ARCHIWUM GENEALOGICZNE

RODU BORZĘCKICH HERBU PÓŁKOZIC

(wykaz archiwaliów, publikacji, materiałów internetowych i wszelkiego rodzaju innych źródeł
dotyczących rodu Borzęckich a wykorzystanych przy tworzeniu tej witryny)

 

UWAGA: w celu poprawienia czytelności tekstów źródłowych, większość z nich została przeze mnie w jakimś stopniu przeredagowana, za co ich autorów serdecznie przepraszam. O rodzaju dokonanych zmian informują specjalne oznaczenia umieszczone w nawiasie pod tytułem materiału źródłowego.

Fotokopia - jest to fotografia całości lub wybranych fragmentów oryginalnego dokumentu.

Fragment - jest to dokładnie przepisany urywek większej całości zwartego tekstu np. rozdziału. Ponieważ w moich zainteresowaniach skupiam się tylko na Borzęckich wybierane przeze mnie fragmenty tekstu odnoszą się głównie do ich osoby. Starałem się jednak dokonywać wyboru w taki sposób, aby dla czytającego zrozumiały był kontekst w jakim wymieniane jest nazwisko mojego przodka.

Kompilacja - jeżeli kilka różnych źródeł opisywało to samo zdarzenie wzajemnie się uzupełniając, łączyłem je ze sobą i przeredagowywałem tak aby tworzyły jedną zwartą całość.

Odpis - jest to dokładnie przepisany cały tekst oryginalnego dokumentu. Odpisy wykonywałem w przypadku gdy jakiś tekst był słabo czytelny lub jeżeli z powodów prawnych fotokopia oryginału nie mogła być zamieszczona w tej witrynie.

Wyciąg - jeżeli informacje o Borzęckich zawarte w jakimś źródle były rozproszone lub przedzielone nie istotnymi fragmentami tekstu, przy przepisywaniu interesujących mnie danych zmieniałem niekiedy ich treść tak aby tworzyły ze sobą logiczną całość. W przypadku gdy dane o Borzęckich były zamieszczone w tabeli przeredagowywałem je podając w formie zdań, przyjmując przy tym kolejność alfabetyczną.

 

UWAGA: Numer zamieszczony na końcu opisu każdej publikacji jest numerem przypisu jaki dana publikacja otrzymała w tabeli genealogicznej. Numery zaznaczone na czerwono oznaczają że danej publikacji zawarte są również informacje które nie zostały jeszcze wykorzystane w tabeli genealogicznej.

 

ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE I PUBLIKACJE

A. W. Generał major Ziemi Czerskiej. Przyczynek do powstania narodowego 1794 r. B. m. (1912).

A. betr. Oberst a. D. Josef von Borzęcki aus Boguszyn, Kreis Pleschen. B. m. (1849-1854). Archiwum Państwowe w Poznaniu. Prezydium Policji w Poznaniu. Sygn. 626.

Academiae Marianae, Illustrissimo Domino D. Adalberto Siemienski, Referendario Regni, Capitaneo Dębovecensi etc. Ejusq; De Borzęckie Franciscae Siemienska, Consorti... (1757). Fotokopia.

Acta Ludovic de Borzęckie Dębowska c[ontra] Petrum Borzęcki. Sprawy posagowe. S. 30. B. m. (1800-1801). Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Filipa Jakuba Obniskiego adwokata Sądu Szlacheckiego w Lublinie. Sygn. 62.

Akt dzierżawy wsi Pełkinie przez Antoniego Borzęckiego. Kolbuszowa. (1736). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 213/2, s. 1-3.

Akt profesji zakonnej Celiny z Chludzińskich Borzęckiej. Rzym. (1891). Fotokopia. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach. Brak sygnatury.

Akt zastawu wsi Szuwsko i Więzownica u Antoniego Borzęckiego. Warszawa. (1735). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 212/20, s. 1-4.

Akta osobowe Antoniego Borzęckiego kontrollera handlu w m. Baranowie. B. m. (b. r.). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/115/0/1.6/747.

Akta osobowe examinu Borzęckiego Fr. kancellisty sądu pokoju poprawn. B. m. (b. r.). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/115/0/1.6/745.

Akta osobowe. Borzęcki Józef. S. 12. B. m. (b. r.). Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sygn. 1820.

Akta osobowe Wincentego Borzęckiego dziennikarza i dozorcy magaz. Formul. przy Wydz. Skarb. B. m. (1934). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/115/0/1.6/746.

Akta w sprawie Jana Nastaja p-ko Marcinowi Borzęckiemu o 200 zł. B. m. (1933). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/443/0/-/276.

Akta w sprawie M. Polaka p-ko M. Borzęckiemu o 100 zł. B. m. (1938). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/443/0/-/3347.

Antoni Leszczyński udziela plenipotencji Borzęckiemu do załatwienia wszystkich interesów części tej wsi. Steniatyn. (1788-1789). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/78/0/5/97.

Applikacya Polityczna Na przykłád Młodźi Retoryczney Collegium Piotrkowskiego Scholarum Piarum, Produkowana Jasnie Wielmoznemu Jmci Panu P. Macieiowi z Kozarzowa Borzęckiemu Z Woiewodztwa Poznanskiego ná Trybunał Koronny, Deputatowi Podwoiewodzemu Káliskiemu... Kalisz. (1739). Fotokopia. @

Apollo Laurifer, Virtuti & Eruditioni, Venerabilium Dominorum, Sebastiani Dobraszowski, Alexandri Zychowski, Jacobi Lang... Zamość. (1644 ). Fotokopia.

Archiwum rodziny Kańskich h. Janina. Papiery Borzęckich, szczególnie Anny z Ankwiczów, podstoliny kor., syna jej Piotra i córki Honoraty oraz dotyczące stosunków z nimi Stanisława Kańskiego, wojskiego krzemienieckiego i jego spadkobierców. S. 276. Rękopis. B. m. (1789-1894). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 14630/III.

Baka Józef [?], Wielki Obronca Upadłèy Grzeszników przed Bogiem sprawy, Abo gorliwy o zbawienie dusz ludzkich Missionarz, S. Jan Franciszek Regis Societatis Jesu Wyznawca, Pod Imieniem W. Jmśći Pana Antoniego z Kozarzowa Borzęckiego Starosty Krzywośielskiego,... Wilno. (1755). Fotokopia. [003].

Bartoszewski Władysław, Warszawski pierścień śmierci. Warszawa. (1970). Kompilacja.

Bętkowski Franciszek Antoni, Wielkosc Chwalebna Z znáczną pobożnością y zácną rodowitością W Osobie S. P. Jasnie Wielmoznego Jegomosci P. Walentego z Posławic Ankwicza, Kasztelana Konarskiego Sieradzkiego Złączona W Chwalebnym Abdanku Zapisana... Kraków. (1766). Fotokopia. [007].

Bielecki Robert, Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. Warszawa. (1995). Fragmenty.

Biernat Andrzej, Biernat Barbara, Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Materiały inwentaryzacyjne. T III, kwatery 25-32. Warszawa. (1994). Fragmenty.

Bilet wizytowy Tadeusza Borzęckiego w korespondencji Aleksandra Czołowskiego. B. m. (1932). Biblioteka Narodowa w Warszawiee. Sygn. IV 5561 karta rękopiśm 30 (mf 43457-8).

Bobrowski Tadeusz, Pamiętnik mojego życia. Warszawa. (1979). Wyciąg.

Bondyra Wiesława, Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762. Rocznik Chełmski. T. 2, s. 341-358. Chełm. (1996). Fragmenty. Wersja on-line: Chełmska Biblioteka Cyfrowa.

Boniecki Adam, Herbarz Polski. Cz. 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 1-16 oraz uzupełnienia i sprostowania. Warszawa. (1899-1913). Fotokopia i fragmenty.

Borzęcka. Luźne, S. 2. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01251.

Borzęcka A. Luźne, S. 18. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01259.

Borzęcka A. Luźne, S. 17. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01260.

Borzęcka Jadwiga. B. m. (1931, 1944). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/730/0/3/431.

Borzęcka M. Luźne, S. 6. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01255.

Borzęcka Marianna. Luźne, S. 7. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01262.

Borzęcka T. Luźne, S. 17. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01254.

Borzęcki. B. m. (b. r.). Archiwum Państwowe na Wawelu. Teki Antoniego Schneidra. Sygn. TSchn 265.

Borzęcki. B. m. (b. r.). Archiwum Państwowe na Wawelu. Teki Antoniego Schneidra. Sygn. TSchn 266.

Borzęcki 1715-16 r. Burletti. B. m. (1715-1716). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Czartoryskich. Sygn. ASang teka 194/5, szt. 3, ss. 18.

Borzęcki A. Luźne, S. 34. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01248.

Borzęcki A. Luźne, S. 2. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01253.

Borzęcki A, instygator. Luźne, S. 35. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01264.

Borzęcki Aleksander. Luźne, S. 15. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01258.

Borzęcki Aleksander, Mowa J. W. Imci. Pana , z Kosarzewa Borzęckiego Starosty Dołhańskiego Posła na Seym Coronationis Woiewodztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey, miana na Seymiku Przedkoronacyinym w Wiszni-Sądowey die 29. Octobris Anno 1764. (1764). Fotokopia.

Borzęcki Aleksander, Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego Starosty Dołhańskiego, Delegowanego od Stanow Rzeczypospolitey do doniesienia o szczęsliwym y iednomyslnym obraniu za Krola y Pana, Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1764. w Warszawie miana Dnia 7. Miesiąca Wrzesnia. (1764). Fotokopia.

Borzęcki Aleksander, Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego, Starosty Dołhańskiego, Posła Ziemi Lwowskiey, utrzymuiąca Koronacyą w Krakowie. Mowa Tegoż JMci, wyrażaiąca złe konsekwencye z obierania na Seymikach Kandydatow do wakuiących Urzędow, wynikaiące. (1764). Fotokopia.

Borzęcki Antoni, strażnik brzeski. Luźne, S. 6. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01257.

Borzęcki Eugeniusz, Leczenie rzeżączki u mężczyzn metodą Janeta. Wykład wygłoszony na posiedzeniu Towarz. lekarskiego krakowskiego w dniu 17 czerwca 1896 roku... Odb. z Przeglądu Lekarskiego nr. 33-34. Kraków. (1896). Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn. II 45912.

Borzęcki Eugeniusz, O leczeniu rzeżączki u kobiet. Odb. z Przegl. Lek. Kraków. (1891). Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn. II 45911.

Borzęcki Eugeniusz, O rozpoznawaniu i leczeniu rzeżączki u mężczyzn ze stanowiska bakteryologicz. Rozprawy z zakresu medycyny praktycznej, I 10. Warszawa. (1892). Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn. II 45911.

Borzęcki Eugeniusz, O stanach nieżytowych cewki moczowej u mężczyzn. Odb. z Przeglądu Lekarskiego nr. 12-13. Kraków. (1898). Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Sygn. nieznana.

Borzęcki Eugeniusz, Sprawozdanie z V zjazdu Tow. dermatologicznego niemiec. w Gracu. Odb. z Przeglądu Lek. Kraków. (1895). Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 2, s. 466, hasło: Borzęcki Eugeniusz.

Borzęcki Franciszek. Luźne, S. 11. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01250.

Borzęcki Henryk. B. m. (1949-1952). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/787/0/8/214.

Borzęcki Hieronim. Luźne, S. 25. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01266.

Borzęcki Hieronim, O Sposobie Postępowania Na Swiecie Przestrogi, Młodym, Zwłaszcza Dworskie Zycie Prowadzić Myślącym Pożyteczne... Wydanie II. Wilno. (1776). Fotokopia.

Borzęcki Hieronim, Zbiór Krótki Historyi Egipskiey y Kartaginskiey... Grodno. (1776). Fotokopia.

Borzęcki Ignacy, kapitan, koniuszy ks. Panie Kochanku. Luźne, S. 95. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01263.

Borzęcki Ignacy, Proboszcz z Charłupi. O emeryturze dla duchownych projekt oraz recenzja myśli rzuconych w tym przedmiocie... (Odbitka?). Warszawa. (1882). Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Sygn. III b 13151.

Borzęcki Jan. B. m. (1949). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/842/0/2/33.

Borzęcki J. Ludwik. Luźne, S. 25. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01256.

Borzęcki Kazimierz. Luźne, S. 51. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01249.

Borzęcki Konstanty, Beitrag zur Kenntnis der Desmidiaceenflora der Umgebung von Lemberg. (Przyczynek do znajomości Desmidjów okolic Lwowa). Kraków. (1919). Biblioteka Narodowa w Warszawie. Sygn. 20606. Konstanty Borzęcki, w latach 1919-1924 student botaniki.

Borzęcki Konstanty, Les Turcs anciens et modernes. Istambuł [?]. (1869). Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, t. 2, s. 466, hasło: Borzęcki Konstanty (1826-1876).

Borzęcki Konstanty, Podręcznik botaniki dla klasy 5 gimn. matematyczno-przyrodniczego. Lwów-Warszawa. 1924. Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn. II 92714.

Borzęcki Konstanty, Przyczynek do znajomości Desmidjów okolic Lwowa. Rozprawy Wydziału Matemat-Przyrodniczego Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie t. 59 ser. B. Kraków. (1920). Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn. II 120134. Konstanty Borzęcki, w latach 1919-1924 student botaniki.

Borzęcki Marian, Szczególne obowiązki policji pełniącej służbę na kolejach. B. m. (b. r.). Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn. I 71022.

Borzęcki Marcin. Luźne, S. 36. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01261.

Borzęcki Michał. Luźne, S. 4. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01265.

Borzęcki Paweł. Luźne, S. 4. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01247.

Borzęcki Tadeusz, Dr med. Alfred Sokołowski. XL. 1873-1913. Warszawa. 1913. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Sygn. 20609.

Borzęcki Tadeusz, Etiologia i rozpoznanie bakteryologiczne cholery. (Według odczytu W. Kolie). Warszawa. (1911). Biblioteka Narodowa w Warszawie. Sygn. II 45912.

Borzęcki Tadeusz, Jakie wyniki osiągają suchotnicy z pobytu w szpitalach naszych. Warszawa. (1902). Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, t. 2, s. 466, hasło: Borzęcki Tadeusz.

Borzęcki Teofil, Treść logiki popularnéj, poprzedzona krótkim wykładem psychologii. Warszawa. (1862). Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn. I 53803. Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, t. 2, s. 466, hasło: Borzęcki Teofil - 1800-1887, nauczyciel w Kielcach.

Borzęcki W. Luźne, S. 51. B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. 01252.

Bukar Seweryn, Pamiętniki Seweryna Bukara z rękopisu po raz pierwszy ogłoszone. Biblioteka pamiętników i podróży po dawnej Polsce. T. 5. Drezno. (1871). Wyciąg.

Bykowski Piotr Jaxa, Ostatni seymik województwa bracławskiego. Petersburg. (1885). Wyciąg.

Chlebowski Bronisław et al., Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15. Warszawa. (1880-1902). Wyciąg. Wersja on-line: ICM.

Chodynicki Ignacy, Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa... Lwów. (1829). Wyciąg. Wersja on-line: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.

Chorąży Borzęcki Feliks - podporucznik; Regiment Pieszy Wojska Koronnego szef. Działyńskiego. B. m. (25.08.1790). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Kanclerskie. Sygn. KK 94, s. 238 (mf. 6168).

Cumft Olgierd, Kujwa Hubert Kazimierz, Księga lotników polskich, poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946. Warszawa. (1989). Fragmenty.

Cyrankiewicz Stanisław, Książkowy przewodnik po cmentarzach Krakowa, Podgórza i Zwierzyńca. Kraków. (1908). Wyciąg.

Czajka Michał, Kamler Marian, Sienkiewicz Witold, Leksykon historii Polski. Warszawa. (1995). Fragmenty.

Czartkowski Adam, Jeżewska Zofia, Fryderyk Chopin. Warszawa. (1981). Fragmenty.

Czartoryski Adam Jerzy, Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809. Warszawa. (1986). Fragmenty.

Czaykowski Michał, Kozaczyzna w Turcyi. Paryż. (1857). Fragmenty. Wersja on-line: American Libraries.

Cwiklinski Tomasz Antoni [?], Mowa do W. Józefa z Kozarzewa Borzęckiego Stolnika Nowogrodzkiego od kączącego szkoły Michała z Kozarzewa Borzęckiego uprzeymym a tym nieodmiennym affektem kochającego syna miana r. 1779 d. 13. miesiąca września. Zamość. 1779. Archiwum Przyborowskich. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 13, s. 285, hasło: Borzęcki Józef, t. 14, s. 4, hasło: Borzęcki Józef, t. 14, s. 5, hasło: Borzęcki Michał, t. 14, s. 479, hasło: Cwikliński Tomasz Antoni, dodatek 1, s. 88, hasło: Borzęcki Michał.

Czeszejko-Sochacki Zdzisław, Słownik biograficzny adwokatów polskich. 1980, T. II, A-G. Warszawa. (1988). Fragment.

Damse Józef, Polka grodzińska skomponowana na fortepian / grywana w Teatrze Rozmaitości i ofiarowana wielmożnemu Józefowi Borzęckiemu... Warszawa. (ca 1860). 33 cm. F.86198/W. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Sygn. Mus.III.146.148.

Dąbrowski Marian, 20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej. Kraków. (1939). Fotokopia.

Dedykacja od W. Borzęckiej dla Godfryda Radzimińskiego i jego żony Felicjanny z Mikoszewskich. B. m. (1830). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/72/0/7.3/446.

Diakow Włodzimierz Anatolewicz, et al., Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny. Wrocław. (1990). Fragmenty.

Długi, wierzytelności i przejęte zobowiązania Jana Karola Chodkiewicza. Układ alfabetyczny wg wierzycieli. Wymienione nazwisko: Borzęcka. Luźne, s. 1050. B. m. (1821–1855). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie Chodkiewiczów. Sygn. AMCh 830.

Dmochowski Franciszek Ksawery, Wiersz na przypadek Borzęckiego podstolica nocny. B. m. (ok. 1790). Fotokopia. Biblioteka Narodowa w Warszawie. Sygn. II 6716 karta rękopiśm 130v-131 (mf 32549/t-1, mf 32550/t-2).

Dofman C., Portret Wiktoryny Borzęckiej. Rysunek ołówkiem. Wym. 20x16 cm. Dresno Marz. (1850). Fotokopia. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Teczka Turnów.

Domańska Regina, Pawiak, więzienie gestapo. Warszawa. (1978). Kompilacja.

Domański Paweł, Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno. (1995). Wyciąg.

Dominium Byszyce. Borzęcki Joachim. B. m. (1773, 1850-1858, 1898). Archiwum Państwowe w Krakowie. C. K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie. Sygn. 6

Dowód szlachectwa Franciszka Borzęckiego i jego synów. Księgi Starożytnej Szlachty Guberni Wołyńskiej. Wpis nr 28. Kowel. (1802). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Żytomierzu na Ukrainie. Fond 146, I, 336, k. 41-44. [002].

Duchênebillot F. D. - Méthode pour aprendre facilement la langue françois donnee a l'usage des demoiselles pensionaires des monasteres de Cracovie, de Varsovie, de Lublin et de Vilna, des Religieuses de la Visitation de Sainte Marie... (Sposob łatwieyszego nauczenia się po francusku do używania Ichmosciom damom swieckim, w klasztorach, krakowskim, warszawskim, lubelskim, y wileńskim Panien zakonnych pod tytułem Nawiedzenia Maryi...). Kraków. (1768). Herb i wiersz na herby Kalinowskich i Borzęckich. Dedykacja dla Wiktoryi Kalinowskiej starościanki lelowskiej. Biblioteka Cyfrowa UMCS.

Duras Claire, Edward, przez autorkę Uryki. Tłomaczenie SB z francuskiego. T. I-II. Warszawa. (1826). Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sygn.58284 I.

Duras Claire, Uryka. Powieść tłomaczona z francuskiego przez SB. Warszawa. (1824). Biblioteka Narodowa w Warszawie. Sygn. I 84.696.

Dworzaczek Włodzimierz, Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce. Poznań. (B. r.). Fragmenty. Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka. Sygn. .

Dworzaczek Włodzimierz, Regestry. Poznań. (B. r.). Fragmenty. Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka. Sygn. .

Dyaryusz Seymu Electionis... Warszawa. (1764). Fotokopia.

Dyrowski Piotr, Kazanie Na Dzien Swiętego Kazimierza Krolewica Polskiego. W Obliczu JJ. W.W. Panow, a Mężow dobrze Oyczyznie zasłużonych Woiewodztwa Sieradzkiego, Miane. A w obowiązku nieśmiertelney Daniny Wielmoznemu JMCI Panu Kazimierzowi z Kozarzewa Borzęckiemu Cześnikowi Chełmskiemu Poswięcone... Kalisz.. (1792). Fotokopia. [001].

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych. Nr 1 z dnia 4 stycznia 1929. Warszawa (1929). Odpis. Wersja on-line: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Dzierżanowski Wiktor, Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870... Warszawa. (1870). Wyciąg. Wersja on-line: Biblioteka Varsawiana.

Ekonomowie dóbr zatorskich: Borzęcki - ekonom w Palczowicach. Wyciąg ze wstępu do inwentarza. B. m. (1866). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Dóbr Zator. Sygn. nieznana.

Ekonomowie dóbr zatorskich: Borzęcki - ekonom w Zatorzu. Wyciąg ze wstępu do inwentarza. B. m. (1859-1860). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum dóbr Zator. Sygn. nieznana.

Experyment pod zaszczytem Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Antoniego Tyzenhauza, dany przez Franciszka Gosiewskiego i Borzęckich. Grodno. (1776). Dedykacja dla Antoniego Tyzenhauza podskarbiego nadwornego litewskiego. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 13, s. 284, hasło: Borzęccy. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 17, s. 271, hasło: Gosiewski Franciszek.

Fotografia Heliodory z Mniszków Borzęckiej z synem Władysławem. B. m. (1863). Fotokopia.

Fotografia rodzinna Borzęckich, Janowskich, Jaxa Rożnów, Onitschów i Scharffów. B. m. (b. r.). Fotokopia. Archiwum rodzinne Gryglaszewskich. Brak sygnatury.

Fotografia Władysława i Marii Borzęckich. B. m. (b. r.). Archiwum rodzinne Bieńków. Fotokopia.

Fotografia Zofii z Borzęckich Kleinowej. B. m. (b. r.). Fotokopia. Archiwum rodzinne Gryglaszewskich. Brak sygnatury.

Fotografia Walerego Borzęckiego. B. m. (b. r.). Fotokopia.

Gass Bronisław, Krótki rys historyczno-geograficzny Siennicy i okolicy. W służbie Wsi i Kraju. W setną rocznicę powstania Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy. Warszawa. (1966). Fragment.

Gerber Rafał, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik Biograficzny. Wrocław. (1977). Wyciąg.

Glejt dla Urszuli z Ossolina Kalinowskiej, oboźnej koronnej i Waleriana Leszczyńskigo od Anny z Obodna Piotrowej Sulimirskiej, łowczyny bracławskiej, s.v. Borzęckiej, wojskiej bełskiej. Metryka Koronna. Księga Sigillat. Warszawa. (1664). Fotokopia. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Sygn. S 8, k. 15v (mf. 11237).

Glejt Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla mieszkańców Mińska skarżących się na Piotra Borzęckiego. Warszawa. (15.06.1791). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Sygn. KRS W 460 g. Mińsk, k. 10-11.

Gmiterek Henryk, Rejestry szlachty ziemi chełmskiej z lat 1669-1772. Rocznik Chełmski. T. 2, s. 327-339. Chełm. (1996). Fragmenty. Wersja on-line: Chełmska Biblioteka Cyfrowa.

Grodziska-Ożóg Karolina, Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803-1939). Kraków. (1987). Wyciąg.

Gromada wsi Mokrzany w ekonomi samborskiej, pozwana przez Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego, skazana zaocznie. Warszawa. (29.03.1727). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Sądu Referendarskiego. Sygn. Ks. Ref. 36, k. 22 (mf. 433).

Grupa Robert, Zaginione osady w gminie Krobia. Cz. 4. Nowa Gazeta Gostyńska. Nr 11. Str. 12-13. Gostyń. (2010). Fragmenty. Wersja on-line: Gazeta Gostyńska nr 11/2010, s. 12 i Gazeta Gostyńska nr 11/2010, s. 13.

Gryglaszewski Piotr, Malwina Janowska (1842-1926) zapomniana nauczycielka z Wolnicy. Kraków. (2010). Fragmenty.

Herbst Stanisław, Encyklopedia Warszawy. Warszawa. (1975). Wyciąg.

Inwentarz wsi Rybarzowice. Rybarzowice. 1817. Fotokopia. Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich. Sygn. 776.

Inwentarz wsi Ureczko Małe. B. m. (1779). Fotokopia. Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich. Sygn. 754.

Inwentarz wsi Ureczko Małe. Ureczko Małe. (1779). Fotokopia. Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich. Sygn. 788.

Jełowicki Aleksander, Moje wspomnienia 1804 – 1831 – 1838. Lwów. (1933). Wyciąg.

Jemiołowski Mikołaj, Pamiętnik dzieje Polski zawierający 1648-1679. Warszawa. (2000). Wyciąg.

Kalendarz Wieńca i Pszczółki na r. 1881. Lwów. (1880). Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, t. 12, s. 246, hasło: Janowka Malwina z Borzęckich.

Kalkstein Teresa C. R., Matka Celina Borzęcka. Rzym. (1950). Wyciąg.

Kapitan Borzęcki Jan - major; Regiment Pieszy Polowy Wojska Koronnego szef. Ignacego Działyńskiego. B. m. (19.10.1789). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Kanclerskie. Sygn. KK 94, s. 14 (mf. 6168).

Kaszewicz Kazimierz Józef, Fructus Sapientiae Animi Nobilitas Genere Excellentior in praemium eruditarum mentium Depromptus... (1766). Fotokopia. [006].

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo Krakowskie. Warszawa. (1953). Wyciąg.

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo Białostockie. Siemiatycze, Drohiczyn i okolice. Warszawa. (1996). Wyciąg.

Kazanie między oktawą uroczystej koronacyi Niepokalanie poczętej Najśw. Maryi P. w Przemyślu cudami słynącej w kościele Franciszkańskim miane, a pod imieniem sławy nieśmiertelnej godnem JW. z Ankwiczów Anny Borzęckiej podstoliny kor. z obowiązku wdzięczności na powszechny widok wydane... Lwów. 1778. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. nieznana.

Kirkor Stanisław, Pod sztandarami Napoleona. London. (1982). Fragmenty.

Klich Stanisław, Apteka w Krzeszowicach. Ziemia Krzeszowicka. Nr 2 marzec-kwiecień (50). Krzeszowice. (2004). Wyciąg.

Kochanowski Jan Korwin, Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Kraków. (1900). Fragmenty.

Komitet Wojewódzki PZPR. Bronisław Borzęcki. Luźne, mieszanina stron A-4 i A-5. B. m. (1952). Archiwum Państwowe w Koszalinie. Sygn. 1470.
1470

Komitet Wojewódzki PZPR. Edward Borzęcki. Luźne, mieszanina stron A-3, A-4 i A-5 + 1 fotografia. B. m. (1969-1972). Archiwum Państ. (owe w Koszalinie. Sygn. 5065.

Komitet Wojewódzki PZPR. Zbigniew Borzęcki. Luźne, mieszanina stron A-3, A-4 i A-5 + 1 fotografia. B. m. (1960-1967). Archiwum Państwowe w Koszalinie. Sygn. 5066.
5066.

Korczyński Kassyan, Kazanie Wysławiaiące Osobliwszą grzesznikow obronę Zturbowánych y ztroskánych serc ludzkich poćiechę Doświadczona w żyćiu y w godźinę śmierći opiekę Pierwszey z Męczenniczek Męczenniczki S. Tekli Przy publicznym wystáwieniu Relikwii Iey w dźień pierwszy zesłánia Duchá Przenayś: w Kościele Nowomieyskim Xięży Fráńciszkánow miane Roku P. 1759. Dnia 3. Czerwcá. y rázem w ręce Wielmoznemu IMci Panu Jozefowi Z Kozarzewa Borzęckiemu, Czesnikowi Ziemi Dobrzynskiey Komendantowi Znaku J. K. M. y Rzeczy Plty... Kraków. (1759). Fotokopia. [008].

Korespondencja Gabrieli Zapolskiej z lat 1895-1917. [M. in. listy do Malwiny Janowskiej i Stanisława Janowskiego]. S. 170. Rękopisy. B. m. (1895-1917). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 12226/I.

Korespondencja Malwiny z Borzęckich Janowskiej z lat 1901-1924. Listy od różnych osób. [Głównie od Stanisława Janowskiego]. S. 124. Rękopisy. B. m. (1901-1924). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 12225/I.

Kozyrski Robert, Posłowie ziemi chełmskiej, laudum sejmikowe i instrukcja poselska na sejm elekcyjny 1697 roku. Rocznik Chełmski. T. 4, s. 201-111. Chełm. (1998). Wyciąg. Wersja on-line: Chełmska Biblioteka Cyfrowa.

Kozyrski Robert, Posłowie ziemi chełmskiej na sejmy Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. Rocznik Chełmski T. 5, s. 99-111. Chełm. (1999). Fragmenty. Wersja on-line: Chełmska Biblioteka Cyfrowa.

Kozyrski Robert, Popisy (okazowania) szlachty w Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. Popis Chełmian z 7 sierpnia 1649 roku. Rocznik Chełmski. T. 7, s. 341-358. Chełm. (2001). Wyciąg. Wersja on-line: Chełmska Biblioteka cyfrowa.

Krajewski Kazimierz, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg AK-AKO. Warszawa. (1997). Wyciąg.

Królikiewicz Grzegorz, 3 Maja. Teatr Telewizji. B.m. (1976). Telewizja Polska S. A. Film, format: wmv.

Krzepela Józef, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej... Cz. 1, Małopolska. T. 1. Kraków. (1915). Wyciąg. Wersja on-line: Małopolska Biblioteka Cyfrowa.

Krzepela Józef, Małopolskie rody ziemiańskie. Kraków. (1928). Wyciąg. Wersja on-line: śląska Biblioteka Cyfrowa.

Książka Informacyjno-Adresowa Cała Warszawa 1930. Warszawa. (1930). Wyciąg. Wersja on-line: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.

Kurek Ryszard, Żywot błogosławionej Karoliny Kózkówny. B. m. (2000). Wyciąg.

Lipkowski Leon, Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków. (1913). Wyciąg.

List Aleksandra Borzęckiego do Józefa Andrzeja Załuskiego, biskupa kijowskiego. B. m. (1760). Biblioteka Narodowa w Warszawiee. Sygn. III 3260 karta rękopiśm. 57-58 (mf 12221).

List Antoniego Borzęckiego do Teresy ze Stawskich Wapowskiej, stolnikowej koronnej. B. m. (1726). Biblioteka Narodowa w Warszawie. Sygn. II 6936 karta rękopiśm. 1-2 (mf 50300).

List Antoniego i Józefa Borzęckich do Jana Klemensa Branickiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego. S. 58. B. m. (1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie  Sygn. III/41.

List Antoniego Götza do Olgi Borzęckiej. Okocim. (1928). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Götza Okocimskiego. Sygn. Ago 0088, s. 53.

List Aureliana Borzęckiego do N.N. o Karolu Kaliszu. B. m. (1878). Biblioteka Narodowa w Warszawiee. Sygn. IV 6539 karta rękopiśm 3-6 (mf 21350).

List Borzęckiego do Michała Józefa Römera marszałka guberni litewsko-wileńskiej i jego żony Racheli z de Räésów. B. m. (1819). Biblioteka Narodowa w Warszawiee. Sygn. IV 8701 cztery szt. kart rękopiśm. 160-167 (mf 60403).

List Borzęckiego do Piotra Potockiego, sty szczerzec. S. 4. B. m. (1789). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie. Sygn. XL/17.

List Borzęckiej do Anny z Czarneckich Brezy. B. m. (b. r.). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/72/0/4.3/184.

List Enwera-Paszy do J. Tadeusza Lubomirskiego. S. 7. B. m. (1916). Archiwum Głowne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi. Sygn. 782.

List Floriana Konstantego Borzęckiego do Marcina Zamoyskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, czwartego ordynata. S. 180. B. m. (1665-1689 i b. d.). Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Zamoyskich. Sygn. 491.

List Franciszka Borzęckiego do księcia Pawła Karola Sanguszki. Biłgoraj. (1736). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 295/7, s. 21-22.

List Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Żydaczów. (1739). Fotokopia. A rchiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie Chodkiewiczów. Sygn. Amach 1007, s. 77.

List Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Żydaczów. (1739). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie Chodkiewiczów. Sygn. Amach 1007, s. 73.

List Franciszka Borzęckiego do Jana Fryderyka Sapiechy. Kozia. (1740). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie Chodkiewiczów. Sygn. Amach 1007, s. 81.

List Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Kozia. (1741). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie Chodkiewiczów. Sygn. Amach 1007, s. 86.

List H. Borzęckiej do Marii z Sapiechów Zamoyskiey o przyjęcie na nowo do pracy. B. m. (1932). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Zamoyskich. Sygn. 2231.

List Hieronima Borzęckiego do Hryniewieckiego, komisarza dóbr białostockich. Luźne, 3 strony. B. m. (1795). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie. Sygn. XXXI/64.

List Honoraty Borzęckiej. Inwentarz wsi Wilkowice z przyległościami. Wilkowice. (1817). Fotokopia. Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich. Sygn. 794.

List Ignacego Hryniewieckiego do Pelagii Potockiej w sprawie przejęcia Mińska Mazowieckiego przez Piotra Borzęckiego. B. m.. (2.06.1781). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie. Sygn. XLII/2, k. 8.

List Jana Potockiego do Ignacego Przebendowskiego w sprawie przejęcia Mińska Mazowieckiego przez Piotra Borzęckiego. Protolin. (20.09.1788). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie. Sygn. LI/89, k. 1-3.

List Józefa Borzęckiego do Jana Mikołaja Chodkiewicza. Boholuby. (1769). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie Chodkiewiczów. Sygn. Amach 268, s. 323.

List K. Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego. B. m. (1929). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Götza Okocimskiego. Sygn. AGO 0006.

List Kazimierza Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego. B. m. (1931). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Götza Okocimskiego. Sygn. AGO 0007.

List Kazimierza Borzęckiego, zarządcy dóbr Okocim do Kancelarii Götza Okocimskiego. B. m. (1926). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Götza Okocimskiego. Sygn. AGO 0058.

List księdza Michała Borzęckiego do Tomasza Józefa Zamoyskiego, piątego ordynata. S. 92. B. m. (1704-1725 i b. d.). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Zamoyskich. Sygn. 563.

List Kulomba Borzęckiego, Józefa Kilińskiego i Józefa Zaczyńskiego do Władysława Zamojskiego, generała Dywizji Polskiej w Turcji. B. m. (1856). Fotokopia. Biblioteka Kórnicka PAN. Sygn. 02552, s. 1-3 (mf. 2021).

List Lecha Borzęckiego do Ignacego Jana Paderewskiego. S. 4. B. m. (1937). Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego. Sygn. 4110.

List Mariana Borzęckiego, adwokata do Ignacego Jana Paderewskiego (odpowiedź). S. 17 (list 12). B. m. (1931-1939). Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego. Sygn. 4111.

List Mariana Borzęckiego do Ignacego Jana Paderewskiego. S. 1. B. m. (1934). Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego. Sygn. 1197.

List Mariana Borzęckiego do Romana Dmowskiego. S. 3. B. m. (1935). Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego. Sygn. 4471.

List Michała Borzęckiego do Nikodema Kazimierza Woronicza, kasztelana kijowskiego. B. m. (1729). Biblioteka Narodowa w Warszawiee. Sygn. III 6913 karta rękopiśm 33-34 (mf 50356/t-1).

List Pawła Borzęckiego, wojewody kijowskiego do Aleksandra Koniecpolskiego, chorążego Koronnego. S. 35. B. m. (1655-1659 i b. d.). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Zamoyskich.. Sygn. 451.

List Pelagii Potockiej do Piotra Potockiego w sprawie przejęcia Mińska Mazowieckiego przez Piotra Borzęckiego. Mińsk. (16.04.1781). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie. Sygn. XLII/1, k. 140.

List Pelagii Potockiej do Piotra Potockiego w sprawie przejęcia Mińska Mazowieckiego przez Piotra Borzęckiego. Mińsk. (25.04.1781). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie. Sygn. XLII/1, k. 145.

List Pelagii Potockiej do Ignacego Przebendowskiego w sprawie przejęcia Mińska Mazowieckiego przez Piotra Borzęckiego. Warszawa. (12.08.1788). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie. Sygn. LI/88, k. 1-2.

List Piotra Borzęckiego podstolica litewskiego do hetmana polnego Seweryna Rzewuskiego. Mińsk. (1789). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Podhoreckie Rzewuskich (w składzie Archiwum Sanguszków). Sygn. Podh II 3/11, s. 707-708.

List Piotra Borzęckiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego.B. m. (15.10.1791). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Czartoryskich. Sygn. rkp. 3473, k. 930-935.

List Piotra Borzęckiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego.B. m. (29.01.1792). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Czartoryskich. Sygn. rkp. 3474, k. 88.

List Piotra Borzęckiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego.B. m. (31.01.1792). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Czartoryskich. Sygn. rkp. 3474, k. 91.

List Piotra Potockiego do Pelagii Potockiej w sprawie przejęcia Mińska Mazowieckiego przez Piotra Borzęckiego. Babimost. (14.07.1785). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie. Sygn. XLII/15, k. 17-19.

List Piotra Potockiego do Pelagii Potockiej w sprawie przejęcia Mińska Mazowieckiego przez Piotra Borzęckiego. Lublin. (4.08.1788). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie. Sygn. L/l, k. 803-804.

List przypowiedni na Chorągiew Pancerną w Woysku Koron która za Nayiasnieyszego Antecessora Naszego pod Imieniem Nayiasnieyszego Królewicza [Ichmości] Xawiera chodziła, Urodzonemu Alexandrowi Borzęckiemu Staroscie Przemyskiemu dany. Warszawa. (3.02.1765). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Kanclerskie. Sygn. KK 21, k. 48v (mf. 6086).

List Stanisława Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego. B. m. (po 1764). Biblioteka Narodowa w Warszawiee. Sygn. 14462.

List Stanisława, Marcina i Andrzeja Borzęckich oraz Marianny z Borzęckich Zieniewiczowej do Jana Fryderyka Sapiechy. Lubartów. (1851). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie Chodkiewiczów. Sygn. Amach 792, s. 257-258.

List W. Borzęckiego do Pani Chodkiewiczowej. Serniczki. (1805). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie Chodkiewiczów. Sygn. Amach 455, s. 269.

List Władysława Borzęckiego do Aleksandra Czołowskiego. B. m. (1914). Biblioteka Narodowa w Warszawiee. Sygn. III 2770 karta rękopiśm 176 (mf 30704-6).

Listy Honoraty Borzęckiej do Heleny z Górskich Karolowej Ponińskiej. B. m. (1849-1850). Biblioteka Narodowa w Warszawiee. Sygn. III.2813 trzy szt. kart rekopiśm. 162-168 (mf. 22209).

Łątka Jerzy, Pasza z Lechistanu. Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Kraków. (1993). Wyciąg. Archiwum własne.

Łątka Jerzy, Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji. S. 401-402. Kraków. (2005).

Łojek Jerzy, Dzieje pięknej Bitynki. Warszawa. (1995). Fragmenty.

Łojek Jerzy, Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Lublin. (1986). Wyciąg.

Łopacki, Jan, Do Iasnie Wielmożney Imc Pani Maryanny z Borzęckich Potockiey Czesnikowiczowy Koronney. (ok. 1790). Fotokopia.

Łoś Jakub, Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej Wład. margrabi Myszkowskiego wojewody Krakowskiego... Kraków. (1858). Wyciąg.

Łoza Stanisław, Czy wiesz kto to jest? Warszawa. (1938). Fragmenty.

Łoza Stanisław, Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława 1765–1813. Warszawa. (1925). Wyciąg.

Łoza Stanisław, Order Orła Białego. Warszawa. (1939). Wyciąg.

Łoza Stanisław, Słownik architektów i budowniczych polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących. Warszawa. (1930). Wyciąg.

Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. Spisy. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3, Piechota. Kraków. (1998). Fragmenty.

Major Borzęcki Jan - dymisja; Regiment Pieszy Wojska Koronnego szef. Ignacego Działyńskiego. B. m. (1.03.1790). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Kanclerskie. Sygn. KK 94, s. 123 - 124 (mf. 6168).

Malwina Janowska, „Dwa wesela, jeden pan młody”. Sztuka w 5 aktach. Z. 1-2. S. 124, II, 202. Rękopis. B. m. (XX w.). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 12485/I.

Malwina z Borzęckich Janowska, „Kopciuszek wiejski”. Sztuka w 6 aktach. S. 200. Rękopis. B. m. (1904). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 12487/I.

Malwina z Borzęckich Janowska, Wiersze i opowiadania. S. 178. Rękopis. B. m. (XIX/XX w.). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 12490/I.

Mańkowski Zygmunt, Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939-1944. Lublin. (1988). Wyciąg.

Mappa graniczna między dobrami Bronowem, Sędowem i Karnicami wsią należącą do dóbr Niewiesza według komplanacji z dnia 28 (9 lipca) sierpnia 1842 roku sądownie spisanej po odsypaniu na całej linii ugodnej kopców wieczystych, w miesiącu sierpniu roku bieżącego. Wymiary 90x45 cm. Barwna. Skala 1:5000. Papier na płótnie. Oryginał wykonał Tomasz Borzęcki, geometra przysięgły. B. m. (1842). Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich. Sygn. Pl.gr.KST 2557.

Mappa miejsca spornego między Niewieszem, Wilczkowem, Karnicami dobrami prywatnemi, a Szarowem Księżym, Kobylnikami wsiami rządowymi do sprawy possessoryjnej w dniu 24 lipca/ 5 sierpnia 1842 r. Sądowi Zjazdowemu powiatu Wartskiego złożona Wymiary 34x107 cm. Barwna. Skala 1:5000. Papier na płótnie. Objaśnienia duktu i reduktu - opis sądowy. Kopię wykonał Tomasz Borzęcki, geometra przysięgły. B. m. (1842). Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich. Sygn. Pl.gr.KST 2556.

Mappa ściany granicznej między Mikulicami z Wietchininem przez dziedziców tychże dóbr zgodnie ustanowionej. Wymiary 31x47,5 cm. Skala 1:5000. Papier. Oryginał wykonał Tomasz Borzęcki, geometra przysięgły. B. m. (1845). Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich. Sygn. Pl.gr.KST 2535.

Mappa wsi Korytkowa W. Józefa Mokrskiego. Wymiary 52x73 cm. Skala 1:5000. Papier. Kopię wykonał - Ignacy Zaremba, na podstawie oryginału autorstwa Borzęckiego, geometry. B. m. (1845). Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich. Sygn. 53/1004/0/-/Pl.gr.KST 2467.

Maroszek Józef, Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. T. 2 Dekanat Mińsk. Białystok. (2009). Fragmenty.

Marszałek Jolanta, Posłuszna woli Bożej. Niedziela. Tygodnik katolicki, nr 27. (2007). Wyciąg.

Matuszewicz Marcin, Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714-1765. Tom II. Warszawa. (1876). Wyciąg.

Mącznik Helena, Puławski słownik biograficzny. T. 1 A-K, s. 50. Puławy. (1994). Fragmenty.

Medyński Alexander, Ilustrowany przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim. Lwów. (1937). Wyciąg.

Michalska Hanna et al, Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa. (1988). Fragmenty.

Michta Norbert, Z lat walki. Warszawa. (1975). Kompilacja.

Michta Norbert, Ważniewski Władysław, Dzieje Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej w latach 1939-1943. Wojskowy Przegląd Historyczny. Nr 2. Warszawa. (1973). Kompilacja.

Mieszczanie miasta JKMci Mińska do sejmujących stanów z zażaleniem na krzywdy i nadużycia, jakich dopuszcza się Borzęcki, podstolic koronny. Mińsk. (ok. 1790). Polska Biblioteka Internetowa. Sygn. nieznana. Fotokopia.

Między Alojzym Fryderykiem Brühlem generałem artylerii koronnej, starostą warszawskim, poddanymi i całą gromadą wsi Powązki w tymże starostwie a Izabelą z Flemingów i Adamem ks. Czartoryskim generałem ziem podolskich uprzywilejowanymi posesorami sołectwa i gruntów we wsi Powązki oraz kapitułą kolegiaty św. Jana w Warszawie, jako administratorem szpitala św. Ducha w Warszawie, zgromadzeniem szpitala św. Ducha z trzeciej strony, ponadto ur. Piotrem Borzęckim z czwartej strony – wzajemnymi powodami i pozwanymi. Na prośbę kapituły kolegiaty św. Jana odroczenie dla dalszej komunikacji dokumentów. Warszawa. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Sądu Referendarskiego. Sygn. Ks. Ref. 39, k. 625v (mf. 436).

Między Alojzym Brühlem starostą warszawskim, prac. Abrahamem wójtem i całą gromadą wsi Powązki w starostwie warszawskim a Izabelą z Flemingów i Adamem księciem Czartoryskim generałem ziem podolskich uprzywilejowanymi posesorami sołectwa i gruntów znajdujących się we wsi Powązki – wzajemnymi powodami i pozwanymi oraz kapitułą kolegiaty św. Jana, jako administratorami szpitala św. Ducha, przy kościele św. Marcina o.o. augustianów w Warszawie – pozwanymi z trzeciej strony. Sprawa o grunty we wsi Powązki. Do sprawy przypowiedział się Piotr Borzęcki chorążyc zawkrzeński z tytułu przywileju królewskiego z 1772 r. na włóki zwane Bieniaszowską i Haftarzowską. Na żądanie starosty, gromady Powązki oraz Czartoryskich kapituła kolegiaty św. Jana i szpital św. Ducha skazane zaocznie. W sprawie zaniesionej interwencji Borzęckiego wyznaczono komisję. Warszawa. (30.04.1772). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Sądu Referendarskiego. Sygn. Ks. Ref. 39, k. 556v (mf. 436).

Między uczciwymi Maciejem Mieszczysynem i Iwanem Wołoszynem, wybrańcami wsi Nihowice w województwie ruskim – powodami, a Józefem Borzęckim skarbnikiem Żydaczowskim rotmistrzem wybrańców rzeczonego województwa i uczciwymi Jackiem i Steckiem braćmi Olbinami wybrańcami wymienionej wsi – pozwanymi o odebranie powodom przypadłej prawem sukcesji po przodkach części łanu wybranieckiego i wypuszczenie jej w posesję Olbinom. Sąd stwierdziwszy, że rotmistrze piechoty wybranieckiej województwa ruskiego nie mieli prawa jurysdykcji nad wybrańcami, kasuje wyrok rotmistrzowski oddalający powodów od należnej im części wybraniectwa, a rozsądzenie sprawy i reindukcję w posesję – stosownie do konstytucji z 1570 roku, o rozradzających się wybrańcach – zleca wyznaczonej komisji. Warszawa. (27.03.1726). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 22, k. 47v-49v; (mf. 399), Ks. Ref. 36, k. 10-10v; (mf. 433) i Ks. Ref. 45, k. 277-278 (mf. 442).

Misiuk Andrzej, Policja Państwowa 1919-1939. Warszawa. (1996). Wyciąg.

Morawski Stanisław, Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825). Warszawa. (1924). Wyciąg.

Mowa czy nie. B. m. (1764?). Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 14, s. 5, hasło: Borzęcki Alexand.

Mundus Philosophicvs Illvstrissimo ac Reverendissimo Domino, D. Abrahamo Woyna Dei, et Apostolicae Sedis Gratia Episcopo Vilnensi, Cancellario Almae Academiae Vilne: S. J. Domino ac Patrono suo Colendissimo Summae observantiae ergo dedicatus & defensus. Ab Andrea Venceslao Borzecki Bohemo, Summi Pontificis Alumno, Laureae Magisterij Philosophici Candidato, & in eadem Academia Metaphysices & Ethices Auditore... Wilno. (1643). Czerwony Dwór. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, dodatek 1, s. 87, hasło: Borzęcki Andreas Venceslaus.

Musopaean Gratulatorium in Auspicatissimum ab Externis Nationibus Illustrissimi Domini D. Ioanniss in Zamoscie Zamoyski... (1646). Fotokopia.

Muszyńska Janina, Uczestnicy Insurekcji 1784 R. w zaborze pruskim. Poznań. (1937). Fragmenty.

Nekrolog Malwiny z Borzęckich Janowskiej. Goniec Krakowski. Nr 55 z dnia 8.03.1926. Kraków. (1926). Fotokopia.

Nicieja Stanisław Sławomir, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Wrocław. (1989). Wyciąg.

Niemcewicz Julian Ursyn, Pamiętniki czasów moich... Lipsk. (1868). Wyciąg.

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych... T. 1-9. Lipsk. (1836-1842). Fotokopia i fragmenty.

Nominacja dla Marcina Borzęckiego na stanowisko wojskiego kijowskiego po zmarłym Pawle Borzęckim. Metryka Koronna. Księga Sigillat. Warszawa. (1671). Fotokopia. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Sygn. S 11, k. 138 (mf. 11240).

Nominacja dla Stanisława Borzęckiego na stanowisko łowczego bracławskiego. Metryka Koronna. Księga Sigillat. Warszawa. (1667). Fotokopia. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Sygn. S 10, k. 79 (mf. 11239).

Nowak-Dłużewski Juliusz, Satyra polityczna Konfederacji Targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego. Kraków. (1933). Wyciąg.

Obiasnienie Interessu Urodzoney Anny z Ankwiczow Borzęckiey Podstoliny Koronney. Z Urodzonym Józefem Rudnickim, y Officyalistami Skarbu Koronnego. (po 1783). Fotokopia.

Oblata Aktu Granicznego między Dobrami wsią Starym miastem Przyłuką a Krzywem y Innemi Przez Kuznice Obw-u Machnę Ferowanego. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 113. Machnówka. (1802). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Oblata Exstraktu Pozwu od JW Borzęckiey PK po Kredytorow y Debiterow wydanego z akt Ziemie Obw-u Kijowskiego. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 110. Machnówka. (1812). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Oblata Kontraktu między W. Floryanem Abramowiczem a Skarbem JWo Piotra Borzęckiego zawarty. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 20. Machnówka. (1800). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Oblata Kontraktu trzech Letnio Arędownego Między JW Honoratą Hrabianką Borzęcką P.K ziedney a W Maryanną Okułowiczową WP. zdrugiey Strony o część Przyłuki zawartego. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 7. Machnówka. (1812). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Oblata od W. Franciszka Michała Borzęckiego. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 111. Machnówka. (1805). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Oblata Plenipotencyi od W Franciszka Borzęckiego na osobę W Szczerbickiego przyznana. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 47. Machnówka. (1812). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Oblata Prawa Dozywotniego od JW Borzęckiego JW Sobieszczańskim danego. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 105. Machnówka. (1800). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Oblata Prawa Miejskiego dany Marku Dymence i Ilku Bednarczukowi. Roczniki Sądu Grodzkiego Winnickiego. Winnica. (1795). Odpis. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Oblata Przywileju dla Pawła Pieńkowskiego na Stolnikostwo Drohickie. Księgi Grodzkie Włodzimierskie Sądu Powiatowego. Wpis nr 410. Włodzimierz. (1775). Fragment. Archiwum Państwowe we Włodzimierzu na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Oblata Tranzakcyi Ugodney o Rozmiar Gruntow od Komisyi Bankowey nabytych między W: Borzęckim Weberem y JP: Szubertem spisaney. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 346. Machnówka. (1806). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Odpis aktu małżeństwa Józefa Borzęckiego i Celiny Chludzińskiej. Wilno. (1884). Fotokopia. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach. Brak sygnatury.

Odpis aktu kupna działki w Połonnem. Połonne. (1913) i późniejsze tłumaczenie. Archiwum rodzinne Bieńków. Fotokopia.

Odpis aktu urodzenia i chrztu Celiny Chludzińskiej. Babimowice. (1833). Fotokopia. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach. Brak sygnatury.

Odpis aktu zgonu Łucji z Borzęckich Kłak. Akta Urzędu Stanu Cywilnego. Wpis nr 33. Ułęż. (1950). Fotokopia.

Odpis oblaty plenipotencji w księgach grodzkich lubelskich Aleksandra i Eufrozyny z Ostroga Zasławskich... Lublin. (1622). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 34/54 (1), s. 297.

Odpis oblaty przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin. (b. r.). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 33/83 (1), s. 667-668.

Odpis oblaty przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja... Lublin. (b. r.). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 33/83 (1), s. 671-672.

Odpis oblaty plenipotencji w grodzie lubelskim przez Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin. (1625). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 35/53 (9), s. 323.

Odpis orzeczenia Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 387. Machnówka (1836). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Odpis relacji woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin. (1624). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 36/76 (1), s. 441.

Odpis relacji woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin. (1624). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 36/76 (1), s. 443.

Odpis relacji woźnego generalnego Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin. (1624). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. Asang teka 36/76 (2), s. 445-449.

Odpisy pism dotyczące procesu Mielżyńskiego z Borzęcką. B. m. (1792-1799). Archiwum Państwowe w Poznaniu. Sygn. 53/998/0/2.1/397.

Opałek Mieczysław, O Lwowie i mojej młodości. Wrocław. (1987). Wyciąg.

Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 203. Machnówka (1837). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Osoby w kolejności alfabetycznej. Borzęcki Michał, podskarbi Księcia Kazimierza. Rota przysięgi, asygnacje, kwity. S. 9. B. m. 1762-1784. Archiwum Głowne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. XXI/B 154.

Osoby w kolejności alfabetycznej. Borzęcki Ignacy, koniuszy Księcia Karola. Asygnacje, kwity, regestr, noty, oblig księcia Karola, list. S. 38. B. m. 1777-1805. Archiwum Głowne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Sygn. XXI/B 153.

Pamiętnik Sandomierski. T. 1. Warszawa. (1829). Wyciąg.

Państwowe Liceum Felczerskie w Krakowie. Aktowe materiały archiwalne dotyczące m. in. Jerzego Borzęckiego. 172 j.a. 5.4 mb. B. m. (1948, 1951-1958). Archiwum Państwowe w Krakowie. Sygn. pomocy archiwalnej: PL/29/PL-29-1556/0.

Parczewski Alfons, Pamiętniki. B. m. (B. r.). Fragmenty. Rękopis.

Paszport Walerii z Bordzołów Borzęckiej. B. m. (b. r.). Fotokopia. Archiwum rodzinne Wojciecha Borzęckiego z Warszawy.

Papiery Kościów-Zbirohowskich. Akta majatkowe dotyczące rodzin: Skolimowskich, Borzęckich, Kowalskich, Gradowskich, Rychłowskich, Zdzieszyńskich, Ujazdowskich, Serwińskich, Połubińskich. Sztuk 98. Rękopis. B. m. (1713-1828). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 7908/III.

Papiery osobiste Malwiny z Borzęckich Janowskiej z lat 1855-1926. Rękopis. B. m. (1855-1926). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 12491/III.

Pasek Jan Chryzostom, Pamiętnik Jana Chryzostoma na Gosławicach Paska deputata powiatu Lelowskiego na koło rycerskie, a pierwej towarzysza pancernego, z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego 1656-1688. Lwów. (1857). Wyciąg.

Pawłowski Edward et al., Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T I (Żołnierze Września), T. II (Żołnierze podziemnych Formacji Niepodległościowych), T. III (Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie), T. IV (Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie), T. V (Polscy jeńcy wojenni i internowani), Suplement. Pruszków. (1993-1998). Fragmenty.

Plenipotencya Honoraty Borzęckiej dla Feliksa Salomona Barczewskiego. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 227. Machnówka (1836). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

Podchorąży Borzęcki Feliks - chorąży; Regiment Pieszy Wojska Koronnego szef. Ignacego Działyńskiego. B. m. (3.02.1790). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Kanclerskie. Sygn. KK 94, s. 96 - 97 (mf. 6168).

Polaczek Stanisław, Powiat Chrzanowski w W. Ks. Krakowskiem... Wydanie II, rozszerzone. S. 233-234. Kraków. (1914). Fragmenty. [004].

Polski słownik biograficzny. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Kraków. (1936). Fragmenty.

Połujański Aleksander, Opisanie lasów Królestwa Polskiego i Gubernij Zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym... Warszawa. (1855). Wyciąg.

Portret Józefa Borzęckiego. Fotografia. Odbitka albuminowa Wymiary 9,9x5,3 cm. B. m. (przed 1830). Fotokopia. Biblioteka Narodowa w Warszawiee. Sygn. F.86198/W.

Poświadczenie świadectwa z Podolskiej Skarbowej Izby Daniela Borzęckiego w tym że on po kontroli 1795 roku w pokontrolnym wykazie zapisany. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 308. Machnówka. (1835). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana. @

Poświadczenie świadectwa z Podolskiej Skarbowej Izby Onufrego Borzęckiego w tym że on po kontroli 1795 roku w pokontrolnym wykazie zapisany. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 309. Machnówka. (1835). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Sygn. nieznana. @

Potocki Stan. Fel., Parties et tout demandeur. Mr. J. Meysner, sommé a Piotr Borzęcki. B. m. (1800). Miejsce przechowywania niewiadome.

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Adamczyka Wincentego przeciwko Borzęckim - Janowi i Antoniemu. B. m. (1938-1939). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/442/0/-/2643.

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Borzęckiego Antoniego przeciwko Borzęckiej Marjannie. B. m. (1937). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/442/0/-/2361.

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Borzęckiego Stanisława przeciwko Szlędakowi Stanisławowi. B. m. (1934). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/442/0/-/704.

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Borzęckiego Stanisława przeciwko Szczotce Janowi. B. m. 1938-1939(). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/442/0/-/2645.

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku małż. Borzęckich J. i S. przeciwko Maksa Zofii. B. m. (1938). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/442/0/-/2644.

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Malesa Zofii przeciwko Borzęckiemu Ignacemu. B. m. (1938). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/442/0/-/2807.

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Urbanówny Marianny przeciwko Borzęckiemu Antoniemu. B. m. (1934). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/442/0/-/1214.

Prochaska Antoni, Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów 1928. Wyciąg.

Produkt ze strony JW. JPani Borzęckiey Jnstygatorowey W. X. Litt:... B. m. (po 1792). Fotokopia.

Projectum Repartitionis Bonorum Massae Cridariae Alexandro Borzęckianae. Grodzko. (1823). Fotokopia. Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich. Sygn. 1654.

Prośba Mińska do króla i stanów Rzeczpospolitej w sprawie krzywd wyrządzonych miastu przez Piotra Borzęckiego. Mińsk. (ok. 1789-1790). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. XVIII-19200.

Protocollon transactionum perpetuitatis cancellariae Metrices Maioris Regni (zawieram. in. akty sprzedaży majątków przez Piotra Borzęckiego). B. m. (b. r.). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. MK 289, k. 409v.

Przewodnik warszawski. Warszawa. (1826). Wyciąg.

Pułaski Kazimierz, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Tom II. Brody. (1911). Wyciąg.

Radosc Zbawienna Tak Żywym Jako I Zmarłym Z Paska Pocieszenia Maryi Wypływająca, Dla wygody Czcicielów Maryi, Łaskami słynącej w Kościele Odalanowskim. Szczodrobliwością Wielmoźnych Jchmość Państwa Damazego i Maryanny Borzęckich Possessorów na ten czas Starostwa... Kalisz. (1784). Fotokopia. Wersja on-line: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Radwan Marian, Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku. Lublin. (2004). Wyciąg.

Radwan Marian, Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku. Lublin. (2004). Fragmenty.

Regestr mobiliow [...] po s.p. JW Alexandrze Borzęckim pozostałych [...] na publiczną licitacyę podanych we Lwowie dnia 24go january 1785go roku. S. 20. Rękopis. Lwów (1785). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 13717/III.

Rejestr szlachty chełmskiej z 1651 roku. Księgi grodzkie krasnostawskie, Relacje, manifestacje, oblaty. Krasnystaw. (1651). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. KGKrRMO 19720-1, k. 870v-878.

Rejestr szlachty chełmskiej z 1669 roku spisany pod Warszawą. B. m. (b. r.). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. KGKrRMO 1975-6, k. 222-229.

Rejestr szlachty chełmińskiej z 1672 roku. B. m. (b. r.). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. KRChRMO g-109, k. 378-379.

Relacja publikaty banicji poddanych wsi Mokrzany, wskazanej dekretem zaocznym sądu referendarskiego z 29.03.1727 r., zapadłym z powództwa Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego. Warszawa. (2.04.1727). Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Księgi Sądu Referendarskiego. Sygn. Ks. Ref. 36, k. 23 (mf. 433).

Replika w sprawie JW. Borzęckiey Instygatorowey W. X. Litt:... B. m. (po 1792). Fotokopia.

Robert Borzęcki - powstaniec 1863 roku w Galicji. B. m. (1865). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum ks. Ludwika Ruczki. Sygn. AKsR 22/20.

Rozprawa sądowa w sprawie dóbr mińskich własności niegdy Piotra Borzęckiego. B. m. (1813). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Sygn. KRS W 460 g. Mińsk, k. 32 v-33.

Rudziński Władysław, Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-mazowiecki t. 1, 1992-1993, z.1. Mińsk Mazowiecki. (1992). Fotokopia.

Rybak M. Żyrzyn i okolice. Zarys dziejów. Aneks VIII. Żołnierze Armii Krajowej z terenu gminy Żyrzyn w latach 1940-1944. Żyrzyn. (1997). Wyciąg.

Rymaszewska Maria, Zahorski Andrzej, Tajna korespondencja z Warszawy do Ignacego Potockiego 1792-1794. Warszawa. (1961). Fragmenty.

Rzepecki Karol, Pułk 4-ty 1830-1831. Poznań. (1923). Wyciąg.

Sabat Teresa, Sabat Zdzisław, Cmentarz Stary w Kielcach. Kielce. (1995). Wyciąg.

Sanguszko Paweł Karol. Długi u szlachty. Dokumenty dotyczce Borzęckiego. B. m. (1723–1743). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Czartoryskich. Sygn. ASang teka 461/7, szt. 9, ss. 42.

Sęczys Elżbieta, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Warszawa. (2000). Fragmenty.

Skalski Maciej, Małe co nieco o Stefankach i Borzęckich. Biuletyn rodzinny. Nr 8 z 26.11.2006. Warszawa. (2006). Wyciąg. Archiwum Rodzinne Macieja Skalskiego. Brak sygnatury.

Skalski Maciej, Jeszcze co nieco o Borzęckich i Stefankach. Biuletyn rodzinny. Nr 10 z 10.12.2006. Warszawa. (2006). Wyciąg. Archiwum Rodzinne Macieja Skalskiego. Brak sygnatury.

Skarga na Borzęckiego Piotra, tytularnego właściciela miasta. Pismo Mieszczan Mińskich do Króla. Mińsk. (ok. 1790). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. XVIII-19200.

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854. Wyciąg. Wersja on-line: e-book.

Skowroński Wojciech Józef, Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. B. m. (b. r.). Fragment. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Sygn. rkp 1667.

Smoleński Władysław, Konfederacja targowicka. Kraków. (1903). Wyciąg.

Smoleński Władysław, Ostatni rok Sejmu Wielkiego. Kraków. (1896). Wyciąg.

Socjaliści: Juliusz Kaczkowski, Aureliusz Borzęcki (akta dotyczące znalezienia u Aureliusza Borzęckiego zakazanych pism socjalistycznych; część akt dotyczy Eugeniusza Zawistowskiego, w 1882 roku korepetytora wnuka A. Borzeckiego). Rękopis, s. 64. B. m. (1849-1919, 1926). Archiwum Państwowe w Krakowie. C. k. Dyrekcja Policji w Krakowie. Sygn. 962.

Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgowej 1937/1938. Warszawa. (1938). Wyciąg. Wersja on-line: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.

Sprawa sporu Andrzeja Borzęckiego aptekarza w Krzeszowicach z pełnomocnikiem państwa tenczyńskiego o niedotrzymanie warunków kontraktu i czynienie przeszkód w prowadzeniu apteki. B. m. (1824–1846). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Potockich z Krzeszowic. Sygn. AKPot 922, a. luźne.

Sprawa Sukcessorów z Głowy Jaśnie Wielmożney Barbary z Warszyckich idących, przeciw Jaśnie Wielmożnym Annie z Ankwiczow Podstolinie Koronney Matce, i Piotrowi Borzęckiemu Podstolicowi Koronnemu Synowi, do Nayiaśnieyszego Trybunalu Koronnego Lubelskiego wprowadzona. B. m. (1789). Fotokopia. [005].

Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich dotyczące Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy). Archiwum Przerębskich. W dokumentach wymieniony m. in. Franciszek Borzęcki. B. m. (1692–1717). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Potockich z Krzeszowic. Sygn. ADzT 177, a. luźne, ss. 516.

Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich dotyczące Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy). Archiwum Przerębskich. W dokumentach wymieniony m. in. Franciszek Borzęcki. B. m. (1718–1729). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Potockich z Krzeszowic. Sygn. ADzT 178, a. luźne, ss. 546.

Sprawy z wniosku Borzęckiego Aleksandra. B. m. (1933). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/444/0/2/581.

Sprawy z wniosku Borzęckiego Aleksandra. B. m. (1934). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/444/0/2/1051.

Sprawy z wniosku Borzęckiego Jana. B. m. (1934). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/444/0/2/1106.

Sprawy z wniosku Borzęckiego Ludwika. B. m. (1932). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/444/0/2/53.

Sprawy z wniosku Borzęckiego Stanisława. B. m. (1933). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/444/0/2/301.

Sprawy z wniosku Borzęckiego Stanisława. B. m. (1935). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. 35/444/0/2/1136.

Starostwo lelowskie do Ignacego Kalinowskiego i Justyny z Borzęckich Kalinowskiej należące, dało 2124 złp. 14 gr. 12 denarów dochodu. B. m. (1770). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Sądu Referendarskiego. Sygn.. Ks. Ref. 30 (mf. 427).

Stawecki Piotr, Oficerowie dyplomowani II RP. Absolwenci I Promocji 1919-1921. Wrocław. (1997). Wyciąg.

Strupnicki Hipolit, Herbarz Polski... T. 1. Lwów. (1855). Wyciąg.

Subdapiferatus R[eg]ni p[os]t assec[ti]onem [Generosi] Francisci Xaverii Branicki Venatoratus Regni vacans, [Generoso] Alexandro Borzęcki Capitaneo Praemislien[si] confertur. Warszawa. (13.05.1766). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Księgi Kanclerskie. Sygn. KK 21, k. 121 - 121v (mf. 6086).

Sumariusz dokumentów w sprawie JW-o Łukasza Strutyńskiego, dóbr klucza lipowieckiego dziedzica, z JW. Piotrem Borzęckim, Antonim Trzecieskim, JO. księciem Sanguszkiem i innymi, dóbr Lipowca, Zorniszcz i Liniec (Ilińce), ościennikami mianej w czasie kondescensji granicznej die 10 augusti 1799 r. B. m. (10.08.1799). Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Czartoryskich. Sygn. ASang rkps 875.

Szenic Stanisław, Cmentarz Powązkowski. Tom 2, 1851-1890, s. 124-125. Warszawa. (1980). Wciąg.

Testament Rocha Mianowskiego. Warszawa. (1867). Fotokopia. Archiwum rodzinne Piotra Pydynowskiego we Włoszech. Brak sygnatury.

Theses theologicae ex tertio libro Magistri Sententiarum perpositae ad disputandum publice, sub assistentia admodum Reverendi Patris Cyrilli Grabski Ord. Min. Conventualium ex Collegio Romano Sancti Bonaventurae Artium et Sacrae Theologiae doctoris, eiusdem in alma universitate Zamoscensi publici professoris a nobili juvene Samuele Chelipski Sacrae Theologiae in dicta Universitate Zamoscensi studioso anno Christi 1644. Mense Julij 9. Zamosci, typis academicis excudebat Paulus Rodicius. Na odwr. str. tytułu herb Boryckich [Borzęckich?] pod nim tetrastych. Na końcu brak kartek. B. m. (1644). Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 13, s. 284, hasło: Borzęccy, t. 14, s. 153, hasło: Chelipski Samuel.

Tyrowicz Marian, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik Biograficzny. Warszawa. (1964). Wyciąg.

Urbański Antoni, Z dziejów powstania listopadowego na Rusi. Tygodnik illustrowany. R. 1930, nr 48, str. 1001.

Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1, s. 352-353. Warszawa. (1904). Fotokopia i fragmenty.

Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej. T. 1-11. Wrocław. T. 12-21. Kórnik. (1985-2007). Wyciągi.

Warnka Anastazja, Hofman Emilia, Program Wyższej Szkoły Żeńskiej w Poznaniu... Poznań. (1873). Fotokopia.

Waszyński Michał, Serce Matki. B. m. (1938). Filmoteka Polska. Film, format: avi.

Wawrzkowicz Eugeniusz, Kawałkowski Aleksander, Obrona Lwowa. T. 1-3. Warszawa. (1933-1939). Wyciągi.

Weber Herman, Klimatoterapia i balneoterapia. Przełożył i uzupełnił Dr T. Borzęcki. Warszawa. (1909). Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Sygn. 28368. Fotokopia.

Wesołowski Zdzisław, Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Miami. (1992). Wyciąg.

Węgierski Tomasz, Wiersz na dzień weselny JW. na Potoku, Glinianach etc. etc. Mikołaja Potockiego Cześnikowicza Koronnego, Rotmistrza Kawaleryi Narodowey polskey z JW. Maryą Borzęcką Podstolanką Koronną... Lwów. (1784). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. nieznana.

Wiersze Malwiny z Borzęckich Janowskiej do Teofila Lenartowicza i jego odpowiedzi wierszem oraz wiersze patriotyczne Malwiny Janowskiej i okolicznościowe. S. 224. Rękopis. B. m. (XIX/XX w.). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 12489/I.

Wolański Adam, Wojna polsko-rosyjska 1792 r.. Warszawa. (1996). Wyciąg.

Woliński Władysław Wojciech, Pamiętniki księdza Władysława Wojciecha Wolińskiego z parafii w Oporowie. B. m. (b. r.). Fragment. Rękopis.

Wójcicki Stanisław, Wiersz do Wiel. Baronowej Petroneli z Borzęckich de Vernoi w dzień jej imienia d. 31. Maja 1810 r. złożony. Kraków. (1810). Miejsce przechowywania nieznane.

Wykaz polaków represjonowanych na wschodzie. Warszawa. (B. r.). Wyciąg. Archiwum Ośrodka KARTA.

Wyrok sądu kapturowego pospolitego ruszenia m. in. na Aleksandra Borzęckiego. B. m. (1672). Archiwum Państwowe w Lublinie. Sygn. KGChRMO g-109, k. 353v.

Wywód przodków i krewnych Bronisławy Józefy Młockiej do 4 pokolenia wstecz. B. m. (b. r.). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. Abog 106, s. 1-2. @

Zaleski Michał, Pamiętniki Michała Zaleskiego, wojskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, posła na Sejm Czteroletni. Poznań. (1879). Wyciąg.

Zapiski genealogiczne Hortenzyi z Jaxa-Rożnów Borzęckiej. B. m. (b. r.). Fotokopia. Archiwum rodzinne Gryglaszewskich. Brak sygnatury.

Zeznanie wójta Mińska Kazimierza Ostrowskiego przeciwko Piotrowi Borzęckiemu. Mińsk. (10.1790). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Sygn. KRS W 460 g. Mińsk, k. 14-17.

Zośka z Wojnarowy [Malwina z Borzęckich Janowska]: „Zemsta cyganki. Opowiadanie [!] mej babki”. K. 80. Rękopis. B. m. (1905). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 12488/I.

Zygmunt III nadaje dożywocie na wsi Szklary Marcinowi Borzęckiemu, synowi Marcina Borzęckiego Żołnierza. Prawa te odstąpił mu Piotr Myszkowski z Mirowa, starosta oświęcimski i ojcowski. Lublin. (20.03.1590). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. MK 133, k. 452v. [SMK II, nr 230] (mf. 158).

Zygmunt III udziela zgody Stanisławowi Brachowskiemu ze Żbika i jego żonie Annie na odstąpienie dożywocia na sołectwie we wsi Szklary, w starostwie ojcowskim, Marcinowi Borzęckiemu, synowi Marcina Borzęckiego Żołnierza. Lublin. (6.04.1590). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. MK 133, k. 452 [SMK II, nr 229] (mf. 158).

Zygmunt III potwierdza sprzedaż młyna we wsi Porzecze, jednak bez uznania zapisu sum, poza tymi, które zostały na młyn zapisane zgodnie z prawem. Bez wiedzy poprzedniego władcy młyn sprzedał Piotr Borzęcki, dzierżawca wsi, młynarzowi Fedkowi, świekrowi Macieja. Król potwierdza dożywocie na tym młynie, czyli na trzeciej części z jego dochodu, przysługujące temuż Maciejowi, młynarzowi. Lublin. (21.09.1592). Archiwum akt dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. MK 133, k. 516-516v. [SMK II, nr 289] (mf. 158).

Żanecin - kolonia wydzielona z dóbr Sokołów; Właściciel: Borzęcki Marcin. Siedlce. (1935). Archiwum Państwowe w Siedlcach. Hipoteka. Sygn. 62/1307/0/1352 515.

Żwan Antoni, Adresy Warszawy na rok 1908. Warszawa. (1908). Wyciąg. Wersja on-line: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

Żwan Antoni, Adresy Warszawy na rok 1909. Warszawa. (1909). Wyjątki. Wersja on-line: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

Żychliński Teodor, Złota Księga Szlachty Polskiej. R. 1-31. Poznań. (1879-1908). Fragmenty.

 

OPRACOWANIA WŁASNE

Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickich.

Majątki i inne miejscowości związane z Borzęckimi.

 

.

LINKI

INTERNETOWE GENEALOGIE I BAZY DANYCH

Baza danych Pradziad
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php
Baza danych zasobów Archiwów Państwowych

BASIA
Baza Systemu Indeksacji
Archiwalnej

http://www.basia.famula.pl
Projekt indeksacji ksiąg metrykalnych realizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne
Gniazdo.

Archiwa Państwowe w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej

http://szukajwarchiwach.pl/
Zintegrowany system udostępniania zasobów archiwalnych Archiwów Państwowych.

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

http://www.ank.gov.pl/zasob-i-udostepnianie/informacje-o-archiwaliach/zbiory-online
Fotokopie dokumentów udostępnione za pośrednictwem Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.


http://genealodzy.pl
Baza danych Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

 

Portal genealogów Lubelszczyzny
http://regestry.lubgens.eu/news.php
Regionalna baza indeksów ksiąg metrykalnych Lubelszczyzny. Warto tu wejść w zakładkę:
http://pomoce.lubgens.eu/articles.php.
Po lewej stronie w pasku
Nawigacja znajduje się sekcja Źródła do badań. Pod nią wymienione są nazwy parafii. Wchodząc w nie docieramy do opublikowanych tam łacińskich ksiąg.


http://www.genealogia.okiem.pl/
Portal genealogiczny z dużą bazą nazwisk, dokumentów i fotografii.


http://www.genpol.com/
Portal genealogiczny z duża bazą danych. Konieczne logowanie.

Książki bibliotek cyfrowych
http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/bibliotekacyfrowapod_ksiazki.html
Wykaz herbarzy i publikacji o tematyce genealogicznej dostępnych w e-bibliotekach

Nekrologi warszawskie
http://www.nekrologi-baza.pl/
Duża baza danych nekrologów opracowana na podstawie tekstów zamieszczonych w gazetach warszawskich i innych publikacjach.


http://www.ornatowski.com/

Portal genealogiczny z dużą bazą nazwisk.


http://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php
Baza danych małżeństw od 1800-1899 roku z obszaru Wielkiego Księstwa Poznańskiego.


http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
Baza danych zasobów Biblioteki Zamku w Kurniku

Wielka genealogia Minakowskiego
http://www.wielcy.pl/
Duża baza danych. Konieczne logowanie przy użyciu klucza (płatne)

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY