WYKAZ LOKALIZACJI

 

            Wykaz obejmuje lokalizacje na obszarze Polski z których udało się pozyskać okazy do kolekcji Minerały Polski lub pozostałych kolekcji tematycznych oraz miejsca które zostały spenetrowane w trakcie wycieczek geologicznych i wypraw eksploracyjnych organizowanych zarówno w ramach działalności Muzeum jak i przez współpracujące z nami instytucje.

UWAGA!!! Miejsca wyróżnione kolorem niebieskim są jednocześnie łączami do odpowiednich stron w witrynie na których zaprezentowano okazy z danej lokalizacji.

 

            OBJAŚNIENIA

  skały okruchowe - chalcedonity, diatomity, kwarc żyłowy, kwarcyty słodkowodne, lessy, piaski, piaskowce, ziemia okrzemkowa, żwiry
  skały ilaste - allity, bentonity, gliny, iły, kaoliny, iłowce, montmorillonity, mułki, mułowce, ochry
  skały węglanowe - dolomity, kreda, kreda jeziorna, margle, ochry, opoki, trawertyny, wapienie
  skały magmowe - andezyty, bazalty, gabra, granity, granodioryty, melafiry, pegmatyty (skalenie), porfiry, syenity
  skały metamorficzne - fyllity, gnejsy, granitognejsy, kwarcyty, łupki grafitowe, łupki mikowe, marmury, serpentynity, wapienie krystaliczne
  surowce chemiczne - anhydryty, baryty, fluoryty, fosforyty, gipsy, grafit, kalcyty, magnezyty, piryty, siarka rodzima
  surowce energetyczne - antracyty, gaz ziemny, ropa naftowa, torfy, węgle brunatne, węgle kamienne, żywice kopalne
  rudy metali - chrom, cynk, mangan, miedź, nikiel, ołów, uran, żelazo
  meteoryty

 

  Barcza - kamieniołomy piaskowca „Barcza”. Dewon wczesny. Nieczynne. Rezerwat.
 

Bardo - wychodnie stref zmineralizowanych. Odsłonięcie terenowe. Minerały.

 

Bełchatów - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Bełchatów”. Miocen. Minerały. Dydaktyczne. Bursztyny. Skały. Skamieniałości.

  Bełchatów - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Szczerców”. Miocen. Bursztyny.
  Biała Góra - kopalnie odkrywkowe piasku kwarcowego „Biała Góra”. Alb. Skały.
  Bielawa - wychodnie pegmatytów. Odsłonięcia terenowe. Minerały.
 

Bierkowice - kopalnia odkrywkowa żwiru „Bierkowice I”. Czwartorzęd. Minerały.

  Bibice - wychodnia wapieni. Jura. Odsłonięcie terenowe.
  Bircza - wychodnie łupków, margli i piaskowców. Oligocen. Odsłonięcia terenowe. Rezerwat. Skamieniałości.
  Błaziny - kamieniołom wapienia „Błaziny”. Jura późna. Ozdobne.
  Bochnia - kopalnia soli kamiennej „Bochnia”. Miocen. Częściowo zlikwidowana. Muzeum.
 

Boguszów - kopalnia barytu „Boguszów”. Orogeneza hercyńska, orogeneza alpejska. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały.

  Bolechowice - kamieniołom marmuru „Bolechowice”. Dewon środkowy.
 

Bolesławiec - kopalnie odkrywkowe piasków i żwirów „Bolesławiec”. Czwartorzęd. Zatopione. Minerały.

  Borów - kamieniołom granitu „Borów”. Minerały.
 

Borówno - kamieniołom melafiru „Borówno”. Perm wczesny. Minerały.

  Bożków - sztolnia dziedziczna Aleksander. Karbon późny. Zamknięta.
  Braszowice - kamieniołom gabra „Braszowice”. Perm późny. Minerały.
  Brwinów - ślady dawnego górnictwa rud żelaza. Czwartorzęd. Skały.
  Brynów - kopalnia egla kamiennego „Wujek”. Karbon późny.
  Bukowno - kopalnia głębinowa i odkrywkowa rud cynku i ołowiu „Bolesław”. Zlikwidowana. Minerały.
 

Bystre - wychodnie stref okruszcowanych. Trzeciorzęd. Odsłonięcie terenowe. Minerały.

 

Bystrzyca - wychodnie porfirów. Perm. Minerały.

 

Bystrzyca Górna - kamieniołomy serpentynitów. Nieczynne. Minerały. Skały.

 

Bystrzyca Górna - wychodnia hornblendytów. Odsłonięcie terenowe. Minerały. Skały.

  Bystrzyca Górna - wychodnia piroksenitów. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Bystrzyca Górna - wychodnia piribolitów. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Bytom - kopalnia rud cynku i ołowiu „Orzeł Biały”. Trias środkowy. Skały.
  Chałupy - piaski plażowe Bałtyku. Czwartorzęd. Skały.
 

Chełmce - ślady dawnego górnictwa kruszcowego rud ołowiu. Orogeneza hercyńska. Minerały.

 

Chełmiec - ślady dawnego górnictwa kruszcowego na żyle „Hintermühler”. Hałda. Minerały.

  Chełmno Śląskie - wychodnia piaskowców. Odsłonięcie terenowe. Kreda późna. Skamieniałości.
  Chęciny - łom wapienia na górze Zamkowej. Dewon.
  Chęciny - ślady dawnego górnictwa rud ołowiu. Orogeneza hercyńska.
  Chłapowo - wychodnie pokładów węgla brunatnego. Miocen. Odsłonięcie w klifie. Rezerwat. Dydaktyczne. Skamieniałości.
  Chmielnik - kopalnia odkrywkowa iłu bentonitowego. Miocen. Zrekultyweowana. Skały.
 

Chodzież - kopalnia odkrywkowa iłu „Chodzież-Fabryczna”. Zatopiona. Czwartorzęd. Minerały.

  Ciszyca Górna - wychodnie wapieni. Kreda późna. Odsłonięcia terenowe.
 

Czadrów - kamieniołomy melafiru „Czadrów”. Nieczynne. Perm wczesny. Minerały.

 

Czarnów - kopalnia rud arsenu  „Evelinensglück. Orogeneza hercyńska. Zatopiona. Hałdy. Minerały.

  Czerwona Góra - kamieniołom zlepieńca dekoracyjnego „Zygmuntówka”. Perm. Nieczynny. Skały.
  Częstochowa - kamieniołom wapienia „Wrzosowa”. Nieczynny. Oksford. Skamieniałości.
  Częstochowa - kamieniołom wapienia „Zarzecze”. Oksford. Zrekultywowany. Skały.
  Częstochowa - kopalnia odkrywkowa iłu dla cegielni „Sowa”. Baton. Skamieniałości.
  Częstochowa - wychodnie wapieni na górze klasztornej. Oksford. Skamieniałości.
  Dąbrowa Górnicza - kopalnia węgla kamiennego „Generał Zawadzki”. Karbon późny. Skały.
 

Dębowina - kopalnia rud antymonu „Reiche Silber-Glück”. Nieczynna. Minerały.

  Dębowina - kopalnia grafitu. Nieczynna. Minerały.
 

Dobrzyń - wychodnie iłu z wkładkami węgla brunatnego. Miocen. Odsłonięcia w skarpie Wisły. Minerały. Dydaktyczne.

  Drawsko Pomorskie - kopalnie odkrywkowe piasków i żwirów oraz głazowiska. Czwartorzęd. Skamieniałości.
  Dubie - kamieniołom wapienia i dolomitu „Dubie”. Dewon środkowy. Skały.
 

Dziećmorowice - kopalnia rud polimetalicznych „Gutes Glück”. Zlikwidowana. Hałda. Minerały. Skały.
Obiekt nr 401
Zakładów przemysłowych „R-1” w Kowarach. Hałda.

  Dzikowiec - kopalnia węgla kamiennego „Fortuna”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałdy.
  Faustianka - kopalnia odkrywkowa iłu. Baton. Skamieniałości.
  Gałęzice - kamieniołom wapienia „Ostrówka”. Dewon środkowy. Skamieniałości.
 

Gartałowice - kopalnie odkrywkowe gipsu. Miocen. Nieczynne. Minerały.

  Gdańsk - kopalnie odkrywkowe bursztynu na złożu „Górki Zachodnie”. Czwartorzęd. Bursztyny.
  Gdańsk - wychodnie złoża bursztynu „Gdańsk-Stogi”. Czwartorzęd. Rezerwat. Bursztyny.
 

Gębczyce - kamieniołom granitu „Gębczyce”. Orogeneza hercyńska. Nieczynny. Minerały.

 

Gierczyn - kopalnia rud cyny „Gierczyn”. Prekambr. Zlikwidowana. Hałdy.

 

Gliniany - kamieniołom wapienia i marglu cementowni „Ożarów”. Jura późna. Minerały.

  Gliniany Las - łom wapienia. Hettang. Skamieniałości.
  Głuchołazy - wychodnie łupków serycytowo-talkowych.
  Głuszyca - kopalnia rud uranu „Grzmiąca”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałda.
  Głuszyca - kopalnia odkrywkowa i głębinowa węgla kamiennego „Unverhofft Glück. Karbon późny. Zlikwidowana.
  Gnaszyn - kopalnia odkrywkowa iłu. Baton. Nieczynna.
  Gnieździska - łomy wapienia. Kelowej. Nieczynne. Skamieniałości.
 

Golce - kopalnia rud żelaza „XX lecia PRL”. Jura środkowa. Zlikwidowana. Hałda. Minerały. Skały.

 

Gołaczów - kopalnie rud żelaza rejonu „Gołaczów-Dańczów-Jeleniów”. Orogeneza hercyńska. Hałdy. Minerały. Ozdobne.

  Gorzuchów - kopalnia odkrywkowa piasków i żwirów Bierkowice II”. Zatopiona. Skamieniałości.
  Gosławice - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Gosławice”. Miocen. Zatopiona. Rekultywacja. Skały.
 

Gozdno - wychodnie porfirów. Minerały.

  Grabina - kamieniołomy granitu. Minerały.
 

Grochowa - kopalnia magnezytu „Grochowa”. Dydaktyczne.

  Grochowa - kopalnia magnezytu „Glückauf”. Zlikwidowana. Hałda. Minerały.
  Gromadzice - wychodnie lessów. Czwartorzęd. Skały.
  Gromadzice - wychodnie mułowców. Hettang. Skały. Skamieniałości.
  Iłża - ślady paleolitycznego górnictwa krzemienia. Skały.
 

Inowrocław - kopalnia soli kamiennej „Inowrocław”. Cechsztyn. Zatopiona. Minerały.

  Iwonicz Zdrój - kopalnie otworowe ropy naftowej na złożu „Iwonicz-Zdrój”. Kreda wczesna.
 

Jagniątków - wyrobisko Zakładów Przemysłowych „R-1”. Nieczynne. Minerały.

 

Jałowiec - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd. Nieczynny. Minerały.

  Jamna Dolna - wychodnie łupków melilitowych. Oligocen. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
  Janików - wychodnie wapieni. Cisural. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
 

Jaroszowiec - kamieniołom dolomitu „Stare Gliny”. Dewon środkowy, trias środkowy. Minerały.

  Jaroszów - kopalnia odkrywkowa iłów ogniotrwałych „Edmund”. Miocen. Zatopiona. Bursztyny.
  Jastrzębie - kopalnia węgla kamiennego „Borynia”. Karbon późny. Hałda.
  Jaworznia. kamieniołom wapienia „Jaworznia”. Dewon. Nieczynny.
  Jaworznia - ślady dawnego górnictwa rud ołowiu. Orogeneza hercyńska. Szpary, hałdy.
 

Jegłowa - kamieniołomy łupku kwarcytowego „Kwarcyt”. Dewon. Nieczynne. Minerały. Skały.

  Jegłowa - wychodnie łupków kwarcytowych i kaolinitu na Kryształowej Górze. Dewon. Minerały.
 

Jelenia Góra - kamieniołom granitu „Czarne”. Orogeneza hercyńska. Minerały.

  Jelenia Góra - wychodnie pegmatytów w Łomnicy. Minerały.
 

Jeziórko - kopalnie otworowe siarki rodzimej „Jeziórko”. Miocen. Zlikwidowana. Minerały.

  Jordanów Śląski - kamieniołom serpentynitu  „Jordanów”. Nieczynny. Ozdobne.
  Józefin - kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Adamów”. Miocen. Skamieniałości.
  Jugów - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”, upadowe „Pniaki I i II”. Karbon późny. Zatopione. Hałdy. Skały.
  Kaczorów - wychodnie zieleńców. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Kajetanów - kamieniołom wapienia „Kajetanów”. Loping. Nieczynny. Rezerwat. Skamieniałości.
  Kalej - kopalnia rud żelaza „Malice”. Jura środkowa. Zlikwidowana. Hałda. Dydaktyczne.
  Kamieniec Ząbkowicki - wychodnia fyllitów. Skały.
 

Kamień - łom grejzenu „Wyrwak”. Nieczynny. Minerały. Skały.

  Kamionki - łom łupku dachówkowego. Wizen. Nieczynny. Dydaktyczne. Skały.
 

Kamionki - kopalnia rud ołowiu „Augusta”. Nieczynna. Hałda. Minerały.

  Karlino - kopalnia otworowa ropy naftowej. Zlikwidowana. Dydaktyczne.
 

Karpacz - kopalnia pegmatytu „Krucze Skały”. Minerały. Nieczynna. Hałda.

  Karpacz - ślady dawnego górnictwa kruszcowego na górze Karpatka. Sztolnia.
 

Karpacz - wychodnie żył kwarcowych. Minerały.

 

Kawodrza - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Kawodrza”. Baton. Minerały.

  Kazimierz Dolny - kamieniołom wapienia. Kreda późna. Nieczynny.
  Kielce - kamieniołom wapienia „Kadzielnia”. Dewon. Nieczynny. Rezerwat.
  Kielce - kamieniołom wapienia „Psie Górki”. Nieczynny. Zrekultywowany. Dewon.
  Kielce - kamieniołom wapienia „Wietrznia”. Dewon. Nieczynny. Rezerwat.
  Kielce - ślady dawnego górnictwa rud ołowiu w rejonie Karczówka-Dalnia-Grabina. Orogeneza hercyńska. Szpary, hałdy. Rezerwat.
  Kletno - kamieniołomy marmuru „Kletno I, II, III i IV”. Prekambr. Nieczynne. Jaskinia Niedźwiedzia. Skamieniałości.
 

Kletno - kopalnia fluorytu „Kopaliny”. Prekambr. Nieczynna. Częściowo zatopiona. Hałdy. Minerały. Skały.
Rejon III Zakładów Przemysłowych „R-1”.

 

Klęczany - kamieniołom piaskowca „Klęczany”. Trzeciorzęd. Minerały.

 

Kłodawa - kopalnia soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej „Kłodawa”. Cechsztyn. Minerały.

  Kobielnik - łom łupków palnych. Oligocen. Skały. Skamieniałości.
  Kochanów - kopalnia piaskowca. Nieczynna.
  Kolce - wyrobiska hitlerowskiego kompleksu militarnego „Riese” w górze Osówka. Muzeum. Hałdy. Minerały.
Obiekt nr 405 Zakładów przemysłowych „R-1” w Kowarach.
  Kolce - łom pegmatytu. Nieczynny.
 

Kopaniec - kopalnia rud uranu „Kopaniec”. Orogeneza hercyńska. Nieczynna. Hałdy. Minerały.

  Korytnica - wychodnie iłów. Baden. Skamieniałości.
 

Korzecko - kamieniołom dolomitu i kopalnia odkrywkowa kalcytu żyłowego „Korzecko”. Dewon. Nieczynne. Minerały.

  Korzkiew - wychodnia margli. Kreda. Odsłonięcie terenowe.
 

Kostomłoty - kamieniołom wapienia „Laskowa Góra”. Dewon środkowy. Minerały.

 

Kowala - kamieniołom wapienia, marglu i łupku ilastego „Kowala”. Dewon środkowy. Nieczynny. Minerały. Skamieniałości.

 

Kowary - kopalnia rud żelaza „Wolność”. Prekambr. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały. Skały.
Zakłady Przemysłowe „R-1”.

  Kowary - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1” na Wołowej Górze. Zlikwidowane. Hałda Minerały.
  Koźmice - kamieniołom syenitu. Nieczynny.  Skały.
  Krobica - kamieniołom fyllitu „Jerzy”. Skały.
  Krzemionki Opatowskie - wyrobiska neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego. Muzeum.
 

Kwietniki - wychodnie porfirów. Minerały.

  Leszczyniec - kopalnia rud miedzi „Frohe Erwartung”. Zlikwidowana. Hałda.
 

Lisowice - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Lipie Śląskie”. Retyk. Minerały. Skały. Skamieniałości.

  Lisowice - łomy wapienia. Jura późna. Nieczynne. Skały.
 

Lubachów - kamieniołom serpentynitu. Nieczynny. Minerały. Skały.

  Lubachów - wychodnie migmatytów. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Lubań - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd. Nieczynny.
 

Lubiechowa - kamieniołom melafiru „Lubiechowa”. Nieczynny. Minerały. Skały.

 

Lubin - kopalnia rud miedzi „Lubin”. Cechsztyn. Minerały. Skały. Skamieniałości.

  Ludwikowice Kłodzkie - kopalnia węgla kamiennego „Wacław”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałda.
  Ludwikowice Kłodzkie - wyrobiska hitlerowskiego kompleksu militarnego „Riese” w górze Włodarz. Muzeum. Dydaktyczne.
 

Lutynia - kopalnia rud ołowiu „Philip”. Nieczynna. Hałda. Minerały.

  Łagów - kamieniołom wapienia. Dewon środkowy. Nieczynny.
  Łagów - ślady górnictwa rud ołowiu.
  Łagów - wychodnia wapienia. Famen. Odsłonięcie terenowe. Rezerwat.
  Łagów-Płuczki - wychodnia mułowców i iłowców.
  Ławeczno - kopalnia rud miedzi i żelaza Miedziana Góra”. Cechsztyn. Zlikwidowana i zrekultywowana.
 

Łaziska Górne - kopalnia węgla kamiennego „Zośka III”. Hałdy. Karbon późny. Minerały.

  Łączna - kamieniołom piaskowca kwarcytowego „Bukowa Góra”. Dewon. Skały.
 

Łęczna - kopalnia węgla kamiennego „Łęczna”. Karbon późny. Minerały.

  Łęczyca - kopalnia rud żelaza „Łęczyca”. Jura środkowa. Zlikwidowana. Skały.
  Łopuszka Wielka - kopalnia gipsu „Łopuszka Wielka”. Miocen. Nieczynna. Ozdobne.
  Łuków - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Łapiguz”. Kelowej. Zatopiona. Hałdy. Skamieniałości.
  Łychów - wychodnie piasków i iłów. Baden. Skamieniałości.
  Małogoszcz - kamieniołomy wapienia cementowni „Małogoszcz”. Kimeryd. Skamieniałości.
  Mąkolno - wychodnie granodiorytów. Skały.
 

Męcinka - kopalnia rud żelaza „Rudolf”. Orogeneza hercyńska. Hałda. Minerały.

 

Michałkowa - łom, kopalnie i wychodnie pegmatytu „Na Dziale Michałkowskim”. Nieczynne. Minerały. Ozdobne.

  Michałowice - kamieniołom granitu „Michałowice”. Orogeneza hercyńska. Nieczynny. Minerały.
  Michałowice - wychodnie wapieni. Jura. Odsłonięcia terenowe.
 

Miedziana Góra - kopalnia rud miedzi „Zygmunt”. Orogeneza hercyńska. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały.

 

Miedzianka - kopalnia rud miedzi i kamieniołomy wapienia „Zofia”. Dewon środkowy. Częściowo zatopiona. Rezerwat. Hałdy. Minerały. Skamieniałości.

  Miedzianka - kamieniołom wapienia „Kozi Grzbiet”. Dewon środkowy. Nieczynny.
  Miedzianka - kamieniołom wapienia „Ołowianka”. Dewon środkowy. Nieczynny.
  Miedzianka - ślady górnictwa rud ołowiu na górze Ołowianka. Zrekultywowane.
 

Miedzianka Śląska - kopalnia rud miedzi i żelaza „Miedzianka”. Orogeneza hercyńska. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały. Skały.
Rejon I Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach.

  Mielnik - kopalnia odkrywkowa kredy piszącej. Kampan, Oligocen. Skały. Skamieniałości.
 

Miękinia - kamieniołom porfiru „Miękinia”. Perm. Nieczynny. Minerały.

  Młyny - łom piaskowca. Serrevill. Nieczynny. Rezerwat. Skamieniałości.
  Mniszków - kopalnia rud żelaza „Miedzianka” oddz. w Mniszkowie. Nieczynna. Hałdy.
Rejon I
Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach.
  Mniszków - ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Hałda.
  Morawica - kamieniołom wapienia „Morawica”. Jura późna. Nieczynny.
  Nagórzyce - kopalnie piaskowca. Kreda. Nieczynne. Rezerwat.
  Nasiłów - kamieniołomy wapienia  „Nasiłów”. Mastrycht-Dan. Nieczynne. Skamieniałości.
 

Nasławice - kamieniołom serpentynitu „Nasławice”. Proterozoik. Minerały. Skały.

  Nawodzice - kamieniołom marglu. Baden. Skamieniałości.
  Nielestno - kopalnia rud uranu „Wleń”. Zlikwidowana.
  Niewachlów - kamieniołom wapienia. Nieczynny. Zrekultywowany.
 

Niwnice - kopalnia odkrywkowa i głębinowa gipsu i anhydrytu „Nowy Ląd”. Cechsztyn. Minerały. Skały.

 

Nowa Ruda  - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”, pole „Piast”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałda. Muzeum. Minerały. Dydaktyczne. Skały. Skamieniałości.

  Nowa Ruda - wychodnie piaskowców, zlepieńców mułowców i iłowców. Skarpy obwodnicy. Karbon późny-Perm wczesny. Skamieniałości.
  Nowa Ruda-Słupiec - kamieniołom gabra. Proterozoik.
  Nowa Ruda-Słupiec - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”, pole „Słupiec”. Zlikwidowana, Karbon późny. Skały.
  Nowy Kościół - kopalnia rud miedzi „Nowy Kościół”. Cechsztyn. Zlikwidowana.
  Nowy Kościół - wychodnie porfirów. Minerały.
  Nowy Kościół - wychodnie iłowców. Cechsztyn. Dydaktyczne.
  Nowy Kościół - wychodnie margli plamistych. Cechsztyn. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Obryte-Ciołkowo-Gostkowo-Rzewnie - rejon spadku meteorytu Pułtusk. Chondryt zwyczajny.
  Ogorzelec - kamieniołom amfibolitu. Prekambr.
  Ogorzelec - kopalnia rud uranu „Wiktoria”. Częściowo zlikwidowana. Ujęcie wody. Hałdy.
  Ogrodzieniec - kamieniołom wapienia i marglu dla cementowni „Wirek II”. Jura środkowa. Nieczynny.
  Ogrodzieniec - kopalnia odkrywkowa iłu dla cementowni „Wirek II”. Jura środkowa. Nieczynna.
 

Olkusz - kopalnia rud cynku i ołowiu „Olkusz Południe”. Trias środkowy. Minerały. Skały.

  Paczków - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru „Paczków”.
  Panoszów - kopalnia odkrywkowa iłu. Jura wczesna. Skały.
  Patoka - kopalnia odkrywkowa iłu „Patoka I”. Jura wczesna. Skały.
  Piaseczno - kopalnia odkrywkowa siarki rodzimej i piasku „Piaseczno”. Miocen. Minerały.
  Piaski - wybrzeże Bałtyku. Bursztyny.
  Pilce - kopalnia odkrywkowa piasku i żwiru „Pilce”.
  Płóczki Górne - łom melafiru. Perm wczesny. Nieczynny.
 

Płóczki Górne - wychodnie melafirów. Perm wczesny. Minerały.

 

Podgórze - kopalnia fluorytu „Rübezahl”. Zatopiona. Hałda. Minerały.

 

Podgórze - kopalnia rud uranu „Podgórze”. Częściowo zatopiona. Prekambr. Muzeum. Minerały. Skały.

  Podgrodzie - wychodnie wapieni. Odsłonięcia terenowe.
  Podłęże - kamieniołom wapienia. Kelowej. Nieczynny. Rezerwat.
  Podzamek - kamieniołom i kopalnia diorytu. Nieczynne. Skały.
  Podzamek - kamieniołom marmuru. Nieczynny. Skały.
 

Pomorzany - kopalnia rud cynku i ołowiu „Pomorzany”. Trias środkowy. Minerały.

  Posądza - ślady dawnego górnictwa siarki rodzimej. Miocen. Hałdy. Minerały. Skały.
  Poznań - rejon spadku meteorytu Morasko. Oktaedryt.
 

Proboszczów - wychodnie melafirów. Minerały.

  Przecznica - kopalnia rud kobaltu „Anna-Maria”. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały.
  Przedborowa - kamieniołom syenitu „Przedborowa”. Orogeneza hercyńska. Skały.
 

Przeździedza - kamieniołom melafiru „Przeździedza”. Perm wczesny. Nieczynny. Minerały.

  Przygórze - kopalnia węgla kamiennego „Nowa Ruda”, pole „Bolesław”. Zlikwidowana. Hałda. Namur A. Skamieniałości.
  Pstrążna - ślady górnictwa węgla kamiennego. Karbon późny. Hałdy.
  Pustków Wilczkowski - łom i wychodnie łupków krzemionkowych. Nieczynny. Minerały. Skały.
  Radków - kamieniołom piaskowca. Kreda.
 

Radomice - kopalnia rud arsenu „Cecylia”. Nieczynna. Hałda. Minerały.

 

Radoniów - kopalnia rud uranu „Radoniów”. Orogeneza hercyńska. Zlikwidowana. Hałda. Minerały.
Rejon II Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach.

 

Radzimowice - kopalnia rud arsenu „Stara Góra”. Orogeneza hercyńska. Nieczynna. Hałdy. Minerały. Dydaktyczne.

  Ratno Dolne - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1” na złożu „Wambierzyce”. Zlikwidowane. Hałda. Cisural. Skamieniałości.
 

Rędziny - kamieniołom dolomitu „Rędziny”. Sylur. Minerały. Skały.

  Rozewie - wychodnie piasków i iłów. Miocen. Odsłonięcie w klifie nadmorskim. Skały.
 

Rozdroże Izerskie - kopalnia odkrywkowa kwarcu żyłowego „Stanisław” na Izerskich Garbach. Orogeneza hercyńska, orogeneza alpejska. Nieczynna. Hałdy. Minerały. Skały.

 

Różana - wychodnie porfirów. Odsłonięcie terenowe. Minerały.

 

Rudki - kopalnia pirytu, syderytu, hematytu i skał pirytowych „Staszic”. Nieczynna, częściowo zlikwidowana. Minerały. Skały.
Rejon V Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach
.

 

Rudna - kopalnia rud miedzi „Rudna”. Cechsztyn. Minerały.

  Rudniki - kamieniołomy wapienia „Rudniki”. Jura późna. Skały.
 

Rudno - kamieniołom porfiru „Rudno”. Perm. Minerały.

 

Rzeczka - wychodnie pegmatytów. Odsłonięcia terenowe. Minerały.

  Rzędkowice - łomy wapienia. Jura.
 

Siedlimowice - kamieniołom granitu  „Siedlimowice”. Orogeneza hercyńska. Minerały.

  Siedliska - wychodnie piasków i piaskowców. Miocen. Rezerwat. Ozdobne. Skamieniałości.
  Sierpnice - kopalnia węgla kamiennego „Neu Glückauf”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałdy.
Obiekt nr 519 Zakładów Przemysłowych „R-1” w Kowarach
.
 

Sieroszowice - kopalnia rud miedzi „Sieroszowice”. Cechsztyn. Minerały.

 

Skały - kamieniołom dolomitu „Skały”. Dewon środkowy. Nieczynny. Minerały. Skały.

  Skały - wychodnie iłów i margli. Eifel. Skamieniałości.
 

Sławniowice - kamieniołomy marmurów i dolomitów. Prekambr. Minerały.

  Słupia Stara - wychodnie wapieni. Odsłonięcia terenowe. Ludlow. Skamieniałości.
  Sobków - kamieniołom i wychodnie wapienia „Sobków”. Kimeryd. Nieczynny. Skamieniałości.
  Sobniów - wychodnie łupków melilitowych. Oligocen. Odsłonięcie terenowe. Skamieniałości.
 

Sokolec - wychodnie kwarcu żyłowego. Minerały.

  Sokołowiec - łom bazaltu. Nieczynny. Minerały.
 

Sokołowiec - wychodnie porfirów. Minerały. Ozdobne.

  Sołtyków - kopalnia odkrywkowa i głębinowa rud żelaza „Stanisław”. Hettang. Częściowo zlikwidowana. Rezerwat Ozdobne. Skamieniałości.
 

Stanisławów - kopalnia barytu „Stanisławów”. Orogeneza hercyńska. Zlikwidowana. Hałda. Minerały.

 

Stanisławów - kopalnia rud żelaza „Wilcza”. Orogeneza hercyńska. Nieczynna. Hałda. Minerały. Skały.

  Staniszów - kamieniołom granitu. Nieczynny. Minerały.
 

Stara Kamienica - kamieniołom serpentynitu. Nieczynny. Minerały.

  Stare Chęciny - łom wapienia. Nieczynny. Skały.
 

Strawczynek - kopalnia barytu „Strawczynek”. Dewon. Nieczynna i częściowo zrekultywowana. Minerały.

  Stronie Śląskie - kamieniołom marmuru „Biała Marianna”. Prekambr.
  Strzelce - wychodnie pokładó węgla brunatnego. Miocen. Odsłonięcia terenowe. Bursztyny. Skamieniałości.
 

Strzegom - kamieniołomy granitu. Orogeneza hercyńska. Minerały. Skały.

  Strzelin - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska.
 

Suszyna - wychodnie melafirów. Minerały.

 

Szczukowskie Górki - kamieniołom wapienia „Szczukowskie Górki”. Dewon środkowy. Dydaktyczne.

 

Szczukowskie Górki - ślady dawnego górnictwa rud ołowiu. Hałdy. Minerały.

 

Szklarska Poręba - kopalnia pegmatytu „Skalna Brama”. Orogeneza hercyńska. Minerały. Skały.

 

Szklarska Poręba Górna - kopalnia rud arsenu „Fryderyk Wilhelm”. Nieczynna. Hałdy.

  Szklarska Poręba Górna - wychodnia żyły kwarcowo-ametystowej. Minerały.
 

Szklarska Poręba - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1”. Nieczynne. Hałda. Orogeneza hercyńska. Minerały.

  Szklarska Poręba Dolna - wyrobiska Zakładów Przemysłowych „R-1”. Nieczynne. Orogeneza hercyńska. Skały.
  Szklarska Poręba-Huta - kamieniołom granitu. Orogeneza hercyńska. Minerały.
 

Szklary - kopalnia głębinowa i odkrywkowa rud niklu „Marta”. Nieczynna i częściowo zlikwidowana. Trzeciorzęd. Minerały. Skały. Ozdobne.

 

Szlinokiemie - złoże rud tytanowo-magnetytowych z wanadem „Krzemianka”.Prekambr. Rdzenie wiertnicze.  Minerały. Skały.

  Szydłowiec - kamieniołomy piaskowca „Szydłowiec”. Jura wczesna. Skały.
  Ścinawka Średnia - kopalnia węgla kamiennego „Szydłowiec”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałda.
 

Śląska Dolina - kopalnia kruszców „Fuchsglück. Niedostępna. Hałdy. Minerały.

  Śląska Dolina - łom pegmatytu. Nieczynny. Minerały. Skały.
 

Śląska Dolina - wychodnia gnejsów kordierytowych. Odsłonięcie terenowe. Minerały.

  Śląska Dolina - wychodnie granulitów. Odsłonięcia terenowe. Skały.
  Śródborze - łom wapienia. Jura późna. Dydaktyczne. Ozdobne.
  Świeradów Zdrój - wychodnie granitognejsów. Odsłonięcia terenowe. Skały.
 

Świerki - kamieniołom melafiru „Świerki”. Perm wczesny. Minerały. Skały.

  Świniary - kopalnia odkrywkowa piasku „Świniary”. Miocen. Zatopiona.
 

Taczalin - kopalnia odkrywkowa kwarcu żyłowego „Taczalin”. Orogeneza hercyńska, orogeneza alpejska. Minerały.

 

Tarnobrzeg - kopalnia odkrywkowa siarki rodzimej „Machów”. Miocen. Zlikwidowana i zatopiona. Minerały.

  Tarnowskie Góry - kopalnia rud cynku i ołowiu „Fryderyk”. Trias środkowy. Nieczynna. Muzeum.
 

Tąpadła - kopalnia rud chromu. Prekambr. Hałdy. Minerały. Skały.

  Tłumaczów - kamieniołom melafiru „Tłumaczów”. Perm wczesny. Nieczynny. Skały. Skamieniałości.
 

Tłumaczów - kamieniołom melafiru „Tłumaczów-Gardzień”. Perm wczesny. Minerały.

  Tokarnia - kamieniołom wapienia „Tokarnia”. Jura późna. Nieczynny.
  Tomaszów Mazowiecki - wychodnie wapieni i margli. Tyron. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
  Truskolasy - kopalnia żwiru. Nieczynna. Dydaktyczne.
  Trzcińsko - kopalnia rud uranu „Borów”. Nieczynna.
  Trzebinia - kopalnia rud cynku i ołowiu „Trzebionka”. Trias środkowy. Zlikwidowana. Minerały.
  Tumlin - kamieniołomy piaskowca „Tumlin”. Trias. Skały.
 

Wałbrzych-Biały Kamień - kopalnia węgla kamiennego „Thorez”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałdy. Minerały.

  Wałbrzych-Podgórze - kopalnia węgla Kamiennego „Wałbrzych”. Karbon późny. Zlikwidowana. Hałdy. Rekultywacja.
 

Wałbrzych-Sobięcin - kopalnia węgla kamiennego „Viktoria”. Zlikwidowana. Hałdy. Karbon późny.

  Wąwał - kopalnia odkrywkowa iłu. Walanżyn. Zatopiona.
  Węglinek - wychodnie iłów. Baden. Skamieniałości.
 

Wieliczka - kopalnia soli kamiennej „Wieliczka”. Nieczynna. Częściowo zlikwidowana. Muzeum. Miocen. Minerały.

 

Wielisław Złotoryjski - kamieniołom porfiru „Góra Wielisławka”. Perm. Rezerwat. Skały.

 

Wielisław Złotoryjski - ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Minerały.

  Wierzbica - kamieniołom wapienia „Wierzbica”. Kimeryd. Skamieniałości.
 

Wieściszowice - kopalnia odkrywkowa łupku pirytonośnego „Hofnung”. Prekambr. Nieczynna. Częściowo zatopiona. Minerały.

  Wióry - wychodnie piaskowców. Trias wczesny. Odsłonięcia terenowe. Rezerwat. Skamieniałości.
 

Wiry - kopalnia magnezytu „Wiry”. Zamknięta. Ujęcie wody. Hałda. Minerały. Skały.

 

Wiśniówka - kamieniołomy piaskowca kwarcytowego „Wiśniówka”. Kambr. Minerały. Skały.

  Włodowice - wychodnie wapieni i margli. Kelowej. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
  Wojciechów - kamieniołom bazaltu. Trzeciorzęd. Dydaktyczne.
 

Wojcieszyce - kopalnia rud uranu „Siedlęcin”. Nieczynna. Hałdy. Minerały.

  Woźniki - kopalnia odkrywkowa iłu cegielni „Woźniki”. Karnik. Skały.
  Wysiółek Luborzycki - łom wapienia. Kampan. Skamieniałości.
  Wysoka - kamieniołom wapienia „Wysoka I” dla cementowni „Wysoka”. Kelowej. Skamieniałości.
  Zabrze - kopalnia węgla kamiennego „Guido”. Karbon późny. Nieczynna. Muzeum.
  Zabrze - kopalnia węgla kamiennego „Królowa Luiza”. Karbon późny. Nieczynna. Muzeum.
  Zakopane - wychodnia wapieni numulitowych. Lutet. Odsłonięcie terenowe. Skamieniałości.
 

Zalas - kamieniołom porfiru „Zalas”. Perm. Nieczynny. Minerały. Skamieniałości.

  Zapniów - kopalnia głębinowa i odkrywkowa iłu ogniotrwałego „Zapniów” na złożu „Kryzmanówka”. Częściowo zatopiona. Odkrywka, hałda. Synemur. Skały. Skamieniałości.
  Zawiercie - wychodnie wapieni. Odsłonięcia terenowe. Skamieniałości.
  Zimnik - kamieniołom granitu „Zimnik”. Minerały.
 

Złotoryja - kamieniołom bazaltu „Wilcza Góra”. Trzeciorzęd. Skały.

 

Złotoryja - ślady dawnego górnictwa okruchowych złóż złota rodzimego. Minerały. Dydaktyczne.

 

Złotoryja - ślady dawnego górnictwa rud złota. Muzeum.

  Złoty Stok - kamieniołom łupku łyszczykowego kopalni rud arsenu „Arsen”. Nieczynny.
 

Złoty Stok - kopalnia  rud arsenu „Arsen”. Częściowo zatopiona. Hałdy. Orogeneza hercyńska. Minerały. Dydaktyczne. Skały.

  Żabno - wychodnie pokładów węgla brunatnego. Miocen. Skamieniałości.
  Żdanów - wychodnia iłowców. Sylur. Odsłonięcie terenowe. Skały.
  Żółkiewka - kamieniołom bazaltu na Krzyżowej Górze. Trzeciorzęd. Nieczynny. Skały.
  Żółkiewka - kamieniołom granitu „Andrzej”. Zatopiony. Minerały.
  Żyglinek - łomy wapienia. Trias środkowy. Nieczynne. Skamieniałości.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Witryna Muzeum Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających tę witrynę o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów. Mile widziane będą również uwagi odnośnie kształtu witryny i zawartych w niej treści. W miarę możliwości będziemy starali się wszystkie takie uwagi na bieżąco wprowadzać w życie.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY