.

REJESTR ZŁÓŻ I LOKALIZACJI GEOLOGICZNYCH

W POLSCE

 

opracowany na podstawie publikacji:

REJESTR PRAC I MATERIAŁÓW RĘKOPIŚMIENNYCH Z ZAKRESU GEOLOGII POLSKI

W ARCHIWACH INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO DO 1957 ROKU.

REJESTR DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH ZŁÓŻ KOPALIN UŻYTECZNYCH W POLSCE

W CENTRALNYM ARCHIWUM DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ 1951-1960.

 

oraz:

BIBLIOGRAFIA I REJESTR MAP ORAZ MATERIAŁÓW RĘKOPIŚMIENNYCH

Z ZAKRESU GEOLOGII POLSKI. WIEK XIX I XX.

 

uzupełniony w oparciu o dane z:

MAPA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA POLSKI 1:500000.

 

MAPA MINERALNYCH SUROWCÓW ODPADOWYCH SUDETÓW
I PRZEDGÓRZA SUDECKIEGO W SKALI 1:200000.

 

i innych źródeł oraz obserwacji własnych w terenie.

 


Pokaż Mapa złóż w Polsce na większej mapie

 

Jeżeli chcesz szybko przejść dalej kliknij poniższy interaktywny przycisk.

X

              OBJAŚNIENIA

  skały okruchowe - chalcedonity, diatomity, kwarc żyłowy, kwarcyty słodkowodne, lessy, piaski, piaskowce, ziemia okrzemkowa, żwiry
  skały ilaste - bentonity, gliny, iły, iłowce, kaoliny, montmorillonity, mułki, mułowce, ochry
  skały węglanowe - dolomity, kreda, kreda jeziorna, margle, ochry, opoki, trawertyny, wapienie
  skały magmowe - andezyty, bazalty, gabra, granity, granodioryty, melafiry, pegmatyty (skalenie), porfiry, syenity
  skały metamorficzne - fyllity, gnejsy, granitognejsy, kwarcyty, łupki grafitowe, łupki mikowe, marmury, serpentynity, wapienie krystaliczne
  surowce chemiczne - anhydryty, baryty, fluoryty, fosforyty, gipsy, kalcyty, magnezyty, piryty, siarka rodzima
  surowce energetyczne - antracyty, gaz ziemny, ropa naftowa, torfy, węgle brunatne, węgle kamienne, żywice kopalne
  rudy metali - chrom, cynk, mangan, miedź, nikiel, ołów, uran, żelazo
  meteoryty i złoża nieznanych surowców

 

            UWAGA!!! Numer w pierwszej kolumnie odpowiada numerowi mapy na której się ona znajduje łamanemu przez  kolejny numer lokalizacji na danej mapie.

Surowiec Nazwa lokalizacji (miejscowość, nazwa kopalni, nazwa złoża, uwagi, okres geologiczny). Lokalizacja okazów.
ZPR-1 Górnictwo rud uranu w Polsce.
 

Bełchatów - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Bełchatów”. Miocen. Odkrywki „Bełchatów” i „Szczerców”. Minerały. Dydaktyczne. Bursztyny. Skały. Skamieniałości.

  Dzikowiec - kamieniołom wapienia. Dewon późny - karbon wczesny. Odkrywka, sztolnie.
  Dzikowiec - kopalnia węgla kamiennego „Fortuna”. Karbon późny. Hałdy.
  Gdańsk-Stogi - złoża bursztynu Wisłoujście i Górki Zachodnie. Czwartorzęd. Rezerwat. Bursztyny.
  Gołaczów-Dańczów-Jeleniów - prace poszukiwawczo-rozpoznawcze złoża rud żelaza. Sztolnie, szyby, hałdy. Orogeneza waryscyjska. Minerały Polski. Kamienie szlachetne.
  Grzmiąca - kopalnie węgla kamiennego „Christian Gottfield” i  „Unverhofft Glück. Karbon późny. Odkrywka.
  Jaroszów - kopalnia odkrywkowa iłów ogniotrwałych „Edmund”. Miocen. Odkrywka. Bursztyny.
  Jugów - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”. Upadowa  „Wacław”. Karbon późny. Zlikwidowana.
  Jugów-Pniaki - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”. Upadowa  „Pniaki”. Karbon późny. Hałdy. Skały.
  Kamień Śląski - kopalnia węgla brunatnego „Gottfried”. Miocen. Odkrywka. Bursztyny. Skamieniałości.
M-34-77-C/001 Kobielnik - łom gospodarski łupków palnych. Oligocen. Odkrywka. Skały. Skamieniałości.
  Nowa Karczma - plaża Bałtyku. Czwartorzęd. Bursztyny.
M-34-30-A/001 Zapniów - kopalnia iłów ogniotrwałych „Zapniów” na złożu „Kryzmanówka”. Synemur. Dwie upadowe, odkrywka, hałda. Skały. Skamieniałości.
   
  Dobrzyń - wychodnie iłów. Miocen. Odsłonięcia terenowe. Dydaktyczne.

 

E2210

 - kamieniołom marmuru „Zielona  Marianna”. Prekambr.

E2135

 - kopalnia gliny „Barbara”.

E5012

 - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Feliks”. Czwartorzęd.

E3233

 - kopalnia odkrywkowa iłu „Czerwone Osiedle”. Jura wczesna.

E3203

 - kopalnia odkrywkowa iłu „Wieczorek”.

E3210

 - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Park Kościuszko” w Katowicach.

E2214

 - kopalnia odkrywkowa kaolinu „Monika”. Trzeciorzęd.

D4010

 - kopalnia syderytu ilastego „Edward”.

D4008

 - kopalnia syderytu ilastego „Majówka”.

D4014

 - kopalnia syderytu ilastego „Stara Góra”.

D1003

 - kopalnia węgla brunatnego „Kaławsk-Rygle”. Miocen.

D1006

 - kopalnia węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów”, szyb „Barbara”, pole „Pustów”.

E3050

 - kopalnia węgla kamiennego „Andaluzja”.

E3015

 - kopalnia węgla kamiennego „Dymitrow”.

E3131

 - kopalnia węgla kamiennego „Gottwald II”, pole rezerwowe.

E3093

 - kopalnia węgla kamiennego „Halemba Głęboka”.

E3084

 - kopalnia węgla kamiennego „Misiury I”.

F5034

 - odsłonięcia terenowe łupków melilitowych. Oligocen. Skamieniałości ryb.

A2061

 - odsłonięcie terenowe. Plejstocen. Skamieniałości mięczaków.

E1068

-  złoże bazaltu Góra Kamienista. Trzeciorzęd.

D1030

 - złoże glinki kopalni „Janina”.

E3271

 - złoże gliny „Silesia”.

D1055

 - złoże gliny cegielni „Jadwiga”.

D5022

 - złoże gliny i mułku ilastego cegielni „Dobropol”.

B1050

 - złoże gliny.

B1051

 - złoże gliny.

B3004

 - złoże iłu „Pomorze”.

F4040

 - złoże iłu „Tarnowianka”.

D3033

 - złoże iłu cegielni „Nowa 6”.

E1096

 - złoże kaolinu „Julia”. Trzeciorzęd.

D1107

 - złoże kaolinu „Maria III”.

E1095

 - złoże kaolinu „Michał”. Trzeciorzęd.

B2033

 - złoże kredy jeziornej „Kazimierz II”. Czwartorzęd.

E4099

 - złoże kwarcytu „Góra Wojtkowa”, rejon II.

E4063

 - złoże kwarcytu „Góra Wojtkowa”. Dewon.

B3040

 - złoże surowca ceramicznego cegielni „Chełmińska”.

E3343

 - złoże surowca ceramicznego cegielni „Kleofas” w Katowicach.

E3286

 - złoże surowca ceramicznego cegielni „Lech” w Wirku.

B1023

 - złoże surowca ceramicznego cegielni „Zamkowa”.

E3313

 - złoże surowca ceramicznego dla cegielni „Polska” w Świętochłowicach.

D4020

 - złoże syderytu ilastego „Henryk”.

D4018

 - złoże syderytu ilastego „Jan-Dziadek”.

E3261

 - złoże wapienia dla cementowni „Saturn” w gminie Wojkowice Komorne. Trias środkowy.

E3044

 - złoże węgla kamiennego „Jęzor III”. Karbon późny.

E3082

 - złoże węgla kamiennego „Jęzor V”. Karbon późny.

E3128

 - złoże węgla kamiennego „Jowisz”. Karbon późny.

E3010

 - złoże węgla kamiennego „Marian”. Karbon późny.

D3089

Adamów - złoże iłu. Czwartorzęd.

C3053

Adrelin - złoże gliny cegielni „Adrelin”.

E2045

Albertów - złoże surowca ceramicznego cegielni „Albertów”.

C3067

Aleksandrów - złoże surowca ceramicznego „Aleksandrów”.

F3021

Andrychów - kopalnia odkrywkowa gliny „Andrychów” dla cegielni „Andrychów”. Czwartorzęd.

C4024

Anielinek - cegielnia „Anielinek”.

E4242

Annopol - kamieniołom piaskowca. Kreda.

E4101

Annopol - kopalnia fosforytów „Annopol”.

C5003

Antonowo - złoże iłu cegielni „Antonowo”.

C2042

Augustowo - złoże iłu i gliny „Augustowo”. Trzeciorzęd, czwartorzęd.

C3086

Augustowo - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

B5030

Augustowo-Zatartacze - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E5026

Babia Dolina - kamieniołom wapienia litotamniowego „Babia Dolina”. Miocen.

F5024

Babice-Dubiecko - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E2049

Baborów - złoże iłu cegielni „Baborów” nr 1.

F4113

Bachórz-Pawłokomia - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

B5001

Bagno Ławki - złoże torfu „Bagno Ławki”. Czwartorzęd.

E3154

Balin - złoże rud cynku i ołowiu „Balin”.

D4118

Bałtów-Targówek - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

 

Bandrów - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu Bandów”.

 

Baranowice - kopalnia węgla kamiennego „Warszowice”. Karbon późny.

B4006

Baranowo - złoże torfu „Baranowo”. Czwartorzęd.

D4049

Baranów - kopalnia odkrywkowa gliny. Trias wczesny.

E3284

Barbara - złoże surowca ceramicznego cegielni „Barbara” w Chorzowie.

F4038

Barcice - kamieniołom piaskowca magurskich „Barcice”. Trzeciorzęd.

C2070

Barcin - kamieniołom wapienia i marglu. Jura późna.

C2016

Barcin - kopalnia odkrywkowa piasku cegielni „Barcin”.

 

Barcza - kamieniołomy piaskowca „Barcza”. Dewon.

 

Bardo - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

A2022

Barkoczyno - kopalnia odkrywkowa pospółki. Czwartorzęd.

C1018

Barlinek - złoże piasku kwarcowego dla cegielni „Barlinek”.

E2053

Bartniki - kopalnia odkrywkowa pospółki „Bartniki”. Czwartorzęd.

E5059

Basznia - złoże iłu. Miocen.

E5058

Basznia - złoże siarki rodzimej. Miocen.

D1208

Bądzów - kopalnia odkrywkowa iłu. Pliocen.

F4107

Bednarka - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

D3102

Bełchatów - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

D3103

Bełchatów - złoże soli kamiennej. Cechsztyn.

E5052

Bełżec - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

F5033

Berechy Górne - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

F3094

Berwałd - kamieniołom piaskowca. Trzeciorzęd.

F3095

Berwałd Dolny - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

F4124

Besko - odsłonięcia terenowe warstw krośnieńskich. Oligocen. Skamieniałości numulitów.

F3016

Bestwina - kopalnia odkrywkowa gliny. Czwartorzęd.

D5030

Bezek - złoże opoki, marglu i kredy piszącej. Kreda późna.

B1033

Będgoszcz - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

E3012

Będzin - złoże węgla kamiennego, upadowa „Walery”.

E3287

Będzin-Koszelew - złoże gliny cegielni „Będzin-Koszelew”.

D2031

Biadki - złoże iłu cegielni „Biadki”.

D3064

Biała Góra - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego „Biała Góra”. Kreda wczesna.

D4034

Białaczów - złoże surowca ceramicznego cegielni „Białaczów”.

E5007

Białka - złoże piasku.

F3050

Białka Tatrzańska - złoże żwiru „Białka Tatrzańska”.

E4032

Białogon - złoże wapienia.

E5008

Białopol - złoże gliny lessowej.

B5037

Białowsy - miejsce występowania otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

B2032

Biały Bór - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E2150

Biały Kościół - kamieniołom granitu i gnejsu „Biały Kościół”.

 

Biecz - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Biecz”.

F4075

Biecz - złoże iłu cegielni „Biecz”.

F4106

Biecz-Siepietnica - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F4035

Biegonice - kopalnia odkrywkowa iłu „Biegonice” dla cegielni „Biegonice”. Miocen.

F4096

Biegonice - złoże piaskowca „Winna Góra”. Trzeciorzęd.

D1193

Bielanka-Wschód - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D1202

Bielanka-Zachód - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F3084

Bielany-Nowa Wieś - złoże piasku i żwiru, pole „A”. Czwartorzęd.

F3083

Bielany-Nowa Wieś - złoże piasku i żwiru, pole „B”. Czwartorzęd.

 

Bielawa - kopalnia rud ołowiu „Anna Fund”. Orogeneza hercyńska.

 

Bielice - wychodnie tonalitów.

C1027

Bielinek - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E4100

Bieliny - złoże piaskowca kwarcytowego „Góry Skały” koło Bielin. Dewon.

A3010

Bielkowo - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Bielkowo”.

F4061

Bielowice - złoże surowca ceramicznego.

E3458

Bielszowice - kopalnia odkrywkowa iłu. Karbon późny.

E3111

Bielszowice - kopalnia węgla kamiennego „Bielszowice”. Karbon późny.

E3027

Bielszowice - płytka kopalnia węgla kamiennego „Bielszowice-Dorotka II”.

E2221

Bierkowice - kopalnia odkrywkowa żwiru „Bierkowice I”. Czwartorzęd.

B4031

Biesówka - złoże piasku i żwiru „Biesówka II”. Czwartorzęd.

F4082

Bieździadka - złoże gliny cegielni „Bieździadka”.

E4041

Bilcza-Podgórze - złoże wapienia „Bilcza”. Dewon.

C2039

Binkowo - złoże iłu cegielni „Binkowo”.

 

Bircza - wychodnie łupków ilastych. Rezerwat Przyrody. Oligocen.

D4094

Bliżyn - kamieniołom wapienia „Bliżyn”. Wapień muszlowy.

 

Błaziny - kamieniołom wapienia „Błaziny”. Jura późna.

F4046

Błażowa - złoże iłu cegielni „Błażowa”.

B2049

Błękwit-Skiz - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

D3003

Błonie - złoże torfu „Błonie”. Czwartorzęd.

 

Bobrek - kopalnia węgla kamiennego „Bobrek”. Karbon górny.

E3367

Bobrek - złoże gliny dla cegielni „Bobrek”.

D1151

Bobrowice - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E4234

Bobrowniki - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3380

Bobrowniki - złoże piasku. Czwartorzęd.

D3081

Bobrowniki - złoże wapienia. Jura późna.

E3239

Bobrowniki-Blachówka - złoże dolomitu „Bobrowniki-Blachówka”. Trias środkowy.

E4235

Bobrowniki-Skałka - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

C3064

Bobrowniki-Skoki - złoże żwiru „Bobrowniki-Skoki”.

D1065

Bobrzany - złoże gliny zwałowej cegielni „Małomice”.

F4084

Bochnia - kopalnia soli kamiennej „Bochnia”. Podziemna Trasa Turystyczna. Miocen.

F4042

Bochnia - złoże gliny dla cegielni „Bochnia”.

F4123

Bochnia - kopalnia odkrywkowa gipsu „Użbornia”. Miocen.

E3339

Bodzanowice - złoże iłu cegielni „Bodzanowice”.

E4046

Bodzentyn - złoże gliny w cegielni „Bodzentyn”.

C3014

Bogdałów - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Bogdałów”. Miocen.

D5028

Bogdanka - kopalnia węgla kamiennego. Karbon górny.

E3340

Bogucice - złoże surowca ceramicznego cegielni „Bogucice” w Bogucicach.

F4086

Bogumiłowice - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3211

Boguszowice - kopalnia odkrywkowa piasku  „Boguszowice”. Czwartorzęd.

 

Boguszowice - kopalnia węgla kamiennego „Żory” (dawniej „ZMP”). Karbon późny.

E1104

Boguszów - kopalnia barytu „Boguszów”. Zlikwidowana. Hałdy. Orogeneza hercyńska, orogeneza alpejska.

D1063

Bojadła - złoża surowca ceramicznego cegielni „Bojadła”.

D1076

Bojadła - złoże piasku kwarcowego.

 

Bojanice - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

D2024

Bojanice - złoże iłu cegielni „Bojanice”.

E4158

Bolechowice - kamieniołom marmuru „Bolechowice”. Dewon środkowy.

E3149

Bolesław - hałdy „Za kanałem” kopalni rud cynku i ołowiu.

E3142

Bolesław - kopalnia rud cynku i ołowiu „Bolesław”. Trias środkowy.

E3452

Bolesław - złoże piasku. Czwartorzęd.

E2171

Bolesławice - złoże kaolinu. Trzeciorzęd.

D1127

Bolesławiec - kopalnie odkrywkowe piasków i żwirów „Bolesławiec”. Zatopione. Czwartorzęd.

D1189

Bolesławiec - złoże anhydrytu. Cechsztyn.

 

Bolesławów - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

F5027

Bolestraszyce - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3362

Bolęcin - złoże dolomitu. Trias środkowy.

E1044

Bolków - kopalnie surowca ceramicznego cegielni „Bolków” Czwartorzęd.

D4048

Borkowice - złoże gliny ogniotrwałej „Borkowice”. Jura wczesna.

E4199

Borków - kamieniołom gipsu. Miocen.

E3193

Boroszów - złoże iłu dla cegielni „Boroszów”.

E4236

Borowiec - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

A3025

Borowiec, pole Chwaszczyno - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E1031

Borów - kamieniołom granitu „Borów 50”.

D1041

Borów - złoże bazaltu „Góra Borowa”. Trzeciorzęd.

D3028

Borówka - złoże iłu cegielni „Borówka”.

E1020

Borówno - kamieniołom melafiru „Borówno”. Perm wczesny.

E5050

Borsuki - złoże wapienia. Miocen.

E3070

Bory - kopalnia węgla kamiennego „Sobieski”. Karbon późny.

Ukraina

Borysław - kopalnie ropy naftowej i wosku ziemnego.

C3037

Boryszew - złoże „Boryszew”.

A2046

Borzyszkowy - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

A3029

Boże Pole-Postołowo - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

 

Bożków - sztolnia dziedziczna „Alexander”.

F5005

Bóbrka - kamieniołom piaskowca „Bóbrka E-992”. Trzeciorzęd.

F4016

Bóbrka - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Bóbrka-Rogi”. Muzeum Górnictwa Naftowego.

F5008

Bóbrka - złoże piaskowca.

E3322

Bór - kopalnia odkrywkowa piasku „Bór”. Czwartorzęd.

E3454

Bór Zachodni i Bór Wschodni - kopalnia odkrywkowa piasku. Czwartorzęd.

E3119

Brada - złoże węgla kamiennego, upadowa „Brada”.

B3047

Bramka - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E2125

Branice - złoże lessu dla cegielni „Branice”.

A3031

Braniewo - złoże węgla brunatnego. Miocen.

E2037

Braszowice - kamieniołom gabra „Braszowice”. Perm późny.

E2022

Braszowice - złoże magnezytu „Grochowa II” na wzgórzu Braszowiec.

E4251

Bratkowszczyzna - złoże wapienia i marglu. Dewon środkowy, dewon późny.

F3073

Brenna - kamieniołomy piaskowca. Kreda.

 

Brenna - ślady dawnego górnictwa rud żelaza.

E2216

Brodziszów - złoże syenitu. Orogeneza hercyńska.

E3338

Brudzowice - kamieniołom dolomitu „Brudzowice”. Dewon środkowy.

E5055

Brusno - Kamieniołom wapienia. Trzeciorzęd.

C4017

Brwinów - złoże surowca ceramicznego cegielni „Leonów”.

 

Brwinów - wychodnie złóż rudy darniowej. Czwartorzęd.

E3318

Brynica - złoże piasku, pole „Brynica”.

E3214

Brynica - złoże wapienia „Calcium” (dawniej  „Brynica”). Trias środkowy.

E3003

Brynów - kopalnia węgla kamiennego „Wujek”. Karbon późny.

E3342

Brynów - złoże surowca ceramicznego cegielni „Brynów”.

E3434

Brzegi - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru „Brzegi II”. Czwartorzęd.

E3435

Brzegi -złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

 

Brzegi Dolne - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu Brzegi Dolne”.

E3115

Brzeszcze - kopalnia węgla kamiennego „Brzeszcze”. Karbon późny.

F3032

Brzeszcze - złoże gliny i iłu cegielni „Brzeszcze 10”.

E3389

Brześcice - złoże piasku. Czwartorzęd.

C3008

Brzezie - złoże węgla brunatnego. Miocen.

E3371

Brzezinka - kopalnia odkrywkowa łupku ilastego dla cegielni „Brzezinka” w Brzezince-Mysłowice 4. Karbon późny.

 

Brzeziny - kopalnia węgla kamiennego „Brzeziny”. Karbon późny.

D3037

Brzeziny - złoże iłu cegielni „Brzeziny 3”.

E3168

Brzeziny Śląskie - kopalnia rud cynku i ołowiu „Orzeł Biały”.

 

Brzezówka - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Brzezówka”.

F3028

Brzeźnica - złoże żwiru „Brzeźnica”. Czwartorzęd.

D2086

Brzostów - kopalnia odkrywkowa iłu. Pliocen.

E3002

Brzozowica - kopalnia węgla kamiennego „Brzozowica”.

 

Brzozowice - kopalnia rud cynku i ołowiu Cecylia.

 

Brzozów - kopalnia otworowa ropy naftowej „Młynki”.

C4049

Brzuce Duże - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

B4008

Bubrowo - złoże torfu „Bubrowo”. Czwartorzęd.

D1150

Bucze - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

B2004

Buczek Mały - cegielnia „Buczek Mały”.

E5017

Budy - kopalnia odkrywkowa gliny. Czwartorzęd.

D2020

Budy - złoże cegielni „Budy-Nowa Kopalnia”.

E4130

Budy - kamieniołom wapienia. Dewon środkowy.

E4171

Budy Głogowskie - złoże iłu. Miocen.

D4099

Budy Mszczonowskie - kopalnia odkrywkowa iłu. Pliocen. Gips, drewno.

D1135

Budych - kopalnia odkrywkowa iłu dla cegielni „Budych I”. Pliocen.

D2021

Budy-Olszyna - złoże cegielni „Budy-Olszyna”.

D2059

Budy-Olszyna - złoże iłu „Budy-Olszyna II” dla cegielni „Budy”. Miocen.

A4011

Budziska - rejon występowania otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

E4221

Budziska - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

A1001

Budzistowo -  kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Budzistowo”.

B2036

Bugno - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

E3267

Bukowa - złoże wapienia „Bukowa II” dla Zakładu „Bukowa II”. Jura późna.

E3260

Bukowa - złoże wapienia dla Zakładu „Bukowa” w Bukowej. Jura.

E4146

Bukowa Góra - kamieniołom piaskowca kwarcytowego „Bukowa Góra II”. Dewon.

E3372

Bukowno - złoże piasku kwarcowego „Bukowno”.

B1022

Bukowo - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego „Bukowo”. Oligocen.

E2042

Bukowo - złoże żwiru.

E2122

Buków - kopalnia odkrywkowa pospółki „Buków I i III”.

E2123

Buków - kopalnia odkrywkowa pospółki „Buków II”.

E2090

Buków - złoże surowca ceramicznego cegielni „Buków”.

E4093

Bukówka - kamieniołom piaskowca „Bukówka”. Ordowik.

D3055

Burzenin - złoże fosforytów rejonu Burzenin. Kreda wczesna.

F5007

Buszkowice - złoże gliny.

E5027

Buśno - złoże iłu i kredy piszącej kaflarni „Putnowice”.

D5017

Bychawa - złoże iłu cegielni „Bychawa”.

E2096

Byczeń - złoże surowca ceramicznego cegielni „Byczeń”.

E3463

Byczyna - złoże dolomitu. Trias środkowy.

E3231

Byczyna - złoże gliny.

B2027

Bydgoszcz - złoże iłu w cegielni „Brda”.

B3051

Bylowskie Góry - rejon występowania otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

A3004

Bysewo - kopalnia odkrywkowa gliny. Czwartorzęd.

F4064

Bystre - złoże piaskowca.

F5031

Bystre - złoże piaskowca. Kreda.

 

Bystre - wychodnie stref okruszcowanych. Trzeciorzęd.

 

Bystrzyca - wychodnie porfirów. Perm.

 

Bystrzyca Górna - kamieniołomy serpentynitów.

 

Bystrzyca Górna - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

 

Bystrzyca Górna - wychodnie skał magmowych i metamorficznych.

E3160

Bytom - hałdy kopalni rud cynku i ołowiu „Nowa Wiktoria”.

E3179

Bytom - kopalnia rud cynku i ołowiu „Nowy Dwór”.

E3141

Bytom - kopalnia rud cynku i ołowiu „Orzeł Biały”. Trias środkowy.

E3092

Bytom - kopalnia węgla kamiennego „Bobrek”. Karbon późny.

E3049

Bytom - kopalnia węgla kamiennego „Bytom”.

E3039

Bytom - kopalnia węgla kamiennego „Miechowice”. Karbon późny.

E3110

Bytom - kopalnia węgla kamiennego „Rozbark”. Karbon późny.

E3368

Bytom - złoże gliny dla cegielni „Bytom-Centrum”.

C3068

Cekanowo - kopalnia iłu cegielni „Cekanowo”. Czwartorzęd.

E4082

Celiny - złoże wapienia. Jura późna.

A1003

Cewelino - kopalnia odkrywkowa piasku i pospółki.

D3071

Chabierów - złoże piasku „Chabierów”.

E4102

Chałupki - kopalnia fosforytów „Chałupki”.

E4065

Chałupki - złoże wapienia „Chałupki”.

 

Chałupy - plaża nad Bałtykiem. Czwartorzęd.

E3192

Chechło - złoże piasku „Chechło” dla piaskowni „Siemonia”. Czwartorzęd.

E3438

Chechło - złoże rud cynku i ołowiu. Trias środkowy.

D3015

Chechło - złoże surowca ceramicznego cegielni „Chechło”.

E3036

Chełm Wielki - kopalnia węgla kamiennego „Chełm Wielki”.

E3108

Chełm Wielki - płytka kopalnia węgla kamiennego „Chełm Wielki I”.

 

Chełmce - ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Orogeneza hercyńska.

E1049

Chełmiec - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

E1017

Chełmiec - kamieniołomy porfiru felzytowego nr 1, 2 i 3 na górach Chełmiec i Mniszek w Boguszowie. Karbon późny.

D3072

Chełmno - złoże wapienia „Chełmno”. Jura późna.

 

Chęciny - kamieniołom wapienia na Górze Zamkowej. Dewon.

E4164

Chęciny - ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Orogeneza hercyńska.

C2007

Chlebów - złoże torfu. Czwartorzęd.

D4110

Chlewiska - kopalnie rud żelaza rejonu Chlewiska.

 

Chłapowo - wychodnie pokładów węgla brunatnego. Miocen.

A3021

Chłapowo-Mieroszyno - złoże soli potasowo-magnezowych. Cechsztyn.

B4026

Chmielewo - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

E4057

Chmielnik - kopalnia odkrywkowa iłu bentonitowego „Chmielnik”. Miocen.

E4197

Chmielnik-Suchowola-Kamienna Góra - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

E4004

Chmielów - kopalnia odkrywkowa iłu i piasku cegielni „Chmielów II” w Chmielowie. Miocen.

D1109

Chocianów - złoże gliny „Chocianów”.

C2055

Chocicza - złoża iłu cegielni „Chocicza”. Pliocen.

C2025

Chodzież - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Ceglin-Piaskowa”.

B2044

Chodzież - kopalnia odkrywkowa iłu „Chodzież-Fabryczna”. Czwartorzęd.

E3395

Choroń - kamieniołomy wapienia. Jura późna.

E2026

Chorula - kamieniołom wapienia „Chorula”.

E3113

Chorzów  - kopalnia węgla kamiennego „Barbara-Wyzwolenie”, upadowa „Piaśniki”.

E3095

Chorzów - kopalnia węgla kamiennego „Barbara-Wyzwolenie”. Karbon późny.

E3126

Chorzów - kopalnia węgla kamiennego „Chorzów”.

E3051

Chorzów - kopalnia węgla kamiennego „Prezydent”. Karbon późny.

E4206

Chotelek - złoże gipsu. Miocen.

D3016

Chotów - złoże surowca ceramicznego cegielni „Chotów”.

C5001

Chotyłów - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Chotyłów”. Czwartorzęd.

D1218

Chrostnik - złoże piasku. Czwartorzęd.

E3411

Chruszczobrod - złoże dolomitu. Trias środkowy.

E3052

Chruszczów - kopalnia węgla kamiennego „Szombierki”. Karbon późny.

 

Chrzanów - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

C1021

Chwalęcice - złoże surowca ceramicznego cegielni „Chwalęcice”.

D2066

Chwalimierz - kopalnia odkrywkowa cegielni „Chwalimierz”. Pliocen.

E2228

Chwalisław - złoże granodiorytu. Orogeneza hercyńska.

E2080

Chwałków - kamieniołom granitu i kwarcu. Orogeneza hercyńska.

E3133

Chwałowice - kopalnia węgla kamiennego „Chwałowice”. Karbon późny.

D4070

Chwałowice - złoże fosforytów.

D4041

Chwałowice - złoże gliny cegielni „Chwałowice”.

C4019

Chylice - złoże iłu cegielni Chylice.

B3038

Cibórz - złoże piasku kwarcowego.

E1101

Ciechanowiec - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D2011

Cienia - złoże iłu cegielni „Cienia”.

E5024

Cieszanów - złoże iłu krakowieckiego „Cieszanów”.

D1155

Cieszów-Turów - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F4103

Cieszyna - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

F3036

Cieszyn-Bobrek - kopalnia odkrywkowa gliny „Cieszyn-Bobrek”. Kreda wczesna.

F4131

Ciężkowice - złoże piaskowca. Trias.

E4036

Ciosowa - kamieniołomy piaskowca.

E4188

Cisowa Góra - złoże piaskowca. Trias.

F3077

Cisowica - złoże wapienia piaszczystego. Jura późna.

F3106

Cisownica - złoże rud żelaza. Kreda wczesna.

C1029

Cybinka - złoże węgla brunatnego. Miocen.

E1035

Czadrów - kamieniołomy melafiru „Czadrów”. Perm wczesny.

E1093

Czadrów - złoże surowca glinokrzemianowego. Perm.

B2050

Czajcze - kopania odkrywkowa iłu. Pliocen.

E3302

Czajowice - złoże wapienia. Jura późna.

F3040

Czantoria - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

D1116

Czaple - złoże surowca ceramicznego garncarni.

C2045

Czarcz - złoże iłu „Czarcz”.

F5002

Czarna - kopalna otworowa ropy naftowej na złożu „Czarna”.

 

Czarna - kamieniołom piaskowca.

E4170

Czarna Knieja - złoże piasku. Czwartorzęd.

E4173

Czarna Tarnowska - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

B2022

Czarne - złoża iłu cegielni „Czarne”.

E4029

Czarnkowy - kopalnia siarki rodzimej i celestynu. Miocen.

B1029

Czarnogłowy - kamieniołom wapienia i marglu. Jura późna. Skamieniałości jeżowców.

B1037

Czarnogłowy-Kłęby - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

B2047

Czarnoszyce - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

E1009

Czarnów - kopalnia rud arsenu  „Evelinensglück. Orogeneza hercyńska.

E4034

Czarnów - złoże wapienia „Czarnów”. Dewon.

B2052

Czarnówka - złoże piasku. Czwartorzęd.

E1021

Czarny Bór - kamieniołom  melafiru. Perm wczesny.

F3002

Czarny Dunajec - złoża torfu „Czarny Dunajec”. Czwartorzęd.

F3113

Czarny Dunajec - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3253

Czarny Las - kopalnia odkrywkowa cegielni „Czarny Las”. Trias późny.

F4070

Czarny Potok - złoże gliny „Czarny Potok” dla cegielni „Czarny Potok”.

E3217

Czatkowice - kamieniołom wapienia węglowego „Czatkowice”. Karbon późny.

D3086

Czatolin - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

A3028

Cząstkowo-Postałowo - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F3010

Czechowice - kopalnia węgla kamiennego „Silesia”. Karbon późny.

E3447

Czeladź - kopalnia odkrywkowa bentonitu. Karbon późny.

E3124

Czeladź - kopalnia węgla kamiennego „Czeladź”. Karbon późny.

E3058

Czeladź - kopalnia węgla kamiennego „Czerwona Gwardia”. Karbon późny.

E3005

Czeladź - kopalnia węgla kamiennego „Milowice”.

C2065

Czempin - złoże węgla brunatnego. Miocen.

D1026

Czerna - kopalnia kaolinu „Maria II”. Kreda późna.

 

Czerna - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Czerna”.

 

Czerna - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

D1036

Czerna - złoże iłu cegielni „Czerna”.

D1088

Czerna - złoże kaolinu kopalni „Maria I”.

D1096

Czernica - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.

E3278

Czerwionka - kopalnia odkrywkowa iłu „Czerwionka”.

E3134

Czerwionka - kopalnia węgla kamiennego „Dębieńsko”. Karbon późny.

E4157

Czerwona Góra - kamieniołom zlepieńca dekoracyjnego „Zygmuntówka”. Perm.

E4196

Czerwona Góra - złoże dolomitu. Dewon środkowy.

D1074

Czerwona Woda - kopalnia odkrywkowa gliny ogniotrwałej i piasku „Lucjan”.

D1073

Czerwona Woda - złoże gliny ogniotrwałej.

D1182

Czerwona Woda - złoże kaolinu. Kreda późna.

B4027

Czerwonka - złoże iłu cegielni „Czerwonka”.

E3311

Częstochowa - kamieniołom wapienia „Prędziszów”. Jura późna.

 

Częstochowa - kamieniołomy wapienia „Zarzecze” i „Złota Góra”. Oksford.

E3288

Częstochowa - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Janina” w Częstochowie.

E3329

Częstochowa - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Lisieniec” nr 5.

E3225

Częstochowa - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Michalina”.

E3272

Częstochowa - kopalnia odkrywkowa iłu „Michalina II” dla cegielni „Michalina”.

D5008

Czułczyce - złoże piasku kwarcowego. Miocen.

E3327

Czułów - złoże gliny cegielni „Czułów”.

F3004

Czyżowice - kopalnia węgla kamiennego „Czyżowice”. Karbon późny.

E4134

Czyżów Szlachecki - złoże ziemi krzemionkowej (opoki odwapnionej) w Lesie Czyżowskim.

D1133

Dachówczarnia - złoże iłu „Dachówczarnia II„ dla cegielni ”Dachówczarnia II”. Miocen.

C2069

Damasławek - złoże soli kamiennej. Cechsztyn.

B1048

Dąbie - złoże kwarcytu. Miocen.

C3013

Dąbie-Gać - złoże torfu „Dolina Neru”. Czwartorzęd.

C3051

Dąbkowice Górne - złoże żwiru „Dąbkowice Górne”.

C3054

Dąbkowice Górne-Rydwan - kopalnia odkrywkowa pospółki i piasku. Czwartorzęd.

F4071

Dąbrowa - kamieniołom piaskowca „Dąbrowa”. Trzeciorzęd.

A3011

Dąbrowa - złoże gliny i iłu cegielni „Dąbrowa”.

D3021

Dąbrowa - złoże iłu cegielni „Dąbrowa”.

E4152

Dąbrowa - złoże rud żelaza. Dewon środkowy.

D1095

Dąbrowa Bolesławiecka - złoże pospółki.

 

Dąbrowa Górnicza - kopalnia odkrywkowa węgla kamiennego „Cieszkowski”.

E3101

Dąbrowa Górnicza - kopalnia węgla kamiennego „Generał Zawadzki”. Karbon późny.

 

Dąbrowa Górnicza - kopalnia węgla kamiennego „Reden”. Karbon późny.

E3213

Dąbrowa Górnicza - złoże łupku ilastego „Dąbrowa Górnicza”. Karbon.

E3065

Dąbrowa Górnicza - kopalnia węgla kamiennego, upadowa „Koszelew”.

 

Dąbrowa Narodowa - kopalnia węgla kamiennego „Jan Kanty”. Karbon późny.

E2091

Dąbrowa Niemodlińska - złoże cegielni „Dąbrowa Niemodlińska”.

 

Dąbrowa Tarnowska - kopalnia otworowa ropy naftowej i gazu ziemnego na złożu „Dąbrowa Tarnowska”.

D3010

Dąbrówka - złoże iłu cegielni „Dąbrówka”. Trzeciorzęd.

 

Dąbrówka - kopalnia odkrywkowa galmanu „Dąbrówka”.

E3430

Dąbrówka Czostkowska - złoże ziemi okrzemkowej. Kreda.

C1031

Deszczno-Łagodzin - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E4198

Dezyderów - złoże wapienia. Jura późna.

E4072

Dębica - złoże iłu „Dębica”.

E4174

Dębica-Zyraków - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3204

Dębnik - kamieniołomy marmuru „Dębnik I i II”. Dewon środkowy.

D2023

Dębno - złoże gliny cegielni „Dębno”.

D3114

Dęborzyczka - złoże chalcedonitów. Jura.

C1034

Dębowiec - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3172

Dębowiec - kopalnia syderytu ilastego „Dębowiec”.

F3006

Dębowiec Śląski - złoże gazu ziemnego.

 

Dębowina - kopalnia rud antymonu „Reiche Silber-Glück.

D5014

Dębówka - złoże lessu.

E4191

Dębska Wola - złoże wapienia i marglu. Trias środkowy.

E4190

Dębska Wola-Łukowa - złoże wapienia. Trias środkowy.

B1019

Dębsko Pomorskie - kopalnia odkrywkowa żwiru żwirowni „Dębsko”.

C3077

Dęby Szlacheckie - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

D2009

Dłoń - złoże surowca ceramicznego cegielni „Dłoń”.

F3118

Dobczyce - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E1072

Dobków - kamieniołomy marmuru „Kapela I i II”. Kambr.

E2040

Doboszowice - kamieniołom gnejsu „Łomy”.

F3067

Dobra - złoże piaskowca „Dobra”.

E3335

Dobra Nadzieja - złoże gliny oraz łupku ilastego „Dobra Nadzieja”. Karbon.

E2203

Dobrocin - złoże amfibolitu. Prekambr.

D3091

Dobroń - złoże opoki. Kreda późna.

B1049

Dobropol - złoże gliny.

 

Dobrucowa - kopalnia odkrywkowa ropy naftowej i gazu ziemnego na złożu „Jaszczew-Dobrucowa”.

D1080

Dobruszów - złoże żwiru „Dobruszów”.

F4036

Dobrzechów - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego dla cegielni „Dobrzechów”. Oligocen, czwartorzęd.

E2136

Dobrzeń - wychodnie marglu. Kreda późna.

B5015

Dobrzyniewo - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Dobrzyniewo”. Czwartorzęd.

 

Dobrzyń - wychodnie iłu. Miocen.

B2024

Dolaszewo - złoże pospółki.

F4118

Dolina - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F3114

Dolina Lejowa - złoże rud manganu. Jura środkowa.

C5010

Dolne - złoże iłu cegielni „Dolne”.

E4107

Doły Biskupie - kamieniołom kwarcytu „Doły Biskupie”. Dewon.

F5009

Dołżyca - kamieniołom piaskowca „Dołżyca”.

E2165

Domanice - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

C4047

Domaniew - złoże iłu. Pliocen.

E1098

Domanów - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F4128

Domaradz i Wojnicz-Tarnów - odsłonięcia terenowe. Miocen. Skamieniałości mięczaków.

D3029

Domiechowice - złoże iłu cegielni „Domiechowice”.

F4125

Dominikowice - odsłonięcia terenowe warstw krośnieńskich. Oligocen. Skamieniałości numulitów.

F4007

Dominikowice-Kobylanka-Libusza-Lipinki - złoże ropy naftowej „Dominikowice-Kobylanka-Libusza-Lipinki”. Kreda.

B1008

Drawsko Pomorskie - kopalnie odkrywkowe piasków i żwirów oraz głazy narzutowe. Czwartorzęd.

C3033

Dreglin - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Dreglin”. Czwartorzęd.

A3001

Drużno - złoże torfu „Drużno”. Czwartorzęd.

D2026

Drzeczkowo - złoże iłu cegielni „Drzeczkowo”.

D1137

Drzeniów - złoże iłu „Drzeniów”. Miocen.

C3002

Drzewce - złoże węgla brunatnego kopalni „Konin”. Miocen.

E3232

Dubie - złoże wapienia i dolomitu „Dubie”. Dewon środkowy.

F4021

Dukla - kopalnie otworowe ropy naftowej na złożach „Folusz” i „Mrukowa”.

D1223

Dumino - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D1240

Dunino - złoże surowca glinokrzemianowego w bazaltach. Trzeciorzęd.

E2131

Duszniki Zdrój - kamieniołom wapienia krystalicznego „Kozicowa Hala”.

E2016

Duszniki Zdrój - złoże wapienia krystalicznego. Prekambr.

E4161

Duża skała i Wał Małacentowski - złoże piaskowca. Dewon.

D3039

Dworszowice - złoże iłu cegielni „Dworszowice”.

E3421

Dwory - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D1124

Dychów - złoże żwiru „Dychów” żwirowni „Bobrowice”.

E5018

Dyle - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

C2048

Dymaczewo Stare - złoże iłu pstrego cegielni „Dymaczewo Stare”. Pliocen.

B4035

Dymer-Gisiel - złoże piasku i  żwiru. Czwartorzęd.

F4112

Dynów - złoże iłu. Eocen.

F3112

Dział - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

E3323

Dziećkowice-Imielin - kopalnia odkrywkowa piasku „Dziećkowice-Imielin”. Czwartorzęd.

 

Dziećmorowice - kopalnia rud uranu „Dziećmorowice”. Zlikwidowana. Hałda.

 

Dziećmorowice - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

E4138

Dzierdziówka - złoże iłu cegielni „Dzierdziówka”.

A2055

Dzierzążnia - rejon eksploatacji otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

C3081

Dzierżązna - złoże piasku. Czwartorzęd.

C4003

Dzierżenino - kopalnia odkrywkowa pospółki. Czwartorzęd.

E2008

Dzierżysław - złoże gipsu „Dzierżysław”. Miocen.

E5057

Dziewięcierz - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

D1164

Dzikowice - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

 

Dzikowiec - kamieniołomy wapienia. Dewon.

C4043

Dzwonek - złoże żwiru „Dzwonek”.

B4046

Ełk - złoże rud U-Th-Nb-Zr i pierwiastków ziem rzadkich. Prekambr i proterozoik.

B5025

Ełk - złoże żwiru.

B5020

Ełk-Oracze - złoże pospółki żwirowej.

B5014

Ełk-Szyba - złoże żwiru „Ełk-Szyba”.

B3018

Emilianów - kopalnia gliny cegielni „Emilianów”. Czwartorzęd.

C3038

Falbanka - złoże iłu cegielni „Falbanka”.

B5039

Fasty - rejon spadku meteorytu Białystok.

D3080

Faustianka - kopalnia odkrywkowa iłu. Jura późna. Amonity w konkrecjach sferosyderytów.

F4009

Fellnerówka - kopalnia otworowa ropy naftowej „Hanka” na złożu „Fellerówka”.

D4029

Fidor - złoże ochry.

B3063

Filice - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3464

Filipowice - złoże surowca glinokrzemianowego. Perm.

D4064

Firlej - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Firlej”. Czwartorzęd.

E5038

Flisy - złoże iłu. Miocen.

B3057

Florczaki - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

F4026

Folusz - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Folusz”.

B2008

Fordon - złoże iłu cegielni „Fordon”.

B2009

Fordon - złoże piasku cegielni „Fordon”.

E5035

Frampol - złoże iłu cegielni „Frampol”. Miocen.

E5039

Frampol - złoże wapienia „Frampol II”. Miocen.

F4053

Frycowa - kamieniołom piaskowca „Frycowa”. Trzeciorzęd.

F3123

Frydman-Dębno - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

A4005

Fuleda - rejon występowania głazów narzutowych „Fuleda”.

E5022

Futory - złoże iłu.

E4200

Gacki - kopalnia odkrywkowa iłu. Miocen.

E4204

Gacki - kopalnia odkrywkowa gipsu. Miocen.

E3189

Gadlin - złoże dolomitu „Gadlin”. Trias środkowy.

E3462

Galman - kopalnia rud cynku i ołowiu „Katarzyna. Trias środkowy.

E4111

Gałęzice - kamieniołom wapienia „Ostrówka”. Dewon środkowy.

D4097

Gapinin i Lubocza - złoże chalcedonitów. Jura.

A2039

Gapowo - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D4084

Garbów - złoże iłu cegielni „Garbów”.

B4021

Garłówka - złoże gliny dla cegielni „Garłówka”.

 

Gartałowice - kopalnie odkrywkowe gipsu. Miocen.

D3030

Gaszyn - złoże iłu cegielni „Gaszyn”.

E2070

Gębczyce - kamieniołom granitu „Gębczyce”. Orogeneza hercyńska.

E2172

Gęsiniec - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.

B5008

Gieniusze - złoże pospółki i piasku.

F4068

Gierczyce - złoże gliny dla cegielni „Gierczyce”. Miocen.

E1011

Gierczyn - kopalnia rud cyny „Gierczyn”. Zlikwidowana. Hałdy. Prekambr.

 

Gierczyn-Przecznica - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

B4036

Giławy-Rusek - kopalnia piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3067

Giszowiec - złoże węgla kamiennego, szyb „Jakub”.

D2018

Giżyn - złoże gliny cegielni „Giżyn”.

B1034

Giżyn - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

E4240

Gliniany - kamieniołom wapienia i marglu. Jura późna.

C3049

Glinice - złoża surowca ceramicznego cegielni „Glinice”.

E5034

Gliniska - złoże piaskowca wapnistego.

C2008

Glinka - złoże iłu pstrego „Glinka”.

D1134

Glinka Górna - złoże iłu „Glinka Górna”. Miocen.

 

Glinik - kopalnia otworowa gazu ziemnego na złożu „Gorlice-Glinik”.

F4104

Glinik Górny - kamieniołom piaskowca. Kreda.

A2045

Glisno - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3096

Gliwice - kopalnia węgla kamiennego „Gliwice”. Karbon późny.

E3336

Gliwice - złoże iłu i gliny cegielni nr 3 „Gliwice” w Gliwicach.

E3099

Gliwice - złoże węgla kamiennego „Gliwice II”. Karbon późny.

A3032

Gładysze - złoże gliny. Czwartorzęd.

F3080

Głębiec - kamieniołom piaskowca. Kreda.

E2181

Głębocko - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

B3033

Głęboczek Wielki - złoże żwiru „Głęboczek Wielki”.

 

Głębokie - kopalnia odkrywkowa ropy naftowej na złożu „Głębokie”.

E2147

Głogówek - kopalnia odkrywkowa cegielni „Głogówek II”. Czwartorzęd.

D4028

Głosków - cegielnia „Głosków”.

D4001

Głowaczów - złoża węgla brunatnego na S od Głowaczowa. Miocen.

E3241

Głóchówki - złoże porfiru „Orlej”. Perm.

E2126

Głubczyce - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Głubczyce” nr 1. Czwartorzęd.

 

Głuchołazy - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

 

Głuchołazy - wychodnie łupków serycytowo-talkowych.

E3359

Głuchowiec - kamieniołom wapienia. Jura późna.

E1110

Głuszyca - kopalnia rud uranu „Grzmiąca”. Zlikwidowana. Hałda. Karbon późny.

 

Głuszyca - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

E2047

Głuszyca Górna - kamieniołom melafiru. Perm wczesny.

E1028

Głuszyca Górna - kamieniołom melafiru.

E3392

Gnaszyn - kopalnia odkrywkowa iłu. Jura późna.

B3012

Gniew - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Gniew”. Czwartorzęd.

B3035

Gniew - kopalnia surowca ceramicznego w rejonie „Gniew II”. Czwartorzęd.

D1090

Gniewków - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.

D1225

Gniewomierz - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

 

Gniewoszów - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

E3428

Gnieździska - kamieniołomy wapienia. Jura późna.

E3014

Gniotek-Podlesie - płytka kopalnia węgla kamiennego „Gniotek-Podlesie”.

C4044

Gnojno - złoże pospółki „Gnojno”  w rzece Narwi pod Gnojnem.

D1032

Goczałków - kamieniołom granitu „Goczałków”. Orogeneza hercyńska.

E1058

Goczałków - kamieniołom granitu „Goczałków”.

E2154

Goczałków-Wiśnica - złoże granitu. Orogeneza hercyńska.

E2010

Gola - złoże kaolinu.

E2043

Gola Świdnicka - złoże granitu.

E2167

Gola Świdnicka - złoże kaolinu. Trzeciorzęd.

E3174

Golążnica - kopalnia rud żelaza „Jerzy”. Zlikwidowana. Hałda. Jura.

E3173

Golce - kopalnia rud żelaza „XX lecia PRL”. Zlikwidowana. Hałda. Jura środkowa.

C3060

Gole - złoże gliny „Gole”.

F3013

Goleszów - złoża marglu „Pod Grabówką” i „Marglownia Goleszowska” dla cementowni „Goleszów”. Jura późna.

F3014

Goleszów - złoże marglu „Pod Chełmem” dla cementowni „Goleszów”.

E2107

Gołaszyce - złoże granitu „Gołaszyce”.

D5023

Gołaszyn - złoże iłu. Jura środkowa.

C2060

Gołaszyn - złoże iłu. Pliocen.

A4002

Gołdap - złoże piasku kwarcowego „Gołdap”. Czwartorzęd.

C3043

Gołębiew - złoże iłu cegielni „Gołębiew”.

A3014

Gołębiewo - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego cegielni „Gołębiewo”. Czwartorzęd.

A2031

Gołogóra - miejsce występowania otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

E2130

Gołogłowy - kamieniołomy wapienia. Dewon.

E3319

Gołonóg - złoże piasku „Gołonóg”, pole III.

 

Gołonóg - kopalnia węgla kamiennego „Flora”. Karbon późny.

A2056

Gołubice - miejsce eksploatacji otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

E3404

Gołuchowice - złoże rud cynku i ołowiu. Trias środkowy.

E4083

Gołuchów - kamieniołom wapienia. Jura późna.

E1050

Gorce - kamieniołom porfiru. Karbon.

A5013

Gordejki - złoże gliny. Czwartorzęd.

F4023

Gorlice - kopalnie otworowe ropy naftowej na złożu „Magdalena”.

F4076

Gorlice - złoże iłu cegielni „Gorlice 2”.

F4077

Gorlice - złoże iłu cegielni „Gorlice 6”.

D3040

Gorzędów - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Gorzędów”. Czwartorzęd.

C1014

Gorzów Wielkopolski - złoże surowca ceramicznego „Gorzów I”.

 

Gorzuchów - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru „Bierkowice II”.

C2002

Gosławice - złoże węgla brunatnego „Gosławice”. Zatopiona. Rekultywacja. Miocen.

D3092

Gospodarz - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

C4045

Gostków - złoże iłu „Gostków”.

A2042

Gostomek - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

C3004

Gostynin - złoże węgla brunatnego. Miocen.

D2071

Gostyń - złoże węgla brunatnego. Miocen.

E4123

Gościeradów - złoże fosforytu, rejon Kraśnik.

D1122

Gozdamin - złoże bazaltu. Trzeciorzęd.

D1100

Gozdnica - kopalnia iłu „Gozdnica”. Pliocen.

D1169

Gozdnica - kopalnia odkrywkowa iłu szlachetnego i ogniotrwałego „Stanisław”. Pliocen.

 

Gozdno - wychodnie porfirów.

E4192

Goździce - złoże wapienia. Jura późna.

D2058

Góra - złoże iłu.

C3036

Góra - złoże soli kamiennej. Cechsztyn.

D2077

Góra - złoże węgla brunatnego. Miocen.

D4115

Góra Puławska - złoże ziemi okrzemkowej. Trzeciorzęd.

D4103

Góra Skłobska - złoże piaskowca. Jura.

E2066

Górażdże - kamieniołom wapienia „Górażdże”. Trias środkowy.

B3024

Górczyn - złoże iłu cegielni „Górczyn”.

E2071

Górka - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.

E4031

Górka - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Górka”. Miocen.

E3238

Górka - złoże iłu i łupku ilastego krakowieckiego cegielni „Górka”. Trzeciorzęd.

D5027

Górka Lubartowska - złoże piasku. Czwartorzęd.

F3092

Górka-Mucharz - kamieniołom piaskowca. Trzeciorzęd.

E4131

Górki - złoże bentonitu „Górki”.

D4068

Górki - złoże gliny i iłu pylastych cegielni „Górki”.

D4087

Górki Garwolińskie - złoże gliny cegielni „Górki Garwolińskie”.

E3299

Górki Śląskie - złoże pospółki w rejonie Górek Śląskich.

E4112

Górno - kamieniołom wapienia. Dewon późny.

E2159

Górny Mokszeszów - łom wapienia. Dewon środkowy. Fauna.

C3047

Góry - kopalnia gliny piaszczystej i mułkowej oraz iłu zastoiskowych cegielni „Góry”. Czwartorzęd.

D3097

Góry Trzebiatowskie - złoże piasku kwarcowego. Kreda wczesna.

E3282

Grabie-Przylasek Rusiecki - kopalnia odkrywkowa żwiru, piasku i pospółki „Grabie-Przylasek Rusiecki”.

E1053

Grabina - kamieniołom granitu.

D1203

Grabiszyce Dolne - złoże bazaltu. Trzeciorzęd.

F3025

Graboszyce - złoże żwiru żwirowni „Graboszyce”.

F4002

Grabownica - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Grabownica”. Wczesna kreda.

F4002

Grabownica-Wieś - kopalnia otworowa gazu ziemnego na złożu „Grabownica-Wieś”.

D2038

Grabowo - złoże gliny i iłu cegielni „Grabowo II”.

A2029

Grabowo - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

C3044

Grabów - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Grabów”. Czwartorzęd.

A2036

Grabówko - kopalnia odkrywkowa kredy jeziornej. Czwartorzęd.

E1054

Graby - kamieniołomy granitu „Graby I, II i III”.

E2036

Gracze - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

E2175

Gracze - kopalnia odkrywkowa surowca glinokrzemianowego. Trzeciorzęd.

E2023

Gracze - kopalnia odkrywkowa żwiru „Gracze”. Czwartorzęd.

D3109

Granice - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

E2083

Graniczna - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.

E2155

Graniczna - złoże surowca glinokrzemianowego. Orogeneza hercyńska.

B3005

Grębocin - złoże gliny dla cegielni „Grębocin”.

 

Grobla - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Grobla-Pławowice”.

E4208

Grocholice - złoże dolomitu. Dewon środkowy.

E2092

Grochowa - kopalnia magnezytu „Grochowa”.

E2093

Grochowa - kopalnie rud chromu.

D2063

Grodzanów - złoże gliny cegielni „Grodzanów”.

E3130

Grodziec - kopalnia węgla kamiennego „Grodziec”. Zlikwidowana. Karbon późny.

E3264

Grodziec - złoże łupku dla cementowni „Grodziec” w Grodźcu. Karbon późny.

E3266

Grodzisko - złoże iłu „Wręczyce-Grodzisko”. Baton.

 

Gromadzice - wychodnie margli i piaskowców.

D1188

Gronowskie Wzgórza - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

E2063

Groszowice - złoże marglu cementowni „Groszowice” w Groszowicach. Kreda późna.

E2141

Grotowice - kopalnia odkrywkowa żwiru i piasku. Czwartorzęd.

E3188

Gródek-Ciężkowice - kamieniołom dolomitu „Gródek”. Trias środkowy.

E3270

Gródkowo - kopalnia odkrywkowa łupku klinkierowego. Karbon późny.

D4073

Grójec - złoże pospółki żwirowej „Grójec”.

D4021

Grójec - złoże pospółki żwirowej „Grójec”.

D3069

Grudzeń-Las - kopalnia piasku kwarcowego. Kreda wczesna.

 

Grudziądz - wychodnie iłów.

B3032

Grupa - złoże żwiru „Grupa II”.

B3030

Grupa Dolna - złoże piasku kwarcowego „Grupa”. Czwartorzęd.

C3035

Grzegorzew - złoże żwiru „Grzegorzew”.

E3414

Grzmiączka - złoże wapienia. Trias środkowy.

B3061

Grzybiny - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

A2016

Grzybno - rejon występowania iłu „Grzybno”.

A2048

Grzybowo - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E4081

Grzybów - kopalnia otworowa siarki rodzimej „Grzybów”. Miocen.

D1002

Gubin - złoże węgla brunatnego. Miocen.

E4195

Gumieniec - złoże wapienia. Jura późna.

B4022

Gutków - złoże pospółki żwirowej.

C4018

Guzowatka - złoże iłu „Guzowatka”.

C4035

Guzowatka - złoże iłu. Czwartorzęd.

F4080

Haczów - złoże gliny cegielni „Haczów”.

E4223

Hadykówka - kopalnia odkrywkowa iłu. Miocen.

C5008

Halasy - złoże iłu. Czwartorzęd.

E3091

Halemba - kopalnia węgla kamiennego „Halemba”. Karbon późny.

F3089

Hałonów - złoże iłu. Czwartorzęd.

D4052

Hamernia - złoże gliny ogniotrwałej „Hamernia”.

E5044

Harasiwki - kopalnia odkrywkowa iłu. Miocen.

F3096

Harbutowice - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

F4019

Harklowa - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Harklowa-Pogorzyna-Wójtowa”.

A4003

Harszyn - kopalnia odkrywkowa cegielni „Harszyn”. Czwartorzęd.

C4033

Henryków - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Henryków”. Czwartorzęd.

B5016

Hornostaje - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Hornostaje”. Czwartorzęd.

D5007

Horodyszcze - kopalnia odkrywkowa mułku „Horodyszcze”. Czwartorzęd.

E5031

Horoszczyce - złoże iłu cegielni „Horoszczyce”.

E4035

Hucisko - kopalnia barytu „Hucisko”.

F4108

Huminiska - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

F5012

Hurek - kopalnia odkrywkowa żwiru. Czwartorzęd.

E4121

Huta Komorowska - złoże pospółki i piasku „Huta Komorowska”.

E5051

Huta Różaniecka - złoże wapienia. Miocen.

E3175

Hutka - kopalnia syderytu ilastego i piaszczystego „Hutka”.

B3008

Iława - cegielnia „Iława”.

B3050

Iława - kopalnia piasku kwarcowego „Iława II”. Czwartorzęd.

C3087

Iłu - złoże iłu. Czwartorzęd.

D4035

Iłża - kamieniołom wapienia „Iłża”. Jura późna.

D4116

Iłża-Krzyżanowice - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

D4025

Iłża-Łęczny - złoże fosforytów rejonu Iłża-Łęczny.

E3276

Imielin - kamieniołom dolomitu „Imielin-Północ”. Trias środkowy.

E3277

Imielin - kamieniołom dolomitu „Imielin-Rek”. Trias środkowy.

B1005

Immo-Unibórz - złoże rud żelaza rejonu Immo-Unibórz.

D3070

Inowłódz - złoże chalcedonitów. Jura.

C2029

Inowrocław - kopalnia soli kamiennej „Inowrocław”. Zatopiona. Cechsztyn.

C2051

Inowrocław - złoże surowca ceramicznego cegielni „Inowrocław”.

 

Iskrzynia - kopalnia otworowa gazu ziemnego na złożu „Iskrzynia”.

D1015

Iwiny - kopalnia rud miedzi „Konrad”. Cechsztyn.

C2014

Iwno - kopalnia surowca ceramicznego cegielni „Iwno”. Czwartorzęd.

F4021

Iwonicz Zdrój - kopalnie otworowe ropy naftowej na złożu „Iwonicz Zdrój”. Kreda wczesna.

C3046

Izabelin - złoże iłu cegielni „Izabelin”.

E5047

Izbica - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

C3076

Izbica Kujawska - złoże soli kamiennej. Cechsztyn.

E2060

Izbicko - kamieniołom wapienia „Ogórek” dla Zakładów Wapienniczych „Kamień Wielki” w Kamieniu Śląskim. Trias środkowy.

F4116

Jabłonica Ruska-Klucz - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

 

Jagniątków - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1”.

E2196

Jagodnik - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F5001

Jaksmanice - złoża gazu ziemnego w rejonie Jaksmanice.

B3039

Jakubkowo - złoże iłu cegielni „Jakubkowo”.

D4059

Jakubów - kopalnia gliny ogniotrwałej „Jakubów”. Jura wczesna.

D1042

Jałowiec - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

 

Jamna Dolna - wychodnie łupków ilastych.

E4218

Jamnica - złoże siarki rodzimej. Miocen.

E4249

Janczyce - kamieniołom dolomitu. Dewon środkowy.

E3226

Janinów - kopalnia odkrywkowa gliny w cegielni „Janinów”. Czwartorzęd.

F4010

Jankowa - złoże ropy naftowej.

E3136

Jankowice - kopalnia węgla kamiennego „Jankowice”. Karbon późny.

B1021

Jankowo Pomorskie - kopalnia odkrywkowa żwirów „Jankowo Pomorskie”.

E1051

Janowice Wielkie - kamieniołom granitu.

E2069

Janowiczki - złoże bazaltu. Trzeciorzęd.

E4092

Janów - kamieniołom wapienia „Janów”. Dewon późny.

E3076

Janów - kopalnia węgla kamiennego „Staszic”. Karbon późny.

D5032

Janów-Leonów - złoże ziemi okrzemkowej. Kreda.

E4022

Janów-Podzamcze - złoże wapienia „Janów-Podzamcze”. Dewon późny.

E2113

Januszkowice - kopalnia odkrywkowa pospółki „Januszkowice”. Czwartorzęd.

E3442

Jaroszowice-Pazurek - złoże rud cynku i ołowiu. Trias środkowy.

E3444

Jaroszowiec - kamieniołom dolomitu „Stare Gliny”. Dewon środkowy, trias środkowy.

F3059

Jasienica - złoże piaskowca.

F3075

Jasienica-Jaworze - kamieniołom piaskowca. Trzeciorzęd.

F4069

Jasień - złoże gliny dla cegielni „Jasień”.

D1028

Jasień - złoże iłu „Jasień”.

E3379

Jasiowa Góra - złoże rud żelaza. Trias.

E3390

Jaskrów - złoże wapienia. Jura późna.

F3049

Jasnochowa - złoże piaskowca „Jasnochowa I”.

F3009

Jastrzębie - kopalnia węgla kamiennego „Zofiówka”. Karbon późny.

 

Jastrzębie - kopalnia węgla kamiennego „Borynia”. Karbon późny.

 

Jastrzębie - kopalnia węgla kamiennego „Jastrzębie” (obecnie „Jas-Mos”). Karbon późny.

D1112

Jaśkowice Legnickie - złoże surowca ceramicznego cegielni „Jaśkowice Legnickie”.

  Jawornica, pow. Lewin Kłodzki - kamieniołom fyllitów.

E2170

Jaworów - kopalnia odkrywkowa piasku. Czwartorzęd.

C2049

Jaworówko - kopalnia gliny morenowej cegielni „Jaworówko”. Czwartorzęd.

E4088

Jaworznia - kamieniołom wapienia „Jaworznia”. Dewon.

E4153

Jaworznia - ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Orogeneza hercyńska.

E3045

Jaworzno - kopalnia węgla kamiennego „Jaworzno”. Zlikwidowana. Karbon późny.

E3046

Jaworzno - kopalnia węgla kamiennego „Komuna Paryska”.

E3079

Jaworzno - kopalnia węgla kamiennego „Kościuszko”. Karbon późny.

E3118

Jaworzno - odkrywkowa kopalnia węgla kamiennego „Podłęże I”.

E3357

Jaworzno - złoże piasku, pole „Jaworzno”.

E3159

Jaworzno - złoże rud cynku i ołowiu.

E3042

Jaworzno - złoże węgla kamiennego, upadowa „Jęzor IV”.

E3011

Jaworzno - złoże węgla kamiennego, upadowa „Podłęże III”.

E3461

Jaworzno-Ciężkowice. Złoże dolomitu. Trias środkowy.

F4102

Jazowa - złoże piaskowca. Kreda.

 

Jedlina Zdrój - kopalnia węgla kamiennego „Sophie”. Karbon górny.

 

Jedlina-Zdrój - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1”.

E2146

Jedlinka - kopalnia barytu „Eveliners Glück.

E2017

Jegłowa - Kamieniołomy łupku kwarcytowego „Kwarcyt”. Dewon.

E1079

Jelenia Góra - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

E1023

Jelenia Góra - kamieniołom granitu „Czarne”. Orogeneza hercyńska.

E4066

Jeleniów - złoże piaskowca kwarcytowego „Jeleniowska Góra”. Kambr.

E3460

Jeleń - kamieniołom dolomitu. Trias środkowy.

E3257

Jeleń - złoże gliny „Jeleń”.

C2023

Jelonek - złoże iłu pstrego cegielni „Jelonek”.

C4037

Jelonki - kopalnia odkrywkowa żwiru „Jelonki”. Czwartorzęd.

D1070

Jerzmanki - złoże gliny i iłu cegielni „Jerzmanki”.

D1114

Jerzmanki - złoże iłu dla cegielni „Jerzmanki”.

B2035

Jeziernik - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

D2073

Jeziorki - złoże iłu. Pliocen.

E4217

Jeziórko - kopalnie otworowe siarki rodzimej „Jeziórko”. Miocen.

B4044

Jeże - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E1037

Jeżów - kopalnia odkrywkowa pospółki.

D1186

Jędrzychowice - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D1181

Jędrzychowice - złoże kwarcu żyłowego. Orogeneza hercyńska, orogeneza alpejska.

 

Jordanów Śląski- kamieniołom bazaltu.

E2056

Jordanów Śląski- kamieniołom serpentynitu „Jordanów”.

D1190

Józef - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

D3004

Józefin - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Adamów”. Miocen.

E4160

Józefka - złoże wapienia. Dewon późny.

C2038

Józefowo - złoże iłu cegielni „Józefowo”.

 

Józefów - kamieniołomy piaskowca „Babia Dolina”.

 

Jóźwin - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Jóźwin”. Miocen.

 

Jugowice - kopalnia rud uranu „Jawornik”.

C2018

Junikowo - złoże iłu cegielni „Junikowo”.

E4128

Jurkowice - kamieniołom dolomitu. Dewon środkowy.

B4040

Kabiny - miejsce występowania otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

 

Kaczorów - wychodnie zieleńców.

E4186

Kaczyn-Borków - złoże wapienia. Dewon środkowy.

D3101

Kadrań - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

A3009

Kadyny - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego cegielni „Kadyny”. Czwartorzęd.

E4098

Kajetanów - kamieniołom wapienia „Kajetanów”. Perm późny.

E3183

Kalej - kopalnia rud żelaza „Malice”.

E3157

Kalej - złoże syderytu ilastego obszaru „Kalej”.

B3036

Kalinkowa - złoże iłu „Kalinkowa”, cegielni „Grudziądz II”.

D2025

Kalisz - złoże iłu cegielni „Rypinek III”.

D2047

Kalisz - złoże iłu dla cegielni „Tyniec”.

E2163

Kalno - kopalnia odkrywkowa kaolinu „Andrzej”. Trzeciorzęd.

E2164

Kalno - kopalnia odkrywkowa kaolinu „Antoni”. Trzeciorzęd.

D1005

Kaławsk-Rygle - kopalnia węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów”, szyb „Barbara” odkrywka „C1”. Miocen.

A3017

Kałdowo - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Kałdowo”.

E3156

Kałmuki - złoże syderytu ilastego obszaru „Kałmuki”.

F3109

Kamesznica - kamieniołomy piaskowca „Kamesznica II i III”. Trzeciorzęd.

F3105

Kamesznica - złoże piaskowca „Kamesznica I”. Trzeciorzęd.

A2035

Kamienica Królewska - miejsce eksploatacji otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

E3164

Kamienica Polska - złoże syderytu ilastego obszaru „Kamienica Polska”.

E3363

Kamienice - złoże wapienia. Karbon późny.

 

Kamieniec Ząbkowicki - wychodnie fyllitów.

A4004

Kamienna - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Kamienna”.

E2158

Kamienna - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E2072

Kamienna Góra - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.

E1060

Kamienna Góra - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Kamienna Góra”. Czwartorzęd.

D4101

Kamienna Góra - złoże piaskowca. Trias.

A2062

Kamienny Potok - złoże piasku i żwiru.

 

Kamień - kamieniołom grejzenu „Wyrwak”.

 

Kamień - kopalnia odkrywkowa kaolinu.

E2153

Kamień Śląski - kamieniołom wapienia muszlowego „Kamień Śląski”. Trias wczesny.

E4181

Kamień - złoże iłu. Miocen.

E2058

Kamień Śląski - kamieniołomy20 wapienia „Kamień Wielki”.

 

Kamieńczyk - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

F4092

Kamionka Wielka - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

 

Kamionki - kopalnia rud ołowiu „Anna”.

 

Kamionki - kopalnia rud ołowiu „Augusta”.

 

Kamionki - kopalnia rud ołowiu „Św. Eliasza”.

 

Kamionki - kopalnia rud ołowiu „Wilhelm”.

 

Kamionki - kamieniołom piaskowca. Karbon wczesny.

E3440

Kamyce - złoże wapienia i marglu. Trias środkowy.

D5001

Kanie-Liszno - kopalnia odkrywkowa piasku „Kanie-Liszno”. Czwartorzęd.

C3074

Kaniewo - kopalnia odkrywkowa kredy jeziornej. Czwartorzęd.

B4039

Kanigowa - rejon występowania otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

F3081

Kaniów - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F4066

Kaniówka Wielka - złoże piaskowca.

E4027

Kantoria - złoże iłu cegielni „Kantoria”. Miocen.

E2174

Kantorowice - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F5019

Kańczuga - złoże iłu. Czwartorzęd.

B4002

Karaska - złoże torfu „Karaska”. Czwartorzęd.

D4123

Karczmiska - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E4159

Karczówka - ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Orogeneza hercyńska.

A1005

Karlino -  kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Karlino”. Czwartorzęd.

A1010

Karlino -  kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Karlino”.

B3049

Karnity - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

B4028

Karolin - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Karolin”. Czwartorzęd.

 

Karpacz - kopalnia pegmatytu „Krucze Skały”.

 

Karpacz - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

 

Karpacz - wychodnie żył kwarcowych.

E1084

Karpniki-Strużnica - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.

B1039

Karsibów - miejsce eksploatacji otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

E4207

Karsy - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E4120

Karsy - kamieniołomy wapienia lekkiego „Karsy”.

E4209

Karwów - kamieniołom wapienia. Dewon późny.

F3120

Kasina Wielka - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

D1207

Kaszcza - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

C3050

Kaszewy - kopalnia surowca ceramicznego cegielni „Kaszewy”. Czwartorzęd.

E3106

Katowice - kopalnia węgla kamiennego „Gottwald”.

E3018

Katowice - kopalnia węgla kamiennego „Katowice”. Karbon późny.

E3075

Katowice - kopalnia węgla kamiennego „Siemianowice”, pole rezerwowe.

E3116

Katowice - złoże węgla kamiennego, upadowa „Kleofas”.

C4040

Kawęczyn-Las - złoże gliny „Kawęczyn-Las”.

E3330

Kawodrza - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Zacisze”.

E3223

Kawodrza - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Anna”. Baton.

E3289

Kawodrza - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Kawodrza”. Baton.

E3161

Kawodrza - kopalnia syderytu ilastego „Barbara”.

D4092

Kazimierz - kamieniołom opoki „Kazimierz”. Kreda późna.

E2160

Kazimierz - złoże kaolinu. Trzeciorzęd.

E3022

Kazimierz - złoże węgla kamiennego, upadowa „Leśna II”.

E3024

Kazimierz - złoże węgla kamiennego, upadowa „Staszic II”.

 

Kazimierz Biskupi - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Kazimierz”. Miocen

E3125

Kazimierz Górniczy - kopalnia węgla kamiennego „Kazimierz-Juliusz”. Karbon późny.

D2032

Kąkolewo - złoże iłu cegielni „Kąkolewo”.

E3153

Kąty - kopalnia rud cynku i ołowiu „Matylda”. Trias środkowy.

E2140

Kąty Opolskie- złoże iłu cegielni „Kąty”.

E3199

Kąty Chorońskie - złoże piasku. Czwartorzęd.

D2084

Kąty Wrocławskie - złoże iłu. Pliocen.

E5011

Kąty-Dyle - złoże wapieni „Kąty-Dyle”. Miocen.

C2036

Kcynia - złoże surowca ceramicznego cegielni „Kcynia I”.

C2041

Kcynia - złoże surowca ceramicznego cegielni „Kcynia III”.

F3033

Kempa - złoże gliny i iłu cegielni „Kempa 14”.

E4175

Kędzież - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D2015

Kępno - złoże mułku zastoiskowego „Kępno III” cegielni „Kępno”.

F3026

Kęty - złoże gliny „Kęty” dla cegielni „Kęty”.

E4048

Kielce - kamieniołom wapienia „Międzygórze”. Dewon.

E4050

Kielce - kamieniołom wapienia „Wietrznia”.

A2014

Kiełpino - złoże piasku kwarcowego „Kiełpino”.

B1046

Kiełpino-Suliszewo - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E2127

Kietrz - złoże lessu dla cegielni „Kietrz” nr 2.

D2060

Klapki - złoże iłu cegielni „Klapki”.

C5004

Kleszczele - złoże iłu cegielni „Kleszczele”.

D1079

Kleszczowa - złoże kwarcytu „Edek-Kleszczowa” w obrębie złoża „Kleszczowa II”.

D1069

Kleszczowa - złoże kwarcytu „Kleszczowa”.

D1242

Kleszczowa - złoże kwarcytu w rejonie kopalni „Kleszczowa”.

D1033

Kleszczowa - złoże piasku kwarcowego.

E2027

Kletno - kamieniołomy marmuru „Kletno I, II, III i IV”. Prekambr.

E2211

Kletno - kopalnia fluorytu „Kopaliny”. Prekambr.
Rejon III Zakładów Przemysłowych „R-1”.

F4056

Klęczany - kamieniołom piaskowca „Klęczany”. Trzeciorzęd.

F4015

Klęczany - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Klęczany”.

D1175

Kliczków - złoże piasku kwarcowego. Kreda późna.

F3111

Klikuszowa - kamieniołom piaskowca. Trzeciorzęd.

F4110

Klimkówka - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

E3031

Klimontów - kopalnia węgla kamiennego „Klimontów”.

E3443

Klucze - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E3441

Klucze - złoże rud cynku i ołowiu. Trias środkowy.

B4013

Klucznik - złoże iłu cegielni „Klucznik”.

C3066

Kłodawa - kopalnia soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej „Kłodawa”. Cechsztyn.

E2223

Kłodzko-Zagórze - kamieniołom amfibolitu. Prekambr.

E3423

Kłokoczyn - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E1071

Kłopotno - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

C1006

Kłosowice - złoża surowca ceramicznego cegielni „Kłosowice”.

E3059

Knurów - kopalnia węgla kamiennego „Knurów I”. Karbon późny.

E3060

Knurów - kopalnia węgla kamiennego „Knurów II”. Karbon późny.

E3047

Knurów - kopalnia węgla kamiennego „Knurów III”. Karbon późny.

B5007

Knyszyn - złoże iłu.

C3003

Kobielice - złoże węgla brunatnego. Miocen.

F4008

Kobylany - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Kobylany”.

F4105

Kobyle - złoże piaskowca. Kreda.

 

Kochanów - kopalnia piaskowca.

E3312

Kochłowice - złoże iłu cegielni „Kochłowice”.

E3250

Kochłowice - złoże łupku ilastego i gliny cegielni „Hugon”, Zakład nr 9 w Kochłowicach.

C2072

Kochowo - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

D3074

Kodrąb - złoże wapienia oolitowego i skalistego wapiennika „Kodrąb”.

D3108

Kodrąb-Denin - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

E4225

Kolbuszowa - złoże iłu. Miocen.

E4226

Kolbuszowa-Kupno - kopalnia odkrywkowa iłu. Miocen.

 

Kolce - łom pegmatytu.

 

Kolce - wyrobiska hitlerowskiego kompleksu „Riese”.

E4030

Kolosy - złoże surowca ceramicznego cegielni „Kolosy”.

D3049

Koluszki - złoże surowca ceramicznego cegielni „Koluszki”.

C4041

Kołbiel - złoże żwiru „Kołbiel”.

 

Koło - żyła barytu.

A1009

Kołobrzeg - złoże piasku zatłuszczonego na plaży.

F4122

Komańcza - złoże piaskowca „Komańcza III”. Trzeciorzęd.

F4067

Komńcza - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

E4247

Komorniki - złoże wapienia „Komorniki I”. Dewon środkowy.

B3016

Komorowo - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

E4143

Komorów - złoże żwiru.

E2087

Kondratów - kamieniołom wapienia krystalicznego „Różowa Marianna”. Prekambr.

D3121

Konecko-Starachowice - złoża rud żelaza rejonu Konecko-Starachowice.

C2078

Konin - złoża węgla brunatnego. Miocen.

B4047

Konopki - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

B1041

Konotop - złoże kredy jeziornej „Konotop III”. Czwartorzęd.

E2128

Konradowa Nyska - złoże gliny rzecznej cegielni „Konradowa Nyska”.

D1102

Konradów - złoże bazaltu na górze Trupień. Trzeciorzęd.

F4039

Konstancja-Mieszczanka - złoże iłu cegielni „Konstancja-Mieszczanka”. Miocen.

C3052

Konstantynów - złoże iłu cegielni „Konstantynów”.

D4085

Końskowola - złoże iłu kaflarni „Końskowola”.

E1064

Kopaczów - złoże bazaltu „Wojtek”. Trzeciorzęd.

E1081

Kopaniec - kopalnia rud uranu „Kopaniec”. Orogeneza hercyńska.

 

Kopaniny Lewe - kopalnia doświadczalna „Barbara”. Karbon późny.

E2182

Kopice - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

F3078

Kopieniec - złoże wapienia. Jura późna.

B5003

Koplany - kopalnia odkrywkowa cegielni „Koplany”. Czwartorzęd.

B5006

Koplany - złoże iłu cegielni „Koplany I”.

E4044

Koprzywnica - złoże gliny w cegielni „Koprzywnica”.

D4108

Kopulak - kamieniołom piaskowca. Trias.

F3042

Korbielów - kamieniołom piaskowca „Korbielów”.

F3070

Korbielów - złoże piaskowca „Korbielów”. Trzeciorzęd.

F3031

Korbielów - złoże piaskowca magurskiego. Trzeciorzęd.

B3002

Korboniec - złoże torfu „Korboniec”. Czwartorzęd.

F4078

Korczyna - złoże iłu cegielni „Korczyna”.

C5005

Kornica - kopalnia odkrywkowa kredy piszącej. Kreda późna. Belemnity, krzemienie.

B2026

Koronowo - złoże gliny cegielni „Stopka”.

B2021

Koronowo - złoże surowca ceramicznego cegielni „Kantak”.

E3224

Korwinów - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Korwinów”. Jura środkowa.

 

Korytnica - wychodnie iłów. Miocen.

E4076

Korzecko - kamieniołom dolomitu i kopalnia odkrywkowa kalcytu żyłowego „Korzecko”. Dewon.

E4163

Korzecko - złoże dolomitu. Dewon środkowy.

C4029

Kosewo - złoża gliny „Kosewo”.

E4148

Kostomłoty - kamieniołom wapienia „Laskowa Góra”. Dewon środkowy.

E4150

Kostomłoty - kamieniołom wapienia „Maciejówka”. Dewon środkowy.

E1052

Kostrza - kamieniołom granitu „Kostrza”. Orogeneza hercyńska.

D1195

Kostrza Góra - złoże bazaltu. Trzeciorzęd.

E3013

Kostuchna - złoże węgla kamiennego, upadowa „Kostuchna II”.

E3315

Kostury-Lisie Jamy - kopalnie odkrywkowe piasku rejonów X i XI „Kostury-Lisie Jamy”. Czwartorzęd.

E4103

Koszary - złoże piasku „Koszary”. Miocen.

C5012

Koszelówka - złoże kredy „Koszelówka”.

E3107

Kosztowy - złoże węgla kamiennego, upadowa „Basia IV”.

D1066

Kościelna Wieś - złoże iłu cegielni „Kamienna”.

E2213

Kościerzyce - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E2061

Kośmin - kamieniołom syenitu. Orogeneza hercyńska.

D1061

Kotla - złoże iłu cegielni „Kotla”.

E2119

Kotlarnia-Solarnia - kopalnia odkrywkowa piasku, pole „Kotlarnia-Solarnia”. Czwartorzęd.

E3325

Kotlarnia-Solarnia - złoże piasku, pole „Kotlarnia-Solarnia”.

D2012

Kotlin - złoże iłu cegielni „Kotlin”.

D1191

Kotliska - złoże piaskowca. Kreda.

B2025

Kotuń - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Kotuń”. Czwartorzęd.

E3393

Kotysów - złoże piasku. Kreda.

E4055

Kowala - kamieniołom wapienia, marglu i łupku ilastego „Kowala”. Dewon środkowy.

 

Kowala Mała - kamieniołom wapienia „Trzuskawica”. Dewon środkowy.

A5005

Kowale - złoże gliny cegielni „Kowale”.

E3465

Kowalska Góra - złoże tufu. Perm.

E2205

Kowalskie - złoże kwarcytu. Trzeciorzęd.

C2028

Kowanowo - złoże pospółki. Czwartorzęd.

 

Kowary - kopalnia rud ołowiu „Redens Glück.

E1007

Kowary - kopalnia rud żelaza „Wolność”. Prekambr.
Zakłady Przemysłowe „R-1”.

 

Kowary - wychodnia żyły kwarcowej.

 

Kowary - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1”.

B3060

Kownetki - miejsce występowania otoczaków i głazów w rejonie jeziora Kownetki. Czwartorzęd.

D2087

Koza Wielka - kopalnia odkrywkowa iłu. Pliocen.

E5054

Koziejówka - złoże piasku. Miocen.

D2083

Kozików - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

C3058

Koziołki - złoże gliny zwałowej i iłu warwowych cegielni „Koziołki”.

E3234

Kozłowa Góra - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego „Kozłowa Góra”. Karbon późny.

B5012

Kozowszczyzna - złoże iłu cegielni „Kozowszczyzna”.

D1091

Kozów - złoże bazaltu.

F3043

Kozy - kamieniołom piaskowca. Kreda.

E2101

Koźle-Krępna - kopalnia odkrywkowa żwiru „Koźle-Krępna”. Czwartorzęd.

E2046

Koźle-Rogi - złoże żwiru mineralnego „Koźle-Rogi”.

 

Koźmice - kamieniołom syenitu „Koźmmice”.

D2035

Koźmin - złoże iłu.

C3010

Koźmin - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Miocen.

D1067

Kożuchów - złoże iłu cegielni „Kożuchów”.

A4006

Kożuchy - złoże kredy jeziornej.

A2002

Krakulice - złoże torfu „Wielkie Bagna”. Czwartorzęd.

E3245

Kraków-Płaszów - złoże żwiru.

E2018

Krasiejów - kopalnia odkrywkowa iłu „Krasiejów”. Karnik. Kości gadów i płazów, celestyn.

B4019

Kraska - złoże piasku kwarcowego dla projektowanej cegielni „Kraska”.

 

Kraskowice - kopalnia węgla kamiennego „Fryderyk”. Karbon późny.

E2168

Krasków - złoże kwarcu żyłowego. Orogeneza hercyńska i alpejska.

E3397

Krasowa - złoże piasku. Czwartorzęd.

C4012

Kraszewo - złoże iłu.

E4116

Kraśnik - złoże iłu cegielni „Kraśnik 1”.

E4119

Kraśnik - złoże iłu cegielni „Kraśnik 2”.

E4117

Kraśnik - złoże iłu cegielni „Kraśnik 3”.

E4118

Kraśnik - złoże iłu cegielni „Kraśnik 4”.

 

Krążek - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

D3060

Kredówka - złoże wapienia „Kredówka” dla Pajęczańskiego Przedsiębiorstwa w Działoszynie. Jura późna.

E2103

Krępna - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Krępna”. Czwartorzęd.

D1179

Krępnica - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D2064

Kręsko - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Kraniec”. Pliocen.

D3018

Krobanówek - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego cegielni „Krobanówek”. Czwartorzęd.

B3034

Krobia - złoże pospółki.

E1024

Krobica - kamieniołom łupku mikowego „Jerzy”.

C4013

Krobin - złoże cegielni „Krobin”.

F4001

Krosno - kopalnie otworowe ropy naftowej i gazu ziemnego na złożu „Krościenko”.

B2030

Krostkowo - złoże iłu cegielni „Krostkowo”.

 

Krostoszowice - kopalnia węgla kamiennego „1 Maja”. Karbon późny.

F4011

Krościenko - kopalnie otworowe ropy naftowej na złożu „Krościenko”.

D1049

Krośnieńska - złoża surowca ceramicznego cegielni „Krośnieńska”.

D2013

Krotoszyn - kopalnia iłu cegielni „Krotoszyn II” i cegielni „Krotoszyn III”. Pliocen.

D2049

Krotoszyn - złoże iłu pstrego cegielni polowej „Krotoszyn”.

D2040

Krotoszyn Stary - złoże iłu „Krotoszyn Stary”.

F4091

Królowa Górna - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

A4010

Kruklin - kopalnia odkrywkowa kredy jeziornej. Czwartorzęd.

D3046

Kruszyna - złoże surowca ceramicznego cegielni „Kruszyna”.

F4007

Kryg - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Kryg-Lipinki”. Kreda.

F4121

Krymieniec - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

F4041

Krynica - kopalnia odkrywkowa gliny dla cegielni „Krynica”. Czwartorzęd.

E5005

Krynicach - złoże iłu cegielni „Krynice 4”.

E5006

Krynice - złoże iłu.

E3424

Kryspinów - złoże wapienia. Jura późna.

D1237

Krystyna - złoże kaolinu. Trzeciorzęd.

E2085

Krzanowice - złoże gliny „Krzanowice”.

F4115

Krzemienne-Tomaszów - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E4090

Krzemionki - kamieniołom wapienia „Lipnik”.

E4091

Krzemionki - kamieniołomy wapienia  „Lipnik”, Zakład „Krzemionki”. Jura późna.

 

Krzemionki - neolityczna kopalnia krzemienia. Podziemna Trasa Turystyczna.

E4147

Krzemucha - złoże wapienia. Dewon późny.

D1056

Krzeniów - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

E3182

Krzepice-Dankowice - złoże syderytu ilastego terenu „Krzepice-Dankowice”.

E3215

Krzeszowice - złoże wapienia „Krzeszowice”. Jura późna.

E1026

Krzeszów - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Krzeszów”.

E1103

Krzeszówek - kopalnia odkrywkowa piasku. Kreda.

E3185

Krzykawka-Laski - złoże rud cynku i ołowiu rejonu Krzykawka-Laski. Trias środkowy.

D1156

Krzystkowice - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D1094

Krzysztkowice  - złoże żwiru „Krzysztkowice V” kopalni „Krzywaniec”.

B4043

Krzywe - miejsce występowania otoczaków i głazów w rejonie jeziora Krzywego. Czwartorzęd.

C2066

Krzywin - złoże węgla brunatnego. Miocen.

D2007

Krzywiń - złoże surowca ceramicznego cegielni „Krzywiń”.

D3057

Krzyworzeka - złoże gliny „Krzyworzeka”.

A5009

Krzywólka - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru „Krzywólka II”. Czwartorzęd.

A5007

Krzywólka - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

A5008

Krzywólka-Suwałki - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E4132

Krzyż - złoże gliny dla cegielni „Krzyż”.

D4071

Krzyżanowice - złoże fosforytów.

E2114

Krzyżanowice - złoże żwiru i gliny „Krzyżanowice”.

E3355

Krzyżkowice - złoże gliny cegielni „Krzyżkowice”.

C2075

Książ Wielkopolski - złoże iłu. Pliocen.

D1084

Księginki - kamieniołom bazaltu „Księginki”. Trzeciorzęd.

B5013

Księzyno - złoże iłu cegielni „Księzyno”.

E1016

Kudowa Zdrój - złoże granitu „Kudowa”.

D3100

Kule - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

B5005

Kundzin - złoże żwiru „Kundzin”.

D1035

Kunice Żarskie - złoże surowca ceramicznego „Kunice Żarskie II”.

D1034

Kunince Legnickie - złoże iłu „Kunice Legnickie” dachówczarni. Pliocen.

F3100

Kurów - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

C4004

Kury - złoża iłu cegielni „Kury”.

B3010

Kurzętnik - złoże żwiru.

C3084

Kutno-Goslub - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

C3083

Kutno-Ktery - złoże wapienia „Ktery I-II”. Jura późna.

C3061

Kuznocin - złoże iłu cegielni „Kuznocin”.

E3177

Kuźnica - kopalnia syderytu ilastego „Kuźnica”.

B5019

Kuźnica - złoże żwiru „Kuźnica II”.

D1222

Kwiatków - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D2001

Kwiatków-Strzegowa - złoża rud żelaza rejonu Kalisza. Jura środkowa.

B2019

Kwieciszewo. Złoże mułku „Kwieciszewo”.

 

Kwietniki - wychodnie porfirów.

 

Las - kopalnia ropy naftowej.

B3013

Lajsy - kopalnia gliny cegielni „Lajsy”. Czwartorzęd.

B2018

Laska - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

D1180

Lasów-Żarki - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3263

Latosówka - kamieniołomy wapienia i marglu „Latosówka”. Jura późna.

E4176

Latoszyn - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E2015

Lądek Zdrój - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

D5012

Lechówka - złoże ziemi okrzemkowej (lechowitu). Kreda.

D1219

Legnica - złoże węgla brunatnego. Miocen.

D2005

Lenartowice - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Lenartowice”. Pliocen.

B5009

Lesanka - złoże iłu cegielni „Lesanka”.

D4054

Lesiów - złoże piasku kwarcowego dla cegielni „Lesiów”.

 

Lesko - kamieniołom piaskowca „Kamień Leski”.

F5029

Leszczawka - złoże diatomitu. Trzeciorzęd.

E4077

Leszczków - złoże piaskowca kwarcytowego „Leszczków”. Dewon.

D2043

Leszczyce - złoże iłu cegielni „Leszczyce”.

E2227

Leszczyna Kłodzka - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

 

Leszczyniec - kopalnia rud miedzi  Frohe Erwartung.

F3015

Leszna - kamieniołom wapienia cieszyńskiego „Górna Leszna” dla cementowni „Goleszów”. Jura późna.

C4032

Leszno - złoża iłu projektowanej cegielni na południe od Leszna. Czwartorzęd.

D1168

Leszno-Bobrowice - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D1038

Leszno-Bobrowice - kopalnia żwiru „Leszno”. Czwartorzęd.

D1089

Leśna - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

 

Leśna - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

E3431

Leśnica - kamieniołom wapienia. Jura późna.

C1025

Lewice - złoże pospółki „Lewice”.

C5014

Lewkowo Stare - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

E5009

Leżajsk - złoże piasku kwarcowego „Leżajsk”. Czwartorzęd.

D4098

Leżenice - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Leżenice”. Czwartorzęd.

A2011

Lębork - cegielnia „Lębork I”.

A2012

Lębork - cegielnia „Lębork II”.

A2019

Lębork - cegielnia „Lębork III”.

A2020

Lębork - cegielnia „Lębork IV”.

A2009

Lębork - kopalnia odkrywkowa cegielni „Lębork V”. Czwartorzęd.

A2028

Lędziechowo - złoże iłu cegielni „Lędziechowo”.

E3034

Lędziny - kopalnia węgla kamiennego „Ziemowit”. Karbon późny.

E3006

Lędziny - kopalnia węgla kamiennego „Piast”. Karbon późny.

B4023

Lężany - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Lężany”. Czwartorzęd.

E3300

Lgota Górna - złoże pospółki i piasku w rejonie Lgoty Górnej.

E3000

Libiąż - kopalnia węgla kamiennego „Janina”. Karbon późny.

E3347

Libiąż - złoże dolomitu. Trias środkowy.

E3205

Libiąż Mały - złoże dolomitu. Trias środkowy.

B3009

Lidzbark Welski - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego „Lidzbark Welski”. Czwartorzęd.

E2089

Ligota Tułowicka - kamieniołom bazaltu „Ligota Tułowicka”. Trzeciorzęd.

E3303

Ligtota-Sośnica - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego „Ligota Gliwicka”. Miocen.

A2034

Linia - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E4052

Lipa - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E3468

Lipie - złoże dolomitu. Trias środkowy.

E4172

Lipie - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3361

Lipie - złoże wapienia. Jura późna.

E3237

Lipie Śląskie - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Lipie Śląskie”. Retyk.

E3187

Lipiny - hałdy kopalni rud cynku.

E3038

Lipiny - kopalnia węgla kamiennego „Matylda”. Karbon późny.

B4024

Lipiny - złoże gliny cegielni „Lipiny”.

D3075

Lipka - kopalnia odkrywkowa iłu. Pliocen.

E5004

Lipka - złoże iłu cegielni „Lipka”.

B1012

Lipki - złoże piasku.

F4054

Lipowica - kamieniołom piaskowca „Lipowica II”. Trzeciorzęd.

F3020

Lipowiec - złoże gliny „Nierodzim-Lipowiec” cegielni „Nierodzim”.

B3015

Lipowo Duże - złoże iłu cegielni „Lipowo Duże”.

D3014

Lipy - złoże surowca ceramicznego cegielni „Lipy”.

D3012

Lisowice - kamieniołomy wapienia wapiennika „Lisowice”. Jura późna.

B4003

Lisuny - złoże torfu „Lisuny”. Czwartorzęd.

E3171

Liszka Dolna - kopalnia syderytu ilastego „Paweł”.

D1205

Liściasta Góra - złoże bazaltu. Trzeciorzęd.

 

Lubachów - wychodnie pegmatytów.

E5001

Lubaczów - kopalnia otworowa gazu ziemnego na złożu „Lubaczów-Cetynia”.

D1082

Lubań - kamieniołomy bazaltu. Trzeciorzęd.

D5004

Lubartów - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego „Lubartów”. Czwartorzęd.

E1018

Lubawka - kamieniołom ortofiru „Lubawka”. Perm.

E1019

Lubawka - złoże porfiru. Perm.

A2025

Lubiana - kopalnia odkrywkowa (żwirownia) żwiru mineralnego „Lubiana”. Czwartorzęd.

B1044

Lubiatowo - złoże kredy jeziornej „Lubiatowo II”. Czwartorzęd.

B1045

Lubiatowo - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

D1016

Lubichów - kopalnia rud miedzi „Lubichów”. Cechsztyn.

D1078

Lubichów - złoże gipsu i anhydrytu niecki grodzieckiej w kopalniach „Lubichów i Konrad”. Cechsztyn.

B3025

Lubicz - złoże iłu pstrego „Lubicz”.

C1039

Lubicz Mały - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D3095

Lubiec - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E1013

Lubiechowa - kamieniołom melafiru „Lubiechowa”.

D1229

Lubień - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

C3065

Lubień - złoże soli kamiennej „Lubień”. Cechsztyn.

D1214

Lubin - kopalnia rud miedzi. Cechsztyn.

D5011

Lublin - złoże iłu cegielni „Czechówka Dolna”.

E2105

Lubomia - kopalnia odkrywkowa żwiru „Lubomia I i II”. Czwartorzęd.

 

Lubomierz - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

E4222

Lubosz-Podkościółek - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E3080

Lubowiec - złoże węgla kamiennego „Jęzor II”.

C3009

Lubraniec - złoże węgla brunatnego. Miocen.

E1094

Lubrza - złoże keratofirów. Ordowik.

D1081

Lubsko - złoże surowca ceramicznego kaflarni „Lubsko”.

D1136

Lubsko-Szamotownia - złoże iłu „Lubsko-Szamotownia”. Miocen.

C3075

Lubstów - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Miocen.

D2053

Lucień - złoże cegielni „Lucień”.

E2000

Ludwikowice Kłodzkie - kopalnia węgla kamiennego „Wacław”. Karbon późny.

D3111

Ludwików - kopalnia odkrywkowa piasku. Czwartorzęd.

E3246

Ludynia - złoże piasku kwarcowego dla Zakładu „Ludynia”.

F3051

Ludźmierz - złoże żwiru „Ludźmierz”.

D2085

Lusina-Udanin - złoże iłu. Miocen.

F5010

Lutowiska - kamieniołom piaskowca „Lutowiska”. Trzeciorzęd.

E2132

Lutynia - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

E2029

Lutynia - kamieniołom wapienia krystalicznego „Lutynia”. Prekambr.

 

Lutynia - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

D1162

Lutynka - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego „L II”. Miocen.

D1161

Lutynka - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego, soczewka „B1”. Miocen.

D1145

Lutynka - złoże piasku kwarcowego „Lutynka”. Miocen.

D1163

Lutynka - złoże piasku kwarcowego „R2”. Miocen.

D1106

Lutynka - złoże piasku kwarcowego.

E4015

Łabędziów - kamieniołom marmuru „Łabędziów”. Dewon środkowy.

A2007

Łabędź - złoże torfu „Łabędź”. Czwartorzęd.

E3016

Łagiewniki - kopalnia węgla kamiennego „Łagiewniki”.

E3470

Łagiewniki - złoże gliny dla cegielni „Łagiewniki”.

E3331

Łagisza - złoże surowca ceramicznego cegielni „Łagisza”.

E4246

Łagów - złoże wapienia „Łagów III”. Dewon środkowy.

E4245

Łagów - złoże wapienia. Dewon środkowy.

C3082

Łanięta - złoże soli kamiennej. Cechsztyn.

E4113

Łańcut - kopalnia odkrywkowa iłu dla cegielni.

A3005

Łapino - złoże piasku i żwiru „Łapino”.

E4227

Łatanice - kopalnia odkrywkowa iłu. Miocen.

E4053

Łatanice - łom gipsu.

E2162

Łazany - złoże granodiorytu. Orogeneza hercyńska.

D4082

Łaziska - złoże iłu cegielni „Łaziska”.

 

Ławeczno - kopalnia rud miedzi i żelaza „Miedziana Góra”.

E3037

Łaziska - kopalnia odkrywkowa węgla kamiennego „Klyta” w Łaziskach Dolnych. Karbon późny.

E3083

Łaziska - kopalnia węgla kamiennego „Zośka III” w Łaziskach Górnych. Karbon późny.

 

Łaziska - kopalnia węgla kamiennego Bolesław Śmiały w Łaziskach Średnich. Karbon późny.

E3334

Łaziska - złoże gliny cegielni „Waleska” w Łaziskach Średnich.

3292

Łazy - złoże wapienia „Michałówek-Łazy”. Jura późna.

E4067

Łączna - kamieniołom piaskowca kwarcytowego „Bukowa Góra”. Dewon.

D1077

Łąka - złoże pospółki w żwirowni „Wizów”.

 

Łąkta - kopalnia otworowa gazu ziemnego na złożu „Łąkta”.

A2050

Łeba - złoże soli kamiennej. Cechsztyn.

F3086

Łęczany - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

 

Łęczna - kopalnia węgla kamiennego „Łęczna”. Karbon późny.

C3015

Łęczyca - kopalnia rud żelaza „Łęczyca”. Jura środkowa.

D1147

Łęknica - kopalnia odkrywkowa iłu ogniotrwałego. Miocen.

D1010

Łęknica - kopalnia węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów”, odkrywka „B”. Miocen.

D1011

Łęknica - kopalnia węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów”, odkrywka „C”. Miocen.

B1007

Łęknica - złoże piasku kwarcowego cegielni „Łęknica”.

F3054

Łężkowice - złoże gliny dla cegielni „Łężkowice”.

F3117

Łężkowice - złoże soli kamiennej. Miocen.

B1013

Łobez - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego cegielni „Łobez II”. Czwartorzęd.

B1014

Łobez - złoże piasku kwarcowego cegielni „Łobez I”.

B1038

Łobez - złoże rud żelaza. Jura wczesna.

C4051

Łochów - złoże kwarcytu magnetytowego typu metemorficznego. Prekambr.

F3098

Łodygowice - kamieniołom piaskowca. Trzeciorzęd.

F5004

Łodyna - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Łodyna”.

E1015

Łomnica - złoże melafiru.

F4072

Łomnica - złoże piaskowca „Łomnica”. Trzeciorzęd.

A2054

Łopalice - kopalnia odkrywkowa gliny. Czwartorzęd.

D4077

Łopatki - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Łopatki”. Czwartorzęd.

D3041

Łopatki - złoże iłu cegielni „Łopatki”.

F5006

Łopuszka Wielka - kopalnia gipsu „Łopuszka Wielka”. Miocen.

F4065

Łosie - kamieniołom piaskowca „Łosie”. Trzeciorzęd.

F4073

Łososina Górna - złoże piaskowca „Łososina Górna”. Trzeciorzęd.

B5018

Łosośna - złoże żwiru „Łosośna”.

C3006

Łowicz - złoże węgla brunatnego. Miocen.

D3027

Łódź - cegielnia „Łódź 5”.

D3058

Łódź - złoża piasku „Marianów”.

D3031

Łódź - złoże iłu cegielni „Miejska 1” i „Miejska 2”.

D3065

Łódź - złoże surowca ceramicznego „Łódź 3”.

D3019

Łódź - złoże surowca ceramicznego cegielni  „Łódź 9”.

D3011

Łódź - złoże surowca ceramicznego cegielni „Łódź 7”.

C4001

Łubna - kopalnia gliny „Łubna”. Czwartorzęd.

C3028

Łubno - złoże iłu cegielni „Łubno”.

E4231

Łukowa - złoże iłu. Miocen.

D1160

Łukowice - kopalnia odkrywkowa iłu. Pliocen.

D5010

Łuków - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Łapiguz”. Zatopiona. Kelowej.

F5028

Łuszczyce - złoże iłu. Miocen.

 

Łychów - wychodnie piasków i iłów. Miocen.

E4137

Łysaków - kamieniołom wapienia „Łysaków”. Miocen.

E3249

Łysin - złoże piasku.

C2033

Łysy Młyn - złoże żwiru „Łysy Młyn”.

 

Maciejowa - kopalnia rud uranu „Majewo”.

E2149

Maciejowice - kamieniołom granitu „Maciejowice”. Orogeneza hercyńska.

E4122

Majdan - złoże pospółki i piasku „Majdan”.

A3002

Malinowo - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego cegielni „Malinowo”.

F4050

Malinów - złoże andezytu. Trzeciorzęd.

B4029

Malinów - złoże kredy jeziornej „Malinów II”. Czwartorzęd.

B4014

Malinów - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

E3216

Małogoszcz - kamieniołomy wapienia cementowni „Małogoszcz”. Jura późna.

D1165

Małomice - kopalnia odkrywkowa iłu. Pliocen.

A1008

Manowo -  złoże piasku silikatowego. Czwartorzęd.

B2037

Marcelin - kopalnia odkrywkowa kredy jeziornej. Czwartorzęd.

F4060

Marcinkowice - złoże żwiru „Marcinkowice”.

 

Marcinkowice - kopalnie otworowe ropy naftowej na złożu „Marcinkowice”.

 

Marcinków - kopalnia rud ołowiu „Reicher Segen”.

E2030

Marcinków - złoże łupku grafitowego. Prekambr.

E3401

Marcinów - złoże rud cynku i ołowiu. Trias środkowy, trias późny.

D3119

Mariampol-Stok - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

E3227

Marianów - kopalnia odkrywkowa gliny i iłu „Marianów” dla cegielni „Marianów. Jura środkowa.

C4007

Marki - kopalnia odkrywkowa cegielni „Mańkówka”. Czwartorzęd.

C4010

Marki - złoże gliny cegielni „Marki”.

E3062

Marklowice - kopalnia otworowa gazu ziemnego na złożu „Marklowice”.

E3344

Marklowice - złoże piasku „Marklowice”.

E1065

Markocice - złoże rud Th i pierwiastków ziem rzadkich. Orogeneza hercyńska.

E5045

Markowice - kopalnia odkrywkowa iłu. Miocen.

B5004

Markowszczyna - złoże cegielni „Markowszczyna”.

F3039

Marusze - kopalnia odkrywkowa gliny „Marusze Z-3” cegielni „Wodzisław-Marusze”. Miocen.

D4063

Marylin - złoże wapienia „Marylin”. Astart.

D2033

Masanów - złoże iłu cegielni „Masanów”.

 

Mąkolno - wychodnie granodiorytów.

B4020

Mątwica - kopalnia odkrywkowa cegielni „Mątwica”. Czwartorzęd.

A3024

Mechelinki - złoże soli kamiennej. Cechsztyn.

D4022

Mejznerzyn - złoże iłu.

D1057

Męcina - złoże bazaltu. Trzeciorzęd.

F4029

Męcina Wielka - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Męcina Wielka”.

D1233

Męcinka - kopalnia rud żelaza „Rudolf”. Orogeneza hercyńska.

E4169

Męciszów - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3281

Miasteczko Śląskie - złoże gliny „Miasteczko Śląskie”.

 

Michałkowa - kopalnia pegmatytu „Na Dziale Michałkowskim”.

E3104

Michałkowice - kopalnia węgla kamiennego „Michał”.

 

Michałkowice - kopalnia węgla kamiennego „Hohenlohe-Fanny”. Karbon późny.

E1083

Michałowice - kamieniołom granitu „Michałowice”. Orogeneza hercyńska.

C3041

Michałów - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

D4089

Michałów - złoże gliny.

E3151

Miechowice - hałdy kopalni rud cynku i ołowiu.

E3316

Miechowice - złoże iłu „Miechowice” cegielni „Miechowice”.

E3360

Mieczyno - kamieniołom wapienia. Jura późna.

E4151

Miedziana Góra - kopalnia rud miedzi „Zygmunt”. Orogeneza hercyńska.

E4109

Miedzianka - kamieniołom wapienia „Górki Sowie”. Dewon środkowy.

 

Miedzianka - kamieniołom wapienia „Kozi Grzbiet”. Dewon środkowy.

E4108

Miedzianka - kamieniołomy wapienia „Miedzianka”. Dewon środkowy.

E4110

Miedzianka - kamieniołom wapienia „Ołowianka”. Dewon środkowy.

E4154

Miedzianka - kopalnia rud miedzi „Zofia”. Orogeneza hercyńska.

E1010

Miedzianka Śląska-Ciechanowice - kopalnia rud miedzi, żelaza i uranu „Miedzianka”. Orogeneza hercyńska.

E4139

Mielec - złoże iłu cegielni „Mielec”.

C5006

Mielnik - kopalnia odkrywkowa kredy piszącej „Mielnik”. Kreda późna.

E1027

Mieroszów - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Mieroszów”.

F4083

Międzybrodzie - kopalnia iłu pstrych „Międzybrodzie”.

F4117

Międzybrodzie-Trepcza - złoże iłu i iłołupków bentonitowego. Eocen.

E4074

Międzygórze - złoże piaskowca.

D5003

Międzyrzec - złoże żwiru „Międzyrzec”.

B1052

Międzyzdroje - koncentracja minerałów ciężkich w piaskach plażowych. Czwartorzęd.

D2067

Miękinia - złoże cegielni „Miękinia”.

E3305

Miękinia - kamieniołom porfiru „Miękinia”. Perm.

D4062

Miętne - kopalnia odkrywkowa gliny i iłu warwowych w cegielni „Miętne”. Czwartorzęd.

D1058

Mikołajowice - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

D1226

Mikołajowice - złoże surowca glinokrzemianowego w bazaltach. Trzeciorzęd.

E3296

Mikołów - złoże gliny cegielni „Czech” w Mikołowie.

E3328

Mikołów - złoże gliny cegielni nr 2 „Emma” w Mikołowie.

E3252

Mikołów - złoże łupku ilastego cegielni „Sitko” w Mikołowie.

E3088

Mikołów - kopalnia węgla kamiennego „Mikołów I”. Karbon późny.

E2173

Mikoszów - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.

D2006

Miksztat - złoże iłu cegielni „Miksztat”.

D1045

Milikowa - złoże iłu „Bolko III” kopalni „Bolko”.

E3453

Milowice - kopalnia odkrywkowa bentonitu. Karbon późny.

E3055

Milowice - złoże węgla kamiennego, upadowa „Milowice”. Karbon późny.

B5021

Miluki - złoże pospółki żwirowej.

D5025

Miłków - złoże piasku. Czwartorzęd.

D1053

Miłoszów - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

D1158

Miodnica - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3378

Miotek-Zielona - złoże rud cynku i ołowiu. Trias środkowy.

A2021

Mirachowo - kopalnia odkrywkowa cegielni „Mirachowo”.

D1029

Mirostowice - złoże iłu dla cegielni „Mirostowice”.

E3422

Mirów - złoże wapienia. Jura późna.

F3129

Mizerna - odsłonięcia terenowe. Skamieniałości flory.

B4011

Mława - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Mława”. Czwartorzęd.

D3050

Młodzieniaszek - złoże surowca ceramicznego cegielni „Młodzieniaszek”.

E3373

Młoszczowa - złoże wapienia „Młoszczowa”.

B3031

Młyniec Kościelny - złoże żwiru „Młyniec Kościelny”.

D4122

Młynki - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

E2120

Młynów - kamieniołom szarogłazu „Młynów”. Karbon.

 

Młyny - kamieniołom piaskowca.

D4036

Mniów - złoże piaskowca „Mniów”. Trias.

 

Mniów - kamieniołomy i wychodnie wapienia.

 

Mniszków - kopalnia rud uranu „Mniszków”.

 

Mniszków - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

C4015

Mochty - złoże iłu cegielni „Mochty”.

E4155

Moczydło - złoże wapienia.

 

Modliszów - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

D4086

Mogielnica - złoże iłu cegielni „Wspólnota Lasów”.

C2071

Mogilno - złoże soli kamiennej. Cechsztyn.

E4149

Mogiłki - kamieniołom wapienia. Dewon późny.

D3120

Mojżeszów - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

F4119

Mokre - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

 

Mokre - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Mokre”.

E3063

Mokre - kopalnia węgla kamiennego, upadowa „Mokre I”. Karbon późny.

E3230

Mokre Śląskie - kamieniołom wapienia „Mokre Śląskie”. Trias środkowy.

D3052

Mokrsko - złoża surowca ceramicznego cegielni „Mokrsko”.

D2088

Mokry Dwór - złoże piasku. Czwartorzęd.

A5002

Monety - złoże iłu cegielni „Monety”.

C2080

Morasko - rejon spadku meteorytu „Morasko”.

E2057

Morawa - złoże granitu.

E4133

Morawica - kamieniołom wapienia „Morawica”. Jura późna.

E4135

Morawica - kopalnia odkrywkowa piasku.

E2156

Morowiny - złoże granitu. Orogeneza hercyńska.

E2144

Morów - kamieniołom granitu „Morów”. Orogeneza hercyńska.

C1028

Moryń-Narok - miejsce eksploatacji otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

C2013

Mosina - złoże iłu „Mosina”.

C2062

Mosina - złoże węgla brunatnego. Miocen.

C3029

Mostki - złoże iłu cegielni „Mostki”.

D3022

Mostki - złoże surowca ceramicznego cegielni „Mostki”.

C4053

Mostówko - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

D1001

Mosty - złoże węgla brunatnego. Miocen.

D2014

Moszczanka - złoże iłu cegielni „Moszczanka”.

 

Moszczenica - kopalnia węgla kamiennego „Moszczenica”. Karbon późny.

F3029

Moszczenica - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Moszczenica”.

D3032

Moszczenica - złoże iłu cegielni „Moszczenica”.

E2202

Mościsko - złoże gnejsu. Prekambr.

A2033

Możdżanowo - kopalnia bursztynu. Trzeciorzęd.

D4026

Mroczków - kopalnia iłów ogniotrwałych na zlożu „Rozwady-Mroczków”. Jura wczesna.

D4019

Mroczków-Rozwady - kopalnia syderytu ilastego „Mroczków-Rozwady”.

F4027

Mrukowa - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Mrukowa”.

E3391

Mstów - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

 

Mszana - kopalnia otworowa gazu ziemnego na złożu „Mszana-Jastrzębie”.

E3137

Mszana - kopalnia węgla kamiennego „Mszana”. Karbon późny.

F3035

Mszana Górna - kamieniołom piaskowca „Mszana Górna”. Trzeciorzęd.

D1238

Mszana-Obłoga - złoże bazaltu. Trzeciorzęd.

C2032

Mściszewo - złoże iłu i piasku kwarcowego cegielni „Mściszewo”.

E3001

Murcki - kopalnia węgla kamiennego „Murcki”. Karbon późny.

E3068

Murcki - złoże łupku węglowego, upadowa „Murcki”.

C1033

Murzynowo - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

C1032

Murzynowo - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

C1007

Muszkowo - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego cegielni „Muszkowo”. Czwartorzęd.

F4074

Muszyna - kamieniołom piaskowca „Muszyna”. Trzeciorzęd.

E3418

Mydlniki - kamieniołom wapieni braci Kamsler. Jura późna.

E3387

Mykanów - złoże wapieni. Jura późna.

E3043

Mysłowice - kopalnia węgla kamiennego „Mysłowice”. Karbon późny.

E3103

Mysłowice - złoże węgla kamiennego, upadowa „Słupna I”.

E1048

Mysłów - kamieniołom wapienia krystalicznego wapiennika „Mysłów”. Kambr.

 

Mysłów - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

F4093

Mystków - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

F3056

Myślenice - kopalnia odkrywkowa gliny dla cegielni „Myślenice”. Czwartorzęd.

B3062

Myślęta - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

A3015

Nadbrzeże - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Nadbrzeże”.

E2073

Nadziejów - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.

C3056

Nagórna - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Nagórna”. Czwartorzęd.

 

Nagórzyce - kopalnie piaskowca.

B2003

Nakło - złoże torfu „Nakło”. Czwartorzęd.

B2051

Nakło - złoże węgla brunatnego. Miocen.

B4038

Napiwody - rejon występowania otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

C2057

Naramowice - złoże węgla brunatnego. Miocen.

D2061

Nasale - złoże iłu. Jura wczesna.

C4046

Nasierowo - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

D4096

Nasiłów - kamieniołomy wapienia „Nasiłów”. Kreda późna.

E2145

Nasławice - kamieniołom serpentynitu „Nasławice”. Proterozoik.

 

Nawodzice - kopalnie odkrywkowe piasku. Miocen.

D1072

Nawojów Łużycki - złoże kwarcytu.

D1075

Nawojów Śląski - złoże gipsu i anhydrytu.

F5016

Nehrybka - złoże iłu cegielni „Nehrybka 3”.

E4187

Nida-Luzowizna - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

E2111

Nieboczowy - kopalnia odkrywkowa żwiru mineralnego. Czwartorzęd.

B1009

Niebuszewo - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Niebuszewo”. Oligocen. Gips, septarie.

D1009

Nieciecza - kopalnia węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów”, szyb „Maria”. Miocen.

A2058

Niedamowo - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E3135

Niedobczyce - kopalnia węgla kamiennego „Ignacy”. Karbon późny.

D5015

Niedrzwica - złoże surowca ceramicznego cegielni „Niedrzwica”.

E3023

Niedzieliska - złoże węgla kamiennego, upadowa „Niedzieliska”.

E4177

Niedźwiada - złoże gipsu. Miocen.

E3279

Niedźwiedzia Góra - kamieniołom diabazu. Karbon.

A4001

Niegocin - złoże piasku kwarcowego „Niegocin”.

E3408

Niegonowice-Rokitno Szlacheckie - złoże wapienia. Jura późna.

E3195

Niegowa - kopalnia odkrywkowa piasku. Kreda.

E3196

Niegowa-Postaszowice - kopalnia odkrywkowa piasku. Trias.

E3348

Niegowonice - kopalnia wapienia i iłu dla cementowni „Wysoka”. Jura późna.

E3437

Niegowonice - złoże wapienia i marglu „Niegowonice II”. Jura późna.

B3027

Nielbark - żwirownia „Nielbark”.

E3416

Nielepice - kamieniołom wapienia. Jura późna.

D5006

Niemce - złoże żwiru „Niemce”.

B1004

Niemica - złoże rud żelaza rejonu „Niemica”. Jura środkowa.

E2009

Niemodlin - złoże surowca ceramicznego dla  Fabryki Dachówek w Niemodlinie.

E2142

Niemysłowice - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Niemysłowice”. Czwartorzęd.

E3228

Niepołomice - złoże gliny dla cegielni „Niepołomice”.

E3248

Niepołomice - złoże żwiru „Niepołomice”.

E3457

Niesułowice-Lgota - złoże dolomitu. Trias środkowy.

D2022

Nietążkowo - złoże iłu cegielni „Nietążkowo”.

A2024

Niezabyszewo - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Niezabyszewo”. Czwartorzęd.

E3236

Nieznanice - złoże iłu cegielni „Nieznanice”.

D5031

Nikodemówka - złoże opoki i marglu. Kreda późna.

B4010

Niskie Wielkie - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Niskie Wielkie”. Pliocen.

E4012

Nisko - złoże iłu cegielni „Nisko”.

F4130

Niskowa - kopalnia węgla brunatnego.

 

Niwiska - kopalnia otworowa gazu ziemnego na złożu „Niwiska”.

E3129

Niwka - kopalnia węgla kamiennego „Niwka-Modrzejów”. Karbon późny.

E4233

Niwka - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

 

Niwki - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

D1104

Niwnice - kopalnia gipsu i anhydrytu „Nowy Ląd”. Cechsztyn.

D1200

Niwnice - złoże piaskowca. Kreda.

D1060

Niwnice - kamieniołom wapienia wapiennika „Niwnice”.

C2044

Nochowo - złoże pospółki piaszczystej żwirowni „Nochowo”.

B2002

Nosibądy - złoże torfu „Nosibądy”. Czwartorzęd.

 

Nowa Góra - ślady dawnego górnictwa kruszcowego.

E5060

Nowa Grobla - złoże piasku kwarcowego. Miocen.

E3247

Nowa Huta - złoże żwiru „Nowa Huta-Zalew”.

E1070

Nowa Kamienica - kopalnia odkrywkowa kwarcu żyłowego. Orogeneza hercyńska, orogeneza alpejska.

A2041

Nowa Karczma - rejon eksploatacji otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

E2003

Nowa Ruda  - kopalnia węgla kamiennego i łupku ogniotrwałego „Nowa Ruda”, szyb „Piast”. Zlikwidowana. Hałda. Karbon późny.

B3006

Nowa Wieś - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Nowa Wieś”. Czwartorzęd.

E3162

Nowa Wieś - kopalnia rud żelaza „Tadeusz”. Zlikwidowana. Hałda.

E4051

Nowa Wieś - złoże gliny cegielni „Nowa Wieś”.

B5024

Nowa Wieś - złoże iłu „Nowa Wieś”.

B3019

Nowa Wieś - złoże iłu cegielni „Nowa Wieś”.

E2116

Nowa Wieś Królewska - kamieniołom marglu dla cementowni „Bolko” w Nowej Wsi Królewskiej. Kreda późna.

E2064

Nowa Wieś Królewska - złoże iłu dla cementowni „Bolko” w Nowej Wsi Królewskiej.

E3399

Nowa Wioska - kamieniołom dolomitu. Dewon środkowy, trias środkowy.

D2016

Nowawieś - złoże iłu pstrego, iłu poznańskiego i gliny zwałowej cegielni „Nowawieś”. Trzeciorzęd, czwartorzęd.

D1125

Nowe Miasteczko - złoże surowca ceramicznego cegielni „Nowe Miasteczko”. Pliocen.

B3021

Nowe Miasto - złoże iłu cegielni „Nowe Miasto”.

C4005

Nowina - złoże iłu cegielni „Nowina”.

E4089

Nowiny - kamieniołom wapienia „Nowiny” dla Zakładu Wapienniczego „Sitkówka”. Dewon.

E5013

Nowiny - kamieniołom wapienia litotamniowego „Nowiny”.

D4039

Nowiny - złoże gliny w cegielni „Nowiny”.

E5056

Nowiny Horynieckie - złoże wapienia. Miocen.

D1027

Nowogrodziec - kopalnia kaolinu „Bolko”. Kreda późna.

D1113

Nowogrodziec - złoże gliny „Nowogrodziec”.

D1064

Nowogród Bobrzański - złoża surowca ceramicznego cegielni „Nowogród Bobrzański”.

D1121

Nowogród Bobrzański - złoże żwiru „Nowogród Bobrzański”.

D1123

Nowogród Bobrzański-Wysoka - złoże żwiru „Nowogród Bobrzański-Wysoka”.

A1004

Nowogródek - kopalnia odkrywkowa piasku i pospółki.

E3008

Nowy Bieruń - kopalnia węgla kamiennego „Piast”. Karbon późny.

E3122

Nowy Bytom - kopalnia węgla kamiennego „Paweł”. Karbon późny.

E3078

Nowy Bytom - kopalnia węgla kamiennego „Pokój”. Karbon późny.

E3073

Nowy Bytom - kopalnia węgla kamiennego „Wanda-Lech”. Karbon późny.

E3094

Nowy Bytom-Radoszowy - kopalnia węgla kamiennego „Radoszowy”. Karbon późny.

D1017

Nowy Kościół - kopalnia rud miedzi „Nowy Kościół”. Cechsztyn.

A3013

Nowy Staw - złoże iłu cegielni „Nowy Staw”.

F3122

Nowy Targ - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

E2133

Nowy Waliszów - kamieniołomy dolomitu dekoracyjnego. Prekambr.

E3017

Nowy Wirek - kopalnia węgla kamiennego „Nowy Wirek”. Karbon późny.

E4193

Obice (Dębska Wola) - złoże wapienia. Trias.

A2006

Objazda - kopalnia odkrywkowa torfu „Osieckie Bagno”. Czwartorzęd.

B1024

Objezierze - kopalnia odkrywkowa gliny cegielni „Objezierze”. Czwartorzęd.

F3044

Obłaziec - kamieniołom piaskowca „Obłaziec”. Kreda.

D1216

Obora - złoże piasku. Czwartorzęd.

C2010

Oborniki Wielkopolskie - złoże iłu cegielni „Oborniki Wielkopolskie”.

C4030

Obory - złoże gliny cegielni „Obory”.

C4056

Obryte-Rzewnie - rejon spadku meteorytu „Pułtusk”.

E3004

Obszary - kopalnia węgla kamiennego „Marcel”. Karbon późny.

C3011

Ochle - złoże węgla brunatnego. Miocen.

D2034

Odolanów - złoże iłu cegielni „Odolanów”.

E4106

Odonów - kopalnia odkrywkowa gliny i iłu cegielni „Odonów” w Odonowie. Miocen.

E2121

Odra - kopalnie odkrywkowe żwiru „Odra I i III”. Czwartorzęd.

F3055

Odra - złoże pospółki „Odra”.

D4081

Odrowąż - kopalnia gliny cegielni „Odrowąż”. Jura wczesna.

D4067

Odrowąż - złoże piasku kwarcowego „Odrowąż”.

 

Ogorzelec - kopalnia rud uranu „Wiktoria”.

E1090

Ogorzelec - kamieniołom amfibolitu. Prekambr.

B5022

Ogrodniczki - kopalnia odkrywkowa pospółki żwirowej. Czwartorzęd.

E3406

Ogrodzieniec - kamieniołom wapienia i marglu cementowni „Wiek II”. Jura środkowa.

 

Ogrodzieniec - kopalnia odkrywkowa iłu dla cementowni „Wiek II”. Jura środkowa.

E3364

Ogrodzieniec - złoże gliny cegielni „Ogrodzieniec I”.

E3365

Ogrodzieniec - złoże gliny cegielni „Ogrodzieniec II”. Jura środkowa.

E3407

Ogrodzieniec - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

D1120

Okmiany - kopalnia odkrywkowa żwiru „Okmiany”. Czwartorzęd.

E1008

Okrzeszyn - kopalnia węgla kamiennego i rud uranu „Okrzeszyn”.

B5028

Olecko Małe - złoże piasku i żwiru. Czwartorzęd.

E4219

Oleśnica - złoże iłu. Miocen.

E4125

Olimpów - kamieniołom wapienia. Miocen.

E3180

Olkusz - kopalnia rud cynku i ołowiu „Olkusz Południe”. Trias środkowy.

E3180

Olkusz - ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Trias środkowy.

D1039

Olszana - złoża żwiru „Olszana” i Olszana II. Czwartorzęd.

D1177

Olszna - złoże piasku i żwiru „Olszna V”. Czwartorzęd.

E3291

Olsztyn - kamieniołom wapienia „Kielnik”. Jura późna.

D2039

Olszyna - złoże piasku kwarcowego. Miocen.

D1139

Olszyna Lubańska - kopalnia odkrywkowa gliny „Olszyna Lubańska”. Pliocen.

D1146

Olszyna Lubańska - złoże gliny cegielni „Olszyna Lubańska”.

E2102

Olza - kopalnia odkrywkowa żwiru „Olza”.

F3053

Olza - złoże żwiru.

E2050

Oława - złoże piasku kwarcowego dla Oławskich Zakładów Wapienno-Piaskowych w Oławie.

E2020

Ołdrzychowice - złoże dolomitu.

D1031

Ołdrzychów - złoże gliny klinkierni „Ołdrzychów”.

D1052

Ołdrzychów - złoże gliny.

D1174

Ołobola - złoże piasku kwarcowego. Kreda późna.

D1037

Ołobole - złoże kwarcytu „Ołobole”.

E4042

Opacie Doły - kamieniołom dolomitu „Opacie Doły”. Dewon środkowy.

B3037

Opalenie - złoże iłu „Opalenie”.

E2062

Opole - kamieniołom marglu cementowni „Odra”. Kreda późna.

E2094

Opole - kamieniołom marglu cementowni „Piast” w Opolu. Kreda.

E2124

Opole - złoże gliny rzecznej dla cegielni „Opole” nr 1 w Opolu.

E1066

Opolno Zdrój - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

B5023

Oracze - złoże pospółki żwirowej.

C5016

Orla - kopalnia odkrywkowa iłu. Czwartorzęd.

A2052

Orle - kopalnia odkrywkowa kredy jeziornej. Czwartorzęd.

F3125

Ornak - złoże rud żelaza. Orogeneza hercyńska.

E3123

Ornontowice - kopalnia węgla kamiennego „Ornontowice”. Karbon późny.

F5011

Orzechowce - złoże gliny.

E3090

Orzegów - kopalnia węgla kamiennego „Karol”. Karbon późny.

E3048

Orzesze - kopalnia węgla kamiennego „Orzesze-Halemba”. Karbon późny.

D1176

Osiecznica - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego „Osiecznica I”. Kreda późna.

D1172

Osiecznica - złoże piasku kwarcowego „Osiecznica I”. Kreda późna.

D1173

Osiecznica-Stanisławów - złoże piasku kwarcowego. Kreda późna.

F3065

Osiek - złoże gliny dla cegielni „Osiek”.

C1030

Osiek - złoże kredy jeziornej. Czwartorzęd.

E4214

Osiek-Baranów - złoże siarki rodzimej. Miocen.

F3046

Osielec - kamieniołom piaskowca. Trzeciorzęd.

F3103

Osielec - złoże piaskowca „Osielec II”. Trzeciorzęd.

C4042

Osinka - złoże iłu warwowego cegielni „Osinka”.

F4013

Osobnica - kopalnia otworowa ropy naftowej na złożu „Osobnica”.

B5031

Osowo - złoże piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

D3062

Ossowice - kopalnia odkrywkowa gliny zwałowej. Czwartorzęd.

B3052

Ostaszewo - miejsce występowania otoczaków i głazów. Czwartorzęd.

A2047

Ostowite - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

B2029

Ostromecko - złoże iłu cegielni „Ostromecko”.

E3354

Ostropa - złoże gliny cegielni „Ostropa”.

D3042

Ostrów - kopalnia odkrywkowa gliny piaszczystej cegielni „Ostrów 4” (dawniej nr. 53). Czwartorzęd.

F5025

Ostrów - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru. Czwartorzęd.

D2017

Ostrów-Kępa - złoże gliny zwałowej cegielni „Ostrów-Kępa”.

D2010

Ostrzeszów - kopalnia odkrywkowa surowca ceramicznego cegielni „Ostrzeszów”. Pliocen.

F5032

Otryt - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

D1236

Owczarek - złoże bazaltu. Trzeciorzęd.

C2043

Owińska - kopalnia odkrywkowa pospółki betoniarni „Owińska”. Czwartorzęd.

D3056

Ożarów - złoże gliny „Ożarów”.

E2025

Paczków - kopalnia odkrywkowa żwiru „Paczków”.

E2014

Paczków - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Paczków”.

E3466

Paczółkowice - złoże marmuru. Karbon późny, jura.

E2200

Padole - złoże migmatytu. Prekambr.

E2193

Pagórki Zachodnie - złoże granitu. Orogeneza hercyńska.

E2194

Pagórki Zachodnie - złoże surowca glinokrzemianowego. Orogeneza hercyńska.

D3106

Pajęczno - złoże wapienia. Jura późna.

C2077

Pakość - złoże wapienia i marglu. Jura późna.

E3283

Panewniki - złoże piasku „Panewniki” dla kopalni węgla kamiennego „Wujek”. Czwartorzęd.

E5021

Panieńskie - kopalnia odkrywkowa gliny „Panieńskie”. Czwartorzęd.

 

Panoszów - kopalnia odkrywkowa iłu.

B3042

Parcele Łomiańskie - złoże żwiru „Parcele Łomiańskie”.

D5026

Parczew - złoże rud glinu. Karbon górny.

D1171

Parowa - złoże piasku kwarcowego. Kreda późna.

D4090

Parszów - kopalnia gliny „Pleśniówka”.

D4037

Parszów - złoże wapienia „Parszów”. Trias środkowy.

 

Partynia - kopalnia otworowa ropy naftowej i gazu ziemnego na złożu „Partynia”.

D1085

Parzyce - złoże kwarcytu.

A3033

Pasłęk - Złoże rud uranu. Trias wczesny - trias środkowy. Thucholit.

D3122

Paszkowice - kopalnia odkrywkowa iłu. Jura wczesna.

D1140

Paszowice - złoże bazaltu „Bazaltowa Góra” kamieniołomu „Paszowice”. Trzeciorzęd.

D4106

Paszów-Szklaniec - złoże iłu. Jura wczesna.

B2028

Paterek - złoże pospółki „Paterek”.

E3207

Patoka - kopalnia odkrywkowa iłu „Patoka I”. Trias późny.

E3208

Patoka - złoże glinki ogniotrwałej „Patoka II”.

D1087

Pawice - złoże iłu „Pawice I” i „Pawice II” dla Zakładu w Pawicach.

F3093

Pawlikówka - złoże piaskowca. Trzeciorzęd.

E3314

Pawłów - złoże surowca ceramicznego cegielni „Pawłów” w Pawłowie.

C2006

Pątnów - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Pątnów I”. Miocen.

C2004

Pątnów - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Pątnów II”. Miocen.

C2022

Pątnów - złoże iłu w nadkładzie złoża węgla brunatnego „Pątnów I”. Pliocen.

C1015

Perzyny - złoże szarego mułu plastycznego cegielni „Perzyny”.

E4054

Piaseczno - kopalnia odkrywkowa siarki rodzimej i piasku „Piaseczno”. Miocen. Celestyn.

D4027

Piaseczno - złoże cegielni „Warka”.

E4216

Piaseczno - złoże piasku w odkrywkowej kopalni siarki rodzimej „Piaseczno”. Miocen.

E4238

Piaski Brzostowskie - złoże piaskowca. Jura.

D3043

Piaskowice - złoże iłu cegielni „Piaskowice”.

C2031

Piechcin - kamieniołomy wapienia i marglu dla Zakładu Wapienniczego „Piechcin”. Jura późna.

D2008

Piekary - złoże gliny ogniotrwałej kopalni „Zofia”.

E3158

Piekary Śląskie - hałdy kopalni rud cynku i ołowiu.

E3072

Piekary Śląskie - kopalnia węgla kamiennego „Julia”. Karbon późny.

E3167

Piekary Śląskie - złoże Zakładów Górniczych rud cynku i ołowiu im. L. Waryńskiego w Piekarach Śląskich.

E2204

Piekielnik - złoże syenitu. Orogeneza hercyńska.

D4017

Piekło - kopalnia rud żelaza „Piekło”.

D1068

Pielgrzymka - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd.

A2010

Pieńkowo - kopalnia odkrywkowa  gliny i iłu w cegielni „Pieńkowo”. Czwartorzęd.

A2027

Pieńkowo - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Zwycięstwo”.

E2129

Pietrowice Wielkie - złoże gliny rzecznej dla cegielni „Pietrowice Wielkie”.

D4105

Pikiel Podkowiński - złoże piaskowca. Jura.

F5018

Pikulice - złoże iłu cegielni „Pikulice 7”.

F5015

Pikulice - złoże piasku piaskowni „Pikulice”.

F5013

Pikulice - złoże żwiru „Pikulice II”.

C3073

Pikutowo-Smólsk - złoże iłu. Czwartorzęd.

E2109

Pilawa Górna - kamieniołom syenitu. Orogeneza hercyńska.

E2206

Pilawa Górna - złoże migmatytu. Prekambr.

E2054

Pilce - kopalnia odkrywkowa żwiru „Pilce”.

E1032

Pilchowice - kamieniołom bazaltu „Pilchowice”.

E1069

Pilchowice - kamieniołom wapienia. Kambr.

B4041

Pilec - kopalnia piasku i żwiru. Czwartorzęd.

C4022

Pilitowo - złoże iłu cegielni „Pilitowo-Nowina”.

F4100

Pilzno-Jaworze - złoże iłu. Miocen.

B2006

Piła - złoże iłu.

B2010

Piła - złoże piasku.

B2040

Piła-Jezioro - kopalnia odkrywkowa piasku kwarcowego. Czwartorzęd.

E4016

Pińczów - kamieniołomy wapienia „Pińczów”. Miocen.

E4203

Pińczów - złoże rud manganu. Miocen.

D3044

Piorunówek - złoże iłu cegielni „Piorunówek”.

D4091

Piotrawin - kamieniołom marglu „Piotrawin”. Kreda późna.

C3070

Piotrków Kujawski - złoże węgla brunatnego. Miocen.

E4026

Piotrowice  - kopalnie ziemi okrzemkowej na Dębniaku, Pagórze, Paździorze i w Wąwozie Sutowskiego. Kreda.

E4018

Piotrowice - kopalnia odkrywkowa ziemi okrzemkowej „Wąwóz Gaja”. Kreda.