PLATFORMA WSCHODNIOEUROPEJSKA

(niecka Brzeżna, obniżenie nadbałtyckie, obniżenie nadbużańskie, obniżenie podlaskie, wyniesienie Łeby, wyniesienie mazursko-suwalskie i wyniesienie Sławatycz)

 

            Na obszarze platformy środkowoeuropejskiej wydzielono sześć mniejszych jednostek strukturalnych a mianowicie: wyniesienie Łeby, obniżenie perybałtyckie, wyniesienie mazursko-suwalskie, obniżenie podlaskie, wyniesienie Sławatycz i obniżenie nadbużańskie. Pod względem strukturalnym platforma ta składa się natomiast z dwóch zasadniczych pięter: prekambryjskiego podłoża krystalicznego i paleozoiczno-mezozoiczno-kenozoicznej pokrywy osadowej.
            Podłoże krystaliczne składa się z silnie zmetamorfizowanego granitoidowego fundamentu oraz pokrywy utworzonej przez młodsze kwarcyty i łupki kwarcowo-serycytowe. Utwory te tną intruzje dunitowo-anortozytowe, z którymi związane są złoża rud ilmenitowo-magnetytowych z wanadem i siarczkowych rud metali kolorowych. Osady późnego karbonu w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zawierają liczne aczkolwiek na ogół niezbyt grube pokłady węgla kamiennego a osady czechsztynu na wyniesieniu Łeby złoża soli kamiennych i potasowo-magnezowych (rejon Władysławowa).
            Paleozoiczno-mezozoiczno-kenozoiczna pokrywa osadowa składa się z trzech pięter: dolnego - paleozoicznego, środkowego - mezozoicznego i górnego kenozoicznego.
Piętro paleozoiczne zalega bezpośrednio na utworach prekambryjskich niemal na całym obszarze platformy z wyjątkiem wyniesienia mazursko-suwalskiego i wyniesienia Sławatycz. Z piętrem tym związane są liczne wystąpienia węglowodorów. Za najbardziej perspektywiczne uznano utwory wczesnego paleozoiku w obrębie obniżenia perybałtyckiego i obniżenia podlaskiego oraz osady dewonu i karbonu w obniżeniu nadbużańskim.
Piętro mezozoiczne leży na całym obszarze platformy ale w wielu miejscach zaznaczają się w nim luki stratygraficzne. W osadach kredy występują tu złoża materiałów budowlanych.
Piętro kenozoiczne reprezentowane przez utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe pokrywa grubą warstwą utwory starsze. Te ostatnie zawierają złoża kredy jeziornej, kredy piszącej i iłów ceramiki budowlanej zawarte w krach lodowcowych północno-wschodniej Polski i Lubelszczyzny oraz surowce ilaste i okruchowe pochodzenia lodowcowego występujące głównie w północnych częściach platformy.

Lokalizacje: Dobrzyń, Łęczna, Szlinokiemie.

 

.

DOBRZYŃ

            Na Zachód od miasta w skarpie Wisły na przestrzeni kilkuset metrów odsłaniają się iły miocenu z gniazdami węgla brunatnego. Zarówno w gniazdach jak i iłach spotyka się skupienia kryształów gipsu. Gips występujący w gniazdach węgla brunatnego ma barwę żółto-brązową a występujący w iłach jest bezbarwny, jasnoszary  lub jasnożółty. Powstał w wyniku rozkładu konkrecji pirytu lub markasytu.
W węglach brunatnych napotkano również dość dobrze zachowane, uwęglone liście roślin.

    

Gips

CaSO4 . 2H2O

 

Dobrzyń, Polska

1998.05.31/1280/8.50[]UV]

 

    

    

Gips

CaSO4 . 2H2O

 

Dobrzyń, Polska

1998.07.12/1340/5.70

 

    

Gips CaSO4 . 2H2O   Dobrzyń, Polska wymiary: mm
waga: g
2011.12.04/000/0.00

 

    

Gips CaSO4 . 2H2O   Dobrzyń, Polska wymiary: mm
waga: g
2011.12.04/000/0.00

 

    

Gips CaSO4 . 2H2O   Dobrzyń, Polska wymiary: mm
waga: g
2011.12.04/000/0.00

 

Gips CaSO4 . 2H2O   Dobrzyń, Polska wymiary: mm
waga: g
2011.12.04/000/0.00

 

Gips CaSO4 . 2H2O   Dobrzyń, Polska wymiary: mm
waga: g
2011.12.04/000/0.00

 

.

ŁĘCZNA

 

         

         

Milleryt

β-NiS

 Kalcyt

Łęczna, Polska KWK „Bogdanka”

1999.04.24/1532/6.25

 

.

SZLINOKIEMIE

 

    

Anortyt

Ca[Al2Si2O8]

(w anortozycie)

Szlinokiemia, Polska

2000.10.22/2066/D

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY