METAMORFIK ŚNIEŻNIKA

 

            Masyw Śnieżnika zbudowany jest niemal wyłącznie ze skał przeobrażonych zwanych metamorfikiem Śnieżnika. Tworzą go trzy formacje skalne: seria strońska, gnejsy śnieżnickie i gnejsy gierałtowskie.
Powstała w prekambrze seria strońska była pierwotnie grubym na kilka kilometrów kompleksem skał osadowych  zbudowanym głównie z łupków ilastych z wkładkami piaskowców, wapieni i margli. W wyniku wielokrotnych przeobrażeń skały te przekształciły się w łupki łyszczykowe, kwarcyty, łupki kwarcytowe, marmury i łupki amfibolowe. W czasie orogenezy kaledońskiej w serię strońską wniknęła magma z której wykrystalizowały granity przeobrażone następnie w gnejsy oczkowe (tzw. gnejsy śnieżnickie). Miejscami przechodzą one w szare, drobno laminowane gnejsy migmatyczne (tzw. gnejsy gierałtowskie). W obrębie serii gnejsowych występują granulity i eklogity.
W czasie orogenezy waryscyjskiej w metamorfik Śnieżnika ponownie wdarła się magma tworząc pokrywy tonalitów oraz intruzje granitoidów Jawornickich.
W trzeciorzędzie na żwirowiska rzeki Białej Lądeckiej wylały się lawy bazaltowe. Zawierają one liczne bomby oliwinowe.

            Ze strefami dyslokacyjnymi tnącymi formacje skalne metamorfiku Śnieżnika związane były liczne złoża i wystąpienia mineralizacji kruszcowej. W obrębie południowego odcinka głównego nasunięcia utworzyły się złoża w Janowej Górze, Kletnie oraz strefa zmineralizowana w Dolinie Leja Małego. W szczelinie odgałęziającego się od niej w kierunku południowo-wschodnim uskoku występowała mineralizacja w Bolesławiu. Nieco dalej na północ biegł kolejny uskok o podobnym kierunku. Związana z nim była strefa zmineralizowana w Lutyni. W szczelinie uskoku odgałęziającego się od strefy głównego nasunięcia w kierunku południowo-zachodnim zalegała mineralizacja w Marcinkowice. Co ciekawe z intruzjami tonalitów nie łączyła się żadna mineralizacja.
Ogólnie przyjęty był pogląd, że magma z której powstały intruzje sjenitów, tonalitów i granitów oraz roztwory hydrotermalne, które doprowadziły do utworzenia się złóż kruszców, pochodziły ze wspólnego źródła. Mógł nim być hipotetyczny masyw granitoidowy, zalegający pod seriami metamorfiku Śnieżnickiego.

Lokalizacje: Kletno, Lutynia.

 

.

KLETNO

            W latach 1855-1866 prowadzono tu odkrywkową eksploatację fluorytu. Wydobyto wtedy około 600 ton tego surowca.
W 1957 roku wykonano zdjęcie geologiczne obszaru położonego pomiędzy Stroniem Śląskim, Nowymi Kopalinami (później Kletno), Czarną Górą i Marcinkowem. Stwierdzono wtedy występowanie soczewy kwarcowo-fluorytowej o długości 200 metrów i grubości do 12 metrów. Tworzyła ona wyraźna grań w lesie na zboczu Czarnej Góry nad Nowymi Kopalinami.
W 1953 roku po zaprzestaniu wydobycia rud uranu kopalnia
„Kopaliny” której dyrekcja znajdowała się w Stroniu Śląskim stała się oddziałem Kopalni  „Arsen” w Złotym Stoku która zamierzała rozpocząć w niej wydobycie fluorytu. Od 1 stycznia do końca czerwca 1954 roku prowadzono roboty poszukiwawczo-rozpoznawcze. Wydrążono wtedy 1387 metrów nowych wyrobisk.

W dniu 1 lipca 1954 roku kopalnia „Kopaliny” oficjalnie rozpoczęła wydobycie fluorytu. W sierpniu 1955 roku ukończono budowę komory pomp a w grudniu podziemnej podstacji elektrycznej. Cały czas prowadzono również intensywne poszukiwania nowych gniazd fluorytu.

Prace te zintensyfikowano jeszcze w roku następnym. W pierwszym kwartale 1956 roku wykonano 180,5 metra bieżącego nowych wyrobisk a w drugim 274,3 metra. Roboty te nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów. Zaczęto sobie wtedy zdawać sprawę że zasoby fluorytu w złożu są już na wyczerpaniu. Aby ratować kopalnię przed zamknięciem w trzecim kwartale 1956 roku główny ciężar robót górniczych skierowano na poszukiwanie i wydobycie łupku grafitowego. Produktem ubocznym kopalni był również marmur. W czwartym kwartale 1957 roku zaniechano podziemnych robót górniczych skupiając się na wybieraniu fluorytu z podsadzek dawnych wyrobisk i hałd pouranowych. Co ciekawe surowiec ten okazał się znacznie lepszej jakości niż ten wydobywany w kopalni. W trzecim kwartale 1958 zapadła decyzja o likwidacji kopalni. Wyrobiska zostały zatopione, szyby zamknięto betonowe korki a wyloty sztolni odstrzelono. Prace likwidacyjne prowadzono do końca października 1959 roku.

Kalcyt

CaCO3

 

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1996.07.17/0868/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Fluoryt

CaF2

(lustro tektoniczne)

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1996.07.17/0869/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Bohdanowiczyt AgBiSe2 Chalkozyn, Uraninit Kletno, Polska kop. „Kopaliny” 1997.09.10/1052/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Fourmarieryt

8[UO2][OH2] . 2Pb[OH]2 . 4H2O

Uranofan

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1997.09.10/1054/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Poznańskim.

Uraninit UO2 Bohdanowiczyt Kletno, Polska kop. „Kopaliny” 1997.09.10/1057/0.00

 

Kwarc

β-SiO2

 

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1997.09.10/1055/0.00

 

Martyt

(odm. hematytu)

Kwarc

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1997.09.19/1121/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Uranofan

(H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 . 3H2O

Fourmarieryt

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1997.09.19/1122/0.00

 

Kwarc

β-SiO2

 

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1997.09.20/1127/0.00

 

Ametyst

(odm. kwarcu)

 

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1998.02.08/1201/1.40

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Uraninit

UO2

 

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1998.06.29/1316/0.00

 

Fluoryt

CaF2

 

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

1998.06.30/1317/0.00

 

Hornblenda (Ca,Na,K)2-3(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5 [(OH,F)2|(Si,Al)2Si6O22]   Kletno, Polska kop. „Kopaliny” 1999.08.04/1624/0.00

 

Ametyst

(odm. kwacu)

Fluoryt, Kwarc

Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”

2001.07.12/2217/0.00

 

Chalkopiryt

CuFeS2

Kwarc, Chryzokola

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

2001.07.12/2218/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Uraninit

UO2

Kwarc

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

2001.07.12/2219/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

?

 

Uranofan, Fluoryt

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

2001.07.12/2220/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Martyt (odm. hematytu)   Kletno, Polska kop. „Kopaliny” 2001.08.10/2239/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Hematyt

α-Fe2O3

 

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

2001.08.10/2240/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Chalkozyn

Cu2S

Chryzokola

Kletno, Polska kop. „Kopaliny"

2001.08.31/2254/0.00

 

Fluoryt

CaF2

Kwarc

Kletno, Polska kop. "Kopaliny"

2001.08.31/2255/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Bornit

Cu5FeS4

Malachit

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

2004.07.07/2541/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 . 3H2O Uraninit Kletno, Polska kop. „Kopaliny” 2004.07.07/2543/0.00

 

Fluoryt CaF2   Kletno, Polska kop. "Kopaliny" 2004.09.12/2602/D

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Fluoryt

CaF2

Chryzokola, Kalcyt

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

2005.07.04/2628/0.00

 

Fluoryt CaF2 Kalcyt, Kwarc Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2005.07.04/2630/D

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

?

 

Chryzokola, Kwarc

Kletno, Polska kop. „Kopaliny”

2005.07.04/2631/D

 

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Fourmarieryt

8[UO2][OH2] . 2Pb[OH]2 . 4H2O

Uranofan

Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”

2007.06.08/514/0.00

 

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Chalkopiryt

CuFeS2

Chryzokola

Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”

2007.06.10/515/D
Dar Pani Olgi Wiącek z Bystrzycy Górnej

 

         

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Chryzokola (Cu,Al)8[(OH)12|(Si4O10)2] Fluoryt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.06.26/516/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Magnetyt Fe2Fe2+O4   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.06.26/517/0.00

 

    

         

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Baryt Ba[SO4]   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.06.26/520/0.00

 

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

?   Kwarc Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.06.26/523/0.00

 

         

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Chryzokola (Cu,Al)8[(OH)12|(Si4O10)2]   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.06.26/526/(2.00)

 

    

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Tyrolit Ca2Cu9[(OH)10|(AsO4)4] . 10H2O Kalcyt, Kwarc Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.06.26/527/0.00

 

    

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Kalcyt CaCO3 Martyt, Chalkopiryt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.08.21/562/0.00

 

    

    

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Chryzokola (Cu,Al)8[(OH)12|(Si4O10)2] Kwarc

Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”

2007.08.21/563/0.00

 

    

    

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Malachit Cu2[(OH)2|CO3]  

Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”

2007.08.21/565/D
Dar Pana Aleksandra Wizy z Warszawy

 

         

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 . 3H2O   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.09.01/589/0.00

 

    

    

    

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 . 3H2O Chryzokola, Kwarc Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.09.01/590/0.00

 

    

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Kalcyt CaCO3 Kwarc Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.09.01/591/0.00

 

    

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 . 3H2O   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.09.01/592/0.00

 

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 . 3H2O   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
2007.09.01/593/0.00

 

    

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 · 3H2O ? Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary:
waga:
2008.06.26/623/0.00

 

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

?   Chryzokola, Uranofan Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary:
waga:
2008.06.26/624/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Erytryn Co3[AsO4]2 · 8H2O Uranofan, Uraninit Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary:
waga:
2008.06.26/625/0.00

 

    

         

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

?   Uranofan, Uraninit, Erytryn Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary:
waga:
2008.06.26/626/0.00

 

         

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 · 3H2O Hematyt, Kwarc Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary:
waga:
2008.06.26/627/0.00

 

         

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

?   ? Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary:
waga:
2008.06.26/628/0.00

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 · 3H2O   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary:
waga:
2008.06.26/629/0.00

 

    

Kwarc SiO2 Martyt Kletno, Polska
kop.
„Kopaliny”
wymiary: 41x3630 mm
waga: 41,6 g
2008.07.10/637/0.00

 

    

    

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Chryzokola (Cu,Al)8[(OH)12|(Si4O10)2] Uranofan Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary:
waga:
2008.07.10/638/0.00

 

    

Kwarc SiO2 Fluoryt Kletno, Polska
kop.
„Kopaliny”
wymiary: 88x56x34 mm
waga: 263 g
2008.08.21/642/0.00

 

         

         

         

Chalkopiryt CuFeS2 Kalcyt, Covellin Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: 74x60x48 mm
waga: 283,5 g
2008.08.21/643/(1.00)

 

    

Kalcyt CaCO3   Kletno, Polska
kop.
„Kopaliny”
wymiary: 107x69x55 mm
waga: 382 g
2008.12.06/665/0.00

 

         

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

? ?   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2009.06.25/628/0.00

 

    

         

Galena PbS   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: 74x60x27 mm
waga: 186 g
2009.06.25/629/0.00/a-c

 

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Chalkopiryt CuFeS2 Fluoryt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2009.06.25/631/0.00

 

         

Okaz wypożyczony do badań w Uniwersytecie Warszawskim.

Chalkopiryt CuFeS2 Fluoryt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2009.06.25/632/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Azuryt Cu3[(CO3)2|(OH)2]   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: 63x41x33 mm
waga: 51 g
2009.07.09/644/0.00

 

    

Chalkopiryt CuFeS2 Fluoryt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: 73x67x48 mm
waga: 278,5 g
2009.07.09/645/0.00

 

    

Fluoryt CaF2   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: 73x67x48 mm
waga: 278,5 g
2009.07.09/646/0.00

 

         

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Hornblenda zwyczajna     Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: 58x47x32 mm
waga: 92,5 g
2009.08.20/651/0.00

 

         

         

Bornit Cu5FeS4 Chalkopiryt, Chryzokola Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2009.08.20/652/0.00

 

    

Kwarc SiO2 Martyt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: 56x43x30 mm
waga: 63,5 g
2009.08.20/653/0.00

 

    

Chryzokola (Cu,Al)8[(OH)12|(Si4O10)2]   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
Numer 620

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Digenit Cu1,8S   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
Numer 620

 

    

Malachit Cu2[CO3|(OH)2]   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
Numer 620/a-b

 

         

         

    

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 · 3H2O   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
Numer 620/a-c

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Erytryn Co3[AsO4]2 · 8H2O   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
Numer 620/a-c

 

         

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Hornblenda Wzór chemiczny   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
Numer 620

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Kwarc SiO2 Kalcyt, Fluoryt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2012.08.19/000/0.00

 

        

         

Kwarc SiO2 Chryzokola Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2013.08.17/MP/000/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Fluoryt CaF2 Chryzokola, Kwarc Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2013.05.11/MP/000/0.00

 

    

        

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Bornit Cu5FeS4 Chryzokola, Kalcyt, Baryt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2013.05.11/MP/000/0.00/a-c

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Baryt Ba[SO4]   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2013.05.00/PL/000/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Galena PbS Cerusyt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2013.05.00/PL/000/0.00

 

    

         

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Uranofan (H3O2)Ca[UO2][SiO4]2 · 3H2O   Kletno, Polska
szt. „Śnieżnik 2”
wymiary: mm
waga: g
2013.06.09/PL/000/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Chryzokola (Cu,Al)8[(OH)12|(Si4O10)2]   Kletno, Polska
szt. „Śnieżnik 2”
wymiary: mm
waga: g
2013.06.09/PL/000/0.00

 

    

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Kalcyt CaCO3 Kwarc, Fluoryt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2013.06.19/MP/000/0.00

 

    

Okaz obecnie nie prezentowany na ekspozycji.

Ametyst (odm. kwarcu) Kwarc, Fluoryt Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2013.06.22/MP/000/0.00

 

         

Martyt (odm. hematytu) Kwarc Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2013.10.04/MP/000/0.00

 

    

Mottramit PbCu[VO4|OH]   Kletno, Polska
kop. „Kopaliny”
wymiary: mm
waga: g
2013.10.04/MP/001a/0.00

 

.

LUTYNIA

            Prace górnicze prowadzone w okolicy Lutyni były ściśle związane z hutnictwem Złotego Stoku. Ich początki giną w mrokach dziejów.  Wydaje się jednak że zostały podjęte w pierwszej połowie XVI wieku w wyniku  przeprowadzonych w całym hrabstwie Kłodzkim szeroko zakrojonych poszukiwań złóż rud ołowiu. Rudy te były bowiem niezbędne dla rozwijającego się w tym czasie hutnictwa złotostockiego. W każdym bądź razie gdy na przełomie XVIII i XIX wieku próbowano wznowić tu roboty górnicze napotkano liczne dawne wyrobiska, sztolnie i zwały. Najwięcej z nich położonych było w odległości około 500 metrów na wschód od Lutyni.

            Na wschód od Lutyni w dolinie potoku znajdowało się okno 120 metrowej długości sztolni odwadniającej i zwały należące do działającej tu niegdyś niewielkiej kopalni rud srebra i ołowiu. W 1801 roku uruchomiono tu działalność nowe gwarectwo o nazwie Philip”. Prace górnicze rozpoczęto od oczyszczenia a następnie przedłużenia o 100 metrów dawnej sztolni. W następnym etapie w ze sztolni tej poprowadzono wiele bocznych wyrobisk poszukiwawczych. Zgłębiono tu również nowy szyb. Ponieważ jednak roboty nie rokowały dużych nadziei, wstrzymano je już w 1803 roku.
Rudy eksploatowane w kopalni
„Philip” zawierały 48% ołowiu i 0,006-0,008% srebra. Dane jej produkcji są jednak bardzo fragmentaryczne.  Wielkość wydobycia rud i uzyskanych z nich metali przedstawiono poniżej.

            Występowały tu przecinające łupki łyszczykowe, pokładowe żyły kwarcowo-kalcytowe. Najgrubsza z nich miała około 1 metra miąższości. W żyłach tych tkwiły kilkucentymetrowej średnicy skupienia kryształów galeny. Współwystępowała ona z brunatnym sfalerytem. Kruszcom tym towarzyszyły niewielkie ilości pirytu, chalkopirytu i bornitu. W strefie utlenienia część chalkopirytu przekształciła się w malachit tworzący na nim promieniste skupienia.
W obrębie łupków spotykano wydzielenia dużych, kilkunastocentymetrowych kryształów andaluzytu. Utwory te z wyglądu przypominały pegmatyt. W kryształach andaluzytu obserwowano objawy serycytyzacji. W łupkach tkwiły również liczne, ciemno-czerwone kryształy granatów osiągające średnicę
do kilku centymetrów.

            W XVI wieku na zboczu góry Szwedzkie Szńce w Lutyni prowadzono poszukiwania rud miedzi. Zgłębiono wtedy szyb. W XIX wieku miejsce to stało się ponownie punktem zainteresowania górników. Uruchomiono tu kopalnię o nazwie Carolina. Niestety z braku rud, po krótkim czasie przerwała swoją działalność,

Kwarc

β-SiO2

 

Lutynia, Polska kop. „Philip”

1998.06.30/1318/0.00

 

Galena

PbS

 

Lutynia, Polska kop. „Philip”

1998.06.30/1319/0.00

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Na czerwono oznaczono okazy które posiadają braki w opisach. Jeżeli możecie je uzupełnić lub jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY