Kasper Niesiecki

HERBARZ POLSKI

(fotokopia i fragmenty)

 

TREŚĆ

Borzęcki herbu Półkozic. Jeszcze o nich w r[oku] 1335 księgi grodzkie Wąwolnickie dość jawnie świadczą. Piszą się z Kozarzowa w Lubelskiem województwie z dawna posessyonaci. Jędrzeja Borzęckiego z Agnieszką Nosowską księgi ziemskie Lubelskie zapisały w r[oku] 1532. ten z Kiełczewskiej Dusilowny zostawił synów, krom [oprócz] Stanisława, Pawła, i Sebastyana bezpotomnych. Marcina i Jana. Marcinowi, Elżbieta Zawiszanka z mniejszej Niedrwicy powiła Orchowską, Żurowską, Kotowską i Bogucką. Synów zaś Stanisława niepłodnego i Marcina, którego z Anny Charzewskiej, syn tegoż imienia [Marcin].
[Dalszy wywód genealogiczny Niesieckiego jest wielkim nieporozumieniem gdyż pomieszano tu trzy różne rodziny: Marcina Franciszka, Janusza Konstantego i Jakuba].
Borzęcki [Marcin] starosta Lubelski, z Orchowskiej, stolnikówny Chełmskiej, dwóch synów spłodził, Jakuba [Jakub był synem Jana a nie Marcina] i Marcyana [Marcyan był synem Pawła syna Marcina]. Jakub pojął Maryannę Bardzką, syn z niej Józef [Wojciech Józef lub Józef Jan] i córka Anna [córka Jakuba o takim imieniu jest nie znana], za Krzysztofem Gizowskim. Marcyan chorąży Zakrocimski [chorążym zakroczymskim był wtedy Janusz Konstanty i biorąc pod uwagę dalszą część tekstu chodzi raczej o niego], któremu z Stawskiej [chyba chodzi o Annę Sławską, żonę Janusza Konstantego]  trzech się synów urodziło, Antoni, Józef i Krzysztof. [rzeczywisty stopień pokrewieństwa pomiędzy Antonim a Józefem i Krzysztofem nie jest znany].
Antoni cześnik Łęczycki, sędzia ziemski Przemysłski [Przemyski], żona jego [Justyna] Winnicka, syn Franciszek. Józef Konstanty skarbnik Zydaczewski, komornik Chełmski. Marcyan sędzia ziemski Chełmski, Michał proboszcz Chełmski, deputat na trybunał koronny, w roku 1724.
Niesiecki Kasper, 1839 - Herbarz Polski. T. II. Lipsk.

Antoni z Sędziego Przemyskiego, podkomorzym tejże ziemi uczyniony spłodził syna Franciszka i córkę [Franciszkę] - ta weszła w związki Małżeńskie z [Adalbertem] Siemińskim referendarzem koronnym, starostą Dembowieckim. Franciszek (syn wyżej wspomnianego Antoniego) podstoli Lit[tewski], starosta, mąż zacny ze wszech miar - zasługi jego i przymioty słały mu drogę do najwyższych honorów, ale śmierć prędka temu zagrodziła; z [Ludwiki Maryanny] Pociejówny wojewodzianki wileńskiej hetmanowny W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego] zostawił córkę [Justynę], ta w małżeństwo oddana [Ignacemu] Kalinowskiemu staroście Lelowskiemu, - i synów dwóch: z tych jeden [Ludwik] starosta Dołżański z Skarbkowną sterilis [bezdzietni], - drugi Alexander podstoli koronny, starosta Przemyski, złączył się z [Anną] Ankwiczowną i z niej miał potomstwo syna [Piotra], i córek dwie [trzy: Ludwikę, Maryannę i Honoratę]: umarł r[oku] 1780. - W roku 1778 Józef stolnik, Stanisław łowczy Nowogrodzki.
Źródła: Przypisy Krasickiego

Franciszek Borzęcki był podstolim W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego] za Augusta III około roku 1742. Józef skarbnik Latyczewski roku 1758 był deputatem na trybunał koronny z województwa Wołyńskiego. Alexander podstoli koronny, starosta Przemyski w r[oku] 1764. był posłem na sejm konwokacyi z województwa Ruskiego, ziemi Lwowskiej. Floryan, Maciej, Damazy Borzęccy, pisali się na elekcyą Stanisława Augusta [Poniatowskiego] Króla [1764 roku] z województwem Poznańskem. Antoni z Kozarzowa, zda mi się był potem instygatorem W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego]. pisał się na tęż elekcyą [1764 roku] z województwem Ruskiem. Gaspar z Kozarzowa z ziemią Chełmską. Józef z Kozarzowa stolnik Nowogrodzki, chorąży znaku pancernego z województwem Wołyńskiem, Józef sędzia kapturowy i poseł z województwem Lubelskiem podpisali się na wzwyż rzeczoną elekcyą w r[oku] 1764. Jan podsędek Czerniechowski. Stanisław łowczy Nowogrodzki kawaler orderu św Stanisława, Karol łowczy Horodelski w tym czasie żyjący. Jan Borzęcki stolnik Nowogrodzki był deputatem na trybunał koronny 1784 roku z województwa Czerniechowskiego.
Źródła: Wielądek. - Heraldyka

Antoni Borzęcki z Konstancyą Chreptowiczowną stolnikowną Grodzieńską miał synów pięciu. 1. Michała sędziego grodzkiego Grodzieńskiego, ten primo voto z Johanną Gosiewską miał syna Karola i córkę Maryannę za Rukiewiczem szambelanem J.K.Mci. 2. Hieronima podkomorzego nadwor[nego] J.K.Mci. 3. Ignacego, który z Angelą Hornowską sędzianką Brzeską Litewską wszedł w związki małżeńskie. 4. Józefa regenta grodzkiego Grodzieńskiego 5. Marcina, który z [Klarą] Paszkowską pułkownikowną, miał także potomstwo. Córki rzeczonego Antoniego Borzęckiego dwie: jedna Teresa za Niewiadomskim, druga Maryanna za Niepokojczyckim stolnikiem Halickim.
Niesiecki Kasper, 1839 - Herbarz Polski. T. II. Lipsk.

Krzysztof Giszowski herbu Nowina od brata Janowego idący, urodzony z Łęckiej herbu Nałęcz, w wielu kampaniach doświadczonego serca, z Anny Borzęckiej z Skrzyńca zostawił liczne potomstwo: synów dwóch, córkę zamężną, drugie Pannami natenczas były.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839 - Herbarz Polski. T. IV. Lipsk.

Józefa Kalinowska herbu Kalinowa, była córką Ignacego Kalinowskiego starosty lelowskiego podczaszego Halickiego kawalera orderu ś Stanisława, dziedzica Kamionki, Sucharków i Dziatkowic i Justyny Borzęckiej, która była córką Franciszka z Kozarzewa Borzęckiego Subdapifera Mag. Duc Lithvaniae i Maryanny Pociejowny córki Ludwika Pocieja wojewody Wileńskiego hetmana W. Ks. Lit. i Emerencyanny Warszyckiej miecznikowej koronnej.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1845 - Herbarz Polski. T. X. Lipsk.

Kalinowski herbu Kalinowa, starosta lelowski miał za sobą Borzęcką córkę podstolego Litewskiego i z niej potomstwo.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1840 - Herbarz Polski. T. V. Lipsk.

Mikołaj Karnicki herbu Kościesza, trzy razy wchodził w śluby małżeńskie: p.v. z Maryanną Wydżanką, zostawił córkę Annę zaślubioną Józefowi Borzęckiemu.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1845 - Herbarz Polski. T. X. Lipsk.

Kiełczewska Dusilowna herbu Abdank, była za Jędrzejem Borzęckim około roku 1532.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1840 - Herbarz Polski. T. V. Lipsk.

Roh Kiełczewski herbu Pomian, stolnik Kowalski, ten z Joanną Trzebińską zostawił córkę Katarzynę, Kazimierza Borzęckiego cześnika Szadkowskiego żonę, z tą sterilis [bezdzietni].
Źródła: Wielądek - Heraldyka; Niesiecki Kasper, 1839 - Herbarz Polski. T. V. Lipsk.

Jan Kochowski herbu Nieczuja, z ziemi Chełmskiej, tego z Eufrozyny Koseckiej herbu Rawicz potomstwo, Kunegunda Borzęcka.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1840 - Herbarz Polski. T. V. Lipsk.

Kotowski herbu Trzaska miał za sobą Borzęcką.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1840 - Herbarz Polski. T. V. Lipsk.

Mikołaj Kunicki herbu Bończa, miał za sobą w dożywotniej przyjaźni Elżbietę Święcicką z której miał córkę Annę. Anna podwakroć wchodziła w śluby małżeńskie, raz z Marcinem Borzęckim, sędzią ziemskim chełmskim, drugi raz z Chrząstowskim.
Źródła: Wielądek - Heraldyka; Niesiecki Kasper, 1840 - Herbarz Polski. T. V. Lipsk.

Idzi de Mijaczów Fishauser połaczony z Elżbieta Marynowską. Z tego małżeństwa Petronella primo voto Borzęcka, secundo voto de Verni Gerant.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1845 - Herbarz Polski. T. X. Lipsk.

Paweł Moszyński herbu Nałęcz z Moszyna, (którego siostra Borzęcka) umarł 1593.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1841 - Herbarz Polski. T. VI. Lipsk.

N. Orchowska herbu Nałecz stolnikowna Chełmska, była za Borzęckim starostą Lubelskim.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1841 - Herbarz Polski. T. VII. Lipsk.

Ludwik Pociej herbu Waga, żona jego druga Emerencyanna Warszycka, z której córka dostała się w małżeństwo Franciszkowi Borzęckiemu podstolemu Litewskiemu, staroście Żydaczowskiemu.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1841 - Herbarz Polski. T. VII. Lipsk.

Ignacy herbu Pilawa, z Dzieduszyckiej tegoż potomstwo Mikołaj Potocki, tego żona Borzęcka Maryanna podstolanka koronna.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1841 - Herbarz Polski. Przypisy Krasickiego. T. VII. Lipsk.

Jan Siemieński herbu Leszczyc, dwa razy śluby małżeńskie ponawiał, pierwszy raz z Świrską, która mu powiła Wojciecha starostę Dębowieckiego, porucznika pod ussarską chorągwią książęcia Sanguszka, marszałka w. Litewskiego, posła na sejm, ten żyje w dorzywotniej przyjaźni z Borzęcką, podkomorzanką Przemysłką, z której temi czasy żyje w dzieciństwie synów dwóch.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1841 - Herbarz Polski. T. VIII. Lipsk.

Wojciech Siemieński starosta Dębowiecki (jak wyżej) mąż ludzki i wymowny, w prawie biegły, umarł referendarzem koronnym, r. 1763. Synowie jego młodo pomarli, córki zaś z Borzęckiej zostawił cztery.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1841 - Herbarz Polski. Przypisy Krasickiego. T. VIII. Lipsk.

N. Skarbek herbu Abdank córka Bilskiej, była za  Borzęckim, podstolim koronnym.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1841 - Herbarz Polski. Przypisy Krasickiego. T. VIII. Lipsk.

Marcin Smarżewski herbu Zagłoba, z Gościńską miał syna Stefana, rotmistrza Węgierskiej chorągwi i Wołowskiej, miał za sobą secundo voto Chrzanowską z domu Borzęcką wojskiego Chełmskiego córkę, z tej było syn i dwie córki.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1841 - Herbarz Polski. T. VIII. Lipsk.

N. Stawska herbu Korczak [chyba chodzi o Annę Sławską, żonę Janusza Konstantego], za Marcyanem Borzęckim, chorążym zakroczymskim [chorążym zakroczymskim był wtedy Janusz Konstanty].
Źródła: Niesiecki Kasper, 1841 - Herbarz Polski. T. VIII. Lipsk.

Zygmunt Węgleński herbu Śreniawa z krzyżem, złączył się doźywotne z Zofią Komorowską, ta mu powiła córkę Apollonię najpród Stawską, potem Borzęcką.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1842 - Herbarz Polski. T. IX. Lipsk.

N. Winnicka herbu Sas była za Antonim Borzęckim sędzią ziemskim Przemysłkim.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1842 - Herbarz Polski. T. IX. Lipsk.

Elżbieta Zawiszanka herbu Sas z mniejszej Niedrwicy, była za Marcinem Borzęckim.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1845 - Herbarz Polski. T. X. Lipsk.

Michał Zielonka herbu Jastrzębiec, secundo voto z Katarzyną Sobieską, z tej była córka Anna Borzęcka, sterilis [bezdzietna].
Źródła: Niesiecki Kasper, 1845 - Herbarz Polski. T. X. Lipsk.

N. Żurowski herbu Leliwa miał za sobą Borzęcką.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1845 - Herbarz Polski. T. X. Lipsk.

 

ŹRÓDŁA

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych... T. 1-9. Lipsk. (1836-1842). Fotokopia i fragmenty.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY