Włodzimierz Dworzaczek

MATERIAŁY HISTORYCZNO-GENEALOGICZNE

DO DZIEJÓW WIELKIEJ WŁASNOŚCI W WIELKOPOLSCE

(fragmenty)

 

Borzęccy h. Półkozic wyszli z Borzęcic (dziś Borzęcinek) w p. lubelskim. Pisali się z Kozarzewa, wsi też w p. lubelskim. Nie wiem, czy można do nich zaliczyć szl. i sław. Walentego, obywatela bydgoskiego, który w 1569 r. pozywał Wojciecha Kłodzińskiego o niedopuszczenie do intromisji w Dobiejewie i innych wsiach w p. gnieźn. (p.915 k.294v). Stanisław nie żyjący w r. 1603, ojciec Marcina, który t. r. oprawił posag 100 zł żonie swej Małgorzacie Krąpiewskiej, córce Erazma (N.165 k.100). Nie żył już w r. 1636 (P.1033 k.708v). Andrzej, syn Marcina, i Krampiewskiej, sługa zmarłego Stefana Trąmpczyńskiego, zaślubił 7 IX 1636 r. Mariannę Rachwałkównę Zbierską (LC Książ), córkę Jerzego. T. r. Andrzej jako spadkobierca ciotki Katarzyny z Karampiewskich Gajewskiej skwitował z 300 zł Wojciecha z Sławianowa Czeszewskiego (P.1033 k.708v). Oboje małżonkowie dostali w r. 1648 zapis 1.000 zł długu od Jana Tymienieckiego (P.1058 k.318v). W r. 1651 Andrzej mianował opiekę dla zrodzonych ze Zbierskiej dzieci (P.1063 k.379v). W r. 1649 oboje małżonkowie wydzierżawili od Władysława Manieckiego i żony jego Doroty z Konarzewa wsie: Luciny, Dąbrowę, Kotowo, części Niezamyśla (Kośc.302 k.151v). W r. 1652 zostali przez Manieckiego skwitowani z 3.600 zł z tej dzierżawy (P.1065 s.561). T. r. Andrzej żonie zapisał dług 1.500 zł (P.1064 k.471). W r. 1653 od Adama Rozdrażewskiego, kasztelana przemęckiego, wydzierżawili wsie Szypłowo i Stramice (Py.151 s.181). Andrzej umarł 4 VII 1664 r., pochowany w Książu (LM Książ). Marianna, jako wdowa, dostała 1665 r. zapis 800 zł od Stefana Trąmpczyńskiego (P.1076 k.769v). Córki ich: Katarzyna, wydana w r. 1659, krótko po 3 I, za Jana Drzewieckiego, nie żyła już 1672 r., Zofia, w r. 1672 żona Wojciecha Kawieckiego, Anna, w r. 1672 żona Jakuba Omińskiego, Barbara, w r. 1672 niezamężna (Kośc.305 k.610).

Ks. Jakub pleban w Rusku, występował w r. 1636 przeciwko Władysławowi Bojanowskiemu, posesorowi tej wsi, dziedzicznej jego żony Anny Suchorzewskiej, skarżąc go o gwałty skierowane przeciwko wierze katolickiej (P.161 k.136). Ks. Jakub, wikary w Wyskoci 1641 r. (Kośc.299 k.414v). Szl. Michał B., syn "szl. pani Grotowej", zmarł 5 VIII 1656 r. Szl. panna Katarzyna "Grotówna Borzęcka", zmarła 7 IX 1656 r. (LM Dopiewo).

Wojciech, syn Karola nie żyjący w r. 1659, miał syna Kazimierza (P.1071 k.10v), który w r. 1652 dzierżawił wraz z żoną Marianną Wolską części Kotowa w p. kośc. od Mikołaja Dunina (Kośc.302 k.637v). Jego drugą żoną była w r. 1668 Zofia Giżycka (Kośc.305 k.416). W r. 1670 wydzierżawił na trzy lata Oborzyska od małżonków Kuczkowskich (ib. k.494), a w r. 1684 nabył sposobem wyderkafu za 5.000 zł od Andrzeja Gniewkowskiego Broniszewice w p. gnieźn. (P.1107 IV k.30v). Giżycka umarła bezpotomnie (I.Kon.66 k.58), a Kazimierz w r. 1684 ożenił się po raz trzeci z Zofią Grzybowską, oprawiając jej na krótko przed ślubem posag 2.000 zł (P.1107 I k.19). Grzybowska żyła jeszcze w r. 1686 (P.1112 VIII k.2). Czwartą żoną Kazimierza była Konstancja Wałdowska, wdowa 1-o v. po Stanisławie Brudzyńskim, z którą w r. 1692 spisał wzajemne dożywocie (P.1123 I k.117). Wraz z nią od Andrzeja Łakińskiego wziął w zastaw t. r. na trzy lata Oleszno w p. kcyńskim (P.1139 VIII k.22). Umarł w r. 1709, po 13 IV a przed 19 X (Kc.134 k.33v). Konstancja żyła jeszcze w r. 1712, nie żyła już w r. 1713 (P.286 k.28v; 289 k.58). Nie wiem czy z tym Kazimierzem można identyfikować Kazimierza, w r. 1672 podpiska grodzkiego konińskiego, zaś w l. 1674-80 podpiska i regenta kancelarii grodzkiej konińskiej (I.Kon.60 k.350v; 730v; 63 k.213v: ZTP 32 s. 1401). Z Wolskiej syn Jan, z Grzybowskiej syn Maciej i córka Konstancja, niezamężna w r. 1694 (P.1127 VI k.83), w l. 1711-13 za Józefem Umińskim.
1. Jan, syn Kazimierza i Wolskiej, nazwany w r. 1709 synem najstarszym (Kc.134 k.33v), kwitował w r. 1723 z dóbr po rodzicach brata Macieja (P.1191 k.138v). Nie żył już w r. 1755 (Kc.143 k.30v). Z nieznanej mi żony pozostawił córkę Barbarę, 1-o v. żonę Wojciecha Brzezińskiego, 2-o v. w l. 1755-69 za Wawrzyńcem Trzebiatowskim.
2. Maciej Stanisław, syn Kazimierza i Grzybowskiej, pisał się z Kozarzewa, występował w r. 1694 (P.1127 VI k.83; Kc.134 k.38v), spisał w r. 1710 wzajemne dożywocie ze swą żoną Eleonorą Olszewską, córką Antoniego, łowczego sieradzkiego, i Katarzyny Karchowskiej (N.193 s.71). Procesował w r. 1713 w imieniu własnym i rodzeństwa dzieci ich macochy Konstancji (P.289 k.58). Zawierał w r. 1714 kontrakt z Łukaszem Krzyżanowskim o dobra Oleszno (Kc.134 k.176). Wraz z żoną współdziedzic jej wsi po rodzicach Karchowa, Belęcina i Goli 1717 r. (P.1152 k.11v), posesor klucza krobskiego w l. 1718-35 (LB i LC Krobia). Skupił w r. 1719 części w Goli, od żony za 25.000 zł i od jej sióstr Joanny Janowej Wierzchlejskiej i Franciszki Andrzejowej Pigłowskiej za 12.000 zł (P.1169 k.50,50v), a żonie swej jednocześnie oprawił posag 21.511 zł (ib. k.55v). Dziedzic Pudliszek w p. kośc. 1720 r. (Ws.79 k.140), posesor Oleszna 1726 r. (Kc.135 k.154v), t. r. mianował plenipotenta Wojciecha Grzybowskiego dla windykowania od Karola Krzesińskiego sumy 1.000 zł ze spadku po dziadzie Wojciechu i pradziadzie Karolu (P.1206 k.40). W r. 1731 już po śmierci żony Olszewskiej w imieniu zrodzonych z niej dzieci, oraz inni współspadkobiercy Anny z Pstrokońskich Lipskiej, miecznikowej poznańskiej, rodzącej się z Olszewskiej, dobra po niej spadłe, to jest części Sulmówka w p. sier. i Stojanowa W. i M. w p. kal. sprzedali za 34.800 zł Janowi z Gaszyna Wierzchleyskiemu (I.Kal. 168/70 s.201). Podwojewodzi kaliski 1739 r. (LC Krobia), nie żył już w r. 1742 (Kość.321 s.163). Synowie Macieja, Konstanty i Antoni, o których niżej, córki: Aniela, ur. w Olesznie, ochrzcz. 15 II 1711 r. (LB Gołańcz), wydana w Krobi 30 XI 1730 r. za Ignacego Skórzewskiego, potem podwojewodziego poznańskiego i generała majora wojsk koronnych, umarła w r. 1773 i pochowana 2 VIII u Bernardynów w Koźminie (Arch.Bern.W.50), Teresa Justyna, ochrzcz. 4 X 1714 (LB Stary Gostyń), w l. 1736-42 żona Karola Dzirżanowskiego, Salomea Elżbieta, ochrzcz. 17 XI 1715 r. (ib.), zaślubiona w Krobi 9 III 1739 r. Adamowi Chrościckiemu, Anna, niezamężna w r. 1742 (P.1267 k.120). Ponadto były dzieci pomarłe młodo: Anna Marianna, ochrzcz. w sierpniu 1712 r. (LB Panigródz), zmarła 15 XII 1713 r., Michał Franciszek, ur. 11 IX 1713 r., zmarły w Goli 4 III 1714 r., Andrzej Tomasz, ur. tamże 29 XI 1716 r., zmarły 15 VIII 1717 r. (LB i LM Stary Gostyń), Marianna, ur. w Pudliszkach ochrzcz. 3 II 1719 r., zmarły 9 X 1721 r., Józefina Zofia, zmarła po czterech tygodniach życia 25 I 1723 r., Józef, zmarły 6 IV 1725 r., mający rok (LB i LM Krobia), Katarzyna, ur. w Ostrowiecku, ochrzcz. 28 IV 1729 r. (LB Dolsk), zmarła 1 I 1730 r. (LM Krobia).
1) Konstanty, syn Macieja i Olszewskiej, w r. 1727 wraz z bratem Antonim i siostrami współspadkobierca Joanny z Pstrokońskich Lipskiej, ciotecznej siostry ich ojca (Ws.82 k.19v). Wraz z bratem Antonim dziedzice wsi macierzystej Goli 1743 r. (P.1270 k.184; Kośc.323 k.194). Konstanty zaślubił we dworze w Tworzamirkach 18 V 1750 r. Urszulę Boleszównę (LC Kunowo), córkę Antoniego, burgrabiego poznańskiego, i Zofii Kowalskiej. Wtedy był dziedzicem wsi Tworzymierki w p. kośc. kupionej za 32.000 zł od teściowej (P.1298 k.149,149v,150). Posesor Ostrowieczka w l. 1753-67, wraz z bratem Antonim sprzedali 6 IX 1755 r. Golę za 100(?) zł w. Kazimierzowi Kierskiemu (P.1314 k.162), ale tego jeszcze roku skasowali ten kontrakt sprzedażny (P.1315 k.193). Konstanty Tworzymierki sprzedał t. r. za 40.000 zł Florianowi Bojanowskiemu, podstolicowi kaliskiemu (P.1315 k.57,57v). Golę obaj bracia sprzedali w r. 1760 Wojciechowi Radolińskiemu za 123.000 zł (P.1330 k.162). Wraz ze swą żoną wziął Konstanty w r. 1759 w zastaw Sulewo od Ignacego Kotarbskiego (Kośc.328 k.105). Żonie tej w r. 1766 oprawił 12.000 zł posagu (P.1341 k.187). Umarł w dzierżawionych przez siebie Dalabuszkach 26 II 1772 r., mając ok. 58 lat, pochowany w Osiecznie u Reformatów (LM Kunowo). <kiedy to wdowa miała z Kowalskimi sprawę o Ostrowieczko (Kośc.331 k.114). Od Józefa Chłapowskiego, starosty kościańskiego, kupiła ona 26 VI 1781 r. za 20.000 zł wsie: Charbielin, Trzebidza, Łapigur w p. kośc. (P.1358 k.102) i t. r. od Jana Napomucena i Antoniego braci Mielińskich za 80.000 zł Sokołowo w p. kośc. (P.1358 k.113v). W r. 1789 występowała jako dziedziczka Sokołowa i Charbielina (Kośc.335 k.250). Umarła w Sokołowie 26 III 1803 r., mając 80 lat, pochowana u Reformatów Osiecznie (LM Dłużyna). Ich synowie: Wincenty Ignacy, ochrzcz. 9 IV 1754 r., Józef Wojciech, ochrzcz. 23 IV 1755 r., Franciszek, ur w Dalabuszkach 1 IX 1771 r. (LB Kunowo), dziedzic Sokołowa 1800 r. (LB Dłużyna). Córki: Salomea, ur. w Ostrowieczku, ochrzcz. 15 VII 1753 r. (LB Dolsk), zaślubiona w Kunowie 28 VI 1771 r. Maciejowi Potockiemu, wdowa po nim 1787 r., 2-o v. w r. 1789 21 II wyszła za Ludwika Dzierżawskiego, porucznika wojsk koronnych (LC Poznań, Sw. Małgorzata), zmarła w poznańskim klasztorze bernardynek 20 IX 1804 r. (LM Poznań, Sw. Marcin). Franciszka, ur. około r. 1771, zaślubiona przed 21 X 1799 r. Stanisławowi Zabłockiemu, umarła jako już wdowa w Legniszewie 5 XII 1836 r., mając lat 65 (LM Kcynia). Marianna, zaślubiona we dworze w Sokołowie 12 VII 1801 r. Franciszkowi Wilkońskiemu, wiek swój określiła na 25 lat, czyli rodziła by się w 4 lata po zgonie ojca! Były ponadto jeszcze inne dzieci: Eleonora, ur. w Ostrowieczku, ochrzcz. 15 VII 1753 r., dziecko nieznane z imienia zmarłe 8 X 1757 r., Julianna, ur. w Ostrowieczku, ochrzcz. 27 X 1759 r., żyjąca jeszcze 27 XI 1803 r. (LB Dłużyn), Jadwiga, zmarła 29 X 1760 r., dziecko nieznane z imienia zmarłe 1 VI 1767 r., drugie też nieznaene z imienia zmarłe 8 X 1757 r., Julianna, ur. w Ostrowieczku, ochrzcz. 27 X 1759 r., Jadwiga, zmarła 29 X 1760 r., dziecko nieznane z imienia zmarłe 1 VI 1767 r., drugie, też nieznane z imienia, zmarłe 20 V 1767 r. (LB i LM Dolsk).
2) Antoni Michał, syn Macieja i Olszewskiej, ochrzcz. 18 VI 1725 r. (LB Krobia). Pierwszą jego żoną była Marianna Skąpska, córka Andrzeja, z której była córka jedynaczka Helena (I.Kon.79 k.121). Ożenił się powtórnie 23 XI 1754 r. z Joanną Malczewską, córką Franciszka pisarza grodzkiego kościańskiego i Katarzyny Jerzykowskiej, wdową 1-o v. po Kazimierzu Szołdrskim, podczaszym wschowskim (LC Chwałkowo). Dostał od niej krótko przed ślubem, 15 XI, zapis 5.000 zł (Ws.92 k.54). Podwojewodzi kaliski 1757 r. (Kośc.327 k.157). Od Katarzyny Grudzielskiej, wdowy po Hieronimie Piaseckim i po Józefie Grudzieckim podstolim podlaskim, kupił w r. 1760 za 40.000 zł Włostowo Małe (Ws.92 k.254). Żył jeszcze w r. 1767 (I.Kal.206/8 k.133v). Tytułowany stolnikiem mozyrskim(!), nie żył już w r. 1769 (Kośc.331 k.30-32). Malczewska żyła jeszcze w r. 1782 (Py.163 k.100). Wspomniana wyżej córka Helena, zostająca w r. 1758 pod opieką dziada Andrzeja Skąpskiego (I.Kon.79 k.121), w r. 1767 wyszła za Rafała Chlebowskiego, była dziedziczką Włostowa (P.1348 k.44). Z Chlebowskim rozwiedziona 1771 r., była 2-o v. 1773 r. za Rochem Rożnowskim. Antoni miał mieć jeszcze syna Antoniego Edwarda, chyba z drugiej żony, urzędnika celnego, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie Polskim w r. 1838 (Uruski). Zob. tablicę 1.

Jan Roman, nie żyjący już w r. 1671, ojciec Franciszka, męża w r. 1670 Anny Ostaszewskiej (I.Kon.60 k.95), który tej swej żonie w r. 1671 zapisał dług 1.000 zł (ib. k.169v). Żył jeszcze w r. 1673 i był wtedy dzierżawcą części wsi Lisiec Mały (I.Kal.133 s.210). Wojciech i żona jego Agnieszka Biegańska, oboje nie żyjący w r. 1677, rodzice Chryzostoma (ZTP 32 s.653). Barbara zaślubiła przed 12 IX 1688 r. Józefa Waleriana Miklaszewskiego i żyła z nim jeszcze w r. 1684, a była w l. 1697-99 wdową. Jej siostra Teresa za Jakubem Boińskim (G.98 k.539v).

Jan z Kozarzewa, nie żyjący już w r. 1686, miał z żony Zofii Rożnowskiej, nie żyjącej w r. 1718, synów: Władysława i Jakuba oraz córkę Reginę, która wyszła w Gębicach 14 VII 1715 r. za Jana Gintowta i żyła z nim jeszcze w r. 1718. Władysław miał w r. 1686 przywilej na sołectwo w Policku w kluczu ciążyńskim dany mu przez biskupa poznańskiego Wierzbowskiego (P.1111 I k.87v). Mąż Zofii Jabłkowskiej, córki Mikołaja i Elżbiety Radeckiej 1690 r. (Py.156 s.92; G.90 k.140,141). Roborował 1718 r. swój testament, datowany w Balicach 18 XI t. r. (I.Kon.75 k.97). Od Wawrzyńca Jankowskiego i jego żony odkupił w r. 1721 za 1.100 zł wójtostwo we wsi królewskiej Dębnie (ib. k.294v). Spisał w tym Dębnie testament 20 III 1736 r. Bezdzietny, nie żył już w r. 1739 (I.Kon.77 k.151). Jakub, syn Jana, a brat powyższego Władysława, ożenił się w r. 1702 z Marianną Bardzką, córką Piotra i Urszuli Młodziejowskiej, wdową 1-o v. po Eliaszu Birszyńskim (G.91 k.99). Był w r. 1705 dzierżawcą wsi Węgierki, dziedzicznej Andrzeja Rożnowskiego (LB Gozdowo), a w l. 1711-14 dzierżawcą Dzierzązna (LB Gębice). Marianna żyła jeszcze w r. 1737 (I.Kon.79 k.188v), a Jakub w r. 1739 (ZTP 49 k.77). Nie żył już Jakub w r. 1740 (I.Kal.177 s.326). Ich córka Zofia była w r. 1737 żoną Józefa Jabłkowskiego. Synowie Wojciech Józef i Jan Augustyn o których niżej, i Józef Jan, ochrzc. 5 II 1705 r. (LB Gozdowo). Wojciech Józef i Jan Augustyn występowali w r. 1737 (LB Gębice), w r. 1739 spadkobierca i jeden z wykonawców testamentu stryja Władysława (I.Kon.77 k.151). Żył jeszcze w r. 1740 (I.Kal.177 s.326). Bezpotomny, nie żył już w r. 1741 (I.Kon.77 k.210). Wojciech Józef, dziedzic wsi Grotowy Wielkie i Małe, Kleparz, Grzybowo, części w Stawie, odziedziczonych po Bardzkich, sprzedał te dobra w r. 1774 za 30.000 zł w. generałowi pruskiemu Pawłowi Józefowi Małachowskiemu i jego żonie (G.100 k.590). Żył jeszcze w r. 1777 (I.Kon.81 k.132v).

Stanisław, ojciec Stanisława ochrzczonego 21 XI 1691 r. (LB Fara Poznań). Kazimierz i Anna, rodzice Pawła Antoniego, ur. w Jankowicach ochrzcz. 28 III 1693 r. (LB Ceradz). Aleksander i Barbara, rodzice Józefa ochrzcz. 19 III 1700 r. (LB Pobiedziska). Ks. Jan, wikariusz w Radlinie 1705 r. (LB Wilkowyja i Cielcza), proboszcz tamże, zmarł 2 XII 1740 r. (LM Radlin). Jadwiga w r. 1707 zaślubiła Aleksandra Kleparskiego i oboje umarli jednocześnie 26 IX 1707 r. (LM Chodzież). Panna Regina, chrzestna 14 II 1708 r. (LB Dobrzyca). Kazimierz z Kozarzewa, w r. 1715 mąż Tertesy Gadomskiej (ZTP 40 k.93). Jakub, w r. 1715 mąż Marianny Pląskowskiej, córki Jana i Urszuli Młodziejewskiej (P.1149 I k.59v). Anna i jej mąż Wojciech Kawiecki nie żyli już oboje w r. 1716. Stanisław, w r. 1717 mąż Eleonory Olszewskiej (Ossowskiej?) (LB St. Gostyń).

Mikołaj, tenutariusz Giecza, mąż Teresy N. 1717 r. (LB Targowa Górka), zmarłej w r. 1747 i pochowanej 24 XI t. r. (Nekr. Reformatów Pozn.). drugą żoną Mikołaja była zaślubiona w Gnieźnie 1 III 1748 r. Anna Drachowska, córka Franciszka i Barbary Prądzyńskiej (LC Sw. Trójca), występująca w r. 1752 już jako wdowa (G.98 k.542v). W r. 1753 dostała ona od swej matki zapis 300 zł z sumy posagowej na Bardzie (ib. k.595v). T. r. skwitowała swego pasierba Tomasza B. z rocznej prowizji od sumy 78 zł w. zapisanej przez niego w r. 1752 jej córkom nieletnim Julencie i Wiktorii (G.98 k.616v). Żyła jeszcze w r. 1769 (Py.158 k.90). Z córek, Wiktoria zaślubiła 23 I 1778 r. w Gnieźnie Michała Kołudzkiego i żyła z nim jeszcze w r. 1787. Była jeszcze córka Małgorzata, zmarła 13 VII 1749 r., mająca 6 dni (LM Sw. Trójca, Gniezno). Synowie Michała i Teresy: Tomasz, o którym niżej, i Wojciech Florian, ochrzcz. 16 IV 1719 r. Tomasz, ochrzcz. 16 XII 1717 r. (LB Targowa Górka), żeniąc się w r. 1750 z Wiktorią Zebrzydowską, córką Jana, starosty rogozińskiego, i Katarzyny Święcickiej, rozwiedziona z Wojciechem Rokossowskim, starostą bachtyńskim, dostał od niej przed ślubem zapis 15.000 zł (P.1298 k.6). Wzajemne dożywocie z tą żoną spisał w r. 1753 (G.98 k.617). Oboje z żoną t. r. posesorzy Gorazdowa w p. pyzdr. na mocy cesji uzyskanej od Chociszewskich (P.1309 k.161v,163v). W r. 1760 Tomasz już nie żył i Wiktoria była trzeci raz zamężna za Maciejem Górskim (I.Kon.217 k.219). Krewnym wspomnianej wyżej Wiktorii, zamężnej Kołudzkiej, nazwany w r. 1785 Piotr B. (G.112 k.21). Znam małżonków Piotra i Anielę z Siekierzeckich, rodziców: Stanisława Kostki, ochrzcz. 17 XI 1777 r., i Anieli Joanny, ur. 22 V 1780 r. (LB Sw. Trójca, Gniezno).

Stanisław, syn zmarłego Aleksandra, oprawił w r. 1718 żonie swej Teresie Karskiej, córce Krzysztofa i Zofii Naramowskiej, posag 7.000 zł na połowie swych części we wsiach Horodna i Podhorodna w ziemi chełmskiej (P.1156 k.212). Ich syna Józefa Krzysztofa trzymał do chrztu 12 IX 1718 r. Maciej B., dziedzic Goli (LB Gostyń). Katarzyna, żona Kazimierza Stawskiego, nie żyjącego w r. 1720. Zofia i jej mąż Wojciech Kawiecki nie żyli oboje w r. 1720.

Jan z Kozarzewa nabył w r. 1733 od Drohiczyńskich wieś Wołkowyje w p. hrubieszowskim (Uruski). Z żony Reginy Skrzyńskiej miał syna Pawła (I.Kal.225 k.360v), osiadłego w Wielkopolsce. Ożenił się ów Paweł 24 II 1729 r. z Konstancją Bogucką (LC Krobia) i zamieszkał w Żychlewie koło Krobi. W r. 1738 był posesorem Grodnicy w p. kośc. (LB Strzelce). Małżonkom Przyborowskim oboje cedowali w r. 1741 sumę 2.702 zł wedle układu zawartego z nimi w Żychlewie 7 IV 1734 (Kośc.321 s.11). Paweł był w l. 1743-45 administratorem Chociszewic (LB Pępowo). Mając na mocy przywilejów biskupów poznańskich Hozjusza i Czartoryskiego, dożywocie wójtostwa Grodnica w kluczu dolskim, za zezwoleniem biskupa Czartoryskiego uzyskanym w r. 1743, cedował to dożywocie w r. 1746 Józefowi Koczanowskiemu (Kośc.323 k.105v). Konstancja z Boguckich umarła 20 III 1763 r., pochowana w Poznaniu u Bernardynów (LM Komorniki). Paweł nie żył już w r. 1773 (P.1360 k.114v). Synowie: Tomasz, bezpotomny, zmarły przed 19 IX 1774 r. (Kośc.361 k.28), Florian Apolinary Jakub Filip, ur. w Żychlewie, ochrzcz. 16 VIII 1731 r. (LB Krobia), umarł 28 X 1770 r. (LM Pawłowice), Maciej żyjący w r. 1773 (P.1350 k.114v), Hilary i Damazy, o którym niżej, Ignacy Michał, ur. w Żychlewie, ochrzcz. 7 XII 1732 r. (LB Krobia), chyba ident. z Ignacym Ch. ur. 5 IX 1754 (Białężyn), Michał Antoni, ur. w Grodnicy, ochrzcz. 17 II 1737 r., Mateusz Bartłomiej, ur. w Grodnicy 24 IX 1738 r. (LB Strzelce), Antoni, ochrzcz. 16 IV 1743 r., Paweł, ochrzcz. 11 I 1745 r. (LB Pępowo), wszyscy trzej zapewne pomarli młodo. Z córek: Rozalia, ur. w Żychlewie, ochrzcz. 26 IV 1734 r. (LB Krobia), zaślubiła w Cerekwicy 6 II 1755 r. Józefa Dybysławskiego, z którym żyła jeszcze w r. 1776. Ciotką dziecka tej Rozalii nazawana w r. 1770 Marianna B. zamężna Dąbrowska (LB Komorniki). Może to siostra Rozalii, identyczna z Marcjanną Marianną, ochrzcz. z ceremonii 30 VI 1748 r. (LB Starygród). I istotnie Marcjanna (!) B. zaślubiła 8 II 1768 r. Macieja Dąbrowskiego, suceptanta grodzkiego poznańskiego (LC Niepruszewo). Była jeszce córka Teresa, ur. w Żychlewie, ochrzcz. z ceremonii 20 V 1734 r. (LB Krobia). Czy z powyższym Florianem nie byl identyczny Florian "Borzeński", mąż Heleny, z której syn Marcin Teodor ur. na Piaskach w Poznaniu 5 XI 1754 r. (LB Poznań, Sw. Marcin).
1.Hilary, syn Pawła i Boguckiej, w r. 1774 część swą spadkową po bracie Tomaszu cedował Maciejowi Dąbrowskiemu (Kośc.361 k.28). Spisał w r. 1784 wzajemne dożywocie z pierwszą swą żoną Katarzyną, wdową po Opolskim (P.1361 k.506). Był posesorem Michorzewa. Żonę tę stracił 5 I 1785 r. (LM Michorzewo). Od Józefa Drywa Zakrzewskiego, pisarza grodzkiego pyzdrskiego, kupił 2 X 1788 r. za 18.000 zł wsie Wysoka, Wielany, Podgór (I.Kon.84 k.87v). Kwitował w r. 1788 spadkobierców zmarłych siostry Rozalii i jej męża (G.115 k.62). Wieś Wysoka z przyległością Smolnik w p. kon. sprzedał w r. 1789 (mocą kontraktu z 7 XII 1788 r.) Maksymilianowi Mielżyńskiemu, pisarzowi wielkiemu koronnemu (Kośc.335 k.216). Od Felicjana Walknowskiego kupił 13 VI 1789 r. za 183,240 zł dobra Targoszyce i Poradowo oraz część borów rzemiechowskich (p.1375 k.381). Umarł między 10 XI 1793 r. a 11 VI 1796 r. (LB Lutogniew, LB Jutrosin). Żoną jego drugą była Jadwiga Teresa Sokolnicka, córka Kazimierza (P.1367 k.60v) zaślubiona przed r. 1789, ur. ok. 1749, wyszła 2-o v. 22 II 1798 r. za Jana Nepomucena Korytowskiego, chorążego wojsk kor. (LC Wyganów). Ich córka Urszula Kordula Józefa, ur. w Targoszycach, ochrzcz. 1 I 1789 r. (LB Wyganów), żyła jeszcze 31 I 1808 r. (LB Szkaradowo).
2. Damazy, syn Pawła i Boguckiej zapewne identyczny z Pawłem Damazym synem tychże, ur. w Grodnicy, ochrzcz. 10 XII 1839 r. (LB Strzelce W.), w r. 1767 mąż Anny Marianny Figetti, córki Jakuba i Anny Krzechcińskiej, dzierżawca starego Kobylina w l. 1772-78 (LB Kobylin), Długołęki z dóbr kobylińskich 1780 r. (LB Pępowo), t. r. Sarbinowa (LB Żytowiecko), Dąbcza 1782 r. (LB Mokronos), posesor wójtostwa Grodnica w p. kośc., spisał w r. 1782 punkta sprzedaży tego wójtostwa z Antonim Sulkowskim (Kośc.334 k.113v). Był w r. 1784 dzierżawcą starostwa odolanowskiego (I.Kal.224 k.62). Z żoną swą spisał wzajemne dożywocie w r. 1785 (I.Kal.225 k.360v). Damazy żył jeszcze w r. 1790 (P.1367 k.166), a Marianna, posesorka Pniew, chrzestna wnuczki Szaniawskiej 9 VII 1794 r. (LB Poniec). Córki ich: Joanna Julianna, ochrzcz. 22 VI 1768 r. (LB Poniec), zaślubiła w Pawłowicach 26 XI 1788 r. Józefa Kalasantego Szaniawskiego, z którym żyła i w r. 1791, Róża, ur. ok. 1772 r., ochrzcz. z cerem. 12 XII 1776 r., Teresa Jadwiga, ur. w Folwarku Kobylińskim, ochrzc. 12 X 1775 r. (LB Kobylin). 7 XI 1792 r. zaślubiła w Pniewach Jana Szaniawskiego, Helena, ur. w Folwarku Kobylińskim 6 VIII 1778 r. (ib.). Synowie: Florian, o którym niżej, Teodor, ur. w Zawadzie, ochrzcz. 11 XII 1769 r. (ib.), Maurycy, o którym niżej.
1) Florian, syn Damazego i Marianny Figetti, ur. w poniecu, ochrzc. 4 V 1767 r. (ib.), zaślubił 28 XI 1789 r. Mariannę Szczaniecką, córkę Franciszka, podczaszego poznańskiego, i Ludwiki Zawadzkiej (LC Pniewy; P.1364 k.231). W r. 1790 spisał z nią wzajemne dożywocie (P.1367 k.166). Umarła w Porażynie 9 IX 1795 r., pochowana w Woźnikach u Reformatów (LM Opalenica). Zaślubił 19 XI 1799 r. 2-o v. Różę Stempczyńską, 55-letnią wdowę po Stanisławie Rudnickim, dzierżawcy z Oborzysk. Żył jeszce 29 V 1800 r. (LB,LC Oborzyska; LC Drzeczkowo).
2) Maurycy, syn Damazego i Marianny Figrtti, chyba identyczny z Damazym Maurycym Michałem, synem tychże rodziców, ochrzcz. 29 IX 1772 r. (LB Kobylin), posesor Pniew, zaślubił w lutym 1797 r. Juliannę Czochronównę (LC Czarnków). Był potem urzędnikiem w Królestwie polskim i legitymował się ze szlachectwa w r. 1839. Jego synowie: Tadeusz i Damazy.
(1) Tadeusz, syn Maurycego i Czochronówny, ur. w 1800 r., obrońca Prokuratorii Królestwa Polskiego 1826 r., radca Prokuratorii 1843 r., naczelnik Sekcji Prawnej Wydziału Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 1845 r., dyrektor tej Komisji 1862 r., stały członek Rady Stanu w l. 1863-67, rzeczywisty radca stanu, otrzymał prawa nowego szlachectwa(!) w Królestwie Polskim 1865 r. Umarł 11 VI 1887 r. Z żony Joanny Zakrzewskiej pozostawił syna Stanisława, ożenionego z Żychlińską.
(2) Damazy Piotr, syn Maurycego i Czochronówny, ur. w Woli Smiełowskiej w p. kal. 19 X 1803 r., kapitan artylerii pieszej 1831 r., budowniczy w Warszawie, zmarł tamże 26 I 1874 r. Zob. tablicę 2.

Regina zaślubiła w Miłosławiu 16 VI 1732 r. Krzysztofa Czubowskiego. Małgorzata, w l. 1735-39 żona Stanisława Leszczyńskiego. Petronela, zamężna Lisiecka, zmarła około r. 1737. Anna z Drochowskich (Drachowskich?), chrzestna 19 III 1748 r. (LB Sw. Michał, Gniezno). Andrzej, w r. 1749 mąż Joanny Marszewskiej (Marczewskiej?) (ZTP 52 k.79), nie żyjącej w r. 1775. Ich córka Agnieszka wyszła w r. 1775 za Wawrzyńca z Komorza Kurcewskiego (I.Kal.214/6 k.22).

Jerzy, w r. 1749 mąż Barbary Stawskiej, córki Łukasza i Zofii Błaszkowskiej (ib.190/5 k.52v). Katarzyna, siostrzenica ks. Kaznowskiego, sufragana poznańskiego, w r. 1750 żona Jana Przybysławskiego z Komornik, umarła tamże 13 III 1753 r. Ks. Onufry zmarł 24 II 1757 r. (Nekr. Franciszkanów Srem.229).

Anna, pochowana u Bernardynów poznańskich 1763 r. (Arch. Bern. W.58). Barbara, w r. 1765 wdowa po Wojciechu Brzezińskim. Kasper zaślubił 9 IV 1766 r. Mariannę Lewandowską, wdowę po Szadokierskim (LC Grzybowo).

Marcin, mąż Heleny Łubieńskiej, która była 1-o v. za Tomaszem Milewskim. Jako wdowa i po Marcinie występowała w l. 1767-72 (I.Kal.206/8 k.16; 209/13 k.55v). Nie żył już w r. 1791 (ib.231 k.135v). Ich córki: Katarzyna i Agnieszka, występowały jako niezamężne w l. 1767-76 (ib.214/6 k.179v). Z nich, Katarzyna była w r. 1791 wdową po Antonim Złotnickim.

Pani Maria B., pochowana w Inowrocławiu 4 II 1774 r. (LM Inowrocław). Wojciech, komisarz grodu inowrocławskiego, wdowiec, zaślubił 21 XI 1774 r. Magdalenę Przysiecką, wdowę z Balina (LC Inowrocław). Umarł w r. 1778 i pochowany został 17 I t. r. (Nekr. Franciszkanów Inowrocł.). Zofia i jej mąż Wawrzyniec Jabłkowski nie żyli oboje w r. 1774. Piotr świadek w l. 1775-83. Z żony Anieli Siekierzeckiej miał syna Stanisława, ur. w Gnieżnie, ochrzcz. 17 XI 1777 r. i córkę Anielę Joannę, ur. tamże 22 V 1786 r. (LB Sw. Trójca, Gniezno). Po raz drugi ożenił się 20 II 1798 r. z Marianną Pomorską (LC ib.) Ta umarła w Gnieźnie 13 IX 1800 r. mając lat 60. Sam Piotr umarł tamże 25 XII 1810 r., mając lat około 80 (LM ib.). Franciszek, skarbnik latyczowski, i żona jego ks. Anna Woroniecka, oboje nie żyjący w r. 1777, rodzice Stanisława z Kozarzewa B., łowczego nowogrodzkiego, który t. r. do spraw spadku po rodzonym wuju ks. Janie Woronieckim, kanoniku katedralnym poznańskim, mianował plenipotenta (P.1354 k.519). Wiktoria wyszła w Gnieźnie 23 I 1779 r. za Michała Kołudzkiego, burgrabiego grodz. gnieźn., umarła tamże 11 IV 1812 r., mając lat 60. Jan, w r. 1779 porucznik, w r. 1785 kapitan regimentu pieszego koronnego, mąż Ewy Rucińskiej, ojciec Marii Konstancji, ochrzcz. 2 V 1779 r. (LB Zduny) Tomasz Stanisław, ur. w Kobylinie, ochrzcz. 20 XII 1780 r. Wincentego, ochrzcz. w Warszawie. zmarłego jako dwuletnie dziecko 12 III 1785 r. i Nikodema Józefa Mateusza, ur. w Kobylinie, ochrzcz. 20 XII 1780 r. (LB Kobylin). Helena, nie żyjąca w r. 1780, żona Rocha Rożnowskiego. Maciej, w r. 1781 r. mąż Teodory Trąmpczyńskiej, wdwoy 1-o v. po Józefie Grudzielskim (I.Kal.221 k.54). Anna z Drachowskich B-a umarła w Gnieźnie 2 I 1785 r. (LM Sw. Trójca, Gniezno).

Stefan, ur. około 1786, zaślubił 25 XI 1813 r. Febronię Kasawerę Gozimirską, pannę 41-letnią (LC Fara Pozn.). Był radcą sądu ziemiańskiego i dziedzicem Popowa Tomkowego. Umarł w tej wsi 15 IX 1845 r. (LM Kołdrąb). Żona jego spisywała testament około r. 1825 (Dz.P. z r. 1881). Ich córka Teofila umarła 16 IX 1819 r., mając lat 6 (LM Fara, Pozn.). Niewątpliwie ich też córką była Wiktoria ("panna z Popowa Tomkowego"), która 13 X 1846 r. wyszła za Edmunda Krynkowskiego posesora Ujazdu, wdowca wnosząc mu Popowo Tomkowe (LB Sw.Trójca, Gniezno; LC Kołdrąb) Bratem Stefana był Wincenty, ur. około r. 1785, podporucznik 1 pułku piechoty liniowej wojska, pochodzący z parafii Sulmierzyce, który 3 V 1820 r. zaślubił w Poznaniu Stanisławę Gozimirską, skarbnikównę kaliską, pannę 40-letnią (LC Fara), zmarłą w Poznaniu 18 IV 1821 w wieku lat... 50 (LM Fara). Jego drugą żoną była Józefa Kurczewska, panna 20-letnia (LC Chojnica).

Elżbieta i jej mąż Franciszek Starzyński Boguta oboje nie żyli w r. 1788. Katarzyna B., cześnikowa chełmska, z domu Kiełczewska, została pochowana 10 V 1790 r. u Bernardynów w Kole (Arch. Bern. W.48). Rozalia zaślubiła przed 26 X 1793 r. Kaspra Suchorskiego. Ks. Kazimierz, kanonik kolegiaty średzkiej, umarł 3 X 1794 r., mając lat 63 (LM Sroda). Katarzyna 4 III 1796 r. poszła za Stanisława Łoczyckiego. Jadwiga, chrzestna 5 XI 1797 r. (LB Sulmierzyce). Wdowa Marianna, dzierżawczyni Pniew 1798 r. (LM Pniewy). Maciej, wdowiec przez 6 lat żył na łaskawym chlebie we dworze w Chełmnie, umarl 19 VI 1803 r. mając lat 65 (LM Pniewy). Zofia, dzierżawczyni Zakrzewa, wdowa po Grodzickim, rotmistrzu wojsk. pol., poszła 2-o v. 13 II 1804 r. za Kazimierza Paliszewskiego, pisarza granicznego radomskiego, i zmarła w Poznaniu 27 I 1827 r., mając lat 65, pochowana w Lubaszu. Panna Julianna z Poznania, licząca lat 38, zaślubiła w Farze poznańskiej 27 VII 1806 r. Antoniego Dobiejewskiego, też z Poznania. Katarzyna, żona Emeryka bar. Zajdlica, zmarła w Kucharkach 17 XI 1819 r., mając lat 40.

Józef, b. pułkownik wojsk polskich w powstaniu 1831 r., mieszkał w Boguszynie 1852 r. (LB Dębno n.Wartą). Umarł w Taczanowie 27 VII 1875 r., pochowany w Brzostkowie (Dz.P.). Wdowa po nim Katarzyna z Borzęckich umarła w Garbach w 82 roku życia 17 VIII 1883 r., pochowana w Spławiu (ib.). Mieli córkę Emilię Anastazję Nepomucenę, ur. 30 III 1832 r. (LB Witomyśl). Jadwiga, wdowa po N. Iłłakowiczu, zaślubiła 2-o v. w Warszawie u Św. Jana 14 I 1886 r. Adama Koszutskiego, inżyniera kanalizacyjnego Warszawy (ib.).

Kazimiera, benedyktynka, zmarła w klasztorze ołobockim 3 VIII 1840 r. mając lat 71 (LM Ołobok). Nepomucena Emilia, z Boguszyna, licząca lat 22, poszła w Panience 2 XI 1853 r. za dra Aleksandra Hofmana ze Sremu. Maria przed 12 V 1870 r. wyszła za Aleksego Mielcarzewicza, sędziego powiat. w Jeleniej Górze. Jej syna trzymał do chrztu 22 VIII 1871 r. Tadeusz B., senator z Warszawy (LB Tulce).

Znam dwa zapisy odnoszące się do B-ch, notorycznie sfałszowane w XIX w.: Salomea B., w r. 1786 żona już zmarłego "urodzonego" Antoniego Ciężkiego (Py163 k.484), i Marianna, nie żyjąca już w r. 1791, żona Aleksandra Rudzewicza (P.1368 k.211).

 

UZUPEŁNIENIE

Franciszek Malczewski h. Abdank, syn Dadźboga i Przybyszewskiej, pisarz grodzki kościański, przysięgał na ten urząd 1702.1/V. r. (Kośc. 143 s. 94). Ożenił się z Katarzyną Jerzykowską, córką Jana Franciszka, pisarza grodzkiego kościańskiego, którą 1700 r. skwitował z inwentarza (Kośc. 308 s. 693). Będąc już wdową Katarzyna 1707 r. jako opiekunka córki swej Marianny kwitowała Wojciecha M-go z 10.000 złp. zapisanych tej córce (Kośc. 310 s. 50). Była 1711 r. 2-o v. żoną Jana Wyssogoty Zakrzewskiego (P. 1146 I k. 156v). Jako wdowa i po tym drugim mężu, otrzymała 1754 r. zapis sumy 9.000 złp. od swego wnuka Antoniego Szołdrskiego, podczaszyca wschowskiego (Kośc. 326 k. 103), z której to sumy skwitowała go 1755 r. (P. 1316 k. 74). Była świadkiem przy powtórnym zamęściu 1754.23/XI. r. córki za Antoniego Borzęckiego (LC Chwałkowo). Córka jedynaczka Joanna, która 1711 r. od ojczyma Zakrzewskiego dostała zapis 10.000 zł., należnych jej jako jedynej spadkobierczyni ojca (Ws. 77 VIII k. 18), była 1-o v. 1723 r. żoną Kazimierza Szołdrskiego, podczaszego wschowskiego, zmarłego w r. 1745 lub 1746. Drugim jej mężem, zaślubionym w Chwałkowie 1754.23/XI. r. był Antoni Borzęcki, podwojewodzi kaliski, z czasem stolnik mozyrski, żyjący jeszcze 1765 r. Była wdową w l. 1769-1782.

 

ŹRÓDŁA

Dworzaczek Włodzimierz, Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce. Poznań. (B. r.). Fragmenty. Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY