SKAŁY METAMORFICZNE

 

            Skały metamorficzne powstają ze skał magmowych i osadowych na skutek ich przeobrażenia (metamorfizm) pod wpływem wysokich temperatur (np. na kontakcie z ogniskami magmy), wysokiego ciśnienia (np. w strefach subdukcji) lub procesów metasomatozy (wymiany składników).
Skały metamorficzne tworzą się w wyników procesów metamorficznych oddziałujących na istniejące już formacje skalne. Działanie poszczególnych czynników metamorfizmu (temperatura, ciśnienie, roztwory hydrotermalne) jest uzależnione od głębokości, na których zjawisko to zachodzi, temperatury, ciśnienia, składu chemicznego i mineralnego skał wyjściowych oraz chemizmu wód (roztworów) dopływających z głębi ziemi. Skład mineralny skał metamorficznych zależy od składu skał wyjściowych, a także czynników metamorfizmu. Większość występujących w nich minerałów (kwarc, kalcyt, dolomit, magnezyt, ankeryt, magnetyt, skalenie, amfibole, pirokseny i miki) jest znanych także ze skał magmowych, ale istnieją również takie, do powstania których musi zaistnieć odpowiednio wysoka temperatura i ciśnienie (chloryt, dysten, sylimanit, andaluzyt, Cordieryt, staurolit, chlorytoid, serpentyn, grafit, granaty, wolastonit). Budowa wewnętrzna skał metamorficznych charakteryzuje się kierunkowym ułożeniem ziaren. Mogą one posiadać foliację lub być jej pozbawione. Często są także zafałdowane.
Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego i chemicznego skał oraz ich struktury i tekstury. W zależności od głębokości na której zachodzi wyróżniamy trzy strefy metamorfizmu:
EPI na głębokości 6 - 10 km przy temperaturze od 200 °C do 400 °C
MEZO na głębokości 10 - 18 km przy temperaturze 400 °C do 700 °C
KATA na głębokości 18 - 30 km pry temperaturze 700 °C do 900 °C
Ze względu na genezę skały metamorficzne dzielimy na: dyslokacyjne, regionalne, impaktowe, kontaktowe, ultrametamorficzne i metasomatyczne.

 

 

             Skały metamorficzne powstają ze skał magmowych i osadowych na skutek ich przeobrażenia (metamorfizmu) pod wpływem wysokich temperatur (np. na kontakcie z ogniskami magmy), wysokiego ciśnienia (np. w strefach subdukcji) lub procesów metasomatozy (wymiany składników).
Skały metamorficzne tworzą się w wyników procesów metamorficznych oddziałujących na istniejące już formacje skalne. Działanie poszczególnych czynników metamorfizmu (temperatura, ciśnienie, roztwory hydrotermalne) jest uzależnione od głębokości, na których zjawisko to zachodzi, temperatury, ciśnienia, składu chemicznego i mineralnego skał wyjściowych oraz chemizmu wód (roztworów) dopływających z głębi ziemi.
Skład mineralny skał metamorficznych zależy od składu skał wyjściowych, a także czynników metamorfizmu. Minerały występujące w skałach metamorficznych (kwarc, kalcyt, dolomit, magnezyt, ankeryt, magnetyt, skalenie, amfibole, pirokseny i miki) są znane już ze skał magmowych, chociaż istnieją również takie, które wymagają wysokiej temperatury i ciśnienia, aby mogły powstać (chloryt, dysten, sylimanit, andaluzyt, Cordieryt, staurolit, chlorytoid, serpentyn, grafit, granaty, wolastonit). Budowa wewnętrzna skał metamorficznych charakteryzuje się kierunkowym ułożeniem ziaren. Mogą one posiadać foliację lub być jej pozbawione. Często są także zafałdowane.
Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego i chemicznego skał oraz ich struktury i tekstury. W zależności od głębokości na której zachodzi wyróżniamy trzy strefy metamorfizmu:
- EPI na głębokości 6 - 10 km przy temperaturze od 200 °C do 400 °C
- MEZO na głębokości 10 - 18 km przy temperaturze 400 °C do 700 °C
- KATA na głębokości 18 - 30 km pry temperaturze 700 °C do 900 °C
Ze względu na genezę skały metamorficzne dzielimy na: dyslokacyjne, regionalne, kontaktowe, ultrametamorficzne i metasomatyczne (produkty metasomatozy kontaktowej, pneumatolitycznej i hydrotermalnej).
- do produktów metamorfizmu dyslokacyjnego zaliczamy: kataklazyt, mylonit, blastomylonit, mylonit i łupek amfibolowy.
- do produktów metamorfizmu regionalnego zaliczamy: keryt
(odmiany: albertyt, impsonit), zeolityt, fyllit, szungit, łupek grafitowy, kwarcyt, kwarcyt grafitowy, łupek kwarcytowy, łupek kwarcowo-serycytowy, łupek kwarcowo-albitowo-muskowitowo-chlorytowy, łupek albitowo-epidotowo-kwarcowy, zieleniec, łupek zieleńcowy, łupek talkowy, łupek mikowy, wapień krystaliczny, marmur, erlan, amfibolit, gnejs, leptyt, łupek glaukofanowy (synonim: glaukofanit), łupek lawsonitowy, granulit i eklogit.
- do skał kontaktowych zaliczamy: koks naturalny, antraksolit
(odmiany: kiskeit, thucholit), hornfels, marmur kontaktowy (odmiany: marmur brucytowy, predacyt),  szmergiel i sanidynit.
- do skał ultrametamorficznych zaliczamy: migmatyt i piribolit.
- do skał metasomatycznych zaliczamy: granitoidy, charnockit, biotytyt, albityt, fenit, czaroit, adinol
(odmiany: rogowiec, spilozyt, desmozyt, łupek adinolowy), grejzen, skarn, marmur, serpentynit (odmiany: żmijowiec, ofikalcyt), nefryt, skała talkowo-chlorytowa, listwenit i rodingit.

            Szczególną odmianą skał metamorficznych są produkty metamorfizmu impaktowego. Obecnie powstają one głównie w wyniku wyładowań atmosferycznych (fulguryty) ale na Ziemi znane są również  utwory impaktowe będące produktem zderzeń z dużymi ciałami kosmicznymi. Najmłodsze z nich miało miejsce około 50000 lat temu w Arizonie (krater Barringera). Uderzeniom takim towarzyszył gwałtowny miejscowy wzrost temperatury i ciśnienia. Zjawiska te powodowały błyskawiczne przetopienie i wyparowanie części meteorytu i powierzchniowych mas skalnych, wyrzucenie w powietrze ogromnych ilości na wpół stopionego materiału meteorytowo-ziemskiego oraz sięgające do głębokości kilku kilometrów skruszenie skał skorupy ziemskiej. Efektem tych procesów było powstanie w kraterze meteorytowym unikalnego zespołu skalnego złożonego głównie z okruchów skał otaczających, fragmentów meteorytu oraz charakterystycznych utworów impaktowych. Wysoka temperatura i ciśnienie towarzyszące powstawaniu kraterów meteorytowych powodowało deformację sieci krystalicznej minerałów. Proces ten prowadził m.in. do przekształcenia kwarcu w coesyt i stiszowit (wysokociśnieniowe odmiany krzemionki) i powstaniu różnego rodzaju szkliw. Ich obecność w kraterze potwierdza zatem jego meteorytowe pochodzenie.
- do skał impaktowych zaliczamy: brekcja impaktowa, suevit, taganit, stożki pouderzeniowe oraz fulguryt.

 

            Prowadzone od dziesięcioleci badania zjawisk metamorfizmu zaowocowały utworzeniem licznych, specyficznych nazw lokalnych dla tych samych typów skał metamorficznych. Stosowano również te same nazwy dla skał powstających w różnych warunkach i procesach metamorficznych ale posiadających podobny skład mineralny. Aby ujednolicić terminologię i definicje skał szeroko rozpowszechnionych Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych zaproponowała nową systematykę skał metamorficznych (patrz: klasyfikacja SCMR). Nowe definicje oparte są na ich strukturze wewnętrznej, z uwzględnieniem warunków i procesów które doprowadziły do powstania tych skał.  Z tego względu wyróżniamy trzy podstawowe typy struktur skał metamorficznych: łupek, gnejs i granofels. Pozostałe cechy mogą być użyte co najwyżej do wydzielenia różnego rodzaju odmian. Krótkie opisy poszczególnych typów skał metamorficznych przedstawiono w słowniku.

.

KLASYFIKACJA SKAŁ METAMORFICZNYCH SCMR

1. Produkty metamorfizmu dyslokacyjnego. Do produktów metamorfizmu dyslokacyjnego zaliczamy: kataklazyt, mylonit, blastomylonit, mylonit i łupek amfibolowy.

2.

3.

.

Produkty metamorfizmu regionalnego

Do produktów metamorfizmu regionalnego zaliczamy: keryt (odmiany: albertyt, impsonit), zeolityt, fyllit, szungit, łupek grafitowy, kwarcyt, kwarcyt grafitowy, łupek kwarcytowy, łupek kwarcowo-serycytowy, łupek kwarcowo-albitowo-muskowitowo-chlorytowy, łupek albitowo-epidotowo-kwarcowy, zieleniec, łupek zieleńcowy, łupek talkowy, łupek mikowy, wapień krystaliczny, marmur, erlan, amfibolit, gnejs, leptyt, łupek glaukofanowy (glaukofanit), łupek lawsonitowy, granulit i eklogit.

Szungit - zawiera około 100% węgla. Jest słabo zmetamorfizowaną odmianą węgla kamiennego powstałą z osadów organicznych utworzonych na dnie praoceanu około 2 mld lat temu przez martwe, beztlenowe bakterie i glony masowo wymierające na skutek wzrostu zawartości tlenu w wodzie morskiej. Zawiera 96-99% pierwiastka węgla o częściowo uporządkowanej strukturze, wyższej niż w antracycie ale niższej niż w graficie.

 

Produkty metamorfizmu impaktowego

            Masa większości meteorytów jest niewielka i rzadko przekracza 100 kilogramów. Wiadomo jednak że w przeszłości zdarzały się na Ziemi spadki znacznie większych ciał kosmicznych o masach sięgających milionów ton. Śladami po tych wydarzeniach są gigantycznych rozmiarów kratery meteorytowe.
Uderzeniom dużych ciał kosmicznych o powierzchnię naszej planety towarzyszył gwałtowny miejscowy wzrost temperatury i ciśnienia. Zjawiska te powodowały błyskawiczne przetopienie i wyparowanie części meteorytu i powierzchniowych mas skalnych, wyrzucenie w powietrze ogromnych ilości na wpół stopionego materiału meteorytowo-ziemskiego oraz sięgające do głębokości kilku kilometrów skruszenie skał skorupy ziemskiej. Efektem tych procesów było powstanie w kraterze meteorytowym unikalnego zespołu skalnego złożonego głównie z okruchów skał otaczających, fragmentów meteorytu oraz charakterystycznych utworów impaktowych. Wysoka temperatura i ciśnienie towarzyszące powstawaniu kraterów meteorytowych powodowało deformację sieci krystalicznej minerałów. Proces ten prowadził m.in. do przekształcenia kwarcu w coesyt i stiszowit (wysokociśnieniowe odmiany krzemionki) i powstaniu różnego rodzaju
szkliw. Ich obecność w kraterze potwierdza zatem jego meteorytowe pochodzenie.
Do skał impaktowych zaliczamy: brekcja impaktowa, suevit, taganit, stożki pouderzeniowe oraz fulguryt.

.

Produkty metamorfizmu kontaktowego

Do skał kontaktowych zaliczamy: koks naturalny, antraksolit (odmiany: kiskeit, thucholit), hornfels, marmur kontaktowy (odmiany: marmur brucytowy, dolomit cukrowaty, predacyt),  szmergiel i sanidynit.

.

Produkty ultrametamorfizmu

Do skał ultrametamorficznych zaliczamy: migmatyt i piribolit.

.

Produkty metasomatozy kontaktowej, pneumatolitycznej i hydrotermalnej

Do skał metasomatycznych zaliczamy: granitoidy, charnockit, biotytyt, albityt, fenit, czaroit, adinol (odmiany: rogowiec, spilozyt, desmozyt, łupek adinolowy), grejzen, skarn, marmur, serpentynit (odmiany: żmijowiec, ofikalcyt), nefryt, skała talkowo-chlorytowa, listwenit i rodingit.

 

Produkty polimetamorfizmu

Do skał polimetamorficznych zaliczamy: granitognejs.

 

.

SŁOWNIK SKAŁ METAMORFICZNYCH

            Poniżej przedstawiono w układzie alfabetycznym krótkie charakterystyki skał magmowych i niektórych ich odmian (zaznaczone kursywą).

 

A

 

 

    

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Kataklazyt Skała metamorficzna typu dyslokacyjnego Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: 94x89x70mm
waga: 723 g
2007.12.15/US/107/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Brekcja amfibolitowo-kalcytowa Grubookruchowa skała osadowa pochodzenia tektonicznego Miedzianka Śląska, Polska
kop. „Felix”
wymiary: mm
waga: g
2004.07.06/US/069/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Brekcja jaspisowa Grubookruchowa skała osadowa pochodzenia piroklastycznego Świerki, Polska wymiary: mm
waga: g
2001.08.04/US/018/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Brekcja kalcytowo-magnetytowa Grubookruchowa skała osadowa pochodzenia tektonicznego Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: mm
waga: g
2001.06.16/US/012/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Brekcja kwarcowa Grubookruchowa skała osadowa pochodzenia tektonicznego Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2007.07.02/US/102/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Brekcja syderytowo-barytowa Grubookruchowa skała osadowa pochodzenia tektonicznego Stanisławów, Polska
kop. „Gustaw”
wymiary: mm
waga: g
2005.07.16/US/082/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Brekcja wapienno-kalcytowa
tzw. Różanka
Grubookruchowa skała osadowa pochodzenia tektonicznego Miedzianka, Polska
kop. „Zofia
wymiary: mm
waga: g
2005.11.02/US/088/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Gnejs haniacki (odmiana blastomylonitu) Złoty Stok, Polska wymiary: mm
waga: g
2000.08.12/US/005/0.00

 

    

Okaz prezentowany w dziale skamieniałości.

Szungit Ropopochodna skała metamorficzna. Szunga, Rosja wymiary: 69x53x39 mm
waga: 100 g
2001.10.20/US/031/5.00

 

         

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Łupek grafitowy Skała metamorficzna typu regionalnego facji zieleńcowej. Kletno, Polska
kop.
„Kopaliny”
wymiary: 123x87x41 mm
waga: 352 g
2008.12.06/US/122/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Zieleniec Skała metamorficzna typu regionalnego facji zieleńcowej Kaczorów, Polska wymiary: 92x72x25 mm
waga: 156,5 g
2008.12.02/US/120/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Amfibolit Skała metamorficzna typu regionalnego facji amfibolowej Orlinek, Polska
kop.
„Neu Adler”
wymiary: 103x86x25mm
waga: 241g
2008.12.01/US/119/0.00

 

Amfibolit Skała metamorficzna typu regionalnego, facji amfibolitowej. Miedzianka Śląska, Polska
kop. „Felix”
Wymiary: 000x000x000 mm
Waga: 0000,0 g
2016.09.15/US/0000/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Łupek kwarcytowy Produkt metamorfizmu regionalnego Jegłowa, Polska wymiary: mm
waga: g
2002.04.03/US/033/(0.00)

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Łupek mikowy Produkt metamorfizmu regionalnego Śląska Dolina, Polska wymiary: mm
waga: g
2001.08.09/US/026/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Fyllit Produkt metamorfizmu regionalnego Kamieniec Ząbkowicki, Polska wymiary: mm
waga: g
2004.05.03/US/065/D
Dar Pana Zbigniewa Szumskiego z Lasek

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Łupek kwarcowo-mikowy z granatami Produkt metamorfizmu regionalnego Krobica, Polska wymiary: mm
waga: g
2001.08.04/US/016/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Łupek mikowy z granatami Skała metamorficzna typu regionalnego facji amfibolowej Jasenik, Czechy wymiary: 294x221x55 mm
waga: pow. 4000 g
2008.07.11/US/108/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Marmur dolomityczny Produkt metamorfizmu regionalnego Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2001.08.29/US/029/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Amfibolit z granatami Produkt metamorfizmu regionalnego Bystrzyca Górna, Polska wymiary: mm
waga: g
2001.08.09/US/027/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Gnejs Produkt metamorfizmu regionalnego Kutna Hora, Czechy wymiary: mm
waga: g
2000.10.30/US/008/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Gnejs oczkowy Produkt metamorfizmu regionalnego Podgórze, Polska wymiary: mm
waga: g
2001.08.05/US/020/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Amfibolit Produkt metamorfizmu regionalnego Kletno, Polska
kop.
Kopaliny
wymiary: mm
waga: g
2012.07.xx/US/149/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Kwarcyt Produkt metamorfizmu regionalnego Izerskie Garby, Polska
kop. Stanisław
wymiary: mm
waga: g
2005.07.21/US/085/0.00

.

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Fyllit Produkt metamorfizmu regionalnego Polska wymiary: mm
waga: g
2007.11.19.01/US/106/0.00

brekcja impaktowa

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Brekcja impaktowa Skała metamorficzna pochodzenia impaktowego Norwegia wymiary: mm
waga: g
2003.04.09/US/051/D
Dar Pana Stanisława Krupy z Warszawy

.

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Suevit Skała metamorficzna pochodzenia impaktowego Nördlingen, Niemcy
krater Riess
wymiary: mm
waga: g
1998.11.29/US/002/1.45

 

    

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Suevit Skała metamorficzna pochodzenia impaktowego Nördlingen, Niemcy
krater Riess
wymiary: mm
waga: g
2011.12.10/US/143/17.50

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Brekcja impaktowa Skała metamorficzna pochodzenia impaktowego Howa Silgan, Szwecja
krater Near
wymiary: mm
waga: g
2011.12.10/US/144/50.00

 

Fulguryty - są zbudowane głównie z bezpostaciowej krzemionki (lechatelieryt). Mają kształt nieregularnych rurek, sopelków lub gałązek długości do kilkudziesięciu cm i do kilku cm średnicy. Powstają w wyniku zeszklenia piasku pod wpływem uderzeń piorunów w powierzchnię ziemi.

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Fulguryt Tzw. „piorunki”, „rurki piorunowe”. Sahara, Egipt wymiary: mm
waga: g
2005.05.01/US/078/14.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Koks naturalny Skała metamorficzna pochodzenia kontaktowego. Węgry wymiary: mm
waga: g
2003.05.02/US/053/14.00

Koks naturalny - skład: węgiel (90-92%), wodór (3,5-4,5%), tlen i azot (3-4%). Domieszki grafitu, kwarcu, kalcytu i pirytu. Koksy naturalne powstają z węgli kamiennych w wyniku ich spieczenia i odgazowania spowodowanego ogrzaniem pokładu węgla przez intrudującą z głębi ziemi magmę. Wiek około 300 milionów lat.

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Dolomit cukrowaty (odm. marmuru dolomitycznego) Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: mm
waga: g
2007.08.28/US/105/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Marmur dolomityczny Skała metamorficzna pochodzenia kontaktowego Rędziny, Polska wymiary: mm
waga: g
2003.07.08/US/057/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Marmur brucytowy Skała metamorficzna pochodzenia kontaktowego Dubie, Polska wymiary: mm
waga: g
2000.09.17/US/006/D
Dar Pana Piotra Guta z Warszawy

 

         

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Wapień krystaliczny Skała metamorficzna Podzamek, Polska wymiary: 162x108x72 13 mm
waga: 1883 g
2008.12.07/US/123/0.00

 

         

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Granulit Skała metamorficzna typu regionalnego facji granulitowej Zagórze Śląskie, Polska wymiary: 128x77x29 mm
waga: 475 g
2008.12.07/US/125/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Migmatyt Skała ultrametamorficzna Lubachów, Polska wymiary: 198x59x58 mm
waga: 379 g
2008.12.07/US/126/0.00

 

         

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Migmatyt Skała ultrametamorficzna Dziećmorowice, Polska wymiary: mm
waga: g
2012.08.21/US/151/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Migmatyt Skała ultrametamorficzna Kłodzko, Polska wymiary: mm
waga: g
2013.08.11/US/153/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Piribolit Skała ultrametamorficzna Bystrzyca Górna, Polska wymiary: mm
waga: g
2001.08.09/US/024/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Piribolit Skała ultrametamorficzna Bystrzyca Górna, Polska wymiary: mm
waga: g
2003.07.08/US/056/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Biotytyt Skała metamorficzna pochodzenia metasomatycznego Heřmanov, Czechy (Morawy) wymiary: mm
waga: g
2005.11.12/US/090/0.00

 

b    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Biotytyt skaleniowy Skała metamorficzna pochodzenia metasomatycznego Szklarska Poręba Dolna, Polska
Zakł. Przem.
R-1, sztolnia nr 2
wymiary: mm
waga: g
2010.10.01/US/139/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Czaroit Skała metamorficzna pochodzenia metasomatycznego Sirenewyj Kamień, Rosja
(Masyw Murunski)
wymiary: mm
waga: g
2003.09.15/US/064/D
Dar Pani Ewy Borzęckiej z Warszawy

 

    

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Czaroit Skała metamorficzna pochodzenia metasomatycznego Sirenewyj Kamień, Rosja
(Masyw Murunski)
wymiary: 148x114x26 mm
waga: 409,0 g
2004.09.11/US/075/12.50

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Grejzen Skała metamorficzna pochodzenia metasomatycznego Kamień, Polska
kłm „Wyrwak”
wymiary: mm
waga: g
2001.08.04/US/017/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Łupek talkowo-chlorytowy Skała metamorficzna pochodzenia metasomatycznego. Radunia, Polska kop. „Tąpadła” wymiary: 155x106x45 mm
waga: 667,5 g
2009.07.07/US/136/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Skarn magnezowy Skała metamorficzna pochodzenia metasomatycznego Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: mm
waga: g
2000.08.12/US/004/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Skarn magnezowy z pigmentem hematytowym Skała metamorficzna pochodzenia metasomatycznego Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: mm
waga: g
2007.08.28/US/104/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Skarn z granatami Skała metamorficzna pochodzenia metasomatycznego Kowary, Polska
kop. „Wolność”
wymiary: mm
waga: g
1996.07.13/US/001/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Ofikalcyt (częściowo zserpentynizowana odm. marmuru) Złoty Stok, Polska
kop. „Arsen”
wymiary: mm
waga: g
2003.08.30/US/061/0.00

 

    

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Serpentynit Skała metamorficzna typu metasomatycznego Nasławice, Polska wymiary: 126x103x39 mm
waga: 510 g
2008.12.07/US/127/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Granitognejs Gnejs zmieniony metasomatycznie i rekrystalizowany Świeradów Zdrój, Polska wymiary: 150x130x80 mm
waga: 1995 g
2008.12.08/US/130/0.00

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

E-MAIL

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY