Włodzimierz Dworzaczek

REGESTRY

(fragmenty)

 

            Regesty sporządzone przez Włodzimierza Dworzaczka z różnego rodzaju źródeł archiwalnych stanowią materiał warsztatowy w związku z czym nie opierają się na jednolitych, spójnych i konsekwentnie przestrzeganych zasadach. Znaczenie większości stosowanych w nich skrótów zależy od kontekstu, w jakim zostały użyte. Ten sam skrót może mieć różne znaczenia ale też różne skróty mogą mieć to samo znaczenie. Podanie ich pełnego wykazu nie miałoby więc sensu. Poniżej podano zatem jedynie przykłady najczęściej stosowanych skrótów i ogólne zasady ich stosowania przez autora.

Skróty określające najczęściej tożsamość osób a więc występujące przed nazwiskami rodziców:
s. - syn
ss. - synowie
c. - córka
cc. - córki
ż. - żona
bcia - bracia
rodz. - rodzony
stryj. - stryjeczny
ciot. - cioteczny
m. s. - między sobą (np. bracia i/lub siostry)
o. lub ol. olim (łac. niegdyś) - już nieżyjącego

Skróty dotyczące statusu społecznego pojawiają się przed nazwiskiem danej osoby:
N. (nobilis) - szlachetny
G. (generosus) - urodzony
M. (magnificus) - wielmożny
D. (dominus) - pan
fam. lub sław. (famatus) - sławetny
lab. lub prac. (laboriosus) - pracowity

Inne skróty opisujące osoby:
bp. zmarł - bezpotomnie zmarły
zmarł - zmarły
zmarł-ego - zmarłego
zmarł-ym - zmarłym
urodzony - urodzony/a
x - ślub
w im. sw[oim] i - w imieniu swoim i (nazwisko drugiej osoby)

Skróty urzędów/funkcji sprawowanych przez osoby i ich pochodne:
sta - starosta
ścic - starościc
klan - kasztelan
klanic - kasztelanic
plent - plenipotent
op. - opiekun, opieka

Po nazwach urzędów występują zawsze określenia obszaru, dla którego urząd był sprawowany, albo:
JKMci - Jego Królewskiej Mości
JCMci - Jego Cesarskiej Mości (raczej rzadko)
zs. - ziemski
gr. - grodzki
GWP - generalny wielkopolski (pisane dużymi literami)

Skróty występujące przy nazwach miejscowości:
d. - dobra
dziedz. - dziedziczne
pos. - posesor [dzierżawca]
cz-ci - części
f. - folwark
ff. - folwarki
wś. - wieś
m. - miasto
mko - miasteczko
mł. - młyn
os. - osada
pus. - pustkowie

Skróty określające powiat, w którym znajdują się dobra:
p. - powiat
pow. - powiat
pyzdr. - pyzdrski
kość. - kościański
gn. - gnieźnieński
poz. - poznański
kc. - kcyński
nakiel. - nakielski
b.-k. lub b.k. - brzesko-kujawski

Skróty określające strony w sprawie::
z I. - z jednej strony
z II. - z drugiej strony
pw. - przeciw

Skróty określające rodzaj i sumę transakcji:
s. v. (sub vadium) - sumy
kwit. - kwituje (kogoś z sumy/długu)
zap. - zapisał
sprzed. - sprzedaje
t. pos. i w. - tytułem posagu i wiana
t. w. i pos. - tytułem wiana i posagu
pos. <suma> i t. w. - posag <suma> i tytułem wiana

Skróty daty:
rrrr.dd/mm - rok.dzień/miesiąc (np. 1654.23/12 lub 1654.23/XII)

 

Dw. 38436 ([Ląd koło Konina -] opaci lędzcy) 1614
Mateusz Borzęcki [urodzony?] 1575 [roku] [+/zmarł] 1614 [roku], 21 [8/sierpnia].

320 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (relacje) 1636/161
X[iądz] Jakub Borzęcki pleban z Ruska p[rzeci]w[ko] Władysławowi Bojanowskiemu posesorowi [dzierżawcy] tej wsi dziedzicznej żony jego Anny Suchorzewskiej, teraz B[ojanowski]ej, o zabór 18 pniów pszczół i inne gwałty zmierzające do tego by w Rusku katol[icka] wiara nie kwitnęła (f. 136).

5980 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Książ) 1636
1636 [roku], 7 [IX/września] N[obilis/szlachetny] D[dominus/pan] And[rzej] Borzęcki [famulus/krewny] ol[im/już nieżyjącego] Stefana Trąpczyńskiego [x/ślub] Marjanna Zbierska v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Wojc[iech] Chłapowski, D[dominus/pan] Marc[in] Głuskowski.

8281 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Nowe Miasto) 1637
1637 [roku], 25 [III/marca] Anna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Jerzego Chelkowskiego z Szypłowa i Doroty. [Świadkowie:] O[jciec] Hier[onim] Borzęcki mansjonarz [wikariusz bez obowiązków kościelnych] kośc[ioła] p[ara]f[ialnego] i G[enerosus/urodzona] Konstancja Gałćzyńska v[irgo/dziewica] z Kolnic.

8283 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Nowe Miasto) 1638
1638 [roku], 6 [II/lutego] Dorota, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Jana Gałczyńskiego i Zofji. [Świadkowie:] O[jciec] Hier[onim] Borzęcki mans[jonarz] rozniec[ki] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Zofja Kałaczkowska.

8287 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Nowe Miasto) 1639
1639 [roku], 26 [VII/lipca] Anna Teresa c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Łuk[asza] Blińskiego i Marjanny. [Świadkowie:] X[iadz] Hier[onim] Borzęcki G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Grzymułtowska.

7102 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1641/299
X[iądz] Jakub Borzęcki wikary wyskocki, kwit[uje] Jana ojca i Stanisława syna Gułtowskich (f. 414v).

7393 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1649/302
Władysł[aw] Maniecki w im[ieniu] sw[oim] i ż[omy] Doroty z Konarzewa, z [I/jednej strony] i Andrzej Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Marjanny Zbierskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] dzierż[awy] wsi: Luciny, Dąmbrowy, Kotowa i części Nietamyśel p[owiat] pyzdr[owski] (f. 151v).

7568 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1652/302
Mikoł[aj] Dunin ze Skrzynna, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Piotra, z [I/jednej strony] i Kazimierz Borzęcki i Marjanna Wolska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] Kontr[akt] dzierż[awy] cz[ęści] Kotowa (f. 637v).

44910 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dopiewo) 1656
1656 [roku], 5 [8/sierpnia] [+/zmarł] N[obilis/szlachetny] Michał Borzęcki s[yn] N[obilis/szlachetnej] D[dominus/pani] Grothowej.

2880 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (relacje) 1661/186
Andrzej Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Marj[anny] Zbierskiej p[rzeci]w[ko] Adamowi Rozdrażewskiemu k[aszte]lanowi przemęc[kiemu] i Annie Smoguleckiej małż[onkom] (f. 260v).

8035 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1670/305
Stanisł[aw] Kuczkowski Zofję Rudnicką wd[owę] po Tomaszu Strzeleckim, [2-o/secundo] v[oto] żonę swoją z 2000 zł. kwit[uje] (f. 493v). Ciż K[uczkowscy] i Kazimierz Borzęcki kontrakt dzierż[awy] 3-l[etniej] Oborzysk (f. 494).

10037 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1670/60
M[agnificus/wielmożny] Stan[isław] Zegocki podcz[aszy] pozn[ański] i st[arosta] kon[iński] w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Zofji Firlejówny z [I/jednej strony] i G[enerosus/urodzony] Franc[iszek] Borzęcki w im[ieniu] sw[woim] i ż[ony] Anny Ostaszewskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] [sub vadium/sumy] 1000 złp. (f. 93v) Z[egocc]y pożyczają od B[orzęck]ich tę sumę (f. 95).

10069 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1671/60
G[enerosus/urodzony] Franc[iszek] Borzęcki, ol[im/już niezyjącego] Jana-Romana syn, zap[isuje] dług 1000 złp. ż[onie] Annie Ostaszewskiej (f. 169v).

10082 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1671/60
G[enerosus/urodzona] Marjanna Pcinska wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Mik[ołaju] Parczewskim [2-o/secundo] v[oto] obec[nie] ż[ona] Dobrog[osława] Komorowskiego, z [I/jednej strony] i Franciszek Borzęcki i Anna Ostaszewska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] kontr[akt] [sub vadium/sumy] 500 złp. (f. 206v).

10135 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1672/60
G[enerosus/urodzona] Katarzyna z Starkowca, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Wiktorynie Stempkowskim, [2-o/secundo] v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Stanisł[awie] de Wola Kalkowa Wolskim, [3-o/tertio] v[oto] ż[ona] Jana Jastrzembowskiego; Franciszek Goliński, b[yły] burgr[abia] z[iem]s[ki] koniń[ski], obec[nie] podwojew[odzy] pozn[ański] N[obilis/szlachetny] Mikoł[aj] Skrzetuski, b[yły] podpisek gr[odzki] koniń[ski], obecni: Adam Goliński, burgr[abia], Krzysztof Baranowski pisarz, Kaz[imierz] Borzęcki podpisek, grodzcy konińscy; Stanisław jezuita i Maciej, [synowie] ol[im/już nieżyjącego] Starkowieckiego k[aszte]lana kamienieckiego (!) dalej nazwany k[aszte]l[anem] łęczyc[kim] st[arost]y kon[ińskiego] i Katarzyny ze Smoszewa; X[siądz] Wojciech franciszkanin w Skampem brat b[ez]p[otomnie] [+/zmarłe]go G[enerosus/urodzonego] Stanisława Wolskiego; Zofja Wolska ż[ona] Jana Pucka; Andrzej, Jan, Wojciech, Stanisław, Teofila, Bieganowscy, [synowie] księdza Bieg[anowskiego] zrodz[eni] w stanie świec[kim] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Wolskiej, ol[im/już nieżyjącego] Stanisława W[olskie]go spadkobiercy (f. 350v).

1224 Księgi grodzkie i ziemskie kaliskie 1673/133
Franc[iszek] Borzęcki, o[lim/już nieżyjącego] Romana syn, dzierż[awca] pos[esorów/dzierżawców] cz[ęśc]i wsi Lisiec Mały, kwit[uje] Swiętosława Makowieckiego administratora miasta Rychwał (p. 210).

36367 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań - Św. Małgorzata) 1673
1673 [roku], 29 [7/lipca] Teodora Jadwiga, c[órka] N[obilis/szlachetnego] Wojc[iecha] Kaweckiego i Zofii ze wsi Barcinko, par[afia] Wierzycinem. [Świadkowie:] N[obilis/szlachetna] Barb[ara] Borzęcka.

10670 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1680/63
1679. M[agnificus/wielmożny] Piotr Zegocki st[arosta] koniński, oraz Paweł i Łukasz Wyganowscy, b[ra]cia rodz[eni], i Marjanna W[yganowska] ż[ona] Pawła, G[enerosus/urodzony] Krzysztof Baranowski poprzedni pis[arz] gr[odzki] koniń[ski] i in[ni] pozw[ani] przez G[enerosus/urodzoną] Annę Skorzewską, ż[onę] Franciszka Gaszyńskiego (f. 213v) G[enerosus/urodzony] Kaz[imierz] Borzęcki regent kancel[arii] gr[odzkiej] koniń[skiej].

3168 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1682/1105 XII
Kaz[imierz] Borzęcki kwit[uje] Gaspardę Andrault de Buy wd[owę] po Franciszku Ciświckim k[aszte]lanie międzyrzeckim, oraz X[siędza] Jana C[iświckiego] jej syna, oraz Jana, Władysława, Stanisława i pannę Ludwikę C[iświckich], dzieci ol[im/już nieżyjącego] Ludwika s[taros]ty stawiszyń[skiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny-Zofji z Oleśnicy z 6500 złp. (f. 94).

3555 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1684/1107 I
Kaz[imierz] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] zap[isuje] 2000 złp. Zofji Grzybowskiej pannie, żonie swej przyszłej (f. 19).

111 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1686/1111 I
Władysław Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego], przywilej na soł[ectwo] Policko dany sobie przez Stefana Wierzbowskiego b[isku]pa poznań[skiego] w kl[uczu] ciążyńskim (f. 87v).

602 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1686/1112 VII
Kazimierz Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Wojciecha B[orzęckiego], kwit[uje] ż[onę] swą Zofję Grzybowską z inwentarza (f. 56).

6518 Księgi grodzkie i ziemskie pyzdrzańskie 1690/156
Wład[ysław] Borzęcki i Zofja Jabłkowska, małż[onkowie] z [I/jednej strony] i Stanisław Wierzbiński w im[ieniu] sw[oim] i żony Zofji Małachowskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] [sub vadium/sumy] 200 zł. (p. 92).

35802 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań - Św. Marcin) 1691
1691 [roku], 31 marca Benedykt (Nowe Ogrody), s[yn] Stan[isława] Zebrucki oraz Rozyna, Nobiles [nobilitowani]. Chrz[estni]: Gen[erosus]/[urodzony] D[omi]nus/[pan] Stan[isław] Borzęcki młodzian z Rogowa i Melchior Sinirowicz młodzian z Podolia, oraz Gertruda Kunska i Dorota Mazurkowiczowa, panny z Pozn[ania].

2450 Księgi grodzkie i ziemskie kcyńskie 1696/133
Adam Baranowski i Cecylja z Dzialenskich małż[onkowie] i X[iądz] Wojciech Bar[anowski] prob[oszcz] kap[e]lan] baran[owski] w kat[edrze] gn[ieźnieńskiej] dziedzice Dębogóry w p[arafii] kcyń[skiej] z [I/jednej strony] i Kazimierz Borzęcki i Konstancja Wałdowska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] kontr[akt] zast[awu] tych dóbr [sub vadium/sumy] 20000 złp. (f. 53v).

10375 Księgi grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1697/90
Jan Jabłkowski, [olim/już nieżyjącego] Mikołaja J[abłkowskiego] z Elżb[iety] Radeckiej syn z [I/jednej strony] i Władysł[aw] Borzęcki i Zofja J[abłkowska] małż[onkowie] ona w tow[arzystwie] Jana J[abłkowskiego] jako br[a]ta rodz[onego] z [II/drugiej strony] kontrakt spis[any] w Radłowie [sub vadium/sumy] 2000 złp. (f. 140). Zofja J[abłkowska], c[órka] o[lim//już nieżyjącego] Mik[ołaja] z Elżb[iety] Radec[kiej]. (Grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1697, f. 141, nr. 90).

35820 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań - Św. Marcin) 1697
1697 [roku], 2 marc[a] Konstancja, c[órka] Nob[ilis]/[nobilitowanego] Wojciech Borucki z Czopnik oraz Regina. Chrz[estni]: Nob[ilis]/[nobilitowana] Jadwiga Borzęcka i Łukasz Woynuski.

27389 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kcynia) 1698
1698 [roku], 21 [9/września] (Tupadły) Marjanna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Wojc[iecha] Pławińskiego i Zofji. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Adam Baranowski i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konst[ancja] Borzęcka.

10521 Księgi grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1699/90
Barbara Borzęcka, wdowa po ol[im/już nieżyjącym] Józefie Miklaszewskim (f. 244v).

9567 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Panigródz) 1702
1702 [roku], 0 [11?] [I/stycznia] Agnieszka Dorota, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Wojc[iecha] Morawskiego i Marjanny Brudzińskiej. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Kaz[imierz] Borzęcki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konstancja Borzęcka.

3425 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gołańcz) 1704
1704 [roku], 5 [VI/czerwca] Paweł Sebastian, syn G[enerosus/urodzonego] Kaz[imierza] Turny tenut[ariusza] [dzierżawcy dóbr królewskich] G[ołańczy] i G[enerosus/urodzonej] Marjanny z Łakińskich. [Świadkowie:] I[ego] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Franciszek Paweł Tuchołka s[taros]ta jasiniecki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konstancja Borzęcka.

26387 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Grodzisk) 1704
1704 [roku], 20 [8/sierpnia]. Marjanna, c[órka] N[obilis/szlachetnie] G[enerosus/urodzonego] Jana Rapackiego i G[enerosus/urodzonej] Barbary. [Świadkowie:] m[ałżonkowie] i G[enerosus/urodzona] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani]. Regina Borzęcka.

19879 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Września) 1705
1705 [roku], 1 [VI/czerwca] Swiętosław s[yn] N[obilis/szlachetnego] Wojc[iecha] i Teresy Sojewskich z wsi Chociczka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr Płonczyński i G[enerosus/urodzona] Marj[anna] Borzęcka.

43524 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wilkowyja i Cielcza) 1705
1705 [roku], 9 [12/grudnia] (Tarce) Franciszek, s[yn] G[enerosus/urodzonych] poprz[ednio] Jarochowskich [Jana Jarochowskiego i Agnieszki]. [Świadkowie:] X[iądz] Jan Borzęcki wikary radliński i G[enerosus/urodzona] Skowrońska.

5341 Księgi grodzkie i ziemskie kcyńskie 1709/134
Jan Borzęcki, najstarszy syn ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza B[orzęckiego], który żył jeszcze 1709 [roku] 13 [IV/kwietnia], ol[im/już nieżyjący] sob[ota] nazaj[utrz]. po św[iętym] Łuk[aszu] 1709 [roku] (f. 33v).

5346 Księgi grodzkie i ziemskie kcyńskie 1710/134
Mac[in]-Stan[isław] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej, daje zobow[iązanie] dat[owane] w Dobieszewie Jakubowi Bielińskiemu, s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Adama (f. 38v).

5931 Księgi grodzkie i ziemskie nakielskie 1710/193
Maciej-Stanisł[aw] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z Zofji Grzybowskiej, z [I/jednej strony] i Eleonora Olszewska, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] And[rzeja] O[lszewskiego] łowczego sieradz[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Katarzyny Karchowskiej z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożywocie (p. 71).

4887 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1711/1146 II
Stanisław Maciej Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Kazimierza B[orzęckiego] syn i w im[ieniu] swoim i Eleonory Olszewskiej, zapisał 4000 złp. Janowi Strachanowskiemu Zennorossen (?!) małż. (f. 70v). Eleonora O[lszewska], c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Andrzeja O[lszewskiego] łowczego sieradzkiego (f. 71v).

3459 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gołańcz) 1712
1712 [roku], 14 [I/stycznia] (Gołańcza) Paweł Sebastjan, s[yn] M[agnificus/wielmożnych] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] poprz[ednio] M[agmificus/wielmożnego] Kaz[zimierza] Turny i Marjanny Turnów. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Kazimierz] Bronikowski i M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Konstancja Borzęcka.

10504 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poniec) 1713
1713 [roku], 5 [XI/listopada] (Mierzewo) Katarzyna Barbara, c[órka] M[agnificus/wielmożnego] Macieja Kosierowskiego i Anny, dziedzica m[iasta]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki dz[iedzic] wsi Goła i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Kat[arzyna] Mąkowska, ż[ona] Tom[asza] Mąkowskiego z Osieka.

15486 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gębice) 1713
1713 [roku], 10 [VII/lipca] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Andrzej Szczygielski [x/ślub] G[enerosus/urodzona] Barbara Wielkostowska [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jakub Borzęcki i M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Kasper Rożnowski z Dzierżązny.

5447 Księgi grodzkie i ziemskie kcyńskie 1714/134
Mac[in]-Stan[isław] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Kaz[imierza] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej z [I/jednej strony] i Łukasz Krzyżanowski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego]. Łuk[asza] z ol[im/już nieżyjącej] Hel[eny] Bronikowskiej, w im[ieniu] sw[oim] i żony Joanny Nieświastowskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] o d[obra] Oleszno (f. 176).

269 Zapiski Trybunalskie Piotrkowskie 1715/40
Kazimierz z Kozarzewa Borzęcki i Teresa Gadomska małż[onkowie] (f. 93).

15487 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gębice) 1715
1715 [roku], 14 [VII/lipca] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jan Gintowtt [x/ślub] Regina Borzęcka Nobiles [Nobilitowana]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Paweł Rodomiński, G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Andrzej Szczygielski.

19898 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Września) 1715
1715 [roku], 15 [VII/lipca] Aleksy, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Antoniego i Ludwiki Biernackich z Bierzglina. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Adam Szczytnicki i G[enerosus/urodzona] Marjanna Borzęcka.

15445 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gębice) 1716
1716 [roku], 23 [IV/kwietnia] Marjanna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] And[rzeja] Szczygielskiego i Barbary. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jakub Borzęcki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Marjanna Wilkostowska (17 [kwietnia] [urodzona]).

1840 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chodzież) 1717
1717 [roku], 2 [6/czerwca] (Uta) Ewa, c[órka] And[rzeja] Gosławskiego i Marcinelli. [Świadkowie:] Mikołaj Borzęcki i Zofja Złopczyńska.

9109 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1717/311
Maciej z Korzarzewa Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i żony Eleonory Olszewskiej z [I/jednej strony] i Paweł Stawski i Aleksander O[lszewski] z [II/drugiej strony] Komplan. (p. 644).

12499 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1717/73
G[enerosus/urodzony] Wład[ysław] Borzęcki, kwit[uje] Stanisł[awa] Otto Trąmpczyńskiego s[yna] o[lim/już nieżyjącego] Mac[ina] O[tto] Tr[ąmpczyńskiego] z 1000 t[alarów] zapis[anych] 1714 [roku] (f. 472).

44607 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Stary Gostyń) 1717
1717 [roku], 9 [2/lutego] G[enerosus/urodzony] Paweł Stawski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Aleksandra Olszewska. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Aleks[ander] Chlebowski chor[ąży] wieluń[ski], Walenty Dobrosielski podstoli czernich[owski] ojczym narzeczonego, Maciej Stan[isław] Borzęcki z Eleonorą O[lszewsk]ą ż[oną] swoją, siostrą powyższego narzecz[onej], Wojc[iech] Białęski.

6859 Księgi grodzkie i ziemskie pyzdrzańskie 1718/157
Jan Gintoft, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Piotra G[enerosus/urodzonego] z Zofji Szymańskiej z [I/jednej strony] i Regina Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Roznowskiej, z [II/drugiej strony] małż[onkowie], kwit[ują] z inwentarza (f. 26v).

12563 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1718/75
G[enerosus/urodzony] Władysław z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana z ol[im/już nieżyjącej] Zofii Roznowskiej, rob[uje] swój testament dat[owany] w Balicach p[ią]t[e]k po św[iętym] Marcinie r[oku] b[ierzącego] (f. 97).

14833 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1718/1156
Stanisł[aw] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Aleks[andra], na 1/2 części d[óbr] Horodna i Podhorodna w z[iemi] chełmskiej ż[onie] Teresie Karskiej, c[órce] Krzysztofa K[arslkiego] z Zofji Naramowskiej, zap[isał] 7000 złp. pos[agu] (f. 212).

26190 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Stary Gostyń) 1718
1718 [roku], 15 [12/grudnia] (Daleszyno) (25 [listopada] [urodzona]) Katarzyna Barb[ara], c[órka] G[enerosus/urodzonego] Franciszka Radońskiego i Wiktorji Potockiej. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Maciej Stanisław z Kozarzewa Borzęcki dz[iedzic] Goli i Hel[ena] Potocka.

333 Zapiski Trybunalskie Piotrkowskie 1719/40
Maciej Borzęcki i Anna Olszewska małż[onkowie] pos[esorzy/dzierżawcy] Olesna (1717).

14909 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1719/1169
Maciej Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kaz[imierza] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej, ż[onie] Eleonorze Olszewskiej w rekompensatę praw do Goli zap[isał] posag 21511 złp. (f. 55v).

4564 Księgi grodzkie i ziemskie wschowskie 1720/79
Maciej Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kazimierza B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej, dziedzic wsi Gola i Pudliszki p[owiat] kośc[iański] kwit[uje] synagogę w W[ielkim] Głogowie na Śl[ąsku] (f. 140).

6288 Księgi grodzkie i ziemskie nakielskie 1720/201
Jakub Borzęcki, maż[onek] Marianny Barskiej, wd[owy] [1-o/primo] v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Eljaszu Bierczyńskim (III f. 29v).

9118 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Krobia) 1720
1720 [roku], 17 [V/maja] (Pudliszki) [+/zmarł] chłopiec Konstanty Zwierzchleski l[at] 5 pogrzeb pan [Maciej?] Borzęcki sprawił.

12720 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1721/75
G[enerosus/urodzony] Wawrzyniec Jankowski i Marianna Fonanna (?) małż[onkowie] z [I/jednej strony] i Wład[ysław] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jana z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[arzy] wójt[ostwa] wsi Dębno w st[arost]wie kolskim [sub vadium/symy] 1100 złp. (f. 294v).

5106 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1722/1187
Maciej z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kazimierza B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Zofji Grzybowskiej (f. 154).

11708 Księgi grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1722/94
Piotr Iwański, podczaszy rzeczycki, Stanisłąwa, Józefa i Marcjanny, b[ra]ci i siostry m[iędzy] s[obą] rodz[one] I[wańskie] ol[im/już nieżyjącego] Adama I[iwańskiego] k[aszte]lana b[rzesko] kuj[awskiego] z ol[im/już zmarłej] Heleny z Gembic[kich] dzieci, małol[etnie] stryj i z dekretu T[rybunału] K[oronnego] op[iekun] i Antoni na Słupowie Szembek sta[rosta] nowogr[odzki], mąż Franciszki I[Iwańskiej] w im[ieniu] swej żony z [I/jednej strony] i Maciej Borzęcki z [II/drugiej strony] kwit[ują]. się z kontr[aktu] z r[oku] 1721 (Grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1722, f. 221, nr. 94).

19914 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Września) 1722
1722 [roku], 15 [XII/grudnia] Katarzyna c[órka] G[enerosus/urodzonego] Antoniego i Ludwiki Biernackich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Chryz[ostom] Gniazdowski dz[iedzic] W[rześni] i G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Zofja Borzęcka.

26273 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pempowo) 1722
1722 [roku], 8 [5/maja] (Gembice Dw[ór]) Aleksander Chonorand Stanisław, s[yn] akatolików M[agnificus/wielmożnych] D[dominus/państwa] Unrugów, lutrów. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Borzęcki Nob[ilis/nobilitowany] de Krobia i M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Gzowska Nob[ilis/nobilitowana].

5301 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1723/1191
Jan Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kazimierza z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Wolskiej, [2-o/secundo] v[oto] zrodz[ony] kwit[uje] z ojc[a] i mac[ochy] brata rodz[onego] Macieja B[orzęckiego] (f. 138v).

22187 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Krobia) 1723
1723 [roku], 18 [4/kwietnia] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Władysław Szczykowski mł[odzian] pos[esor/dzierżawca] Pudliszek [x/ślub] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Jadwiga Mąkowska V[irgo/dziewica] z dw[oru] krob[skiego]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Antoni Radoński stolnik podolski, M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Kr[obi].

34969 (Dwór Krobia) 1723
1723 [roku], 3 [IV/kwietnia] (Ciołkowo) Walentyn Wojciech, s[yn] G[enerosus/urodzonych] Antoniego i Zofji Rogowskich administr[atorów] d[óbr] Ciołkowa. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Franc[iszek] Kaz[imierz] Zaydlic akatolik dz[iedzic] Rogowa i G[enerosus/urodzona] Eleonora Borzęcka tenut[ariuszka] [dzierżawczyni dóbr królewskich] kl[ucza] krob[skiego].

34992 (Dwór Krobia) 1723
1723 [roku], 18 [IV/kwietnia] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Władysław Szczykowski mł[odzian] pos[esor/dzierżawca] w Pudliszkach [x/ślub] G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Jadwiga Mąkowska z dw[oru] Kr[obskiego]. [Świadkowie:] J[aśnie] M[agnificus/wielmożny] Antoni Radoński stol[nik] podol[ski], M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Kr[obi]

538 Księgi grodzkie i ziemskie wschowskie 1724/167
Paweł Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i Macieja B[orzęckie]go brata stryj[ecznego] rodz[onego] dz[iedzi]ca wsi Gola, p[rzeci]w Wojc[iechowi] Korwin Bieńkowskiemu reg[entowi] gr[odzkiemu] pozn[ańskiemu] (k. 88).

43560 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Strzelce W[ielkie]) 1724
1724 [roku], 27 [4/kwietnia] (Godurowo) Wojciech Feliks, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Ignacego Malachowskiego i Konstancji ze Skorzewskich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Maciej Borzęcki i M[agnificus/wielmożna] V[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Sk[orzewska].

8114 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Murowana Goślina) 1725
1725 [roku], 16 [I/stycznia] [urodzone] w pał[acu] Kościelec 2 córki ch[rzczone] 10 [lutego] w kośc[iele] Kościelec, c[órki] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Melchjora z Gurowa G[órnego] i Zofji z Przymy Gurowskich chor[ążych] kalis[kich], sta[tarostów] kol[skich] [1-a/pierwsza] Krystyna Barbara. [Świadkowie:] Jan G[enerosus/urodzony] k[aszte]lanic pozn[ański] i Barbara z Mycielskich Radojewska [2-a/druga] Teresa Apolonja, M[agnificus/wielmożny] Stanisł[aw] Gurowski k[aszte]lanic pozn[ański] kapit[an] R[zeczy]P[ospolitej] i G[enerosus/urodzona] Zofja Borzęcka.

9129 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Krobia) 1725
1725 [roku], 6 [IV/kwietnia] (K[robia]) [+/zmarł] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Józef Borzęcki 1 rok[u], s[yn] Borzęciczek.

34970 (Dwór Krobia) 1725
1725 [roku], 8 [II/lutego] (Kuczyna) Marjanna Brygida Apolonja, c[órka] G[enerosus/urodzonych] Pawła i Zofji Stawskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Filip Włostowski mł[odzian] z Zułkowa i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Eleonora Borzęcka z Krobi.

34972 (Dwór Krobia) 1725
1725 [roku], 16 [IX/września] (Kr[obia]) Joanna-Teresa, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Franciszka i Zofji Piaskowskich. [Świadkowie:] X[iądz] Chełmicki kantor i administr[ator] b[isku]pstwa poznań[skiego] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Eleonora Borzęcka z Krobi.

2729 Księgi grodzkie i ziemskie kcyńskie 1726/135
Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Oleszna w im[ieniu] sw[oim] i żony Eleonory Olszewskiej z [I/jednej strony] i Stanisław Turoboyski z [II/drugiej strony] kontr[akt] 1-rocz[ny] zast[awu] Oleszna (f. 154v).

34974 (Dwór Krobia) 1726
1726 [roku], 11 [VIII/sierpnia] (Pudliszki) Jakub Bonaw[entura] s[yn] G[enerosus/urodzonych] Bartłom[ieja] i Anny Andrzejewskich administratorów d[óbr] Pudliszki. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Elżbieta Bogucka z Kuczyny.

34975 (Dwór Krobia) 1726
1726 [roku], 11 [VIII/sierpnia] (Włostowo W[ielkie]) Kajetan Roman Andrzej, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Jakuba i Mari. ... [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Kr[obi] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Urszula Zarębina z Chwałkowa.

4765 Księgi grodzkie i ziemskie wschowskie 1727/82
Maciej Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] oraz: Konstantego, Antoniego, Anieli, Teresy i Salomei, dzieci swych B[orzęckich] zrodz[onych] z Eleonory Olszewskiej, jako współspadkobierców po ol[im/już nieżyjącej] Joannie z Pstrokońskich Lipskiej siostrze swej ciotecznej, mian[ują] pl[enipotentem] Jana Wierzchleskiego (f. 19v). Mac[iej] B[orzęcki] pos[esor/dzierżawca] wsi Oleszno p[owiat] kc[yński] (f. 20). Wojciech Przyborowski brat ciot[ki] tegoż Mac[ieja] i jego plen[ipoten]t (f. 20v).

22189 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Krobia) 1729
1729 [roku], 24 [2/lutego] (Kr[obia]) M[agnificus/wielmożny] Paweł Borzęcki [x/ślub] Konstancja Bogucka. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Roman Rogaliński, M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki, Franc[iszek] Kniazicki.

34993 (Dwór Krobia) 1729
1729 [roku], 24 [II/lutego] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Paweł Borzęcki [x/ślub] Konstancja Bogucka. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Roman Rogaliński, M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki, Franc[iszek] Kniazicki.

22190 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Krobia) 1730
1730 [roku], 30 [11/listopada]. M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Ignacy Skorzewski [x/ślub] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] V[irgo/dziewica] Aniela Borzęcka. [Świadkowie:] Mycielscy stolnik i chorąży kor[onny], Skorzewski pułk[ownik], J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci, Kasper Miaskowski.

34994 (Dwór Krobia) 1730
1730 [roku], 30 [XI/listopada] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Ignacy Skorzewski [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Aniela Borzęcka V[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] X[iądz] Rozdreżewski op[at] lubiń[ski], Mycielski stol[nik] i Myc[ielski] chor[ąży] kor[onny], Skorzewski, Kasper Miaskowski.

9170 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chwałkowo) 1731
1731 [roku], 25 [V/maja] (Włostowo Wielkie.) Zofja Juljana, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Tomasza i Franciszki Kowalskich. [Świadkowie:] J[aśnie] R. Franc[iszek] Wągner kan[onik] [kościoła] N[ajświętszej] M[arii] P[anny] pozn[ańskiego] porb[oszcz] Korb[ski] i Eleonora Borzęcka z Krobi.

780 (Kuryer Polski) 1732
...z
Kodnia 2 marca [1732 roku]. Ugoda zakończyła się w ten sposób, że strażnik zostaje przy fortunie i milionie długów, a Borzęcki weźmie 3 kroć sto tys[ięcy] i niekt[óre] ruchom[ości]. (Kuryer Polski nr 106/1732).

793 (Kuryer Polski) 1732
...z Warsz[awy] 23 lip[ca] [1732 roku]. Podstol[im] zaś - Borzęcki [Franciszek]..., star[osta] zydaczew[ski]. (Kuryer Polski nr 136/1732).

18658 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Miłosław) 1732
1732 [roku], 16 [VI/czerwca] (z Dw[oru] M[iłosław]) M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Krzysztof Czubowski [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Regina Borzęcka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Krzysztof Napruszewski dz[iedzic] Chociczy, M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Kaz[imierz] Wojciechowski.

34979 (Dwór Krobia) 1732
1732 [roku], 8 [XII/grudnia] (Kr[obia]) Piotr z Alkantary Izydor, s[yn] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] Tadeusza i Marianny Drwęskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Paweł Borzęcki i M[agnificus/wielmożna] Teofila z Dzieronowskich (?) Nieświastowska.

22191 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Krobia) 1733
1733 [roku], 23 [10/października] (Kr[obia]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Wojciech Przyborowski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Barbara Kniazicka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Mac[iej] Borzęcki, Ign[nacy] Skorzewski, Mik[ołaj] Dobrosławski.

34996 (Dwór Krobia) 1733
1733 [roku], 0 [11?] [X/października] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Wojc[iech] Przyborowski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Barb[ara] Kniazicka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki, Ignacy Skorzecki i Mikoł[aj] Dobrosławski.

34981 (Dwór Krobia) 1734
1734 [roku], 26 [IV/kwietnia] (Żychlewo) Rozalja, c[órka] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] Pawła i Konstancji Borzęckich. [Świadkowie:] X[iądz] i G[enerosus/urodzona] Borzęcka.

13884 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dolsk) 1735
1735 [roku], 17 [stycznioa]. N[obilis/szlachetny] Józef Smardowski [x/ślub] N[obilis/szlachetna] Marjanna Trzebińska V[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Łuk[asz] Błociszewski, Mac[iej] Borzęcki.

43397 (Śrem - Franciszkanie) 1736
1736 [roku], 16 [12/grudnia] [+/zmarł] X[iądz] Franciszek Borzęcki w Radziejowie.

43582 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Strzelce W[ielkie]) 1737
1737 [roku], 14 [5/maja] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Adam Zychliński [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Ewa Kurnatowska. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Michał Z[ychliński] i M[agnificus/wielmożny] Paweł Borzęcki.

10303 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pogorzelica) 1738
1738 [roku], 24 [VI/czerwca] Józef Wojciech s[yn] G[enerosus/urodzonego] Franc[iszka] Łukaszewicza i Marjanny administrat[orów] z Komorza. [Świadkowie:] P. M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Mac[iej] Borzęcki podwojew[odzy] kaliski, tenut[ariusz] [dzierżawca] Komorza i M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Zakrzewska.

1238 Zapiski Trybunalskie Piotrkowskie 1739/49
Jan Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ojca Jakóba B[orzęckiego] (f. 77).

13704 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1739/77
G[enerosus/urodzony] Jan Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Wład[ysława] B[orzęckiego] bratanek i spadkob[ierca] i obok innych wykon[awca] test[amentu] ol[im/już nieżyjącego] stryja, (f. 151) Testam[ent] ol[im/już nieżyjącego] stryja dat[owany] we wsi Dembny 1736 [roku] 20 [III/marca].

34987 (Dwór Krobia) 1739
1739 [roku], 1 [III/marca] (Karzec) Dorota Agnieszka, (16 [I/stycznia] [urodzona]) c[órka] G[enerosus/urodzonych] Karola i Teresy Dzierżanowskich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Eleonora Jaraczewska wd[owa] po k[aszte]lanie lędzkim i M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Maciej Borzęcki podwojew[odzic] kaliski.

34998 (Dwór Krobia) 1739
1739 [roku], 9 [III/marca] G[enerosus/urodzony] Adam Chrościcki [x/ślub] Salomea Borzęcka V[irgo/dziewica], c[órka] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Macieja Borzęckiego podwojewodzego kaliskiego, tenut[ariusza] [dzierżawcy dóbr królewskich] kaszte]lani krob[skiej]. [Świadkowie:] Ignacy Skorzewski, And[rzej] Zakrzewski, Karol Dzierżanowski.

5483 Księgi grodzkie i ziemskie kaliskie 1740/177
Jan Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jakuba B[orzęckiego] i ol[im/już nieżyjącego] Władysława Borz[ęckiego] b[ez]p[otomnie] [+/zmarłego] bratanek, w im[ieniu] sw[oim] i Wojciecha brata swego rodz[onego] kwit[ował] synagogę kalis[ką] (p. 326).

16141 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Trójca) 1740
1740 [roku], 1 [X/października] Franciszka c[órka] Józefa i Klary Ciecierskich Nob[ilitowanych]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Mikoł[aj] Borzęcki i ż[ona] jego Klara.

43520 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Radlin) 1740
1740 [roku], 2 [12/grudnia] [+/zmarł] X[iądz] Jan Borzęcki prob[oszcz] radliński poch[owany] w kośc[iele].

9792 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1741/321
Paweł Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Konstancji Boguckiej, wedle układu zawartego przez Wojc[iecha] Przyborowskiego i Barbarę z Kniazickich małż[onków] dożyw[otnich] dziedz[iców] wójt[ostwa] Zychlewa z [I/jednej strony] i z nimi, zezn[ających], z [II/drugiej strony] w Zychlewie 1734 [roku] 7 [IV/kwietnia], sumę 2702 złp. temuż P[awłowi] ceduje (p. 11).

13774 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1741/77
G[enerosus/urodzony] Wojciech Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Jakuba B[orzęckiego] syn, ol[im/już nieżyjącego] Władysława tegoż ol[im/już nieżyjącego] Jakuba brata rodz[onego] bratanek rodz[ony], tegoż ol[im/już nieżyjącego] Władysława stryja, jak i ol[im/już nieżyjącego] Jana brata swego, niedawno zmarłego, bezpotomnych, obok siostry swej spadkobierca, w im[ieniu] sw[oim] i panny Urszuli Borzęckiej, siostry swej rodzonej, chorej, kwituje J[jego] M[agnificus/wielmożnego] Gurowskiego obecnego kasztelana gnieźn[ieńskiego], st[arost]ę kolsk[iego] i brdowskiego z zapisu dłuż[nego] danego ol[im/już nieżyjącemu] stryjowi na s[umę] 6208 t[alarów] w r[oku] 1721 (f. 210).

6306 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (relacje) 1742/1267
Konstanty i Antoni Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nie żyjącego] Mac[ieja] podwojewodzego kalis[kiego], w im[ieniu] sw[oim] i Anieli ż[ony] Ignacego Skorzewskiego, podwojewodzego kalisk[iego], Teresy ż[ony] Karola Dzierżanowskiego, Anny panny, B[orzęckich] sióstr swych rodz[onych], kwit[ują] Adama Chrościckiego z wydania rzeczy ruch[omych] po ol[im/już nieżyjącej] żonie jego, a siostrze rodz[onej] zezn[ających] Salomei B[orzęckiej] (f. 120).

9825 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1742/321
Konstantyn i Antoni z Kozarzewa Borzęccy, s[ynowie] ol[im/już nieżyjącego] Macieja z K[ozarzewa] B[orzęckiego] podwojewodzego kalis[kiego], z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, wedle umowy z 4 [VII/lipca] r[oku] b[ierzącego] w Komorzu spis[anej] cedują sumy Michałowi Drogosławowi Skorzewskiemu rotm[istrzowi] J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci, posesorowi [dzierżawcy] dóbr Komorze (p. 163).

6663 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (relacje) 1743/1270
Konstanty i Antoni Borzęccy, b[ra]cia rodzeni, dziedzice wsi Gola, wydzierżawiają ją na l[at] 3 Józefowi Madalińskiemu (f. 184).

26289 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pempowo) 1744
1744 [roku], 22 [III/marca] (Krzekotowice) Katarzyna, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Walentyna Bajerskiego i Reginy skrybów prow. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Paweł Borzęcki ekonom Ch. i M[agnificus/wielmożna] V[irgo/dziewica] Kat[arzyna] Umińska z Czeluścina k[aszte]l[anówna] krzyw[osielska].

16150 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Trójca) 1745
1745 [roku], 23 [III/marca] Benedykt. Franc[iszek] syn G[enerosus/urodzonych] Jana i Kat[arzyny] z Jagorzyńskich Bogdańskich. [Świadkowie:] X[siądz] i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Teresa Borzęcka.

9965 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1746/323
Paweł Borzęcki wójt[ostwa] Grodnica w kluczu dolskim za przywil[ejem] b[isku]pa Hoz. i Czart[oryski] dożywotni były posesor [dzierżawca], za kons[ensem/zgodą] b[isku]pa Czartor[yskiego] z 1743 r[oku] ceduje dożyw[ocie] to Józefowi Koczanowskiemu (f. 105v).

9995 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1746/323
Konstanty i Antoni Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, dziedzice wsi macierz[ystej] Gola dają poddanego Ignacemu Skorzewskiemu podwojewodzemu kalis[kiemu] (f. 194).

25297 (Poznań - O.O.Reformaci) 1747
1747 [roku], 24 [11/listopada] poch[owana] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Teresa Borzęcka dobrodz[iejka] został mąż.

16152 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Trójca) 1748
1748 [roku], 20 [IV/kwietnia] (10 [kwietnia] [urodzona]) Marj[anna] Anna c[órka] N[obilis/szlachetnego] Józefa Załuskiego i Kat[arzyny] Iwińskiej. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Mikoł[aj] Borzęcki z ż[oną] Anną.

16176 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Trójca) 1748
1748 [roku], 1 [III/marca] Michał Borzęcki tenut[ariusz] [starosta bez jurysdykcji lub starosta niegrodowy] gn[ieźnieński] [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Anna Drachowska.

16177 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Trójca) 1748
1748 [roku], 27 [V/maja] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Józef Sliwienski [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] V[irgo/dziewica] Ewa de Bonkowskie (?). [Świadkowie:] G[enerosus/urodzeni] Mich[ał] Borzęcki, Przeworski, Zbikowski, Bogucki.

39320a (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno - Św. Michał) 1748
1748 [roku], 19 [3/marca]. dziecko dwojga imion "Franciscam Joannem" G[enerosus/urodzonych] Wojciecha i Marianny Okoniów, tenut[ariuszów] [dzierżawców dóbr królewskich] wsi Wełna. [Świadkowie:] Ks[iądz] i G[enerosus/urodzona] Anna de Drochowskie Borzęcka.

1400 Zapiski Trybunalskie Piotrkowskie 1749/52
Andrzej Borzęcki m[ąż] Kunegundy Marszewskiej (f. 79) W nast[ępnym] akcie imię jej poprawione na Joanna a Kunegunda to żona Michała Zaremby Gorzewskiego siostra jej rodz[ona] (f. 79.).

1419 Zapiski Trybunalskie Piotrkowskie 1749/52
Andrzej Borzęcki m[ąż] Joanny i Kunegunda ż[ona] Michała Gorzewskiego Marszewskie, c[órki] ol[im/już nieżyjącego] Stanisława M[arszewskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Mielęckiej (f. 473).

10304 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pogorzelica) 1749
1749 [roku], 11 [stycznia] (Komorze) Katarzyna Agnieszka, c[órka] P. Michała Drogosław Skorzewskiego pułk[ownika] J[ego] K[rólewskiej] M[ości] i R[zecz] P[ospolitej] i Ludwiki z Czapskich [Świadkowie:] J[aśnie] M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Aniela Skorzewska podwojew[odzina] kaliska i M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Ant[oni] Borzęcki.

15600 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Wawrzyniec) 1749
1749 [roku], 22 [X/października] (Woźniki) Jan Kanty Feliks, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Stan[isława] i Bogumiły z Prądzyńskich Kozakiewiczów poses[orów/dzierżawców] tej wsi. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzeni] Mikołaj i Anna z Drachowskich Borzęccy tenut[ariusze] [dzierżawcy dóbr królewskich] fundum [głównego folwarku lub gruntu przy zamku] Św[iętego] Wawrz[yńca]

10107 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1750/325
Konstanty starszy i Antoni młodszy bracia rodzeni z Kozarzewa Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego Macieja z K[ozarzewa] B[orzęckiego] podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, dziedzice wsi Gola w pow[iecie] kośc[iańskim] z [I/jednej strony] i Stanisław Ulatowski, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Antoniego Modesta pułk[ownika] J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci i R[eczy] P[ospolitej] z Katarzyny Przyjemskiej z [II/drugiej strony] Kontr[akt] 3 l[etniej] dzierżawy wsi Gola (f. 43).

11199 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1750/1298
Katarzyna Borzęcka, ż[ona] Jana Przybysławskiego chorego, w tow[arzystwie] syna X[iędza] Macieja P[rzybysławskiego], sumę po wuju ol[im/już nieżyjącym] X[siędzu] Franc[iszku] Kaznowskim sufrag[anowi] pozn[ańskiemu], ceduje X[siędzu] Jerzemu Cebrowskiemu kanon[ikowi] N[ajświętszej] M[arii] P[anny] na Ostr[owiu] Tum[skim] i prob[oszczowi] chodziesk[iemu] (f. 97v).

13815 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dolsk) 1750
1750 [roku], 5 [kwietnia]. (Ostrowieczko) Konstanty Franciszek, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Kazimierza i Wiktorji Uloff decempone O. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Konst[anty] Borzęcki i G[enerosus/urodzona] Marjanna Zakrzewska z Gaju.

15630 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Wawrzyniec) 1750
1750 [roku], 5 [VIII/sierpnia] (Dom plebani, na przeciwko [Kościoła] Św[ętego] Waw[rzyńca]) G[enerosus/urodzony] Michał Maciejewski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Zofja Przybysz z Brudzewa. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Mikoł[aj] Borzęcki, Józef Prądzyński i Sł[awomir] Dąbrowski obyw[atele] gn[ieźnieńscy].

47089 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kunowo) 1750
1750 [roku], 18 [V/maja] we dw[orze]. Tworzymirki G[enerosus/urodzony] Konstanty Borzęcki [x/ślub] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Urszula Baleszowna. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] M[agnificus/wielmożny] Ant[oni] Rydzyński, Ant[oni] Dobek.

15622 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1751/1302
Konst[anty] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Mac[ieja] podwojew[odzego] kalis[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, z [I/ jednej strony] i Urszula z Boleszów, c[órka] o[lim/już nie żyjącego] Anton[iego] burgr[rabiego] z[iem]s[kiego] pozn[ańskiego] z Zofji Kowalskiej z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożyw[ocie] (f. 50).

13261 Księgi grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1752/98
Tomasz Borzęcki, ol[im/już nieżyjącego] Mik[ołaja] syn, Julencie i Wiktorii małol[etnim] swym siostrom rodz[onym] z innej matki, Anny Drachowskiej zrodz[onym], s[umę] 78 zł. w[iana] lok[owaną] przez ol[im/już nie żyjącego] ojca u żydów gn[ieźnieńskich] ced[ouje]. (Grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie f. 542v, ).

12111 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1753/1309
Stanisław starszy i Józef młodszy b[ra]cia rodz[eni] Chociszewscy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Wojc[iecha] Ch[ociszewskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Joanny Skąpskiej, z nich Józef w im[ieniu] sw[oim] i Jana brata rodz[onego], z [I/jednej strony] i Tomasz Borzęcki i Wiktorja Zebrzydowska małż[onkowie] z [II/drugiej strony] kontr[akt] co do cesji praw na d[obra] Gorazdowo w p[owiecie] pyzdr[skim] (f. 161v) Borzęccy obecni pos[esorz]y [dzierżawcy] Ch[ociszewsc]y, dawni tej wsi (f. 163v).

304 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej - Białężyn) 1754
1754 [roku], 5 [9/wrzesień] (Pacholewo) Wiktoryn Józef Wawrzyniec Jan z Dukli, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Józefa Antoniego i Elżbiety Anny Gumowskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ignacy Borzęcki i G[enerosus/urodzona] Ludwika Baykowska oboje ze d[óbr] dworu kl[ucza] pozn[ańskiego].

9194 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chwałkowo) 1754
1754 [roku], 23 [XI/listopada] (Włostowo Małe) M[agnificus/wielmożny] Antoni Borzęcki podwojewodzic kaliski [x/ślub] Joanna z Malczewskich Szołdrska podczaszyna wschowska wdowa. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Józef Zdanowski i M[agnificus/wielmożny] Iwanicki.

1338 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Cerekwica k. Szamotuł) 1755
1755 [roku], 6 [2/lutego] G[enerosus/urodzony] Józef Dybysławski [x/ślub] Rozalja Borzęcka v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] Ant[oni] Prądzyński i Ignacy Karpiński.

3313 Księgi grodzkie i ziemskie kcyńskie 1755/143
Wawrzyniec Trzebiatowski i Barbara Borzęcka c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Jana B[orzęckiego] małż[onkowie] kwit[ują] Mich[ała] Kołudzkiego obec[nie] poses[ora/dzierżawcy] Oleszna z 3000 złp. (f. 30v) i ol[im/już nieżyjący] Maciej Borzęcki 1723 [roku] zap[isał] sumę ol[im/już nieżyjącemu] Janowi B[orzęckiemu] bratu rodz[onemu].

5535 Księgi grodzkie i ziemskie wschowskie 1755/92
Antoni Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej z [I/jednej strony] i Joanna Malczewska, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Kaz[imierzu] Szołdrskim podczaszym wschowskim, [2-o/secundo] v[oto] małż[onka] z [II/drugiej strony] małż[onkowie], dożyw[ocie] [sub vadium/sumy] 10000 zł. (f. 93).

7017 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (relacje) 1755/1314
Konstanty i Antoni Borzęccy bracia rodz[eni], podwojewodzice kaliscy, dziedzice Goli p[owiat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Kaz[imierz] Kierski z [II/drugiej strony] rob[ują] kontrakt sprzed[arzy] tej wsi 6 [IX/września] zawarty robując s[ub vadium/sumę] 100 zł. węg[ierskich] (f. 162).

7071 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1755/1315
Konstantyn Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja B[orzęckiego] podwojewodziego kalis[kiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszeskiej, dziedzic Tworzymierek p[owiat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Florjan Junosza Bojanowski, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Jana Anton[iego] podstolego kalis[kiego] z Ludwiki Potockiej, z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[arzy] tej wsi s[ub] v[adium/sumy] 40000 złp. rob[owali] (f. 57, 57v) Urszula z Boleszów c[órka] ol[im/już nieżyjącego] Anton[iego] Bol[esza] burgrab[iego] pozn[ańskiego] z Zofji Kowalskiej, ż[ona] Borzęckiego.

7152 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (relacje) 1755/1315
Konstanty i Antoni Borzęccy, s[ynowie] o[lim/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] podwojew[odzego] poznań[skiego] z [I/jednej strony] i Kaz[imierz] Kierski z [II/drugiej strony] kwit[ują] się z punktów kontr[aktu] sprzedaży wsi Gola p[owiat] kośc[iański], spis[anego] 6 [IX/września] r[oku] b[ierzącego], i te punkta kasują (f. 193).

10242 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1755/327
Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki, podwojewodzi kaliski, dziedzic Tworzymierek pow[iat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Florjan Junosza Bojanowski podstolic kaliski z [II/drugiej strony], Kontrakt sprzedaży Tworzymierek (f. 37v).

26211 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Stary Gostyń) 1755
1755 [roku], 17 [8/sierpnia] (Gola) Walentyn, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Wawrzyńca Mokierskiego i M[agnificus/wielmożnej] D[dominus/pani] Petronilli. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Konst[anty] Borzęcki i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Anna Przyłuska z Goli.

47049 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kunowo) 1756
1756 [roku], 3 [V/maja] Felicjan Antoni, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Maksymiljana Uloff i Wiktorii tenut[ariuszy] [dzierżawców dóbr królewskich] wsi Gaj. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Mateusz Molski, skarbnik smol[eński], pos[esor/dzierżawca] Dalabuszek i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Joanna Borzęcka.

10311 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1757/327
Antoni z Kozarzewa Borzęcki, podwojewodzic kaliski, w im[ieniu] sw[oim] i żony Joanny z Malczewskich [1-o/primo] v[oto] Szołdrskiej, podczaszyny wschow[skiej] (f. 157).

26332 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pempowo) 1757
1757 [roku], 5 [2/lutego] (Wilkonice M[ałe]) M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Józef wd[owiec] Stawicki Nob[ilis/nobilitowany] [x/ślub] Teresa Leszczyńska v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Antoni Borzęcki z Włostowa i Jan Woycicki z Zychlewa.

36283 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki) 1757
1757 [roku], 24 [XI/listopada] [+/zmarł] W[ielmożny] X[iądz] Onufry Borzęcki Pozn[ań].

43379 (Śrem - Franciszkanie) 1757
1757 [roku], 24 [11/listopada] [+/zmarł] X[iądz] Onufry Borzęcki w Pozn[aniu].

44933 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dopiewo) 1757
1757 [roku], 7 [10/października]. (Lisówki) Jadwiga Teresa, c[órka] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Józefa Dybysławskiego i Rozalji. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Karolina Rychłowska z m[iasta] Wielichowa ekonomowa i G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Paweł Borzęcki ek[onom] stęszewski.

9967 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1758/1325
Antoni z Kozarzewa Borzęcki podwojewodzi kaliski z [I/jednej strony] i Wawrzyniec Szteytyn Mokierski w im[ieniu] sw[oim] i żony Petronelli Pigłowskiej z [II/drugiej strony]; Konstantyn i Antoni bracia m[iędzy] s[obą] rodz[eni] B[orzęccy] (f. 178) Antoni z Koz[arzewa] Borz[ęcki] s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja podwojewodziego kalis[kiego] (f. 182).

15396 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Czeszewo k. Łekna) 1758
1758 [roku], 28 [V/maja] (Cz[eszewo]) Stanisław Antoni Bonifacy, s[yn] poprz[ednio] G[enerosus/urodzonych] D[dominus/państwa] Cedrowskich G[enerosus/urodzonego] Wojc[iecha] Cedrowskiego i Estery z Zabłockich]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Antoni Zabłocki i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Wiktorja Borzęcka z Zebrzydowskich ciotka dziecka.

10375 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1759/328
Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki podwojewodzic kaliski i Urszula z Boleszów małż[onkowie], Florjana Junoszę Bojanowskiego podstolica kalisk[iego] dziedzica Tworzymierek, z 10000 złp. posag[u] kwit[ują] (f. 104) Ciż małż[onkowie] w zastaw d[obra] Sulewo od Ignac[ego] Kotarbskiego dz[iedzic]a d[óbr] Wyskoć i Sulewo, (f. 105).

5614 Księgi grodzkie i ziemskie wschowskie 1760/92
Katarzyna Grudzielska wd[owa] po Hier[onimie] Piaseckim i po ol[im/już nieżyjącym] Józefie Grudzieckim podstolim podlaskim, dziedziczka Włostowa Małego w p[owiecie] kośc[iańskim] z [I/jednej strony] i Antoni z Kozarzewa Borzęcki podwojewodzic kaliski z [II/drugiej strony], kontrakt sprzedaży dóbr Włostowa M[ałego] dat[owany] we Wsch[owie] pon[iedziałek] po św[iętej] Marii Magdal[enie] r[oku] b[ierzącego] [sub vadium/sumy] 40000 zł. (f. 254).

10218 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (relacje) 1760/1330
Konstantyn i Antoni z Kozarzewa Borzęccy, s[ynowie] ol[im/już nieżyjącego] Macieja B[orzęckiego] podwojewodzego kalisk[iego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej dziedzice Goli w p[owiecie] kośc[iańskim], dobra te sprzedają Wojciechowi Radolińskiemu, s[ynowi] o[lim/już nieżyjacego] Józefa-Stefana podkomorzego wschowsk[iego] z Teresy Swiniarskiej za 123000 złp. (f. 162).

1101 Księgi grodzkie i ziemskie wschowskie 1761/185
Konstanty i Antoni b[ra]cia rodz[eni] z Kozarzewa Borzęccy, podwojewodzice kaliscy, wedle dawnej manif[estacji] z 1746 [roku] uczynionej przez Antoniego w im[ieniu] sw[oim] i brata, manifest[ują]. się p[rzeci]wko Adamowi Chrościckiemu stolnikowi łomżyń[skiemu] mężowi ol[im/już nieżyjącej] Salomei B[orzęckiej] ich siostry (k. 40) ol[im/już nieżyjący] ojciec zezn[ających] dzierżawił od b[isku]pa pozn[ańskiego] klucze Krobski i Dolski, a Chr[ościcki] za jego życia wszedł w ich posesję [dzierżawę] i brał dochody, skutkiem jakiegoś ze strony ich ojca poczucia wdzięczności.

27183 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Inowrocław) 1761
1761 [roku], 13 [9/września] Joanna Rozalja, c[órka] G[enerosus/urodzonych] Kazimierza i Kat[arzyny] Ochęckich z Rąbinia. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Wojc[iech] Czamański i Agn[ieszka] Borzęcka.

35434 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Krobia) 1761
1761 [roku], 12 [V/maja] (Pudliszki Dw[orskie]) (4 [I/stycznia] [urodzona]) Marianna Agn[ieszka] c[órka] M[agnificus/wielmożnego] G[enerosus/urodzonego] D[dominus/pana] Andrzeja Wilczyńskiego poses[ora/dzierżawcy] d[óbr] Pudliszki i Urszuli z Kowalskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Tomasz Wierusz Kowalski pisarz z[iem]s[ki] wschowski dziedzic Skoraczewa z ż[oną] Konst[ancją], as[y]s[ta], M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Konstanty Borzęcki z ż[oną] Urszulą.

1126 Księgi grodzkie i ziemskie wschowskie 1762/185
Elekcja podsędka z[iem]s[kiego] wschow[skiego] odbyła się 1762 [roku] 18 [IX/września] Obrani kand[ydaci]: Tomasz Wierusz Kowalski pis[arz] z[iem]s[ki] wschow[ski], Michał Bratkowski, cześ[nik] kal[iski], And[rzej] Wilczyński i Antoni Borzęcki podwojewodzic kaliski (k. 254). Kowalski został mianowany 1762 [roku] 15 [X/października] (k. 277v).

27251 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Inowrocław) 1762
1762 [roku], 21 [11/listopada] N[obilis/szlachetny] Wojciech Bogusławski przybysz [x/ślub] fam[ilijny] Małgorz[ata] Woyciechowska wd[owa] po [+/zmarłym] Janie. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Wojc[iech] Borzęcki, komisarz st[arost]wa.

6327 Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej (Komorniki) 1763
1763 [roku], 20 [III/marca] [zmarła] (Głuchowo) Konstancja z Boguckich Borzęcka poch[owana] [u] Bernard[ynów] Pozn[ańskich].

1067 Księgi grodzkie i ziemskie wschowskie 1764/186
Antoni z Kozarzewa Borzęcki stolnik mozyrski, i sędzia kapt[urowy] wschow[ski]; (k. 66v).

42400 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań - Sw. Mikołaj) 1764
1764 [roku], 26 [8/sierpnia] [+/zmarł] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Walenty Borzęcki z woj[ewództwa] sieradzk[iego] poch[owany w] kośc[iele].

27198 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Inowrocław) 1765
1765 [roku], 21 [4/kwietnia] (Nowe Ogrody) Franciszek Xawery Wojciech, s[yn] G[enerosus/urodzonych] Pawła i Hel[eny] Troszczyńskich m[ieszkających] na przedm[ieściu] N[obilis/szlachetnych]. O. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Karol Naguszewski tenut[ariusz] [dzierżawca dóbr królewskich] wsi Sikorowo i G[enerosus/urodzona] Magdalena Borzęcka szl[achcianka] z I[nowrocławia].

6344 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Komorniki) 1766
1766 [roku], 1 [VI/czerwca] [urodzony] i ch[rzczony] (Głuchowo) Anotni Feliks, s[yn] poprz[ednio] [G[enerosus/urodzonego] Józefa i Rozalji z Borzęckich] G[enerosus/urodzonych] Dybysławskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki i Marcjanna z Bardskich Wyrzykowska.

16194 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1766/1341
Konstantyn z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Macieja B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Eleonory Olszewskiej, ż[onie] Urszuli Boleszównie, c[órce] o[lim/już nieżyjącego] B[olesza] burgrabiego pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Kowalskiej, zap[isał] na 1/2 dóbr 12000 złp. pos[agu] i t[ytułem] w[iana] (f. 187).

16875 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Grzybowo) 1766
1766 [roku], 9 [IV/kwietnia] (Grzybów) G[enerosus/urodzona] Marj[anna] z Lewandowskich Szadokierska wd[owa] [x/ślub] G[enerosus/urodzony] Kasper Borzęcki. [Świadkowie:] Stanisł[aw] Otto Trąmpcz[yński], Ant[oni] Tr[ąmpczyński].

16328 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1767/1344
Ignacy Drogosław Skorzewski podwojewodzy poznań[ski], dziedzic Chudzic i Pierzchna w p[owiecie] pyzdr[skim], dobra te Walentynowi Roli Zbijewskiemu wojskiemu wschow[skiemu], s[ynowi] o[lim/już nieżyjącego] Józefa podsędka z[iem]s[kiego] pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Miaskowskiej za 140000 złp. sprzed[ał] (f. 174) Aniela Borzęcka ż[ona] zezn[ającego] (f. 173).

33986 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Niepruszewo) 1768
1768 [roku], 8 [2/lutego] (N[iepruszewo]) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Maciej Dąbrowski susceptant [urzędnik sądu] gr[odzki] poznański [x/ślub] v[irgo/dziewica] Marcjanna Borzęcka. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Marcin Lutomski dz[iedzic] Otusza i Witalis Bogucki dz[iedzic] Niepruszewa.

16398 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1769/1346
Barb[ara] Borzęcka, wd[owa] po Wojc[iechu] Brzezińskim [2-o/secundo] v[oto] żona obec[na] Wawrzyńca Trzebiatowskiego, matka Marjanny Brzez[ińskiej] ż[ony] Józefa Przepałkowskiego, i Franciszka Brzez[ińskiego] (f. 66).

9726 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pawłowice) 1770
1770 [roku], 28 [X/października] [+/zmarł] G[enerosus/urodzony] Florjan Borzęcki l[at] 40.

16485 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1771/1348
Helena Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Anton[iego] stolnika modzeriensis [mozyrskiego?] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Skąmpskiej, ż[ona] rozw[iedziona] Rafała Chlebowskiego, dziedziczka Włostowa M[ałego] p[owiat] kośc[iański] z [I/jednej strony] i Roch ze Skoków i Rożnowa Rożnowski s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Kaspra R[ożnowskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Anny Kotarbskiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[aży] tej wsi, dziś, tj. wt[orek] po św[iętym] Łuk[aszu] s[ub] v[adium/sumy] 30500 złp. rob[ują] (f. 44).

47098 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kunowo) 1771
1771 [roku], 28 [VI/czerwca] (Dalabuszki) M[agnificus/wielmożny] Maciej Potocki wd[owiec] [x/ślub] Salomea Borzęcka v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Franciszek Rydzyński stolnikowicz i Kazimierz Bolesz.

49982 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kobylin) 1771
1771 [roku], 28 [III/marca] (Rembiechów) Teodor Antoni, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Anton[iego] Figietti dzierż[awcy] pos[esorów/dzierżawców] R[embiechowa] i G[enerosus/urodzonej] Anny de Kolczyckie. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki dzierż[awca] St[arego] Kobylina folw[arku] i G[enerosus/urodzona] Anna Marja Figiettow, babka dziecka.

3048 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Duszniki) 1772
1772 [roku], 5 [2/lutego]. (D[uszniki]) D[dominus/pan] Krzysztof Kantorski ekonom Dusznik [x/ślub] G[enerosus/urodzona] v[irgo/dziewica] Barbara Kurczewska. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Benedykt Jerzy Frebell i M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Hilary Borzęcki ekonom z Sliwna.

47136 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kunowo) 1772
1772 [roku], 26 [II/lutego] (Dalabuszki) [+/zmarł] G[enerosus/urodzony] Konstanty Borzęcki tenut[ariusz] [dzierżawca dóbr królewskich] wsi D[ałabuszki] l[at] ok[oło] 58, poch[owany] [u] Ref[ormatorów] [z]Osieczna.

14336 Księgi grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1773/100
Helena Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Antoniego B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Skąpskiej, [1-o/primo] v[oto] ż[ona] rozw[iedziona] Rafała Chlebowskiego, [2/secundo] v[oto] obec[nie czyli w 1773 roku] Rocha Roznowskiego; Joanna Borz[ęcka] jej macocha (f. 569v).

16567 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1773/1350
Maciej Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Pawła z ol[im/już nieżyjącej] Konst[ancji] Boguckiej, brat rodz[ony] ol[im/już nieżyjącego] Florjana Borz[ęckiego] b[ez]p[otomnego] t-go (f. 114v).

14351 Księgi grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1774/100
Wojc[iech] Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jak[uba] B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Marjanny Barskiej, nepos[wnuk] ol[im/już nieżyjącego] Piotra Bar[skiego] i Urszuli Młodziejewskiej, a ol[im/już nieżyjących] Egidjusza, Michała, Jadwigi, Barbary, Rozalii, Magdaleny, Bardskich, siostrzeniec i po ich [+/śmierci] b[ez]p[otomnej] jedyny spadkob[ierca], d[óbr] Gutowy W[ielkie] i M[ałe], Kleparz, Grzybowo, Sławęcina, Bierzglina i cz[ęśc]i w Stawie dziedzic, z [I/jednej strony] i Jan Adam Fryderyk de Szekely, kap[itan] reg[imentu] kon[nego] huzarów gen[erała] Małachowskiego, w im[ieniu] Pawła-Józefa gen[erała] por[ucznika] kaw[alerii] orderów i wodza regim[entu] jednego [1-go?/pierwszego?] w służbie króla prus[kiego] i Krystyny-Zofji de Junge Jungefelth małż[onków] Małachowskich plen[ipoten]t z [II/drugiej strony] kontrakt sprzed[aży] tych dóbr [sub vadium/sumy] 30000 zł. węgier[skich] (f. 590) Akt sprzed[aży] zezn[ali] 4 [V/maja] [1774 roku] (Grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie f. 590v).

27254 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Inowrocław) 1774
1774 [roku], 21 [11/listopada]. G[enerosus/urodzony] Wojciech Borzęcki, komisarz gr[odzki] ino[wrocławski] wd[owiec] [x/ślub] Magdalena Przysiecka wd[owa] z Balina.

49988 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kobylin) 1774
1774 [roku], 13 [XI/listopada] (Starkowiec) Jan Szymon, s[yn] N[obilis/szlachetnego] Szymona Brzeżańskiego i Doroty. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ant[oni] Figetti i G[enerosus/urodzona] Marjanna Borzęcka.

39065 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno - Św. Trójca) 1775
1775 [roku], 20 [11/listopada] G[enerosus/urodzony] Józef Adamowski [x/ślub] Marianna de Przeworskie wdowa Cybulska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ludwik Przeworski, Piotr Borzęcki, Kasper Mielzewski.

1525 (Owińska Klasztor) 1776
1776 [roku], 8 [4/kwietnia] [+/zmarł] O[jciec] Benedykt Borzęcki prof[esor] i sen[ator?]. koprzyw[nicki], 73 [lat], prof[esor] 47 [lat], kapł[an] 40 [lat].

16198 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Trójca) 1776
1776 [roku], 20 [XI/listopada] G[enerosus/urodzony] Józef Adamowski [x/ślub] Marjanna de Przeworskie Cybulska wdowa [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Ludwik Przeworski, Piotr Borzęcki.

15230 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1777/81
G[enerosus/urodzony] Wojc[iech]-Józef z Kozarzewa Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Jakuba, a ol[im/już nieżyjącego] Władysława b[ez]p[otpmnie] [+/zmarłe]go bratanek rodz[ony] i spadkob[ierca] (f. 132v).

16208 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Trójca) 1778
1778 [roku], 23 [1/stycznia] G[enerosus/urodzony] Michał Kołudzki [x/ślub] V[irgo/Dziewica] Wiktorja Borzęcka. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr B[orzęcki], Józ[ef] Żarliński, Seb[astian] K[ołudzki].

9190 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chwałkowo) 1779
1779 [roku], 23 [IV/kwietnia] (Ch[wałkowo]) Sebastjan Wojciech, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Stanisł[awa] i Joanny de Zminkowskie Wilkotarskich exyst. w ekonomji tej wsi, [urodzony] 22 [I/stycznia]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Seb[astian] Bieńkowski pos[esor/dzierżawca] Chw[ałkowa] i W[ielkiego] Włostowa i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Joanna z Malczewskich Borzęcka pos[esorka/dzierżawczyni] Małego Włostow[a].

39075 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno - Św. Trójca) 1779
1779 [roku], 23 [1/stycznia]. G[enerosus/urodzony] Michał Kołudzki [x/ślub] Wiktoria Borzęcka, panna. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr B[orzęcki], Józef Żarliński, Sebastian Kołudzki.

49943 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pępowo) 1780
1780 [roku], 8 [II/lutego] M[agnificus/wielmożny] Jakub Siemiątkowski z kawal[erii] narod[owej] z archid[iecezji] gn[ieźnieńskiej], mł[odzian] [x/ślub] Juljanna Walknowska z Zalesia M[ałego], v[irgo/dziewica] [adulta/dorosła], dysp[ensę] z racji pokrew[ieństwa]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki pos[esor/dzierżawca] wsi i folw[arku] Długołęka z dóbr kobyliń[skich], Jan Tański chor[ąży] reg[imentu] piesz[ego] ks[ięcia] Aug[usta] Sułkowskiego.

52600 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Żytowiecko) 1780
1780 [roku], 2 [IX/września] ch[rzest] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki z Sarbinowa.

9191 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chwałkowo) 1781
1781 [roku], 12 [VIII/sierpnia] (Włostowo Małe) Jan Nepom[ucen] Hipolit, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Macieja Potockiego i Salomei, dz[edzic]ów Włostowa. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] And[rzej] Komorowski ekon[om] tej wsi i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] V[irgo/dziewica] Marjanna Borzęcka.

11087 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1782/334
Damazy Borzęcki pos[esor/dzierżawca] wójt[ostwa] Grodnica w p[owiecie] kośc[iańskim] z [I/jednej strony] i Antoni Sulkowski z [II/drugiej strony] punkta sprzed[arzy] wójt[ostwa] (f. 113v).

53974 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Mokronos) 1782
1782 [roku], 18 [V/maja] (Mokr[onos]) G[enerosus/urodzony] Ant[oni] Wyrozębski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Justyna Witkowska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Damazy Borzęcki pos[esor/dzierżawca] d[óbr] Dąbcze i G[enerosus/urodzony] Chryzostom Rafalski pos[esor/dzierżawca] Konarzewa, Jakub Modzelewski.

8962 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Odolanów) 1783
1783 [roku], 13 [I/stycznia] (Górka) Hilary s[yn] G[enerosus/urodzonych] Stanisława i Kunegudny z Kierzkowskich Ciesielskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Maciej K[ierzkowski] dziad dziecka i Marjanna Borzęcka pos[esorka]a [dzierżawczyni] st[arost]wa odolanow[skiego], as[y]s[ta] Florjan Borzęcki z Franciszką Gromadzką.

9192 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chwałkowo) 1783
1783 [roku], 3 [I/stycznia] (Włostowo Małe) Marcjanna c[órka] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Mac[ieja] Potockiego dz[iedzica] tych dóbr i Salomei. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Leon Kowalski dz[iedzic] Chw[ałkowa] i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] V[irgo/dziewica] Zofja Borzęcka.

16222 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno Św. Trójca) 1783
1783 [roku], 27 [II/lutego] G[enerosus/urodzony] Walentyn Jarnowski [x/ślub] V[irgo/dziewica] Marj[anna] Piotrowska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzeni] Mac[iej] Konarski i Piotr Borzęcki, Melchjor Jarnowski.

7813 Księgi grodzkie i ziemskie kaliskie 1784/224
Damazy Borzęcki w im[ieniu] sw[oim] i ż[ony] Marianny de Figetty, z [I/jednej strony] i Antoni F[igetty], s[yn] o[lim/już nieżyjących] Jakuba i Anny F[igettów] z [II/drugiej strony] dla określenia spadku po rodzicach o[lim/już nieżyjących] Jakubie i Annie F[igettów] obierają arbitrów (f. 369).

7940 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1784/1361
Hilary Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Pawła B[orzęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Konstancji Boguckiej z [I/jednej strony] i Katarzyna wdowa [1-o/primo] v[oto] po N[obilis/szlachetnym] Opolskim, [2-o/secundo] v[oto] ż[ona] tegoż Brzęc[kiego] z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożywocie (f. 506)

7938 Księgi grodzkie i ziemskie kaliskie 1785/225
Damazy Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Pawła z Kozarzewa B[orzeckiego] i Konstancji Boguckiej, a ol[im/już nieżyjącego] Jana z Kozarzewa i Reginy Skrzyńskiej [nepos/wnuk], z [I/jednej strony] i Anna-Maria (!), ol[im/już nieżyjących] G[enerosus/urodzonych] Jakuba i Anny z Knechcińskich małż[onków] Figettów z [II/drugiej strony], małż[onkowie] dożywocie (f. 360v).

15774 Księgi grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1785/112
Wiktoria Borzęcka żona Michała Kołudzkiego w tow[arzystwie] blisk[iego] swego Piotra B[orzęckiego], cesję dokonaną przez Annę z Drachowskich Borzęcką wdowę, matkę zezn[ającej] na rzecz Michała Koł[udzkiego], męża zezn[ającej] z racji sumy spadkowej po ol[im/już nieżyjącym] Antonim Prądzyńskim tow[arzyszu] wojsk kor[onnych] 1784 [roku] 29 [XII/grudnia] aprobuje (f. 21).

33749 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Michorzewo) 1785
1785 [roku], 5 [I/stycznia] (Michorzewo) [+/zmarła] G[enerosus/urodzona] Katarzyna Borzęcka, ż[ona] G[enerosus/urodzonego] Hilarego B[orzęckiego] poses[ora/dzierżawcy] d[óbr] Michorzewo poch[owana] kościół 11 [stycznia].

11221 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1787/335
Salomea Borzęcka, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Mac[ieju] Potockim, w im[ieniu] sw[oim] i swych dzieci: Jakuba, Maxymiljana, Antoniny, Marjanny, Józefy panien Potockich, mian[owała] plen[ipoten]tem X[siędza] Stanisł[awa] Łukomskiego prob[oszcza] dobrzyńskiego (f. 114).

12581 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1787/1364
Salomea Borzęcka wd[owa] po Mac[ieju] z Potoka Potockim w im[ieniu] sw[oim] oraz Jakóba, Maks[ymiliana] Antoniego, Marcjanny, Marjanny i Józefy, dzieci swych P[otockich] kwit[uje] Faustynę z Zielińskich wd[owę] po Józefie Rudkowskim sędzim z[iem]s[kim] dobczyń[skim] i [2-o/secundo] v[oto] po ol[im/już nieżyjącym] Stanisł[awie] Wesslu [staro]ście golubskim, matkę oraz Marjana, Szymona, Jana i Konstancję synów i córkę Rutkowskich (!) dzieci (f. 431).

70 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (relacje) 1788/Rel. C. Posn. T. 1123
Antoni Dybysławski rejestruje metrykę: 1766 [roku] 1 [VI/czerwca] Władysław Baranowski, proboszcz komornicki, dziś urodzonego ochrzciłem bezwłocznie, Antoniego Feliksa syna Józefa i Rozalii z Borzęckich Dybysławskich. Chrzestni: Damazy Borzęcki i Marianna z Bardzkich Wyrzykowska. Na marginesie napisano Głuchowo. Dane w Komornikach, djecezji Poznań. Dziekanatu bukowskiego. (k. 384).

9718 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pawłowice) 1788
1788 [roku], 26 [XI/listopada] N[obilis/szlachetny] Józef Szaniawski [x/slub] N[obilis/szlachetna] Joanna Borzęcka v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Damazy B[orzęcki] ojciec, G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jerzy Waniewski chor[ąży] woj[skowy] w[ojska] k[oronnego].

15841 Księgi grodzkie i ziemskie konińskie 1788/84
M[agnificus/wielmożny] Józef Drywa Zakrzewski, pisarz gr[orzki] pyzdrski, s[yn] o[lim/już nieżyjącego] Stanis[ława] i Justyny Bielickiej, podkom[orzych] wenedeńskich, były dziedzic wsi Wysokie z [I/jednej strony] i Hilary Borzęcki, s[yn] ol[im/już nieżyjącego] Pawła i Konstancji Boguckiej z [II/drugiej strony] kontr[akt] sprzed[aży] tych dóbr Wysokiego, Wielan, Podgorn z przyl[egłościami] p[owiat] kon[iński] dat[owane] 2 [X/października] r[oku] b[ierzącego] [sub vadium/sumy] 18000 złp. (f. 87v).

16176 Księgi grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1788/115
Hilary Borzęcki kwituje spadkobierców ol[im/już nieżyjącego] Józefa i Rozalii z B[orzęckich] małż[onków] Dybysławskich, tj. Wincentego, Antoniego, Mariannę ż[onę] Mateusza Konarskiego, pannę Teresę braci i siostry m[iędzy] s[obą] rodzonych Dybysławskich i Jakuba Korytowskiego miecznika gn[ieźnieńskiego] dóbr Rogowa dziedzica z 39 zł. w. (Grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie f. 62).

31737 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań - Św. Maria Magdalena) 1788
1788 [roku], 28 [10/października] Elżbieta Katarzyna, c[órka] G[enerosus/urodzonych] Feliksa i Magdaleny z Komorowskich Szczepanowskich. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Wojc[iech] Groffen i Kat[arzyna] Borzęcka.

9826 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pniewy) 1789
1789 [roku], 28 [XI/listopada] G[enerosus/urodzony] Florjan Borzęcki [x/ślub] Marjanna Sczaniecka podczaszanka pozn[ańska] v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] J[aśnie] D[dominus/pan] Adam Kwilecki k[aszte]lan przemęcki, Damazy B[orzęcki] etc.

11268 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1789/335
Hilary Borzęcki, s[yn] o[lim/już nieżyjacego] Pawła B[orzęckiego] i Konstancji z Boguckich dz[edzic] d[óbr] Wysoka z attyn. i Smolnika w p[owiecie] kon[eckim] z [I/jednej strony] i Maks[ymilian] Nowina z Brudzewa Mielżyński pis[arz] w[ojsk] k[oronnych] z (II/drugiej strony], Kontr[akt] sprzed[arzy] tych dóbr spis[ali] w Pawłowicach 1788 [roku] 7 [XII/grudnia] (f. 216).

11275 Księgi grodzkie i ziemskie kościańskie (inskrypcje) 1789/335
Ludwik Dzierżawski por[ucznik] w[ojsk] kor[onnych], s[yn] Antoniego z Teresy Kwiatkowskiej, z [I/jednej strony] i Salomea Borzęcka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Konstantyna Borz[ęckiego] z Urszuli z Boleszów wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Macieju Potockim, [2-o/secundo] v[oto] małż[onka] z [II/drugiej strony] dożyw[ocie] (f. 227v).

16356 Księgi grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie 1789/115
Piotr Borzęcki i Wojciech Grzegorz Pomian z Cieni Cieński kwituje Andrzeja Nałęcza Gorzeńskiego regenta ziemskiego wschowskiego dziedzica Budzisławia Kościelnego i Górnego (Grodzkie i ziemskie gnieźnieńskie f. 133).

150 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (relacje) 1790/Rel. C. Posnan. T. 634
Akt we dworze dóbr Chełmo we środę po niedzieli Rogationum czyli 1790 [roku] 12 [V/maja]. Działy po zm[arłym] Franciszku z Łagowca Sczanieckim podczaszym poznańskim i zm[arłej] Ludwice z Łąckich, małżonkach. Spadkobiercy: Ignacy Scz[aniecki] podkomorzy J[ego] K[rólewskiej] M[ości], Michał i Dominik, podczaszyce pozn[ańscy] bracia między sobą rodzeni dalej Florian Borzęcki i Marianna z Sczanieckich małżonkowie, oraz Wiktoria Sczaniecka, panna. Wartość spadku została ustalona na 170000. - za dobra dziedziczne Chełmo z przyległościami oraz sumami wierzytelności; po potrąceniu sum dłużnych 32308 złp. gr. 3 pozostaje do podziału 137691 zł. i 27 gr. Od tej sumy należy potrącić jeszcze sumy zapisane matce zm[arłego] Ludwice Łąckiej w ogólnej wysokości 65000. - złp. wobec czego do podziału majątku ojcowskiego pozostaje złp. 72691. - złp. na dobrach Chełmo; czwarta część tej sumy należy się siostrom, czyli razem 18172. - czyli po 9086. - złp. na każdą z sióstr z ojcowizny. Spadek po matce należy podzielić na pięć równych części czyli po 13000. - złp. na każdą głowę (k. 231).

17714 Księgi grodzkie i ziemskie poznańskie (inskrypcje) 1790/1367
Florjan Borzęcki, s[yn] Damazego z Marjanny de Figitty, ol[im/już nieżyjącego] Pawła B[orzęckiego] i Konst[ancji] Boguckiej nepos [wnuk] z [I/jednej strony] i Marjanna Szczaniecka, c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Franciszka z Łagowca S[zczanieckiego]. podczaszego i sędziego surrog. gr[odzkiego] pozn[ańskiego] z ol[im/już nieżyjącej] Ludwiki Łąckiej z [II/drugiej strony] małż[onkowie] dożyw[ocie] (f. 166).

37428 (Koło - Bernardyni) 1790
1790 [roku], 10 [5/maja] Katarzyna z Kiełczewskich Borzęcka cześnikowa chełmska.

8359 Księgi grodzkie i ziemskie kaliskie 1791/231
Katarzyna Borzęcka, wd[owa] po ol[im/już nieżyjącym] Ant[onim] Złotnickim c[órka] o[lim/już nieżyjącego] Marcina Borz[ęckiego] z ol[im/już nieżyjącej] Heleny Łubieńskiej, żony [1-o/primo] v[oto] ol[im/już nieżyjącego] Tomasza Milewskiego, [2-o/secundo] v[oto] Marcina Borz[ęckiego] kwit[uje] wdowę i spadkob[ierców] ol[im/już nieżyjącego] Anton[iego] Sroczyńskiego, tj. Rozalię z Mil[ewskich], c[órkę] o[lim/już nieżyjącego] Tom[asza] Mil[ewskiego] i Heleny Łubieńskiej [1-o/primo] v[oto] zrodz[oną] siostrę swoją przyrod[nią] matkę, oraz dzieci jej ze sprawy (Księgi grodzkie i ziemskie kaliskie - inskrypcje, f. 135v).

9827 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pniewy) 1792
1792 [roku], 7 [XI/listopada] (Pniewy) G[enerosus/urodzony] Jan Szaniawski mł[odzian] [x/ślub] Teresa Borzęcka V[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] J[aśnie] Maks[ymilian] Mielżyński dz[iedzic] Pniew i J[aśnie] D[dominus/pan] Sczaniecki dz[iedzic] Chełmu.

46422 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Jutrosin) 1792
1792 [roku], 29 [VII/lipca] (Grąbków) Jakub Kajetan Józef, s[yn] M[agnificus/wielmożnego] poprz[ednio] [Franc[iszka] i Kat[arzyny]] Budziszewskich. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Hilary Borzęcki dz[iedzi]c Targoszyc i M[agnificus/wielmożna] Franc[iszka] Jaraczewska dz[iedziczk]a Płaczkowa.

47726 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wielowieś) 1793
1793 [roku], 9 [VI/czerwca] (Kromolice) cerem[onia] Stanisław Paweł Bonawentura, s[yn] poprz[ednio] [Walentego i Weroniki ze Zbijewskich] J[aśnie] D[dominus/państwa] Modlibowskich, [urodzony] 9 [V/maja] ch[rzczony] 20 [V/maja], as[y]s[ta]: M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Paweł Sokolnicki, Kat[arzyna] z Sokoln[ickich] Budziszewska, Franc[iszek] Budziszewski, Jadwiga z Sokol[nickich] Borzęcka, Hilary Borzęcki, v[irgo/dziewica] Tekla Sokol[nicka].

54649 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Lutogniew) 1793
1793 [roku], 10 [XI/listopada] (Lut[ogniew]) P. M[agnificus/wielmożny] Feliks Giżycki chorążego wołyńskiego i sędziego krzemienieckiego syn centurio [dowódcy legionu] wojsk kor[onnych] [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Zuzanna Sokolnicka c[órka] P. M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Nep[omucena] konsyl[iarza] woj[skowego] kalis[kiego]. [Świadkowie:] P. M[agnificus/wielmożny Hilary Borzęcki dz[iedzi]c Targoszyc i P. M[agnificus/wielmożny] Jakub Siemiątkowski dz[iedzic] Zalesia.

21969 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Śrem) 1794
1794 [roku], 3 [10/października] [+/zmarł] X[iądz] Kazimierz Borzęcki kanonik środz[ki], l[at] 63.

45415 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej - Benice) 1796
1796 [roku], 12 [VI/czerwca] [+/urodzony] 19 [V/maja] Bernard Antoni s[yn] G[enerosus/urodzonego] Józefa Kwaśniewskiego ekonom[a] benick[iego] i Teofili z Chociszewskiech. [Świadkowie:] P. G[enerosus/urodzona] M[agnificus/wielmożna] D[ominus/pani] Jadwiga z Sokolnickich Borzęcka i P. G[enerosus/urodzony] M[agnificus/wielmożny] D[ominus/pan] Łukasz Sokoln[icki] z Starygrodu.

46430 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Jutrosin) 1796
1796 [roku], 11 [VI/czerwca] (Grąbków) Małgorzata Jadwiga, c[órka] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Franc[iszka] Budziszewskiego i M[agnificus/wielmożnej] D[dominus/pani] Kat[arzyny] z Sokolnickich dz[iedzi]ców G[rąbkowa] v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Józef B[udziszewski] wd[owiec], pos[esor/dzierżawca] Orpiszewa, regens [zarządzający kancelarią konsystorską] cubicularius i M[agnificus/wielmożna] D[dominus/pani] Jadwiga Borzęcka wd[owa] dz[iedziczka] Targoszyc.

2347 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Czarnków) 1797
1797 [roku], 0[11?] [2/lutego]. G[enerosus/urodzony] Maurycy Borzęcki posesor [dzierżawca] dóbr Pniewy [x/ślub] N[obilis/szlachetna] Juljanna Czoch[ron] (?) v[irgo/dziewica]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Jan Szaniawski, Florjan B[orzęcki], Maciej Willant.

56981 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Sulmierzyce) 1797
1797 [roku], 5 [11/listopada] (Dw[ór] Chwaliszewski) Jadwiga Urszula, [urodzona] 31 [października], c[órka] poprzednio] M[agnificus/wielmożnie] G[enerosus/urodzonych] Gątkiewiczów [Tomasza Gąntkiewicza i Karoliny z Korytowskich]. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Nep[omucen] Korytowski i M[agnificus/wielmożna] Jadwiga Borzęcka.

47577 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wyganów) 1798
1798 [roku], 22 [II/lutego] (Dw[ór] Targoszyce) G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Tadeusz Swinarski kapit[an] w[ojsk] król[ewskich]; obecny przy ślubie G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Jan Nepomucen Korytowski mł[odzieniec] chor[ąży] w[ojsk] kor[onnych], l[at] 48 (s[yn] Piotra i Ewy z Rokossowskich) [x/ślub] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Jadwiga Teresa z Sokolnickich Borzęcka wd[owa] po Hilarym B[orzęck]im, c[órka] Kaz[imierza] i Kat[arzyny] z Walk(n)owskich S[okolnicki]ch l[at] 49.

50637 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Oborzyska) 1799
1799 [roku], 19 [XI/listopada] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] Florjan Borzęcki pos[esor/dzierżawca] Witosławia, wd[owiec] [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] Róża z Stempczyńskich wd[owa] po Stanisł[awie] Rudnickim posesorka [dzierżawczyni] O[borzysk]. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Jan Dambrowski pos[esor/dzierżawca] Pijanowa etc.

2880 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Drzeczkowo) 1800
1800 [roku], 19 [11/listopada]. M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Florjan Borzęcki wd[owiec], ze wsi Witosław l[at] 36 [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Róża Rudnicka wd[owa] ze wsi Obozysk[a] l[at] 55.

51665 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dłużyna) 1800
1800 [roku], 1 [III/marca] (Sokołowo) ch[rzest] M[agnificus/wielmożny] Franciszek Borzęcki dz[edzi]c Sok[ołowa] i panna Marjanna siostra jego.

51666 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dłużyna) 1801
1801 [roku], 10 [III/marca] (Sokołowo), ch[rzest] M[agnificus/wielmożny] Franc[iszek] Wilkoński pos[esor/dzierżawca] wsi Sniaty i Julianna Borzęcka c[órka] dziedziczki Sokołowa.

51677 Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej (Dłużyna) 1801
1801 [roku], 12 [VII/lipca] (Dw[ór] Sokołowo) I[aśnie] D[dominus/pan] Franciszek Wilkoński pos[esor/dzierżawca] wsi Sniaty l[at] 30 [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Marjanna Borzęcka c[órka] dziedziczki Urszuli B[orzęcki]ej, l[at] 25. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Xawery Chłapowski b[yły] stol[nik] król[ewski] dz[iedzi]c Śmigla i I[aśnie] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan]] Swięcicki dz[iedzi]c Siekowa.

51668 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dłużyna) 1802
1802 [roku], 4 [V/maja] (Dw[ór] Sokołowski), [urodzony] 2 [maja], Florjan Jan Nep[omucen], s[yn] M[agnificus/wielmożnego] Franc[iszka] Wilkońskiego pos[esora/dzierżawcy] Sniat i Marjanny. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożna] Urszula Borzęcka dz[edzicz]ka Sokołowa i matka tej Marjanny.

51669 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dłużyna) 1802
1802 [roku], 11 [X/października] (Sokołowo),ch[rzszry] Wincenty Wilkoński pos[esor/dzierżawca] Szczepankowa i Julianna Borzęcka dz[edzicz]ka Sokołowa.

51670 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dłużyna) 1803
1803 [roku], 27 [IV/kwietnia] (Sokołowo) ch[rzest] M[agnificus/wielmożny] Stanisław Kostka Zabłocki dz[iedzai]c Sokoł[owa] i Julianna Borzęcka poses[orka/dzierżawczyni] Charbielina.

51683 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dłużyna) 1803
1803 [roku], 26 [III/marca] (Dw[ór] Sokołowski) [zmarła] M[agnificus/wielmożna] Urszula z Boleszów Borzęcka dziedziczka Sok[ołowa], Harbielina, Trzebidza, poch[owana] u Reform[atorów] w Osieku l[at] 80, [zmarła] nagle.

60590 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pniewy) 1803
1803 [roku], 21 [6/czerwca] (Chełmno) poch[owany na] cm[entarzu] N[obilis/szlachetny] Maciej Borzęcki, wd[owiec] przez 6 lat na łask[awym] chlebie we dw[orze] Ch[ełmno], [+/zmarł] 19 [czerwca]. po 2 let[niej] chorobie l[at] 65.

47552 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wyganów) 1804
1804 [roku], 15 [V/maja] (Targoszyce Dw[ór]) Zofja Nepom[ucena] [urodzona] 15 [maja], c[órka] D[dominus/państwa] Michała Bąkowskiego (s[yna] ol[im/już nieżyjącego] D[dominus/pana] Andrzeja i Agnieszki z Pniewkowskich) i Zofji z Swieykowskich (c[órki] ol[im/już nieżyjącego] D[dominus/pana] Sebast[iana] i Reginy z Nowakowskich). [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] G[enerosus/urodzony] D[dominus/pan] Walenty Modlibowski szambel[an] J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci i G[enerosus/urodzona] D[dominus/pani] Urszula z Sokolnickich Borzęcka v[irgo/dziewica] (!).

31905 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań - Św. Maria Magdalena) 1806
1806 [roku], 27 [7/lipca] G[enerosus/urodzony] Antoni Dobiejewski mł[odzian] 48 l[at] [x/ślub] Juljanna Borzęcka v[irgo/dziewica] l[at] 38, oboje z Pozn[ania]. [Świadkowie:] Adam Loga i k[rew]ni.

57056 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Szkaradowo) 1808
1808 [roku], 31 [1/stycznia] (Szk[aradowo]) Antoni Ignacy, [urodzony] 25 [stycznia], s[yn] J[aśnie] M[agnificus/wielmożnego] D[dominus/pana] Franciszka Garczyńskiego pułk[ownika] w[ojsk] pol[skich] dz[iedzi]ca szk[aradowskiego] i Katarzyny z Radolińskich. [Świadkowie:] J[aśnie] M[agnificus/wielmożny] D[dominus/pan] Stefan G[arczyński] konsyl[iarz] pow[iatu] krotosz[yńskiego] dz[iedzi]c Szelejewa i G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Urszula Borzęcka z Targoszyc i M[agnificus/wielmożny] Jan Nep[omucen] Korytowski z Targoszyc.

31922 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań - Św. Maria Magdalena) 1813
1813 [roku], 25 [11/listopada] G[enerosus/urodzony] Stefan Borzęcki mł[odzian] [lat] 27 [x/ślub] Febronja Xawera Gozimirska v[irgo/dziewica] [lat] 41. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Piotr Olrych, sędzic krym., G[enerosus/urodzony] Józef Kołodziejewski.

27287 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kołdrąb) 1815
1815 [roku], 19 [11/listopada]. (Niedźwiady) M[agnificus/wielmożny] Ananjasz Gozimirski mł[odzian] l[at] 37 [x/ślub] M[agnificus/wielmożna] Prakseda Moszczyńska v[irgo/dziewica] l[at] 18. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Józef G[ozimirski], Stef[an] Borzęcki, Maksymiljan M[oszczyński].

31949 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań - Św. Maria Magdalena) 1820
1820 [roku], 3 [5/maja]. G[enerosus/urodzony] Winc[enty] Borzęcki b[yły] podpor[ucznik] [1-go/pierwszego] p[ułku] piech[oty] lin[iowej] w[ojska] pol[skiego] z par[afii] sulmierzyckiej [x/ślub] G[enerosus/urodzona] V[irgo/dziewica] Stan[isława] Gozimirska skarbnianka kaliska. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Stefan B[orzęcki], G[enerosus/urodzony] Maksymilian] Konarski, on [lat] 33, ona [lat] 40.

31818 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań - Św. Maria Magdalena) 1821
1821 [roku], 21 [4/kwietnia] poch[owana na] cm[entarzu] G[enerosus/urodzona] Stanisława z Godzimirskich Borzęcka ż[ona] G[enerosus/urodzonego] Wincentego Borzęc[kiego] 18 [kwietnia] [+/zmarła] l[at] 50.

39524 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno - Św. Michał) 1821
1821 [roku], 20 [2/lutego]. (Grzybowo Zak[ościelne]) Uczc[iwy] Stanisław Borzęcki wd[owiec], l[at] 54, zaśl[ubił] G[enerosus/urodzoną] Michalinę Mańkowską, c[órkę] G[enerosus/urodzonego] Krescentego i Katarzyny z Węgorzewskich, V[irgo/dziewicę] l[at] 28. [Świadkowie:] św[adkowie] nieszl[achetni].

29064. (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Poznań, Św. Marcin) 1822
1822 [roku], 14 [VII/lipca] Bolesław Maksymilian Stefan (ur[odzony] 9 [lipca]), s[yn] G[enerosus/urodzonego] Ignacego Dzierżanowskiego dziedzica Dębłowa i Marjanny z Grabskich. [Świadkowie:] Stefan Borzęcki sędzia z[iem]s[ki] i Jadwiga Borzyńska, as[y]s[ta] Maks[ymilian] Konarski sędzia krym., Paula Konarska, Ignacy Putiatycki kap[itan] w[ojska] p[olskiego], Florentyna Gozimirska.

36102 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki) 1824
1824 [roku], 11 [II/lutego] [+/zmarła] S[iostra] Marianna Borzęcka w Krak[owie].

27317 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kołdrąb) 1825
1825 [roku], 30 [5/maja]. [urodzony] (Popowo Tomkowe) Felicjan, s[yn] Celestyna Jarątowskiego i Teofili z Binertów, ekonomów, stanu szlach[eckiego]. [Świadkowie:] Ur[odzony] Wiktor Moszczyński, s[yn] dziedzica z Niedźwiady i Febronia Borzęcka z Popowa.

39101 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno - Św. Trójca) 1836
1836 [roku], 25 [9/września]. ur[odzony] w Gn[ieźnie], chrzcz[ony] 2 [10/października]. Wacław Ludomił, s[yn] G[enerosus/urodzonego] Feliksa (Szczęsnego) de Janiszewskiego i G[enerosus/urodzonej] Teresy Sulerzyskiej, dziedziców dóbr Mielno. [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Edmund Krynkowski z Popowa Tomkowego i G[enerosus/urodzona] Febronia Borzęcka z Popowa Tomkowego.

59975 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ołobok) 1840
1840 [roku], 3 [8/sierpnia] [+/zmarła] (Oł[obok] kl[asztor]) Kazimiera Borzęcka l[at] 71, reg. św[iętego] Bernarda zakonnica.

27324 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kołdrąb) 1845
1845 [roku], 15 [9/września] (Popowo Tomkowe) [+/zmarł] Stefan Borzęcki l[at] 59, dz[iedzic] dóbr, hydrops.

27315 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kołdrąb) 1846
1846 [roku], 13 [10/października] M[agnificus/wielmożny] Edmund Krynkowski pos[esor/dzierżawca] Ujazdu wd[owiec] [x/ślub] Wiktorja Borzęcka panna, z Popowa Tomkowego. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Klemens Szczaniecki, Krynkowski, G[enerosus/urodzony] Antoni Łubieński.

33267 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Giewartowo) 1848
Aniela Markowska, c[órka] poprz[ednio] Zenona i Klary, [Markowskich] ok[oło] 1817 [roku] [urodzona], zamieszk[ała] w Napruszewie 1837 [roku], 1837 [roku] 21 [5/maja] [poślubiła] Józefa Rawicz-Rojka komornika Tryb[unalskiego] Kalis[kiego] zamieszkałego w Kaliszu, ok[oło] 1803 [roku] urodzonego w Kęcerzynie (w par[afi] Bierzwienna pow[iat] Koło), syna Jana i Heleny Rojków. [Świadkowie:] Franciszek Markowski dzierż[awca] Giewartowa, brat stryj[eczny], ok[oło] 1811 [roku] urodzony i Rafał Mniewski, ok[oło] 1775 [roku] urodzony, dziedzic Sienna, wuj Anieli. Dzieci Józefa i Anieli: Franciszek-Walenty Rojek, urodzony Kalisz 1838 [roku] 13 [2/lutego], ch[rzest] 1838 [roku] 10 [5/maja], ch[rzest] uzup[ełniający] Naprusz.1848 [roku] 2 [I/stycznia] Aniela Józefa Teofila Rojek, urodzona Kalisz 1847 [roku] 4 [9/września], uzup[ełniający] Naprusz[ewo] 1848 [roku] 2 [1/styczmia]. Chrzestni [1-go/pierwszego]: Franc[iszek] Jackowski i Magdal[ena] Borzęcka [2-ej/drugiej] Wojc[iech] Bieniecki dz[iedzic] Napr[uszewa] z ż[oną] Franciszką August[yną] i Teofila Modlińscy, Edward i Józefa Mittelstaedt, dzierżawcy Naprusz[ewa].

39102 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gniezno - Św. Trójca) 1848
1848 [roku], 9 [lutego]. ur[odzona] w Gn[ieźnie] ochrzcz[ona] 28 [lutego]. Stefania Apolonia, c[órka] G[enerosus/urodzonego] Edmunda Krynkowskiego i G[enerosus/urodzonej] Wiktorii Borzęckiej, dziedziców wsi Popowo Tomkowe [Świadkowie:] G[enerosus/urodzony] Konstanty Zabłocki z Cierlina, G[enerosus/urodzona] Febronia Borzęcka.

47295 (Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Panienka) 1853
1853 [roku], 2 [XI/listopada] (Boguszyn) M[agnificus/wielmożny] Aleks[ander] Hofman wd[owiec] l[at] 48, doktor w Sremie [x/ślub] Nepomucena Emilja Borzęcka v[irgo/dziewica] [lat] 22. [Świadkowie:] M[agnificus/wielmożny] Ludwik Sczaniecki i Artakserkses Rekowski.

2600 (Dziennik Poznański) 1875
Pozn[ań]. 28 [VII/lipca 1875 roku]. W Brzostowie 27 [VII/lipca] [1875 roku] [+/zmarł] pułk[ownik]. b[yłych] w[ojsk] p[olskich] Józef Borzęcki (z czasów powst[ania] 1830-1831). (Dziennik Poznański nr 170/1875).

2607 (Dziennik Poznański) 1875
Józ[ef] Borzęcki 27 [VII/lipca] [1875 roku] ]+/zmarł] w Taczanowie B[yły] pułk[ownik] w[ojsk] p[olskich]. Pogrz[eb] w Brostkowie. Żona i córka. (Dziennik Poznański nr 171/1875).

3927 (Dziennik Poznański) 1881
Pozn[ań] 2 sierp[nia] [1881 roku]. Wzmianka, że w tut[ejszym] sądzie okr[ęgowym] znajduje się od przeszło 56 lat 12 testam[entów] dotąd niepublikowanych. Wymien[ieni] testatorzy: ...radczyni sądu ziemiań[skiego] Borzęcka z Gozimirskich. (Dziennik Poznański nr 175/1881).

4688 (Dziennik Poznański) 1883
Kat[arzyna] Borzęcka z d[omu] Borzęcka 17 [VIII/sierpnia] [1883 roku] [+/zmarła] w [wieku] [lat] 82 po 3 tyg[odniach] ciężk[iej] chor[oby]. Wdowa po pułk[owniku] b[yłych] w[ojsk] p[olskich]. Przenies[iona] z Garbów do par[afi] w Spławiu. Rodzina (Dziennik Poznański nr 188/1883) (pod Swarzędziem).

6094 (Dziennik Poznański) 1887
W Warsz[awie] 11 [VI/czerwca] [1887 roku] [+/zmarł] rzecz[ywisty] radca stanu i senator Tadeusz Borzęcki, l[at] 87. Do służby rząd[owej] wstąpił w 1823 [roku]. (Dziennik Poznański nr 134/1887).

 

ŹRÓDŁA

Dworzaczek Włodzimierz, Regestry. Poznań. (B. r.). Fragmenty. Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY