URZĘDNICY DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ

(wyciągi z różnych tomów)

 

 

WYKAZ URZĘDÓW DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ

NAJWYŻSI DOSTOJNICY ŚWIECCY

W KORONIE NA LITWIE
Marszałek wielki koronny (łac. Magnus regni Poloniae mareschalcus) Marszałek wielki litewski (łac. Magnus M[agni] D[ucatus] Litvaniae mareschalcus)
Kanclerz wielki koronny (łac. supremus cancellarius regni Poloniae) Kanclerz wielki litewski (łac. supremus cancellarius M[agni] D[ucatus] Litvaniae)
Podkanclerzy koronny (łac. vice-cancellarius Regni Poloniae) Podkanclerzy litewski (łac. vice-cancellarius M[agni] D[ucatus] Litvaniae)
Podskarbi wielki koronny Podskarbi wielki litewski
Instygator wielki koronny (łac. instigator Regni Poloniae) Instygator wielki litewski (łac. instigator M[agni] D[ucatus] Litvaniae)
Vice-instygator koronny (łac. vice-instigator Regni Poloniae) Vice-instygator litewski (łac. vice-instigator M[agni] D[ucatus] Litvaniae)

NAJWYŻSZE DOSTOJEŃSTWA I URZĘDY ŚWIECKIE

Wojewoda (łac. palatinus)
Kasztelan (łac. castellanus)

NAJWYŻSI DOSTOJNICY I URZĘDNICY DWORSCY

Marszałek (łac. mareschalcus)
Sekretarz wielki (łac. Magnus secretarius)
Referendarz (łac. referendarius)
Szambelan, podkomorzy królewski (łac. camerarius)
Pisarz wielki (łac. Magnus notarius)
Podskarbi nadworny (łac. thesaurarius)
Chorąży wielki (łac. Magnus vexillifer, signifer)
Miecznik wielki (łac. Magnus ensifer)
Kuchmistrz (łac. praefectus culinae)
Stolnik (łac. dapifer)
Podczaszy (łac. pincerna, pocillator)
Krajczy (łac. incisor)
Podstoli (łac. subdapifer)
Cześnik (łac. pincerna, pocillator)
DOSTOJEŃSTWA I URZĘDY ZIEMSKIE I GRODZKIE
W KORONIE NA LITWIE
  Marszałek (łac. mareschalcus)
Podkomorzy (łac. succamerarius)
  Starosta grodowy
Starosta (łac. capitaneus)
  Ciwun (łac. tivunus)
Chorąży (łac. vexillifer, signifer)
Sędzia (łac. judex) Sędzia ziemski (łac. judex terrestris)
  Podstarosta grodowy
Stolnik (łac. dapifer)
Podczaszy (łac. pincerna, pocillator)  
Podsędek (łac. subjudex)  
Podstoli (łac. subdapifer)
  Podsędek ziemski (łac. subjudex terrestris)
  Podczaszy (łac. pincerna, pocillator)
Cześnik (łac. pincerna, pocillator)
  Horodniczy (łac. arcis, castelli praefectus)
  Skarbnik (łac. thesaurarius)
Łowczy (łac. venator)
Wojski (łac. tribunus)  
Pisarz (łac. scriba, notarius)  
Miecznik (łac. ensifer)
Skarbnik (łac. thesaurarius)  
  Koniuszy (łac. praefectus stabuli)
  Oboźny (łac. castrametator)
  Krajczy (łac. incisor)
  Leśniczy
  Mostowniczy (łac. praefectus pontium)
  Budowniczy (łac. architectus, aedilis)

INNE DOSTOJEŃSTWA I URZĘDY

Asesor (łac. asesor)
Burgrabia (łac. burggravius, burgrabius)
Burmistrz (łac. proconsul, magister civium)
Cechmistrz (łac. cechmagister)
Celnik (łac. telonarius, teloneator)
Delegat (łac. delegatus, legatus)
Deputat (łac. deputatus)
Dozorca (łac. custos, inspector, curator)
Dworzanin (łac. aulicus)
Ekonom (łac. oeconomus, economus)
Generał (łac. generalis)
Hetman (łac. dux exercitus, princeps militum, exercituum)
Hetman polny (łac. campiductor)
Hetman wielki (łac. supremus dux exercituum)
Kapitan (łac. praefectus cohortis)
Klucznik (łac. promus)
Komisarz (łac. commissarius)
Komornik graniczny (łac. camerarius)
Książę (łac. princeps, dux)
Kustosz (łac. custos)
Ławnik (łac. assessor, scabinus)
Margrabia (łac. marchio)
Mierniczy (łac. geometra)
Namiestnik, zastępca (łac. vicarius, vicesgerens, commissarius)
Notariusz (łac. notarius)
Opat (łac. abbas)
Piwniczy (łac. cellarius)
Poborca (łac. exactor)
Podchorąży (łac. subsignifer, vicarius vexilliferi)
Podkoniuszy (łac. subpraefectus stabuli)
Podstarości (łac. vice-capitaneus)
Podwojewodzy (łac. vice-palatinus)
Poseł (łac. legatus)
Prymas (łac. primas, princeps archiepiscoporum)
Półkownik (łac. colonellus)
Rachmistrz (łac. calculator)
Rajca (łac. consul, vir consularis)
Regent (łac. regens)
Regestrant (łac. registrator)
Regimentarz (łac. regimentarius)
Senator (łac. senator)
Sędzia grodzki (łac. judex castrensis)
Sołtys (łac. scultetus)
Stanowniczy (łac. hospitiorum militarium designator)
Strażnik (łac. speculator)
Woźny (łac. ministerialis, praeco)
Woźny jeneralny, jerenał wojewódzki (łac. generalis ministerialis)
Wójt miejski (łac. advocatus, praetor)
Żupnik (łac. zuparius, salinator, praefectus salinarum)

INNE OKREŚLENIA URZĘDOWE

Córka urzędnika (łac. filia, np. podczaszanka: filia pocillatoris)
Syn urzędnika (łac. filius, np. podczaszyc: filius pocillatoris)

TEKST

Aleksander Maciej Borzęcki - starosta dołżański 1764 r. (brak aktu nominacji); starosta przemyski 1764-1771 (nominacja z dnia 27 grudnia 1764 r, złożenie urzędu w dniu 7 maja 1771 r); podstoli koronny 1766-1768 (nominacja z dnia 13 maja 1766 r); zmarł 1780 lub 1781 r.

Antoni Borzęcki - cześnik łęczycki 1703-1720 (na stanowisku tym wymieniany jest w dokumencie z dnia 27 lutego 1703 r. oraz w nominacji na stanowisko sędziego z dnia 31 maja 1720 r., w województwie łęczyckim był jednak nieznany); sędzia ziemski przemyski 1720-1739 (nominacja z dnia 31 maja 1720 r.); podkomorzy ziemi przemyskiej 1739-1741 (nominacja z dnia 29 sierpnia 1739 r., złożenie urzędu w dniu 23 października 1741 r.); zmarł 5 listopada 1742 r.

Antoni Borzęcki - starosta krzywosielski; vice-instygator W. Ks. Lit. 1765-1775 (nominacja z dnia 9 grudnia 1765 r.); w 1775 r. awans na drugiego instygatora; zmarł 29 stycznia 1782 r.

Franciszek Borzęcki - skarbnik lwowski 1724-1730 (nominacja z dnia 26 marca 1724 r.); starosta żydaczowski 1730-1740 (nominacja z dnia 23 września 1730 r., złożenie urzędu w dniu 22 sierpnia 1740 r.); podstoli W. Ks. Lit. 1732 r. (nominacja z dnia 23 lipca 1732 r.); zmarł 9 października 1743 r.

Józef Borzęcki - skarbnik żydaczowski 1710-1727 (nominacja z dnia 26 marca 1710 r.); łowczy przemyski 1727 (nominacja z dnia 7 sierpnia 1726 r. i powtórnie z dnia 26 kwietnia 1727 r.); zmarł 8 lutego 1735 r.

Józef Borzęcki - w dniu 10 grudnia 1746 r. nominowany na stanowisko skarbnika dobrzyńskiego, w Ziemi Dobrzyńskiej jednak nie występował i nie został potwierdzony w innych źródłach. W tym czasie skarbnikiem dobrzyńskim był Jakub Paprocki. Być może ten sam Józef rzekomy skarbnik latyczowski 1758-1764.

Józef Borzęcki - na dokumencie z dnia 13 lutego 1775 r. występuje jako cześnik chełmski. Nie mógł jednak pełnić wtedy tej funkcji gdyż w tym czasie cześnikiem chełmskim był Stanisław Siła Nowicki.

Karol Borzęcki - jako łowczy horodelski występuje na dokumentach z lat 1792-1793.

Kazimierz Borzęcki - strażnik brzeski litewski (nominacja z dnia 25 września 1714 r.); zmarł po 1723 r.

Marcin Borzęcki - podstarości horodelski 1610 r.; wojski bełski 1627-1658 (jako wojski bełski występuje na dokumentach z dnia 6 czerwca 1628 r. i 17 września 1658 r.).

Marcin (Marcyan) Franciszek Borzęcki - sędzia ziemski chełmski 1692-1723 (wybrany w dniu 26 lutego 1692 r. jako sędzia występuje także na dokumencie z dnia 27 sierpnia 1692 r. i w testamencie z dnia 27 września 1721 r.); zmarł 26 lutego 1723 r.

 

ŹRÓDŁA

Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej. T. 1-11. Wrocław. T. 12-21. Kórnik. (1985-2007). Wyciągi.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY