ŹRÓDŁA GEOLOGICZNE

 

            Poniżej zamieszczono zbiorczy wykaz źródeł geologicznych. Zawiera on dane o różnego rodzaju archiwaliach i publikacjach, oraz materiałach fotograficznychikonograficznych i kartograficznych,  dotyczących geologii, mineralogii paleontologią, petrografii i górnictwa, oraz innych interesujących dziedzin nauki i techniki takich jak biologia, zoologia, botanika, chemia, astronomia, fizyka jądrowa itp., a także linki do baz danych geologicznych, oraz baz zasobów archiwalnych i bibliotecznych. Poszczególne pozycje opisywano według następującego schematu:

X. : X. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: X] [X]

gdzie:

* - plik do obróbki graficznej.

(S. X) - numery stron na których zawarte są informacje o Borzęckich.

(A. X) - numery stron nadane przez archiwum.

brak - pliku nie ma w archiwum witryny.

Na czerwono zaznaczono pozycje źródłowe wzmiankowane w różnych innych publikacjach, do których jednak nie udało mi się jeszcze dotrzeć.

 

 

LINKI

 

Acta Geologica Polonica: https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/issue/archive

Acta Palaentologica Polonica: https://www.app.pan.pl/archives.html

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum: http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.psjd-45e8ccb1-a2aa-4cf6-b65d-da6c1f853c17

Chemik Polski                      1902-1911: http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/publication/461?tab=1
                                            1903-1914: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication?id=26683&tab=3

Geologia Sudetica: https://geojournals.pgi.gov.pl/gs/issue/archive

Kwartalnik Geologiczny: https://gq.pgi.gov.pl/issue/archive

Meteoryt: http://www.meteoryt.info

Mineralogia Polonica: http://www.mineralogia.pl/texts.html

Mineralogia Special Papers: http://www.mineralogia.pl/special.html

Otoczak: http://gieldymineralow.pl/wydawnictwa

Otoczak nr 24-32: http://spirifer.most.org.pl/otoczak/

Paleontologia Polonica: http://palaeontologia.pan.pl/

Pamiętnik Fizyograficzny: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/10312

Przegląd Geologiczny: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/issue/archive

Przegląd Górniczo-Hutniczy: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0543/

Przegląd Techniczny: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/publication?id=794&tab=3

Przewodniki wycieczek zjazdów PTG: http://www.ptgeol.pl/wydarzenia/zjazdy-naukowe-ptg/archiwum-zjazdow/

Rocznik PTG: https://geojournals.pgi.gov.pl/asgp/issue/archive?issuesPage=1#issues

Sprawozdania Komisji Fizjograficznej: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/49669

Sudety: https://mxdoc.com/sudety-2003-026-05.html

Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50000: https://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8d14826a895641e2be10385ef3005b3c

Wszechświat 1882-2011: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=99235&tab=3

Regional Keuper literature: http://www.keuper.us.edu.pl/Bone-bearing_Keuper-4.htm

Archiwum Państwowe w Katowicach. Zespół OBB: kancelaria@katowice.ap.gov.pl; Michał Mączka: m.maczka@katowice.ap.gov.pl

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

ABDEL-GAWAD G. I. : Maastrichtian non-cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 1986, T. 36, Z. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

ABT E. L. G. : Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku. Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ADAMSBAUM : Protokoł z prac Komisji Weryfikacyjnej powołanej dla zaplanowania działalności oraz wniosku w sprawie podziału zysku i odpisów na fundusze za rok 1968 Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach. Kowary : Komisja Weryfikacyjna, 1969. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 103 (08).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI T., WYSZKOWSKI T. : Aneks do opracowania „Ekonomiczne podstawy produkcji koncentratów z polskich rud uranowych: granitowej („I”)”, piaskowcowej („II”)” przesłanego Komisji Ekonomicznej Państwowej Rady d/s Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. Warszawa : Zakład Technologii Chemicznej Instytutu Badań Jądrowych, 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Bilans zasobów rud uranowych w Polsce (według stanu na 1.XI.1960 r. [Zakłady Przemysłowe R-1], 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Genetyczno-strukturalne typy złóż uranu w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 1-9.
[Uwagi: brak strony 7 *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Kowarskie kopalnie rud żelaza i uranu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 136-153.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Krótkie sprawozdanie geologiczne z wyników prac poszukiwawczych za rudami uranowymi w 1960 r. (Materiały dla Komisji Surowcowo-Technologicznej Państwowej Rady Dla Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej). Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1961 + zbiór dokumentów z 1961 roku. Archiwum Akt Nowych, sygn. 406.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Miasto górników i tkaczy. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 29-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Możliwości poszukiwawcze i bilans zasobów rud uranowych w Polsce. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 Państwowe Przedsiębiorstwo Wyodrębnione, 1957. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519/3 (151).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Obecny stan badań i główne kierunki dalszych poszukiwań złóż uranowych w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 86-93.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Plan rozwoju nauki i techniki. [Zakłady Przemysłowe R-1], 1964. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 76 (012).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Plan techniczno-ekonomiczny Zakładów Przemysłowych R-1 na rok 1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/29.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Podziemne wyrobiska górnicze rejonu Kowar oraz ich wpływ na stosunki wodne i powstawanie szkód górniczych. Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Poszukiwania rud uranowych w latach 1956-60. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1961. Archiwum Akt Nowych, sygn. 443.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Projekt planu rozwoju nauki i techniki na lata 1966-1970. Kowary : 1964. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 84 (08).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Sprawozdanie geologiczne za 1959 rok. Część I. Prace geologiczno-poszukiwawcze i rozpoznawcze za złożami rud uranowymi. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, 1960. Archiwum Akt Nowych, sygn. 426.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Sprawozdanie geologiczne za 1959 rok. Część I. Prace geologiczno-poszukiwawcze i rozpoznawcze za złożami rud uranowymi. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, 1960. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1722.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Sprawozdanie geologiczne za 1959 rok. Część II. Odbudowa i przemysłowe rozpoznanie złóż uranowych. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 Państwowe Przedsiębiorstwo Wyodrębnione, 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Szkice z historii Zakładów Przemysłowych R-1. Cz. II. Archiwum Muzeum Minerałów, 1988.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Wytyczne do danych wyjściowych do projektowania budowy kopalń i zakładu przeróbki rud uranowych (wstępny program ogólny inwestycji). Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1969 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 105 (04871).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Zakłady Przemysłowe R-1. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 63-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. : Złoża i przejawy rudne w obrębie Bloku Karkonoszy po stronie polskiej. Internet, 2017.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. i in. : Badania nad technologią przerobu i możliwością wykorzystania rud uranowych ze złoża „Grzmiąca”. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1958. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519/96 (15).
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. i in. : Notatka w sprawie działalności Zakładów Przemysł. R-1 w związku z decyzją o likwidacji Kop. Radoniów w 1963 r. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1963. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 66 (019).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W. i in. : Protokół z przeprowadzonej kontroli stanu zapasów rudy Kopalni „Radoniów” dokonanej w dniach 9-15.XII 68 r. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1968. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 100 (013).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W., GŁOWACKI W. : Materiały na posiedzenie Komisji Surowcowo-Technologicznej Państwowej Rady do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. 1963 + program posiedzenia z 1963 roku. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1775.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W., JARŻA W. : Założenia budowy doświadczalnego zakładu chemicznych koncentratów uranowych w Kowarach. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1959, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, T. 2, Cz. 1.
[Uwagi: *|*] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, T. 2, Cz. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. T. 3. Załączniki graficzne. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519/19 (01432).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W., WAWNIKIEWICZ S. : Notatka dla Obywatela Ministra Wilhelma Billiga w sprawie dalszych poszukiwań surowców jądrowych w Polsce i ich organizacji. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519/43 (021).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ADAMSKI W., WOŹNICZKA J. : Plan prac geologiczno-poszukiwawczych za złożami rud uranowych na 1961 r. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960. Archiwum Akt Nowych, sygn. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

AGRICOLA G. : De Re Metallica Libri XII. Bazylea : Emanuelis König, 1557.
[Uwagi: * S. 708, słownik i indeks, 88 s. nienumerowanych, brak stron 278-279] [Rozdział: Sudety] [x]

AGRICOLA G. : De Re Metallica Libri XII. Bazylea : Froben, 1561.
[Uwagi: * S. 502, indeks, 71 s. nienumerowanych] [Rozdział: Sudety] [x]

AGRICOLA G. : O górnictwie i hutnictwie dwanaście ksiąg. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2000.
[Uwagi: *] [Rozdział: Sudety] [x]

AKERMAN K. : Ocena techniczno-ekonomiczna produkcji uranu metalicznego z rud krajowych. 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ALTHANS R. : Die Erzformatien des Muschelkalks in Oberschlesien. Jb. preuss geol. L-A Bergakad, 1891. T. 12, Z. 2, S. 37-98.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Analiza działalności Przedsiębiorstwa za rok 1966. Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1967. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/51.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Analiza działalności Przedsiębiorstwa za rok 1967. Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1968. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/52.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Analiza działalności Przedsiębiorstwa za rok 1968. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1969. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/53.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Analiza działalności Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach za rok 1960. [1961]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/46.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Analiza działalności Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach za rok 1961. Kowary : [Zakłady Przemysłowe R-1 Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione], 1962. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/47.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Analiza w sprawie zabezpieczenia i likwidacji nieczynnych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią. Słupiec : Kopalnia Węgla Kamiennego „Słupiec”, Dział Mierniczo-Geologiczny, 1970. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1881.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Analiza techniczno-ekonomiczna likwidacji kopalni Konrad. T. II. Część graficzna. 1980. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/6291.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Analiza węgla. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, Zbiór dokumentów z lat 1951-1952. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 74.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Analiza zaistniałych wyrzutów w piaskowcach i CO2 w przekopie badawczym na poz. -110m. w rejonie pola „Wacław” z lat 1985-1987. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ANDREJEW A. : Z dziejów Jeżowa Sudeckiego. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 105-116.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ANDREWS H. N. : Index of Generic Names of Fossil Plants, 1820-1950. Geological Survery Bulletin, 1955, Nr 1013.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

Aneks do dokumentacji technicznej drążenia przekopu badawczego z pola „Piast” do szybu „Ludmiła” w rejonie „Wacław”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie Dział TZW, 1981 + zbiór dokumentów z lat 1980-1981. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/692.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Aneks nr 3 do dokumentacji technicznej drążenia przek. badawczego „C” z pola „Piast” do szybu „Ludmiła” w rejonie „Wacław” poz. -110 m. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie Dział TZW, 1982 + zbiór dokumentów z 1982 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/695.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Aneks Nr. 4 do dokumentacji technicznej drążenia przekopu badawczego „C” z pola „Piast” do szybu „Ludmiła” w rejonie „Wacław”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie Dział TZW, 1982 + zbiór dokumentów z 1982 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/695.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Aneks nr 5 do dokumentacji technicznej przekopu badawczego z pola „Piast” do szybu „Ludmiła” w polu „Wacław” poz. -110 m dla odcinka wyrobiska od 1283 do 1312 m (4 cykl robót). Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda Dział TZW, 1983 + zbiór dokumentów z 1983 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/696.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Aneks nr. 6 do dokumentacji technicznej przekopu badawczego „C” z pola „Piast” do szybu „Ludmiła” w polu „Wacław” poz. -110 m. dla odcinka wyrobiska od 1312 m do 1344 m (5 cykl robót). Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda Dział TZW, 1983 + zbiór dokumentów z lat 1982-1983. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/696.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Aneks nr 7 do dokumentacji technicznej przekopu badawczego „C” z pola „Piast” do szybu „Ludmiła” w polu „Wacław” poz. -110 m. dla odcinka wyrobiska od 1344 m do 1380 m (6 cykl robót). Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda Dział TZW, 1984 + zbiór dokumentów z 1984 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/696.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Aneks nr 8 do dokumentacji technicznej przekopu badawczego „C” z pola „Piast” do szybu „Ludmiła” w polu „Wacław” poz. -110 m obejmujący odcinka wyrobiska od 1380 m do 1416 m w tym otwarcie pokładu 304 (7 cykl robót). Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda Dział TZW, 1984 + zbiór dokumentów z 1984 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/696.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Aneks nr 9 do dokumentacji technicznej przekopu badawczego C z pola „Piast” do pola „Wacław” poz. -110 m, obejmujący odcinek wyrobiska od 1416 m do 1471 m (55 mb.). Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda Dział TZW, 1985 + zbiór dokumentów z lat 1985-1987. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/699.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Aneks Nr 10 do dokumentacji technicznej przekopu badawczego C” poz. -110 m z pola „Piast” do pola „Wacław” obejmujący odcinek wyrobiska od 1459 do 1510 m. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda Dział TZW, 1987 + zbiór dokumentów z 1987 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/699.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Aneks nr 11 do dokumentacji technicznej przekopu badawczego poz. -110 m z pola „Piast” do pola  „Wacław”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” Dział TZW, 1988 + zbiór dokumentów z 1988 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/700.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

APOLLONOW M. K. i in. : Granica ordowika i silura w Kazachstanie. Ałmaata : Nauka. Kazachska SSR, 1980.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

AREŃ B. : Wyniki badań na odcinku Roztocza Lubelskiego w latach 1956-57. Przegląd Geologiczny, 1959, R. 7. Nr 1, S. 10-13.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

ARTIS E. T. : Antediluvian Phytology. London : 1825.
[Uwagi: brak pozostałych tomów *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

ASSMAN P. : Einiges zur Kenutuis der erzführenuden Dolomite im ostlichen Oberschlesien und in den anggrenzenden Gebieten. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 1926, T. 78, S. 130–140.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ASSMANN P. i in. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 173. Blatt Beuthen-Laurahütte. Gradabteilung 78 Blatt Nr. 40/41. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1915.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ASSMANN P. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 173. Blatt Broslawitz. Gradabteilung 78, No. 33. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1914.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ASSMANN P. i in. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 173. Blatt Schwientochlowitz. Gradabteilung 78, No. 46. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1914.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ASSMANN P. i in. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 173. Blatt Zabrze. Gradabteilung 78, No. 39. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1914.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

AUST : Kopalnia barytu w Boguszowie-Gorcach. Sztolnie, 2012, Nr 1, S. 6-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

AUST, SŁAWROW : Liczyrzepa. Wizyta po 60 latach. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 6-13.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BABIŃSKI A. : Devonian athyridoid brachiopods with double spiralia. Acta Palaentologica Polonica, 1995, T. 40.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BABIŃSKI A. : A new atrypid genus (Brachiopoda) from the Frasnian of Poland.  Acta Palaentologica Polonica, 1997, T. 42.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BABIŃSKI A. : Brachiopods and their response to the Early–Middle Frasnian biogeochemical perturbations on the South Polish carbonate shelf.  Acta Palaentologica Polonica, 2006, 51.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BACIOR R., JARŻA W. : Projekt planu na 1962 rok. Kowary : Pełnomocnik Rządu d/s Wykorzystania Energii Jądrowej Zakłady Przemysłowe R-1, 1962. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/6.
[Uwagi: *, strony 1-9, 15-19, 29-30] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BACIOR R., JARŻA W. : Projekt planu na rok 1966 oraz podstawowe założenia do planu na rok 1967. Kowary : Pełnomocnik Rządu d/s Wykorzystania Energii Jądrowej Zakłady Przemysłowe R-1, 1965. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/10.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BAKUN-CZUBAROW N. : Wstępne uwagi o skałach powierzchni Księżyca. Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 1, S. 24-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]
[x]

BAŁCHANOWSKI S. i in. : Zbieramy kamienie ozdobne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1978.
[Uwagi: *] [Rozdział: kamienie szlachetne] [x]

BAŁDYS L. : Bilans zasobów rudy arsenowej na 1.I.1953 r. Złoty Stok : Ministerstwo Hutnictwa, Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Nieżelaznych Kopalnia Złoty Stok, 1953. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 1/2002/417.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BAŁUK W : Lower Tortonian gastropods from Korytnica, Poland. Part I. Palaeontologia Polonica, 1975, T. 32.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part II. Acta Geologica Polonica, 1995, T. 45, Nr 3-4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part III. Acta Geologica Polonica, 1997, T. 47, Nr 1-2, S. 1-75.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part IV. : Turridae. Acta Geologica Polonica, 2003, T. 53, Nr 1, S. 29-78.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part V Addenda et Corrigenda ad Prosobranchia. Acta Geologica Polonica, 2006, T. 56, Nr 2, S. 177-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BAŁUK W., RADWAŃSKI A. : Dolnotortońskie piaski w Nawodzicach koło Klimontowa, ich fauna i wykształcenie facjalne. Acta Geologica Polonica, 1968, T. 18, Nr 2, S. 447-470.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BANAŚ M. : Koreferat dla projektu robót na złożu rud uranowych „Grzmiąca” na rok 1959. 1959. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 82 (02391-2).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BANAŚ M. : Mineralizacja kruszcowa Białej Góry koło Złotego Stoku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowej PAN Oddz. w Krakowie, 1973, T. 16, Z. 1, S. 229-230.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BANAŚ M. : Przejawy mineralizacji w metamorfiku Śnieżnika Kłodzkiego. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1965, Nr 27.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

BANAŚ M. : Sprawozdanie za rok 1961 z badań nad wystąpieniami mineralizacji uranowej w Ziemi Kłodzkiej. W : Sprawozdanie z badań surowców promieniotwórczych za rok 1961, plan badań na 1962 r. i projekt budżetu. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Wykorzystania Energii Atomowej w Warszawie, zbiór dokumentów z lat [1962]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1706.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BANAŚ M. : Wstępne dane o minerałach uranu strefy Kopańca. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, 1970, T. 16, S. 241-243.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BANAŚ M. : Złoże rudy arsenowej w Czarnowie. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 239.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BANAŚ M., i in. : Definitive data on bohdanowiczite, a new silver bismuth selenide. Mineralogical Magazine, 1979, T. 43, Z. 1, S. 131-133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BANAŚ M., OTTERMAN J. : Bohdanowiczyt. : nowy naturalny selenek srebra i bizmutu z Kletna w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 240.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BANAŚ M., OTTERMAN J. : Dalsze losy Bohdanowiczytu. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 5, S. 235-238.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BANDUCH R. : Mapy kopalń rud metali w rejonie Gór Izerskich w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. W : Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwość wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2008, Ser: Studia i materiały, S. 23-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BANDUCH R. : Mapy kopalń rud metali w rejonie Lądka-Zdroju i Lutyni, Kletna i Janowej Górgy oraz Marcinkowa z lat 1771-1927 w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. Archiwum Państwowe w Katowicach. Szkice archiwalno-historczne, 2007, Nr 3, S. 167-172.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BANDURSKI B. i in. : Historia i kronika Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda”. Zarys dziejów. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BANDURSKI B. i in. : Sprawozdanie z realizacji robót badawczych dla rozpoznania pokładów w przypowierzchniowej partii złoża w rejonie nieczynnej kopalni „Heddi” w Ścinawce. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego  „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1706.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.1. Własności pierwiastków chemicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 515-557.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.2. Własności związków nieorganicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 558-707.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

BAREJA E., i in. : Informacja o stanie badań geologiczno-poszukiwawczych złóż uranu i toru realizowanych w roku 1975. Warszawa : 1976. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 132 (046).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BAREJA E. : Minerały uranu w górnokarbońskich utworach rejonu Nowej Rudy. Kwartalnik geologiczny, 1981, T. 25, Z. 2, S. 287-300.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BAREJA E. : Przejawy mineralizacji uranowej w górnokarbońskich utworach niecki śródsudeckiej. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 911-912.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BAREJA E. : Wstępne wyniki badań mineralizacji U-Th-TR-Nb w ełckim masywie syenitowym. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Nr 4, S. 898-899.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BAREJA E. i in. : Pierwiastki promieniotwórcze w Sudetach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, T. 341, S. 259-266.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

[BAREJA J.] : Plan Ruchu grupy poszukiwawczej nr 1. Część graficzna. [Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1958]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/189.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BAREJA J. : Plan Ruchu grupy poszukiwawczej nr 1 dotyczy robót poszukiwawczych w Grzmiącej. Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1957. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/188.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BAREJA J. Plan Ruchu grupy poszukiwawczej nr 1 na rok 1957. Kowary : [Zakłady Przemysłowe R-1], 1957. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/186.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BAREJA J. : Zasoby złoża w Grzmiącej. Grzmiąca i Ludwikowice. Z.P.R.-1, 1957. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 6 (1-0240158).
[Uwagi: *, str. 1-2, 6] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BAREJA E., MORAWSKI W., SAŁDAN M. : Mineralizacja uranowa w utworach cechsztyńskich na monoklinie przedsudeckiej. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 910-911.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BAREJA J., ZAMOJSKI J. : Notatka uzupełniająca do projektu, sporządzona na podstawie zaleceń Komisji Z.P.R.-1 przyjmującej Projekt robót” złoża rud uranu w Grzmiącej. Komisja Z.P.R.-1, 1959. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 82 (02391-2).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BARSCH O., FINCKH L. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Herausgegeben von der Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 254. Blatt Lauterbach. Gradabteilung 76, Blatt 15. Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1925.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BARSZNICA A. i in. : Analiza możliwości zmiany zakresu eksploatacji pokładów węgla i łupku w filarze „B” z uwzględnieniem zagrożenia wyrzutami gazów i skał, ochrony powierzchni i zdolności produkcyjnej. 1974. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1026.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BELKA Z. : Mechanizm sedymentacji i pozycja facjalna wapienia węglowego w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Zakład Prac Geologicznych, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości] [x]

BENGTSON i in. : Taxonomy and palaeoecology of Pina (P.) cretacea (Schlotheim, 1813) from the upper cretaceous of the Sergipe Basin, Brasil. Revista Brasileira de Paleontologia, 2014, T. 17, Z. 3, S. 289-306.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BERG G. : Die Eisenerzlagerstätte von Schmiedeberg im Riesengebirge. Zeitschrift für praktische Geologie, 1936, T. 44, S.193-197.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BERG G. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 145. Blatt Schömberg. Gradabteilung 75, No. 23. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1909.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BERG G. i in. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 145. Blatt Freiburg. Gradabteilung 75, No. 12. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1912.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BERG G. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 241. Blatt Warmbrunn. Gradabteilung 75, Nr. 9. Berlin : Geologischen Landesanstalt, 1921.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BERG G. : Geologische Karte des Deutschen Reiches 1:25000. Herausgegeben von der Reichsstelle für Bodenforschung. Lieferung 193. Erläuterungen zu Blatt Schmiedeberg und Tschöpsdorf (Niederschlesien). Nr. 5261 (alte Nr. 3071). Nr. 5361 (alte Nr. 3130). Berlin : Reichsstelle für Bodenforschung, 1941.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BERKOWSKI B. : A blind phacopid trilobite from the Famennian of the Holy Cross Mountains. Acta Palaentologica Polonica, 1991, T. 36.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BERNARD J. M., ROST R. : Encyklopedický přehled minerálů. Praha : Academia, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały; właściwości] [x]

BERNHARDI F. Über die Bildung der Erzlagerstätten im oberschlesischen Muschelkalke. Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins, Kattowitz, 1889, T. 28, S. 47–50.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Betriebsplan für die Schürfarbeiten im Schürfstollen auf dem Grubenfeld „Goldwiese” bei Haselbach. W: Akten des Preussischen Bergreviers Waldenburg-Nord betraffend. Betrieb des Gold-, Kupfer- und Schwefelkiesbergwerks „Goldwiese” bei Hohenwaldau. 1937, T. 1. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 114.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BIAŁA J. : Meteoryty marsjańskie. Urania, 1996. Nr 11, S. 291-297.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

BIAŁA J. : Meteoryt L'Aigle i narodziny meteorytyki. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 6-15.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

BIAŁACZEWSKI A. : Złoża rudy żelaznej na Dolnym Śląsku. Hutnik, 1946, R. 1, Nr 6, S. 436-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BIAŁEK D. i in. : Archeocjaty wapieni wojcieszowskich. Przegląd Geologiczny, 2007, R. 55, Nr 12, S. 1112-1116.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BIELENIN K. : Łysogórski okręg górniczo-hutniczy z okresu wpływów rzymskich. Rocznik Świętokrzyski, 1962, T. 1, S. 97-149.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BIELENIN K. : Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1974, S. 99-126.
[Uwagi: * brak strony 126] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BIELENIN K., HOLEWIŃSKI S. : Rudki. : starożytny ośrodek górniczy w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1961, Nr 3, S. 134-138.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BIJAK G. : Przyczynek do znajomości kilku minerałów z wapieni górnojurajskich w kamieniołomie Gliniany k. Ożarowa. Czasopismo Forum Geologicznego, 2007, Nr 1, S. 1-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BIERNAT G. : Middle Devonian orthoidea of the Holy Cross Mountains and their ontogeny. Paleontologia Polonica, 1959, T. 10.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BIERNAT G. : Middle Devonian brachiopods of the Bodzentyn syncline (Holy Cross Mountains, Polsand). Paleontologia Polonica, 1966, T. 17.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BIERNAT G. : On the frasnian brachiopod genus Fitzroyella veevers from Poland. Acta Geologica Polonica, 1969, T. 14, Nr 3, S. 373-389.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BIERNAT G. : Upper silurian brachoiopods from the Holy Cross Mountains (Łężyce-Bełcz Section), Poland. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1981, T. 51, Z. 1/2, S. 209-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BIERNAT G., RACKI G. : A rhynchonellid-dominated late fameniam brachiopod assemblage from the Holly Cross Mountains (Poland). Acta Palaentologica Polonica, 1986, T. 31.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Bilanse i plany geologiczne. Teczka Nr 401. Geologia i kopalnictwo. Rok 1964. Zbiór dokumentów z lat 1963-1964 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 76 (012).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BILIŃSKI A. : Opracowanie technologii eksploatacji pokładu 415/1 z ugięciem skał stropowych oraz określenie optymalnego schematu obudowy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, Ośrodek Naukowo-Badawczy Techniki Górniczej, 1977. Muzeum Górnictwa Węglowego, sygn 100-A
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BIRECKI T. : Występowanie chromitów w Tąpadłach. Przegląd Geologiczny, 1962, Nr 3, S. 144-150.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BLOEDE G. : Über die Übergangs-Gebirgsformation im Königreich Pohlen, nebst einer vorangehenden Übersicht der sämmtlichen Gebirgsformationen von Pohlen und einer nachfolgenden Aufstellung der in Pohlen vorkommenden Mineralien. Breslau : W. G. Korn, 1830.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BŁĄDEK W. i in. : Górnictwo rud miedzi i srebra w KGHM Polska SA. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 2005, Nr 111, S. 9-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BŁASZKOWSKI K. : O szlachetnych kryształach. Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

BŁAŻEJOWSKI B. i in. : New finds of well-preserved Tithonian (Late Jurassic) fossils from Owadó-Brzezinki Quarry, Central Poland: a review and perspectives. Tomy Jurajskie, 2016, T. 14, S. 123-132.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BOCHEŃSKI T. : Budowa sygilariowych szyszek sporofilowych i sposób ich umieszczenia na pniu. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1939, S. 17-28.
[Uwagi: * IG1703] [Rozdział: flora karbonu] [x]

BOCHEŃSKI T. : Rozwój unerwienia listeczków karbońskich paproci nasiennych Alethopterides (Alethopteris i Lonchopteris) oraz znaczenie analizy ich unerwienia dla diagnozy gatunku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, T. 20, S. 5-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

BOCKSCH A. : Vorstellung der Kies Grube Friedrich Wilhelm an Schwarzen Berge zu Schreiberhau. Kupferberg, 21.07.1821.
[Uwagi: 1] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BOCZAR J. i in. : Ocena własności koksowniczych węgla z pola „Piast” dla ich racjonalnego wykorzystania. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Wzbogacania i Utylizacji Kopalin, 1982. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/759.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BODLAK M. : Metoda wielostopniowej klasyfikacji obiektów dziedzictwa górniczego, z uwagi na ich potencjał geoturystyczny. Wrocław : KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, 2019.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BODLAK M., BORZĘCKI R., ZIBROW A. : Historia eksploatacji węgla kamiennego na polu Piast w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem zjawiska wyrzutów gazów i skał. Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 53-81.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum] [x]

BODLAK M., BORZĘCKI, R., ZIBROW A. : Katastrofalny wyrzut gazów i skał w kopalni Ruben (KWK Nowa Ruda pole Piast) w dniu 10.05.1941. Przegląd Górniczy, 2017, Nr 4, S. 85-92.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum] [x]

BODZIOCH A. i in. : A Cooksonia-type flora from the Upper Silurian of the Holly Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2003, T. 48, Z. 4, S. 653-656.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BODZIOCH A. i in. : Paleośrodowiskowe uwarunkowania powstania kopalnych biocenoz i interpretacja procesów tafonomicznych w osadach górnego triasu Ślaska. Sesja terenowa B. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS. 7 , Góra św. Anny, 4-7 czerwca 2018. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018, S. 27-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BODZIOCH A. i in. : Warunki i paleośrodowiska sedymentacji i diagenezy węglanowego basenu środkowotriasowego na przykładzie osadów wapienia muszlowego Śląska Opolskiego. Sesja terenowa C1. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS. 7 , Góra św. Anny, 4-7 czerwca 2018. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018, S. 33-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BOGDAŃSKI J. : Mineralogia leukokratycznych utworów żyłowych z kopalni magnezytu Wiry. Wrocław : Zakład Mineralogii i Petrografii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BOGDAŃSKI J., PRASZKIER T., SIUDA R. : Agaty Płóczek Górnych. Lwówek Śląski : Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Towarzystwo Geologiczne Spirifer, 2009.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum] [x]

BOHDANOWICZ, K.. Materiyaly dlya izucheniya rakovinnago izvestnyaka Dombrovskago basseina. Trudy Geologicheskogo Komiteta, Novaya Seriya, 1907, T. 5, S. 1-99.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Bohrplan für die Gröditzer Mulde Masstab 1:25000 (Plan wierceń w Niecce Grodzieckiej w skali 1:25000). Zakłady Górnicze Konrad” w Iwinach, [1937-1938]. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Bohrplan für die Gröditzer Mulde Masstab 1:25000. Unters. Gebiet der Reichsstelle für Bodenforschung. (Plan wierceń w Niecce Grodzieckiej w skali 1:25000. Teren badań geologicznych pod względem procentowej zawartości miedzi). W: Gebiet der Reichsstelle für Bodenforschung. Z. G. Konrad” w Iwinach, [1939-1940]. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/31.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Bohrplan für die Gröditzer Mulde Masstab 1:25000. (Plan wierceń w niecce grodzieckiej w skali 1:25000). Z. G. Konrad” w Iwinach, [1939-1942]. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/30.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BOLEWSKI A. : Polskie akcenty w nazewnictwie minerałów. Mineralogia Polonica, 1988, Vol. 19, Z. 2, S. 119-125.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BOLEWSKI A. : W sprawie zasad tworzenia polskich nazw minerałów. Kwartalnik Geologiczny, 1972, T. X, Z., X, S. 89-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały] [x]

BOLEWSKI A., MANECKI A. : Mineralogia szczegółowa. Warszawa : Polska Agencja Ekologiczna, 1993.
[Uwagi: *] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały] [x]

BOLEWSKI A; MANECKI A : Rozpoznawanie minerałów. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.
[Uwagi: * lista synonimów] [Rozdział: właściwości] [x]

BOLEWSKI A., PARACHONIAK W. : Petrografia. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: skały] [x]

BORKOWSKA M. : Petrografia granitu Karkonoszy. Geologia Sudetica, 1966, T. 2, S. 7-30.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BOROWSKI J. : Desorbometryczna metoda MDM-2 pomiarów gazonośności pokładów węgla - dokumentacja badań adaptacyjnych metody do warunków Dolnośląskiego ZPW. Katowice : Główny Instytut Górnictwa Instytut Bezpieczeństwa Górniczegov - Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1060.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BORUCKI J. : Rewizja oceny perspektywicznych zasobów uranu na Dolnym Śląsku. Warszawa : Instytut Geologiczny Zakład Złóż Pierwiastków Rzadkich i Promieniotwórczych Pracownia Mineralogii i Geochemii, 1965. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 84 (08).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BORUCKI J. i in. : Ocena perspektyw poszukiwawczych złóż rud uranu w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

BORUSZAK-KANTORSKA H. : Ochrona Zdrowia. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 147-166.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BORZĘCKI R. : Atlas flory karbonu i wczesnego permu. Archiwum Muzeum Minerałów, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

BORZĘKI R. : Barwy świata minerałów. Gazetownia, 2012, Nr 12 (20), S. 76-77.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Górnictwo uranu w Polce. Otoczak, 2004, Nr 31, S. 28-43.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje; muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Górnictwo rud uranu w Polsce. Archiwum Muzeum Minerałów, 1998.
[Uwagi: pełna wersja z późniejszymi uzupełnieniami *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Hałda po zlikwidowanej kopalni „Nowa Ruda” jako element geoturystyki. W: XIX Konferencja szkoleniowa „Problemy geologii i ochrony środowiska w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego”. Jugowice, 19-21 czerwiec 2015. Radlin : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Oddział Rybnik, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Historia górnictwa. W: Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka. Wrocław : Silesia, 2014, S. 355-382.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum Sudety] [x]

BORZĘCKI R. : Kilka słów o polskim złocie. Gazetownia, 2012, Nr 11 (19), S. 72-73.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Luminescencja minerałów. Archiwum Muzeum Minerałów,1998.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

BORZĘCKI R. : Minerały meteorytów. Archiwum Muzeum Minerałów,1998.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty; muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Moje Muzeum. Gazetownia, 2013, Nr 5 (25), S. 58-50.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum] [x]

BORZĘCKI R. (Redbor) : Moje muzeum, moja pasja, mój świat. Gazetownia, 2012, Nr 9 (17), S. 64-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Od kruszcu do monety. Scenariusz wystawy w Muzeum Techniki. Archiwum Muzeum Minerałów, 1995.
[Uwagi: rękopis, 14 nienumerowanych stron *] [Rozdział: muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Problem stworzenia całościowej listy gatunków flory karbonu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: XIX Konferencja szkoleniowa „Problemy geologii i ochrony środowiska w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego”. Jugowice, 19-21 czerwiec 2015. Radlin : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zarząd Główny Oddział Rybnik, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje; muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Promieniotwórczość naturalna. Archiwum Muzeum Minerałów,1998.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

BORZĘKI R. : Uran ponad wszystko. Scenariusz wystawy. Archiwum Muzeum Minerałów, 2001
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum] [x]

BORZĘCKI R. : Wielkie odkrycie czyli jak zostałem odkryty przez pierwszego polskiego dinozaura. Archiwum Muzeum Minerałów, 2007.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości] [x]

BORZĘCKI R. : Wielkie odkrycie i co z tego wynika. Archiwum Muzeum Minerałów, 2009.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości] [x]

BORZĘCKI R., BODLAK M. : Historia eksploatacji węgla kamiennego w rejonie dawnej kopalni „Wacław” w Ludwikowicach Kłodzkich na Dolnym Śląsku. Hereditas Minariorum, 2014,  T. 1, S. 151-167.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum] [x]

BORZĘCKI R., BODLAK M., ZIBROW A. : Historia eksploatacji węgla kamiennego na polu Piast w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem zjawiska wyrzutów gazów i skał. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: pełna wersja *] [Rozdział: muzeum] [x]

BORZĘCKI R., MAREK A. : Geoturystyczne walory hałdy dawnej kopalni węgla „Nowa Ruda”. Dzieje Górnictwa. : Element Europejskiego Dziedzictwa Kultury, 2013,  T. 5, S. 431-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum] [x]

BORZĘCKI R., MAREK A. : Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika. Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 109-133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje; muzeum] [x]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. : Pozostałości górnictwa rud uranu, żelaza i kruszców w rejonie Kowar. Archiwum Muzeum Mineralów, 2017.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum] [x]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. : Pozostałości górnictwa rud uranu i żelaza w rejonie Kowar. Cz. 1. Hereditas Minariorum, 2017, T. 4, S. 81-108.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. KALISZ M. : Pozostałości górnictwa rud uranu i kruszców w metamorfiku kaczawskim. Cuprum, 2020, Nr 3, S. 43-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. KALISZ M. : Pozostałości górnictwa rud uranu i żelaza w rejonie Kowar. Cz. 2. Hereditas Minariorum, 2018, T. 5, S. 51-84.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. KALISZ M. : Pozostałości górnictwa rud uranu, toru i kruszców w rejonie Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. Hereditas Minariorum, 2018, T. 5, S. 85-121.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. KALISZ M. : Przeróbka rud uranu w rejonie Kowar. Hereditas Minariorum, 2018, T. 5, S. 181-213.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BORZĘCKI R., ZIBROW A. : Nowe miejsca występowania flory w osadach formacji z Glinika (westfal D-stefan B. : moskow-kasimow) w depresji śródsudeckiej na Dolnym Śląsku. : informacja wstępna. Przegląd Górniczy, 2017, Nr 2, S. 85-87.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; muzeum] [x]

BOSCHKE F. L. : Z kosmosu na Ziemię. Meteory i meteoryty. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy. Biblioteka problemów, 1969, T. 139.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

BOSSOWSKI A. : Określenie zasięgu utworów karbonu górnego pod warstwami nadkładu oraz określenie węglonośności w obszarach przyległych do pól eksploatacyjnych z uwzględnieniem surowców towarzyszących w zagłębiu noworudzkim pkt pl. 3S 4b/70. Wrocław : Centralny Urząd Geologii, Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski, 1972. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1726.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BOSSOWSKI A. : Określenie zasięgu utworów karbonu górnego pod warstwami nadkładu oraz określenie węglonośności w obszarach przyległych do pól eksploatacyjnych z uwzględnieniem surowców towarzyszących w zagłębiu noworudzkim. Załączniki graficzne 1-6. Wrocław : Centralny Urząd Geologii, Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski, 1972. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1727.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BOSSOWSKI A. : Określenie zasięgu utworów karbonu górnego pod warstwami nadkładu oraz określenie węglonośności w obszarach przyległych do pól eksploatacyjnych z uwzględnieniem surowców towarzyszących w zagłębiu noworudzkim. Załączniki graficzne 7-14. Wrocław : Centralny Urząd Geologii, Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski, 1972. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1728.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BOSSOWSKI A., IHNATOWICZ A. : Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego 1:100000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2006.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje] [x]

BRONGNIART A. : Prodrome d'une Histoire des Végétaux fossiles. Paris : F. G. Levraut, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

BRONGNIART A. : Histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et geologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe. T. 1. Paris : Dufouret d'Ocagne, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

BRONGNIART A. : Histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et geologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe. T. 2. Paris : Dufouret d'Ocagne, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

BRITWIN S. N, IWANJUK G. J., JAKOWENSZUK V. N : Mineralogische Exkursion auf der Halbinsel Kola. Moskau : World of Stones, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały] [x]

BRZĄKAŁA W. : O jedno zagrożenie mniej. Doświadczenia z rekultywacji stawu osadowego. Zielona Planeta, 2002, Nr 6, S 1-10.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BRZYSKI B. : Unikalne znalezisko stojącego pnia Sigillarii oplecionej lianą z odkrywki utworów westfalskich w Katowicach. W: IX Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Formacja karbońska. Kraków, 23-25 kwietnia 1986. Kraków : AGH, 1986, S. 7-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

BUCH L. : Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italliem angestellt, T. 1. Berlin : Haude und Spenner, 1802.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BUCH L. : Geognostische Uebersicht von Neu-Schlesien. W: Lepold's von Buch's Gesammelte Schriften, herausgegeben von J. Ewald, J. Roth und H. Eck. T. 1. Berlin : Georg Reimer, 1867, S. 719-739.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 2c. Mezozoik. Kreda. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1984.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 2a. Mezozoik. Trias. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 2b. Mezozoik. Jura. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3b. Kenozoik. Czwartorzęd. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Budowa Geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1a. Starszy paleozoik. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1990.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzed. Z. 1 Paleogen. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1996.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzed. Z. 2. Neogen. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1996.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzed. Skorowidz z. 1. Paleogen, z. 2. Neogen. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T 3, cz. 1c, z. 1. Młodszy paleozoik. Karbon. Fauna. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T 3, cz. 1c, z. 2. Młodszy paleozoik. Karbon. Flora. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1c, z. 3. Młodszy paleozoik. Perm. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1b, z. 1. Młodszy paleozoik. Dewon. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2003.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1b, z. 2. Młodszy paleozoik. Dewon. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2003.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

Budowa geologiczna Polski. T. 6. Złoża surowców mineralnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BUDRYK W. : Górnictwo, T. 1. Zarys górnictwa. Katowice : Instytut Węglowy, 1949.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

BUDZYŃSKA H : Historia odkrycia i eksploatacji rud arsenu z Złotym Stoku. Przegląd Geologiczny, 1972, R.20, Nr 6, S. 282-289.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [Złoty Stok]

BURACZYŃSKI J. i in. : KWK Nowa Ruda. Projekt koncepcyjny udostępnienia poz. -460 m w polu Piast. Gliwice : Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biuro Projektów Górniczych, 1979 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/449.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BURACZYŃSKI J i in : Studium koncepcyjne rozbudowy KWK Nowa Ruda w polu Wacław. Gliwice : Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biuro Projektów Górniczych, 1974. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/445.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BURACZYŃSKI J i in : Studium koncepcyjne rozbudowy KWK Nowa Ruda w polu Wacław. Skrót. Gliwice : Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biuro Projektów Górniczych, 1974. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/446.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BURACZYŃSKI J : Założenia techniczno-ekonomiczne przedsięwzięcia Rozbudowa kopalni Nowa Ruda w latach 1975-80”. Zespół zadań Nr 2 - Rozbudowa poz -110 m za uskok Wielki. Gliwice : Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biuro Projektów Górniczych, 1974. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/570.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

BUREK J., KRAWCZYK W. : Stan rozpoznania i wykorzystania bazy surowcowej i wnioski o perspektywach jej poszerzenia w zakresie rud uranu w latach 61/75. Warszawa : 1958. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Bursztynowy skarbiec. Część 1. Katalog kolekcji Tadeusza Giecewicza w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Red. B. Kosmowska-Ceramowicz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Sadyba, 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

Bytomski erscheint am 18. Juni vormittags und macht über die Bertiebe des Max Arend. Berlin : Maszynopis, 1913. Archiwum Dokumentacji Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CALINOWSKI A. : Mineralizacja wapieni triasowych w Zawadzie (G. Śląsk) i jej związek z utworami liasu. Kwartalnik Geologiczny, 1959, T. 3, Z 2, S. 277-285.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CAPPELL E.. Ueber der Erzführung der oberschlesischen Trias nördlich von Tarnowitz. Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate, 1887, T. 35, S. 99–105.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Charakterystyka budowy geologicznej Dolnego Śląska. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, b.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Charakterystyka przedsiębiorstwa i informacje o nim 1985-1967. Kowary : Z.D.P.W. „Hydromech”, zbiór dokumentów z lat 1985-1987. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 337/7.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Charakterystyka wydobycia rok: 1939-1945. Nowa Ruda : Kopalnia Nowa Ruda, zbiór dokumentów z lat 1920-1947. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 49.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CHILARSKI K. : Kopalnie węgla w Pstrążnej. Pamiętnik Kudowski, 2009, Nr 1, S. 10-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CHILIŃSKA H. : Perspektywy poszukiwawcze złóż rud cyny na tle metalogenezy Sudetów. Przegląd Geologiczny, 1965, Nr 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CHLEBOWSKI R. : Studium petrograficzne skał tufogenicznych starszego paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Archiwum mineralogiczne, 1978, T. 34, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały] [x]

CHŁAP E. i in. : Analiza zdolności produkcyjnych pola „Piast” do roku 2020. Nowa Ruda : Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe w Wałbrzychu, Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” - pole  „Piast”,, 1986. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/456.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CHMIELEWSKA M. : Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 50-59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CHROBAK P., SZYMKIEWICZ P. : Dziedzictwo dawnego górnictwa złota w rejonie Głuchołaz i Zlatych Hor. Konferencja naukowa Europejskie dziedzictwo górnictwa złota na terenie Głuchołaz i Zlatych Hor. Głuchołazy, 18-19 marca 2002. Głuchołazy : Urząd Miasta w Głuchołazach, S. 97-107.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CHRZĄSTEK A. : A new Lower Coniacian fauna from the Jerzmanice Zdrój region of the North Sudetic Basin, SW Poland. Geologia Sudetica, 2008, T. 40, S. 33-50.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

CHRZĄSTEK A. : Palaeontology of the Middle Turonian limestones of the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland): biostratigraphical and palaeogeographical implications. Geologos, 2012, Nr 18, S. 83-109.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

CHRZĄSTEK A. : Middle Turonian trace trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland). Kwartalnik Geologiczny, 2013, T. 57, Z. 3, S. 443-466.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

CHRUŚCIELEWSKI W., OLSZEWSKI J., KAMIŃSKI Z. : Badania zagrożenia radiacyjnego środowiska naturalnego w rejonach byłych kopalń rud uranu. Łódź : Instytut Medycyny, 1996.
[Uwagi: * maszynopis + * załącznik 1] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIA. Information Report, 15 October 1952. CIA RDP83-00415R012900130007-7, 1952.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIA. Information Report, 17 March 1953. CIA RDP80S01540R000600010004-6, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIA. Information Report, 12 May, 1953. CIA RDP82-00047R000200740004-3, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIA. Information Report, 20 Nov 1953. CIA RDP80-00809A000500260078-5, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIA. Information Report, 15 April, 1954. CIA RDP80S01540R005100010008_2, 1954.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIA. Confidential, 23 December 1957. CIA RDP80T00246A039900270001-0, 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIA. Information Report, Confidential, 30 Jan, 1958. CIA RDP80T00246A039900270001-0, 1958.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIESIELCZUK J. i in. : Preliminary data from of erythrite from Ciechanowice (Miedzianka Deposit, Sudetes Mts.). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. : Prace Specjalne, 2004, T. 24, S. 123-126.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CIESIELCZUK J., BRZOZOWSKI Z. : Secondary (Cu, Zn)-oxyminerals from the Miedzianka copper deposit in Rudawy Janowickie, Sudetes Mts. Preliminary report. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. : Prace Specjalne, 2003, T. 17, s. 150-152.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CIEŚlA E. : Protokół z konferencji odbytej w Centralnym Urzędzie Geologii w dniu 5 grudnia 1963 r., w sprawie pierwiastków śladowych występujących w złożach rud metali niezelażnych oraz węgli kamiennych. Warszawa : Centralny Urząd Geologii, 1963. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 76 (012).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIĘŻKOWSKI W. : Lądek Zdrój. : miastem górniczym. WUG : Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 2007, Nr 4, S. 10-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CIĘŻKOWSKI W. : O ujawnieniu się nieznanej sztolni w Konradowie (Masyw Śnieżnika, Sudety) podczas powodzi w 1997 r. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2005, Nr 111, S. 24-30.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CIĘŻKOWSKI W. : Surowce mineralne doliny Kleśnicy oraz ich eksploatacja. [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. 137-146.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

CIĘŻKOWSKI W. i in. : Zmiany w litosferze wywołane eksploatacją surowców mineralnych. W : Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym. Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, 1996, S. 86-119.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

CIĘŻKOWSKI W., GUSTAW A. : Górnictwo podziemne Masywu Śnieżnika. : stara kopalnia uranu w Kletnie. W : Materiały 41 Sympozjum Speleologicznego. Sesja terenowa C. Kletno, 2007, S. 25-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIĘŻKOWSKI W., MARSZAŁEK H., SOŁECKI A. : Radon w wodach podziemnych i w powietrzu glebowym obszaru granitu karkonoskiego. W: Sesja naukowa Geologiczne problemy Karkonoszy. Karpacz 11-13 października 1991. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1993, S. 119-124.
[Uwagi: * brak stron: 119, 122-124] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CIS J. : Wyrzuty gazów i skał w dolnośląskim zagłębiu węgla kamiennego. Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1971.
[Uwagi: * strony 96-123] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Classification of Metamorphic and Other Composite-Genesis Rock, Including Hydrothermally Altered, Impact-Metamorphic, Mylonitic, and Cataclasic Rock. North American Geologic-map Data Model Steering  Committee, Science Language Technical Team, Composite-Genesis Subgroup, 2004, Appendix B, ver. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały] [x]

CLOOS H. : Der Gebirgsbau Schlesiens und die Stellung seiner Bodenschätze. Berlin : Gebrüder Borntraeger, 1922, S.26-107.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

COHEN K. M. : International Chronostratigraphic Chart. International Commission on Stratigraphy, ver. 2016/04.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

CORDA A. J. : Flora protogaea. Beiträge zur flora der vorwelt. T. 1. Berlin : S. Calvary & Co., 1867.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

CWOJDZIŃSKI S., KOZDRÓJ W. : Sudety. : przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa-Złoty Stok-Kłodzko-Wałbrzych-Jelenia Góra. Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25000. Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2007.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CWOJDZIŃSKI S., PACUŁA J., STACHOWIAK A. : Geostrada Sudecka. : nowa forma geoturystyki w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 7, S. 510-519.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CYGA23 : Początki górnictwa w Kowarach. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 18-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZACHÓRSKI W. : Notatka w sprawie krajowej bazy uranowej. Komisja Surowcowo-Technologiczna, 1958. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 94 (017).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CZACHÓRSKI W. : Opinia i wnioski w sprawie krajowej bazy surowcowej pierwiastków promieniotwórczych. Komisja Surowcowo-Technologiczna, 1961 + załącznik nr 1. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 31 (021).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

CZAJKA W. : Struktura Podlesie - czy w Polsce mamy wielki krater uderzeniowy?. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 16-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

CZARNIECKI S. i in. : Horridonia horrida (Sowerby) ze zlepieńców cechsztyńskich rejonu Gałęzic (Góry Świetokrzyskich). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1965, T. 35, Z. 4, S. 467-475.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

CZARNOCKA K. : Skarby ziemi świętokrzyskiej. Kopalnie pirytu w Rudkach. Wiadomości Muzeum Ziemi, 1939, Nr 1/2, S. 42-48.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Badania geologiczno-górnicze wykonane w okolicach Miedzianki. (Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 90-93).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Baryt w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1936, T. 12, S. 612-629.
[Uwagi: * brak stron 628-629] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Górnictwo kruszcowe w okolicach Kielc. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1948, T. 8, S. 170-172 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 89).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Mangan w okolicach Pińczowa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1938, Nr 15, S. 9 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 99).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : O obecnym i przyszłym znaczeniu bogactw kopalnych Gór Świętokrzyskich. Wiadomości Muzeum Ziemi, 1938, Nr 1, S. 12-21. Także: Technik Polski, 1938, T. 5, S. 12-21.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : O mezozoicznych złożach rud żelaznych w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1925, Nr 11., S. 15 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 11).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : O rudach żelaznych paleozoicznych w środkowej części Gór Świętokrzyskich. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 9-10.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : O tektonice okolic Łagowa oraz kilka słów w sprawie trzeciorzędu i złóż galeny na tym obszarze. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1929, Nr 24, S. 32-36.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : O złożach galeny w okolicy Łagowa. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1929, Nr 24, S. 35-36 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 75-77).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : O złożach ołowianki w Kielcach i w Mójczy. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1937, Nr 48, S. 32-33 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 85-86).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Piryt w okolicach Wierzbia i Drugni pod Chmielnikiem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1939, Nr 15, S. 4-8 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 12-13).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Piryt w okolicy Gluz gminy Radzanów pod Buskiem. X, 1956, T. 15, S. 8-9 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 16).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Piryt w okolicach Winnej pod Łagowem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1939, Nr 15, S. 8 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 14-15).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Przewodnik XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Górach Świętokrzyskich w r 1947. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1947, T. 17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości] [x]

CZARNOCKI J. : Roboty poszukiwawcze w strefie dyslokacyjnej okolic Bodzentyna. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1939, Nr 15, S. 10 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 18).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Rudy metali. Prace Specjalne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Sprawozdanie z prac rejestracyjnych wykonanych w zakresie kruszców ołowianych w r. 1930. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Sprawozdanie z prac wiertniczo-badawczych w Bostowie Starym w r. 1946. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1947, Nr 31, S. 107-110 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 73-74).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : W sprawie poszukiwań rud miedzi w Górach Świętokrzyskich. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 94-98.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Wykaz złóż kruszcowych i dawnych kopalń ołowiu w środkowej części Gór Świętokrzyskich. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1932, Nr 32, S. 21-22 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 83-84).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Wyniki poszukiwań barytu w Strawczynku Nowym w Górach Świętokrzyskich w 1937 r. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 1950, Nr 9, S. 23-36.
[Uwagi: * brak stron: 23, 26, 28-36] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Złoża ołowiu o okolicach Karczówki pod Chęcinami. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1931, Nr 30, S. 101-103 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 81-82).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Złoża rud żelaza, kruszców ołowiu i miedzi w regionie świętokrzyskim. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Złoże pirytu w Wyszmontowie (powiat opatowski). Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Złoże rud żelaza w Dąbrowie pod Kielcami w związku z zagadnieniem rud dewońskich na obszarze świętokrzyskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1951, T. 7, S. 95-114 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 55-72).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Złoże rud żelaza w Rudkach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1950, Nr 1, S. 116-145 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 19-51).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI J. : Złoże syderytu w sylurze w Ciekotach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1950, Nr 1, S. 28-31 (przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 52-54).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZARNOCKI S. : Stratygrafia Gór Świętokrtzyskich. Karbon i perm. Prace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1965, T. 42, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZECZOT H. : Szacowanie złóż. Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1931.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZERWIEŃ K. : Plan Ruchu konserwacji kopalni „Okrzeszyn” na rok 1958. Kowary : [Zakłady Przemysłowe R-1]. 1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/123.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

CZOGOŁA A., KRZEMIŃSKI T. : Technologia hydrowymywania węgla z pokładów zagrożonych wyrzutami gazów i skał w strefach przecinanych przekopami. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, Dział Wyrzutów Gazów i Skał, 1976. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1028.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZYŻEWSKA T, RADWAŃSKI A. : Middle Miocene (Badenian) delphinid and phocoenid remains from the Fore-Carpathian Depression in southern Poland. Acta Geologica Polonica, 1991, T. 41, Nr 3-4, S. 183-191.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Dane wyjściowe do założeń techniczno-ekonomicznych  zadania „rozbudowa poziomu -110 m za uskok Wielki”. 1974 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/754.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DANIEC L. : Notatka w sprawie możliwości produkcyjnych na złożu „Radoniów” oraz uzasadnionej wysokości wydobycia rud eksportowych w r. 1962 r. Warszawa : 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 31 (021).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

DANIEC L. : Obecna sytuacja na odcinku eksploatacji rud uranowych i możliwości wydobycia na r. 1961. 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

DANIEC L. : Ostatnie wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych w Górach Izerskich. Warszawa : 1963. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 66 (019).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

DATHE E. : Geologische Beschreibung der Umgebung von Salzbrunn mit einer geologischen Specialkarte der Umgebung von Salzbrunn sowie 2 Kartentafeln und 4 Profilen im Text. Abhandlungen der Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, 1892, Neue Folge, Z. 13.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DATHE E. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Lieferung 115. Blatt Langenbielau. Gradabteilung 76, No. 20. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, 1904.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DATHE E. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Lieferung 115. Blatt Neurode. Gradabteilung 76, No. 26. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, 1904.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DATHE E. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Lieferung 115. Blatt Rudolfswaldau. Gradabteilung 76, No. 19. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, 1904.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DATHE E. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Lieferung 115. Blatt Wünschelburg. Gradabteilung 76, No. 25. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, 1904.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DATHE E., BERG G. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 145. Waldenburg. Gradabteilung 76, Nr. 18. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1910.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DATHE E., FINCKH L. : [Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Lieferung 254]. Blatt Charlottenbrunn. Gradabteilung 76 Blatt Nr. 13. 1924. [Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt 1924].
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DATHE E., FINCKH L. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Preussischen Geologischen Landesanstalt . Lieferung 254. Blatt Reichenbach. Gradabteilung 76 Blatt 14. Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt 1924.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DATHE E. i in. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 145. Blatt Friedland i. Schl. Gradabteilung 75, No. 24. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1910.
[Uwagi: * + mapa *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DEC S. i in. : Syntetyczna analiza zagadnień ekonomicznych dotychczasowych opracowań udostępnienia pionowego poz. -460 i -660 w polu Piast. Nowa Ruda : Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe w Wałbrzychu Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1988 + zbiór dokumentów z lat 1988-1989. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/464.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DEMIDZIUK K. : Oznakowanie działek górniczych na Dolnym Śląsku w archiwaliach archeologicznych do 1945 roku. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 243-274.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Der Bergbau im Osten des Königreichs Preussen.  Breslau : Festschrift zum XII. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, 1913.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DEREŃ A. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DERKACZ J., DĄBROWSKI T. : Dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego KWK „Nowa Ruda” Pole „Piast” - rejon „Wacław”. Wrocław : Kombinat Geologiczny „Zachód” we Wrocławiu, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1809.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DERKACZ J., DĄBROWSKI T. : Dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego KWK „Nowa Ruda” Pole „Piast” - rejon „Wacław”. Wrocław : Kombinat Geologiczny „Zachód” we Wrocławiu, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1809.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DESONIE D. : Kosmiczne katastrofy. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty] [x]

Die Kohlensäuregefahr. Die Ursache der Grubennkatastrophe bei Neurode. Sozialdemokratischer Pressedienst, 10 Juli 1930.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dodatek do Planu Ruchu Kopalni „Złoty Stok” w Złotym Stoku na okres od 1.VIII.1954-31.XII.1955. Przemysł Arsenowy Przedsiębiorstwo Państwowe w Złotym Stoku D/Śl., 1954. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 402.
[Uwagi: *, strona 1-29, 8-29] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dodatek do Planu Ruchu nr 1. Cz. podstawowa. Załącznik nr 1. Schemat organizacyjny zakładu górniczego. Kopalnia węgla Kamiennego Nowa Ruda z siedzibą w Słupcu, 1972. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/885.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dodatki do cz. podstawowej Planu Ruchu nr 1, 6, 7, 8, 9. Zbiór dokumentów z lat 1994-1995. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/897.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dodatki do Planu Ruchu na lata 1972-73 nr 1, 3, 4, 5. Zbiór dokumentów z lat 1972-1973. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/886.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dodatki i uzupełnienia do planu ruchu na okres 1.IV.-30.VI 1958. Likwidacja kopalni. Sudeckie Zakłady Górnicze Gierczyn, zbiór dokumentów z lat 1954-1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Dokumentacja geologiczna złoża rud uranowych w Grzmiącej. Tom III. Załączniki graficzne. Zakłady Przemysłowe R-1, 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. (01743III61).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Dokumentacja geologiczna złoża rud uranowych w Grzmiącej. Tom IV. Geologiczno-geofizyczne profilowanie wyrobisk górniczych. Zakłady Przemysłowe R-1, 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 48 (01743IV61).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Dokumentacja poniemiecka. Mapy. Przekroje. Diagramy. Zakłady Górnicze Konrad w Iwinach, zbiór dokumentów z lat 1938-1944. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/4.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja techniczna drążenia przekopu badawczego z rejonu „Lech” na poz. -110 m do szybu „Ludmiła” w rejonie „Wacław”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1976. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/684.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja techniczna drążenia przekopu badawczego z rejonu „Lech” pole „Piast” do szybu „Ludmiła” w rejonie „Wacław”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja techniczna koncesyjna urządzenia wyciągowego kopalni  Głuszyca szyb 1 Grzmiąca. [Zakłady Przemysłowe R-1], 1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/291.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów gazów i skał w kopalni Nowa Ruda. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Nowej Rudzie, sygn. X.
[Uwagi: 150 rysunków technicznych] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1965 r. Wyrzuty 763-764. Zbiór dokumentów z 1965 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1129.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1966 r. Wyrzuty 765-770 Pole „Piast”. 1966. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1131.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1967 r. Wyrzuty 771-776 Pole „Piast”. 1967. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1132.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1968 r. Wyrzuty 777-793 Pole „Piast”. 1968. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1133.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1969 r. Wyrzuty 794-800 Pole „Piast”. 1969. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1134.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1969 r. Wyrzuty 801-812 Pole „Piast”. 1969. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1135.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1969 r. Wyrzuty 813-826 Pole „Piast”. 1969. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1136.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1970 r. Wyrzuty 827-845 Pole „Piast”. 1970. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1138.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1970 r. Wyrzuty 845-870 Pole „Piast”. 1970. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1139.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1971 r. Wyrzuty 871-895 Pole „Piast”. T. 1. 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1140.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1971 r. Wyrzuty 896-916. T. 2. 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1141.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1971 r. Wyrzuty 917-939. T. 3. 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1142.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1972 r. Wyrzuty 940-960. T. 1. 1972. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1144.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1972 r. Wyrzuty 961-985. T. 2. 1972. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1145.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1972 r. Wyrzuty 986-1011. T. 3. 1972. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1146.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1973 r. Wyrzuty 1012-1039. T. 1. 1973. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1147.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1973 r. Wyrzuty 1040-1065. T. 2. 1973. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1148.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1974 r. Wyrzuty 1066-1091. 1974. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1149.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1975 r. Wyrzuty 1092-1116. T. 1. 1975. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1152.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1975 r. Wyrzuty 1117-1144. T. 2. 1975. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1153.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1976 r. Wyrzuty 1145-1160. 1976. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1154.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1977 r. Wyrzuty 1161-1170. 1977. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1157.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1978 r. Wyrzuty 1171-1173. 1978. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1158.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1979 r. Wyrzuty 1174-1182. 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1159.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1980 r. Wyrzuty 1183-1187. 1980. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1162.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1983 r. Wyrzuty 1193-1206. 1983. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1164.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1983 r. Wyrzuty 1207-1217. 1983. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1165.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1984 r. Wyrzuty 1218-1230. 1984. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1167.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1984-85 r. Wyrzuty 1231-1243. 1984-1985. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1168.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1986 r. Wyrzuty 1244-1252. 1986. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1170.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1987 r. Wyrzuty 1253-1255. 1987. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1172.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1988 r. Wyrzuty 1256-1269. 1988. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1173.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1989 r. Wyrzuty 1270-1281. 1989. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1174.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1990 r. Wyrzuty 1282-1288. 1990. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1175.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumentacja wyrzutów CO2 i skał z 1991 i 1992 r. Wyrzuty 1289-1294. 1991-1992. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1177.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Dokumenty przekazania kopalni „Miedzianka”. Zakłady Przemysłowe R-1, zbiór dokumentów z lat 1952-1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/63.
[Uwagi: *, zamienione strony 2, 17] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

DOMAGAŁOWA M. : Sigillarie krakowsko-śląskiego karbonu produktywnego i ich znaczenie stratygraficzne. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 58, S. 113-161.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : Brannerite and associated uranium minerals from Wołowa Góra (Karkonosze Mts., Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, Nr 449, S. 393-399.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : Branneryt z Wołowej Góry i towarzyszące mu minerały uranu (Karkonosze). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, T. 448, S. 393-400.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : New data on secondary uranium minerals from the Western Sudetes (Poland). : preliminary report. Mineralogia, Special Papers, 2010, T. 37, S. 106.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DOMASZEWSKA T. : Okruszcowanie w rejonie Radomic i Kleczy na północ od Jeleniej Góry. Przegląd Geologiczny, 1968, Nr 3, S. 123.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DOMASZEWSKA T. : Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1964, R. 12, Nr 4, S. 180-184.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DOMINAS W. : Ocena zagrożenia radiologicznego w rejonie wyeksploatowanych kopalń rud uranowych w Sudetach Zachodnich w miejscowościach: Kowary, Radoniów, Okrzeszyn-Uniemyśl, Kopaniec, Miedzianka, Mniszków i Stare Rachowice oraz inwentaryzacja obiektów górnictwa uranowego w gminach Kamienna Góra i Lubawka. Warszawa : Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, 1991.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

DON J. : Jaskinia na tle ewolucji geologicznej Masywu Śnieżnika. W : Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, s. 137-146
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

DON J., OPLETAL M. : Budowa i ewolucja geologiczna Masywu Śnieżnika. W : Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym. Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, 1996, S. 14-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

DOREJKO M., MACIOSZEK W. : Strzegom. Przewodnik mineralogiczny. Warszawa : Galeria GeoCentrum, 2002.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DREWNIAK Ł. : Składowiska odpadów górnictwa uranowego w Sudetach - wzmożony poziom promieniowania jonizującego i możliwości jego ograniczenia. Bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna, 2014, Nr 4, S. 22-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

DUBIŃSKI J. i in. : Badania sejsmiczne w KWK Nowa Ruda dla określenia stanu naprężeń w sąsiedztwie przodków wyrobisk zagrożonych wyrzutami gazów i skał wraz z analizą celowości tych badań i wytypowaniem odpowiedniej aparatury pomiarowej. Katowice : Główny Instytut Górnictwa Ośrodek Naukowo-Badawczy Techniki Górniczej, 1978. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1499.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DUDA R., REJI L. : Wielka encyklopedia minerałów. Warszawa : Elipsa, 1994.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości] [x]

DUŚKO E. i in. : Studium do Założeń Techniczno-Ekonomicznych. Część II technologiczna. Wrocław : Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor Przedsiębiorstwo Państwowe, 1970. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/508.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DZIEDZIC H., MAJEROWICZ A. : Antymonit w Księżnie na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1960, vol. 8, nr 1, s. 46-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DZIEDZIC K. : Sedymentacja i paleografia utworów górnokarbońskich w niecce śródsudeckiej. Geologia Sudetica, 1971, T. 5, S. 7-75.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DZIEDZIC K. : O nowym stanowisku skrzemieniałych pni w karbonie górnym Niecki Śródsudeckiej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1958, T. 28, Z. 4, S. 427-435.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

Dzieje Kowar. Zarys monograficzny do 2010 roku. Red. W. Wereszczyński. Jelenia Góra-Kowary : Wydawnictwo Autorskie A-F-T, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

DZIEKOŃSKI T. : Analiza metalurgiczna prac hutniczych w Szlachtowej. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1959, T. 3, S. 237-260.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DZIEKOŃSKI T. : Dawne górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych na Dolnym Śląsku. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1970, T. XIV, S. 81-90.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

DZIEKOŃSKI T. : Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX wieku. Wrocław : Ossolineum, 1972.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

DZIK J. : Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

DZIK J. : Emergence and succession of Carboniferous conodont and ammonoid communities in the Polish part of the Variscan sea. Acta Palaentologica Polonica, 1997, 42, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

DZIK J. : The famenian „Golden Age” of conodonts and ammonoids in the polish part of the variscan sea. Paleontologia Polonica, 2006, T. 63.
[Uwagi: *, tylko strony: 1-24, 210-303 ] [Rozdział: skamieniałości] [x]

DZIK J., ORŁOWSKI S. : The Late Cambrian eocrinoid Cambrocrinus. Acta Palaentologica Polonica, 1993, T. 38, Z. 1/2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

DZIK J., PISERA A. : Sedimentation and fossils of the Mójcza limestone. Acta Palaeontologica Polonica, 1994, T. 53 S.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

DZIK J., SULEJ T., NIEDŹWIEDZKI G. : A dicynodont-theropod association in the latest Triassic of Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2008, T. 53, Z. 4, S. 733-738.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości] [x]

DZIK J., SULEJ T., NIEDŹWIEDZKI G. : Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja, 2008, Nr 3, S. 2-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości] [x]

ECK, H.. Ueber die Formationen des bunten Sandsteins und des Muschelkalks in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. Berlin : Commission bei R. Friedländer u. Sohn, 1865.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

EKIERT F. : Złoża rud cynku i ołowiu w Polsce oraz perspektywy ich poszukiwań. Prace Instytutu Geologicznego, 1961, Nr X.
[Uwagi: * brak stron 16,17] [Rozdział: lokalizacje].

Encyklopedia przyroda technika. Red. J. Hurwic. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości] [x]

Erzvorkommrn Seitenberg. Zbiór dokumentów z lat 1936-1937. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 109/58.
[Uwagi: *, strony 1-4, 50, 65, 255-260, 341, 382-383, 582, 393] [Rozdział: lokalizacjeStronie Śląskie] [x]

Erzvorkommrn Willmannsdorf. Zbiór dokumentów z lat 1937-1941. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 109/59.
[Uwagi: *, strony 1-2, 1218, 23-27, 50-64,127128,135-136, 229, 336, 398] [Rozdział: lokalizacjeStronie Śląskie] [x]

ETTINGSHAUSEN C. : Die Steinkohlenflora von Stradonitz in Böhmen. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1852.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

ETTINGSHAUSEN C. : Die Steinkohlenflora von Radnitz in Böhmen. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1854.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

FAULHABER C. : Beitrag zur Geschichte der Reichensteiner Goldproduktion. Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens. Namens des Vereins, 1897, T. 31, S. 195-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FECHNER H. : Geschichte des Schlesischen Berg- und Hüttenwesens in der Zeit Friedrich's des Grossen, Friedrich Wilhelm's II und Friedrich Wilhelm's III 1794 bis 1806. Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen im Preussischen Staate, 1900-1902, T. 48-L, S. 3-17, 746-752, 753 (przelicznik pieniędzy), 756 (errata)
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FEDAK J., LINDNER M. : Metalogeneza Sudetów. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1966.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

FEDAK J., MAGDZIARZ A. : Złoto w strefie wietrzenia masywu ultrazasadowego Gogołów-Jordanów na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1972, R.20, Nr 6, S. 289-292.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FEDOROWSKI J. : A revision of the genus Ceratophyllum Gürich, 1896 (Tetracoralla). Acta Palaeontologica Polonica, 1967, T. 12, Nr 2, S. 213-222.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

FEISTMANTEL K. : Visuté pásmo flecové ve Slánsko-Rakovnické pánvi kamenouhelné. Praga : Fr. Řivnáč, 1885.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

FEISTMANTEL O. : Die Versteinerungen der böhmischen Kohlengebirgsablagerungen. Cassel : Theodor Fischer, 1874.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu] [x]

Feistschrift zum XII Allgemeinen Deutschen Bergmannstage in Breslau. Der Bergbau im Osten des Königreichs Preussen, 1913, T. 4. Die übrigen Bergbaubezirke.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu] [x]

FIEDLER H. : Die Mineralien Schlesiens mit Berücksichtigung der angrenzenden Länder. Breslau : F. E. C. Leuckart, 1863.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu] [x]

FENC W. : Metoda MSA/1 oceny predyspozycji wyrzutowych górotworu w oparciu o pomiary sejsmoakustyczne - opis wraz z instrukcją stosowania. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego - Kop. Doświadczalna „Barbara”, 1981. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1069.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FIJAŁKOWSCY E. i J. : Występowanie pirytu w niektórych punktach Gór Świętokrzyskich. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1963, T. 1, S. 45-56.
[Uwagi: * tylko strona 53] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FIJAŁKOWSCY E. i J. : Historia eksploatacji barytu w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1966, T. 3, S. 411-450.
[Uwagi: * brak stron: 415, 418-426] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FIJAŁKOWSCY E. i J. : Nowe dane o geologii Kielc. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1967, T. 4, S. 343-420.
[Uwagi: * tylko stron: 392-403, 408-409] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FIJAŁKOWSKI J. : Piryt. Kamieniołaz, 2001, Nr 9, S. 9-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FIJAŁKOWSKI J. : Zarys dziejów eksploatacji kruszców w rejonie Łagowa. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 121-125.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FINT E. : Die Bergwerksunternehmungen der Fugger in Schlesien. Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 1894, T. 28, S.294-340.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FIRSZT S. : Badania archeologiczne nad dawnym górnictwem i hutnictwem w Kotlinie Jeleniogórskiej, Karkonoszach i Górach Izerskich. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 84-104.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu] [x]

FLAK H., MURAS K. : Aneks nr 3 do projektu badań geologicznych według tematu: „Poszukiwania rud uranowych w rejonie Starej Kamienicy i Szklarskiej Poręby”. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 Grupa Nr 5, 1965. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 81 (023512).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

FLAK H., MURAS K. : Poprawki i uzupełnienia dot. projektowanych robót i badań geologicznych w aneksie nr 3 do projektu badań geologicznych wg tematu „Poszukiwania rud uranowych w rejonach Starej Kamienicy i Szklarskiej Poręby” (zgodnie z zaleceniami KOPRG/015/789/65). Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 Grupa nr 5, 1965. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn.  84 (08).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

FLORJAN S. : Flora i środowisko karbonu produktywnego Nowej Rudy: W: Kurs terenowy Paleontologiczne opróbkowanie profilów geologicznych. Nowa Ruda, 18-20 maja 2001. Warszawa : Instytut Paleobiologii PAN, 2001, S. 5-7.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

FLORJAN S. : Historia badań makroflory karbońskiej na Dolnym Śląsku. W: Sesja naukowa „50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Nauk o Ziemi w Wałbrzychu i okolicach”. Wałbrzych, 5 listopada 2010. Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 2010, S. 17-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

FLORIAN S. : Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizowanego rdzenia pędu karbońskiego kordaita. Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 6, S. 323-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

FLORJAN S., JAWORSKA I. : Unikalne i zasługujące na ochronę odsłonięcie z florą karbońską w Szczawnie Zdroju (Województwo Dolnośląskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2011, R. 67, Nr 6, S. 547-551.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

FLORIAN S., PACYNA G., BORZĘCKI R. : Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 5, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje muzeum; skamieniałości] [x]

Förderhaspelbau. Schmiedeberg : Bergfreiheitgrube, zbiór dokumentów z lat 1934-1941. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 109/64.
[Uwagi: *, strony 1-4, 33-37, 101, 145-148, 192, 195] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

FRAITAK M. : Skrzemieniałe pnie drzew karbońskich z Nowej Rudy. Biuletyn Informacyjny PTPNoZ Oddział w Wałbrzychu. Koło Górnicze w Gorcach, 1970, S. 17-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt pierwszy. Lwów : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1912.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości] [x]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt drugi. Lwów : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1912.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości] [x]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt trzeci. Lwów : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1914.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości] [x]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt czwarty. Poznań : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1923.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości] [x]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 2. Małże. Zeszyt drugi. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 1936.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości] [x]

FRONDEL C. : Studies of uranium minerals (IX); Saléeite and novacekite. American Mineralogist, 1951, T. 36, S. 680-686.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały] [x]

FRUŻYŃSKI A. : Górnictwo węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 200-225.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

FUGLEWICZ R. i in. : Lower Triassic footprints from The Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Poland. Acta Palaentologica Polonica, 1990, T. 35, Z. 3-4.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości] [x]

FUHRMANN R. : Die Bitterfelder Bersteinarten. Mauritiana, 2010, Vol. 21, S. 13-58.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

FUHRMANN R. : Entstehung, Entdeckung und Erkundung der Bernsteinlagerstätte Bitterfeld. Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften, 2004, Z. 224, S. 25–37.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

FUHRMANN R., BORSDORF R. : Die Bersteinarten des Untermiozäns von Bitterfeld. Zeitschrift für angewandte Geologie, 1986, T. 32, Z. 12, S. 309-316.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

FURMANKIEWICZ M., KRZYŻANOWSKI K. : Podziemne relikty kopalni niklu w Szklarach. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 51-60.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GADOMSKI i in. : Perspektywy eksploatacji rud uranowych w Polsce. Warszawa : Państwowa Rada Górnictwa, Zespól do Spraw Uranowych, 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GAJDA E. : Miedziankit z Miedzianki koło Chęcin. Kwartalnik Geologiczny, 1968, T. 12, Nr 2, S. 271-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GAJDA E. : Minerały żył pegmatytowych okolic Szklarskiej Poręby (Karkonosze). Kwartalnik Geologiczny, 1960, T. 4, Z. 3, S. 565-583.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GAJDA E. : Żyły pegmatytowe okolic Szklarskiej Poręby (Karkonosze). Kwartalnik Geologiczny, 1960, T. 4, Z. 3, S. 545-562.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GAJEWSKI W. i in. : Chemia. Encyklopedia techniki. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy, właściwości] [x]

GAŁECKA I. in. : Bibliografia i rejestr map oraz materiałów kartograficznych z zakresu geologii Polski. Wiek XIX i XX oraz rejestr materiałów rękopiśmiennych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1956.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GAŁKIEWICZ T. : Teoria ortohydrotermalnej genezy śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1971, T. 41, Z. 4, S. 565-570.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GAŁKIEWICZ, T., ŚLIWIŃSKI, S. : Charakterystyka geologiczna śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1985, T. 53, S. 63–90.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GARGASZ T., Okruszcowanie żył kwarcowych z Góry Haniak w Złotym Stoku. Kraków : AGH. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GAENSCHALZ E. : 1000 Jahre Reichensteiner Bergbau. Festausschuss, 1933.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GAWEŁ A. : Geologiczne warunki występowania soli niebieskiej, ametystu i fioletowego fluorytu. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1947, T. 17, S. 46-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GAWEŁ A. : Itinerarium po śladach robót górniczych w Srebrnych Górach w Tatrach Zachodnich. Prace Muzeum Ziemi, 1966, Nr 8., S. 7.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GAWOR F. : Zakład Doświadczalny Politechniki Wrocławskiej „HYDRO-MECH” i Zakład Górniczy Politechniki. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 101-104.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GAWRACZYŃSKI Z. : Ocena stopnia zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz własności fizyko-mechanicznych węgli pokładów występujących w polu „Wacław” kopalni  „Nowa Ruda”. Mikołów : Główny Instytut Górnictwa Instytut Bezpieczeństwa Górniczego Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1974. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1051.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GĄSIOR H. : Historia Kopalni Pirytu „Staszic”w Rudkach 1922-1971. Rudki : U.P.Z.P. Dorand, 2014.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GĄSIOROWSKA N. : Górnictwo i hutnictwo w Polsce. Lwów : Państwowe Wydawnictwa Książek Szkolnych, 1937, S. 160, mapy 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GĄSIOROWSKA N. : Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa : Książka i Wiedza, 1949.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GBIORCZYK J. i in. : Projekt koncepcyjny robót badawczych dla węgla i łupku ogniotrwałego w polu za uskokiem „wielkim”. Wałbrzych-Nowa Ruda : Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Podzespół III, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/441.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GDAŃSKA M.. : Paleoekologia osadów trzeciorzędowych klifu Władysławowo-Chłapowo. Katowice : Uniwersytet Śląski. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości] [x]

GEINITZ H. B., GUTBIER A. : Die Versteinerungen des Zechsteingebirges und Rothliegenden oder permischen Systemes in Sachsen. Dresden und Leipzig : Arnoldische Buchhandlung, 1848.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

Geologia i surowce mineralne Polski. Red. R. Osika. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 251.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości; właściwości] [x]

Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960.
[Uwagi: * brak stron 322, 323, 373] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

Geologiczno-mineralogiczna charakterystyka złoża „Okrzeszyn” i zasoby wg stanu na dzień 1.IX.1957 r. 1958. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519 6 (1-0240158).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Geologie und untersuchungsarbeiten in der gröditzer mulde masstab 1:25000. Querprofille durch die bohrungen in der gröditzer mulde (Badania geologiczne w Niecce Grodzickiej. Skala 1:25000. Profile wierceń w Niecce Grodzickiej). Zbiór dokumentów z lat 1938-1939. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GERMAR E. F. : Die Versteinerungen des Steinkohlengebirges von Wettin und Löbejün im Saalkreise. Halle : C. A. Schwetschke und Sohn, 1844.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu] [x]

GESSNER C. : De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis, et huiusmodi, libri aliquot, plerique nunc primum editi. Opera Conradi Gesneri, quorum catalogum sequens folium continet. Tiguri : excudebat Ia cobus Gesnerus, 1565.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Gewerkschaft Neuroder Kohlen- und Thonwerke, Neurode (Eulengebirge). Geschäftsbericht über das Jahr 1941. Neurode : Neuroder Kohlen- und Thonwerke A.G., 1941. Archiwum Muzeum Górnictwa Węglowego w Nowej Rudzie, sygn. 040A.
[Uwagi: *, tylko strony: 67-75 ] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GIERLIŃSKI G., SABATH K. : A probable stegosaurian track from the Late Jurassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2002, T. 47, Z. 3, S. 561-564.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości] [x]

GINTER M. : Rekiny polskich mórz tropikalnych. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 2010, Nr 2, S. 2-10.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości] [x]

GINTER M., PIECHOTA A. : The first Devonian holocephalian tooth from Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2004, T. 49, Z. 3.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości] [x]

GISMAN S. : Słownik górniczy. Katowice : Instytut Węglowy, 1949.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GLAPA W., KORZENIOWSKI J. I. : Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wrocław : Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, 2005.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GLUZIŃSKI W. : Zarys dziejów górnictwa i hutnictwa metali na Kłodzczyźnie (XIV-XVII w.). Rocznik Ziemi Kłodzkiej, 1960, T. 4-5. S. X.
[Uwagi: *, przypisy*] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GŁOWACKI Z. : Analiza opisowa dotycząca wykonania planu prac geologiczno-poszukiwawczych wykonanych przez Zakłady Przemysłowe R-1 w IV kw. 1963 r. [Zakłady Przemysłowe R-1, 1964]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 487.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GŁOWACKI Z. : Hydrotermalne złoża uranowe w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 10-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GŁOWACKI Z., JARŻA W. : Projekt badań geologicznych obejmujący dołowe roboty górnicze i geofizyczne dla poszukiwania, rozpoznawania i próbnej eksploatacji ubogich rud uranu w górnej partii złoża „Podgórze” w Podgórzu k/Kowar, 1969. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 107 (04882).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GŁOWACKI Z., SADKIEWICZ H. : Rudy uranowe Dolnego Śląska. W: Sesja naukowa Z geologii Ziem Zachodnich. dwudziestolecie polskich badań 1945-1965. Wrocław : PWN, 1966, T. 2, S. 415-430.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GŁUCHOWSKI E. : Crinoid assemblages in the Polish Givetian and Frasnian. Acta Palaeontologica Polonica, 1993, T. 38, Z. 1/2.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości] [x]

GŁUCHOWSKI E. : Crinoids from the Famennian of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2002, T. 47, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości] [x]

GŁUCHOWSKI E. : Epibionts on Upper Eifelian crinoid columns from the Holly Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2005, T. 50, Z. 2, S. 315-328.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości] [x]

GŁUCHOWSKI E. i in. : Crinoid and ostracod succession within the Early–Middle Frasnian interval in the Wietrznia quarry, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, T. 51, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości] [x]

GOEPPERT H. R. : Systema filicum fossilium. Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, 1836, T. 17 (suplement).
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

GOEPPERT H. R. : Die Gattungen der Fossilen Pflazen. Bonn : Henry und Coben, 1841.
[Uwagi: * brak roczników 1842 i 1846] [Rozdział: flora karbonu] [x]

GOŁĘBIOWSKI A : Decyzja zaliczenia złoża w rejonie „Lech” pola „Piast” kopalni „Nowa Ruda” do odpowiednich kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Wałbrzych : Okręgowy Urząd Górniczy, zbiór dokumentów z 1977 r. Muzeum Górnictwa Węglowego, sygn 079-A
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GOŁĘBIOWSKI A. i in. : Udostępnienie silnie wyrzutowych pokładów węgla nieczynnej kopalni  Wacław przekopem badawczym prowadzonym z pola Piast kopalni Nowa Ruda. KWK Nowa Ruda, [1984]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1041.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GORCZYŃSKI J. : Poszukiwanie złóż barytu i fluorytu na Dolnym Śląsku - Rejon Srebrna Góra pkt.pl. 18a/67. Wyniki prac poszukiwawczych. Wrocław : Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski, 1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GOTHAN W. : Die Oberschlesische Steinkohlenflora. Teil. I Farne und farnähliche Gewächse. Abhandlungen der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Neue Folge, 1913, T. 75.
[Uwagi: * IG 73p, brak strony 118] [Rozdział: flora karbonu] [x]

GOTHAN, W. : Lepidopteris. W: Potonié, H. : Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen. Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1909, Nr 109, S. 1-4, Nr 110, S.. 1-5, Nr 111, S. 1-2.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

GÓRECKA T. : Flora dolnokarbońska Gór Bardzkich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958,  Nr 129, S. 159-191
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

GÓRECKA T. : Pozycja palinostratygraficzna najwyższych utworów karbonu depresji śródsudeckiej. W: V Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Kraków, 21-22 kwietnia 1982. Kraków : AGH, 1982, S. 5-8.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

GÓRECKA T. : W sprawie górnego dewonu okolic Nowej Wsi koło Srebrnej Góry. Kwartalnik Geologiczny, 1959, T. 3, Z. 4, S. 827-830.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

GÓRECKA-NOWAK A., KOWALCZE-ŁUPICKA M. : Palinostratygrafia osadów formacji białokamieńskiej (karbon) w okolicy Wałbrzycha (niecka Śródsudecka). W: XX Konferencja naukowa paleobiologów i biostratygrafów PTG Granice paleontologii. Święta Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007, S. 52.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

GÓRECKI J., LEŚNIAK J. : Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża „Kryzmanówka”. Kraków : Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „PRO-GEO”, 2002.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GÓRKIEWICZ P. : Charakterystyka uwarunkowań górniczo-geologicznych, oraz wstępnych założeń projektowych wznowienia działalności górniczej w polu  „Wacław”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1987. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1043.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GÓRNIAK-ZIMROZ J., MALUGA R. : Inwentaryzacja i ocena możliwości wykorzystania reliktów dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki. Dzieje górnictwa. - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. X, S. 81-89.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GRABAS K. : Zagrożenia środowiska na terenach poeksploatacyjnych rud uranu oraz ich likwidacja. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska, 2006, T.79, Ser. Monografie, Z. 46.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GRADY M. M. : Catalogue of Meteorites. Cambridge : Cambridge Uniwersity Pres, 2000.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty] [x]

GRAND-EURY C. : Flore carbonifére du Département de la Loire et du Centre de la France. Atlas. Memoires L'Academie des Sciences de L'Institut de France, 1877, T. 24, Z. 1.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu] [x]

GREINER P. : Kartografia górnicza na Śląsku od XVI do pierwszej połowy XIX wieku. Wrocław : Uniwersytet Wrocławki, 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GRIMALDI D. A. i in. : Fossiliferous Cretaceous Amber from Myanmar (Burma). ItsRediscovery, Biotic Diversity, and Palaeontological Significance. American Museum Novitates, 2002, Nr 3361.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

GROCHOLSKI A. : Problemy stratygrafii silezu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kwartalnik Geologiczny, 1974, T. 18, Z. 1, S. 63-79.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

GROCHOLSKI A., AUGUSTYNIAK K. : Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje] [x]

GROCHOWINA A. : Studium mineralogiczne pegmatytu fosforanowego z Michałkowej. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2016.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GRODZICKI A ; Wpływ czynników geologicznych na rozwój górnictwa złota w złożach okruchowych Dolnego Śląska. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 74-83.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GRUNT T. A., RACKI G. : Late Frasnian Athyridida (Brachiopoda) from Poland and the Late Devonian biotic turnover. Acta Palaeontologica Polonica, 1998, T. 43, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

GRUSZCZYK H. : Geologiczne warunki występowania barytu. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59.
[Uwagi: * brak strony 147 i opisu tabeli 1 po stronie 250] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GRUSZCZYK H. : O niektórych zespołach paragenetycznych barytu. Przegląd Geologiczny, 1953, Nr 8, S. 25-30.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GRUSZCZYK H. : Próba oceny uranonośności obszaru Sudetów i perspektywy znalezienia nowych złóż. (Sprawozdanie tymczasowe). W : Sprawozdanie z badań surowców promieniotwórczych za rok 1961, plan badań na 1962 r. i projekt budżetu. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Wykorzystania Energii Atomowej w Warszawie, 1962. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1706.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

GRUSZCZYK H. : Uwagi w sprawie dyskusji nad genezą złoża rud miedzi w Miedzianej Górze. Przegląd Geologiczny, 1963, Nr 10, S. 446-447.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GRUSZCZYK H. i in. : Obecny stan wiadomości o budowie złoża barytu w Boguszowie na Dolnym Śląsku. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59, S. 69-80.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GUCWA I., PELCZAR A. : Minerały polskich Karpat. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GULDON R., STĘPKOWSKI L : Opis geograficzno-historyczny i statystyczno-techniczny Zakładów Rządowogórniczych w oddziale Białogon (do roku 1882). Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1979.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GUO M. i in. : A catalogue of Burmite inclusions. Zoological Systematics, 2017, T. 42, S. 249-379.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

GÜRICH G. : Erläuterungen zur geologischen Übersichtskarte von Schlesien. Breslau : Kern, 1890.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GÜRICH G. : Zur Genese der oberschlesischen Erzlagerstatten. Zeitschrift für praktische Geologie, 1903, T. 11, S. 202–205.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GURLT A. : Górnictwo i hutnictwo. Tłum. W. Kosiński. Warszawa : Geberthner i Wolf, 1883.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GÜTTLER W : Planung der Untersuchungs- und Ausrichtungsarbeiten einschliesslich der Materialinvestitionen der Grube „Reicher Trost” in Reichenstein i/Schlesien fur die Zeit vom 1. April 1940 bis 31 März 1941. Reichenstein : 1940. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zbiór: Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 146.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

GUZIEL A. : Leczenie w sztolni. Przegląd Techniczny, 1986, Nr 12, S. 18.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

HAAG R. : Field Guide of Meteorites. Haag Collection, 1997, 12 th Anniversary Edition.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

HAJLASZ B. : Tentaculites from the Givetian and Frasnian of the Holy Cross Mountains. Acta Palaeontologica Polonica, 1993, T. 37, Z. 2-4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

HALAMSKI A. T., BALIŃSKI A. : Latest Famennian brachiopods from Kowala, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2009, T. 54, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

HALAMSKI A. T.; KVAČEK J. : The Late Cretaceous (Coniacan) leaf and cone flora from the Sudetes. Palaeontographica, Seria B: Palaeobotany - Palaeophytology, 2015, T. 292, S. 95-171.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

HALLSWORTH C. R., KNOX R. : Classification of sediments and sedimentary rocks. BGS Rock Classification Scheme. vol. 3. Nottingham : British Geological Survey Research Report, 1999, RR 99-03.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały] [x]

HANCZKE T. : Meteoryty i tektyty w zbiorach Muzeum Ziemi. Katalog. Warszawa : Polska Akademia Nauk. : Muzeum Ziemi, 1995.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty] [x]

HANNUSCH W. : Die Kohlengruben von Strausseney. Graftschafter Bote, 1970, R. 21, Nr 8, S. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HARAŃCZYK C. : Struktura i geneza brunckitu. Przegląd Geologiczny, 1988, R. 36, Nr 7, S. 405-407.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HARAŃCZYK C. : Mineralogia kruszców śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu. Prace Geologiczne, 1962, Nr 8, S. 96.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HARAŃCZYK C., SZOSTEK L : Przejawy mineralizacji barytowej w obszarze śląsko-krakowskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HARASIMIUK M., HENKIEL A. : Tektoniczny kontakt kredy i trzeciorzędu w okolicy Chełma Lubelskiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1977, T. 47, S. 553-558.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HASS B. i in. : Sprawozdanie z realizacji robót badawczych dla rozpoznania pokładów w przypowierzchniowej partii złoża w rejonie nieczynnej kopalni „Heddi” w Ścinawce. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1706.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HEER O., 1869 : Miocene baltische flora. Beiträge zur Naturkunde Preussens. Königlichen Physikalisch-Öökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 1869, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

HEFLIK W. : Kamienie ozdobne w Polsce. PAN oddz. w Krakowie : Nauka dla wszystkich, 1978, Nr 287.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HEFLIK W. : O niektórych kamieniach ozdobnych Dolnego Ślaska ich znaczeniu w rozwoju kultury materialnej. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 139-148.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HEINTZE C. B. : Sammlung von Nachrichten über die Königliche freie Bergstadt Reichenstein in topographischer, bergbaulicher, historischer und statistischer Beziehung. Breslau : Kommission bei Wilibald August Holäufer, 1817.
[Uwagi: * / tłumaczenie] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Hermsdorf. Hermsdorfer sprung (Mapa geologiczna z zawartością procentową miedzi obszaru Niecki Bolesławieckiej. Pęknięcie we wsi Hermsdorf). Z. G. „Konrad” w Iwinach, b.r. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/32.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HOCHSTETTER F. : New Zealand its physical geography, geology and natural history. Przekł. E. Sauter. Stuttgart : J. G. Cotta, 1867, S. 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

HOEHNE K. : Die chemischen und physikalischen Eigenschaften der sogenannten natürlich verkokten Kohlen im Kontaktbereich der Waldenburger Porphyrdurchbrüche (Niederschlesien). Zeitschrift für das Berg-, Hutten- und Salinenwesen Deutschen Reich, 1942, T. 90, Nr 8, S. 104-110.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały] [x]

HOFFMAN P., BENESZ P. : Ogólne okruszcowanie złoża w Złotym Stoku. AGH. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HOFFMANN P. : Uwagi do „Założeń Budowy Doświadczalnego Zakładu Chemicznych Koncentratów Uranowych w Kowarach”. Warszawa : 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 32 (020).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

HOLECZEK J., JANECZEK J.. : Pseudomalachite from Radzimowice and some comments on its occurrence in Miedzianka (Sudetes Mts.). Mineralogia Polonica, 1991, T. 22, Z. 1, S. 17-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

HURNIK B, Hurnik H. : Meteoroidy, meteory, meteoryty. Astronomia, 1992, Nr 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

HURNIK B. : Materia międzygwiazdowa w chondrytach. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 25-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

HURNIK H. : Bolidy z meteorytami. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 33-41.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

HURYSZ J. i in. : Uruchomienie kopalni „Wacław”. Założenia. Wałbrzych : 1956. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/466.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

IAGT YAZYKOWA E. i in. : Molluscs from the Early Frasnian Goniatite Level at Kostomłoty in the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, T. 51, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Informacja o stanie złóż uranu i toru w 1975 r. Teczka nr 404 Geologia i górnictwo. Rok 1975. Zbiór dokumentów z lat 1975-1976. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 132 (046).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Instrukcja obsługi. Miernik skażeń powierzchni typu RKP-1-2. Bydgoszcz : Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych Polon, Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, 1980.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

Instrukcja sporządzania map geologicznych. Tom. I Część 1 przepisy ogólne. Na podstawie opracowania Bogusława Warchała i Romana Norasa, [1953]. Archiwum Akt Nowych, sygn. 580.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

IMA No. 2018-146a Borzęckite. IMA - International Mineralogical Association Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification CNMNC), 2022,
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały, lokalizacje, górnictwo uranu] [Miedzianka Śląska]

IRVING D. : Kryptonim „Virushaus”. Przekł. L. Adamski. Warszawa : Książka i Wiedza, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

IVANIUK G. J., JAKOVENCZUK V. N. : Minerały Kowdora. Kowdor : Apatyty, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały] [x]

JACHOWICZ A., DYBOWA-JACHOWICZ S. : Paleobotanika. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości] [x]

JAMROZ Z. i in. : Studium koncepcyjne. Odwodnienie szybu Ludmiła. Wrocław : Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor Przedsiębiorstwo Państwowe, 1973. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/442.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JAMROZ Z. i in. : Założenia techniczno-ekonomiczne. Opracowanie niekompletne, przerwane protokołem Nr 5/71 z dnia 30.X.1971 r. Udostępnienie do eksploatacji górniczej rejonu za Uskokiem Wielkim. Zadanie Nr 9 odwodnienie dla Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda. Część Instalacyjna, budowlana, mechaniczna. Wrocław : Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Węglowego Poltegor Przedsiębiorstwo Państwowe, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/531.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JANECZEK J., KOZŁOWSKI K., ŻABA J. : Zbieramy minerały i skały. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JAROS J. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w zbiorach wojewódzkiego archiwum państwowego w Katowicach i archiwach podległych. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JAROS J. : Materiały do historii górnictwa i hutnictwa w Polsce w latach 1870-1945. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: * brak strony 124] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JAROS J. : Organizacja administracji górniczej w Królestwie Polskim (1815-1918). Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T.1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JAROS J. : Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Zeszyty Naukowe Śląskiego Instytutu Naukowego, 1972, Nr 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JARŻA W : Analiza działalności Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach za rok 1960. Zakłady Przemysłowe R-1 Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 31 (021).
[Uwagi: *] [Rozdział:, górnictwo uranu] [x]

JARŻA W. : Alternatywny projekt planu na lata 1966-1970 (wzory, które uległy zmianie). Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1965. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 81 (023512).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

JARŻA W. : Analiza i perspektywy wykorzystania zakładu produkcji koncentratu na tle posiadanych zasobów rudy na hałdzie. Zakłady Przemysłowe R-1 Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, 1969. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 100 (013).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

JARŻA W. i in. : Plan robót geologiczno-poszukiwawczych i rozpoznawczych na 1959 rok. Kowary : Ministerstwo Przemysłu Cięzkiego Zakłady Przemysłowe R-1 Państw. Przedś. Wyodrębnione, 1959. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/39.
[Uwagi: *, strony 1-9, 63] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

JARŻA W. i in. : Plan problemowy w zakresie poszukiwń złóż uranu w Polsce z latach 1963-1965 Zakładów Przemysłowych R-1, Instytutu Geologicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Kowary : 1963. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1713.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

JASIEŃSKA S. : ŻABIŃSKI W. : Electron microprobe investigation of unusual zincian dolomite from the Waryński Mine (Upper Silesia). Mineralogia Polonica, 1972, T. 3, S. 70.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JASIŃSKI B. : Osuszenie kopalń olkuskich. Wszechświat, 1884, Nr 3 (41), S. 641–646, Nr 4 (42), S. 658–661, Nr 5 (43), S. 677–680.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JASKÓLSKI S. : Mineralizacja i geneza złoża w Radoniowie. Kraków : Katedra Złóż Rud A.G-H., 1962. W : Sprawozdanie z badań surowców promieniotwórczych za rok 1961, plan badań na 1962 r. i projekt budżetu. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Wykorzystania Energii Atomowej w Warszawie, [1962]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1706.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

JASKÓLSKI S. : Na marginesie polemiki powstałej w związku z artykułem K. Piekarskiego. Przegląd Geologiczny, 1963, Nr 10, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JASKÓLSKI S. : Polimetaliczna mineralizacja tlenkowo-siarczkowa w granitognejsach Gór Izerskich (Dolny Śląsk) i jej pochodzenie. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN w Krakowie, 1967, Nr 43.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

JASKÓLSKI S. : Polimetaliczna mineralizacja w granitognejsach Radoniowa. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

JASKÓLSKI S. : Złoża cyny w Gierczynie. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JASKÓŁSKI S. : Złoża hydrotermalne uranowe granitu Karkonoszy, Gór Izerskich i Kaczawskich (sprawozdanie tymczasowe). W : Sprawozdanie z badań surowców promieniotwórczych za rok 1961, plan badań na 1962 r. i projekt budżetu. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Wykorzystania Energii Atomowej w Warszawie, [1962]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1706.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

JASKÓLSKI S. : Złoże cynowe w Gerbichach na Dolnym Śląsku (sprawozdanie tymczasowe). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1948, T. 42, S. 76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JASKÓLSKI S. : Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JASKÓLSKI S. : Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach na Dolnym Śląsku i próba wyjaśnienia jego genezy. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1964, T. 34, Z. 1-2, S. 29-63.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JASKÓLSKI S., i in. : Złoże pirytu i rud żelaznych kopalni „Staszic” w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

JERZMAŃSKI J. : Profil wzgórza Wielisławka w Górach Kaczawskich. Przegląd Geologiczny, 1958, Nr 4, S. 174-175.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [*]

JERZMAŃSKI J. : Wstępne wiadomości o złożu barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1957, Nr 3, S. 136.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JERZMAŃSKI J. : Występowanie i perspektywy poszukiwań złóż rud żelaza w Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1961, Nr 3, S. 130.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [*]

JERZMAŃSKI J. : Uwagi o genezie złóż kruszcowych w północno-wschodniej części Gór Kaczawskich. Kwartalnik Geologiczny, 1966, T. 10, Z. 4, S. 930-937.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JERZMAŃSKI J., KORNAS J. : Minerały złoża barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, T. 54, S. 86-92.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JERZMAŃSKI J., KURA I. : Charakterystyka geologiczno-mineralogiczna żył kwarcowych w rejonie Sichowa, Góry Kaczawskie. Kwartalnik Geologiczny, 1965, T. 9, Z. 2, S. 432-433.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JERZYKIEWICZ T. : A flysch/littoral succession in the Sudetic Upper Cretaceous. Acta Geologica Polonica, 1971, T. 21, Nr 2, S. 165-199.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

JEZIERSKI A. i in. : Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1840-1910. Warszawa : Dział Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, 1961.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JOPEK W. i in. : Pismo do Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące zamiany nieruchomości w celu utworzenia rezerwatu przyrody zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Zapniów : F. Jopek Ceramika sp. z o. o., 2006.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JOST H. : O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich. Z dziejów Techniki. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 1962.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JOST H. : Dzieje górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich. Zakopane : Towarzystwo  Muzeum Tatrzańskiego. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[JÓZIK R., KRZEMIŃSKI T.] : Odsysanie CO2 z calizny przodku chodnikowego - dokumentacja oraz analiza uzyskanych wyników. [Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”], Stacja Badań Wyrzutów Gazów i Skał, 1972. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1024.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JÓZIK R., KRZEMIŃSKI T. : Odsysanie CO2 z calizny przodków chodnikowych. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda Stacja Badań Wyrzutów Gazów i Skał, 1972-1973. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1025.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

JUROSZEK C. : Charakterystyka petrograficzna melanokratycznej skały bazaltowej z Różanej (Góry Kaczawskie). Kwartalnik geologiczny, 1985, T. 29, Z. 3/4, S. 713-726.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KACZMAREK A. : Koreferat do projektu robót złoża „Grzmiąca”. Kowary : [Zakłady Przemysłowe R-1], 1959. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 82 (02391-2).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KACZMAREK L. : Projekt planu z zakresu prac geologicznych Z. P. R-1 na 1959 r. Pełnomocnik Rządu d/s/ Wykorzystania Energii Jądrowej Zakłady Przemysłowe R-1 Grupa Nr. 5, 1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/65.
[Uwagi: *, brak strony 10] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KACZMAREK L. MOLIK M. : Sprawozdanie przejściowe z prac geologiczno-poszukiwawczych za rok 1962. Poszukiwania rud uranowych w rejonach Starej Kamienicy i Szklarskiej Poręby. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 Grupa Nr. 5, 1963. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1815.
[Uwagi: *, brak strony 46 (A)] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KACZMAREK A., ŁUCZEJKO J. : Projekt prac geologiczno-poszukiwawczych na obszarze Gór Kaczawskich za rudami uranowymi. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 Grupa Geologiczno-poszukiwawcza Nr 4, 1969. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 81 (023512).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KACZMAREK A., ŁUCZEJKO J. : Uzupełnienie prac geologiczno poszukiwawczych w Górach Kaczawskich zgodnie z koreferatem prof. dr. A. Morawieckiego. 1965. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 81 (023512).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KACZMAREK A., MASŁOWSKI W. : Mineralizacja uranowa na tle ogólnej mineralizacji Sudetów. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 68-85.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KACZMAREK A., MOCHNACKA K. : Złoże polimetaliczne i magnetytowe w Kowarach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 237.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KACZMAREK W., ROŻEK R. : Historia poszukiwań i rozpoznania złóż rud miedzi w Starym Zagłębiu Miedziowym. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008. T. 1, S. 97-104.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KAFANKE Z. i in. : Metoda określania stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie zmian intensywności wydzielania gazów z otworów badawczych wraz z wytycznymi stosowania w fazie R. Opracowanie metody określania stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie zmian intensywności wydzielania gazów z otworów badawczych w pokładach wraz z instrukcja stosowania w fazie R. Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego - Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1977. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1057.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KAFANKE Z. i in. : Opracowanie metody określania stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie zmian intensywności wydzielania gazów z otworów badawczych w pokładach zagrożonych wyrzutami - instrukcja stosowania. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego - Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1980. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1067.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KAIM A. : Brachiopod-bivalve assemblages of the Middle Triassic Terebratula Beds, Upper Silesia, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 1997, T. 42, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KALINOWSKI P. : Monety książąt karniowskich. Katalog. Lata 1469-1997. Kalety : Wydawnistwo Piotr Kalinowski, 2009.
[Uwagi: *] [Rozdział: mennice] [x]

KALUZA A. : Übersicht der Mineralien Schlesiens und Glatz nebst ihren Fundorten und vielen neuen Höhenmesungen, auf 4 Karten dargestellt. Breslau : Kreuzer & Scholz, 1818.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KAMIEŃSKI M. : 15.1. Surowce mineralne. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1955, T. 2, S. 1041-1090.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy] [x]

KANASIEWICZ J., JĘCZMYK M. : Rozsypiska złota w północno-zachodniej części bloku izerskiego. Przegląd Geologiczny, 1972, R.20, Nr 6, S. 292-294.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KANASIEWICZ J., JĘCZMYK M. : Wstępne wyniki badań mineralizacji torowej w rejonie Szklarskiej Poręby. Kwartalnik Geologiczny 1976, T. 20, Nr 4. [streszczenie referatu]
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KANASIEWICZ J., UBERNA J. : Przejawy mineralizacji uranowej w marglach i wapieniach miedzionośnych kopalni „Lena”. Warszawa : Instytut Geologiczny Zakład Złóż Surowców Promieniotwórczych, 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KAPTURKIEWICZ S. : Notatka z narady zorganizowanej w ZPR-1 w Kowarach w sprawie założeń Zakładu Doświadczalnego Uranowych Koncentratów Chemicznych. 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 32 (020).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KARAŚ A. i in. : Raport końcowy z prac Zespołu Roboczego ds. oceny obiektów zabytkowych oraz opracowania propozycji dalszego funkcjonowania Muzeum Górnictwa. Nowa Ruda : 1998 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/236.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KARAŚ J. : Środowisko geograficzne. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 13-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KARCZEWSKI L. : Upper jurassic Rudistae of the margin of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 1969, T. 14, Nr 3, S. 395-465.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KARWACIŃSKI J. : Odnowienie dawnej sztolni Ponikowskiej. Przegląd Techniczny t. 22, 1885 s. 28-31, t. 23, 1886, s. 102.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KARWACKI J. : Dodatek do Planu Ruchu grupy poszukiwawczej nr 1. Dotyczy robót poszukiwawczych w Grzmiącej oraz na terenach powiatów: wałbrzyskiego, noworudzkiego, kłodzkiego i nyskiego. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/190.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KARWACKI J. : Dodatek do Planu Ruchu na rok 1958 kopalni „Grzmiąca”. Projekt garażu i ładowni elektrowozów akumulatorowych na poz. -115 m. Zakłady Przemysłowe R-1 Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, 1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/54.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KARWACKI J. : Dodatek do Planu Ruchu na rok 1958 Kopalni „Grzmiąca”. Projekt szybkościowego drążenia przekopu ma poziomie -115 m. Zakłady Przemysłowe R-1 Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, 1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/53.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KARWACKI J. : Plan Ruchu kopalni „Grzmiąca”. Trasa przewozu elektrowozami akumulatorowymi typu Karlik na poz. 115. Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1959 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/56.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KARWACKI J. i in. : Złoże Grzmoty. II. Część górnicza. Kowary : Zespół geologiczno-górniczo-ekonomiczny, 1958. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519 6 (1-0240158).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KARWACKI J. i in. : Złoże „Okrzeszyn”. II. Część górnicza. Kowary : Zespół geologiczno-górniczo-ekonomiczny, 1958. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519 6 (1-0240158).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KARWOWSKI Ł. : Meteoryt Łowicz - co nowego? W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 42-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

KARWOWSKI Ł., i in. : Skorupa wietrzeniowa i obtopieniowa meteorytów w warunkach klimatu umiarkowanego na przykładzie Zakłodzia i Moraska-Przełazów W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 48-54.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

KASZA L. : Budowa geologiczna górnego dorzecza Białej Lądeckiej. Geologia Sudetica, 1964, T. 1, S. 119-161.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KASZA A. i in. : Poszukiwania uranu w Miedzianej Górze i Kielcach. Studia Muzealno-Historyczne, 2018, T. 10, S. 11-27.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2006.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Katastrofa kopalniana pod Neurode. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 314, S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KAUFMANN J. : Geschichte des Bergbaues in Kupferberg in Schlesien. Der Wanderer im Riesengebirge, Org. d. Riesengebirge-Ver.1906, T. 11, Nr 1, S. 2-6, Nr 2, S. 18-21, Nr 3, S. 36-38, Nr 4, S. 51-55.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KAUFMANN J. : Geschichte des Bergbaues in Kupferberg in Schlesien. Der Wanderer im Riesengebirge, Org. d. Riesengebirge-Ver.1906, T. 11, Nr 1, S. 2-8 (reprint: Junker U., 2015).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KAŹMIERCZAK J. : W ocenie paleontologa. Wiedza i Życie, 1996, Nr 11, S. 18-19.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

KEDVES M. i in. : Lm and Tem Investigations on The Upper Cretaceos Ajkaite, of Hungary I. Plant Cell Biology and Development, 2000, T. 12, S. 8-17.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

KEDVES M. i in. : Lm and Tem Investigations on The Upper Cretaceos Ajkaite, of Hungary II. Plant Cell Biology and Development, 2001, T. 13, S. 22-31.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

KEDVES M. i in. : Lm and Tem Investigations on The Upper Cretaceos Ajkaite, of Hungary III. Plant Cell Biology and Development, 2002, T. 14, S. 11-16.
[Uwagi: brak] [Rozdział: bursztyn] [x]

KĘSEK M. : Kielecki urząd górniczy 1601-1701 R. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 127-145.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KĘSEK M. : Działalność cystersów wąchockich w zakresie metalurgii nieżelaznej w średniowieczu. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 147-155.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KĘSEK M. : Powstanie Komisji Kruszcowej i jej działalność w Miedzianej Górze w latach 1782-1785. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, 1976, Ser. C, Z. 21, S. 89-106.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KIBITLEWSKI S., GÓRECKA E. : O strukturach tektonicznych w dolomitach kruszconośnych w kopalni Pomorzany (Olkuski rejon złóż Zn-Pb). Przegląd Geologiczny, 1988, R. 36, Nr 7, S. 408-413.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KIDSTON R. : Fossil plants the Carboniferous Rock of Great Britain. Part 1-6. Memories of Geological Survey of Great Britain. Mem. Palaeontology, 1923-1925, T. 2.
[Uwagi: * IG 16210/2, tablice] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KIELAR J. : Z dziejów powstania Muzeum Złota w Złotoryi. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 302-304.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KIEPURA M. : Devonian bryozoans of the Holly Cross Mountains, Poland. Part I. Ctenostomata. Acta Palaeontologica Polonica, 1965, T. 10, Z. 1, S. 325-400.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu] [x]

KIEPURA M. : Devonian bryozoans of the Holly Cross Mountains, Poland. Part II. Cyclostomata and Cystoporata. Acta Palaeontologica Polonica, 1973, T. 18, Z. 4, S. 11-48.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu] [x]

KIJEWSKI Z. : Nagromadzenie flory w stropie pokładu 410/2+412 (Roman) w polu „Piast" kopalni „Nowa Ruda" (DZW). W: IX Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, Kraków, 23-25 kwietnia 1986. Kraków : AGH, 1986, S. 12-16.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje] [x]

KIN A. : Early Maastrichtian ammonites and nautiloids from Hrebenne, southeast Poland, and phenotypic plasticity of Acanthoscaphites tridens (Kner, 1848). Cretaceous Research, 2010, T. 31, S. 27-60.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KITA M., OSTROWICKI B. : Mineralizacja miedzią w Monastercu koło Leska (Karpaty Środkowe). Kwartalnik Geologiczny, 1959, Z. 4, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KITA-BADAK M., BADAK J., SAŁDAN M. : Uwagi o łupkach uranonośnych serii menilitowej w Karpatach środkowych. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 1964, T. 8, Nr 3, S. 451-452.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KITA-BADAK M., BADAK J. : Występowanie łupków radioaktywnych w utworach serii menilitowej w Karpatach. Kwartalnik Geologiczny 1960, T. 4, Nr 1, S. 173-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KLEMENZ P. : Kleine Mitteilungen zur Frage nach dem Alter Stadt Reichenstein und ihres Bergbaues von Studienray i R. Zeitschrift des Vereins für Schlesien, 1933, T. 67, S. X.
[Uwagi: * odpis] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KLEMENTOWSKI R. : W cieniu sudeckiego uranu. Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. : Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

KLENCZAR T., JAROSIŃSKI S. : Opinia geologogiczno-górnicza w sprawie ustalenia przyczyny powstania szkód górniczych w miejscowości Miedzianka na obszarze byłej kopalni „Miedzianka" wydana na zlecenie nr. 1/58 Z.G. „Lena" w Wilkowie D/Sl. z dnia 29.9.1958 r. L.dz. 9193/58. Katowice : 1958 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe w Legnicy, sygn. 270.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KLICH A. : Sprawozdanie z prac geologiczno-poszukiwawczych za rudami żelaza w latach 1956-1960. Częstochowa : Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza, 1961. Archiwum Akt Nowych, sygn. 405.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KŁUSEK M. : Fossil wood from the Roztocze region (Miocene, SE Poland) - a tool for palaeoenvironmental reconstruction. Kwartalnik Geologiczny, 2006, T. 50, Z. 4, S. 465-474.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KNAPIK R. i in : Geopark Karkonosze. : georóżnorodność i geoturystyka. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 4, S. 311-322.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KNAPIK R. : Dawne kopalnie pegmatytów okolic Szklarskiej Poręby. Geostanowiska Karkonoszy, nr 24. Sudety, 2012, nr 1, S. 359-361.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KNAPIK R. i in. : Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru. Jelenia Góra : Karkonoski Park Narodowy.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KNAPIK R., MIGOŃ P. : Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy. Przegląd Geologiczny, 2010, R. 58, Nr 11, S. 1065-1069.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KNAPIK R., i in. : Minerały polskich Karkonoszy. Jelenia Góra : Karkonoski Park Narodowy, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOBI : Znaki na skałach. Sztolnie, 2011, Nr.3, S. 21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOBYLAŃSKA M. CHUDY K., DUERSCHLAG J. : Wybrane uwarunkowania przyrodnicze projektu zagospodarowania dawnej kopalni srebra Amalie w Srebrnej Górze. Cuprum, 2016, Nr 3, S. 63-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOHL E. : Grossdeutschlands Vorkommen natürlich-radioaktiver Stoffe und deren Bedeutung für die Versorgung mit radioaktiven Substanzen. Zeitschrift für das Berg-, Hutten- und Salinenwesen Deutschen Reich, 1942, R. 90, Nr 8, S. 153-177.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KONARSKI K., SENKOWSKI J. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1.
[Uwagi: * brak strony 498] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KONDERA E. : Górnicze roboty rozpoznawcze na złożu „Grzmiąca”. Plan bezpiecznego prowadzenia robót i prawidłowej gospodarki złożem na okres: 1.I.1959 - 31.XII.1959. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1959. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/55.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KONDERA E. : Opis głębienia szybu Nr. 1 w Grzmiącej /zał. 1 do Pl. Ruchu Grupy Poszukiwawczej Nr. 1 - Z.P.R. 1. Zakłady Przemysłowe R-1 Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, 1957. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/187.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KONSTANTYNOWICZ E. : Problem cynowości łupków kwarcowo-serycytowych z chlorytem w rejonie Gierczyn-Przecznica. Rudy i Metale Nieżelazne, 1957, Nr 3, S. 69-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Kopalnia Gierczyn. Plan przeglądowy robót poszukiwawczych. 1952. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 1/2002/415.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Kopalnia rudy uranowej „Radoniów”. Zagadnienia dotyczące stopniowej likwidacji wyrobisk na kopalni „Radoniów”. Instrukcja dla sporządzenia planu likwidacji kopalni „Radoniów”. Zbiór dokumentów z lat 1961-1963. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1775.
[Uwagi: *, brak stron 29-37, 41-59 (A)] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KOPERNIK M. : De revolutionibus orbium coelelsstrum. Libri VI. Bazylea : Officina Henricpetrina, 1536.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOREJWO K., TELLER L. : Stratygrafia karbonu z wierceń Marszowice 1 i Koniusza 1 (niecka miechowska). Acta Geologica Polonica T. 18, Z. 4, S. 691-706.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu] [x]

KORZENIOWSKA-REJMER E. : Ocena zagrożenia radiacyjnego na obszarach składowania odpadów górnictwa uranowego i działania rekultywacyjne. W : Rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Red. G. Malina. Poznań, 2009.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KORŻINSKI M. A., i in. : Discovery of a pure rhenium mineral at Kudriavy volcano. Nature, 1994, Vol. 369, S. 51-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały] [x]

KOSIK E., ŻELAZNY R. : Miedziana Góra na rudach spoczywała. [W] W miedzianogórskiej gminie. Kielce : Urząd Gminy Miedziana Góra. 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOSINIA Z. i in. : Metoda prowadzenia robót górniczych w strefach występowania zaburzeń geologicznych w warunkach zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Określenie wpływu zaburzeń geologicznych na zagrożenie wyrzutami gazu i skał. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego - Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1977. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1054.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOSIŃSKI W. : Kopalnie olkuskie, ich przeszłość i przyszłość. Pamiętnik Fizyograficzny, 1882, T. 2, S. 124-133.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOSIOROWSKI A. i in. : Koncepcja zagospodarowania powierzchni, odtopienia, przebudowy, pogłębienia i wyposażenia szybu „Ludmiła”. Wrocław : Naczelna Organizacja Techniczna NOT. Zespół Usług Technicznych ZUT, 1985-1987. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/457.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[KOSIOROWSKI A. i in.] : Koncepcja zagospodarowania powierzchni, odtopienia i pogłębienia szybu Ludmiła KWK Nowa Ruda - cz. graficzna. [Wrocław : Naczelna Organizacja Techniczna NOT. Zespół Usług Technicznych], 1985-1987. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/458.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOSIÓR A., PODOLSKI R. : Stare górnictwo niewęglowe wokół Wałbrzycha. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 133-148.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOSMATY J. : Historia powstania Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 275-285.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOSMATY J. : Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla. Górnictwo i geologia, 2011, T. 6, Z. 1, S. 131-148.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B. Bursztyn w Polsce i na świecie. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

KOSMOWSKA-CERAMOWICZ B. : Infrared spectroscopy of burmite and Chinese carvings from the museums and private collections. Prace Muzeum Ziemi, 2004, T 47, S. 37-41.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B., MIGASZEWSKI Z. : O Czarnym bursztynie i gagacie. Przegląd Geologiczny, 1988, R. 36, Nr 7, S. 413-420.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B., PIETRZAK T. : Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOSSOWSKI K. : O kopalni rudy miedzianej koło Kielc w Królestwie Polskim. Biblioteka Warszawska, 1845, T. 1, S. 544-571.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOSZELA J., i in. : Wykorzystanie GIS do identyfikacji, katalogowania i oceny obiektów związanych z działalnością górnictwa uranowego w aspekcie zagrożeń dla środowiska. Górnictwo i geoinżynieria, 2009, R.33, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KOTAŃSKI Z. : Z plecakiem i młotkiem w góry Świętokrzyskie. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1968.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości; lokalizacje] [x]

KOTAS A., KOTASOWA A. : Uwagi o rozwoju i fitostratygrafii osadów górnego namuru w polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: VII Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Formacja karbońska. Kraków 25-27 kwietnia 1984. Kraków : AGH, 1984, S. 12-15.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KOTASOWA A. : Fitostratygrafia najwyższego odcinka profilu karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Z. 3, s. 525-531.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KOTASOWA A. : Flora karbonu produktywnego w północno-wschodniej części Zagłębia Górnośląskiego (rejon dąbrowski). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1968, T. 52.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KOTASOWA A. : Flora warstw pietrzkowickich kopalni Gliwice. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1975, Nr 282, S. 169-196.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KOTASOWA A. : Lyginodendron hoeninghausii (Brongniart) comb. nov. w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1975, Nr 282, S. 125-156.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KOTASOWA A., : Medullopteris dżosiufucus sp. nov. i jego zasięg stratygraficzny. Kwartalnik Geologiczny, 1978, T. 22, Z. 4, S. 709-716.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KOTASOWA A. : Przyczynek do znajomości gatunku Neuropteris scheuchzeri Hoffmann. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 3, S. 423-428.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KOTASOWA A. : Uwagi o pozycji stratygraficznej Eleutherophyllum mirabile (Sternberg) Stur w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kwartalnik Geologiczny, 1974, T. 18, Z. 3, S. 585-592.
[: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KOTASOWA A., MIGIER T. : Chrono- and biostratygraphy. Macroflora. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1995, T. 148, S. 56-65.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KOTOWIECKI A. : Polskie zabytki wykonane z żelaza meteorytowego. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 55-64.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

KOTULSKI A. : Plan likwidacji pola „Bolesław” oraz wykorzystania budynków, maszyn, urządzeń i materiałów. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1971 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/753.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOWAL-LINKA M. i in. : Najmłodsze detrytyczne cyrkony z utworów triasu z Lipia Śląskiego (Lisowic) koło Lublińca a wiek lisowickiego poziomu kościonośnego. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS. 7 , Góra św. Anny, 4-7 czerwca 2018. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018, S. 27-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KOWALCZEWSKI S. : Kielce jako ośrodek staropolskiego górnictwa i hutnictwa. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 29-56.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOWALCZEWSKI Z. : Wybrane problemy z dziejów kruszcowego górnictwa i hutnictwa na tle warunków geologicznych w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1971, Nr 10, S. 448-451.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOWALCZEWSKI Z. : Podstawowe problemy świętokrzyskiego górnictwa kruszcowego w świetle danych geologicznych. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 57-78.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOWALSKI W. M. : Diopsyd ze Złotego Stoku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961, T. 5, Z. 1, S. 316-318.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOWALSKI W. M. : Minerały kruszcowe ze Złotego Stoku (Dolny Ślask). Prace Mineralogiczne Komisji. Nauk. Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1969, Nr 16, S. 23-36.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOWALSKI W. M. : Geochemia, mineralogia i geneza dolnośląskich złóż i wystąpień barytowych. Cz 1. Archiwum Mineralogiczne, 1976, T. 32, Z. 2, S. 31-82.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZIORKOWSKI K. : Baryt kielecki. Chemik Polski, 1906, T. 6, Nr 12, S. 221-224 (przedruk: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S. 46-49).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZIORKOWSKI K. : Procentowość galmanów krajowych i kilka słów o minerałach wśród nich napotkanych. Chemik Polski, 1902, T. 2, Nr 10, S. 217-222 (przedruk: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S. 15-20).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZIORKOWSKI K. : Ruda ołowiana kielecka. Chemik Polski, 1904, T. 4, Nr 29, S. 576-578 (przedruk: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S. 26-28).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZIORKOWSKI K. : Szpat wapienny kielecki. Chemik Polski, 1904, T. 4, Nr 40, S. 798-799.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZIORKOWSKI K. : Ze statystyki naszego przemysłu cynkowego.  Chemik Polski, 1902, T. 2, Nr 45, S. 1057-1061, 1302 (przedruk: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S 21-25).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZŁOWSKI A., KARWOWSKI Ł. : Genetyczne wskaźniki mineralizacji W-Sn-Mo na obszarze karkonosko-izerskim. Kwartalnik geologiczny, 1975, T. 19, Z. 1, S. 67-73.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZŁOWSKI B. i in. : Metoda prognozowania stref wyrzutowych skały płonnej i gazu wraz z instrukcją jej stosowania w fazie R. Opracowanie metody prognozowania stref wyrzutowych skały płonnej i gazu wraz z instrukcją stosowania metody w fazie R. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego - Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1977. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1055.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZŁOWSKI K. : Kopalnie Klucza Sławkowskiego. Biblioteka Warszawska, 1889, T 2, S. 56-83, 421-440.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZŁOWSKI S. : Budowa geologiczna otoczenia jaskini. W : Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Ossolineum, 1989, s. 80-117.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZŁOWSKI S., GAWLIK Z. : Złoża barytu w Górach Świętokrzyskich. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59, S. 158.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZŁOWSKI S., PAWŁOWSKA J. : Surowce skalne w Górach Izerskich. Kwartalnik geologiczny, 1967, T. 11, Z. 2, S. 373-388.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZŁOWSKI S. i in. : Surowce mineralne województwa Kieleckiego. Warszawa. : Wydawnictwa Geologiczne, 1971.
[Uwagi: * fragment] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KOZŁOWSKI Z. : Projekt wstępny. Uruchomienie kopalni „Wacław”. T. 1. Plan Generalny i część ogólna. Wrocław : Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, 1957. Muzeum Górnictwa Węglowego w Nowej Rudzie, sygn. 065-A.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRACH W. : Niektóre małże i ślimaki kredowe z Kazimierza nad Wisłą i okolicy. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1931, T. 7, S. 355-397.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KRACH W., LISZKOWSKI J. : Zbiór skamieniałości. Geografia z geologią. VI 2-9. Warszawa : Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół Biofiz, 1970.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KRAJEWSKI R. : Sprawozdanie z badań łupków pirytowych w Wieściszowicach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1947, Nr 54, S. 87-90.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRAJEWSKI R. : Złoża w okolicy Janowej Góry. W: Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, S. 38-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

Kratery uderzeniowe na powierzchni Ziemi. Urania, 1996, Nr 6, S. 177-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

KRAWCZYK M. : Głuchołaski rejon górnictwa złota. : wyniki archeologicznych penetracji. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 117-122.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRAWCZYK W : Notatka służbowa w sprawie zastrzeżeń dotyczących bilansu ZPR-1 wysuniętych przez biegłych, a dotyczących ewentualnych sprostowń wysokości finansów Zakładu z tytułu zmiany wykonania zaplanowanych asortymentów produkcji a w szczególności wyższej zawartości metalu w rudzie. Warszawa : 1962. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 64 (022).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KRAWCZYŃSKI W. : Frasnian gastropod synecology and bio−events in the Dyminy reef complex of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2002, T. 47, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KRAWCZYŃSKI W. : Gastropod succession across the Early–Middle Frasnian transition in the Holy Cross Mountains, southern Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2006, T. 51, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KRĄPIEC M. i in. : Skrzemieniałe drewno. : unikalna skamieniałość Roztocza. Geneza, występowanie, znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych. W : V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej. Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Zwierzyniec-Józefów-Horyniec, 24-26 września 2014. Kraków - Zwierzyniec : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014, S. 35-39.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KREUTZ S. : Sprawozdanie z poszukiwań mineralogiczno-geologicznych w Tatrach zachodnich w roku 1917. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, 1918, T. 52, S. 141-146.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KROBICKI M, GOLONKA J., ŚLĄCZKA A. : The Carpathians. : Menilite Shale as the Main Oil Source in the Carpathians. W : GeoShale. Recent Advacnces in Geology of Fine-Grained Sediments 14-16 may 2012. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012, S. 195-233.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRÓL P., URBAN J. : Geologiczne i historyczne dziedzictwo górnictwa miedzianogórskiego. Kielce : Agencja JP, 2012.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRÓL P., URBAN J. : Kopalnie w Miedzianej Górze i Ławęcznej oraz ochrona ich pozostałości. Rocznik Świętokrzyski 2003, Ser. B. Nauki Przyrodnicze 29, S. 1-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRUG von NIDA O. L. : Ueber die Erzlagerstätten des oberschlesischen Muschelkalkes. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 1850, T. 2, S. 206–233.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRÜMBIEGEL G. : Duxyt. : żywica kopalna?. Przegląd geologiczny, 2002, R. 50, Nr 3, S. 237-239, 271.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

KRUSZEWSKA K. i in. : Badania petrograficzne węgli z otworu wiertniczego GN-17 Nowa Ruda pole „Piast”. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Eksploatacji Górniczej, 1982. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1763.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRYGIER E. i in. : Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T. 3,. Województwo krakowskie. Z. 4, Powiat Olkusz. Cz. 1, Zabytki górnicze. Instytut Historii Kultury Materialnej. Wrocław : Ossolineum, 1971.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRYSIŃSKI W. : Pomiary hałdy po byłej kopalni uranu „Grzmiąca” w Grzmiącej, gm. Głuszyca woj. dolnośląskie. Bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna, 2014, Nr 4, S. 15-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZEMIŃSKA E., KRZEMIŃSKI W. : W bursztynowej pułapce. Kraków : Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 1993.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

KRZEMIŃSKI T. : Analiza wydzielania się dwutlenku węgla z pokładu odprężającego. Nowa Ruda : Stacja Badań Wyrzutów Przy Kop. Nowa Ruda”, 1975. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1027.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZEMIŃSKI T., CZOGOŁA A. : Technologia hydrowymywania węgla z pokładów zagrożonych wyrzutami gazów i skał w strefach przecinanych przekopami. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie. Dział Wyrzutów Gazów i Skał, 1976. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1028.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZEMIŃSKI T. i in. : Program mechanizacji robót przodkowych /w wyrobiskach eksploatacyjnych i przygotowawczych/ w warunkach zagrożenia wyrzutami. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1021.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYSTOLIK P. : Analiza możliwości zastosowania odgazowania górotworu długimi otworami w polu  „Piast”. Mikołów : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego, Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, [1980]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1065.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYŻANOWSKI K. : A „Jednak Szczęście”... Kopalnia arsenu i złota. Odkrywca, 2014, Nr 9, S. 15-19.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Dawne górnictwo rud metali w rejonie Boguszowa-Gorców - kopalnia Morgenstern i Segen Gottes. X, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Kamionki. Powrót pod ziemię. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2010.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2012. Kopalnia kobaltu w Szklarskiej Porębie. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury. Praca zbiorowa pod redakcją P. P. Zagożdżona i M. Madziarza. Wrocław, T. 4, S. 221-234.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Kopalnie na stokach Ostroga. Sudety, 2008, Nr 12 (93), S. 8-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Sztolnia w Wąwozie. Sudety, 2008, Nr 11 (92), S. 10-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Sztolnia Wężowa i sztolnia Mała. Sudety, 2005, Nr 12 (57), S. 9-10.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Wspomożenie Boże i kobalt na Czarnej Górze. Odkrywca, 2010, Nr 6, S. 16-19.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYŻANOWSKI K., i in. : Kopalnia magnezytu Anna w Braszowicach. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 190-204.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KRZYŻANOWSKI K. i in. : Relikty dawnego górnictwa w Masywie Dzikowca cz. 1. Nowe Odkrycia w Starym Lesieńcu. Sudety, 2009, Nr 2, S. 8-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Książka Przewiązana i orientacji Szybu „Maciejowa” w systemie Gaussa-Krügera. B.r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/60.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Książka rejestracji wyrzutów gazowo-skalnych w Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie. Wyrzuty 1128-1231. Zbiór dokumentów z lat 1975-1984. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1166.
[Uwagi: *, tylko strony 1, 95-106] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KUBICKI S. : Przebieg badań podłoża krystalicznego w rejonie Ełku. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Nr 4, S. 895-896.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KUCHCIŃSKI J. : Podstawowe zagadnienia stratygrafii makroflorystycznej utworów karbońskich niecki śródsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 1964, R. 12, Nr 7/8, S. 345-347.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

KUCHCIŃSKI J. : Wstępne wiadomości o psylofitowej florze warstw z Wilczy w Sudetach Środkowych. Kwartalnik Geologiczny, 1964, T. 8, Z. 2, S. 232-240.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

KÜHN B., ZIMMERMANN I. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 202. Blatt Lähn. Gradabteilung 61, Nr. 57. Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1919.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KUCIA W. OLEJNIK A. : Założenia techniczno-ekonomiczne budowy kopalni „Zapniów-Kryzmanówka”. Ustalenie przemysłowych zasobów glin ogniotrwałych. Gliwice : Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „Bipromog”, 1976 + zbiór dokumentów z lat 1974-1976.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KULIG M. : Hydrohetaerolite from the Orzeł Biały Mine (Upper Silesia) and the problem of  zincdibraunite. Mineralogia Polonica, 1972, T. 3, S. 64.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KULIKOW B. F., BUKANOW W. W. : Słowar kamnieni samocwietow. Leningrad : Nedra, 1988.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: kamienie szlachetne] [x]

KUNISZ A. : Nieznane znaleziska monet rzymskich z kielecczyzny. Archeologia, 1960, T. 10, S. 261.
[Uwagi: * tylko strona 201 i 206] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KURA J. : Okruszcowanie tlenkami żelaza w Górach Bystrzyckich. Kwartalnik Geologiczny, 1963, T. 7, Z. 4, S. 692-693.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KURAŚ S. : Materiały do dziejów górnictwa i hutnictwa z archiwów metropolitarnego i kapitulnego w Krakowie 1479-1640. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1960, T. 3, S. 263-357.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KURBIEL H. : Wyniki badań grawimetrycznych i magnetycznych w rejonie Ełku. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. X, Z. X, S. 895.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KURLUS T. : Kamienie szlachetne. Wszystko o. Warszawa : KAW RSW Prasa-Ksiązka-Ruch, 1976.
[Uwagi: *] [Rozdział: kamienie szlachetne] [x]

KWAŚNY Z. : Kilka uwag w sprawie gierczyńskiej pompy górniczej z XVIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1958, R. 6, Nr 4, S. 671-678.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KWAŚNY Z. : Kopalnictwo i przeróbka rud cynowych w Gierczynie w latach 1736-1756. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Historia, 1960, T. 5, S. 19-51.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

KWASNY Z., MARGAS C. : Z dziejów polskich robotników przymusowych w Kowarach w latach 1941-1945. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 177-192.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

KWIATKOWSKI E. : Dzieje chemii i przemysłu chemicznego. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1962, Seria Z dziejów techniki.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

KVAČEK Z, i in. : Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve. Chomutov, Severočeské doly a.s. Praha :Granit, s.r.o, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

LANGENHEIM J. H. : Plant Resins. Chemistry, Evolution, Ecology, Ethnobotany. Cambridge : Timber Press Portland, 2003.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

LEBACKA J. i in. : Badania zagrożenia radiacyjnego górników. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Ochrony Zdrowia i Środowiska Pracy, 1985. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1072.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LEBACKA J. i in. : Obserwacje zmienności stężeń radonu w gazach w wybranych rejonach o wysokim stopniu zagrożenia wyrzutowego (V etap). Kraków : Dom Handlowy Nauki Sp. z o. o. Polskiej Akademii Nauk Filia Krakowska, 1990. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1085.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LEISNER E. : Einige neue Mineral-Vorkommnisse aus Schlesien. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 1865, S. 457-458.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

LEJAWA J. : Górnictwo krzemienia w rejonie Gór Świętokrzyskich w epoce kamienia i wczesnej fazie brązu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 11-33.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LESQUEREUX L. : Atlas to the coal flora of Pennsylvania annd of the Carboniferous Formation throughout the United States. Second Geological Survey of Pennsylvania : Report of Progress P., 1879, T. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

LESZCZAWSKI P. : Rozpoznanie i inwentaryzacja reliktów górnictwa podziemnego w rejonie Szklarskiej Poręby. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

LEWCZUK J. : Górnictwo węgla brunatnego w północnej części Dolnego Śląska. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 226-231.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LEWOWICKI S. : Charakterystyka żyły kwarcowej w Rozdrożu Izerskim. Kwartalnik geologiczny, 1965, T. 9, Z. 1, S. 42-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LIBER E. : Pierwsza inwentaryzacja sztolni pod Przełęczą Walimską. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 171-178.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LIBER E. : Zmiany stanu zachowania obiektów górniczych w okolicach Zagórza Śląskiego - w rejonie nieistniejącej wsi Schlesierthale. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2005, Nr 111, S. 155-162.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LIBER E., MADZIARZ M. : Odkrycie i inwentaryzacja sztolni w Bystrzycy Górnej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 2006, Nr 117. Studia i Matertiały Nr 32, S. 163-169.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LIBER-MADZIARZ E., MADZIARZ M. : Pozostałości dawnych kopalń rud srebra i ołowiu w północnej części Gór Sowich. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 175-186.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LINDLEY J., HUTTON W. : The fossil flora of Great Britain or, figures and descriptions of the vegetable remains found in a fossil state in this country. London : James Ridgway, Piccadilly, 1831, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

LINDLEY J., HUTTON W. : The fossil flora of Great Britain or, figures and descriptions of the vegetable remains found in a fossil state in this country. London : James Ridgway, Piccadilly, 1833-35, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

LIPIARSKI I. : Dolnopermska flora martwicy karniowickiej koło Krakowa. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 58, S. 5-80.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

LIPIARSKI I. : Pozycja stratygraficzna tzw. utworów zwietrzelinowych w rejonie Nowej Rudy (niecka śródsudecka) w świetle badań geologicznych i paleobotanicznych. W: Sympozjum Stratygrafia węglonośnej formacji karbońskiej w Polsce. Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Kraków : AGH, 1977, S. 22-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje] [x]

LIPIARSKI I., TASLER R. : Węglonośne utwory dolnego westfalu między Słupcem a Broumowem w SE części depresji śródsudeckiej. XI Sympozjum Geologia formacji węglonośnej w Polsce. Formacja karbońska. Kraków, 20-22 kwietnia 1988. Kraków : AGH, 1988, S. 66-69.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

LIS B. : Aktualizacja dokumentacji hydrologicznej KWK „Nowa Ruda” - pole Piast wg stanu na 1.01.1987. Część tekstowa. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe w Wałbrzychu KWK Nowa Ruda”, 1987. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1867.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LIS B. : Operat ewidencyjny zasobów Złoża węgla kamiennego Kopalni „Nowa Ruda” pole „Piast”- rejon „Lech”. Stan na 1.01.1977 r. Nowa Ruda : Ministerstwo Górnictwa Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego KWK Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1977. W: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1801.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LIS B. : Operat ewidencyjny zasobów złoża węgla kamiennego Kopalni „Nowa Ruda” pole „Piast”- rejon „Lech”. Stan na 1.01.1978 r. Nowa Ruda : Ministerstwo Górnictwa Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego KWK Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1978. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1801.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LIS C. i in. : Analiza celowości drążenia przekopu badawczego do szybu  „Ludmiła”. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda”, 1981. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1037.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LIS C. i in. : Koncepcja Stworzenia Muzeum Górnictwa w wyrobiskach podziemnych po byłej sztolni ćwiczebnej Zespołu Szkół Górniczych oraz sztolni „Lech” i szybu „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie. Nowa Ruda : 1993 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/329.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LIS J., SYLWESTRZAK H. : Minerały Dolnego Śląska. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

LIS J., STĘPIŃSKI M., SYLWESTRZAK H. : Branneryt i minerały współwystępujące w żyle kwarcowej z Wołowej Góry koło Kowar. Biuletyn Państwowego Instytutu Geolologicznego, 1965, Nr 133, S. 207-223.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

LITWINISZYN J. i in. : Ocena możliwości prowadzenia przekopu  „C” poz. -110 m w polu  „Piast” KWK „Nowa Ruda”. Kraków-Nowa Ruda : Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, 1976. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1053.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LITWINISZYN J. i in. : Reaktywowanie górniczej działalności kopalni „Wacław”. Kraków : Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, 1974 + załączniki. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/447.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[LITWINISZYN J. i in.] : Reaktywowanie górniczej działalności kopalni „Wacław”. Część graficzna. [Kraków : Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, 1974]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/448.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LORENC M. W. : Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Złota w Złotym Stoku (Dolny Śląsk). Geoturystyka, 2004, T. 1. Nr 1, S. 25-34.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LORENC M. W., ZAGOŻDŻON P. P. : Historia, stan aktualny i plany zagospodarowania Złotej Sztolni pod Orlicą. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 127-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

LUECKE W., MUSZYNSKI A. : Rozkład pierwiastków śladowych między troilitem a kamacytem i taenitem w meteorycie Morasko. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 65-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

ŁABĘDZKI H. : Dawne żupy i żupnicy w Polsce. Biblioteka Warszawska, 1946, T. 1 (21), S. 245-273.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁABĘCKI H. : Górnictwo w Polsce. Warszawa : Drukarnia Juliana Kaczanowskiego, 1841, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁABĘCKI H. : Górnictwo w Polsce. Warszawa : Drukarnia Juliana Kaczanowskiego, 1841, T. 2.
[Uwagi: * fragment] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁABOREWICZ I. : Górnictwo w aktach jeleniogórskiego Archiwum Państwowego. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 232-242.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁAKOMY L. : Minerały i skamieniałości związane z nazwiskiem Staszica. Przegląd Geologiczny, 1955, Nr 11, S. 517-518.
[Uwagi: * tylko strony 517-518] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁASZCZYŃSKI S. : Kopalnie miedzi w Miedziance. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1905, Nr 6, S. 127-128.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁASZCZYŃSKI S. : Miedzianka dra Stanisława Łaszczyńskiego. Czasopismo górniczo-hutnicze, X, Nr X., S. 308-310.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁASZCZYŃSKI S. : Przerabianie rud miedzianych kieleckich drogą mokrą. Chemik Polski, 1902, R. 2, Nr 3, S. 49-53.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁASZCZYŃSKI S. : Złoże rud miedzianych w Miedziance pod Chęcinami. Chemik Polski, 1905, T. 5, Nr 10, S. 177-183 (przedruk: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S. 30-36).
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁASZKIEWICZ A. : Mimetyt z Miedzianki. Archiwum Mineralogiczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1929, T. 4, S. 133-134.
[Uwagi: * brak strony 134] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁAZOWSKI L. : Stan poszukiwań bursztynu w osadach holoceńskich Pobrzeża Bałtyckiego. Prace Muzeum Ziemi, 2004, T. 47, S. 43-56.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁĘTOWSKI F. : Podstawy hydrometalurgii. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ŁOBOS K. : Mineralogiczna panorama Dolnego Śląska. Wrocław : Wydawnictwo 3nexus, 2006, cz. 1, 2007, cz. 2.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁOBOS K. : Kamienie szlachetne i ozdobne Sudetów. Wrocław : Wydawnictwo 3nexus, 2010.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁODZIŃSKI M. i in. : Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodnio-sudeckiej. Geoturystyka, 2009, Nr 4 (19, S. 19-42.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁOJAS J. i in. : Projekt prowadzenia dołowych prób zwalczania nadciśnienia gazu. Aktywne zwalczanie nadciśnienia gazu w caliźnie w warunkach zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Wypróbowanie bezpiecznych metod zwiększania postępu przodków ekspl. w kopalniach Dolnośląskich. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, Ośrodek Naukowo-Badawczy d/s Techniki Górniczej, 1973. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1049.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŁUCZAK Z i in. : Weryfikacja metody zwalczania zagrożenia wyrzutowego otworami drenażowymi. Grupa tematyczna II. Temat 3. Wałbrzych : Laboratorium Analityczno-Badawcze d/s Wyrzutów Gazów i Skał przy KWK „Victoria”, 1988. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1079.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MACHALSKI M. : Late Maastrichtian and earliest Danian scaphitid ammonites from central Europe: Taxonomy, evolution, and extinction. Acta Palaeontologica Polonica, 2005, T. 50, Z. 4, S. 653-696.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MACHALSKI M. : Granica kreda-trzeciorzęd w przełomie Wisły. Przegląd Geologiczny, 1998, R. 46, Nr 11.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MACHALSKI M. : Oyster life positions and shell beds from the Upper Jurassic of Poland. Acta Palaentologica Polonica, 1998, T. 43, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MACHALSKI M. : Redescription of a Dan oyster Pycnodonte Simile (Pusch, 1837) from Poland. Acta Palaentologica Polonica, 1988, T. 33, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MACHALSKI M. : Stratigraphically important ammonites from the Campanian-Maastrichtian boundary interval of the Middle Vistula River section, central Poland. Acta Geologica Polonica, 2012, T. 62, Nr 1, S. 91-116.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MACHALSKI M. : Scaphitid ammonite correlation of the Late Maastrichtian deposits in Poland and Denmark. Acta Palaentologica Polonica, 1996, T. 41, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MACHALSKI M. : Ślad kosmicznej katastrofy. Polskie dowody impaktu, który zabił dinozaury. Academia, 2010, Nr 3, S. 32-34.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MACHALSKI M., HARASIMIUK M. : Ślad kosmicznej katastrofy w Lechówce. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 2012, Nr 4, S. 2-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MACHALSKI M., WALASZCZYK I. : Faunal condensation and mixing in the uppermost Maastrichtian/Danian Greensand (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 1987, T. 37, Z. 1-2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MACHEJ K. : Protokół z konferencji w sprawie wydobywania rud uranowych z kopalni Radoniów Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach, odbytej w dniu 28 grudnia 1962 r. w Urzędzie Rady Ministrów pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów Towarzysza Piotra Jaroszewicza. [1962]. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 66 (019).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MACIEJAK K. : Górnictwo złota w Górach Kaczawskich i na ich przedpolu. W : Gold in Poland. Uniwersytet Warszawski, Państwowy Instytut Geologiczny, 2011, Ser. AM monograph, Nr 2, S. 243-294.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MACIEJAK K. : Polskie Bractwo Kopaczy Złota w Złotoryi. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 307-311.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MACIEJAK K. MACIEJAK M. : Górnictwo węglowe w rejonie Lwówka Śląskiego w XVIII-XX wieku. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2013, T. 5, S. 195-207.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MACIEJAK K. MACIEJAK M. : Zakłady górnicze Nowy Kościół. W: Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 83-108.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MACIEJAK K. i in. : Kopalnie złota na Wielisławce (Pogórze Kaczawskie). Hereditas Minariorum, 2017, T. 4, S. 45-63.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MACKIEWICZ P., HAŁAS S. : Wieki meteorytów kamiennych wyznaczone metodą potasowo-argonową. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 68-70.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

MADZIARZ M. : Cuprifodina in montibus. : o historii i pozostałościach dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki. : miasta zrodzonego i unicestwionego przez górnictwo. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 258-287.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. : Historia i pozostałości dawnych robót górniczych w Witoszowie, czyli o tym co wiąże XVIII-wieczne pruskie gwarectwo z byłym zapasowym centrum dowodzenia Północną Grupą Wojsk Radzieckich. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 288-303.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. : Historyczna technika eksploatacji rud żelaza na przykładzie kopalni Carl Friedrich Gustaw” w Stanisławowie. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 145-165.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. : Kopalnie Czarnów, Miedzianka i Stara Góra w poszukiwaniach okruszcowania uranowego oraz rud metali w latach 40. i 50. XX w. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 166-193.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. : Relikty dawnych robót górniczych na Dolnym Śląsku jako źródło wiedzy o rozwoju techniki eksploatacji złóż. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2004, Nr 106, S. 187-196.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. : Rozwój prac badawczo-inwentaryzacyjnych dawnego górnictwa kruszców w Bystrzycy Górnej (Góry Sowie). W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 194-165.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. : Stan rozpoznania historycznie eksploatowanych sudeckich złóż polimetalicznych w świetle wyników powojennych prac geologiczno-poszukiwawczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2009, Nr 128. Studia i materiały Nr 36., S. 141-208.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. : Śląska Sztolnia Szczęśliwa” w Gierczynie - materialne świadectwo problemów technicznych XVIII wiecznego górnictwa rud i zabytek techniki wymagający ochrony. Cuprum, 2011, Nr 4, S. 49-70.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. : Tereny dawnych robót górniczych w Bystrzycy Górnej, Modliszowie i Dziećmorowicach w świetle danych archiwalnych i badań współczesnych. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 159-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. : Zadania i znaczenie sztolni w historycznej eksploatacji górniczej na przykładzie zachowanych wyrobisk dawnego górnictwa rud cyny i kobaltu okolic Gierczyna. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2012, T. 4, S. 245-272.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M., SZTUK H. : Badania stanowisk dawnego górnictwa na terenie Dolnego Śląska. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2005, Nr 111, S. 163-172.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M., SZTUK H. : Eksploatacja polimetalicznego złoża w Dziećmorowicach-Kozicach (Góry Sowie). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 163-172.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M., SZTUK H. : Prace badawczo-inwentaryzacyjne stanowisk dawnego górnictwa kruszców jako element zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2012, Nr 135, S. 163-178.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M., SZTUK H. : Złoża rud cyny i kobaltu w Górach Izerskich w powojennych pracach geologiczno-poszukiwawczych na obszarze Ziem Zachodnich. Kopaliny, X. Nr X, S. 35-43.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MADZIARZ M. i in. : Projekt Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie gminy Mirsk z utworzeniem ścieżki Śladami dawnego górnictwa kruszców jako koncepcja kompleksowych działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2012, T. 4, S. 203-209.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MAGDA W. : Hematyty okolic Kudowy. W: Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, S. 38-44.
[Uwagi: * 2x313, brak stron 322, 323, 373] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Magnet Eisenerze. Zbiór dokumentów z lat 1934-1943. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 109/67.
[Uwagi: *, tylko strony 1-5, 52, 67, 83, 135, 194, 214, 252, 270, 372] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MAJKOWSKA U. : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie. Ocena bazy surowcowej regionu Nowej Rudy. Wrocław : Przedsiębiorstwo Geologiczne-Proxima S.A., 1992. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/361.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MAKOWSKI H. : Faune callovienne de Łuków en Pologne. Paleontologia Polonica, 1952, T. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MAKOWSKI H. : Dimorphism and evolution of the goniatite Tornoceras in the Famennian of the Holy Cross Mountains. Acta Palaentologica Polonica, 1991, T. 36, Z. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MAKUCH M., STOLARCZYK T. : Miedzianka, 700 lat dziejów górniczego miasta. Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MALCZEWSKI D., ŻABA J. : 222Rn and 220Rn concentrations in soil gas of the Izera Massiw (Sudetes, Poland) as a function of sampling depth. Kwartalnik Geologiczny, 2017, T. 61, Z. 4, S. 877-886.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MALINOWSKI J. i in. : Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Analiza techniczno-ekonomiczna udostępnienia pionowego poz. -460 i -660 w polu Piast. Gliwice : Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biuro Projektów Górniczych, 1985 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/453.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MALINOWSKI J. i in. : Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Analiza techniczno-ekonomiczna udostępnienia pionowego poziomu -460 i 660 w polu Piast. Gliwice : Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biuro Projektów Górniczych, 1986. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/757.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MALINOWSKI J. i in. : KWK Nowa Ruda. Analiza techniczno-ekonomiczna udostępnienia pionowego poz. -460 i -660 w polu Piast - uzupełnienia zgodnie z protokółem SGS przy Dś.G.W. Wałbrzych Nr 3/86 z dnia 1986.01.22. Gliwice : Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biuro Projektów Górniczych, 1986 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/454.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MALINOWSKI J. i in. : Projekt zagospodarowania złoża Pola - Piast KWK Nowa Ruda. Gliwice : Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biuro Projektów Górniczych, 1984. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1737.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MALINOWSKI J. i in. : Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Udostępnienie poz. -460 m i -660 m przy pomocy szybu ślepego IV z poz. +240 m w polu Piast. Uzupełnienie. Gliwice : Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biuro Projektów Górniczych, 1986. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/455.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MAŁECZYŃSKI K. : Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudalnej. W : Szkice z dziejów Śląska, Warszawa : Książka i Wiedza, 1953/1955, S. 175-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MANECKI A. : Encyklopedia minerałów. Kraków : AGH, 2004.
[Uwagi: brak] [Rozdział: minerały] [x]

MANECKI A. : Meteoryt Pułtusk. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1966, T. 9, Z. 2, S. 664-665.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

MANECKI A. : Mineralizacja miedzią występująca w rejonie Bukowej Góry koło Radzimowic (Dolny Śląsk). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział. w Krakowie, 1962, T. 5, Z. 2, S. 460-461.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MANECKI A. : Minerały kosmosu. Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 1, S. 18-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

MANECKI A. : Pyły kosmiczne metody separacji, mineralogiczno-chemicznej identyfikacji, klasyfikacje. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 71-75.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

MANECKI A. : Studium mineralogiczno-petrograficzne polimetalicznych żył okolicy Wojcieszowa (Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Kom. Nauk. Miner. PAN Oddz. w Krakowie, 1965, nr 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MANECKI A. : Zagadnienie klasyfikacji chondrytów na przykładzie meteorytu pułtuskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN oddział w Krakowie, 1965, T. 8, Z. 2, S. 547-549.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

MANECKI A., MŁODOŻENIEC W. : Kobaltonośne żyły złoża Stara Góra na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1959, Nr 10, S. 466-467.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MANECKI A., MŁODOŻENIEC W. : Wyniki dotyczczasowych badań polimetalicznego złoża Stara Góra. Rudy i metale nieżelazne, 1960, Nr 9, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MANECKI A., SKIBA M. : Komunikat z badań prowadzonych w rejonie kopalni Anna Maria koło Przecznicy i na zachód od Gierczyna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1962, T. 6, Z. 1, S. 256-258.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Mapa wyrobisk górniczych z naniesioną sytuacją powierzchni. Zakłady Górnicze Konrad" w Iwinach Dział Górniczy, zbiór dokumentów z 1967 r. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/7025.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Mapy topograficzne - niecka grodziecka. Z. G. „Konrad" w Iwinach, zbiór dokumentów z lat 1937-1939. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Mapy archiwalne - niemieckie. Z. G. „Konrad" w Iwinach, zbiór dokumentów z lat 1939-1964. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/10.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Mapy w skali 1:25000. Mapy robocze. Z. G. „Konrad" w Iwinach, zbiór dokumentów z lat 1943-1945. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MARCINKOWSKI B. : Przejawy mineralizacji kruszcowej w kompleksie magmowo-metamorficznym okolic Bogatyni. Kwartalnik Geologiczny, 1985, T. 29, Nr 3/4, S. 551-570.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MARCINOWSKI R. :  Słownik jednostek litostratygraficznych Polski. T. 2. Jednostki nieformalne prekambru i paleozoiku. 2004, T. 2, S. 176.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości] [x]

MARCINOWSKI R., RADWAŃSKI R. : Jost Wiedemann's share in recognition of the latest Maastrichtian Pachydiscus from the Nasiłów section (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, Nr 1-2, S. 137-140.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MARGAS C. : Bergfreiheitsgrube Schmiedeberg GmbH. Kopalnia rudy żelaza Wolność" w Kowarach 1880-1944. Jelenia Góra : Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, Inwentarz, 1961.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MARKIEWICZ S. : Sprawozdanie z prac związanych z rozpoznaniem i zabezpieczeniem nieczynnych wyrobisk mających połączenie z powierzchnią. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda", Dział Mierniczo-Geologiczny, 1970.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MARKIEWICZ S. i in. : Dokumentacja ruchowa dla oddziału 1 szybu  „Piast” kopalni  „Nowa Ruda”. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/945.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MARSCHAK L. Pytanie dla archeologów i hutników. Czy rzymskie miecze robiono z polskiego żelaza. Br. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MARYNOWSKI L. i in. : Systematic relationships of the Mesozoic wood genus Xenoxylon: an integrative biomolecular and palaeobotanical approach. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 2008, T. 247, Z. 2, 177-189.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MASIAK M., ŻYLIŃSKA A. : Burgess Shale-type fossils in Cambrian sandstones of the Holy Cros Mountains. Acta Palaentologica Polonica, 1994, T. 39, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MASŁOWSKI W. i in. : Sprawozdanie z prac geologiczno-poszukiwawczych za rok 1959 z tematu: Poszukiwania rud uranowych w obrębie Pola Rudnego Radoniów. Kowary : Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Wykorzystania Energii Jądrowej Zakłady Przemysłowe R-1 Grupa Nr 2, 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519/18 (0149260).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MASTALERZ K. : Spirorbis z jeziornych osadów węglonośnego karbonu niecki śródsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 1996, R. 44, Nr 2, S. 164-167.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu] [x]

MAŚLANKIEWICZ K. : Kamienie szlachetne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1983.
[Uwagi: *] [Rozdział: kamienie szlachetne] [x]

MAŚLANKIEWICZ K. : Wśród minerałów i skał. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MAŚLANKIEWICZ K. : Z dziejów górnictwa solnego w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Materiały dotyczące oceny efektywności produkcji koncentratu uranowego. Zbiór dokumentów z lat 1961-1962. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 28 (033).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Materiały zwrócone przez Ob. W. Billiga. Teczka Nr 200/1. Zespół Ochrony przed Promieniowaniem.  Rok 1968. Zbiór dokumentów z lat 1958-1963. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 94 (017).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MATRAS M. : Prace górniczo-hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1959, T. 3, S. 103-233.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MATUSZEWSKI J. : Informacja o okolicznościach i skutkach zaistniałego wyrzutu gazów i skał w pokładzie 410/2 + 412 w polu „Piast” kopalni  „Nowa Ruda” w dniu 27.04.1979 r. o godzinie 609. Mikołów : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego, Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1160.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MATUSZEWSKI J. : Wyniki badania prób węgla i gazów pobranych w pokładach 304 i 415 w polu „Piast” Kopalni „Nowa Ruda”. Wałbrzych : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego. Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1980. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1102.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MATUSZEWSKI I. : Wyniki badania wyrzutu dwutlenku węgla i skał zaistniałego w dniu 3.10.1979 r. o godz. 1853 w przodku chodnika podścianowego w pokł. 410/2+412 na poz. -190 m w kopalni  „Nowa Ruda”. Mikołów : Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego, Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1161.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MATYJA H. : Depositional history of the Devonian succession in the Pomeranian Basin, NW, Poland. Kwartalnik Geologiczny, 2009, T. 53, Z. 1, S. 63-92.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu] [x]

MAZUR S., 1995. Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w południowej części Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim. Geologia Sudetica, T. 29, S. 31-103.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MĄCZKA M., STYSZ M. : Kopalnia „Reiche Silber Glück” w Dębowinie. : relikt dawnego górnictwa antymonu w Górach Bardzkich. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 213-226.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MĄCZKA M., STYSZ M. : Prace poszukiwawcze rud srebra i ołowiu w rejonie Marcinkowa w 1779 r.. : w świetle pruskich sprawozdań górniczych. WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2007, Nr 4, S. 44-45.
[Uwagi:
*] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MĄCZKA M., STYSZ M. : Relikty dawnych robót górniczych w Górach Sowich. : wykorzystanie materiałów archiwalnych do lokalizacji i udokumentowania wyrobisk. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 215-226.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

McKELLAR R. C. : Canadian Amber. W: Biodiversity of fossils in amber from the major world deposits. Red. D. Penney. Siri Scientific Press, 2010, S. 96-113.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

McKELLAR R. i in. : Correlation of Grassy Lake and Cedar Lake ambers using infrared spectoscopy, stable isotopes, and palaeoentomology. Canadian Journal of Eart Sciences, 2008, T. 45, S. 1061-1082.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

MEISTER E. : Über ein neues Vorkommen von Uranpechblende auf der Bergfreiheitgrube in Schmiedeberg i. R. Zeitschrift für praktische Geologie, 1926, R. 34, S. 44.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Metody prognozowania stanu zagrożenia wyrzutowego, profilaktyki przeciwwyrzutowej i zabezpieczenia  załogi przed skutkami niespodziewanych wyrzutów gazów i skał w kopalni  „Nowa Ruda”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1977. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1030.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego w Krakowie. Kraków : Muzeum Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty] [x]

Meteoryty w zbiorach polskichj (suplement). 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Miasta polskie w tysiącleciu. Red. M. Siuchniński. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1965, T. 1, 1967 T. 2.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

MICHAEL R. i in. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 173. Blatt Tarnowitz-Brinitz. Gradabteilung 78, No. 34. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1914.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MICHAŁOWSKI J. : Dokumentacja zbiorników wodnych. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” pole „Piast”, 1992. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1954.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MIHES : Ein Beitrag zur Geschifte des Reichensteinischen Bergwerks in den Jahren 1273 bis 1559. Bergmannisches Journal, 1790, R. 3, T. 1, S. 526-569.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MUSZER A. : Złoto rodzime ze Złotego Stoku (Dolny Śląsk). Archiwum Mineralogiczne, 1992, T. 48, Z. 1-2, S. 81-96.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MICHNIAK R., ROZANOW A. Y. : Nowe dane o najniższym dolnym kambrze Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 12, S. 627-628.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MICHOROWSKI J. : Projekt odgazowania górotworu otworami drenażowymi w ławie 2 łupku ogniotrwałego w parceli z poz. -240 do -290 m na północ i południe od upadowej badawczej z poz. -240 do -320. Mikołów : Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna  „Barbara”, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1064.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MICZULSKI S. : Początki rozwoju górnictwa i hutnictwa kruszcowego w rejonie Kielc od końca XVI w. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 79-99.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MICZULSKI S. : Związki zespołów wielkopiecowych bobrzańskiego i samsonowskiego z świętokrzyskim górnictwem i hutnictwem kruszcowym w XVII w. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne 1972, S. 157-184.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MIECZNIK J. B., i in. : Uranonośność utworów kredowych Sudetów. Kwartalnik Geologiczny, 1980, T. 24, Z. 3, S. 651-662.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MIECZNIK J. B. i in. : Uran w Polsce. : historia poszukiwań i perspektywy odkrycia złóż. Przegląd Geologiczny, 2011, T. 59, Nr 10, S. 688-697.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna osadów karbonu lubelskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1966, T. 44, S. 83-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

MIGIER T. : Charakterystyka niektórych Neuropterides peripinatne z karbonu produktywnego Zagłębia Górnośląskiego, Dolnośląskiego i Lubelskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 60, S. 193-212.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1972, T. 61, S. 135-176.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna warstw porębskich (namur A) okolic Katowic i Chorzowa. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 2, S. 247-250.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

MIGIER T. : Flora warstw łaziskich okolic Jaworzna. Kwartalnik Geologiczny, 1963, T. 7, Z. 1, S. 63-72.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

MIGIER T. : Stratygrafia karbonu na podstawie makroflory. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1988, T. 122.
[Uwagi: *  fragmenty, brak opisów do tablic XVIII-XXIII] [Rozdział: flora karbonu] [x]

MIGIER T., DĄBROWSKI J. : Zebranie i weryfikacja dotychczasowych informacji paleobotanicznych pod kątem widzenia stratygrafii makroflorystycznej. CPBR cel 42, kontr. 3. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1989. Archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, sygn. 1710.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

MIGIER T., DĄBROWSKI J. : Opracowanie profilu makroflorystycznego polskiej i czeskiej części niecki śródsudeckiej, CPBR 42. Warszawa : Państwowy instytut Geologiczny, 1990. Archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, sygn. 1712.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

MIKICKI C. : Organizacja i działalność władz miejskich. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 11-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MIKULSKI S. Z. : Złoto z kamieniołomu Złoty Jar k. Złotego Stoku (Sudety). Przegląd Geologiczny, 1996, R. 44, Nr 12, S. 1205-1210.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MIŚTA W., NOWAKOWSKI R. : Badania wypływów wód radonowych w dawnych wyrobiskach pouranowych Kowar. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 245-253.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MISTEWICZ E. : Uran ponad wszystko. Reporter 1989, Nr 6, S. 10-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MIZERSKI W. : Na tropach zaginionego świata. Przewodnik dla poszukiwaczy skamieniałości. Kraków : Wydawnictwo Fortis, 1994.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości, lokalizacje] [x]

MIZERSKI W., i in. : Nie tylko dinozaury. Poradnik dla poszukiwaczy skamieniałości. Wokół geologii. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2017.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości, lokalizacje] [x]

MNICH K. i in. : Weryfikacja metody oznaczania gazonośności naturalnej w pokładach z przewagą CO2 i innych gazów np. N2. Grupa tematyczna II. Temat 4. Wałbrzych : Laboratorium Analityczno-Badawcze d/s Wyrzutów Gazów i Skał przy KWK „Victoria”, 1988. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1080.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOCHNACKA K. : Geologia polimetalicznego złoża w Kowarach (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1967, Nr 40.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Mineralizacja polimetaliczna w rejonie Kowar (Dolny Śląsk) na tle petrografii serii skał formacji rudonośnej. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Złoż Rud, 1965. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1780.
[Uwagi: *, brak strony 171, 186, zamieniona tablica 3] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Mineralizacja polimetaliczna wschodniej osłony metamorficznej granitu Karkonoszy i jej związek z geologicznym rozwojem regionu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, Nr 341, S. 273-285.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Mineralizacja skał metamorficznych części Pogórza Izerskiego. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1975, Nr 89.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Minerały kruszcowe złoża polimetalicznego w Kowarach (Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1966, Nr 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Okruszcowanie w Kowarach (Dolny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 11, S. 513-515.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Strefy kontaktu granitu z otaczającymi skałami metamorficznymi w kopalni Wolność w Kowarach na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1965, T. 9, Z. 2, S. 516-520.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : The origin of uranium mineralization in the Karkonosze-Izera massif (Sudetes). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1979, T. 49, Z. 1-2, S. 195-210. Państwowy Instytut Geologiczny, sygn. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Warunki geologiczne występowania mineralizacji uranowej w kopalni „Wolność” w Kowarach na Dolnym Śląsku. W : Sprawozdanie z badań surowców promieniotwórczych za rok 1961, plan badań na 1962 r. i projekt budżetu. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Wykorzystania Energii Atomowej w Warszawie, zbiór dokumentów z lat [1962]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1706.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Warunki geologiczne występowania mineralizacji uranowej w południowo-wschodnim obrzeżeniu granitu Karkonoszy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1962, T. 6, Z. 1, S. 252-255.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Warunki geologiczne występowania skarnów w kopalni Wolność. : „Kowary” (Dolny Śląsk). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1966, T. 9, Z. 2, S. 623-624.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K. : Z badań nad mineralizacją uranową NE części obramowania granitu Karkonoszy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961 T. 5, Z. 1, S. 274-275.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOCHNACKA K., BANAŚ M. : Occurrence and genetic relationship of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (The Sudety Mtn., SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2000, T. 70, S. 137-150. Państwowy Instytut Geologiczny, sygn. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOLENDA D. : Górnictwo chęcińskie w XVI i XVII w i jego związki z górnictwem śląsko-krakowskim. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 107-120.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOLENDA D. : Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI w. Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, 1963, T. 7.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOLENDA D. : Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI-XVIII w. Dzieje postępu technicznego w eksploatacji kruszców. Wrocław : Ossolineum, 1972.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOLENDA D. : Początek eksploatacji galmanu na ziemiach polskich (do połowy XVII w). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1973, Nr 1, S. 37-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOLENDA D. : Produkcja srebra w Polsce przedrozbiorowej. Biuletyn Numizmatyczny, 1983, Nr 5, S. 81-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOLENDA D. : Stan badań nad historią górnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych w Polsce feudalnej. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: * brak stron 107, 108] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOLENDA D. : Sztolnia Ponikowska. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1960, T. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOLENDA D., WOŁOSZYŃSKI R. W. : Memoriał P. M. Hennina o górnictwie olkuskim w połowie XVIII wieku. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1965, T. 9, S. 47-62.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOLENDA J. : Dawne górnictwo kruszcowe w Rudawach Janowickich, w Górach i na Pogórzu Kaczawskim i jego wpływ na przekształcenia w środowisku geograficznym. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1998, praca magisterska.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

MOLENDA T. : Górnicze stanowiska akwatyczne. - obiekty obserwacji procesów hydrologiczno-biologicznych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 239-250.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Monografia oddziałów - wyniki analiz węglowych. 1953. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda, zbiór dokumentów z lat 1947-1953. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 57.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Monografia Biura Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych „Biprokop” Chorzów, ul. Lwowska 2. Część 2. Rozdział 6. Chorzów : B.P.K.S.Chem. „Biprokop”, [1967]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 1/2002/425.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Monografia Centralnego Laboratorium Kopalnych Surowców Chemicznych Warszawa, ul Rydygiera 8. Cz. 2, rozdz. 7. Warszawa : C.L.K.S.Chem., [1967]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 1/2002/425.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Monografia Kopalnictwa surowców chemicznych. Część 2. Rozdział 3. Baryt wraz z przeróbką. B.P.K.S.Chem. „Biprokop”, 1967. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 1/2002/425.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MORAWIECKI A. : β-alumohydrokalcyt z Nowej Rudy. Kwartalnik Geologiczny, 1962, T. 6, Z. 4, S. 539-570.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MORAWIECKI A. : Występowanie minerałów uranowych w Polsce. Kwartalnik Geologiczny, 1960, T. 4, s. 869-873.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MORAWIECKI A. : Uwagi o dokumentacji geologicznej złoża rud uranowych w Grzmiącej. Warszawa : 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MORAWSKI T. : Nowe dane o mineralizacji barytowej w rejonie Głuszycy (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny, 1964, T. 8, Z. 2, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MORAWSKI W. : Uranonośność osadów górnego kambru na obszarze nadbałtyckim. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 912-913.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOROZEWICZ J. : O kobaltonośnym minerale Miedzianki. : Lubeckicie. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU, 1919, T. 58, Ser. A III 18, S. 2005-209.
[Uwagi: *, brak strony 208] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOROZEWICZ J. : O kruszcu miedzi z Miedzianki pod Chęcinami. Lwów : Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych w sekcjach X Zjazdu Lekarzy Przyrodników, 1907, S. 34-35.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOROZEWICZ J. : O miedziankicie. Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego, 1923, T. 2, Nr 1-2, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOROZEWICZ J. : Staszicyt. : nowy minerał złoża kruszcowego na Miedziance. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU, 1919, T. 58 Ser. A III 18, S. 123-134.
[Uwagi: *, brak stron 130-131] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MOROZOVA I., i in. : New Devonian and Carboniferous Bryozoans of the Holly Cross Mountains (Central Poland). Acta Palaentologica Polonica, 2006, T. 40, Z. 5, S. 58-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

MOSSOCZY Z., : Sprawozdanie z badań nad budową złóż arsenowych w Złotym Stoku. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1949, Nr 54, S. 67-71.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MOTTANA A., CRESPI R., LIBORIO G. : Minerały i skały przewodnik do rozpoznawania. Warszawa : Multico, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości] [x]

MOZIK J. i in. : Atlas profili geologicznych otworów wiertniczych złoża „Okrzeszyn” od Nr. 192 do Nr. 252. Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1958, T. 2. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Możliwości badań nad systemami gospodarki krzemieniem w neolicie na przykładzie krzemienia pasiastego. Warszawa : Muzeum Techniki, 1993.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MROZOWSKI M. i in. : Protokół z posiedzenia Podkomisji Surowcowej - Komisji Surowcowo-Technologicznej Państwowej Rady do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej z dnia 28 maja 1962 r. W : Sprawozdanie z badań surowców promieniotwórczych za rok 1961, plan badań na 1962 r. i projekt budżetu. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Wykorzystania Energii Atomowej w Warszawie, zbiór dokumentów z lat [1962]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1706.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MRÓZ K.  : Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych i możliwości ich wykorzystania na potrzeby lokalne w gminie Borkowice woj. Radomskie. Kielce : Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne Geoservice Sp. C., 1991. Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MUCHA P. : Nowa sztolnia w masywie Chełmca. Odkrywca, 2009, Nr 10, S. 16-18.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

MURAS K. Dozymetria na kopalniach uranowych w Polsce. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1962.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MURAS K. : Górnictwo uranowe w Polsce w latach 1948-1963. Problemy zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Sanitarna, 1995, Nr 23, S. 41-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MURZYN L. : Życie polityczne w latach 1945-1948. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 27-34.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

MUSZER J., HAYDUKIEWICZ J. : Szyszka drzewiastej rośliny widłakowej z dolnokarbońskiego fliszu Gór Bardzkich (Sudety). Przegląd Geologiczny, 2006, R. 54, Nr 11, S. 963-966.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

NADROWSKI F. : Krótki rys historyczny - charakterystyka przedsiębi. informacje. Zakład Wzbogacania Kopalnych Surowców Chemicznych „Ogorzelec”, 1960. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 183/024.
[Uwagi: *, brak stron 23-31] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

NADWORNY S., PRZERWA T. : Cenny rękopis srebrnogórski. Śląski Kwartalnik Historyczny, 2003, T. 58, Nr 2, S. 181-208.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NAJSZNERSKI R. : Analiza zaistniałych wyrzutów w piaskowcach i propozycje dotyczące technologii dalszego prowadzenia robót w przekopie badawczym na poz. -110 m w rejonie „Wacław” (w przekopie „C”). Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego  Nowa Ruda”, Dział TZW, 1985. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1171.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NAJSZNERSKI R. : Dokumentacja techniczna drążenia przekopu badawczego z rejonu „Lech” pole „Piast” do szybu „Ludmiła” w rejonie „Wacław”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1989 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/702.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NAJSZNERSKI R. : Pomiary niektórych zjawisk towarzyszących wyrzutom gazów i skał w KWK „Nowa Ruda”. KWK Nowa Ruda, Dział TZW, 1984. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1042.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NAWARA K. : Pierwsze wyniki badań skał księżycowych. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 228-241.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

NAWARA K. : Próbka gruntu księżycowego z Morza Żyzności. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 971-974.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

NEJBERT K., SIUDA R., BORZĘCKI R., MATYSZCZAK W. : Mineralogy of antimony ores mined at Dębowina in the Bardzkie Mts (Sudetes), SW Poland. Mineralogia. : Special Papers, 2013, T. 41, S. 68.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum] [x]

NICKEL E. H., NICHOLS M. C. : IMA/CNMNC List of Mineral Names. Materials Data, Inc. 2007.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały; właściwości] [x]

NIECHWEDOWICZ M., TRAMMER J. : Hydrodynamically controlled anagenetic evolution of Famennian goniatites from Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2007, T. 52, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Niecka Grodziecka - opracowania górnicze + tłumaczenia. Z. G. „Konrad ” w Iwinach, zbiór dokumentów z 1938 r. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/15.
[Uwagi: *, brak stron 27-30, 32, przestawione strony 10-20] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NIEĆ M. : Geologia i mineralizacja złoża siarczków żelaza i syderytu w Rudkach. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1969, T. 39, Z. 4, S. 723-725.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

NIEĆ M. : Mineralizacja złoża siarczków żelaza i syderytu w Rudkach w Górach Świętokrzyskich. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1968, Nr 46.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

NIEĆ M. : Występowanie rud uranu i perspektywy ich poszukiwań w Polsce. Polityka energetyczna 2009, T. 12, Z. 2/2, S. 435-451.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

NIEDŹWIEDZKI G. : Carboniferous tetrapod footprints from the Lublin Basin, SE Poland. Journal GFF, 2015, Vol. 137, S. 57-65.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

NIEDŹWIECKI G. : Smok z Lisowic. Wielki drapieżnik z triasu. Lisowice : Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach i Gmina Pawonków, 2014.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości] [x]

NIEDŹWIEDZKI G., REMIN Z. : Tropy wielkich teropodów z osadów górnego pliensbachu Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 2008, R. 56, Nr 9, S. 823-825.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

NIEDŹWIEDZKI G., SULEJ T. : Lipie Śląskie koło Lisowic. : okno na późnotriasowy ekosystem lądowy. Przegląd Geologiczny, 2008, R 56, Nr 9, S. 821-822 i okładki.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości] [x]

NIEDŹWIEDZKI G. i in. : A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2012, T. 57, Z. 2, S. 267-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości] [x]

NIEDŹWIEDZKI G. i in. : Nowe znaleziska tropów dinozaurów z osadów liasowych Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 2009, R. 57, Nr X, S. 252-262.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

NIELUBOWICZ B., WRÓBLEWSKI T. : Przyczynek do poznania okruszcowania uranowego w węglach warstw radwanickich na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Geologiczny, 1963, T. 7, Z. 1, S. 114-129.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

NIELUBOWICZ B., WRÓBLEWSKI T. : Przyczynek do prognozowania okruszcowania uranowego w węglach pokładu nr V i w kładce węglowej nr 6 na kopalni Okrzeszyn na Dolnym Śląsku. W : Sprawozdanie z badań surowców promieniotwórczych za rok 1961, plan badań na 1962 r. i projekt budżetu. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Wykorzystania Energii Atomowej w Warszawie, zbiór dokumentów z lat [1962]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1706.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

NIELUBOWICZ R. : Problem łupków pirytonośnych w Wieściszowicach. Przegląd Górniczy, 1958, Nr 10, S. 541-558.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NIEROBISZ R. Analiza zagrożenia wyrzutowego w prowadzonych robotach górniczych w polu  „Piast” ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i skuteczności stosowanej profilaktyki przeciwwyrzutowej. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, Dział TZW, 1980. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1036.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NIŚKIEWICZ J. : Budowa geologiczna masywu Szklar (Dolny Śląsk). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1967, T. 37, Z. 3, S. 387-416, Tabl. 25-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NIŚKIEWICZ J. : Minerały rudne w serpentynitach Szklar (Dolny Śląsk). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1979, T. 49, Z. 3-4, S. 395-406.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NIŚKIEWICZ J. : Pokrywa zwietrzelinowa masywu Szklar i jej niklonośnośność. Geologia Sudetica, 2000, Vol. 33, S. 107-130.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

NOGAJ T., GWÓŹDŹ K. : Historia i charakterystyka zbioru górniczego w Muzeum w Tarnowskich Górach. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 286-292.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Notatka w sprawie budowy doświadczalnego zakładu przerobu rud uranowych; Uwagi do założeń budowy zakładu. Teczka Nr. 408a. Doświadczalny Zakład Chemicznych Koncentratów Uranowych w Kowarach. Zbiór dokumentów z 1961 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 32 (020).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Notatka w sprawie budowy doświadczalnego zakładu przerobu rud uranowych. [1961]. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 32 (020).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Notatki służbowe w sprawach kopalni w Kowarach. Sprawozdania i opisy geologiczne (mapy) zakładów w Kowarach. Teczka Nr 401/60. Geologia i kopalnictwo. Rok 1960. Zbiór dokumentów z 1960 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

NOWAK A. : Pomiary hydrometryczne i analizy fizykochemiczne wód powierzchniowych i dołowych na obszarze Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie. Wrocław : Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne we Wrocławiu, 1974. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1758.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OBEREC J. : Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2 Sudety i obszary przyległe. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Obserwacja terenu. Szkody górnicze. Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach Dział Górniczy, 1952. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/7147.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych. Limity narażenia górników na działanie naturalnych izotopów promieniotwórczych i metody kontroli. PN-88/Z-70071. Warszawa : Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

Odpis decyzji Centralnego Urzędu Geologii z dnia 3.VI.1969 r. w sprawie poszukiwań rud uranu w górnych partiach złoża „Podgórze” w Kowarach. Zakłady Przemysłowe R-1, zbiór dokumentów z 1969 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/69.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Odtworzenie i modernizacja kopalni Nowa Ruda w latach 1986-1990. Dane Wyjściowe do ZTE na lata 1986-1990 KWK „Nowa Ruda”. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1984. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/611.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[Odtworzenie i modern. kopalni „Nowa Ruda” w latach 1986-1990. Dane Wyjściowe do ZTE na lata 1986-1990 KWK „Nowa Ruda”. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1984], załączniki + mapy. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/612.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Określenie gazowości i wyrzutowości pokładów węgla w otworze W-2 w polu Wacław kopalni „Nowa Ruda”. Mikołów : Główny Instytut Górnictwa Instytut Bezpieczeństwa Górniczego Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1975. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1759.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Operat wodny kopalni „Nowa Ruda” - cz. tabelaryczna. Pole Piast. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie Dział Mierniczo-Geologiczny, 1969, T. 1. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1858.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Opracowanie perspektywicznej prognozy typów węgla kopalni „Nowa Ruda” jako podstawa dla ukierunkowania wydobycia. Wałbrzych : Główny Instytut Górnictwa, Ośrodek Naukowo-Badawczy Mechanicznej Przeróbki Węgla, Laboratorium Oceny Jakości Węgla w Wałbrzychu, 1977. Muzeum Górnictwa Węglowego, sygn 133-A.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Opracowanie tekstowe do operatu wodnego kopalni „Nowa Ruda” pole „Piast”. Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1975. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1865.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OPRYCHAŁ S. i in. : Analiza w zakresie kwalifikacji zasobów węgla kamiennego rejonu „Lech” pole „Piast” z uwzględnieniem wyników nowych robót badawczych. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zespół Rzeczoznawców, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1732.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OPYRCHAŁ S. : Uproszczona dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego KWK „Nowa Ruda” w rejonie nieczynnej Kopalni „Heddi” w Ścinawce Średniej. Nowa Ruda : Ministerstwo Górnictwa, Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego KWK Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1980. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1818.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ORŁOWSKI S. : Upper Cambrian fauna of the Holly Cross Mts. Acta Geologica Polonica, 1968, T. 18, Z. 2, S. 257-291.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

ORŁOWSKI B. : Protokół z inspekcji grup pomiarowych w Państwie przeprowadzonej w miesiącach lipcu i wrześniu 1960 r. Warszawa : 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

ORZECHOWSKI S. : Zaplecze surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. : złoża rud żelaza i potencjalne rejony ich wydobycia. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 34-55.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OSIKA R. : 1 mineralogiczna Polski. Kwartalnik Geologiczny, 1965, T. 9, Nr 3, S. 670-707.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OSIKA R. : Sprawa poszukiwania złóż rud żelaza w bloku przedsudeckim w świetle nowych danych geologicznych. Przegląd Geologiczny, 1961, T. 9, Nr 3, S. 121-125.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OSIKA R. : Występowanie i perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza w Polsce. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958, Nr 126, S. 9-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OSIŃSKI J. : Opisanie polskich żelaza fabryk. Warszawa : Drukarnia J. K. Mci. i Rzeczypospolitej u XX. Scholarum Piarum, 1782.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OSMÓLSKA H. : Famennian phacopidae from the Holy Cross Mountains (Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 1958, T. 7, Z. 2, S. 119-148.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

OSTROWSKI S. : Krawędzie bioherm mikrobialitowo-gąbkowych miejscem znacznego nagromadzenia szkarłupni. Tomy Jurajskie, X, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

OWCZAREK A. : Złoża rud żelaza eksploatowane w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym w epoce żelaza. Przegląd Geologiczny, 1968, R. 16, Nr 6, S. 284.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OWCZAREK A. : Paleozoiczne rudy żelaza na obszarze Staropolskiego Zagłębia Górniczego. Przegląd Geologiczny, 1954, Nr 8, S. 305-311.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OWCZAREK A. : Prehistoryczne roboty poszukiwawcze rudy żelaza w Rudkach koło Kielc. Przegląd Geologiczny, 1968, Nr 6, S. 284-286.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

OWOCKI K. : Klasyfikacja chondrytów zwyczajnych z Sahary i Omanu. Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, X.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

PACEWICZ S. : Plan PJ-59 na rok 1959. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/36.
[Uwagi: *, brak stron 7-21] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

PACYNA G., FLORIAN S., BORZĘCKI R. : New Morphologigal Features of Arthropleura sp. (Myriopoda), Diplopoda) Based on New Specimens From The Upper Carboniferous of Lower Silesia (Poland). Annales Societatis Poloniae, 2012, T. 82, S. 121-126.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości] [x]

PALLÉ J. M. : Color Code according to the Commision for the Geological Map of the World (CGMW). Paris : Commision for the Geological Map of the World, 2012.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PANAS J. i in. : Doświadczenie wielkolaboratoryjne w kopalni „Radoniów” nad uzyskaniem uranu z wód kopalnianych. Warszawa-Żerań : Instytut Badań Jądrowych PAN Zakład Technologii Chemicznej, 1962. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1775.
[Uwagi: *, tylko strony ] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

PARAFINIUK J. : Minerały. Systematyczny katalog 2004. Warszawa : Towarzystwo Geologiczne „Spirifer”, 2005.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; minerały] [x]

PARAFINIUK J. : Sulfate minerals and their origin in the weathering zone of the pyrite-bearing schists at Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Western Sudetes). Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, 353-414.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PARECKI A. : Uwagi na temat budowy geologicznej złoża barytu w Stanisławowie koło Jawora. Przegląd Geologiczny, 1970, Nr 3, S. 133-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PASZKOWSKI M. : Sinicowe struktury biosedymentacyjne w wapieniach dinatu w rejonie Krzeszowic. Przegląd Geologiczny, 1983, R. 31, Nr 4, S. 254-258.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu] [x]

PAULEWICZ M. : Chęcińskie górnictwo kruszcowe od XIV do poł. XVII wieku. Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAULIŠ P., MIKUŠ M. : Stříbrná stezka. Hornická naučná stezka v Kutné Hoře. Stručná historie kutnohorského dolování. Kutná Hora : Kutna, 1998.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAULO A. : Mineralizacja barytowo-kwarcowo-siarczkowa w Tatrach Zachodnich w świetle nowych danych. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T 59, S. 255-266.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAULO A. : Minerały niklu i bizmutu w żyłach kruszcowych okolicy Chełmca (Góry Kaczawskie, Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Komisji Naukowej PAN Oddział w Krakowie, 1970, Nr 24, S. 61-82.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAULO A. : Nowe dane o mineralizacji utworów paleozoicznych w okolicy Lipy Jaworskiej (Dolny Śląsk). Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie, 1963, t. 6, z. 2, s. 518-520.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAULO A. : Złoże barytu w Stanisławowie na tle metalogenii Gór Kaczawskich. Prace Geologiczne Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie, 1973, Nr 76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAULO A., SALAMON W. : A note on freibergite, pyrargyrite and bournonite from Grudno, Lower Silesia. Mineralogia Polonica, 1972, T. 3, S. 83-86.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAULO A., SALOMON W. : O żyle kruszcowej w Grudnie (Góry Kaczawskie). Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 2, S. 234-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAULO A., SALOMON W. : Przyczynek do znajomości złoża polimetalicznego w Starej Górze. Kwartalnik Geologiczny, 1974, T. 18, Z. 2, S. 266-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWLICA W. : O żyłach mineralnych granitu tatrzańskiego. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, 1916, T. 50, S. 155-170.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWLIŃSKI L. i in. : Projekt wstępny. Uruchomienie kopalni „Wacław” w Ludwikowicach Kłodzkich pow. Nowa Ruda glac. 9144. Część ogólna. Wrocław : Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych we Wrocławiu, 1957. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/467.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWLINSKI L. : Uruchomienie Kopalni Węgla Kamiennego „Wacław” w Ludwikowicach Kłodzkich powiat Nowa Ruda województwo Wrocław. Część górnicza. Projekt wstępny. Wałbrzych : Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych we Wrocławiu, 1957. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/468.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[PAWLINSKI L.] : Uruchomienie Kopalni Węgla Kamiennego „Wacław” w Ludwikowicach Kłodzkich powiat Nowa Ruda województwo Wrocław. [Część graficzna]. Wałbrzych : Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych we Wrocławiu, [1957]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/469.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWŁOWICZ i in. : Wiertniczo-strzelnicza metoda zapobiegania wyrzutom gazów i skał w ścianie i chodniku w pokładzie 410/2 + 412 w polu „Piast” kopalni „Nowa Ruda”. Katowice : Główny Instytut Górnictwa Instytut Bezpieczeństwa Górniczego Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 1981. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1068.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWŁOWICZ R., ŻURAWSKI X. : Plan bezpiecznego prowadzenia kopalń robót poszukiwawczo-badawczych kopalni „Czarnów” w Pisarzowicach k-Kamiennej Góry woj. Wrocławskie. - na okres od dnia 1.I.1954 r. do dnia 31.XII.1955 r. Kowary : Sudeckie Zakłady Górnicze w budowie z siedzibą w Kowarach, [1954]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/14.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWŁOWICZ R., ŻURAWSKI X. : Plany bezpiecznego prowadzenia kopań robót poszukiwawczo-badawczych kopalni „Gierczyn” w miejscowości Gierczyn powiat Łwówek-Śląski woj. Wrocławskie - na okres od dnia 1.I.1954 r. do dnia 31.XII.1955 r. Kowary : Sudeckie Zakłady Górnicze w budowie z siedzibą w Kowarach, [1954]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/15.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWŁOWICZ R., ŻURAWSKI X. : Plan bezpiecznego prowadzenia kopalń robót poszukiwawczo-badawczych kopalni „Miedzianka” powiat Jelenia Góra wojew. Wrocławskie - na okres od 1.I.1954 r. do 31.XII.1955 r. Kowary : Sudeckie Zakłady Górnicze w budowie z siedzibą w Kowarach, [1954]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/16.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

PAWŁOWSKA J. : Mineralizacja barytowa w północnej części niecki sudeckiej. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 59, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWŁOWSKA J. : Petrografia i geneza złoża barytu w Strawczynku. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 59, S.180-219.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWŁOWSKA J. : Charakterystyka rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Instytutu Geologicznego, 1977, nr 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAWŁOWSKA K. : Szczątki ryb z wapieni mioceńskich Pińczowa. Acta Palaeontologica Polonica, 1960, T. 5, Nr 4, S. 421-432.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PAZDRO J. : Dodatek do Planu Ruchu kop. Gierczyn. Sudeckie Zakłady Górnicze w budowie Przedsiębiorstwo Państwowe w Gierczynie, [1954]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/9.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAZDUR J. : Górnictwo i hutnictwo kruszcowe w okolicy Kielc. Badania nad hutnictwem metali nieżelaznych w Polsce w XVI i XVII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1955, T.1, S. 78-86.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAZDUR J. : Górnictwo w Zagłębiu Staropolskim w epoce feudalnej. Rocznik Świętokrzyski, 1962, T. 1, S. 151-183.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAZDUR J. : Kierunki i metody badań dziejów świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 13-27.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAZDUR J. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach i Radomiu. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PAZDUR J. : Stan badań nad dziejami górnictwa i hutnictwa w Polsce w okresie rozwoju kapitalizmu (1764-1870). Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PENDIAS H., WAWRZYNIAK T. : Niektóre pierwiastki śladowe w pokładach węglowych Zagłębia Noworudzkiego. Wrocław-Warszawa : Instytut Geologiczny, Pracownia Geochemii - Oddział Dolnośląski, Zakład Geochemii - Warszawa, 1967. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1755.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PERZYŃSKI M. : Tajemnice pouranowych sztolni. W: Dolnego Śląska skarby, osobliwości i cuda. Przewodnik dla dociekliwych. Wrocław : Wrocławski Dom Wydawniczy, 2003, S. 254-258.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

PETRONIK J. : Projekt likwidacji szybu nr 1 w Starej Górze - Dolny Śląsk. Część opisowa. Wrocław : Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum”, 1976. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/7160.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PETRONIK J. : Likwidacja szybu nr 2 w Starej Górze Dolny Śląsk. Kosztorys. Wrocław : Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum”, 1976. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/7161.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PETRONIK J. : Projekt likwidacji Szybu nr 3 (Alter Adler) w Ciechanowicach Dolny Śląsk. Część opisowa. Wrocław : Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum”, 1976. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/7162.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PETROV Y. V. i in. : Natural Nuclear Reactor at Oklo and Variation of Fundamental Constants: Computation of Neutronics of a Fresh Core. Physical Review C, 2006, T. 74.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

PIĄTEK E. : Sztolnia LIS w Wałbrzyskim Zagłębiu Węgla Kamiennego, jej dziele i znaczenie jako zabytek techniki. Szczawno Zdrój : 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Dawne górnictwo srebra w okolicy Wałbrzycha.  Wałbrzych : Kronika Wałbrzyska, 1981, S. 149-185.
[Uwagi: *, brak stron 1-11] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Górnictwo rud metali w Górach Sowich. Zabytki Techniki w Polsce, 2000, T. 3.
[Uwagi: * brak stron: 104-110] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Kolebka polskiej miedzi. Złotoryja : Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Studium historyczno-techniczne górnictwa srebra i barytu w Boguszowie od XV do połowy XX wieku. Wałbrzych : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Wałbrzychu, 1990, S. 12-54.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Zarys dziejów dolnośląskiego górnictwa węglowego. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 187-199.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIECZKA A., PIECZONKA J., PIESTRZYŃSKA A. : Minerals of the weathering zone of Miedzianka polymetallic deposit, Rudawy Janowickie (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica, 1988, T. 19, Z. 1, S. 75-98.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIEKARSKI K. : Osadowa czy ascenzyjno-hydrotermalna geneza pierwotnej mineralizacji kruszcowej złoża w Miedzianej Górze koło Kielc. Przegląd Geologiczny, 1963,  Nr 10, S. 441.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIEKARSKI K. : W sprawie genezy złoża rud miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961, Nr 3, S. 43-58.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIERNIKARCZYK J. : Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. Katowice : Śląski Związek  Akademicki, 1933, T. 1, 1936, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIESZCZEK E. : Über einige neue harzähnliche Fossilien des ostpreusischen Samlandes. Archiv für Pharmacie, Zeitschrift des deutschen Apotheker-Vereins, 1880, T. 14, Z. 6, S. 433-436.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PIESTRZYŃSKI A., SALOMON W. : Nowe dane z polimetalicznej mineralizacji żył kwarcowych złoża pirytu w Wieściszowicach (Dolny Śląsk). Kwartalnik Geologiczny, 1977, T. 21, Z. 1, Ss. 27-33.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PILSKI A. : Kamienie nie z tej Ziemi. Wiedza i życie, 1992, Nr 1, S. 42-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

PILSKI A. : Kamienie z polskiego nieba. Wiedza i życie, 1995, Nr 4, S. 20-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

PILSKI A. : Materia Układu Słonecznego z kolekcji Kazimierza Mazurka. Gliwice : Zakład Poligraficzny Waldemara Wilińskiego, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

PILSKI A. : Meteoryt Białystok. Urania, 1994, Nr 5, S. 143-145.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

PILSKI A. : Meteoryt Łowicz po 60 latach - znaki zapytania. Urania, 1995, Nr 2, S. 39-43.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

PILSKI A. : Meteoryty w zbiorach polskich. Lidzbark Warmiński : druk autora, 2001.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty] [x]

PILSKI A. : Meteoryty w zbiorach polskich. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, 1995.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty] [x]

PILSKI A. : Nieziemskie skarby. Poradnik poszukiwacza meteorytów. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty] [x]

PILSKI A. : Pułtuski deszcz meteorytów. Urania, 1994, Nr 9, S. 241-245.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

PINKAS K., WYSZKOWSKI T. : Notatka sporządzona na posiedzeniu Komisji Ekonomicznej Państwowej Rady do spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej w dniu 26 maja 1961 r. w sprawie możliwości realizacji produkcji koncentratu uranowego w Polsce. Warszawa : Państwowa Rada Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej, 1961. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 28 (033).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

PIOTROWSKI A. : Genus Ammonicrinus (Crinoidea) from the middle devonian of the Holy Cross Mts (Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 1977, T. 22, Z. 2, S. 205-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PIOTROWSKI J., PIOTROWSKA K. : Słownik jednostek litostratygraficznych Polski. T. 4. Jednostki nieformalne mezozoiku i kenozoiku. 2003.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PIOTROWSKI M i in. : Badania nad odgazowaniem górotworu nasyconego CO2 w KWK „Nowa Ruda” - etap II. Wałbrzych : Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe w Wałbrzychu, Laboratorium Analityczno-Badawcze d/s Wyrzutów Gazów i Skał przy KWK „Victoria”, 1986. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1074.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIOTROWSKI M. i in. : Badania nad odgazowaniem górotworu nasyconego CO2 w KWK  „Nowa Ruda”. Wałbrzych : Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe w Wałbrzychu, Laboratorium Analityczno-Badawcze d/s Wyrzutów Gazów i Skał przy KWK „Victoria”, 1985. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1070.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIOTROWSKI P. : Badania wpływu otworów odprężająco-odgazowujących na odprężenie i odgazowanie górotworu przed czołem przodka przekopu badawczego do szybu „Ludmiła” w polu „Piast” KWK  „Nowa Ruda”. Wałbrzych : Laboratorium Analityczno-Badawcze Do Spraw Wyrzutów Gazów i Skał przy KWK „Victoria”, 1989. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1083.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PIOTROWSKI P. : Kontynuowanie prac nad odgazowaniem górotworu metodą odsysania CO2 z otworów wiertniczych wykonywanych w polu „Piast” z wyrobisk prowadzonych w pokł. łupku ogniotrwałego ławy 4. Grupa tematyczna II. Temat 2. Wałbrzych : Laboratorium Analityczno-Badawcze d/s Wyrzutów Gazów i Skał przy KWK „Victoria”, 1988. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1078.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan akcji na wypadek wyrzutu gazów i skał lub nagłego wypływu gazu. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego, „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, pole Piast, 1992. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 2003/10.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan 5-letni na lata 1961-1965. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan 5-letni na lata 1961-1965. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan bezpiecznego prowadzenia Robót górniczych i prawidłowej gospodarki złożem. Plan Ruchu na rok 1959. Część graficzna. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda Wychodnie Wacław-Pniaki, 1959. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 2003/31.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan bezpiecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej. gospodarki złożem kop. Złoty Stok na okres od 1.I.1960 do 31.XII.1960 r. Złoty Stok : Kopalnia Arsenu „Złoty Stok” w Złotym Stoku, 1959.. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 404.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan bezpiecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej. gospodarki złożem na rok 1959. Plan sytuacyjny. Część graficzna. Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach Dział Górniczy, 1959. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/7001.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan finansowo-gospodarczy za rok 1949. Kowarskie Kopalnie, 1949. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/15.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Plan generalny ZG Konrad. Część graficzna. Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach Dział Górniczy, 1950. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/7006.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan generalny kop. Grodziec - upadowa. T. II. Część graficzna. Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach Dział Górniczy, 1965. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/7012.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan generalny Zakłady Górnicze Lubachów. Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach Dział Inwestycji, 1954. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/6696.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan likwidacji kopalni Gierczyn. Sudeckie Zakłady Górnicze Gierczyn, zbiór dokumentów z lat 1953-1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan likwidacji kopalni „Konrad”. Część graficzna. Iwiny : Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach Dział Organizacyjno-Prawny, 1988. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/5761.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan likwidacji kopalni „Konrad” część graficzna. Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach, 1988. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/5762.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan likwidacji upadowej Pniaki na rok 1977. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan perspektywiczny na lata 1960-1980. Cz. C. Plany pokładowe. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan prac geologiczno-poszukiwawczych na 1958 r. Warszawa : Centralny Urząd Geologii Departament Planowania, 1957. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 336.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Plan prac geologicznych w rejonie kopalni Złoty Stok na lata 1956-1960. Złoty Stok : Ministerstwo Hutnicta Metali Nieżelaznych Kopalnia Złoty Stok, 1954. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 418.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Plan przedsięwzięć w związku z eksploatacją rud dla potrzeb własnych i likwidacją kopalni „Radoniów” w 1963 roku. Zakłady Przemysłowe R-1. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 66 (019).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Plan przeglądowy upadowa „Grodziec”. Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach Dział Energo-Mechaniczny, 1951. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/6761.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan przeglądowy upadowej Grodziec kop. Konrad. Mapa. Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach Dział Górniczy, 1968. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/7016.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan rekultywacji i zagospodarowania terenów przekształconych na terenie wsi Miedzianka, Mniszków i Janowice Wielkie według stanu na dzień 1 stycznia 1974 r. Jelenia Góra : 1974.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Plan robót górniczych. Sprawozdanie MH-KR-3 z przebiegu wykonastwa inwestycji górniczych. Sudeckie Zakłady Górnicze „Gierczyn”, [1957]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/18.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan roczny Zakładów Przemysłowych R-1 na 1959 r. Eksploatacja. Zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/35.
[Uwagi: *, tylko strony 1-3, 33, 57] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Plan Ruchu grupy poszukiwawczej nr 3 na odcinku Jedlina Zdrój pow. Wałbrzych. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1959. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/191.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu Kopalni i Przeróbki Mechanicznej „Złoty Stok” w Złotym Stoku na czas od 1.I.1953 r. do 31.XII.1953 r. Złoty Stok : Przemysł Arsenowy Przedsiębiorstwo Państw. Wyodręb. w Złotym Stoku D/Sl., 1953. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 1/2002/416.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[Plan ruchu kopalni Gierczyn. Sudeckie Zakłady Górnicze Gierczyn, 1957]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu. Część podstawowa. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” z siedzibą w Słupcu, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/799.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1972-1973. Część podstawowa. Załączniki. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” z siedzibą w Słupcu, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/800.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1972-1973. Część szczegółowa. Słupiec : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Słupcu, pow. Nowa Ruda, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/801.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1972-1973. Książka obudowy /załącznik do części szczegółowej/. Kopalnia Węgla Kamiennego z siedzibą w Słupcu, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/802.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1972-1973 - metryki strzałowe. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie Dział Górniczy, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/803.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[Plan ruchu na lata 1972-1973]. Plan ratownictwa i pierwszej pomocy Pola „Piast” Kopalni „Nowa Ruda” na wypadek pożaru, wybuchu gazu lub pyłu węglowego względnie zatopienia na czas od 1.I.1972-31.XII.1973 r. 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/804.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1978-1979. Część szczegółowa. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1977. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/818.
[Uwagi: * tylko strony 60-107] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan Ruchu na lata 1986-1987. Część szczegółowa. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Sobótce, Kopalnia Magnezytu „Wiry”, 1985. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/171.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1992-1993. Część szczegółowa. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1991 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/853.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [Słupiec]

Plan ruchu na lata 1992-1993. Część szczegółowa. Książka obudowy. Załącznik. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1991. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/854.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [Słupiec]

Plan ruchu na lata 1992-1993. Część szczegółowa. Dokumentacja centralnego strzelania w Polu „Piast”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1991. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/855.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1992-1993. Załączniki. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, Pole Piast Dział Górniczy, 1991. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/856.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1992-1993. Załączniki. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, Pole Słupiec Dział Górniczy, 1991. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/857.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1992-1993. Część podstawowa. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie Dział Górnicy, 1991 + zbiór dokumentów z lat 1992-1993. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/858.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan ruchu na lata 1992-1993. Część podstawowa. Załączniki. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie Dział Górniczy, 1991 + zbiór dokumentów z lat 1992-1993. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/859.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plan Ruchu na lata 1998-2000. Część szczegółowa. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Sobótce, Kopalnia Magnezytu „Wiry”, 1997. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/172.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plany prac geologicznych i geologiczno-poszukiwawczych na 1953 r. Jawornicko-Mikołowskiego, Katowickiego, Rudzkiego, Rybnickiego, Wrocławskiego, Zambrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Centralny Urząd Geologii Departament Planowania Wydział Planów Zbiorczych i Koordynacji, 1952 + zbiór dokumentów z lat 1950-1951. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 323.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Plany prac geologiczno-poszukiwawczych Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach na lata 1960-1961, podległych Biurze Pełnomocnika Rządu d.s. Wykorzystania Energii Jądrowej. Centralny Urząd Geologii Departament Planowania Wydział Koordynacji Planów, zbiór dokumentów z lat 1959-1965. Archiwum Akt Nowych, sygn. 352.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Plany wierceń wykonanych przez Niemców. Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach, zbiór dokumentów z lat 1943-1945. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/7.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PLANTOS R. : Złotostockie kopalnie złota. W : Pielgrzymy. Informator Krajoznawczy. Wrocław : Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, Oddział Wrocławski PTTK, 1997, S. 153-163.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Plany perspektywiczne i wieloletnie. Teczka Nr. 521. Rok 1965. Zbiór dokumentów z 1965 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 84 (08).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

POBORSKI C. : Złoże i kopalnia rud Staszic w Rudkach w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1947, Nr 1-2, S. 26-38.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

POINAR G. BUCKLEY R. Jr. BROWN A. E. : The Secrets of Burmite Amber. MAPS Dig, 2008, T. 20, S. 20-29.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

[PODGÓRSKI K. i in.] : Dokumentacja laboratoryjnych badań wytrzymałościowych próbek skał pobranych w stropie i spągu przekopu 2a na poz -515 m w KWK „Nowa Ruda”. Załącznik do pracy o symbolu NB-56/RG-4/96 pt. Określenie parametrów wytrzymałościowych skał otaczających i sporządzenie nomogramów doboru schematów obudowy dla drążonych i projektowanych wyrobisk korytarzowych KWK „Nowa Ruda” z uwzględnieniem stref oddziaływania krawędzi eksploatacyjnych i zaburzeń tektonicznych. Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, 1996. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/671.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PODGÓRSKI K. i in. : Określenie parametrów wytrzymałościowych skał otaczających i sporządzenie nomografów doboru schematów obudowy dla drążonych i projektowanych wyrobisk korytarzowych KWK „Nowa Ruda” z uwzględnieniem stref oddziaływania krawędzi eksploatacyjnych i zaburzeń tektonicznych. Gliwice : Wydział górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, 1996. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/672.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PODGÓRSKI K., KONIOR J. : Instrukcja określania obciążeń obudowy ŁP, obniżenia stropu przekopów i chodników przyścianowych oraz nośności spągu. Załącznik do pracy o symbolu NB-56/RG-4/96 pt. Określenie parametrów wytrzymałościowych skał otaczających i sporządzenie nomogramów doboru schematów obudowy dla drążonych i projektowanych wyrobisk korytarzowych KWK „Nowa Ruda” z uwzględnieniem stref oddziaływania krawędzi eksploatacyjnych i zaburzeń tektonicznych. Gliwice : Wydział górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, 1996. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/673.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PODOLSKI R. i in. : Wykorzystanie metod geofizycznych do określenia stref nieciągłości i zaburzeń pokładów oraz dla potrzeb lokalnej i bieżącej prognozy zagrożenia wyrzutowego. Grupa tematyczna II. Temat nr. 5. Wałbrzych : Laboratorium Analityczno-Badawcze d/s Wyrzutów Gazów i Skał przy KWK „Victoria”, 1989. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1081.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

POKRYSZKA Z. : Badania nad odgazowaniem górotworu metodą odsysania CO2 z otworów wiertniczych wykonywanych w polu „Piast” z wyrobisk prowadzonych w pokładzie łupku ogniotrwałego, ława 4. Wałbrzych : Laboratorium Analityczno-Badawcze d/s Wyrzutów Gazów i Skał przy KWK „Victoria”, 1989. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1084.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

POKRZYWNICKI J. : I. Meteoryty Polski, II Meteoryty w zbiorach polskich. Studia Geologica Polonica, 1964, T. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

POLAŃSKI A. : Geochemia i surowce mineralne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości] [x]

Pomiary koncentracji radonu w kopalniach. Zbiór dokumentów z 1958 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 3/335.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PONIŃSKI D. : Orzeczenie grupy ekspertów radzieckich o zasobach rud uranowych i perspektywach poszukiwań oraz rozpoznania złóż w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Warszawa : 1958. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519/10 (00535401580360).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

PORĘBSKA E. : Lates silurian and early devonian graptolites from Żdanów section, Bardo Mts. (Sudetes). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1984, Vol. 52, Z. 1, S. 89-209.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

POTONIE H. i inni : Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen-reste der paläozoischen und mezozoischen Formationen. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1903-1913, T. 1-9.
[Uwagi: * IG 2421] [Rozdział: flora karbonu] [x]

PRASZKIER T. : Przewodnik geologiczny po wybranych odsłonięciach okolic Krakowa. Warszawa : Tomasz Praszkier, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PRASZKIER T., DEMBICZ K. : Metody konserwacji okazów. Klub Geologiczny Spirifer. Fosol. Niekomercyjny Nieregularnik Geologiczny, 1995, Nr 1, S. 47-48.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PRASZKIER T., DEMBICZ K. : Wałbrzych. Fosol. Klub Geologiczny Spirifer. Niekomercyjny Nieregularnik Geologiczny, 1995, Nr 1, S. 22-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PRASZKIER T., DEMBICZ K. : Zakopane. Fosol. Klub Geologiczny Spirifer. Niekomercyjny Nieregularnik Geologiczny, 1995, Nr 1, S. 27-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PREIDL W., WÓJCIK A. J. : Kopalnia w Posądzy - ważny epizod górnictwa siarkowego w Polsce. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 261-272.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Problemy eksploatacji węgla i łupku ogniotrwałego wynikające ze wzrostu zagrożenia wyrzutowego w polu „Piast” Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, TZW, 1980. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1035.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Projekt Koncepcyjny Zakładu Przeróbczego „Grzmiąca”. Tom II. Rysunki. Częstochowa : Biuro Projektów Kopalnictwa Rud Żelaza Biprorud Przedsiębiorstwo Państwowe, [1969]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/58.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Projekt modernizacji systemu wybierania pokładu chronionego w warunkach zagrożenia nagłymi wyrzutami CO2. Kopalnia Nowa Ruda”, 1965. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1020.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Projekt prac poszukiwawczych w Górach Sowich wraz z uzupełnieniami. Zbiór dokumentów z lat 1959-1965. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 82 (02391-2).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Projekt wstępny budowy kopalni Okrzeszyn. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach, 1959, cz. 1 budowlana, 1959, cz. 2 energo-mechaniczna. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 507/56.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Projekt planu poszukiwań geologicznych na 1963 rok.. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1962. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1711.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Projekt wstępny doświadczalnego zakładu przerobu rud uranu „Wolność” w Kowarach. Teczka Nr 409. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, zbiór dokumentów z 1962 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. PAA 64 (022).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Projekty planów dwuletnich i rocznych (zakładów R-1). Teczka nr 503. Sprawozdawczość i analizy okresowe. Zbiór dokumentów z 1970 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 113.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Projekt techniczny. Zagospodarowanie wód głębinowych z odwiertu 22 N w Czerwieńczycach. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda, 1991. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/325.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Projekt wstępny Nr 09-814 doświadczalnego zakładu koncentratów uranowych - część rysunkowa. Katowice : Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych, 1962. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 58 (0109402620118).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Profile otworów wiertniczych - niemieckie. ZG „Konrad” w Iwinach, zbiór dokumentów z lat 1934-1937. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/16.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Profile otworów wiertniczych - niemieckie + tłumaczenia polskie. ZG „Konrad” w Iwinach, zbiór dokumentów z 1937 r. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Profile geologiczne i zbiorcze szybów. ZG „Konrad” w Iwinach, zbiór dokumentów z lat 1943-1945. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Projekt Bergbau Gröditz Bearbeitungsgrundlagen. [1938] + tłumaczenie. W: Niecka Grodziecka - opracowania górnicze + tłumaczenia. Zakłady Górnicze „Konrad ” w Iwinach, zbiór dokumentów z 1938 r. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/15.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Projekt Bergbau Gröditz Bearbeitungsgrundlagen. [1938] + tłumaczenie.  W: Niecka Grodziecka - opracowania górnicze + tłumaczenia. Zakłady Górnicze „Konrad ” w Iwinach, zbiór dokumentów z 1938 r. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 405/15.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Projekt wstępny Zakł. Górniczych Konrad w Iwinach. T. IV. Katowice : Biuro projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych  „Bipromet ”, 1951, T. 6. Archiwum Państwowe w Bolesławcu, sygn. 398/6704.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Projekt usuwania szkód górniczych po byłej kopalni „Miedzianka”. Zakłady Górnicze „Lena”. Dział Górniczy, zbiór dokumentów z lat 1964-1972. Archiwum Państwowe w Legnicy, sygn. 2269.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (III). Biuletyn Numizmatyczny, 1994, Nr 10-12, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: mennice] [x]

Protokoły przekazania nieruchomości. 1. Z-dy Górnicze w Gierzczynie na rzecz P.G.R.N. w Gierczynie. 2. Miedzianka na rzecz P.G.R. w Janowicach. 3. Przekazania Kopalni „Stara Góra”. 4. Przekazania Kopalni „Czarnów”. 5. Przekazania budynków mieszkalnych. Zakłady Górnicze Gierczyn, zbiór dokumentów z lat 1952-1958. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/20.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Protokoły z narad w sprawie likwidacji i zabezpieczenia wylotów na powierzchnię starych i nieczynnych wyrobisk górniczych z lat 1969-1974. Wałbrzych : Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, zbiór dokumentów z lat 1969-1974. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1656.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Zagrożeń Wodnych. Kopalnia Węgla Kamiennego  Nowa Ruda” z siedzibą w Słupcu Zespół Zagrożeń Wodnych, zbiór dokumentów z 1972 roku. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1642.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Zagrożeń Wodnych. Kopalnia Węgla Kamiennego  Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, zbiór dokumentów z 1973 roku. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1643.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Protokoły Zespołu Roboczego ds. oceny obiektów zabytkowych oraz opracowania propozycji dalszego funkcjonowania Muzeum Górnictwa. Zbiór dokumentów z 1998 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/235.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Protokół i inne materiały dotyczące stanu zapasów rudy w kopalni „Radoniów”. Teczka Nr 405/69. Produkcja R-1. Zespół Koordynacji Badań. Rok 1969. Zbiór dokumentów z 1969 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 100 (013).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Protokół przekazania Zakładu Górniczego. Zakład Doświadczalny Politechniki Wrocławskiej „Hydromech” w Kowarach, zbiór dokumentów z lat 1983-1990. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 337/8.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Protokól z posiedzenia Komisji dla zatwierdzenia planu ruchu Sudeckich Zakładów Górniczych w Gierczynie na 1958 r. Katowice : 1957. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Protokół zdawczo-odbiorczy pomiędzy „Hydromech” a Spółką „Hydromet”. Zakład Doświadczalny Politechniki Wrocławskiej „Hydromech” w Kowarach, zbiór dokumentów z 1989 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 337/13.
[Uwagi: *, brak stron (A) 6-34] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Przejawy mineralizacji uranowej w marglach i wapieniach miedzionośnych kopalni „Lena”. B.r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : Mineralizacja fluorytowa na wschodnich zboczach Śnieżnika Kłodzkiego. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 2, S. 251-260.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : Przejawy mineralizacji na tle struktury metamorfiku Lądka i Śnieżnika. Przegląd Geologiczny, 1969, T. 19, Nr X, S. 442-443.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : W sprawie budowy geologicznej wschodnich zboczy Śnieżnika Kłodzkiego. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 1-16.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Przewodnik do wycieczki geologicznej po okolicach Kielc. Warszawa : Towarzystwo Geologiczne Spirifer, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Przewodnik Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1964.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PRZYCHODNI A., ORZECHOWSKI S. : Zespół pieców dymarskich z Bilczy, Gm. Morawica, Woj. Świętokrzyskie. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 56-73.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PRZYLIBSKI T. A., i in. : Mineralogia, petrografia, geneza i propozycja nowej klasyfikacji meteorytu enstatytowego Zakłodzie. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 80-101.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

PRZYLIBSKI T. A. : Radon Research in Poland: A Review. Solid State Phenomena, 2015, T. 238, S. 90-115.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

PTASZYŃSKI T. : Lower Triassic vertebrate footprints from Wiory, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2000, T. 45, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PTASZYŃSKI T., NIEDŹWIEDZKI G. : Late Permian vertebrate tracks from the Tumlin Sandstone, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2004, T. 49, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

PUGACZEWSKA H. : Bivalvia of the Polish middle jurassic and remarks on their paleoecology. Acta Palaentologica Polonica, 1986, T. 31, Z. 1-2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości lokalizacje] [x]

PULINA M. Środowisko geograficzne. [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. ?.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

PUSCH G. G. : Geognostyscher Atlas von Polen. W:  Pusch G. G. : Geognostische Beschreibung von Polen so wie der übrigen Nordkarpathen-Länder. Stuttgart-Tübingen : Cotta'schen Buchhandlung, 1836.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

PUSCH G. G. : Geologiczny opis Polski oraz innych krajów na północ od Karpat położonych. Dąbrowa : Drukarnia St. Swięckiego, 1903.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości; lokalizacje] [x]

PYTEL K. : Najciekawsze wystąpienia pegmatytów w obrębie Masywu Czesko-Morawskiego. Kraków : Muzeum Minerałów, 2014.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum] [x]

PYZIK Z. W. : Materiały archeologiczne do znajomości górnictwa i hutnictwa kruszcowego na obszarze województwa kieleckiego. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Wydawnictwa Geologiczne. 1972, S. 101-106.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

QUITZOW W. i in. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 173. Blatt Gleiwitz. Gradabteilung 78, Nr. 45. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1915.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

QUITZOW W. i in. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 173. Blatt Kattowitz und Birkenthal. Gradabteilung 78, No. 47 und 78, No. 48. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1914.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RACKI G. : Brachiopod assemblages in the Devonian Kowala Formation of the Holy Cross Mountains. Acta Palaentologica Polonica, 1993, T. 37, Z. 2-4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RACKI G., BALIŃSKI A. : Late Frasnian Atrypida (Brachiopoda) from Poland and the Frasnian-Famennian biotic crisis. Acta Palaentologica Polonica, 1998, T. 43, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RACKI G., i in. : Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska. Przewodnik geologiczny. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości; lokalizacje] [x]

RADLER L. : Beiträge zur Siedlungs- und Kirchen- geschichte des Schlesiertals: Ober Weistritz, Breitenhain, Burkersdorf, Ohmsdorf, Schlesiertal. Jährbuch für Schlesische Kirchengeschichte, 1985, Nr 64, S. 7-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RADOMSKI M. : Tajemnica kowarskiej kopalni. Na żywo, 1995, Nr 46, S. 8-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

RADWAN M. : Świadectwo Pawła Bolesława Podczaszyńskiego o stanie techniki hutnictwa i górnictwa żelaznego w Zagłębiu Staropolskim z r. 1842. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. 405-406, 407-409 i 413
[Uwagi: * brak stron 421, 422] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RADWANEK-BĄK B., BĄK B. : The Middle Vistula River Section as a geotourist attraction. Przegląd Geologiczny, 2008, R. 56, Nr 8/1, S. 639-646.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWASKA U. : Abberentne rozgwiazdy z rodzaju Sphaerester Quenstedt 1875 w profilu oksfordu Wapienno/Bielawy na Kujawach. Tomy Jurajskie, X, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKA U. : Eko-tafonomia serpulitów tytonu Brzostówki i Sławna na tle badań wieloszczetów dzisiejszych. Tomy Jurajskie, 2003, T. 1, S. 63-69.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKA U. : Komatulidy z Małogoszcza. Rocznik Muzeum Ewolucji, 2014, Nr 6, S. 17-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKA U., RADWAŃSKI A.. : Siedlisko życia i miejsce pogrzebania oraz epibionty ramienionogów Sellithyris subsella (Leymerie, 1846) z muszlowców dolnego kimerydu Małogoszcza. Tomy Jurajskie, X, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKA U., RADWAŃSKI A.. : Chore i okaleczone zwierzęta jako ofiary pasożytów i drapieżców w jurze Polski - przegląd stanu wiedzy. Tomy Jurajskie, 2004, T. 2, S. 99-111.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKI A. : A contribution to the knowlege of miocene Elasmobranchii from Pińczów (Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 1965, T. 10, Nr 2, S. 267-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKI A. : Szczątki chimer z albu-cenomanu obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Acta Geologica Polonica, 1968, T. 13, Nr 2, S. 315-322.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKI A. : The predation upon, and the extinction of, the latest Maastrichtian populations of the ammonite species Hoploscaphites constrictus (J. SOWERBY, 1817) from the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, Nr 1-2, S. 117-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKI A., RONIEWICZ P. : Upper cambrian trilobite ichnocoenosis from Wielka Wiśniówka (Holy Cross Mountains, Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 1963, T. 8, Nr 2, S. 259-280.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKI A., RONIEWICZ P. : Trace fossil Aglaspidichnus sanct acrucensis n.gen., n.sp., a probable resting place of an Aglaspid (Xiphosura). Acta Palaeontologica Polonica, 1967, T. 12, Nr 4, S. 545-552.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKI A. i in. : Queues of blind phacopid trilobites Trimerocephalus: A case of frozen behaviour of Early Famennian age from the Holy Cross Mountains, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 2009, T. 59, Nr 4, S. 459-481.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKI S. : Facje osadowe i charakterystyka faunistyczna górnej kredy Środkowych Sudetów. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1966, T. 36, Z. 2, S. 99-119.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWAŃSKI S. : Paleogeografia i sedymentacja kulmu w północnej części niecki śródsudeckiej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1952, Nr 79.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RADWIN N. : Złoże węgla kamiennego Województwo: Wrocław. Powiat: Kłodzko. Gmina: Nowa Ruda. W: Dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego kopalni  Nowa Ruda” szyb  „Piast” - cz. tabelaryczna. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda Szyb Piast, 1955. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1766.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RADZIKOWSKI S. E. : Dawne górnictwo w Tatrach polskich. Z przeszłości Podhala II. Przegląd Zakopiański, 1900, R. 2, Nr 2, S. 9-10; Nr 3, S. 17-19.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RADZIKOWSKI S. E. : Najstarsze gwarectwo polskie w Tatrach. Przegląd Zakopiański, 1901, R. 3, Nr 3, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RAKOCIŃSKI M. : Sclerobionts on Upper Famennian cephalopods from the Holly Cross Mountains, Poland. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, T. 91, Z. 1, S. 63-73.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu] [x]

RAMDOHR P. : Das Vorkommen von Coffinit in hydrothermalen Uranerzgangen, besonders vom Co-Ni-Bi Typ. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen, 1960, T. 95, Z. 3, S. 313-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Raporty i sprawozdania geologiczne dotyczące wydobycia rud uranu i toru. Projekty planów prac geologicznych. Teczka Nr 401. Geologia i kopalnictwo. Rok 1965. Zbiór dokumentów z lat 1964-1965. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 84 (08).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

RAUMER K. : Das Gebirge Nieder = Schlesiens, der Grafschaft Glass und eines Ibeils von Böhmen und der Ober = Lausiss, geognostisch bagestellt. Berlin : G. Reimer, 1819.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RAZOWSKI M. i in. : Opracowanie wyników badań geofizycznych przeprowadzonych w przekopie do szybu „Ludmiła” KWK „Nowa Ruda”. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Zakład Teledetekcji, [1988]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1076.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RECOWICZ S., JARŻA W. : Sprawozdanie z osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej zakładu doświadczalnego w Kowarach. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1 Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, 1968. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 100 (013).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Rejestr prac i materiałów rękopiśmiennych z zakresu geologii Polski w archiwach Instytutu Geologicznego do 1957 oraz dokumentacji geologicznych złóż kopalin użytecznych w Polsce w Centralnym Archiwum Dokumentacji Geologicznej 1951-1960. Warszawa : Centralny Urząd Geologii. Departament Planowania i Dokumentacji, 1964.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Rejestr wyrobisk górniczych, innych reliktów górnictwa, geostanowisk, zabytków przemysłowych, innych zabytków, obiektów turystycznych i rekreacyjnych, wraz z współrzędnymi. B.r., zał. 3.  [zalacznik_3_NC_05_10].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Rejestracja wyrzutu gazu i skał w przekopie badawczym „C” do szybu „Ludmiła” z pola „Piast” do pola „Wacław” w dniu 19.05.1983 r. [Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda, 1983]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/696.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RENAULT B., ZEILLER R. : Études sur le terrain houiller de Commentry. T. 2 Flore fossile, cz. 1. Saint-Étienne : Inprimerie Théolier & Co., 1888.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu] [x]

Rentgenometr DP-66 M. Opis i obsługa. Bydgoszcz : Zakład Produkcyjny, 1971.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

RESZELEWSKI M. : Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża glin ogniotrwałych „Kryzmanówka” w Zapniowie w kategorii B+C1+C2. Zapniów : Franciszek Jopek Ceramika Sp. z. o. o. Kopalnia „Zapniów” koło Przysuchy, 2006 + zbiór dokumentów z 2006 r.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RETECKI P. : Górnictwo w Wałbrzychu w latach 1945-1948. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2010.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RIQUELME F. i in. : Amber from México: Coahuilite, Simojovelite and Bacalite. Mater. Res. Soc. Symp. Proc.. 2014, T. 1618. Materials Research Society.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

ROBBINS R. : The Collector's Book of Fluorescent Minerals. New York : Van Nostrand Reinhold, 1983.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: właściwości] [x]

Roboty wiertnicze na terenie byłej kopalni „Miedzianka”. Zakłady Górnicze „Lena”. Dz. Górniczy, zbiór dokumentów z lat 1967-1973. Archiwum Państwowe w Legnicy, sygn. 2271.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ROEHL E. : Fossile Flora der Steinkohlenformation Westphalens einschlcsslich Piesberg bei Osnabrtick. Cassel : Theodor Fischer, 1868.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

ROEMER, F. : Notiz über das Vorkommen von Mastodonsaurus Jaegeri H. v. Mayer bei Odrowonz am Nordabhange des Polnischen Mittelgebirges. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, 1868, T. 20, S. 642–643.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

ROEMER, F. : Geologie von Oberschlesien. Eine Erläuterung zu der im Auftrage des Königl. Preuss. Handels-Ministeriums von dem Verfasser bearbeiteten geologischen Karte von Oberschlesien in 12 Sektionen. Breslau : Nischkowsky, 1870.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ROGALA W. : Jaskinie Kochanowskie - system krasowy w Sudetach o długości powyżej 1 km. Sudety, 2005, Nr 3, S. 24-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ROGHI G. i in. : Middle Triassic Amber Associated With Voltzialean Conifers from the Southern Alps of Italy. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 2017, T. 123, S. 193-202.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

RONIEWICZ E. : Les madréporaires du jurassique supérieur de la bordure des Monts de Sainte-Croix, Pologne. Acta Palaeontologica Polonica, 1866, T. 9, Nr 2, S. 157-263.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

RONIEWICZ E. : Kobyastraea n. gen., genre homomorphique de Thamnasteria lesauvage, 1823 (Hexacoralla). Acta Palaeontologica Polonica, 1970, T. 15, Nr 1, S. 137-145.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

ROSZKOWSKI J. i in. : Opracowanie sposobu usprawnienia działalności w przypadku zaburzeń w sieci wentylacyjnej KWK „Nowa Ruda” w oparciu o wcześniej wykonany schemat potencjalny. Część 2. Pole Piast. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1982. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ROT H. i in. : Paszport produkcyjno-techniczny Przemysłu Arsenowego za rok 1951. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Kopalnia Rud Nieżelaznych C.Z.K.R.N., 1952. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 9138.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ROŻNIAKOWSKI K. : Własności termofizyczne wybranych meteorytów żelaznych. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 102-110.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 roku w sprawie przypadków, w których działalność związana z na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 137, Poz. 1153.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 230, Poz. 1925.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 20, Poz. 168.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 140, Poz. 994.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości] [x]

RÓŻAŃSKI W., WÓJCIK Z. : Protokoły posiedzeń Komisji Kruszcowej 1782-1787. Dokumenty do historii polskiego górnictwa i hutnictwa. Kraków-Kielce : AGH, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RÓŻYCKI K. : ? [Uran]. Czasopismo, X, Nr X, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

RÓŻYCKI S. Z., KOBYLECKI M. : Meteoryty łowickie. Zabytki przyrody nieożywionej, 1936, Z. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

RUBINOWSKI Z. : Jeszcze w sprawie Miedzianej Góry i regionalnych koncepcji poszukiwań rud metali w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1963, Nr 10, S. 447-448.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RUBINOWSKI Z. : Metalogeneza trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego, 1966.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RUBINOWSKI Z. : Najstarszy polski plan górniczo-geologiczny kopalni w Miedzianej Górze w 1782 roku. Przegląd Geologiczny, 1982, R 30, Nr 10, S. 524-525.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RUBINOWSKI Z. : Nowe obserwacje okruszcowania na Miedziance Świętokrzyskiej. Przegląd Geologiczny, 1955, Nr 6, S 299-301.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RUBINOWSKI Z. : Niektóre spostrzeżenia dotyczące przejawów mineralizacji kruszcowej w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1959, Nr 2, S. 94.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RUBINOWSKI Z. : Objawy okruszcowania dewonu i triasu w wykopie drogi E-7 w Szczukowskich Górkach pod Kielcami. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Z. 4, S. 943-944.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RUBINOWSKI Z. : Pozycja mineralizacji barytowej w regionalnej metalogenezie Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RUBINOWSKI Z. : Pozycja mineralizacji syderytowo-pirytowej w metalogenezie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1969, T. 39, Z. 4, S. 721-722.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RUBINOWSKI Z. : W sprawie koncepcji osadowej genezy złoża miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc. Przegląd Geologiczny, 1962, Nr 9, S. 460-462.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RUBINOWSKI Z. : Wstępne wyniki badań geologicznych w strefie złoża rud żelaza w Ławecznie koło Miedzianej Góry. Kwartalnik Geologiczny, 1969, T. 13, Z. 4, S. 922-923.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Rudy cynku i ołowiu. Historia poszukiwań, rozpoznania i zagospodarowania złóż. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych, 1992, T. X, S. 5-7.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Rudy uranu. Bilans zasobów kopalin użytecznych w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1956-1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

RUSEWICZ H. : Z najstarszych dziejów górnictwa i hutnictwa miedzi na Śląsku. Tropami Śląskiej Miedzi. Złotoryja : Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Lubin : Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

RYDZEWSKI B. : Flora węglowa Polski. Cz. 1. Lepidodendrony. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydział III Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, 1919.
[Uwagi: * IG 2014] [Rozdział: flora karbonu] [x]

RYKA W. : Wstępne wyniki badań petrograficznych skał intruzji ełckiej. Kwartalnik Geologiczny, X, T. X, Z. X, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

RYKA W., MALISZEWSKA A. : Słownik Petrograficzny. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały] [x]

SACHANBIŃSKI M. : Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1979.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SACHANBIŃSKI M. i in. : Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1984.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości] [x]

SADLOK G., BUJOK A. : Czy różnice ichnotaksonomiczne między tropami laceroidów z piaskowca tumlińskiego odzwierciedlają róznice biotaksonomiczne twórców? Przegląd Geologiczny, 2008, R. 56, Nr 11, 1005-1010.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

SAGAN E. : Atlas roślin karbońskich na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Rośliny skrzypowe (Equisetophyta). Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 1983.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

SAGAN E. : Atlas roślin karbońskich na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Rośliny widłakiwe (Lycophyta). Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 1981.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

SAGAN E. : Budowa morfologiczna poduszeczki liściowej Lepidodendron veltheimii Sternberg. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, Ser. B, Nr 133, S. 5-33. Wrocław.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

SAGAN E. : Neuentdeckte morphologische Einzelheiten von Eulethophyllum mirabile Stur E. waldenburgense Zimmerman und E. drepanophyciforme R. et W. Remy. Acta Paleobotanica, 1980, T. 21, Z. 1, S. 9-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

SAGAN E. : Nowe szczegóły morfologiczne paproci nasiennej Sphenopteris bermudensiformis (Schlothaim) Behrend. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1965, Nr 185, S. 247-263.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

SALAMON L. : Opinia Państwowej Rady Górnictwa w sprawie perspektyw eksploatacji rud uranowych w Polsce. Państwowa Rada Górnictwa, 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SAŁACIŃSKI R. : Problemy genetyczno-złożowe okruszcowania kasyterytowo-siarczkowego łupków izerskich w rejonie Czerniawy-Zdroju. Biuletyn Geologiczny Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1965, T. 5, S. 85-91.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SAŁDAN M. : Poszukiwania pierwiastków promieniotwórczych w ramach badań równoległych w latach 1959-1960 (zestawienie wyników). Warszawa : Instytut Geologiczny Zakład Złóż Surowców Promieniotwórczych, 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SAŁDAN M. : Poszukiwania pierwiastków promieniotwórczych (badania równoległe) na terenie Dolnego Śląska. Warszawa : Instytut Geologiczny Zakład Złóż Surowców Promieniotwórczych, 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SAŁDAN M. : Poszukiwania pierwiastków promieniotwórczych w Zagłębiu Górnośląskim. Warszawa : Instytut Geologiczny Zakład Złóż Surowców Promieniotwórczych, 1960. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SAMSONOWICZ J. : Historia górnictwa żelaznego na zboczu północnym Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik Koła Kielczan 1928, 1929, T. 3, S. 85-99.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SAMSONOWICZ J. : O wieku, pochodzeniu i przypuszczalnej ilości oraz masie meteorytu pułtuskiego. Wiadomości Muzeum Ziemi, 1952, T. 6, S-30-32, 57-68.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SANDNER H. : Owady. Warszawa : PWN, 1989.
[Uwagi: brak] [Rozdział: bursztyn] [x]

SANTENAUER P. i in. : The late Frasnian rhynchonellid genus Pammeg etherhgnchus (Brachiopoda) in Poland, and its relevance to the Kellwasser Crisis. Acta Palaentologica Polonica, 1988, T. 43, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

SAURMA-JELTSCH H., F. : Schlesische Münzen und Medalien. Breslau : Max Woywod, Verlagsbychhandlung, 1883.
[Uwagi: *] [Rozdział: mennice] [x]

SAWICKI K. : Polityczne i społeczne aspekty funkcjonowania kopalni uranu w Sudetach - na przykładzie Kowar, cz. I. Rocznik Jeleniogórski, 2007, T. 39, S. 199-210.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SAWICKI K. : Polityczne i społeczne aspekty funkcjonowania kopalni uranu w Sudetach - na przykładzie Kowar, cz. II. Rocznik Jeleniogórski, 2008, T. 40, S. 207-223.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SCHLOTHEIM E. F. : Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1804.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

SCHLOTHEIM E. F. : Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen standpunkte durch die Beschreibung seiner Sammlung versteinerter und fossiler Überreste des Thier- und Pflanzenreichs. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1820.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

SCHLOTHEIM E. F. : Nachträge zur Petrefactenkunde. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1822.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

SCHMIDT A. : Nie notowane odmiany trojaków olkuskich Zygmunta III. Biuletyn Numizmatyczny, 1991, Nr 4-6, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: mennice] [x]

SCHNEIDER G. : Der Bergbau am Schwarzen Berge bei Schreiberhau. Der Wanderer im Riesengebirge, 1892, R. 12, Nr 9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SCHULZ W. : Bemerkungen über das Vorkommen des Bleyglanzes, Brauneisenstein's und Callmeyes bei und um Tarnowitz in Oberschlesien. Ein Beitrag zur Geschichte des Tarnowitzer Bergbaues aus den Jahren 1802–1806; Aufgesetzt im J. 1807. Hameln : Carl Wilhelm Hahn, 1813.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SEGIT M. : Porównawcza tabela stratygraficzna. Warszawa : Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2000.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Seilfahrts - Anelegenheiten. Band II. [Sprawy produkcyjne kopalni. Rozbudowa urządzeń kopalni). Schmiedeberg : Bergfreiheitgrube, zbiór dokumentów z lat 1941-1943. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 109/47.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SELDEN P. A., REN D. : A review of  Burmese amber arachnids. Journal of Arachnology, 2017, T. 45, S. 324-343.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn] [x]

SEREDYN J. : Projekt badań geologicznych na odwiercenie trzech otworów rozpoznawczych w Miedziance pow. Jelenia Góra woj. Wrocław zlewnia Odry. Wrocław : Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne we Wrocławiu, 1971. Archiwum Państwowe w Legnicy, sygn. 2271.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SEREDYŃSKA-IWANIUK L. : Dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego Nowa Ruda O. G. Nowa Ruda. Kat. A, B, C1, C2. Wrocław : Przedsiębiorstwo Geologiczne, 1972.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SEREDYŃSKA-IWANIUK L. : Dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego Nowa Ruda O.G. Nowa Ruda. Kat. A, B, C1, C2. Miejscowość: Nowa Ruda. Powiat: Nowa Ruda. Województwo: wrocławskie. Wrocław : Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu, 1972. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1800.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SĘKOWSKI S. : Bazar chemiczny. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Ciekawe doświadczenia. Cz. 1. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SEKOWSKI S. : Ciekawe doświadczenia. Cz. 2. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Drugi bazar chemiczny. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Elektrochemia domowa. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Elementarz chemii organicznej. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Fotochemia domowa. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Galwanotechnika domowa. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Technicznee, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Moje laboratorium. Cz. 1. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Moje laboratorium. Cz. 2. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1978.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Na wszystko jest rada. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Pierwiastki w moim laboratorium. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Pierwiastki w moim laboratorium. Cz. 2. Chemia dla Ciebie.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Rozmaitości chemiczne. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SĘKOWSKI S. : Z tworzywami sztucznymi na ty. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy] [x]

SIARKIEWICZ R. i in. : Metoda ZGW/1 zwalczania zagrożeń wyrzutowych w strefach zaburzeń geologicznych - opis wraz z instrukcją stosowania. Główny Instytut Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego - Kopalnia Dośw. „Barbara”, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1059.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIEMIĄTKOWSKI J. : Minerały kruszcowe w syenitach rejonu Ełku. Kwartalnik Geologiczny, X, T. X, Z. X, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIEMIĄTKOWSKI J., JANASZAK E. : Modele tworzenia się chondr. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 111-115.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

SIEMIRADZKI J. : Płody kopalne Polski. Wiedza wspólczesna, 1923, T. 6.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIMEONOV G. i in. : Sprawozdanie techniczne. Weryfikacje na podstawie art. 35 traktatu Euroatom. Polska, 2-6 lipca 2012 r. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Ds. Energii, Dyrekcja D - Energia Jądrowa, Ochrona Radiologiczna, Nr ref. PL-12/03.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SINGER : Mineralogie und Petrefaktenkunde. W: Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur im Jahre, 1843. Breslau : Grass Bart und Comp.,1844, S. 94–101.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIUDA R. : Minerały srebra z kopalni Frederike Juliane w Ciechanowicach (Sudety). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, Nr 448, S. 315-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIUDA R. : Paragenezy hipergeniczne złoża Radzimowice (Góry Kaczawskie). Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr X, S. 442-449.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIUDA R., BORZĘCKI R. : Relikty górnictwa i hutnictwa rejonu złoża Miedzianka-Ciechanowice jako obiekty geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, 2014, R. 62, Nr 8, S. 397-402.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum] [x]

SIUDA R., BORZĘCKI R., GOŁĘBIOWSKA B. : Hałdy dawnego górnictwa w rejonie Miedzianki-Ciechanowic jako stanowiska dokumentacyjne unikatowej mineralizacji hipergenicznej. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 431-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum] [x]

SIUDA R., DOMAŃSKA-SIUDA J, BORZĘCKI R. : Saléeite, Mg(UO2)2(PO4)2, from the Wojcieszyce Uranium Deposit (Lower Silesia, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2016, T. 86, S. 211-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum] [x]

SIUDA R., DOMAŃSKA-SIUDA J., GOŁĘBIOWSKA B. : Secondary uranium minerals from the Miedzianka-Ciechanowice deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland. Mineralogia Special Papers, 2010, T. 37, S. 107.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIUDA R., GAL-SOLYMOS K., KRUSZEWSKI Ł. : Agardite-(La)-duftite and scorodite-kottigite-like mineral paragenesis from supergenic zone of the Miedzianka deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland). : preliminary report. Mineralogia Polonica, Special Papers, 2006, T. 29. S. 192-195.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIUDA R., GOŁĘBIEWSKA B. : Mottramite, a Cu-Pb vanadate, from the Miedzianka-Ciechanowice pollymetalic deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland). Mineralogia Polonica, Special Papers, 2008, T. 32, S. 141.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIUDA R., GOŁĘBIEWSKA B. : Nowe dane o minerałach wietrzeniowych złoża Miedzianka-Ciechanowice w Rudawach Janowickich (Dolny Śląsk, Polska). Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 3, S. 226-234.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł. : Recently formed secondary copper minerals as indicators of geochemical conditions in an abandoned mine in Radzimowice (SW Poland). Kwartalnik Geologiczny, 2013, T. 57, Z. 4, S. 583-600.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł., BORZĘCKI R. : Uranospinite from abandoned Podgórze uranium Mine in Kowary (the Karkonosze Mts. Poland). Mineralogia. : Special Papers, 2008, T. 32, S. 157.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum] [x]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł., BORZĘCKI R. : Uranospinite from abandoned Podgórze uranium Mine in Kowary (the Karkonosze Mts. Poland). Poster, 2008. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: * pełna wersja] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum] [x]

SIUDA R., i in. : New data on some silver and mercury minerals from the Miedzianka-Ciechanowice deposit (Rudawy Janowicie Mts, Western Sudetes, Poland) - preliminary report. Mineralogia Special Papers, 2010, T 37, S. 106.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SIWAK A., ADAMSKI W. : Aneks do dokumentacji geologicznej złoża rud uranowych w Radoniowie pow. Lwówek Śląski woj. wrocławskie (stan na dzień 1.VIII.1962 r.). Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1962. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 0519/7 (0116262).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SKIBA G., BLITEK P. : Minerały wtórne z hałd kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku. Kraków : AGH, Br. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Skrót do koncepcyjnego projektu rozbudowy kop. Nowa Ruda. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, 1960. Muzeum Górnictwa Węglowego w Nowej Rudzie 066-A.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SKUBACZ K. : Poniar stężenia energii potencjalnej alfa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa. O.N-B Ochrony Zdrowia i Środowiska Pracy-OS-V, 1987. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1075.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SKURZEWSKI A. : Obserwacje geologiczne w strefie tektonicznej Kletno. Kwartalnik Geologiczny, 1970, T. 14, Z. 3, S. 440-456.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SLAWROW : Die Drei Brüder. Zapomiane relikty dawnego górnictwa w górach Izerskich. Sztolnie 2011, Nr 1 (1), S. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Górnictwo rud metali w Górach Sowich. Sztolnie, 2011, Nr 4, S. 39.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Historia górnictwa Gór Ołowianych. Sztolnie, 2011, Nr 3. S. 22-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Historia górnictwa w masywie Grochowej (cz. 1). Sztolnie, 2012, Nr 1, S. 8-17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Historia górnictwa wzgórz szklarskich. Kopalnia niklu w Szklarach. Sztolnie 2011, Nr 1 (1), S. 9-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Kopalnia w Przedwojowie. Sztolnie, 2013, Nr 1, S. 31-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Kopalnia Wacław. Sztolnie 2013, Nr 1, S. 33-35.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Kowarskie kopalnie. Prawdziwa kopalnia uranu. Sztolnie, 2011, Nr 3, S. 17-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Max Emil Alexander w Dolinie Staruchy. Historia górnictwa rejonu Chełmca w Górach Kaczawskich. Sztolnie 2011, Nr 2 (2), S. 26-27.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Perspektywy w dobie „gorączki złota”. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 22-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Przyszłość Starej Góry. Perspektywy eksploracyjne kopalni Wilhelm w Radzimowicach. Sztolnie 2011, Nr 1 (1), S. 13-14.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Reicher Trost. Kopalnia cyny na Przedgórzu Izerskim. Sztolnie, 2011, Nr 4, S. 32-33.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SLAWROW : Sztolnia Robert. Działania eksploracyjne w kopalni niklu w Szklarach. Sztolnie, 2011, Nr 2, S. 15-17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SOBCZAK N., SOBCZAK T. : Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : PWN, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości] [x]

SOBOLEW D. : Srednij dewon klecko-sandomirskago kraża. Materiały dla geologii Rossji, 1909 T. 24.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

SOCHA E. : Dokumentacja techniczna drążenia przekopu badawczego z rejonu Lech p. Piast do szybu Ludmiła w rejonie Wacław. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/686.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SOCHA E. : Dokumentacja techniczna drążenia przekopu badawczego z rejonu Lech p. Piast do szybu Ludmiła w rejonie Wacław. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda, 1979 + zbiór dokumentów z lat 1979-1980. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/689.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SOCHA E. : Projekt próbnego depresyjnego odgazowania górotworu prowadzonego z wyrobisk w pokładzie łupku ogniotrwałego ława 4 w polu „Piast” KWK „Nowa Ruda”. Nowa Ruda : 1984. W: Badania nad odgazowaniem górotworu nasyconego CO-2 w KWK  „Nowa Ruda” metodą odsysania. Nowa Ruda : 1984 + zbiór dokumentów z lat 1984-1985. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1070.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SOCHA E. i in. : Analiza zdolności produkcyjnych pola „Piast” do roku 2020. Nowa Ruda : Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe w Wałbrzychu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” - pole „Piast”, 1986. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 2003/25.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SOLECKI A. i in. : Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, S. 98-110.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu] [x]

Special-Akten betreffend betrieb der coms. Gustavgrube in Rothenbach. Bergrevier West Waldenburg, zbiór dokumentów z lat 1930-1934. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 169.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Spezial-Akten betreffend das Eisenerzbergwerk am Antonius- und Mariannenstollen bei Johannesberg Kreis Habelschwerdt. Bergrewier Ost-Waldenburg, zbiór dokumentów z lat 1922-1935. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zbiór: Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 177.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Spezial-Akten betreffend Betrieb das Arsenikerzbergwerk Reicher Trost. Zbiór dokumentów z lat 1928-1941. Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 162.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Spezial Akten betrieb der Schwerschpatgrube R. Thomas in Gottesberg. Bergrewier Waldenburg-Nord, zbiór dokumentów z lat 1928-1945. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zbiór: Urząd Górniczy w Wałbrzychu, sygn. 201.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[Spezial-Akten Betriebs] Bericht vom Erzbergwerk Seitenberg. Schniedeberg : Bergfreiheitgrube, zbiór dokumentów z 1937 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 109/57.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Spis szybów i przekopów Noworudzkie Kopalnie Węgla i Łupku Kopalnia Nowa Ruda”, „Przygórze”, „Jan” do bilansu otwarcia na dzień 11.7.1945 r. Noworudzkie Kopalnie Węgla i Łupku, 1945. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 162.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Spisy flory karbonu i wczesnego permu. Opracowanie własne. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Sporządzenie map wydzielania się CO2 w kopalni „Nowa Ruda”. Mikołów : Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Zakład Zwalczania Zagrożenia Gazowego, Pracownia Badań Wyrzutów Gazów i Skał, 1966. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1116.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdania i analizy I-1 - GUS (miesięczne). Prace poszukiwawczo-badawcze kop. „Kopaliny”. Przemysł Arsenowy w Złotym Stoku, zbiór dokumentów z 1954 r.. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 1/2002/380.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdania i analizy I-1 - GUS. Prace poszukiwawczo-badawcze kop. „Kopaliny”. Złoty Stok : Przemysł Arsenowy, 1955. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku, sygn. 1/2002/381.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdania i analizy roczne (zakładów w Kowarach) za 1968 r. Teczka Nr 504/69 Sprawozdawczość i analizy roczne. Zespół Planowania i Inwestycji. Rok 1969. Zbiór dokumentów z 1969 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 103 (08).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Sprawozdania produkcyjne zakładu R-1; analizy i wnioski w sprawie krajowej bazy surowcowej pierwiastków promieniotwórczych. Plany prac geologicznych. Analiza działalności zakładów R-1. Teczka Nr 409. Zakłady Przemysłowe R-1 rok 1961. Zbiór dokumentów z 1961 r. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 31 (021).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Sprawozdania z wyrzutów gazowo-skalnych za rok 1960-1962 Pole „Nowa Ruda”. Zbiór dokumentów z lat 1960-1962. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1005.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdania z wyrzutów gazowo-skalnych za rok 1962-1963 Pole „Nowa Ruda”. Zbiór dokumentów z 1963 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1006.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdania z wyrzutów gazowo-skalnych za rok 1963-1964 Pole „Nowa Ruda”. Zbiór dokumentów z 1964 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1007.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdanie z badań surowców promieniotwórczych za rok 1961, plan badań na 1962 r. i projekt budżetu. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Wykorzystania Energii Atomowej w Warszawie, zbiór dokumentów z 1962 r Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 1706.
[Uwagi: *, brak stron (A) 104, 115, 135] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Sprawozdanie z prac geologiczno-poszukiwawczych za 1959 r. Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie. Centralny Urząd Geologii Departament Planowania Wydział Analizy Prac Geologicznych, zbiór dokumentów z lat 1959-1960. Archiwum Akt Nowych, sygn. 428.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Sprawozdanie z przebiegu drążenia przekopu C zgodnie z technologią zawartą w aneksie nr 2. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie Dział TZW, 1982. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/695.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdanie z przebiegu realizacji i stanu zaawansowania podstawowych zadań w Zakładach Przemysłowych R-1 - za I półr. 1963 r. Warszawa : 1963, Zał. 1. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 66 (019).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Sprawozdanie z realizacji wniosków Komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności niespodziewanego wyrzutu gazów i skał i wypadku zbiorowego w Kopalni „Nowa Ruda” w dniu 7 września 1976 roku. Wałbrzych : Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, 1977 + zbiór dokumentów z lat 1976-1977. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1156.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdanie z wykonania planu prac geologicznych za 1963 r.Pełnomocnika Rządu dla Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej oraz analiza opisowa z wykonania planu prac geologiczno-poszukiwawczych za 1963 r. Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach. Centralny Urząd Geologii Departament Planowania i Dokumentacji Wydział Koordynacji i Analizy Planu Państwowej służby Geologicznej, zbiór dokumentów z lat 1963-1964. Archiwum Akt Nowych, sygn. 487.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Sprawozdanie z wykonania poleceń Urzędu Rady Ministrów odnoszących się do Zakładów Przemysłowych R-1, ustalonych na naradzie u Wicepremiera Jaroszewicza w dniu 28.XII.1962 r. i zawartych w protokole z tej narady. 1964. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 76 (012).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Sprawozdanie z wyrzutu gazów i skał w dniu 09.06.1965 r. Pole Piast. 1965. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1130.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdanie z wyrzutu gazów i skał i wypadku zbiorowego w KWK „Nowa Ruda” w dniu 7.09.1976 r. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1977. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. X.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Sprawozdawczość i analizy roczne (nadsyłane z zakładów). Teczka Nr 504. Sprawozdawczość i analizy roczne. Rok 1971-1972. Zbiór dokumentów z lat 1971-1972. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 126 (034).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SROGA C. : Mineralne surowce odpadowe Sudetów i Przedgórza Sudeckiego 1:200000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STACHERA A. i in. : Wykonanie analiz i typizacja węgli pokładowych kopalni Nowa Ruda w Słupcu. Wałbrzych : Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i Utylizacji Kopalin Separator, Pion Naukowo-Badawczy, 1971. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1757.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STACHOWICZ M. : Najstarsze polskie skamieniałości. Rocznik Muzeum Ewolucji, 2014, Nr 6, S. 9-16.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

STALSKI L. : Eksploatacja pokładów skłonnych do nagłych wyrzutów gazów i skał w Dolnośląskim Zagłębiu Węgla Kamiennego. Nowa Ruda : Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Kopalnia Nowa Ruda” Polska, 1979. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1033.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L. : Metody zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał w kopalniach węgla Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. [1979]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1063.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L. : Program prób ruchowych odgazowania górotworu w polu „Piast” Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” zaliczonego do IV kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Nowa Ruda : 1980. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1034.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L. : Projekt technologii drążenia przekopu badawczego z rejonu „Lech” na poz. -110 m do szybu „Ludmiła” w rejonie Wacław. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, 1978. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/646.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[STALSKI L.] : Technologia drążenia przekopu badawczego „C” na poz. VI /-110 m/ do szybu „Ludmiła” w polu „Wacław” kopalni „Nowa Ruda”. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1975 + zbiór dokumentów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/642.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L. i in : Program rozeznania złoża w obszarze nieczynnej kopalni „Wacław”. Nowa Ruda : 1976. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/633.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L. i in. : Rozbudowa kopalni Nowa Ruda - Udostępnienie do eksploatacji obszaru górniczego Ludwikowice Kłodzkie. Część II Zadanie inwest. nr 1 „Budowa poz. VI”. Wrocław : Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor Przedsiębiorstwo Państwowe, 1970. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/509.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[STALSKI L. i in.] : Rozbudowa kopalni Nowa Ruda - Udostępnienie do eksploatacji obszaru górniczego Ludwikowice Kłodzkie. Część II Zadanie inwest. nr 1 „Budowa poz. VI” - rysunki. Wrocław : Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor Przedsiębiorstwo Państwowe, 1970. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/510.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

[STALSKI L. i in.] : Rozbudowa kopalni Nowa Ruda - Udostępnienie do eksploatacji obszaru górniczego Ludwikowice Kłodzkie. Część II mapy, rysunki. Wrocław : Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor Przedsiębiorstwo Państwowe, 1970. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/517.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L. i in. : Sprawozdanie z prób odgazowania nieodprężonego pokładu węgla 410/2 + 412 zaliczonego do IV kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał w parceli z poz. -110 do -190 m na północ od przekopu I poz. -110 m w polu „Piast”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, Dział TZW, 1981. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1163.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L. i in. : Technologia drążenia przekopu badawczego „C” na poz. -110 do szybu „Ludmiła” w polu „Wacław” Kopalni „Nowa Ruda”. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1974. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/641.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L. i in. : Technologia drążenia przekopu badawczego „C” na poz -110 do szybu „Ludmiła” w polu „Wacław” Kopalni „Nowa Ruda”. Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, [1976]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/644.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L. i in. : Wyrzuty skały płonnej w górnictwie polskim. Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego - Polska, [1974]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1050.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STALSKI L., GÓRKIEWICZ P. : Analiza i wnioski z prowadzenia wierceń odprężających małośrednicowych i wielkośrednicowych w polu  „Piast” KWK „Nowa Ruda”. Nowa Ruda : 1982. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1040.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STANKOWSKI W. : Wykorzystanie luminescencji dla określenia impaktowej genezy zagłębień terenu. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 116-120.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

STANKOWSKI W., DERDOWSKI R. : Metaliczne sferule ze stropowej części profilu Chrustowo-Objezierze - materia pozaziemska czy antropogeniczna. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 121-127.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

Stare kopalnie ciągle groźne. Expres Wieczorny, 1993, Nr 52, S. 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

STAŃCZAK B. i in. : Węzeł przeładunkowy z wozów oponowych na szynowe poz. 80 Krobica. Wrocław : Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum”, 1981. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STAŃCZAK B. i in. : Węzeł przeładunkowy z wozów oponowych na szynowe poz. 80 Krobica-Wschód. Wrocław : Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum”, 1981. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 696/13.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STASIAK S, BIEGALSKI, A., 1961. Projekt wstępny zakładu chemicznych koncentratów uranowych. Katowice : „Bipromet” Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych, 1961. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, sygn. 507/67.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

STASIŃSKA A. : Rodzaj Alveolites Lamarck z franu Gór Świętokrzyskich. Acta Geologica Polonica 1953, T. 3, Z. 2, S. 211-238.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

STASIŃSKA A, : Velumbrella czarnockii n. gen., n. sp. - méduse du cambrien inférieur des Monts de Sainte-Croix. Acta Palaeontologica Polonica, 1960, T. 5, Nr 3, S. 337-338.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

STAUFFACHER J. : Der Gangdistrikt von Altenberg in Schlesien auf Grund einiger Aufnachmen der Oberfläche und der unterirdischen Aufschlüsse. Zeitschrift für praktische Geologie, 1914, T. 22, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STAUFFACHER J. : Der Goldgangdistrikt von Altenberg in Schlesien. Zeitschrift für praktische Geolologie, 1916, T. 23, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STERNADEL M. : Projekt poszukiwań złoża kopalin metalicznych, uranu, w rejonie Przedgórza Izerskiego, powiat Jeleniogórski. Kraków : Sternadel.pl, 2007, Koncesja nr 37.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

STERNBERG K. : Versuch einer geognostisch-botanischer Darstellung der Flora der Vorwelt. Leipzig-Prag : Kommission im Deutschen Museum, 1826, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

STERNBERG K. : Versuch einer geognostisch-botanischer Darstellung der Flora der Vorwelt. Prag : Gottlieb Haase Söhne, 1838, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

STERZEL J. T. : Die Flora des Rothliegenden im Northwestlichen Sachcen. Palaeontologische Abhandlungen, 1886, T. 2, z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

STOLARCZYK T. : Badania archeologiczne nad dawnym górnictwem na terenie Gór Ołowianych oraz Rudaw Janowickich. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2007, Nr 4, S. 58-59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STOLARCZYK T. : Górnictwo rud metali nieżelaznych na Dolnym Ślasku od XIII do początku XVII w. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Archeologii, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego, 2009.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STOLARCZYK T. : Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Gór Kaczawskich oraz Rudaw Janowickich w 2012 r. Złotoryja-Legnica : APZ 84-18, 85-18, pozwolenie nr 1118/2011.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

STOPA S. Z. : Rośliny paprociolistne (Pteridophylla) górnego namuru i najniższego westfalu na Górnym Śląsku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1957, T. 13.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

STOPA S. Z. : Fitostratygraficzny profil utworów dolnowestfalskich rejonu Nowej Rudy w Sudetach. W: III Sympozjum Geologia formacji węglonośnej w Polsce. Kraków, 24-25 kwietnia 1980. Kraków : AGH, 1980, S. 11-13.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

STOPA S. Z. : O granicy fitostratygraficznej między utworami westfalu A i westfalu B w rejonie Gorce-Borówno depresji śródsudeckiej. W: V Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Kraków, 21-22 kwietnia 1982. Kraków : AGH, 1982, S. 9-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

Straszna katastrofa kopalniana w Niemczech. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 313, S. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Straszna katastrofa kopalniana pod Wrocławiem. Światowid. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, R. 7, Nr 28 (310), S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Straszna katastrofa w kopalni węgla. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 311, S. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STRZELCZUK : Sprawozdanie nr 1 z prac Komisji powołanej poleceniem Pełnomocnika Rządu d/s Wykorzystania Energii Jądrowej w dniu 10.06.1969 r. X. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 100 (013).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

STRZELECKI Z. i in. : Przyczyny zagrożenia i sposób kompleksowego zabezpieczenia szybów zatopionej kopalni Staszic w Rudkach k. Nowej Słupi. Górnictwo, 1989, Nr 27, S. 15-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STUDENCKA B. : Bivalves from the badenian (middle miocene) marine sandy facies of southern Poland. Paleontologia Polonica, 1986, T. 47, S. 3-128.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości] [x]

Studium programowe rozbudowy Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda w polach Wacław i Piast. Wałbrzych : Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, 1973 + zbiór dokumentów z 1971 roku. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/443.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STUPNICKA E., ZIÓŁKOWSKI R. : Relacje tektoniczne między synkliną międzygórską a synklinorium kielecko-łagowskim i jednostką łysogórską (Góry Świętokrzyskie). Przegląd Geologiczny, 2001, R. 49, Nr 10, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

ŠTUR D. : Cz. 1. Die Culm-flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers, 1875. Cz. 2. Die Culmflora des Ostrauer und Waldenburgen Schlesien, 1877. Beitrage zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. T. 1. Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 1875-1877, T. 8. Państwowy Instytut Geologiczny, sygn. 271p 1875-77
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu] [x]

ŠTUR D. : Die Carbon-flora der Schatlarer Schlichten, cz. 1-2. Beiträge zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. T. 2. Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 1885, T. 9. Państwowy Instytut Geologiczny, sygn. 271p 1885.
[Uwagi:
*] [Rozdział: flora karbonu] [x]

STYSZ M. i in. : Sztolnia Silberloch w Górach Sowich w świetle nowych badań archiwalnych, inwentaryzacyjnych i dendrochronologicznych. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2012, T. 4, S. 251-277.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

STYSZ M., MĄCZKA M. : Dzieje górnictwa w Marcinkowie. Inwentaryzacja pozostałości robót górniczych dawnych kopalń rud polimetalicznych. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 297-311.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

STYSZ M., MĄCZKA M. : Kopalnia Michael - świadectwo dawnego górnictwa rud srebra i ołowiu w rejonie wsi Schlesierthal. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 442-458.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SYLWESTRZAK H. : Opracowanie petrograficzne prób o podwyższonej zawartości uranu z kopalni „Lena”. B.r., Zał. 13. Państwowa Agencja Atomistyki Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 27 (023).
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Sztolnie w Okrzeszynie - sztolnia przy drodze. Karta inwentaryzacyjna, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

Sztolnie w Okrzeszynie - sztolnia w lesie. Karta inwentaryzacyjna, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SZALEJ M. : Inwentaryzacja hałd i wyrobisk pokopalnianych na terenach gmin: Kamienna Góra i Lubawka. Piechowice, Decybel, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SZAŁAMACHA M. : Chloryt towarzyszący kasyterytowi w łupkach chlorytowo-łyszczykowych w Krobicy k. Świeradowa. Kwartalnik Geologiczny, 1975, T. 19, Z. 1, S. 17-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SZAŁAMACHA M. : O złożowej mineralizacji barytowo-fluorytowej w Jeżowie sudeckim (Sudety zachodnie). Kwartalnik Geologiczny, 1976, T. 20, Z. 2, S. 217-237.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SZAŁAMACHA M. : Rudy cyny na Dolnym Śląsku i kierunki dalszych poszukiwań. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, Nr 341, S. 299-313.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SZAŁAMACHA M. : Szczegółowa karta 1 geologiczna Sudetów, 1:25000, Jelenia Góra Zachód. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1965.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SZAŁAMACHA M. : Szczegółowa karta 1 geologiczna Sudetów, 1:25000, Piechowice. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

Szczegóły katastrofy kopalnianej pod Wrocławiem. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, Wyd. F, R. 21, Nr 184. S. 12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SZCZYPIORSKI R., i in. : Wstępne badania moessbauerowskie meteorytu Zakłodzie. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 128-130.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty] [x]

SZECÓWKA M. : Mineralizacja cynkowo-ołowiowo-uranowa w Górach Świętokrzyskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Geologicznej PAN Oddział w Krakowie, 1961, T 5, Z. 1, S. 216.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu] [x]

SZECÓWKA M. : Mineralizacja uranowa w Rudkach koło Słupi Nowej (Góry Świętokrzyskie). Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1987, Nr 133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje] [x]

Szkice z dziejów górnictwa w Polsce Ludowej. Red. J. Mitręga. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1970.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SZKUDLAREK R., PASZKIEWICZ R., GOTTFRIED T. : Stanowiska podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1880) w południowo-zachodniej Polsce. Nietoperze, 2001, T. 2, Nr 1, S. 53-62.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [x]

SZKUDLAREK R., PASZKIEWICZ R., HEBDA G. : Atlas rozmieszczenia nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce - stanowiska zimowe z lat 1982-2002. Nietoperze, 2002, T. 3, Nr 2, S. 197-235.