (Dw. 3927; Dziennik Poznański 1881, nr 175).

Kat[arzyna] Borzęcka z d[omu] Borzęcka 17 [VIII/sierpnia] [1883 roku] [+/zmarła] w [wieku] [lat] 82 po 3 tyg[odniach] ciężk[iej] chor[oby]. Wdowa po pułk[owniku] b[yłych] w[ojsk] p[olskich]. Przenies[iona] z Garbów do par[afi] w Spławiu. Rodzina (pod Swarzędziem) (Dw. 4688; Dziennik Poznański 1883, nr 188).

W Warsz[awie] 11 [VI/czerwca] [1887 roku] [+/zmarł] rzecz[ywisty] radca stanu i senator Tadeusz Borzęcki, l[at] 87. Do służby rząd[owej] wstąpił w 1823 [roku]. (Dw. 6094; Dziennik Poznański 1887, nr 134).

Księga grodzka kościańska (Gr. Kościańskie, 101 regesty).

Borzęcki i Bojanowski sprzed. Pag. 67, foliał 37v, nr u Dworzaczka, 10242 (Nr. 327), 1755, X, Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki, podwojewodzi kaliski, dziedzic Tworzymierek pow. kość. z I i Florjan Junosza Bojanowski podstolic kaliski z II, Kontrakt sprzedaży Tworzymierek (f. 37v).

Molejewski (Molejerski?) kwit. Borzęckiego. Pag. 34a, 1756.

Uloff kwit. Borzęckiego. Pag. 34b

Kongregacja (?) gostyńska kwit. Borzęckiego. Pag. 35, 1756.

Borzęcki kwit. Bołbotta z procesu. Pag. 57, foliał 157, nr u Dworzaczka 10311 (Nr. 327), 1757, wz., Antoni z Kozarzewa Borzęcki, podwojewodzic kaliski, w im. sw. i żony Joanny z Malczewskich 1-o v. Szołdrskiej, podczaszyny wschow. (f. 157).

Borzęcki mian. plen. Łączyńskiego. Pag. 58.

Plen. Borzęckiego kwit. tegoż Malczewskiego z procesu. Pag. 66a.

Źródła: DWORZACZEK W. : Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce. Poznań : b. r. Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka, sygn. X.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY