WYKAZ LOKALIZACJI

 

            Wykaz obejmuje lokalizacje (kopalnie, kamieniołomy, łomy gospodarskie, żwirownie i odsłonięcia terenowe) na obszarze Polski z których udało się pozyskać okazy do kolekcji Minerały Polski lub do kolekcji tematycznych oraz miejsca które zostały spenetrowane w trakcie wycieczek geologicznych i wypraw eksploracyjnych organizowanych zarówno w ramach działalności Muzeum jak i przez współpracujące z nami osoby i instytucje.

            UWAGA!!! Miejsca wyróżnione kolorem niebieskim są jednocześnie łączami do odpowiednich stron w witrynie na których zaprezentowano okazy z danej lokalizacji.

 
Pokaż Lokalizacje na większej mapie.

 

      OBJAŚNIENIA

  skały okruchowe - chalcedonity, diatomity, kwarc żyłowy, kwarcyty słodkowodne, lessy, piaski, piaskowce, ziemia okrzemkowa, żwiry
  skały ilaste - allity, bentonity, gliny, iły, kaoliny, iłowce, montmorillonity, mułki, mułowce, ochry
  skały węglanowe - dolomity, kreda, kreda jeziorna, margle, ochry, opoki, trawertyny, wapienie
  skały magmowe - andezyty, bazalty, gabra, granity, granodioryty, melafiry, pegmatyty (skalenie), porfiry, syenity
  skały metamorficzne - fyllity, gnejsy, granitognejsy, kwarcyty, łupki grafitowe, łupki mikowe, marmury, serpentynity, wapienie krystaliczne
  surowce chemiczne - anhydryty, baryty, fluoryty, fosforyty, gipsy, grafit, kalcyty, magnezyty, piryty, siarka rodzima
  surowce energetyczne - antracyty, gaz ziemny, ropa naftowa, torfy, węgle brunatne, węgle kamienne, żywice kopalne
  rudy metali - chrom, cynk, mangan, miedź, nikiel, ołów, uran, żelazo
  meteoryty

 

Surowiec Nazwa lokalizacji (miejscowość, nazwa kopalni, nazwa złoża, uwagi, okres geologiczny). Lokalizacja okazów.
 

Bełchatów - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Bełchatów”. Miocen. Odkrywki „Bełchatów” i „Szczerców”. Minerały. Dydaktyczne. Bursztyny. Skały. Skamieniałości.

  Dzikowiec - kamieniołom wapienia. Dewon późny - karbon wczesny. Odkrywka, sztolnie.
  Dzikowiec - kopalnia węgla kamiennego „Fortuna”. Karbon późny. Hałdy.
  Gdańsk-Stogi - złoża bursztynu Wisłoujście i Górki Zachodnie. Czwartorzęd. Rezerwat. Bursztyny.
  Gołaczów-Dańczów-Jeleniów - prace poszukiwawczo-rozpoznawcze złoża rud żelaza. Sztolnie, szyby, hałdy. Orogeneza waryscyjska. Minerały Polski. Kamienie szlachetne.
  Grzmiąca - kopalnie węgla kamiennego „Christian Gottfield” i  „Unverhofft Glück. Karbon późny. Odkrywka.
  Jaroszów - kopalnia odkrywkowa iłów ogniotrwałych „Edmund”. Miocen. Odkrywka. Bursztyny.
  Jugów - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”. Upadowa  „Wacław”. Karbon późny. Zlikwidowana.
  Jugów-Pniaki - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”. Upadowa  „Pniaki”. Karbon późny. Hałdy. Skały.
  Kamień Śląski - kopalnia węgla brunatnego „Gottfried”. Miocen. Odkrywka. Bursztyny. Skamieniałości.
  Kobielnik - łom gospodarski łupków palnych. Oligocen. Odkrywka. Skały. Skamieniałości.
  Nowa Karczma - plaża Bałtyku. Czwartorzęd. Bursztyny.
  Zapniów - kopalnia iłów ogniotrwałych „Zapniów” na złożu „Kryzmanówka”. Synemur. Dwie upadowe, odkrywka, hałda. Skały. Skamieniałości.
   
  Dobrzyń - wychodnie iłów. Miocen. Odsłonięcia terenowe. Dydaktyczne.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

X

 

 

Surowiec Nazwa lokalizacji (miejscowość, nazwa kopalni, nazwa złoża, uwagi, okres geologiczny). Lokalizacja okazów.
  Barcza - kamieniołomy piaskowca „Barcza”. Dewon wczesny. Nieczynne. Rezerwat.
 

Bardo - wychodnie stref zmineralizowanych. Odsłonięcie terenowe. Minerały.

  Biała Góra - kopalnie odkrywkowe piasku kwarcowego „Biała Góra”. Alb. Skały.
  Bielawa - wychodnie pegmatytów. Odsłonięcia terenowe. Minerały.
 

Bierkowice - kopalnia odkrywkowa żwiru „Bierkowice I”. Czwartorzęd. Minerały.

  Bibice - wychodnia wapieni. Jura. Odsłonięcie terenowe.
  Bircza - wychodnie łupków, margli i piaskowców. Oligocen. Odsłonięcia terenowe. Rezerwat. Skamieniałości.
  Błaziny - kamieniołom wapienia „Błaziny”. Jura późna. Ozdobne.
  Bochnia - kopalnia soli kamiennej „Bochnia”. Miocen. Częściowo zlikwidowana. Muzeum.
 

Boguszów - kopalnia barytu „Boguszów”. Orogeneza hercyńska, orogeneza alpejska. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały.

  Bolechowice - kamieniołom marmuru „Bolechowice”. Dewon środkowy.
 

Bolesławiec - kopalnie odkrywkowe piasków i żwirów „Bolesławiec”. Czwartorzęd. Zatopione. Minerały.

  Borów - kamieniołom granitu „Borów”. Minerały.
 

Borówno - kamieniołom melafiru „Borówno”. Perm wczesny. Minerały.

  Bożków - sztolnia dziedziczna Aleksander. Karbon późny. Zamknięta.
  Braszowice - kamieniołom gabra „Braszowice”. Perm późny. Minerały.
  Brwinów - ślady dawnego górnictwa rud żelaza. Czwartorzęd. Skały.
  Brynów - kopalnia egla kamiennego „Wujek”. Karbon późny.
  Bukowno - kopalnia głębinowa i odkrywkowa rud cynku i ołowiu „Bolesław”. Zlikwidowana. Minerały.
 

Bystre - wychodnie stref okruszcowanych. Trzeciorzęd. Odsłonięcie terenowe. Minerały.

 

Bystrzyca - wychodnie porfirów. Perm. Minerały.

 

Bystrzyca Górna - kamieniołomy serpentynitów. Nieczynne. Minerały. Skały.

 

Bystrzyca Górna - wychodnia hornblendytów. Odsłonięcie terenowe. Minerały. Skały.

  Bystrzyca Górna - wychodnia piroksenitów. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Bystrzyca Górna - wychodnia piribolitów. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Bytom - kopalnia rud cynku i ołowiu „Orzeł Biały”. Trias środkowy. Skały.
  Chałupy - piaski plażowe Bałtyku. Czwartorzęd. Skały.
 

Chełmce - ślady dawnego górnictwa kruszcowego rud ołowiu. Orogeneza hercyńska. Minerały.

 

Chełmiec - ślady dawnego górnictwa kruszcowego na żyle „Hintermühler”. Hałda. Minerały.

  Chełmno Śląskie - wychodnia piaskowców. Odsłonięcie terenowe. Kreda późna. Skamieniałości.
  Chęciny - łom wapienia na górze Zamkowej. Dewon.
  Chęciny - ślady dawnego górnictwa rud ołowiu. Orogeneza hercyńska.
  Chłapowo - wychodnie pokładów węgla brunatnego. Miocen. Odsłonięcie w klifie. Rezerwat. Dydaktyczne. Skamieniałości.
  Chmielnik - kopalnia odkrywkowa iłu bentonitowego. Miocen. Zrekultyweowana. Skały.
 

Chodzież - kopalnia odkrywkowa iłu „Chodzież-Fabryczna”. Zatopiona. Czwartorzęd. Minerały.

  Ciszyca Górna - wychodnie wapieni. Kreda późna. Odsłonięcia terenowe.
 

Czadrów - kamieniołomy melafiru „Czadrów”. Nieczynne. Perm wczesny. Minerały.

 

Czarnów - kopalnia rud arsenu  „Evelinensglück. Orogeneza hercyńska. Zatopiona. Hałdy. Minerały.

  Czerwona Góra - kamieniołom zlepieńca dekoracyjnego „Zygmuntówka”. Perm. Nieczynny. Skały.
  Częstochowa - kamieniołom wapienia „Wrzosowa”. Nieczynny. Oksford. Skamieniałości.
  Częstochowa - kamieniołom wapienia „Zarzecze”. Oksford. Zrekultywowany. Skały.
  Częstochowa - kopalnia odkrywkowa iłu dla cegielni „Sowa”. Baton. Skamieniałości.
  Częstochowa - wychodnie wapieni na górze klasztornej. Oksford. Skamieniałości.
  Dąbrowa Górnicza - kopalnia węgla kamiennego „Generał Zawadzki”. Karbon późny. Skały.
 

Dębowina - kopalnia rud antymonu „Reiche Silber-Glück”. Nieczynna. Minerały.

  Dębowina - kopalnia grafitu. Nieczynna. Minerały.
 

Dobrzyń - wychodnie iłu z wkładkami węgla brunatnego. Miocen. Odsłonięcia w skarpie Wisły. Minerały. Dydaktyczne.

  Drawsko Pomorskie - kopalnie odkrywkowe piasków i żwirów oraz głazowiska. Czwartorzęd. Skamieniałości.
  Dubie - kamieniołom wapienia i dolomitu „Dubie”. Dewon środkowy. Skały.
 

Dziećmorowice - kopalnia rud polimetalicznych „Gutes Glück”. Zlikwidowana. Hałda. Minerały. Skały.
Obiekt nr 401
Zakładów przemysłowych „R-1” w Kowarach. Hałda.

  Faustianka - kopalnia odkrywkowa iłu. Baton. Skamieniałości.
  Gałęzice - kamieniołom wapienia „Ostrówka”. Dewon środkowy. Skamieniałości.
 

Gartałowice - kopalnie odkrywkowe gipsu. Miocen. Nieczynne. Minerały.

 

Gębczyce - kamieniołom granitu „Gębczyce”. Orogeneza hercyńska. Nieczynny. Minerały.

 

Gierczyn - kopalnia rud cyny „Gierczyn”. Prekambr. Zlikwidowana. Hałdy.

 

Gliniany - kamieniołom wapienia i marglu cementowni „Ożarów”. Jura późna. Minerały.

  Gliniany Las - łom wapienia. Hettang. Skamieniałości.
  Głuchołazy - wychodnie łupków serycytowo-talkowych.
  Głuszyca - kopalnia rud uranu „Grzmiąca”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałda.
  Głuszyca - kopalnia odkrywkowa i głębinowa węgla kamiennego „Unverhofft Glück. Karbon późny. Zlikwidowana.
  Gnaszyn - kopalnia odkrywkowa iłu. Baton. Nieczynna.
  Gnieździska - łomy wapienia. Kelowej. Nieczynne. Skamieniałości.
 

Golce - kopalnia rud żelaza „XX lecia PRL”. Jura środkowa. Zlikwidowana. Hałda. Minerały. Skały.

  Gorzuchów - kopalnia odkrywkowa piasków i żwirów Bierkowice II”. Zatopiona. Skamieniałości.
  Gosławice - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Gosławice”. Miocen. Zatopiona. Rekultywacja. Skały.
 

Gozdno - wychodnie porfirów. Minerały.

  Grabina - kamieniołomy granitu. Minerały.
 

Grochowa - kopalnia magnezytu „Grochowa”. Dydaktyczne.

  Grochowa - kopalnia magnezytu „Glückauf”. Zlikwidowana. Hałda. Minerały.
  Gromadzice - wychodnie lessów. Czwartorzęd. Skały.
  Gromadzice - wychodnie mułowców. Hettang. Skały. Skamieniałości.
  Iłża - ślady paleolitycznego górnictwa krzemienia. Skały.
 

Inowrocław - kopalnia soli kamiennej „Inowrocław”. Cechsztyn. Zatopiona. Minerały.

  Iwonicz Zdrój - kopalnie otworowe ropy naftowej na złożu „Iwonicz-Zdrój”. Kreda wczesna.
 

Jagniątków - wyrobisko Zakładów Przemysłowych „R-1”. Nieczynne. Minerały.

 

Jałowiec - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd. Nieczynny. Minerały.

  Jamna Dolna - wychodnie łupków melilitowych. Oligocen. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
  Janików - wychodnie wapieni. Cisural. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
 

Jaroszowiec - kamieniołom dolomitu „Stare Gliny”. Dewon środkowy, trias środkowy. Minerały.

  Jastrzębie - kopalnia węgla kamiennego „Borynia”. Karbon późny. Hałda.
  Jaworznia. kamieniołom wapienia „Jaworznia”. Dewon. Nieczynny.
  Jaworznia - ślady dawnego górnictwa rud ołowiu. Orogeneza hercyńska. Szpary, hałdy.
  Jedlina Zdrój - kopalnia węgla kamiennego  „Sophie”.
  Jedlina Zdrój - kopalnia węgla kamiennego  „Thorez”. Upadowa  „Zygmunt”.
 

Jegłowa - kamieniołomy łupku kwarcytowego „Kwarcyt”. Dewon. Nieczynne. Minerały. Skały.

  Jegłowa - wychodnie łupków kwarcytowych i kaolinitu na Kryształowej Górze. Dewon. Minerały.
 

Jelenia Góra - kamieniołom granitu „Czarne”. Orogeneza hercyńska. Minerały.

  Jelenia Góra - wychodnie pegmatytów w Łomnicy. Minerały.
 

Jeziórko - kopalnie otworowe siarki rodzimej „Jeziórko”. Miocen. Zlikwidowana. Minerały.

  Jordanów Śląski - kamieniołom serpentynitu  „Jordanów”. Nieczynny. Ozdobne.
  Józefin - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Adamów”. Miocen. Skamieniałości.
  Kaczorów - wychodnie zieleńców. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Kajetanów - kamieniołom wapienia „Kajetanów”. Loping. Nieczynny. Rezerwat. Skamieniałości.
  Kalej - kopalnia rud żelaza „Malice”. Jura środkowa. Zlikwidowana. Hałda. Dydaktyczne.
  Kamieniec Ząbkowicki - wychodnia fyllitów. Skały.
 

Kamień - łom grejzenu „Wyrwak”. Nieczynny. Minerały. Skały.

  Karlino - kopalnia otworowa ropy naftowej. Zlikwidowana. Dydaktyczne.
 

Karpacz - kopalnia pegmatytu „Krucze Skały”. Minerały. Nieczynna. Hałda.

  Karpacz - ślady dawnego górnictwa kruszcowego na górze Karpatka. Sztolnia.
 

Karpacz - wychodnie żył kwarcowych. Minerały.

 

Kawodrza - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Kawodrza”. Baton. Minerały.

  Kazimierz Dolny - kamieniołom wapienia. Kreda późna. Nieczynny.
  Kielce - kamieniołom wapienia „Kadzielnia”. Dewon. Nieczynny. Rezerwat.
  Kielce - kamieniołom wapienia „Psie Górki”. Nieczynny. Zrekultywowany. Dewon.
  Kielce - kamieniołom wapienia „Wietrznia”. Dewon. Nieczynny. Rezerwat.
  Kielce - ślady dawnego górnictwa rud ołowiu w rejonie Karczówka-Dalnia-Grabina. Orogeneza hercyńska. Szpary, hałdy. Rezerwat.
  Kletno - kamieniołomy marmuru „Kletno I, II, III i IV”. Prekambr. Nieczynne. Jaskinia Niedźwiedzia. Skamieniałości.
 

Kletno - kopalnia fluorytu „Kopaliny”. Prekambr. Nieczynna. Częściowo zatopiona. Hałdy. Minerały. Skały.
Rejon III Zakładów Przemysłowych „R-1”.

 

Klęczany - kamieniołom piaskowca „Klęczany”. Trzeciorzęd. Minerały.

 

Kłodawa - kopalnia soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej „Kłodawa”. Cechsztyn. Minerały.

  Kochanów - kopalnia piaskowca. Nieczynna.
  Kolce - wyrobiska hitlerowskiego kompleksu militarnego „Riese” w górze Osówka. Muzeum. Hałdy. Minerały.
Obiekt nr 405 Zakładów przemysłowych „R-1” w Kowarach.
  Kolce - łom pegmatytu. Nieczynny.
 

Kopaniec - kopalnia rud uranu „Kopaniec”. Orogeneza hercyńska. Nieczynna. Hałdy. Minerały.

  Korytnica - wychodnie iłów. Baden. Skamieniałości.
 

Korzecko - kamieniołom dolomitu i kopalnia odkrywkowa kalcytu żyłowego „Korzecko”. Dewon. Nieczynne. Minerały.

  Korzkiew - wychodnia margli. Kreda. Odsłonięcie terenowe.
 

Kostomłoty - kamieniołom wapienia „Laskowa Góra”. Dewon środkowy. Minerały.

 

Kowala - kamieniołom wapienia, marglu i łupku ilastego „Kowala”. Dewon środkowy. Nieczynny. Minerały. Skamieniałości.

 

Kowary - kopalnia rud żelaza „Wolność”. Prekambr. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały. Skały.
Zakłady Przemysłowe „R-1”.

  Kowary - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1” na Wołowej Górze. Zlikwidowane. Hałda Minerały.
  Koźmice - kamieniołom syenitu. Nieczynny.  Skały.
  Krobica - kamieniołom fyllitu „Jerzy”. Skały.
  Krzemionki Opatowskie - wyrobiska neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego. Muzeum.
 

Kwietniki - wychodnie porfirów. Minerały.

  Leszczyniec - kopalnia rud miedzi „Frohe Erwartung”. Zlikwidowana. Hałda.
 

Lisowice - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Lipie Śląskie”. Retyk. Minerały. Skały. Skamieniałości.

  Lisowice - łomy wapienia. Jura późna. Nieczynne. Skały.
 

Lubachów - kamieniołom serpentynitu. Nieczynny. Minerały. Skały.

  Ludwikowice-Miłków - kopalnia węgla kamiennego „Wacław”. Karbon późny. Hałda.
  Lubachów - wychodnie migmatytów. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Lubań - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd. Nieczynny.
 

Lubiechowa - kamieniołom melafiru „Lubiechowa”. Nieczynny. Minerały. Skały.

 

Lubin - kopalnia rud miedzi „Lubin”. Cechsztyn. Minerały. Skały. Skamieniałości.

  Ludwikowice Kłodzkie - wyrobiska hitlerowskiego kompleksu militarnego „Riese” w górze Włodarz. Muzeum. Dydaktyczne.
 

Lutynia - kopalnia rud ołowiu „Philip”. Nieczynna. Hałda. Minerały.

  Łagów - kamieniołom wapienia. Dewon środkowy. Nieczynny.
  Łagów - ślady górnictwa rud ołowiu.
  Łagów - wychodnia wapienia. Famen. Odsłonięcie terenowe. Rezerwat.
  Łagów-Płuczki - wychodnia mułowców i iłowców.
  Ławeczno - kopalnia rud miedzi i żelaza Miedziana Góra”. Cechsztyn. Zlikwidowana i zrekultywowana.
 

Łaziska Górne - kopalnia węgla kamiennego „Zośka III”. Hałdy. Karbon późny. Minerały.

  Łączna - kamieniołom piaskowca kwarcytowego „Bukowa Góra”. Dewon. Skały.
 

Łęczna - kopalnia węgla kamiennego „Łęczna”. Karbon późny. Minerały.

  Łęczyca - kopalnia rud żelaza „Łęczyca”. Jura środkowa. Zlikwidowana. Skały.
  Łopuszka Wielka - kopalnia gipsu „Łopuszka Wielka”. Miocen. Nieczynna. Ozdobne.
  Łuków - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Łapiguz”. Kelowej. Zatopiona. Hałdy. Skamieniałości.
  Łychów - wychodnie piasków i iłów. Baden. Skamieniałości.
  Małogoszcz - kamieniołomy wapienia cementowni „Małogoszcz”. Kimeryd. Skamieniałości.
  Mąkolno - wychodnie granodiorytów. Skały.
 

Męcinka - kopalnia rud żelaza „Rudolf”. Orogeneza hercyńska. Hałda. Minerały.

  Michałowice - kamieniołom granitu „Michałowice”. Orogeneza hercyńska. Nieczynny. Minerały.
  Michałowice - wychodnie wapieni. Jura. Odsłonięcia terenowe.
 

Miedziana Góra - kopalnia rud miedzi „Zygmunt”. Orogeneza hercyńska. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały.

 

Miedzianka - kopalnia rud miedzi i kamieniołomy wapienia „Zofia”. Dewon środkowy. Częściowo zatopiona. Rezerwat. Hałdy. Minerały. Skamieniałości.

  Miedzianka - kamieniołom wapienia „Kozi Grzbiet”. Dewon środkowy. Nieczynny.
  Miedzianka - kamieniołom wapienia „Ołowianka”. Dewon środkowy. Nieczynny.
  Miedzianka - ślady górnictwa rud ołowiu na górze Ołowianka. Zrekultywowane.
 

Miedzianka Śląska - kopalnia rud miedzi i żelaza „Miedzianka”. Orogeneza hercyńska. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały. Skały.
Rejon I Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach.

  Mielnik - kopalnia odkrywkowa kredy piszącej. Kampan, Oligocen. Skały. Skamieniałości.
 

Miękinia - kamieniołom porfiru „Miękinia”. Perm. Nieczynny. Minerały.

  Michałkowa - kopalnia skalenia „Na Dziale Michałkowskim” i wychodnie pegmatytów. Sztolnie, łom, odsłonięcie terenowe. Minerały Polski. Kamienie szlachetne.
  Młyny - łom piaskowca. Serrevill. Nieczynny. Rezerwat. Skamieniałości.
  Mniszków - kopalnia rud żelaza „Miedzianka” oddz. w Mniszkowie. Nieczynna. Hałdy.
Rejon I
Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach.
  Mniszków - ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Hałda.
  Morawica - kamieniołom wapienia „Morawica”. Jura późna. Nieczynny.
  Nagórzyce - kopalnie piaskowca. Kreda. Nieczynne. Rezerwat.
  Nasiłów - kamieniołomy wapienia  „Nasiłów”. Mastrycht-Dan. Nieczynne. Skamieniałości.
 

Nasławice - kamieniołom serpentynitu „Nasławice”. Proterozoik. Minerały. Skały.

  Nawodzice - kamieniołom marglu. Baden. Skamieniałości.
  Nielestno - kopalnia rud uranu „Wleń”. Zlikwidowana.
  Niewachlów - kamieniołom wapienia. Nieczynny. Zrekultywowany.
 

Niwnice - kopalnia odkrywkowa i głębinowa gipsu i anhydrytu „Nowy Ląd”. Cechsztyn. Minerały. Skały.

  Nowa Ruda - wychodnie piaskowców, zlepieńców mułowców i iłowców. Skarpy obwodnicy. Karbon późny-Perm wczesny. Skamieniałości.
  Nowa Ruda-Słupiec - kamieniołom gabra. Proterozoik.
  Nowa Ruda-Słupiec - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”, pole „Słupiec”. Zlikwidowana, Karbon późny. Skały.
  Nowa Ruda-Zacisze - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”, pole „Piast”. Upadowa  „Eugeniusz”. Karbon późny.
 

Nowa Ruda-Zacisze  - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”, pole „Piast”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałda. Muzeum. Minerały. Dydaktyczne. Skały. Skamieniałości.

  Nowy Kościół - kopalnia rud miedzi „Nowy Kościół”. Cechsztyn. Zlikwidowana.
  Nowy Kościół - wychodnie porfirów. Minerały.
  Nowy Kościół - wychodnie iłowców. Cechsztyn. Dydaktyczne.
  Nowy Kościół - wychodnie margli plamistych. Cechsztyn. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Obryte-Ciołkowo-Gostkowo-Rzewnie - rejon spadku meteorytu Pułtusk. Chondryt zwyczajny.
  Ogorzelec - kamieniołom amfibolitu. Prekambr.
  Ogorzelec - kopalnia rud uranu „Wiktoria”. Częściowo zlikwidowana. Ujęcie wody. Hałdy.
  Ogrodzieniec - kamieniołom wapienia i marglu dla cementowni „Wirek II”. Jura środkowa. Nieczynny.
  Ogrodzieniec - kopalnia odkrywkowa iłu dla cementowni „Wirek II”. Jura środkowa. Nieczynna.
  Okrzeszyn - kopalnia węgla kamiennego i rud uranu „Okrzeszyn”.
 

Olkusz - kopalnia rud cynku i ołowiu „Olkusz Południe”. Trias środkowy. Minerały. Skały.

  Paczków - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru „Paczków”.
  Panoszów - kopalnia odkrywkowa iłu. Jura wczesna. Skały.
  Patoka - kopalnia odkrywkowa iłu „Patoka I”. Jura wczesna. Skały.
  Piaseczno - kopalnia odkrywkowa siarki rodzimej i piasku „Piaseczno”. Miocen. Minerały.
  Pieszyce-Kamionki - kopalnia rud ołowiu „Anna Fundgrube”.
  Pieszyce-Kamionki - kopalnia rud ołowiu „Augusta”. Szybik, hałda. Minerały Polski.
  Pieszyce-Kamionki - łom gospodarski piaskowców. Kulm. Skamieniałości. Dydaktyczne. Skały.
  Pieszyce-Kamionki - kopalnia rud ołowiu „Św. Eliasza”.
  Pieszyce-Kamionki - kopalnia rud ołowiu „Wilhelm”.
  Pilce - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru „Pilce”.
  Płóczki Górne - łom melafiru. Perm wczesny. Nieczynny.
 

Płóczki Górne - wychodnie melafirów. Perm wczesny. Minerały.

 

Podgórze - kopalnia fluorytu „Rübezahl”. Zatopiona. Hałda. Minerały.

 

Podgórze - kopalnia rud uranu „Podgórze”. Częściowo zatopiona. Prekambr. Muzeum. Minerały. Skały.

  Podgrodzie - wychodnie wapieni. Odsłonięcia terenowe.
  Podłęże - kamieniołom wapienia. Kelowej. Nieczynny. Rezerwat.
  Podzamek - kamieniołom i kopalnia diorytu. Nieczynne. Skały.
  Podzamek - kamieniołom marmuru. Nieczynny. Skały.
 

Pomorzany - kopalnia rud cynku i ołowiu „Pomorzany”. Trias środkowy. Minerały.

  Posądza - ślady dawnego górnictwa siarki rodzimej. Miocen. Hałdy. Minerały. Skały.
  Poznań - rejon spadku meteorytu Morasko. Oktaedryt.
 

Proboszczów - wychodnie melafirów. Minerały.

  Przecznica - kopalnia rud kobaltu „Anna-Maria”. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały.
  Przedborowa - kamieniołom syenitu „Przedborowa”. Orogeneza hercyńska. Skały.
 

Przeździedza - kamieniołom melafiru „Przeździedza”. Perm wczesny. Nieczynny. Minerały.

  Pustków Wilczkowski - łom i wychodnie łupków krzemionkowych. Nieczynny. Minerały. Skały.
  Przygórze - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”. Pole „Bolesław”. Namur A. Zlikwidowana. Hałda. Skamieniałości.
  Pstrążna - kopalnia węgla kamiennego Wilhelmina. Karbon późny. Hałdy.
  Radków - kamieniołom piaskowca. Kreda.
 

Radomice - kopalnia rud arsenu „Cecylia”. Nieczynna. Hałda. Minerały.

 

Radoniów - kopalnia rud uranu „Radoniów”. Orogeneza hercyńska. Zlikwidowana. Hałda. Minerały.
Rejon II Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach.

 

Radzimowice - kopalnia rud arsenu „Stara Góra”. Orogeneza hercyńska. Nieczynna. Hałdy. Minerały. Dydaktyczne.

  Ratno Dolne - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1” na złożu „Wambierzyce”. Zlikwidowane. Hałda. Cisural. Skamieniałości.
 

Rędziny - kamieniołom dolomitu „Rędziny”. Sylur. Minerały. Skały.

  Rozewie - wychodnie piasków i iłów. Miocen. Odsłonięcie w klifie nadmorskim. Skały.
 

Rozdroże Izerskie - kopalnia odkrywkowa kwarcu żyłowego „Stanisław” na Izerskich Garbach. Orogeneza hercyńska, orogeneza alpejska. Nieczynna. Hałdy. Minerały. Skały.

 

Różana - wychodnie porfirów. Odsłonięcie terenowe. Minerały.

 

Rudki - kopalnia pirytu, syderytu, hematytu i skał pirytowych „Staszic”. Nieczynna, częściowo zlikwidowana. Minerały. Skały.
Rejon V Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach
.

 

Rudna - kopalnia rud miedzi „Rudna”. Cechsztyn. Minerały.

  Rudniki - kamieniołomy wapienia „Rudniki”. Jura późna. Skały.
 

Rudno - kamieniołom porfiru „Rudno”. Perm. Minerały.

  Rybnica Leśna - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1”.
 

Rzeczka - wychodnie pegmatytów. Odsłonięcia terenowe. Minerały.

  Rzędkowice - łomy wapienia. Jura.
 

Siedlimowice - kamieniołom granitu  „Siedlimowice”. Orogeneza hercyńska. Minerały.

  Siedliska - wychodnie piasków i piaskowców. Miocen. Rezerwat. Ozdobne. Skamieniałości.
 

Sieroszowice - kopalnia rud miedzi „Sieroszowice”. Cechsztyn. Minerały.

  Sierpnice - kopalnia węgla kamiennego Gersonsglück”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałda.
  Sierpnice - kopalnia węgla kamiennego „Neu Glückauf. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałdy.
Obiekt nr 519 Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach
.
 

Skały - kamieniołom dolomitu „Skały”. Dewon środkowy. Nieczynny. Minerały. Skały.

  Skały - wychodnie iłów i margli. Eifel. Skamieniałości.
 

Sławniowice - kamieniołomy marmurów i dolomitów. Prekambr. Minerały.

  Słupia Stara - wychodnie wapieni. Odsłonięcia terenowe. Ludlow. Skamieniałości.
  Sobków - kamieniołom i wychodnie wapienia „Sobków”. Kimeryd. Nieczynny. Skamieniałości.
  Sobniów - wychodnie łupków melilitowych. Oligocen. Odsłonięcie terenowe. Skamieniałości.
 

Sokolec - wychodnie kwarcu żyłowego. Minerały.

  Sokolec-Sowina - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”. Upadowa  „Kazimierz”. Karbon późny. Hałdy.
  Sokołowiec - łom bazaltu. Nieczynny. Minerały.
 

Sokołowiec - wychodnie porfirów. Minerały. Ozdobne.

  Sołtyków - kopalnia odkrywkowa i głębinowa rud żelaza „Stanisław”. Hettang. Częściowo zlikwidowana. Rezerwat Ozdobne. Skamieniałości.
 

Stanisławów - kopalnia barytu „Stanisławów”. Orogeneza hercyńska. Zlikwidowana. Hałda. Minerały.

 

Stanisławów - kopalnia rud żelaza „Wilcza”. Orogeneza hercyńska. Nieczynna. Hałda. Minerały. Skały.

  Staniszów - kamieniołom granitu. Nieczynny. Minerały.
 

Stara Kamienica - kamieniołom serpentynitu. Nieczynny. Minerały.

  Stare Chęciny - łom wapienia. Nieczynny. Skały.
 

Strawczynek - kopalnia barytu „Strawczynek”. Dewon. Nieczynna i częściowo zrekultywowana. Minerały.

  Stronie Śląskie - kamieniołom marmuru „Biała Marianna”. Prekambr.
 

Strzegom - kamieniołomy granitu. Orogeneza hercyńska. Minerały. Skały.

  Strzelin - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.
 

Suszyna - wychodnie melafirów. Minerały.

 

Szczukowskie Górki - kamieniołom wapienia „Szczukowskie Górki”. Dewon środkowy. Dydaktyczne.

 

Szczukowskie Górki - ślady dawnego górnictwa rud ołowiu. Hałdy. Minerały.

 

Szklarska Poręba - kopalnia pegmatytu „Skalna Brama”. Orogeneza hercyńska. Minerały. Skały.

 

Szklarska Poręba Górna - kopalnia rud arsenu „Fryderyk Wilhelm”. Nieczynna. Hałdy.

  Szklarska Poręba Górna - wychodnia żyły kwarcowo-ametystowej. Minerały.
 

Szklarska Poręba - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1”. Nieczynne. Hałda. Orogeneza hercyńska. Minerały.

  Szklarska Poręba Dolna - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1”. Nieczynne. Orogeneza hercyńska. Skały.
  Szklarska Poręba-Huta - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska. Minerały.
 

Szklary - kopalnia głębinowa i odkrywkowa rud niklu „Marta”. Nieczynna i częściowo zlikwidowana. Trzeciorzęd. Minerały. Skały. Ozdobne.

 

Szlinokiemie - złoże rud tytanowo-magnetytowych z wanadem „Krzemianka”.Prekambr. Rdzenie wiertnicze.  Minerały. Skały.

  Szydłowiec - kamieniołomy piaskowca „Szydłowiec”. Jura wczesna. Skały.
  Ścinawka Średnia - kopalnia węgla kamiennego „Heddi”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałda.
 

Śląska Dolina - kopalnia kruszców „Fuchsglück. Niedostępna. Hałdy. Minerały.

  Śląska Dolina - łom pegmatytu. Nieczynny. Minerały. Skały.
 

Śląska Dolina - wychodnia gnejsów kordierytowych. Odsłonięcie terenowe. Minerały.

  Śląska Dolina - wychodnie granulitów. Odsłonięcia terenowe. Skały.
  Śródborze - łom wapienia. Jura późna. Dydaktyczne. Ozdobne.
  Świeradów Zdrój - wychodnie granitognejsów. Odsłonięcia terenowe. Skały.
 

Świerki - kamieniołom melafiru „Świerki”. Perm wczesny. Minerały. Skały.

  Świniary - kopalnia odkrywkowa piasku „Świniary”. Miocen. Zatopiona.
 

Taczalin - kopalnia odkrywkowa kwarcu żyłowego „Taczalin”. Orogeneza hercyńska, orogeneza alpejska. Minerały.

 

Tarnobrzeg - kopalnia odkrywkowa siarki rodzimej „Machów”. Miocen. Zlikwidowana i zatopiona. Minerały.

  Tarnowskie Góry - kopalnia rud cynku i ołowiu „Fryderyk”. Trias środkowy. Nieczynna. Muzeum.
 

Tąpadła - kopalnia rud chromu. Prekambr. Hałdy. Minerały. Skały.

  Tłumaczów - kamieniołom melafiru „Tłumaczów”. Perm wczesny. Nieczynny. Skały. Skamieniałości.
 

Tłumaczów - kamieniołom melafiru „Tłumaczów-Gardzień”. Perm wczesny. Minerały.

  Tokarnia - kamieniołom wapienia „Tokarnia”. Jura późna. Nieczynny.
  Tomaszów Mazowiecki - wychodnie wapieni i margli. Tyron. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
  Truskolasy - kopalnia żwiru. Nieczynna. Dydaktyczne.
  Trzcińsko - kopalnia rud uranu „Borów”. Nieczynna.
  Trzebinia - kopalnia rud cynku i ołowiu „Trzebionka”. Trias środkowy. Zlikwidowana. Minerały.
  Tumlin - kamieniołomy piaskowca „Tumlin”. Trias. Skały.
 

Wałbrzych-Biały Kamień - kopalnia węgla kamiennego „Thorez”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały.

  Wałbrzych-Podgórze - kopalnia węgla Kamiennego „Wałbrzych”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałdy. Rekultywacja.
 

Wałbrzych-Sobięcin - kopalnia węgla kamiennego „Viktoria”. Zlikwidowana. Hałdy. Karbon późny.

  Wąwał - kopalnia odkrywkowa iłu. Walanżyn. Zatopiona.
  Węglinek - wychodnie iłów. Baden. Skamieniałości.
 

Wieliczka - kopalnia soli kamiennej „Wieliczka”. Nieczynna. Częściowo zlikwidowana. Muzeum. Miocen. Minerały.

 

Wielisław Złotoryjski - kamieniołom porfiru „Góra Wielisławka”. Perm. Rezerwat. Skały.

 

Wielisław Złotoryjski - ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Minerały.

  Wierzbica - kamieniołom wapienia „Wierzbica”. Kimeryd. Skamieniałości.
 

Wieściszowice - kopalnia odkrywkowa łupku pirytonośnego „Hofnung”. Prekambr. Nieczynna. Częściowo zatopiona. Minerały.

  Wióry - wychodnie piaskowców. Trias wczesny. Odsłonięcia terenowe. Rezerwat. Skamieniałości.
 

Wiry - kopalnia magnezytu „Wiry”. Zamknięta. Ujęcie wody. Hałda. Minerały. Skały.

 

Wiśniówka - kamieniołomy piaskowca kwarcytowego „Wiśniówka”. Kambr. Minerały. Skały.

  Włodowice - wychodnie wapieni i margli. Kelowej. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
  Wojciechów - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd. Dydaktyczne.
 

Wojcieszyce - kopalnia rud uranu „Siedlęcin”. Nieczynna. Hałdy. Minerały.

  Woźniki - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Woźniki”. Karnik. Skały.
  Wysiółek Luborzycki - łom wapienia. Kampan. Skamieniałości.
  Wysoka - kamieniołom wapienia „Wysoka I” dla cementowni „Wysoka”. Kelowej. Skamieniałości.
  Zabrze - kopalnia węgla kamiennego „Guido”. Karbon późny. Nieczynna. Muzeum.
  Zabrze - kopalnia węgla kamiennego „Królowa Luiza”. Karbon późny. Nieczynna. Muzeum.
  Zakopane - wychodnia wapieni numulitowych. Lutet. Odsłonięcie terenowe. Skamieniałości.
 

Zalas - kamieniołom porfiru „Zalas”. Perm. Nieczynny. Minerały. Skamieniałości.

  Zawiercie - wychodnie wapieni. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
  Zimnik - kamieniołom granitu „Zimnik”. Minerały.
 

Złotoryja - kamieniołom bazaltu „Wilcza Góra”. Trzeciorzęd. Skały.

 

Złotoryja - ślady dawnego górnictwa okruchowych złóż złota rodzimego. Minerały. Dydaktyczne.

 

Złotoryja - ślady dawnego górnictwa rud złota. Muzeum.

  Złoty Stok - kamieniołom łupku łyszczykowego kopalni rud arsenu „Arsen”. Nieczynny.
 

Złoty Stok - kopalnia  rud arsenu „Arsen”. Częściowo zatopiona. Hałdy. Orogeneza hercyńska. Minerały. Dydaktyczne. Skały.

  Żabno - wychodnie pokładów węgla brunatnego. Miocen. Skamieniałości.
  Żdanów - wychodnia iłowców. Sylur. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Żółkiewka - kamieniołom bazaltu na Krzyżowej Górze. Trzeciorzęd. Nieczynny. Skały.
  Żółkiewka - kamieniołom granitu „Andrzej”. Zatopiony. Minerały.
  Żyglinek - łomy wapienia. Trias środkowy. Nieczynne. Skamieniałości.

 

LITERATURA

GAŁECKA I. in. : Bibliografia i rejestr map oraz materiałów kartograficznych z zakresu geologii Polski. Wiek XIX i XX oraz rejestr materiałów rękopiśmiennych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1956.

Rejestr prac i materiałów rękopiśmiennych z zakresu geologii Polski w archiwach Instytutu Geologicznego do 1957 oraz dokumentacji geologicznych złóż kopalin użytecznych w Polsce w Centralnym Archiwum Dokumentacji Geologicznej 1951-1960. Warszawa : Centralny Urząd Geologii. Departament Planowania i Dokumentacji, 1964.

SROGA C. : Mapa mineralnych surowców odpadowych Sudetów i Przedgórza Sudeckiego w skali 1:200000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1997.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY